15/11/2010

تامين فسفر مورد نیاز گیاه در خاكهاي  آهكي ايران                                                   

 در مزارع و باغات اغلب مناطق كشور مقادير قابل توجهي آهك در خاك وجود دارد. در برخي مناطق کربنات کلسيم تقريبا 40 درصد از وزن خاکها را تشکيل مي دهد. شايد بتوان گفت در این نواحي پس از محدوديت منابع آب، مشكلات ناشي از آهك تغذيه گياهان بيشترين تاثير را در ميزان توليد دارد.  آهك خاك به سرعت با كودهاي فسفري واكنش داده و باعث رسوب و غير قابل جذب شدن آن توسط ريشه مي‌‌شود. برخي روشهاي مديريتي مانند استفاده مداوم كودهاي آلي و مصرف بيشتركودهاي فسفره با توجه به درصد  آهك خاك تا حدي تامين فسفر مورد نیاز گیاه را بهبود مي‌دهد.

گسترش خاكهاي آهكي حدود 600 میلیون هکتار برآورد گردیده است كه بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده‌اند. این خاکها از مواد مادری و سنگهای آهكي بوجود آمده و در آنها تجمع آهک در اعماق مختلف دیده مي‌شود. در برخي مناطق ناحیه تجمع آهک در خاک  بصورت لایه سخت و غير قابل نفوذ درآمده كه برای عبور آب و ريشه محدوديت ایجاد مي‌كند. pH خاكهاي آهكي در حدود 7 تا 5/8 بوده و در صورت وجود کربنات سدیم در خاک گاهی به 9 نیز مي‌رسد. واکنش کربنات کلسيم در خاکهاي آهکي منجر به افزايش pH خاک مي شود خصوصا در مناطقي که ميزان بارندگي کم مي باشد، اين واکنشها در افق سطحي خاکهاي آهکي حلاليت و جذب بسياري از عناصر را مانند Fe, Cu, Mn, Zn, P محدوده نموده بعلاوه در رشد گياه و ريشه هم اختلال ايجاد مي کند و در نهايت باعث کاهش عملکرد مي گردد. مگر اينکه مقادير زيادي کودهاي شيميايي مصرف شود. بنابراين حلاليت و قابليت جذب اندک عناصر غذايي در خاکهاي آهکي با توجه به هزينه بالاي کودهاي شيميايي، اهميت محيط زيست و سلامت جامعه، توجه بسياري از دانشمندان علم تغذيه را به خود معطوف نموده است. تامين فسفر مورد نیاز گیاه در این خاکها با مشکلات متعددي مواجه است. فسفر كودي مصرف شده در این اراضی دچار زنجيره‌اي از واكنش‌هاي شيميايي مي‌شود كه به تدریج حلاليت آن را كاهش مي‌دهد. بخش ديگري از فسفر كودي نيز بر روي سطح ذرات آهك و رس خاك تثبيت شده و از دسترس گياه خارج مي‌شود. هر چه ذرات آهك خاك كوچك‌تر باشد ( در اندازه رس)، مقدار بيشتري از فسفر را بر روي سطح خود تثبيت كرده و از دسترس ريشه دور مي‌كند. غير قابل جذب شدن فسفر در خاكهاي آهكي در حد قابل توجهي نيز توسط كانيهاي حاوي آهن، آلومينيوم و منگنز مستقل و يا متصل به ذرات رس و مواد آلي  انجام مي‌شود. فسفر كودي بلافاصله بعد از مصرف در خاك آهكي به تركيباتي با حلاليت پايين مانند دي‌كلسيم فسفات و اكتا كلسيم فسفات آبدار و در نهايت آپاتيت تبديل مي‌شود. دماي خاك، نوع كود فسفري، زمان مصرف، ميزان مواد آلي خاك و برخي تدابير مديريتي تثبيت فسفر را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

            تركيبات فسفر استخراج شده از معدن طي فرايند توليد كود در روندي از فعل و انفعالات شيميايي قرار مي‌گيرد كه حلاليت آن را افزايش مي‌دهد. ولي بعد از تماس ذرات كود با خاك واكنش‌هاي شيميايي آغاز مي‌شود كه باعث كاهش قابل توجه حلاليت در هفته‌هاي اول مي‌شود(شكل 1). ولي به تدريج تركيبات جديدي از فسفر و كلسيم ايجاد مي‌شود كه با سرعت ثابت فسفر را در اختيار گياه مي‌گذارند.

در حال حاضر انواع مختلفي از كودهاي فسفري در بازار وجود دارد كه از نظر ماهيت شيميايي، قيمت و روش مصرف تفاوت مي‌كنند. رفتار هر يك از اين كودها در خاكهاي حاوي آهك با توجه به تركيب شيميايي  آن متفاوت است. بنابراين با انتخاب مناسب‌ترين كود با توجه به قيمت و دسترسي به ماشين‌آلات كشاورزي متناسب براي پخش آن در مزرعه، تامين فسفر گياه در خاكهاي آهكي با سهولت بيشتري انجام خواهد شد. تحقيقات متعددي در خاكهاي حاوي آهك زياد در استراليا نشان مي‌دهد انواع مايع كودهاي فسفري به نسبت توان بيشتري در تامين فسفر گیاه داشته است كه البته مصرف این نوع كودها با ماشين آلات مخصوص امكان‌پذير است. در کشورهای دیگر نیز تحقيقات مشابه در حال انجام است. ممکن است این برتری به دلیل رسوب سریع يك لایه پوشش جدا کننده از جنس تركيبات فسفر و کلسیم بر روي ذرات كود جامد مصرف شده در این نوع خاکها باشد. در حال حاضر انواعی از كود فسفر «كند‌رها» در بازار عرضه‌مي‌شود كه با عرضه تدریجی فسفر در خاک باعث كارايي و جذب نسبی مقدار بيشتري از فسفر كودي به گیاه مي‌شود (شكل 2).

مواد آلي در خاک تاثير آهک بر غير قابل جذب کردن فسفر را كند و در مواردي متوقف مي‌كند. در خاكهاي حاوی مقدار زیاد آهک افزودن كود‌هاي آلي و مواد هوموسي باعث بهبود جذب فسفر در ريشه  مي‌شود. در خاک آهكي حضور  آهن و منگنز و آلومینیوم در فرم قابل حل نيز فسفر را از دسترس ريشه خارج مي‌كند.

سرعت واكنش‌هاي شيميايي رسوب‌دهنده فسفر مانند هر واكنش شيميايي ديگر تحت تاثير دماي خاك قرار مي‌گيرد. بنا بر اين  در مناطق گرم فسفر كودي سريع‌تر رسوب مي‌كند و از دسترس خارج مي‌شود از طرف ديگر سرعت حل شدن ذرات رسوبي در دماي بالاتر بيشتر است و فعاليت و گسترش ريشه و سرعت پخش شدن فسفر نيز در خاك گرم‌تر بيشتر است كه اين عوامل باعث جذب مقادير زيادتر فسفر به ريشه مي‌شود. با توجه به مورد اخير هنگامي كه كشت زودرس بهاره قبل از گرم شدن خاك انجام مي‌شود مصرف مقداري از كود فسفر در هنگام كاشت توصيه مي‌شود(شكل 3).

 

 

            در خاكهاي آهكي با توجه به مشكلات جذب فسفر ميزان توصيه كودي بايد بر اساس اين شرايط انجام شود. در تحقيقي بر روي سيب‌زميني در آمريكا ، مقدار توصيه كودي فسفر متناسب با ميزان آهك خاك تعيين شده است(شكل 4).

            دستيابي به عملكرد بهينه در خاكهاي آهكي با رعايت مديريت صحيح امكان‌پذير است در اين خاكها وضعيت تغذيه‌اي خاك و ميزان فسفر قابل جذب بايد بصورت مداوم اندازه‌گيري و كنترل شود تا از كاهش عملكرد ناشي از حضور آهك جلوگيري شود.

 

 

 

شكل 1- تفاوت سه نوع خاك از نظر كاهش قابليت جذب فسفر در روزهاي پس از كوددهي

 

 

 

شكل 2-  اثر  mg/kg 60  انواع كود بر ميزان فسفر قابل جذب خاك و  گياه جو 6 هفته بعد از كوددهي

 

 

 

 

 

شكل 3-  اثر دماي خاك بر روند كاهش قابليت جذب فسفر در روزهاي پس از كوددهي

 

 

شكل 4-  اثر درصد آهك خاك بر ميزان توصيه كودي فسفر در سيب‌زميني ( آيداهو آمريكا )

 

 

 

منابع:

1- قنبري، ع.، م. مفتون، ن. كريميان. 1377 . ويژگي هاي جذب سطحي و واجذبي فسفر در بعضي از خاكهاي شديداً آهكي استان فارس. مجله علوم كشاورزي ايران 194-181 : 29

2- Javid, S. and D.L. Rowell. 2003. Assessment of the effect of time and temperature on the availability of residual phosphate in a glasshouse study of four soils using the Olsen method. Soil Use and Management 19:243-249.

3- Leytem A.B and R.L. Mikkelsen. 2005. The Nature of Phosphorus in

Calcareous Soils Better Crops 89 (1):11-13.

4- Sharpley, A.N., U. Singh, G. Uehara, and J. Kimble.1989. Modeling soil and plant phosphorus dynamics in calcareous and highly weathered soils.Soil Sci. Soc. Amer. J. 53:153-158.

5- Tindall, T.A. and J.C. Stark. 1997. Cooperative fertilizer evaluation program seeks appropriaterecommendations. Better Crops 81 (1):4-7.

15/11/2010

اثر مانداب شدن خاک بر گياهان زراعي و باغي

مديريت منابع آب، يكي از اصول توسعه پايدار محسوب مي‌شود و افزايش بهره‌وري آب كشاورزي و پايداري كمي و كيفي آن از اهداف وزارت جهاد كشاورزي است. آبياري سه ميليون و 300 هكتار از اراضي كشاورزي ايران به صورت سنتي انجام مي‌شود و هيچ كار زيربنايي براي اين زمين‌ها انجام نشده است. گاهي کشاورزان تصور می کنند با آبياري زيادتر، عملکرد محصولات بیشتر خواهد بود. این در حالی است که یکی از دلایل کم بودن میزان محصول در واحد سطح، در کشور ما آبیاری بیش از حد و آب‌ماندگي موقت و دائم خاک می‌باشد. آب‌ماندگي در مزارع و باغها باعث زرد شدن برگها، طغيان علف‌هاي هرز و ریزش شکوفه و میوه درختان مي‌شود. بنا بر اين براي برون رفت از  اين معضل بايد دانش بنيان و سيستماتيك گام برداشت.

خاک تأمين کننده مواد غذايي مورد نياز گياه و هواي لازم براي تنفس ريشه مي باشد. اكسيژن لازم براي تنفس ريشه از هوايي كه در خلل و فرج خاك به عمق و درون آن نفوذ مي‌كند تأمين شده و گاز كربنيك حاصل از تنفس نيز از همين مسير به خارج راه مي‌يابد. آب‌ماندگي به حالتي گفته مي‌شود که به علت وجود آب اضافي در خاک، نسبت آب، هوا و ذرات جامد از حالت مطلوب خارج شده و ريشه قادر به تنفس و ادامه فعاليت نمي‌باشد( شکل 1). در عمق 15 سانتيمتري فوقاني يك خاك بهم نخورده اكسيژن فراواني وجود دارد. ريشه در اين عمق آب و عناصر غذايي از خاك جذب مي كنند. در هنگام وقوع حالت ماند آبي اكسيژن خاك براي تنفس ريشه كاهش مي يابد و فرايند غير هوازي آغاز مي گردد و تركيبات سمي در خاك بوجود مي آيد و بتدريج مرگ ريشه ها شروع مي شود و در نتيجه جذب آب و عناصر غذايي كاهش يافته و فتوسنتز دچار اختلال مي شود. ريشه گياهان دارای روزنه هائی است که از طريق آن تبادلات گازی صورت می‌گيرد. اکسيژن به طرف سلول های ريشه انتشار يافته و صرف تنفس می گردد و دی‌اکسيدکربن به طرف خاک انتشار حاصل می‌کند. از تنفس ريشه انرژی لازم برای سنتز و انتقال ترکيبات آلی و همچنين جذب عناصر غذائی تأمين می گردد.

بعضی از گياهان (نظير شقايق آبی و برنج) که در آب می رويند دارای ساختمان خاصی هستند که اکسيژن اتمسفر بصورت مستقيم به داخل اندامهای هوائی و از آنجا به طرف ريشه انتشار پيدا مي‌کند. ولي بيشتر گياهان در اثر آب‌ماندگي دچار آسيب مي‌شوند. اولين اثر آب‌ماندگي تخليه سريع اكسيژن خاك است.  تشخيص آب‌ماندگي در مزرعه به آساني امکان‌پذير نيست. برخي مواقع علي رغم اينکه آب در سطح خاک مشاهده نمي‌گردد با اين وجود اکسيژن کافي به ريشه نمي‌رسد و توجه به زهکشي و تامين هواي کافي براي تنفس ريشه ضروري است.

 

ميزان اکسيژن مورد نياز گياهان مختلف تفاوت دارد  بنا بر اين براي تشخيص حدود بحراني تهويه خاک اندازه‌گيري غلظت اکسيژن خاک به تنهايي کافي نيست و بايد نوع گياه و ميزان نياز ريشه آن به اکسيژن را هم در نظر گرفت. با بررسي ميزان تحمل گياهان مي توان گياه مقاوم‌تر به تهويه نامناسب را انتخاب کرد. بین ژنوتیپ های گندم تنوع زیادی از نظر نحوه رشد تحت شرایط ماندابی و سازگاری به این شرایط وجود دارد. ژنوتیپهایی که دارای عملکرد بالاتر یا مساوی در شرایط ماندابی نسبت به شرایط ز هکشی مطلوب باشند، متحمل به ماندابی محسوب می‌شوند.

  گياهان در مراحل مختلف رشد به ميزان متفاوت اکسيژن نياز دارند. به عنوان مثال در مرحله جوانه زني و سبز شدن حساسيت به کمبود اکسيژن شديد‌تر است.

کمبود اکسيژن در خاک باعث مرگ سلولهاي ريشه مي‌شود. مرگ سلول‌ها از قسمت فعال ريشه شروع شده و به مرور فرم کلي ريشه گياه تغيير مي‌کند. در اثر تداوم اين وضعيت، رشد و نمو بصورت کامل متوقف مي‌شود. در صورت برطرف نشدن مشکل پس از طي زمان معيني که براي گياهان مختلف متفاوت است  پژمردگي دايمي بوجود مي‌آيد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در اغلب اراضي مشکل تهويه خاک و آب‌ماندگي بصورت مقطعي  بروز مي‌کند. و پس از تامين مجدد اکسيژن در خاک، رشد گياه از سر گرفته مي‌شود. در آب‌ماندگي موقتي، ريشه هاي پيرتر که در سطح خاک تجمع دارد، مقدار کمي اکسيژن جذب کرده و از خشک شدن گياه جلوگيري مي‌کند. در هر حال مشکل تهويه خاک هر چند کوتاه مدت، بر روي عملکرد کمي و کيفي محصولات زراعي و باغي بي تاثير نيست زيرا‌که بخش قابل توجهي از سلولهاي فعال ريشه در زمان کمبود اکسيژن در خاک از بين مي‌رود و به همين دليل عملکرد کاهش‌  مي‌يابد ( شکل 2).

تشخيص به‌‌ موقع آب‌ماندگي و مشکل تهويه خاک در مزرعه اهميت زيادي دارد. اغلب کشاورزان تا زماني که آب در سطح خاک مشاهده شود متوجه بروز مشکل آب‌ماندگي در مزرعه خود نمي‌شوند. کاهش عملکردي که در اين حالت رخ داده است قابل توجه بوده و جبران‌پذير نمي‌باشد. لذا توصيه مي‌شود، چاهک‌هايي به عمق 40 سانتيمتر در نقاط مختلف  حفر نمود تا بتوان آب‌ماندگي مزرعه را به‌هنگام تشخيص داد. در مزارع بزرگ‌تر توصيه مي‌گردد چاهک‌هاي دايمي به عمق حدود 2 متر در نقاط مختلف حفر کرده و با قرار دادن لوله PVC و تجهيزات مناسب در فواصل زماني معين عمق آب زير زميني را در اين نقاط کنترل نمود.  

چنانکه ميزان بارش سالانه از نفوذ عمقي آب در خاک و تبخير و تعرق بيشتر باشد ممکن است در ديم‌زارها و مراتع  آب‌ماندگي بوجود آيد. در اين اراضي هنگامي که کليه منافذ خاک از آب اشباع شود خفگي ريشه بروز مي‌کند.  آب‌ماندگي باعث رشد بيشتر علف‌هاي هرز  مقاوم  به کمبود اکسيژن،  و از بين رفتن گونه‌هاي مطلوب مرتعي مي‌شود. آزمايشي  در يک مزرعه گندم ديم دچار مشکل آب‌ماندگي در استراليا نشان داد که هر 10 ميليمتر بارندگي اضافي باعث 150 کيلوگرم در هکتار کاهش عملکرد مي‌شود.

در اراضي داراي مشکل توام شوري و زهکشي، چون ساختمان خاک  در اثر وجود املاح ضعيف‌تر است، حالت غرقابي که  خود باعث افزايش رواناب‌هاي سطحي مي‌گردد، خطرات فرسايش را تشديد مي‌کند. بنا بر اين کنترل آب‌ماندگي در اين اراضي اهميت بيشتري دارد.

            شدت اثرات ماندابی بر روی رشد و تولید فراورده‌های فتوسنتزی به ميزان مواد آلي، واکنش و دماي خاک، گونه و رقم گیاه و مرحله رشد گیاه در یک گونه بستگی دارد. کمبود اکسيژن در اثر عوامل ديگر مانند تراکم خاک  نيز باعث تشديد مشکل آب‌ماندگي مي‌شود. با کاهش دما، تنفس گياه و نیاز به اکسیژن کاهش می‌یابد، بنابراین آسیبهای ناشی از ماندابی در دمای پایین در مقایسه با دمای بالای خاک از شدت کمتری برخوردار است.  در يک تحقيق، ماندابی گندم به مدت 30 روز در طول دوره پرشدن دانه‌ها در خاکی با دمای 15 و 25 درجه سانتیگراد تولید فراوردههای دانه را به ترتیب به میزان 20 و 70 درصد کاهش داد.

            مراحل جوانه‌زني و سبز شدن گياه و هنگامي که گياه در مرحله رشد سريع است نسبت به آب‌ماندگي حساس‌تر است. بنا بر اين بروز آب‌ماندگي در اوايل فصل رشد که خاک هنوز سرد و رشد گياه کند است اثرکمتري بر عملکرد دارد. در اواسط بهار که  رشد گياه سريع‌تر است آب‌ماندگي باعث کاهش شديد عملکرد گياه مي‌شود.

کاهش اکسیژن قابل دسترس در شرایط ماندابی باعث کاهش توسعه ریشه و بخش هوایی گیاه می گردد. ماندابی به طور مستقیم یا از طریق توقف رشد و تنفس ریشه و در نتیجه کاهش جذب و جابجایی مواد غذایی و به طور غیر مستقیم از طریق ایجاد سمیت در ناحیه ریشه و محدودیت در مواد مغذی، رشد و توسعه گیاه را محدود می‌کند. دراوايل بهار با آغاز رشد سريع گياه در صورت آب‌ماندگي قسمت‌هاي جوان و انتهايي ريشه به سرعت از بين مي‌رود و گياه براي جذب مواد غذايي بويژه نيتروژن و آب تنها به ريشه‌هاي پير وسطحي دسترسي دارد. اين امر باعث پر نشدن دانه در غلات  و کاهش قابل توجه عملکرد مي‌شود.

جذب ازت توسط گياه در اثر غرقاب شدن خاک کاهش مي‌يابد.آبشويي‌ و تلف‌شدن ازت بصورت گاز و از مزارع تحت تاثير آب‌ماندگي بيشتر است. جذب ازت توسط گياه نيز در اين حالت به دليل ضعف ريشه کاهش مي‌يابد و برگهاي پير به تدريج زرد مي‌شود. تثبيت ازت هم در گياهان لگوم در اثر آب‌ماندگي متوقف مي‌شود. بر خلاف بسياري از گياهان زراعي كه در برابر حالت ماندآبي حساس هستند، بروز اثرات نامطلوب آب گرفتگي روي درختان ممكن است مدتي طول بكشد. علائم خسارت ماند آبي در درختان به صورت تغيير رنگ برگ ، پژمرده شدن برگها ، ريزش زود هنگام برگها و مرگ سر شاخه هاي جوان ظاهر مي گردد. در شرايط غرقاب شديد و طولاني مدت ممكن است درخت بميرد. سرعت ظهور علائم خسارت ماندآبي بسته به نوع درخت و دوام و شدت ماندآبي متفاوت مي باشد. برخي از درختان ممكن است سريع خشك شوند و در حاليكه در برخي ديگر از درختان بروز اثرات آب ماندگي ممكن است چند سالي طول بكشد.
شدت خسارت ماندآبي روي درختان به زمان وقوع ، عمق و دوام آّ‌ب گرفتگي، مرحله رشد درخت و سلامت آن بستگي دارد.

 

شکل 1- نسبت مطلوب آب، هوا، ذرات معدني و مواد آلي در خاک

 

مانداب شدن خاک اگر در اواخر بهار باشد بيشترين خسارت بالقوه را مي تواند به درختان وارد نمايد. چون درخت در اين زمان برگهاي خود را بطور کامل توسعه داده است و كمترين ذخاير غذايي دارد و هر نوع تنش مي تواند سبب مرگ درخت شود . درختان در مراحل قبل از شروع رشد و بيشتر درختان خزان كننده مي توانند حالت مانداب زمستان و اوايل بهار را تا چند هفته تحمل نمايند. همه درختان به يك اندازه به آب گرفتگي واكنش نشان نمي دهند. برخي درختان مقاوم مي توانند 80 روز يا بيشتر حالت خاك اشباع از رطوبت را تحمل كنند . تحمل تك تك درختان داخل يك گونه نسبت به آب گرفتگي به سن و سلامت آنها بستگي دارد. درختان پير و سالم مي توانند به مدت بيشتر از درختان جوان و ضعيف آب گرفتگي را تحمل كنند. به عنوان مثال درختان گيلاس به خاك اشباع بسيار حساس هستند.

در اراضي در معرض خطر، با بهره برداري منطقي و علمي و جلوگيري از مانداب شدن خاک  و استفاده از اصولي‌ترين روشهاي مديريت آب در مزرعه ،  مي‌توان باعث تسریع در جوانه زنی و افزایش دوره رشد، گسترش عمق توسعه ریشه گیاه، جذب بهتر مواد غذایی خاک بوسیله ریشه، کاهش آفات و امراض و هزینه های مقابله با آنها و کنترل علفهای هرز گرديد.

 

 

 

 

 

شکل 2- اثر تعداد روز مانداب بودن خاک بر عملکرد کلزا در دو مرحله رشد

 

1-Brisson, N., Rebiere, B., Zimmer, D., and Renalt, D. 2002. Response of the root

system of winter wheat crop to water logging. Plant and Soil. 243: 43-55.

2-Collaku, A and Harrison, S. A. 2002. Losses in wheat due to water logging. Crop

Sci. 42: 444-450.

3-Greenwood, D.J. 1967. Studies on the transport oxygen through the stems and roots

of vegetable seedling. New Phytol. 66: 337-347.

15/11/2010

عوامل موثر بر ميزان کود فسفر مورد نياز مزارع و باغات

يکي از برنامه هاي اصلي وزارت جهاد کشاورزي به منظور كاهش ميزان استفاده از كودهاي شيميايي و تامین متعادل عناصر مورد نیاز گیاه، پيگيري انجام آزمون خاک در اراضي کشاورزي است تا حدي که در برخي مناطق کشور كودهاي شيميايي به شرط داشتن آزمون خاك و برگ به زارعان و باغداران تحويل مي‌شود. از نظر کارشناسي انتقاد‌هايي به اين سياست وارد مي‌باشد. تعيين ميزان کود تنها با تکيه به آزمون خاک مي‌تواند باعث کاهش عملکرد در محصولات مختلف گردد. تحقيقات نشان داده در يک مزرعه که براساس آزمايش خاک ميزان فسفر در حد کفايت تشخيص داده شده مصرف کود اضافه‌تر در بسياري موارد ممکن است افزايش قابل توجهي در عملکرد ايجاد کند. عوامل گوناگوني در اين امر دخالت دارد که بسياري از آنها قابل شناخت و مديريت و برخي غير قابل مديريت است. از دیدگاه علم خاکشناسی خاک یک محیط زنده فیزیکوشیمیایی با ترکیب بسیار پیچیده‌است که توانایی تغذیه گیاه را دارا می‌باشد. ويژگيهاي خاک، نوع محصول و واريته آن، اقليم، سيستم خاک‌ورزي، اثرات متقابل با بقيه کودها، مديريت زراعي و تغذيه گياه همگي در تعيين ميزان کود فسفر مورد نياز يک مزرعه موثر بوده و در برخي موارد مصرف مقادير کود بيشتر از توصيه‌ آزمايشگاه  ضروري است. بنا بر اين انجام آزمون خاک نبايد موجب غفلت از عوامل مهم و تاثير‌گذار ديگري باشد که ميزان کود مورد نياز گياه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

بافت خاک

بطور معمول در خاک‌هاي شني مصرف کود فسفر بر اساس آزمون خاک به واقعيت نزديک‌تر است. در بهترين حالت رشد گياه، تنها يک درصد از حجم خاک بصورت مستقيم در دسترس ريشه مي‌باشد و فسفر موجود در بقيه حجم خاک براي رسيدن به گياه بايد از طريق پيمودن مسير لايه نازک آب که سطح ذرات خاک را پوشانده به مجاورت ريشه برسد. اين مسير‌ها در خاک رسي پر پيچ‌و‌خم بوده و حرکت فسفر در آن کند‌تر است. بنا بر اين در خاک‌هاي رسي و سنگين مصرف کود بيشتر از توصيه آزمون خاک لازم است تا اين مشکل باعث کاهش عملکرد نشود. علاوه بر اين برخي کانيهاي موجود در بخش رس خاک داراي ويژگي‌هاي شيميايي خاصي است که باعث تثبيت و از دسترس خارج کردن مقادير قابل توجهي از کود فسفر مصرف شده مي‌گردد. اين نوع کانيها در خاک‌هايي که تکامل پروفيلي بيشتري دارد غالب مي‌باشد. معمولاً بخشي از کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سالهای آینده قابل جذب گیاه می گردد. سهم اين دو بخش به روش کوددهی، بافت و ترکیب خاک ، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد.

تهويه خاک

جذب فسفر توسط تارهاي کشنده ريشه يک فعاليت حياتي و نيازمند انجام سوخت و ساز سلولي مي‌باشد. در صورتي که خاک فشرده و متراکم باشد اکسيژن کافي براي سوخت وساز به ريشه نمي‌رسد و جذب فسفر در تارهاي کشنده مختل مي‌گردد. همچنين در خاک متراکم  ضخامت لايه پوشاننده آب بر روي سطح ذرات که مسير حرکت فسفر به سمت ريشه است نازک‌تر بوده و انتقال در آنها کندتر خواهد بود. بنا بر اين در اين خاکها مصرف مقادير اضافه‌تر کود ضروري است تا بتوان بر اختلال تغذيه‌اي ايجاد شده در اثر تراکم غلبه کرد.

درجه حرارت خاک

بصورت کلي فسفر اضافه شده به خاک وارد زنجيره‌اي از واکنش‌هاي شيميايي مي‌شود که باعث تثبيت و يا قابل جذب شدن آن توسط ريشه مي‌شود. اين فرآيند‌ها مانند بقيه واکنش‌هاي شيميايي تحت تاثير دماي محيط قرار مي‌گيرد. بنابر اين ممکن است کود توصيه شده فسفر بر اساس آزمون خاک براي گياه کافي باشد ولي در اوايل فصل رشد به واسطه سرد بودن خاک و کند شدن فرآيندهاي شيميايي در اختيار ريشه قرار نگيرد و در اين مرحله از رشد مصرف کود اضافه‌تر لازم باشد. بخشي از فسفر موجود در خاک نيز در ساختار ترکيبات آلي وجود دارد و به تدريج پس از تجزيه توسط ميکروارگانيسم‌ها آزاد مي‌شود. چون در خاک سرد فعاليت اين جانداران کند يا متوقف شده و فسفر کمتري از اين طريق در اختيار گياه قرار مي‌گيرد بايد با احتياط بيشتري نتايج آزمون فسفر خاک را در کود‌دهي خاکهاي سرد لحاظ کرد. در اين شرايط مصرف کود اضافه‌تر از ميزان توصيه شده در بيشتر موارد پاسخ گياه را بدنبال دارد. در مزارعي که به منظور تقويت ذخيره ماده آلي خاک، بقاياي گياهي جمع‌آوري نمي شود، سطح خاک در معرض تابش مستقيم آفتاب نيست و در بهار ديرترگرم مي‌شود بنا بر اين مشکل تامين فسفرگياه تشديد مي‌گردد.

رطوبت

هنگامي که گياه با تنش خشکي روبرو است بطور معمول مصرف کود فسفر بصورت نسبي تاثير بيشتري در افزايش عملکرد دارد. آزمايش‌هاي انجام شده در مورد گندم نشان داده است که کاهش قابليت جذب فسفر خاک در اثر  کم‌آبي در حدي است که مصرف فسفر به مقدار توصيه شده بر اساس آزمون خاک قادر به جبران آن نمي‌باشد و به منظور حفظ عملکرد محصول بايد بيشتر از حالت عادي کود مصرف نمود. در مورد سويا و ذرت نيز آزمايشات انجام شده نتايج مشابهي داشته است.

جنس خاک

            در مناطق مختلف بر اساس نوع سنگ‌ها و مواد مادري، درجه هواديدگي و تکامل کانيهاي متفاوتي در خاک حضور دارد که از نظر واکنش با فسفر کودي يکسان رفتار نمي‌کنند. نوع کانيهاي رسي، اکسيدهاي آهن و آلومينيوم و فرم‌هاي مختلف آهک ميزان فسفر از دسترس خارج شده خاک را تحت تاثير قرار مي‌دهد. قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده می شود. بوسیله کلسیم در خاکهای قلیائی و بوسیله آهن و آلومینیم در خاکهای اسیدی تثبیت می گردد. ترکيبات آهک در خاکهاي ايران بو فور وجود دارد ومشکلات شديد تغذيه‌اي براي گياهان ايجاد مي‌کند.

مواد آلي

            خاکي که از نظر مواد آلي غني‌تر است بطور معمول از نظر تامين فسفر گياه مشکل کمتري دارد. تحقيقات انجام شده نقش ماده آلي در تغذيه فسفر را بخوبي نشان داده است. مواد آلي بصورت مداوم  و تدريجي مقدار قابل توجه فسفر موجود در ترکيب خود را در اثر تجزيه ميکربي آزاد مي‌کند. اين منبع فسفر مستقل از بخش معدني خاک بوده و تحت تاثير مواد مزاحم مانند آهک و اکسيدهاي آهن و آلومينيوم آزاد شدن آن کند نمي‌شود.

واکنش خاک

            کارايي کود فسفر به شدت تحت تاثير واکنش خاک قرار مي‌گيرد. در خاک‌هاي اسيدي اکسيدهاي آهن و آلومينيوم باعث از دسترس خارج شدن و تثبيت فسفر مي‌گردد و مي‌توان با اضافه کردن آهک شرايط را تا حدودي بهبود بخشيد. بهترين حالت از نظر فراهم بودن فسفر خاک در pH حدود خنثي بين 6 و 7 ديده مي‌شود. بنابراین رساندن pH خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر موثر باشد. تغییر pH خاک در خاکهای اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاکهای قلیائی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی انجام پذیر است.  در مقادير بالاتر pH به تدريج يونهاي کلسيم و منيزيم در خاک زيادتر شده و باعث تثبيت فسفر مي‌شوند. در خاکهاي آهکي که در اکثر نقاط ايران غالب مي‌باشند اين امر عموميت دارد. در اين خاک‌ها از نظر اقتصادي حذف آهک از طريق اضافه کردن اسيد، براي برطرف نمودن مشکل تغذيه گياه ممکن نبوده و براي کم کردن مشکل روش قرار دادن کود فسفر در مجاورت بذر و نشاء در اين خاکها  توصيه مي‌شود.

اثرات متقابل با بقيه کودها

            رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک است. کافي نبودن بقيه عناصر مورد نياز گياه مي‌تواند پاسخ گياه به مصرف فسفر را کاهش دهد. زياد بودن فسفر در خاک هم براي جذب برخي عناصر مانند روي مشکل‌ساز است. مصرف کودهاي نيتروژني به فرم آمونيوم مي‌تواند تغذيه فسفر را بهبود بخشد. جذب يونهاي آمونيوم با بار مثبت باعث آزاد شدن يون هيدروژن از ريشه  و کاهش موضعيpH   در مجاورت ريشه شده و وضعيت فسفر را بهبود مي‌دهد. غلظت بالاي آمونيوم در خاک همچنين از طريق اثر بر واکنش‌هاي شيميايي تثبيت فسفر را کند مي‌کند. چون کود بتدریج جذب گیاه می شود انتخاب و مصرف کود می بایستی با توجه به موجودی و سرنوشت عناصر در خاک، اثر متقابل عناصر با یکدیگر و نیاز گیاه به عناصر انجام گیرد. براي کسب بهترين نتيجه از مصرف کودهاي فسفري در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذائی  ديگر در خاک جود داشته باشد، می بایستی بصورت کود به خاک اضافه گردد. در مواردی عنصر مورد نظر به مقدار زیادی در خاک یافت می شود، اما به فرم غیر قابل استفاده بوده و یا جذب آن به دلیل وجود مقدار زیادی از یک عنصر دیگر به خوبی انجام نمیشود در این موارد ممکن است از طریق تغییر در وضعیت شیمیائی خاک به رفع مشکل پرداخت و یا کود را بصورت مایع با غلظت مناسب روی گیاه محلول پاشی کرد.

بقاياي گياهي

تجزيه بقاياي گياهي به خاک در ابتدا باعث کاهش فراهمي فسفر  و در مراحل بعد از  پوسيده شدن  با افزايش اين عنصر در خاک همراه است. افزودن بقايا باعث افزايش فعاليت ميکروارگانيسم‌ها  و جذب سريع فسفر و بقيه عناصر خاک در ساختار سلولي اين جانداران مي‌شود. ولي پس از تجزيه و پوسيدگي نسبي بقاياي گياهي و مرگ ميکروارگانيسم‌ها، عناصر موجود در سلولهاي آنها مجددا وارد خاک مي‌شود. تهويه خاک، رطوبت، pH و فراهم بودن بقيه عناصر بويژه نيتروژن، روند حبس و آزاد شدن فسفر توسط ريزجانداران را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

ريشه گياه

بقاياي ريشه باعث تقويت ماده آلي خاک شده و از طريق بهبود ساختمان و تهويه فراهمي فسفر را تقويت مي‌کند. همزيستي ريشه با قارچ که به آن مايکوريزا گفته مي‌شود هم نقش قابل توجهي در وضعيت فسفر دارد. رشته‌‌هاي قارچ مايکوريزا  از درون ريشه به خاک اطراف گسترش يافته و عناصر غذايي را  براي گياه جذب مي‌کند. البته در صورتي که از طريق کوددهي مقدار قابل توجهي فسفر فراهم باشد نقش مايکوريزا کم‌رنگ‌تر مي‌شود. در مزارع داراي عملکرد بالا بدليل مصرف زياد کود فسفر نقش نسبي مايکوريزا در تامين نياز گياه ناچيز است و اين منبع فسفر تنها در ابتداي فصل رشد تا حدودي اهميت دارد. در کشت پس از آيش هم جمعيت قارچ مايکوريزا به شدت کم مي‌شود و به مصرف کود در ابتداي فصل رشد به عنوان استارتر نياز مي‌باشد. در خاکهاي غرقابي و سيل‌گير  نيزجمعيت قارچ مايکوريز بصورت قابل توجهي کاهش مي‌يابد و تدارک منبع جايگزين از طريق کوددهي اضافي براي تامين فسفر در اين خاکها ضروري است.

نوع کشت و رقم گياه

             توان جذب فسفر و اثر مصرف کود بر عملکرد در گياهان مختلف و حتي بين ارقام يک گياه  تفاوت چشم‌گير دارد. در گياهاني که ريشه آنها تا اعماق پايين خاک نفوذ مي‌کند جذب فسفر از لايه‌هاي عمقي امکان‌پذير است و در شرايط کم‌آبي که جذب عناصر از لايه سطحي خاک بدليل خشکي کم مي‌شود اين گياهان برتري خود را نشان مي‌دهند. در تحقيقات انجام شده بر روي ذرت دستيابي به عملکرد‌هاي بالا به توان ريشه در جذب فسفر از لايه‌هاي عمقي خاک ربط داده شده است. طول ريشه‌هاي گياه و سطح ويژه آن در تعيين ميزان کارايي جذب فسفر نقش مهمي دارد. به همين دليل واريته‌هاي مختلف از نظر تاثير کود فسفر بر عملکرد تفاوت دارند. بر اساس تحقيقات مختلف، اثر فسفر بر عملکرد در برخي واريته‌هاي ذرت تا صد درصد با بقيه تفاوت دارد و جذب فسفر کودي در بعضي ارقام اين محصول 200 درصد بالاتر گزارش شده است. حتي در خاک‌هايي که فسفر کافي بوده، مصرف ازت و فسفر بصورت استارتر افزايش معني‌دار عملکرد ذرت را بدنبال داشته است(شکل شماره1). بنابر اين نياز کود فسفر را بايد بصورت جداگانه براي ارقام و واريته‌هاي جديد تعيين نمود. از طرف ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که اثر کود فسفر بر عملکرد بصورت خطي افزايش نمي‌يابد و در مقادير بالاي عملکرد به دست آمده براي يک محصول در اثر مصرف فسفر براي هر واحد افزايش به ميزان کود بيشتر نياز مي‌باشد. بر اساس نتايج آزمايش ديگريبر روي يونجه پاسخ گياه به افزايش مقدار کود فسفر خطي نبوده و روند نزولي دارد. در اين آزمايش ميزان کود فسفر مورد نياز براي هر تن افزايش عملکرد در عملکردهاي بالاتر بيشتر بوده است.

ترکيب کود

ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت است. این تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیائی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. امروزه به مصرف کودهای متراکم مانند سوپر فسفات تریپل و فسفاتهای آمونیم تمایل بیشتری نشان داده می شود. فسفاتهای اخیر ناخالصی کمی از نظر عناصر مختلف دارند مثلاً سوپر فسفات تریپل فاقد گوگرد است، اما سوپر فسفات معمولی حدود 12 درصد گوگرد و 18 تا 21 درصد کلسیم دارد. مصرف کودهای ناخالص می تواند نیاز به بعضی عناصر را کاهش دهد.

 فسفر موجود در کودهای شیمیائی معمولاً بصورت یونهایي می باشد که فرمهای قابل جذب فسفر هستند. غالباً درصد فسفر کودهای شیمیائی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر می نمایند.  در کشورهاي مختلف درصد حلاليت کود فسفر در آب و سيترات آمونيوم به عنوان معيار کيفيت کود شناخته شده است. در ميان کودهاي فسفري موجود در بازار آمونيوم فسفات، سوپر‌فسفات و نيتريک فسفات بر اساس تحقيقات تفاوتي از نظر تاثير بر عملکرد ندارد اما از نظر سهولت جذب شدن به گياه، آمونيوم فسفات چون يون آمونيوم در خاک آزاد مي‌کند و شرايط موضعي اسيدي در خاک‌هاي آهکي بوجود مي‌آورد، بر انواع ديگر برتري دارد. در کشاورزي تجاري چون مقادير اضافه ازت همواره در خاک وجود دارد اين برتري ديده نمي‌شود. در مورد کود دي‌آمونيم‌فسفات جايگذاري آن در نزديکي بذر به علت آزاد شدن آمونيوم از آن بويژه در خاک‌هاي قليايي باعث سوختگي بذر خواهد شد. کود فسفات آمونيوم همراه با اوره از اين لحاظ خطرناک‌تر مي‌باشد. از نظر مصرف کود بصورت جامد يا مايع، کود آمونيوم پلي‌فسفات براي استفاده در حالت مايع بر بقيه برتري دارد. دسترسي به ماشين‌آلات مخصوص، کاربرد همزمان با سموم و کودهاي ميکرو و راحتي حمل و نقل در انتخاب مصرف کود جامد يا مايع موثر است. در مورد کود مايع اسید فسفریک با این که 54 درصد اکسید فسفر دارد و بسیار محلول می باشد، اما استفاده از این اسید قوی بعنوان کود بدون خطر نیست.

محل جايگذاري کود

            بهترین روش کود دادن آن است که عنصر مورد نظر را در طول مدتی که نیاز گیاه است به حداکثر مقدار در اختیار گیاه قرار دهد. تاثيرکود فسفر بر عملکرد گياه به شدت تحت تاثير محل قرار گرفتن آن نسبت به بذر و ريشه گياه قرار مي‌گيرد. کودهای فسفره در خاک حرکت نکرده و به سرعت در خاک تثبیت می شوند. کودهای فسفره را نمی توان در سطح خاک پاشید و یا از طریق آبیاری به محیط فعالیت ریشه رسانید. چنانچه این عمل انجام گردد، فسفر داده شده در خاک سطحی تثبیت گشته و به ناحیه توسعه ریشه نخواهد رسید. بنا بر اين بايدکودهای فسفره را قبل از کاشت مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد.  بنا‌بر اين با در نظر گرفتن وضعيت خاک، ماشين‌الات در دسترس و نياز گياه محل مناسب براي قرار دادن ذرات کود تعيين مي‌شود. در يک آزمايش  مصرف کود فسفر باعث حداقل 10 روز  زودترشروع شدن گلدهي گوجه فرنگي شد. در اين آزمايش کوددهي بصورت نواري مزيت آشکاري در مقايسه با پخش يکنواخت کود در مزرعه داشته است(شکل شماره 2). حتي در صورت جايگذاري صحيح نيز تمامی کودی که به خاک اضافه می شود جذب گیاه نمی گردد، بلکه قسمت قابل توجهی از آن به طرق مختلف از دسترس گیاه خارج می شود. بخشی از کود داده شده در اثر فرسايش از خاک سطحي شسته شده وارد آبهاي سطحي و رودخانه‌ها می گردد و آن را آلوده می سازد. بخشی دیگر از کود توسط خاک،مواد آلی و میکروبها تثبیت می شود.

15/11/2010

نقش فسفر در بهبود محصولات کشاورزي 

جمعيت دنيا هرساله افزايش مي‌يابد و پيش‌بيني براي سال ٢٠٢٥ ميلادي حدود يازده ميليارد نفر است. اين امر سبب فشار هر چه بيشتر بر اراضي كشاورزي شده، در اوايل قرن بيستم در جهان و به ويژه در ايالات متحده آمريکا تقاضا براي افزايش توليدات كشاورزي به طور عمده با به زير كشت بردن اراضي جديد برآورده مي شد. البته اين روش دوام چنداني نداشت زيرا زمينهاي جديد بايستي با از بين بردن جنگلها و مراتع به وجود مي آمد، كه مخالفين سرسختي داشت. لذا ايده افزايش توليد در واحد سطح با كاربرد كودهاي شيميايي قوت گرفت. طی مرور زمان مصرف این کودها رو به فزونی گذاشت اما از نظر تولید مواد غذایی، کشاورزان نتوانستند، تولید خود را با آهنگ رشد جمعیت تطبیق دهند.

 ميزان توليد وکيفيت محصولات کشاورزي ، با ميزان عرضه عناصر معدني خاك به نحوي که براي گياه قابل استفاده باشد، متناسب است. از ديرباز بشر به اهميت نقش عناصر معدني و آلي در رشد گياه و توليد محصول پي‌برده بود. بعد از جنگ دوم جهاني، مهمترين اين عناصر (ازت، فسفر و پتاسيم)، به صورت كودهاي سنتزي شيميايي با هدف افزايش توليد محصولات كشاورزي، مورد استفاده قرار گرفت. در سال ١٩٩٨ حدود ٣٦٥ ميليون تن كود شيميايي در جهان و در سطحي معادل 1/4 ميليارد هكتار (حدود دو برابر قاره اقيانوسيه) مورد استفاده قرار گرفته است. از مزایای کودهای شیمیایی، بهای ارزان و کاربرد سهل و آسان است اما در دهه هاي اخير زياده‌روي در مصرف كودهاي شيميايي باعث بروز خسارات جبران‌ناپذير زيست‌محيطي، بهداشتي و اقتصادي شده است. اخيرا به منظور كاهش ميزان استفاده از كودهاي شيميايي به زارعان و باغداران توصيه شده با استفاده از كودهاي آلي و زيستي اقدام به پرورش محصولات خود كنند و در برخي استانهاي کشور كودهاي شيميايي به شرط داشتن آزمون خاك و برگ تحويل مي‌شود. ولي در عين حال بايد به اين نکته توجه داشت باتوجه به حياتي بودن تامين غذا و پوشاک براي جمعيت در حال رشد و سطح گسترده اراضي کشاورزي کشور، حفظ حاصلخيزي خاک بدون کمک کود‌هاي شيميايي امکان‌پذير نيست و آن مقدار از مواد غذایی که یا توسط آب نفوذی وفرسايش سطحي از خاک شسته شده و یا توسط گیاه جذب گردیده است، بايد هر ساله با دادن کود، مجددا بازگردانده شود.  سياست‌گذاران منطقه‌اي و ملي به موازات اجراي برنامه‌هاي زيست‌محيطي و محدوديت مصرف ترکيبات شيميايي در کشاورزي نبايد از اين مهم غافل گردند.

 رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک است. در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذائی در خاک وجود داشته باشد، بايد اين ترکيبات بصورت کود به خاک اضافه گردد. امروزه در دنیا تلاش بر آن است که برای تولید محصولی بهتر، سالم‌‌تر و همچنین آسیب کمتر به محیط زیست این نوع کودها را به صورت بهینه مصرف نمایند. فسفر از عناصر اصلی در تغذیه گیاهان محسوب می‌شود. تا جايي که بیش از 90 درصد مواد معدنی فسفاته جهان به مصرف تهیه کودهای شیمیایی می‌رسد. ترکیبات فسفری نقش حیاتی در تمام موجودات زنده دارد. فسفر در ملکولهای بیولوژیکی مانند (DNA) و(RNA)  نقش اساسي دارد. همچنین سلولهای زنده فسفرهای معدنی را برای ذخیره و انتقال انرژی در ترکيب تری فسفات آدنوزین (ATP) استفاده می‌کنند. نمکهای فسفات کلسسیم هم توسط حیوانات برای سفت شدن استخوان استفاده می‌شود. ضمناً فسفر یک عضو حیاتی برای پروتوپلاسمهای سلولی و بافتهای عصبی می‌باشد.

از نظر کيفيت محصولات کشاورزي، تاثير فسفر بسيار فراتر از نقش آن در افزايش عملکرد مي‌باشد. در کل محصولي که فسفر کافي دريافت کرده از نظر فرآوري وعمليات پس از برداشت، خشک کردن، ميزان قند، مقاومت در برابر بيماريها و سرمازدگي، انبارداري، بازارپسندي، ارزش غذايي، مقاومت در برابر کم‌آبي برتري قابل توجهي نشان مي‌دهد. بر اساس آزمونهاي صورت گرفته، مصرف  کود فسفر در ذرت باعث رسيدگي زودهنگام محصول و کاهش  هزينه خشک کردن و ميزان آب باقيمانده در دانه مي‌شود (جدول 1).

 

جدول 1- اثر فسفر بر عملکرد، ميزان رطوبت دانه و هزينه خشک کردن محصول ذرت

 

 

 

 

تحقيقات انجام گرفته نشان داده، در خاک غني از فسفر دانه ارقام پرمحصول ذرت ميزان بيشتري از اين عنصر را ذخيره مي‌کند. محصول توليد شده در اين شرايط از نظر ارزش غذايي براي دام برتري قابل توجهي دارد. توان استخراج فسفر اين ارقام در حدي است که براي اصلاح خاک‌هاي آلوده به  فسفر مي‌توان از آن استفاده نمود. بر اساس اين تحقيقات در توصيه ميزان کود فسفر مورد نياز محصول نبايد تنها به جداول استاندارد که ميزان فسفر موجود در خاک را ملاک عمل قرار مي‌دهد اکتفا نمود و اندازه‌گيري ميزان فسفر ذخيره شده در دانه در برخي موارد ضروري است. همچنين کود فسفر ميزان قند نيشکر را در حد قابل توجهي افزايش مي‌دهد. اين امر در آزمايش‌هاي انجام شده در ايالت لويزياناي آمريکا گزارش شده است.

جدول 2- اثر کود  و فسفر اوليه خاک بر تحمل به سرما در جو

 

از شاخص‌هاي کيفي ديگر که فسفر در ارتقاء آن نقش زيادي دارد مقاومت محصول در برابر سرمازدگي است. تحقيقات انجام شده بر روي گياه جو بخوبي اين امر را نشان مي‌دهد (جدول 2) درصورتي که کود  فسفر در سال قبل به خاک اضافه شده باشد، در اين زمينه اثر بيشتري از فسفر کودي مصرف شده در همان سال دارد. در آزمايش ديگري، در تيمار بدون فسفر 60 درصد گياهچه‌هاي گندم پس از سرما دهي زنده مانده بود. در حالي که در تيمار 54 کيلوگرم در هکتار فسفر اين رقم به 74 درصد رسيد. افزايش مقاومت به سرما در گندم بامصرف 54 کيلوگرم در هکتار فسفر درحدي بوده که دمايي که باعث نابود شدن 50 درصد محصول مي‌شود از 12 درجه سانتيگراد به 14 کاهش يافته است. همچنين افزايش عملکرد، جوانه‌زني بهتر و کاهش ميزان دانه‌هاي نامرغوب در سويا با مصرف 144 کيلوگرم در هکتار فسفر گزارش شده است. در تحقيق ديگري مصرف 50 کيلوگرم در هکتار فسفر 6 درصد دانه‌هاي مبتلا به لکه بنفش را در سويا کاهش داده است.

 

 

 

شکل 1- اثر کود  و فسفر اوليه خاک(کم، متوسط، زياد) بر درصد زنده ماندن پس از فصل سرد در جو

 

 

 

مصرف فسفر در مورد محصولات باغي هم باعث ارتقاي کيفيت مي‌گردد. در تحقيقات انجام شده  آريزونا، فسفر باعث ارتقاء کيفيت و بازارپسندي پرتقال شده است. 7 درصد افزايش ميزان آب ميوه،  7درصد کاهش ميزان اسيد جامد(شيرين‌تر شدن ميوه).، 8 درصد کاهش ضخامت پوست، 16 درصد  بازار پسندي بيشتر و 12 درصد کاهش ريزش ميوه  از جمله شاخص‌هاي کيفي پرتقال است که در اين تحقيق با مصرف اضافه فسفر حاصل شده است. همچنين اندازه‌گيري فسفر در سيب درختي نشان داده است که  قسمت‌هاي تاول‌دار وسوخته ميوه حاوي مقدار کم‌تري فسفر  در مقايسه با سمت سالم ميوه است.

جدول 3- تاثير فسفر بر عملکرد و کيفيت دانه سويا

 

 

 

 

 

از نظر ارزش کيفي گندم هم درصد فسفر دانه اهميت زيادي دارد. کود فسفر بويژه زماني که در سالهاي قبل مصرف شده باشد باعث بيشتر شدن ميزان فسفر دانه گندم مي‌شود. در اين زمينه کود مصرف شده تا 8 سال تاثير خود در خاک را حفظ مي‌کند.(جدول 4).مقاومت سويا در برابر کم آبي هم با مصرف فسفر بهبود مي‌يابد. در اين مورد تحقيقات متعددي در ايالت اهايو آمريکا انجام شده است.همچنين فسفر نقش قابل توجهي در افزايش بازارپسندي سيب‌زميني دارد.  اين عنصر، درصد غده‌هاي ريز را بصورت چشم‌گيري کاهش مي‌دهد. در تحقيق انجام شده به منظور تعیین نقش فسفر در افزایش تحمل به شوری و عملکرد گندم نتایج نشان داد که افزایش معنی دار عملکرد دانه و کاه نسبت به گروه شاهد در شرایط شور در اثر مصرف فسفر ديده مي‌شود.

 

جدول 4- اثر فسفر اوليه خاک  و ميزان کود مصرفي بر درصد فسفر دانه گندم

 

 

 

 

 از آنجا که امروزه توليدکنندگان صنايع غذايي به کيفيت و ميزان وجود ترکيبات خاص مانند انواع روغن‌ها، پروتئين و مواد موثر دارويي در محصولات کشاورزي اهميت خاص مي‌دهند. تحقيقات گسترده‌اي در زمينه تاثير ميزان عناصر خاک بر اين ترکيبات در حال انجام است. از لحاظ ارزش غذايي سويا براي تغذيه انسان و دام تحقيقات اوليه نشان داده است 60 تا 65 درصد اين پارامترها تحت تاثير عوامل محيطي و35 تا 40 درصد در کنترل توان ژنتيکي ارقام مي‌باشد. همچنين ارقام متنوعي از محصولات مختلف حاوي نوع خاصي از ترکيبات دارويي يا غذايي امروزه به روش مهندسي ژنتيک توليد شده که براي انسان يا دام مفيد است. ميزان عناصر غذايي خاک بر عملکرد و ميزان ماده موثر اين ارقام نوظهور اثر قابل‌توجهي دارد.

15/11/2010

تاثير مصرف بي‌رويه کودهاي آلي و دامي بر سلامت جامعه و محيط زيست 

در سالهاي اخير به دليل مشكلات زيست محيطي ناشي از كاربرد كودهاي شيميايي، انرژي مصرف شده براي توليد آنها و اثرات سوئي كه بر چرخه هاي زيستي خود پايدار بوم نظام هاي زراعي دارند تبليغات گسترده‌اي براي استفاده  كودهاي آلي و دامي صورت گرفته و باعث شده بيشتر افراد فکر کنند که اين کودها  از لحاظ بهداشتي و محيط‌زيست سالم و بدون عوارض مي‌باشد. در حالي كه  بر اساس تحقيقات علمي توليد محصولات سالمتر نياز به كنترل كيفي و كمي بيشتري روي محصولات زراعي و باغي دارد كه از جمله مي توان به كنترل مصرف کود در مزارع اشاره نمود. در اين راستا رعايت مديريت صحيح در تغذيه گياه، از شيميايي يا آلي بودن كود مصرف شده اهميت به مراتب بيشتري دارد.

 

 شکل شماره 1- روند جهاني مصرف کودهاي شيميايي طي سالهاي 2007- 1971

مطابق پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده جمعيت كره‌زمين در سال 2030 ميلا‌دي به 9 ميليارد نفر خواهد رسيد. مهم‌تر آنكه بر اثر فشار ناشي از رشد فزاينده جمعيت حدود 10 درصد از زمين‌هاي كشاورزي جهان نابود شده و25 درصد ديگر اراضي در معرض نابودي قرار دارد. همچنين رشد توليد غلا‌ت در جهان روز به روز كندتر مي‌شود، دسترسي به مواد غذايي وضعيت متزلزلي مي‌يابد و هر ساله از تعداد كشورهاي صادركننده غلا‌ت يا ميزان صادرات آنها به دليل افزايش جمعيت، كاسته مي‌‌شود.  اگرچه مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی بویژه در بخش زراعی ، موجب بروز صدمات زیست محیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک، افزایش یون های نیترات و نیتریت در خاک و آب های جاری و زیر زمینی، سفت و قلیائی شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن، طغیان علف های هرز و آفات و بیماری های گیاهی و کاهش مزه و بوی طبیعی میوه ها مي‌شود، نبايد از نقش موثر كودهاي شيميايي در تامين مواد غذايي و پوشاك براي جمعيت رو به رشد جهان بواسطه زياده‌روي  در تبليغاتي كه در مورد آلايندگي آن صورت گرفته است غافل شد( شکل شماره 1). در حال حاضر سالانه ‪۲۰۰هزارهكتار زمين آبي و پنج ميليون و‪ ۵۶۰هزار هكتار به صورت ديم در سطح كشور به زيركشت محصولات مختلف مي‌رود و مصرف ساليانه كودشيميايي در اين اراضي چهار ميليون و ‪ ۶۰۰هزار تن برآورد مي‌شود که از اين مقدار2 ميليون و 300 هزار  تن كود اوره است.( جدول 1)

 

جدول 1- ميزان توزيع کودهاي شيميايي مختلف در کشور طي سال‌هاي 1386-1382 (ارقام به هزار تن)

صرف‌نظر از اينكه گياه بوسيله چه نوع كودي تغذيه شود، براي كامل شدن چرخه رشد جذب تعدادي عناصر شيميايي ضروري است و كود  مصرف شده تا زماني‌كه به يونهاي خاصي از اين عناصر تجزيه نشود جذب ريشه نمي‌گردد. كودهاي شيميايي و آلي پس طي روندي متفاوت، در نهايت يونهاي يكسان مواد غذايي در خاك آزاد مي‌كند. بخشي از اين يونها جذب ريشه شده و قسمتي باعث آلودگي خاك و محيط زيست مي‌شود. نيتروژن بصورت يون نيترات و آمونيوم، فسفر بصورت H2Po4  و H2PO42- و پتاسيم به فرمK+ جذب گياه مي‌شود. بنابراين كودهاي آلي و دامي در نهايت به فرمهاي شيميايي تبديل مي‌شود تا گياه بتواند از آن تغذيه كند. كودهاي آلي از منابع مختلفي مانند كمپوست زباله شهري،فضولات دامي و لجن فاضلاب تهيه مي‌شود كه اين منابع در مناطق مختلف دنيا از نظر نوع و مقدار تركيبات آلاينده و رفتار در خاك تنوع قابل توجهي دارد و به دليل عدم شناخت كامل نمي‌توان براي جلوگيري از آلايندگي آنها به سهولت برنامه‌ريزي كرد. اما كودهاي شيميايي در مراكز بزرگ صنعتي با فرمولاسيون مشخص و بر طبق ضوابط خاص توليد مي‌شود و تركيباتي كه در خاك آزاد مي‌كنند بصورت كامل شناخته شده است بنا بر اين كنترل آلودگي آنها با اطمينان بيشتري امكان‌پذير است و رفتار آن در خاك در مقايسه با كودهاي آلي قابل پيش‌بيني‌ است.

علاوه بر نقش مواد آلي در تغذيه گياهان اين مواد اثرات مفيد ديگري هم دارد. مواد  آلي در خاك باعث اصلاح ساختار فيزيكي، تهويه و ذخيره بهتر آب و راحت‌تر شدن نفوذ ريشه مي‌شود. از طرف ديگر افزودن كود‌هاي آلي باعث زياد شدن توان ذخيره عناصر غذايي (CEC ) ، كاهش رواناب و كنترل فرسايش خاك مي‌گردد. بخش هوموسي مواد آلي مقداري فسفر دارد كه به تدريج در اختيار گياه قرار مي‌دهد و بر خلاف فسفر معدني خطر تثبيت و غير قابل جذب شدن در خاكهاي آهكي كه بيشتر اراضي كشاورزي كشور را پوشانده در مورد آن وجود ندارد. در صورت مصرف بي‌رويه كودهاي آلي مقادير اضافي فسفر و ازت وارد خاك مي‌شود كه جذب گياه نشده و باعث تخريب محيط زيست مي‌شود. فسفر محلول تحرك ناچيزي دارد و بخش عمده آن بلافاصله جذب ذرات خاك مي‌شود. ورود فسفر به آبهاي سطحي و اكوسيستم از طريق فرسايش خاك انجام مي‌شود. در حالي‌كه ازت اضافي كودهاي آلي و شيميايي به فرم يون نيترات حلاليت قابل توجهي دارد.  و به سرعت وارد آبهاي زير زميني و سطحي شده و باعث آلايندگي اين منابع مي‌شود. 

مقادير بسيار كم برخي عناصر فلزي براي رشد گياه و انسان ضروري است اما جذب بيش از حد آنها مسموميت ايجاد مي‌كند. بنا بر اين در مديريت تغذيه گياهي جلوگيري از تجمع بي‌رويه اين عناصر در خاك ضروري است. در معادن فسفات مقاديري از عنصر كادميوم همراه كاني اصلي وجود دارد كه تجمع آن در اراضي كشاورزي با توجه به سميت و حلاليت بالاي آن مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. ولي مقدار اين عنصر در سنگ معدن به حدي ناچيز است كه با توجه به مقدار رايج مصرف كود فسفر، صدها و بلكه هزاران سال طول مي‌كشد تا غلظت اين عنصر در خاك به حد خطرناك برسد. دركودهاي آلي كه بطور عمده از فضولات دامي، لجن فاضلاب و پسماندهاي شهري تهيه مي‌شود. غلظت فلزات سنگين و عناصر سمي در مناطق مختلف و فصول متفاوت سال يكسان نيست و ممكن است كمپوست توليد شده از زباله‌هاي شهري، در يك فصل خاص محتوي مقادير بيشتري از يك يا چند عنصر فلزات سنگين باشد ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كودهاي آلي سهم بيشتري در آلودگي خاكهاي دنيا به فلزات سنگين دارد. آلودگي ناشي از فعاليت كشاورزي پس از  ورود به رودخانه‌ها و منابع آب دردسرهاي فراواني ايجاد مي‌كند. افزايش غلظت ازت و فسفر در اكوسيستم‌هاي آبي باعث رشد سريع جلبكها و گياهان آبزي مي‌شود. تجزيه اين توده گياهي پس از مرگ به شدت غلظت اكسيژن محلول در آب را كاهش داده و باعث آسيب جدي به جانداران و گياهان درون آب و مرگ برخي از آنها مي‌شود. در اين مورد تحقيقات وسيعي در آمريكا نشان داده است  ازت كشاورزي عامل اصلي مرگ ناگهاني و دسته‌جمعي آبزيان در نواحي ساحلي و رودخانه‌ها است. مقادير اضافه نيترات در خاك  بويژه جذب محصولات غده‌اي شده و وارد چرخه غذايي انسان مي‌شود. گیاهان غده‌ای مانند سیب زمینی بیشتر نيترات جذب می‌كند و دلیل تیره و سیاه شدن سیب زمینی پس از برش خوردن و در معرض هوا قرار گرفتن وجود اين ماده است. نیترات ماده‌ای سرطان زاست و مصرف بیش از حد آن در شمال كشور باعث افزایش روزافزون سرطان‌های دستگاه گوارش در این مناطق شده است.

علاوه بر ضرورت جلوگيري از ورود آب زهكش‌هاي كشاورزي به آبهاي سطحي و زيرزميني، اتخاذ پاره‌اي تدابير مديريتي در سطح ملي، منطقه‌اي و مزرعه، مانند تنظيم عمق، زمان، مقدار، نوع و كارايي مصرف كود نيتروژني  مي‌تواند ميزان آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني را كاهش دهد. در مورد كود فسفري مديريت تاثير قابل توجهي دارد. به غير از مديريت مستقيم كود، برخي عمليات زراعي غير از كود‌دهي مانند نوع و ميزان شخم و شيار در ميزان آلايندگي بويژه در مورد فسفر اثر گذار است. تحقيقات انجام شده در آمريكا نشان‌داده است. ايجاد كمربند سبز در اطراف رودخانه‌ها و در مسير نفوذ آلاينده‌ها به منابع آب 40 تا 90 درصد ازآلايندگي نيتروژن و فسفر كودي را كاهش مي‌دهد.   

مقادير اضافي نيترات در آب زير زميني خطرات جدي را متوجه سلامتي انسان مي‌كند. در مناطق پر‌باران و اراضي تحت آبياري، بويژه در خاكهاي شني كه بر روي يك سفره آب كم‌عمق واقع شده، آلودگي نيتراتي آبهاي زيرزميني سريع‌تر انجام مي‌شود. در خاكهاي رسي و لومي رسي به دليل تهويه و نفوذ‌پذيري كم‌تر مقدار قابل توجهي از ازت نيتراتي آبشويي شده در فرايند بيولوژيكي دنيتريفيكاسيون بصورت گاز از خاك دفع مي‌شود و آبهاي زير‌زميني را آلوده نمي‌كند. چون كودهاي آلي پس از تجزيه ازت و فسفر را بصورت يونهاي شيميايي در خاك آزاد مي‌كنند. بنا بر اين بعد از تجزيه كامل و آزاد شدن عناصر غذايي، مكانيسم آلايندگي آنها با كودهاي شيميايي تفاوت نمي‌كند. نيتروژن موجود در كودهاي آلي پس از آزاد شدن به نيترات تبديل مي‌شود. و مقدار اضافه بر نياز گياهي آن مانند شيميايي الودگي زيست‌محيطي بدنبال دارد. در دشتهايي  با خاك شني و سبك كه توسط سيستم‌هاي سطحي زهكش مي‌شود، در صورت مصرف بالاي كود دامي نيترات به سرعت آبشويي مي‌شود و به رودخانه‌ها وارد مي‌گردد.

كودهاي دامي علاوه بر موارد ذكر شده باعث برخي آلودگيهاي ميكربي و ويروسي هم مي‌شود كه در برخي موارد باعث آلودگي آب آشاميدني و بيماريهاي خطرناك در انسان مي‌شود. سويه باكتري E.coli 0157:H7  در آمريكا سالانه 70000 نفر را آلوده مي‌كند و باعث مرگ 60 نفر مي شود. سهم قابل توجهي از آلودگي به اين باكتري ناشي از كودهاي دامي مصرف شده در اراضي كشاورزي است. ويروسهاي بيماريزاي متعددي  مانند آنفولانزاي فوق حاد پرندگان،  از طريق كودهاي دامي  بويژه فضولات پرندگان منتشر مي‌شود و در مواردي آلودگي ويروسي خطرناكتر از انواع باكتريايي است. در صنايع دامي، مقادير متفاوتي از افزودني‌هاي شيميايي مانند هورمونهاي رشد، آنتي‌بيوتيكها و مواد ضدعفوني كننده رايج شده كه به همراه ضايعات و پسماندها  وارد محيط زيست مي‌شود. نحوه آبشويي و ميزان آلايندگي اين تركيبات براي موجودات زنده هنوز ناشناخته ‌است.علاوه بر آلودگي آب و خاك فضولات دامي دپو شده و ذخاير كمپوست و مواد اوليه كودهاي دامي در اثر تجزيه در شرايط كمبود اكسيژن گازهاي سمي و بدبو  مانند آمونياك و سولفيد هيدروژن متصاعد مي‌كند كه باعث آلودگي هوا مي‌شود. گاز آمونياك آزاد شده براي دام و پرندگان خطرناك است. ميزان تصاعد اين گاز با مديريت صحيح قابل كنترل است.

دي‌اكسيد كربن، نيتروس اكسايد و متان جزو گازهاي گلخانه‌اي هستند. مقادير قابل توجهي از اين سه گاز در اثر فعاليتهاي كشاورزي وارد جو مي‌شود و باعث پديده گرم شدن جهاني مي‌گردد. دي اكسيد كربن ازاحتراق سوختهاي فسيلي در ماشين‌آلات كشاورزي و همچنين تجزيه بقاياي گياهي بوجود مي‌آيد. گاز متان از تجزيه بي‌هوازي فضولات دامي، شاليزارها و اراضي باتلاقي متصاعد مي‌گردد و نيتروس اكسايد از فرايند دنيتريفيكاسيون نيترات حاصل از كودهاي دامي و شيميايي حاصل مي‌شود. ميزان توليد اين گاز تحت تاثير سطح مديريت ازت در مزرعه است. پس از رواج كودهاي شيميايي در قرن گذشته عملكرد بيولوژيك همه محصولات افزايش شديد داشته است. چون بخش قابل توجهي از اندام گياهي بصورت محصول از مزرعه خارج نمي‌شود و موجب ذخيره كربن بيشتر، در خاك مي گردد از اين طريق ساليانه بخش قابل توجهي از دي اكسيد كربن جو در خاك محبوس مي‌شود و اثر آن در پديده گلخانه‌اي و گرم شدن زمين حذف مي‌گردد. در يك مزرعه تحقيقاتي، 35 سال مصرف كودهاي شيميايي در مقايسه با كشت بدون كود باعث افزايش معني دار ميزان تثبيت كربن در خاك گرديد. كود‌دهي و تناوب زراعي علاوه بر اثر مثبت بر عملكرد، ميزان كربن تثبيت شده در خاك را افزايش مي‌دهد. بنا براين حبس شدن كربن بصورت ماده‌آلي در خاك و اندام گياهي باعث كنترل دي‌اكسيد كربن جو و جلوگيري از پديده گرم‌شدن جهاني مي‌شود.

 تغذيه كافي گياهان با كودهاي شيميايي باعث كارايي بيشتر فتوسنتز، جذب بيشتر دي‌اكسيد كربن و آزاد شدن اكسيژن توسط گياه مي‌شود و از اين طريق باعث بهبود محيط زيست مي‌گردد. رابطه مثبت ميزان مصرف كودهاي شيميايي بر ميزان كربن محبوس شده درخاكهاي جهان بصورت كامل محرز گرديده است. در قرن گذشته استفاده از روشهاي علمي در كشاورزي، كم كردن شخم و شيار،تناوب صحيح،  تغذيه مناسب گياه و كشت محصولاتي كه بقاياي بيشتر دارد هم  در افزايش ميزان كربن انبار شده در خاكها را موثر بوده است.

 در كل نمي‌توان كود شيميايي را در مقايسه با انواع آلي براي محيط زيست نامطلوب‌تر ارزيابي كرد. كودهاي شيميايي از لحاظ ميزان عناصر آزاد شده و رفتار آن در خاك آسانتر قابل پيش‌بيني است و در تامين مواد غذايي و الياف براي جمعيت رو به رشد جهان  نبايد از اهميت آنها تحت تاثير تبليغاتي كه در گذشته در مورد آلايندگي آن صورت گرفته است غافل شد. به رغم اينکه حتي برخي  کارشناسان به حذف کامل كودهاي شيميايي اعتقاد دارند، سياست صحيح در اين زمينه مصرف بهينه كودشيميايي است. از نظر اقتصادي اگر كودهاي شيميايي به طور كامل از چرخه زراعي حذف گردند باعث كاهش محصولات  کشاورزي و گراني بيش از حد آن خواهد شد که بويژه باعث فقر تغذيه‌اي در کشورهاي در حال توسعه  مي‌گردد. دستيابي به عملكرد بيشتر و افزايش كارايي در تغذيه معدني گياهان به نحوي كه علاوه بر تامين نياز گياه از  طريق كودهاي مناسب شيميايي و آلي مقادير اضافي عناصر در خاك تثبيت شود و به محيط زيست وارد نگردد، يكي از چالش‌هاي مهم پيش روي كشاورزي در قرن آينده مي‌باشد.  براي دستيابي به اين مهم برخي راهكارها پيشنهاد شده است.  از جمله براي افزايش كارايي كود و مديريت عناصر غذايي خاك، بايد در هر نقطه مزرعه بر اساس آزمون خاك همان نقطه و با در نظر گرفتن توجيه اقتصادي كوددهي انجام شود و استفاده از يك نسخه براي كل مزرعه توصيه نمي‌شود(كشاورزي دقيق) . كاهش ميزان رواناب سطحي، آبشويي عناصر از خاك و تصاعد گازهاي خطرناك در اثر فعاليتهاي كشاورزي امكان ارتقاء كيفيت آب، خاك، هوا و محيط زيست كره زمين براي نسلهاي آينده را فراهم مي‌كند.

منابع:

1-ملکوتي، محمد جعفر.1385. کشاورزي پايدار و مصرف بهينه کود د ر ايران، شوراي‌عالي سياست‌گذاري کاهش مصرف سموم و کودهاي شيميايي. نشر آموزش کشاورزي، سازمان تات، وزارت جهاد کشاورزي، کرج، ايران

2- ملکوتي، محمد جعفر و محمد نبي غيبي. 1380.تعيين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيک و توصيه کودي در کشور. شوراي‌عالي سياست‌گذاري کاهش مصرف سموم و کودهاي شيميايي. نشر آموزش کشاورزي، سازمان تات، وزارت جهاد کشاورزي، کرج، ايران

3- C. S. Snyderand T.W. Bruulsema. 2002. Nutrients and Environmental Quality Cooperative fertilizer evaluation program seeks appropriate recommendations. Better Crops 86 (1):15-18.

نوشته‌ی بعدی

22/09/2010

 

براي انتخاب محل احداث باغ و مزرعه، بررسي دقيق خاک اهميت زيادي دارد. خاك بخش قابل توجهي از اراضي كشاورزي ايران، براي رشد گياهان محدوديت‌هاي مرفولوژيكي، فيزيكي و شيميايي متعدد دارد و بر اساس نوع و شدت آن، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم براي رفع محدوديت‌ها مي‌تواند اعمال شود. آگاهي از محدوديت‌ها و قابليت‌هاي خاک نيازمند مطالعه صحرايي و اندازه‌گيري آزمايشگاهي دقيق مي‌باشد. عدم شناخت کامل خصوصيات خاک ممکن است باعث از دست رفتن کامل سرمايه‌گذاري انجام شده براي احداث باغ يا مزرعه گردد. برخي خواص خاک کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی را بيشتر تحت تاثیر قرار می دهد. اگر چه برخي محدوديت‌هاي خاک را با صرف هزينه اضافي مي‌توان تا حدودي اصلاح نمود ولي در مورد بسياري از اين محدوديت‌ها، هزينه عمليات اصلاحي به قدري سنگين است که انجام آن توجيه‌ اقتصادي ندارد. در مورد برخي ديگر از مشکلات ذاتي خاک، حتي با صرف هزينه‌هاي گزاف، برطرف نمودن آن امکان‌پذير نيست. توصيه مي‌شود پيش از هر گونه سرمايه‌گذاري با کمک کارشناس با تجربه نسبت به انجام  مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي براي اطلاع از ميزان و نوع محدوديت‌هاي خاک اقدام نمود.

براي آگاهي اوليه از وضعيت خاک مورد نظر در برخي مناطق که مطالعات خاکشناسي و تعيين قابليت اراضي در آنها به انجام رسيده است،  مي‌توان با مراجعه به سازمان‌هاي مربوط از نقشه خاک و گزارش‌هاي خاکشناسي استفاده نمود. یک مطالعه خاکشناسی حاوی اطلاعات فراوانی است که در مدیریت مزرعه و کشت و کار قابل استفاده می باشد. عمق لایه محدودکننده ریشه، ظرفیت آب قابل استفاده، شوری، توان ذخیره عناصرغذائی درخاک، پتانسیل فرسایش، شیب وجهت آن از جمله اين داده‌ها مي‌باشد.

در ايران راهنماي شناسايي خاك و طبقه بندي اراضي براي آبياري در سال 1954 توسط بنگاه مستقل آبياري تهيه و تنظيم گرديد و در حال حاضر به عنوان سند و ملاك طبقه بندي اراضي براي آبياري محسوب مي شود.  در مطالعات امكان سنجي توسعه آبياري تحت فشار ضروري است تا تغييراتي در معيارهاي طبقه بندي اراضي ايجاد گردد تا بتوان از نتايج مطالعات انجام شده قبلی براي براي آبياري تحت فشار بهره گرفت .جهت استفاده بهتر از منابع آب و خاك، مشاهدات صحرايي و مطالعات خاكشناسي و نتايج تجزيه هاي فيزيكي و شيميايي و نفوذپذيري سطحي خاكهاي مختلف و محدوديتهايي از قبيل شوري و قلياييت، سنگ و تخته سنگ، در سطح و عمق خاك، گچ و آهك در متن خاك، بافت، شيب و پستي و بلندي، فرسايش و ساختمان و مواد آلي و سطح آب زيرزميني مي بايست مورد مطالعه قرارگيرد.

            اطلاعات خاکشناسی در مقاصد غیر کشاورزی مانند مدیریت آلاینده ها وجلوگیری از ورودآن به آبهای زیرزمینی، احداث ابنیه، راه و ساختمان قابل استفاده است. شايان ذکر است که در ايران اغلب مطالعات خاکشناسي بصورت اجمالي انجام شده است و نتايج آن به تنهايي از نظر ارزيابي قابليت خاک مورد نظر براي کشت و کار کفايت نمي‌کند. در اين موارد ضروري است قبل از هر گونه سرمايه‌گذاري، نسبت به انجام مطالعه دقيق صحرايي و اندازه‌گيري آزمايشگاهي خصوصيات خاک اقدام نمود و از ميزان وجود عوامل مشکل ساز از نظر قابليت نفوذ آب در لايه زيرين خاک، وجود سنگريزه در لايه‌ زيرين، بافت خاک، عمق خاک، نوع لايه محدود‌کننده ريشه، سرعت نفوذ آب به درون خاک، شوري و قليائيت خاک اطمينان حاصل نمود. علاوه بر اين  بايد برخي عوامل مانند شيب اصلي و جانبي زمين، پستي و بلندي، فرسايش آبي و بادي، رسوبات ناشي از باد و آب، عمق آب زيرزميني، وضعيت زهکشي، ماندابي و سيل‌گير بودن زمين مورد نظر توسط کارشناس به دقت بررسي گردد.

مي توان گفت کشت هر محصولي، در بسیاری از اراضی از نظر تئوري غير ممکن نيست.همچنين امکان تغییر بعضی از خصوصیات خاک در موارد خاص و براي اراضي کوچک، وجود دارد. اما به دليل هزینه سنگين اصلاح  محدوديت‌هاي خاک، لزوم انجام فعالیت های زراعی  اضافي در خاک‌هاي مشکل‌دار و عدم دستيابي به حداکثر عملکرد در اين اراضي حتي بعد از انجام اصلاحات، ضروري است که وضعیت خاک در انتخاب محل احداث باغ و مزرعه در نظر گرفته شود و بعضی خاک ها را به کاشت محصولات خاصی اختصاص داد. به عنوان مثال خاک های  اغلب نواحی خشک  ايران  آهکي و قليايي  بوده و برای گیاهان اسید دوست مناسب نیست. در اراضی شور قبل از احداث مزرعه و باغ بايد نسبت به اجراي سيستم زهکشی  و آبشويي نمک اضافي از خاک اقدام نمود. در اين اراضي کشت محصولات مقاوم  به شوري مانند جو، گلرنگ،پنبه و چغندر توصيه مي‌شود. بافت خاک نقش تعیین کننده در انتخاب محل  باغ و مزرعه دارد. بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک به بافت آن بستگی دارد. خاک های سبک از نظر غذایی فقیرتر از خاک های سنگین هستند و به کوددهی بیشتر نیاز دارند. خاكهاي رسي سنگین و یا اراضي سنگریزه‌اي برای تولید گیاهان غده ای مثل سیب زمینی یا چغندر مناسب نیست. این گیاهان در خاک‌های دارای بافت متوسط عملکرد بیشتری دارند. اراضی رسی به شدت سله می بندد و برای کاشت گیاهانی مانند یونجه که بذر ریز دارند مطلوب نیست. سله‌هاي سخت سطح خاک سبز شدن بذر را دچار اختلال می سازد. خاک های شنی هم برای اینگونه گیاهان مناسب نیست، زیرا سطح این خاک ها به سرعت خشک شده و آبیاری مداوم برای سبز شدن بذر ضرورت پیدا می کند. خاكهاي شني در بهار بسيار سريع گرم مي‌شود و براي كاشت محصولات نوبرانه مناسب مي‌باشد. حركت ماشين‌الات و عمليات شخم و شيار خاك‌هاي شني در اغلب فصول سال به دليل خشك شدن به موقع پس از آبياري و بارندگي،  امكان‌پذير است. اراضی شنی به دلیل پائین بودن ظرفیت آبگیری  در شرايط كمبود آب، تنها برای گیاهان مقاوم به خشکی مطلوب است. اراضی رسی و زمین هایی که دارای تحت الارض غیر قابل نفوذ هستند، به علت ظرفیت آبگیری بالا و پائین بودن سرعت آبگذری و برای برنج کاری بسیار مطلوبند.  تولید موفق بسیاری از محصولات زراعی به خاک عمیق نیاز دارد . حتی ریشه افشان گندم ظرفیت نفوذ و استفاده از خاک را تا عمق دو متری دارد. حداقل عمق خاک زراعی (لایه های سطحی و زیر سطحی ) برای تولید موفق بسیاری از محصولات زراعی 50 سانتیمتر است. خاک های کم عمق ذخیره رطوبت کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاه آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می شود . برای کاهش این مشکلات بهتر است در اراضی کم عمق از آبیاری بارانی به جای آبیاری سطحی استفاده شود. اراضی را که عمق خاک زراعی آنها کمتر از 50 سانتیمتر می باشد بهتر است به کاشت علف های مرتعی خانواده‌ی غلات پرداخت. 

 

 

خاک محيطي بي نهايت مرکب و غير متجانس است که در اصل از 3 بخش جامد و مايع گاز تشکيل يافته و بسته به کميت و کيفيت اين سه بخش و رابطه متقابل آنها با يکديگر مي تواند به طور متفاوت در برآورد نيازهاي گياه سهيم باشد. بخش جامد خاک را ذرات و اجزاء معدني مانند قلوه سنگ، سنگريزه ، شن ، سيلت، رس و نمک هاي معدني و اجزاء مواد آلي مانند بقاياي اعضاي گياهان و جانوران تجزيه يافته و موجودات ذره بيني و غيره ذره بيني ساکن خاک تشکيل مي دهد. بخش مايع خاک از آب و املاح معدني و آلي و ساير ترکيبات محلول در آب تشكيل شده است. بخش گازي خاک شامل هواي درون خاک است که ترکيباتي مشابه هواي جو زمين دارد، با اين تفاوت که مواد گازي حاصله از فعل و انفعالات شيميايي و بيولوژيکي، به ويژه گازهاي توليد شده از تجزيه مواد آلي در آن غلظت بيشتري دارند. مواد جامد و غيرمحلول خاک تقريباً نيمي از حجم خاک را تشکيل مي دهند و نيمه ديگر به منافذ موجود در خاک اختصاص دارد که بخش اعظم آن از آب و بقيه مملو از هواي اتمسفر است.

ميزان آب و هواي موجود در خاک در ارتباط مستقيم با يکديگر مي باشد. مقدار و ميزان منافذ خاک بستگي کامل به اندازه ذرات جامد خاک و سهم هر کدام دارد. در مناطق باتلاقي به علت انباشته شدن مواد آلي ممکن است نسبت اين مواد به 80% هم برسد و گاهي هم بيشتر که به اين خاک ها، خاک هاي آلي مي گويند از اين خاک ها به عنوان منبع افزايش مواد آلي خاک هاي معدني استفاده مي کنند و تحت عنوان تورب (peat) ناميده مي شود. در اغلب خاک هاي جنوب و غرب و مرکزي ايران ميزان مواد آلي در حدود 1%  و در بعضي مناطق کمتر از اين ميزان است.  به طور کلي در خاک خوب کشاورزي 5 تا 6 درصد هوموس موجود است که بيشتر در لايه هاي O,A متمرکز شده و رنگ تيره را ايجاد مي کند که به راحتي قابل تشخيص است.

دانشمندان خاكشناس خاكهاي جهان را در دوازده رده طبقه‌بندي مي‌كنند.اين روش در سراسر جهان پذيرفته شده و مورد استفاده مي‌باشد.

 

Alfisol: هوازدگي متوسط مواد سازنده خاك

Andisol: بر روي خاكسترهاي آتشفشاني بوجود آمده‌اند

Aridisol: خاك مناطق خشك و بياباني

Entisol: خاكهاي جوان و تازه تشكيل يافته

Gelisol: خاك مناطق منجمد

Histosol: خاك‌هاي تشكيل شده از مواد آلي

Inceptisol: خاكهاي نسبتا جوان با تكامل كم

Mollisol: خاكهاي عميق و حاصلخيز

Oxisol: خاكهاي پير

Spodosol: خاكهاي اسيدي شني

Ultisol: خاكهاي با هوازدگي زياد

Vertisol: خاكهاي با درز و شكاف زياد

 

 

هوا 25%

آب 25%

مواد معدني

45%

آب 25%

مواد آلي5 %

هوا 25%

نسبت اجزاء مختلف خاك

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 – ميزان محدوديت  برخي ويژگيهاي خاک

 

ميزان محدوديت براي رشد گياه

 

ويژگي خاک

کم

متوسط

شدید

بسیار شدید

1

بافت

لوم، لوم شني ريز، لوم سيلتي، لوم سيلتي رسي لوم شني رسي

لوم شني درشت، شن لومي درشت، شن لومي ريز، شن رسي، رس سيلتي و رس

شن ريز و شن لومي درشت

شن درشت

2

سنگدانه ريز %

2 تا 25 ميلي‌متر

%15 – %3

 %35- %15

%75 – %35

بيش از %75

3

سنگدانه درشت %

5/2 تا 5/7 سانتي‌‌متر

____

%15 – %3

%35- %15

بيش از %35

4

سنگ %

5/7 تا 25 سانتي‌متر

 ____

%15 – %3

%35- %15

بيش از %35

5

لاشه‌سنگ %

2 تا 25 ميلي‌متر

___

___

%15- %3

بيش از %35

6

درصد سنگريزه افقهاي زيرين خاک

 کمتر از %15

%35- %15

%75 – %35

بيش از %75

 

 

 

 

خواص فيزيکي خاک در تعيين قابليت استفاده از آن براي مقاصد گوناگون حائز اهميت مي باشد. استحکام و تحمل فشار، قابليت زهکشي در حالت مرطوب و خشک، قدرت ذخيره رطوبت، سهولت نفوذ ريشه گياهان در خاک، تهويه و قابليت نگهداري عناصر غذايي گياهان در خاک، ارتباط نزديک با خواص فيزيکي خاک دارد. خاک هاي شني سريع تر از خاک هاي ديگر خشک و گرم مي شوند و راحت تر قابل شخم زدن هستند. اما به دليل كمبود رس و لاي حاصلخيزي كمي دارند. اين خاك ها نمي تواند آب را نگهداري نمايد و عناصر غذايي آن ناچيز است. خاك هاي رسي حاصلخيز است و آب و عناصر غذايي را به خوبي نگهداري مي كند. ولي به هنگام خشكي بسيار سخت و هنگام مرطوب بودن چسبنده شده، تهويه آنها كاهش مي يابد.  در کل خاك‌هايي كه بافت متوسط دارند مرغوبترند. خاک هاي رسي از بقيه خاک ها ديرتر خشک و گرم مي شوند و از همه سخت تر قابل شخم زدن مي باشند. خاک هاي لوم وضعيتي متوسط دارند يعني قابليت نگهداري آب در آنها خوب است و نسبتاً خوب شخم زده مي شوند.  

 

 

جدول شماره  – انواع ذرات تشکيل دهنده خاک

 

انواع ذرات تشکيل دهنده خاک (سيستم آمريکايي)

نام

اندازه

(ميلي متر)

تعداد ذرات

 در يک گرم

شن  خيلي درشت ( Very Coars sand )

2 – 1

90

شن درشت ( Coars sand )

1 – 5/

722

شن متوسط ( Medium sand )

5/0 – 25/0

5780

شن ريز ( Fine sand )

25/0 – 1/0

46200

شن خيلي ريز ( Very Fine sand )

1/0 – 05/0

722000

سيلت ( Silt )

05/0 – 002/0

5780000

رس (  Clay )

کمتر از 002/0

90300000

 

 

 

 

بافت خاك

            به اندازه نسبي ذرات خاک بافت گفته مي‌شود. بافت خاک  نشان‌دهنده ريزي و درشتي  ذرات خاک مي باشد. به عبارت ديگر مقدار نسبي شن و سيلت و رس ( ذرات کوچکتر از2 ميلي متر) بافت خاک را تشکيل مي دهد.  بافت سبک به خاک شني و سنگين به خاک رسي اطلاق مي شود. خاک لوم (loam) داراي اندازه ذرات متوسط مخلوط مناسبي از شن و سيلت و رس است. بافت خاک تا حدودي نشان‌دهنده نوع خاک، رفتار آب در خاک ، ظرفيت نگهداري آب ، نفوذ پذيري و تخلخل و نقطه پژمردگي گياه است.  

 

مشخصات

روش بهبود

نوع خاك

– ساختمان ضعيف

– حاصلخيزي ناچيز

– عدم توان ذخيره آب كافي

– افزودن منظم  كود‌هاي آلي

– استفاده از كودهاي سبز

– افزودن مواد اصلاح كننده

 

 

– شني

– ساختمان ضعيف

– افزودن مواد آلي دانه درشت

– سيلتي

– عدم خشك شدن و گرم شدن به موقع خاك

– ذخيره زياد آب

– افزودن كود آلي، كمپوست و گچ

– رسي

– مخلوط شن، رس و سيلت

 

– افزودن متناوب كو‌هاي شيميايي و كمپوست

– لومي

 

ذرات تشکيل دهنده خاک  شامل ماسه، سيلت و رس است.  قطر ذرات شن 2-05/0 ميلي متر است و خلل و فرج درشت بين ذرات آن جريان هوا و آب را در خاک تسهيل مي نمايد. قطر ذرات لاي 05/0 – 002/0 ميلي متر است. اين ذرات پودر مانند و نرم هستند و مقدار قابل توجهي آب مورد نياز گياه را در خود نگه مي دارد.  ذرات رس قطري کم تر از 002/0 ميلي متر دارد. اين ذرات به علت ريز بودن بيش از حد با نام کلوييد در خاک شناخته مي شود. اين ذرات آب و عناصر غذايي مورد نياز گياه را درسطح خود نگهداري کرده و به مرور در اختيار گياه قرار مي دهد. رسها فعالترین بخش خاک محسوب می شوند و اکثر آنها دارای ساختمان بلوری هستند. قبل از مطالعه کانیها توسط اشعه ایکس تصور می‌شد که کانیهای رسی ذرات کوچک و ریز کانیهای اولیه نظیر ذرات کوارتز ، فلدسپار و میکاها باشند، در حالی که در حال حاضر کانیهای رسی ، ترکیب شناخته شده‌ای دارند که شبیه این کانیها نیست و تنها کانی میکا به آنها شبیه است. کانیهای رسی ، اغلب کانیهای جدید یا حاصل انحلال کانیهای اولیه یا کانیهای ثانویه هستند.

رس

ريزتر از 002/0 ميليمتر

شن

05/0 –2 ميليمتر

سيلت

05/0 – 002/0 ميليمتر

شكل 1- مقايسه اندازه نسبي ذرات خاك

ذرات رس عليرغم اندازه بسيار ريز، منافذ ريز زيادي نسبت به حجم‌شان دارند. اين سطح بسيار بزرگ قابليت آن را دارد تا يون هاي مواد مغذي را جذب و نگهداري کند. اين مواد مغذي بصورت غذا در اختيار ريشه گياه قرار مي گيرد. رسها، کانیهاي سیلیکات آلومینیوم آبداری هستند که ساختمان ورقه‌ای داشته و مانند میکاها ، از فیلوسیلیکاتها می‌باشند. ذرات رس بدليل ساختار شبکه مانند خود، تا حدي قابليت شکل پذيري و پلاستيکي دارند. اين ويژگي باعث مي شود تا ذرات رس قادر به جذب آب و ديگر مواد در داخل شبکه ساختاري خود باشد. وجود كلوئيدهاي رس، حاصلخيزي خاك را افزايش مي دهد. زيرا به علت دارا بودن بار الكتريكي منفي مي توانند كاتيون هاي (يون هاي مثبت) كلسيم، منيزيم، پتاسيم و آمونيوم را (كه جزء عناصر غذايي مورد نياز گياه اند) به خود جذب كنند. اين كاتيون ها در صورت نياز گياه به راحتي از سطح ذرات كلوئيدي جدا شده و جذب مي شوند.

 

 

 

شكل شماره  – مثلث تعيين بافت خاك

 

 

 

روش صحرايي تشخيص بافت خاك

معیار تشخیص

شن

لوم شنی

لوم

لوم سیلتی

لوم رسی

رس

زبری و نرمی گل در بین انگشت ها و ظاهر قابل رویت آن

گل در بین انگشت ها کاملا زبر به نظر می رسد و ذرات شن کاملا ملموس است

زبری کمتری دارد و دانه های درشت کمتری در آن دیده می شود

زبری متوسط

ذرات درشت کم و گل نسبتا نرم و صابونی

نرم و دارای ذرات درشت ناچیز

کاملا نرم بوده و ذرات شن در آن ملموس نیست و سطح براق بنظر می رسد

پایداری کلوخه خشک

شکل نمی پذیرد

شکل نمی پذیرد

براحتی از هم می پاشد

نسبتا براحتی از هم می پاشد

سفت و پایدار

خیلی سفت و پایدار

پایداری کلوخه مرطوب

ناپایدار

پایداری کم

پایداری متوسط

پایدار

خیلی پایدار

خیلی پایدار

پایداری و ثبات نوار تشکیل شده در بین انگشت های شست و سبابه

نوار تشکیل نمی شود

نوار تشکیل نمی شود

نوار تشکیل نمی شود

نوار بصورت بریده تشکیل می شود

نوار نازک و شکننده تشکیل می شود

نوار خیلی دراز و مقاوم تشکیل می شود

لوله کردن در کف دو دست

لوله نمی شود

لوله نمی شود

به سختی لوله می شود

لوله می شود ولی در سطح خمیر ترک می خورد

لوله می شود ولی بصورت حلقه در نمی آید

براحتی لوله شده و تشکیل حلقه می دهد

چسبندگی

کاملا غیر چسبنده

تقریبا غیر چسبنده

چسبندگی کم

چسبندگی متوسط

چسبندگی نسبتا زیاد

پسبندگی بسیار زیاد

اثر باقیمانده روی دست

هیچگونه اثری روی دست باقی نمی ماند

اثر ناچیزی بصورت رنگ روی دست می ماند

مقداری رنگ بر روی دست می ماند

مقداری رنگ و مقداری گل بر روی دست باقی می ماند

مقداری گل روی انگشت باقی می ماند

مقدار زیادی گل روی انگشت ها باقی می ماند

 

 

روش تشخيص (خاك مرطوب)

كلاس بافت خاك

اندازه ذرات

لمس ذرات شن زير انگشت و عدم تشكيل نوار

شن و شن لومي

درشت تا خيلي درشت

 لمس دانه‌هاي شن زير انگشت و خرد شدن سريع گلوله خاك

لوم شني

نسبتا درشت

حالت ليزي زير انگشتان و تشكيل نوار كوتاه وتكه تكه شدن آن

لوم، لوم سيلتي، سيلت

متوسط

تشكيل نوار، نوار طولاني‌تر در خاك رسي و لمس تعداد كمتر ذرات شن در لوم رسي

رس شني، لوم شني رسي، لوم رسي، لوم سيلتي رسي،رس سيلتي ورس

بسيار ريز

 

 

خاک هاي شني بسيار نفوذ پذيرند و رطوبت خود را زود از دست مي دهند. مقدار رس اين خاك ها كمتر از 12 درصد و يا مجموع رس و سيلت آن ها كمتر از 20 درصد بوده و درصد شن آن ها بيش از 80 درصد است. عمليات شخم در اين خاك ها به سهولت انجام مي شود. خاکهای شنی استحکام کمتر، حساسیت بیشتر به فرسایش بادی دارند. زهکشي خاک سبک به طور طبيعي صورت مي‌گيرد.

ریزش دیواره کانالها وزهکش ها در خاکهای شنی بیشتر ديده مي‌شود. خاک هاي شني تغييرات دمايي سريع دارند وچون در اوايل بهار گرم مي شود ريشه گياهان فعاليت خود را زودتر آغاز مي‌کند. با افزودن رس، کود دامي، کود سبز و پخش سيلاب در مناطق مساعد مي‌توان تا حدودي  مشکلات خاک هاي شني را اصلاح نمود.  

            خاك هاي متوسط خاك هايي هستند كه مقدار رس آن ها 30-10 درصد مي باشد. اين خاك ها حاصلخيزي بالايي دارند و رطوبت خود را حفظ مي نمايند. بنا بر اين در دوره خشكسالي بهتر مي‌توان آب خاك را مديريت كرد. بافت هاي لوم ، لوم سيلتي، لوم رس ماسه اي در اين گروه جاي دارند.  ميزان رس خاك هاي سنگين بيش از 30 درصد است. اين خاك ها قدرت نگهداري آب و حاصلخيزي خوب دارند ولي به دليل جذب آب به مدت طولاني خاکهاي رسي  تهويه مناسب براي گياهان ندارد و  زهکشي  آنها دشوار است . در اين خاک‌ها به علت تهويه ضعيف و کمبود اکسيژن، مواد آلي ديرتر مي پوسد.  سطح خاک‌هاي رسي پس از خشک ومرطوب شدن متناوب  داراي درز و ترک  شده که باعث انتقال بهتر آب و هوا در خاک مي‌گردد.

خاكهاي رسي مدت بيشتري پس از آبياري و بارندگي رطوبت را در خود نگاه مي‌دارد و به موقع خشك نمي‌شود بنابر اين انجام عمليات كشت و كار در آنها  با تاخير مواجه مي‌شود. رفت و آمد ماشين آلات در رطوبت نامناسب باعث از بين رفتن ساختمان خاكهاي رسي و تشكيل لايه سخت و محكم زير عمق شخم مي‌گردد. اين امر كاهش قابل توجه حاصلخيزي خاك را به دنبال دارد. شروع كشت و برداشت محصول در خاك رسي نسبت به خاك‌هاي ديگر ديرتر امكان‌پذير مي‌گردد. يخ زدن و ذوب شدن خاك در زمستان سبب تشكيل خاكدانه‌هاي جديد در خاك‌هاي رسي و بهبود شرايط فيزيكي مي‌گردد، بنا بر اين توصيه مي‌شود خاك‌هاي رسي در فصل پاييز شخم زده و بصورت آيش رها شود. شود تا در اثر يخ زدن و ذوب شدن خاكدانه‌هاي جديد بوجود آيد.

   خاک هاي رسي از لحاظ مواد غذايي غني بوده و شستشوي عناصر در آنها کمتر صورت مي گيرد. خاکهایی که رس ومواد آلی بیشتری داشته باشد، ظرفیت کاتیونهای تبادلی آنها بالاتر است. همچنین درخاکهای رسی فسفر بیشتر با خطر تثبیت مواجه است. خاکهایی که رس آنها از جنس مونتموریلونیت باشد، انقباض بیشتری نشان می دهند. چون دراین خاکها توان ذخیره آب نیز بالا است در ابتدای فصل کشت دیرتر خشک شده و برای شخم و شیار مشکل ایجاد می کنند. درصورتی‌که خاکهای رسي مونتموریلونیتی برروی شیبهای تندقرارگرفته باشد خطرلغزش زمین بیشتر است. قدرت چسبندگی رس های مونتموریلونیتی واسماگتایت بیشتر از انواع دیگر رس است.  مقدار قابل توجهي  درز و ترك و شكاف  در سطح خاك‌هاي رسي پس از خشك شدن بوجود مي‌آيد. اين شكاف‌ها گاهي تا 5 سانتيمتر عرض و  اين امر باعث بروز مشكلاتي براي گياه مي‌شود. از طريق اضافه کردن کود حيواني مي‌توان تا حدودي مشکلات خاک‌هاي رسي را برطرف نمود.

 خاک‌هاي سبک از نظر ذخيره رطوبت کافي براي رشد گياه مشکل دارند. رطوبت قابل استفاده در هر متر از عمق خاک شني کمتر از 125 ميلي متر است. بنا بر اين لازم است آبياري در آنها به دفعات بيشتري انجام شود. خاک هاي سبک  زهکشي خوبي دارد  و رطوبت خود را به سرعت از دست مي دهد. خاک سبک  در برابر فرسايش بادي حساس است. ساختمان خاکهاي سبک بسيار سست است و با فشار ناچيز متلاشي مي شود. شخم و شيار  اين خاک‌ها در حالت مرطوب باعث تراکم در سطح خاک مي‌شود. به دليل وجود رس ناچيز  در اين خاکها حتي  پس از خشک و مرطوب شدن متناوب درز و شکاف در سطح خاک ايجاد نمي‌گردد و در نتيجه نفوذ آب به خاک و تنفس ريشه با مشکل مواجه مي‌شود. اين عوامل نيز باعث کاسته شدن باردهي خاک‌هاي سبک‌بافت مي‌گردد. وجود سنگريزه در خاک نيز باعث کم شدن حاصلخيزي و دشوارشدن فعاليت ماشين آلات کشاورزي مي‌گردد. ذخيره رطوبت قابل استفاده گياه در خاک هاي سبک و شني ناچيز است بنابر اين بايد آبياري با تناوب بيشتر صورت گيرد. آبشويي (leaching) املاح و کودهاي شيميايي در خاک شني قابل توجه است و تلفات و ضايعات کودي و آلودگي زيست‌محيطي ناشي از آن بيشتر از ساير خاکها است.  

ساختمان خاک رسي حتي در صورتي که مواد آلي آن ناچيز باشد از پايداري مطلوب برخوردار است. سطح خاکهاي رسي در اثر خشک و مرطوب شدن متناوب، داراي درز و ترک مي‌شود . اين امر باعث نفوذ بهتر آب و هوا به درون خاک مي‌شود. رطوبت قابل استفاده گياه در اين خاکها قابل توجه است بنا بر اين بدون هيچگونه نگراني در اين نوع خاک مي‌توان تعداد دفعات آبياري کم‌تر در مقايسه با ساير گروه‌هاي بافتي انجام داد. يکي از مشکلات خاک رسي زهکشي نامناسب و کند است. از نقاط مثبت خاک‌هاي سنگين‌بافت اين است که در رطوبت کمتر از اشباع، هدايت آبي ناچيز است بنا بر اين به مدت طولاني رطوبت خود را حفظ نموده و در دوره خشکي آب مورد نياز گياه را تامين مي‌کند. انتخاب زمان شخم در حفظ ساختمان در خاک رسي اهميت به سزايي دارد. شخم در رطوبت بالا و پايين باعث تخريب ساختمان خاک و کاهش باردهي آن مي‌شود. حاصل‌خيزي خاک رسي به علت ظرفيت تبادل کاتيوني زياد، در حد مطلوب است .

 

  ساختمان خاک

بسیاری از خواص فیزیکی خاک مانند حرکت آب، تهویه، انتقال حرارت، وزن مخصوص ظاهری و ميزان منافذ به ساختمان خاک بستگی دارد. در واقع تمام عملیات از قبیل شخم و زهکشی، افزودن کود حیوانی و آهک که برای بهبود وضعیت فیزیکی خاک انجام می‌شود، روی ساختمان خاک اثر گذاشته و تاثیری روی بافت آن ندارد.

 ترتيب قرار گرفتن ذرات شن، سيلت و رس در کنار هم و تشكيل ذرات بزرگتر (خاكدانه) را ساختمان خاك گويند. نحوه قرارگيري ذرات خاک منجر به تشکيل خاک‌دانه‌هاي به هم پيوسته ريز و درشت مي گردد. سهولت نفوذ ريشه، فعاليت هاي موجودات ذره بيني خاك، تهويه و استفاده گياهان از مواد غذايي، همگي تحت تأثير ساختمان خاك هستند. تراكم خاك در لايه‌هاي زيرين نفوذ آب و هوا را در خاك با مشكل مواجه كرده و توسعه ريشه را محدود مي‌نمايد.

در تشكيل ساختمان خاك، عوامل مختلف فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و آب و هوايي مؤثر مي باشد. مولکول هاي آب در اثر خاصيت دو قطبي، جذب ذرات خاک شده و آنها را را به هم اتصال مي‌دهد. به تدريج که خاک خشک مي شود، ذرات آن به هم نزديک تر شده و سبب تشکيل خاکدانه مي شود. يون هاي ديگر نيز همراه با آب وجود دارد. به نظر مي رسد که تشکيل خاکدانه بيشتر تحت تأثير خاصيت سيماني اين يونها است.

 

نفوذ آب

زهكشي

تهويه

نوع ساختمان

خوب

خوب

خوب

ستوني

خوب

متوسط

متوسط

مكعبي

خوب

بهترين

بهترين

دانه‌اي

متوسط

متوسط

متوسط

بشقابي

 

            خاك ها ممكن است بدون ساختمان يا داراي ساختمان باشد. شن خالص چون ذرات آن از هم جدا هستند، فاقد ساختار می باشد، ولی در خاکی که مواد آلی و یا ذرات ریزتر از شن  به نسبت مناسب وجود داشته باشد، ذرات مجتمع شده و خاک دارای ساختار می‌شود، اینگونه تجمع ذرات باعث تهویه بهتر خاک می گردد. ایجاد خاکی با ساختار خوب به کندی بسیار صورت می گیرد، ولی برعکس، خراب شدن ساختار یک خاک، به علت عدم دقت لازم در حفاظت خاک، ممکن است بسیار سریع رخ دهد. خاک رسی سنگین در صورتی که در موقع مرطوب بودن شخم زده می شود، ساختارش به هم می ریزد و پس از خشک شدن، سطح خاک سفت شده، سله می بندد و بصورت کلوخ در می آید.

خاك هاي داراي ساختمان كروي و اسفنجي شرايط مناسبي را براي جوانه زدن بذر و رشد ريشه فراهم مي نمايد. تهويه اين خاك ها بهتر است. خاك هايي كه ساختمان آنها ثبات و پايداري ندارد پس از آبياري سله بسته، از خروج بذر جوانه زده جلوگيري مي نمايد. در خاك هايي كه رس و سيلت آن ها زياد است اين وضعيت حادتر مي شود. در اين وضعيت، بذرها فقط در شكاف و ترك هايي كه پس از خشك شدن خاك ايجاد مي گردد مي تواند رشد نمايد.

ساختمان مناسب  باعث نفوذ بهتر آب در خاک، کاهش فشردگي و نفوذ بهتر ريشه ها مي گردد. وجود فشردگي و تراكم لايه‌هاي سطحي و عمقي خاك باعث تجمع آب در سطح خاك می گردد. بافت و ساختمان خاک تعيين کننده مقدار و اندازه منافذ در بين ذرات خاک است. اندازه خلل و فرج، شکل آن و ممتد و غير ممتد بودنشان در نحوه حرکت و ذخيره آب در خاک موثر است. اتصال ذرات ريز خاک و تشکيل ذرات بزرگ توسط يون‌هاي کلسيم، منيزيوم و هوموس صورت مي‌گيرد. يون سديم  در خاک  باعث  ازهم پاشيدگي و تخريب ساختمان خاک مي‌شود. به طور کلي  بر اساس ترکيب فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي هر خاک، ذرات جامد به اشکال خاص، در کنار هم قرار گرفته و خاکدانه، و کلوخه‌ها را بوجود مي‌آورد. ساختمان  مناسب باعث کاهش اثرات نامطلوب بافت خاک در خاکهاي رسي و شني و اصلاح تهويه و تامين آب مورد نياز گياه در خاک‌هاي مذکور مي‌شود. وجود خاکدانه باعث ايجاد  منافذ وفضاهاي خالي در خاک مي گردد. اين منافذ به مراتب از خلل و فرج بين ذرات شن، سيلت و رس بزرگتر است  و در حقيقت همين تأثير ساختمان بر روي اندازه خلل و فرج خاک باعث بهبود حاصل‌خيزي مي‌شود.

در یک خاک ممکن است یک يا چند نوع ساختمان یافت شود. ساختمان خاک ها به اشکال مختلف ديده مي شود. در ساختمان بشقابی توده‌های خاک به صورت لایه‌های نازک افقی روی هم قرار گرفته ‌و بیشتر در لایه‌های سطحی خاک وجود دارد ولی گاهی در لایه‌های عمیق هم دیده می‌شود. در خاك هاي بدون ساختمان خلل و فرج بسيار كم است و عمل تهويه به خوبي انجام نمي شود. در حقيقت اين خاك ها هيچ گونه خاكدانه اي ندارد. خاك هاي بدون ساختمان به صورت تك دانه اي يا توده اي ديده مي شود. در ساختمانهای ستونی و منشوری  توده‌های خاک بطور عمودی روی هم قرار گرفته‌است. ارتفاع ستونهای حاصل متغیر و قطر آنها گاهی به 15 سانتیمتر می‌رسد و بیشتر در لایه‌های عمیق خاک مناطق خشک و نیمه خشک دیده می‌شود. در صورتی که قسمت بالايی این نوع ساختمان گرد باشد، آن را ستونی و اگر مسطح باشد، منشوری گویند.

در ساختمانهای مکعبی و فندقی، توده‌های خاک به صورت مکعب‌هایی با سطوح نامنظم، ولی ابعاد تقریبا مساوی در آمده است. اگر لبه‌های سطوح تیز و مشخص باشد، ساختمان را مکعبی و اگر این لبه‌ها صاف شده باشد، ساختمان را فندقی گویند. این نوع ساختمان در لایه‌های عمیق خاک دیده می‌شود.

در ساختمانهای کروی، دانه‌ای و اسفنجی توده‌های خاک گرد است و قطر آن از یک سانتیمتر کمتر است. این ساختمان کاملا متخلخل بوده و اتصال بین ذرات ضعیف است. درصورتی که ساختمان کاملا باز و درجه تخلخل زیاد باشد، ساختمان را اسفنجی گویند. ساختمانهای کروی بیشتر در لایه‌های سطحی خاک یافت می‌شوند و به آسانی تحت تاثیر عملیات زراعی قرار می‌گیرند. درتخريب ساختمان خاك عواملي نظير فشار، گرما ، بارندگي شديد، نوع زراعت و غيره نقش دارد. هنگامي كه خاك مرطوب باشد، حركت ماشين‌آلات در زمين هاي كشاورزي،  باعث از بين رفتن ساختمان، متراكم شدن خاك و كم شدن خلل و فرج آن مي گردد و وزن مخصوص ظاهري خاك را افزايش مي دهد. اين امر باعث كاهش نفوذپذيري و تهويه شده و در نتيجه جذب عناصر غذايي را دچار مشكل مي‌سازد. جهت كاهش اين محدوديت توصيه مي‌شود هنگام كاشت با افزايش كود دامي  و شخم عميق  شرايط فيزيكي خاك بهبود يابد. در صورتي‌كه لايه متراكم  ناشي از حركت ماشين‌آلات در فاصله 30 سانتي‌متري سطح خاك قرار گرفته باشد و لايه‌هاي زيرين، خاك از ساختمان مناسبي برخوردار باشد مي‌توان با اجراي شخم عميق و افزايش كود آلي اثرات منفي لايه متراكم  را کاهش داد و رشد مطلوب گياه را امكان‌پذير نمود. اگر لايه متراكم  در اعماق خاك باشد (60 سانتي‌متر و بيشتر) مي‌توان گياهان داراي ريشه سطحي ومناسب خاك‌هاي داراي زهكش ضعيف را  براي كشت توصيه نمود.

مكعبي بدون زاويه

مكعبي

دانه‌اي

بشقابي

ورقه‌اي

بدون ساختمان (دانه‌اي)

ستوني

منشوري

مكعبي بدون زاويه

مكعبي

دانه‌اي

بشقابي

ورقه‌اي

بدون ساختمان (دانه‌اي)

ستوني

منشوري

مكعبي بدون زاويه

مكعبي

دانه‌اي

بشقابي

ورقه‌اي

بدون ساختمان (دانه‌اي)

ستوني

منشوري

مكعبي بدون زاويه

مكعبي

دانه‌اي

بشقابي

ورقه‌اي

بدون ساختمان (دانه‌اي)

ستوني

منشوري

مكعبي بدون زاويه

مكعبي

دانه‌اي

بشقابي

ورقه‌اي

بدون ساختمان (دانه‌اي)

ستوني

منشوري

ستوني

منشوري

بدون ساختمان (دانه‌اي)

 

 

انوع ساختمان خاك

 

 

پایداری خاکدانه ها به برخي عوامل بستگی دارد. نیروي هم‌چسبي (Cohission) از بار منفی ذرات رسی مشتق می‌شود و در نتیجه هنگامی جالب توجه است که ذرات از سطح ویژه زياد برخوردار باشد. بنابراین تاثیر جذب ملکولی در خاک خشک زياد و در خاک مرطوب، کم خواهد بود. ذرات رس مانند چسب ذرات خاک را به هم متصل می کند و از طرفی در اثر انقباض و انبساط تودة خاک را به قطعات کوچک تر تبدیل می نماید. معمولاً پوسته رسی دور ذرات خاک را احاطه کرده و خاکدانه ها را به وجود می‌آورد. نوع یون های تبادلی خاک نیز در پايداري ساختمان خاک اهمیت دارد. کلیسم ، منیزیم و پتاسیم باعث بهبود وضع ساختمان خاک و هیدروژن و سدیم  سبب تخریب ساختمان مي‌شود. ریشه گیاهان با ترشح ترکیبات ژلاتینی ذرات را به هم پیوند می دهد. رشد ریشه گیاه سبب ایجاد خاکدانه می گردد. ترکیبات آلی نیز بسته به نوع خود می تواند در خاکدانه سازي موثر واقع شود. بعضی از این ترکیبات برای تثبیت خاک Soil conditioning  استفاده می شود. این ترکیبات یک رشته طولانی از حلقه کربن است که جذب سطحی ذرات رس گردیده و مانند زنجيره‌اي ذرات خاک را به یکدیگر متصل می سازد.

به فضاهاي خالي بين ذرات جامد خاک، خلل و فرج مي گويند. در يک خاک خوب به طور معمول 50 درصد مواد جامد و 50 درصد خلل و فرج وجود دارد. بين حجم هوا و حجم آب يک رابطه دو طرفه وجود دارد. يعني با افزايش حجم آب از حجم هوا کاسته مي شود خلل و فرج، هوا و آب مورد نياز ريشه گياهان را در خود جاي مي دهد. آب موجود در خلل و فرج درشت تحت تأثير نيروي ثقل تخليه مي شود. اين منافذ بصورت معمول محل ذخيره هوا محسوب مي شود. خلل و فرج متوسط  خاک در انتقال و هدايت آب و خلل و فرج ريزمحل نگهداري و ذخيره آب نقش دارد.  

 

هواي خاک از نظر فیزیکی به دو طریق در ساختمان آن موثر است. هوا در تماس با آب، تولید کشش سطحی می نماید و  ذرات خاک را به هم متصل مي‌کند. دیگر اینکه هنگام مرطوب شدن، مقداری هوای محبوس در خاک حاصل می شود که اگر راه گریزی نداشته باشد به متلاشی شدن توده‌اي متراکم خاک  و تشکيل خاکدانه منجر می‌گردد. از نظر شیمیایی  اکسيژن هوا، رسوب کلوئیدهای آهن و آلومینیوم را تسهیل کرده و توام با گاز کربنیک موجب حل شدن کلسیم و سایر یون های موثر در دانه بندی خاک مي‌شود. از نظر بیولوژیکی هوا برای تنفس ریشه ها و موجودات زنده ضروری است و اگر خاکی به مدت طولانی غرقاب شود در اثر توقف فعاليت موجودات زنده، ساختمان آن تخریب مي‌شود. در شرایط بی هوایی ترکیبات آلی که مانند ملاتی ذرات خاک را به هم وصل می کند، تشکیل نمی شود. ساختمان خاک در انتقال و جذب و هدایت آب ، نقش مهمتری از بافت خاک دارد. در بعضی اراضی، ایجاد درز و ترک در خاک سبب می شود که بخش عمده آب آبیاری از خاک سطحي خارج شود و مورد استفاده گیاه قرار نگیرد. 

            وزن يك سانتي متر مكعب از خاك خشك در شرايط طبيعي را «وزن مخصوص ظاهري» مي گويند. براي تعيين اين شاخص از استوانه هاي مخصوص استفاده مي شود. اين استوانه ها را آرام و با دقت و بدون ضربه زدن وارد خاك مي كنند پس از قرار دادن نمونه خاك استوانه، خاك خشك شده را وزن نموده و وزن مخصوص را محاسبه مي كنند.  

  وزن يك سانتي متر مكعب خاك خشك بدون خلل و فرج را وزن مخصوص حقيقي مي گويند. وزن مخصوص حقيقي خاك ها بسته به نوع خاك 75/2 تا 5/2 گرم در سانتي متر مكعب متغير است. براي تعيين اين شاخص، وسايل آزمايشگاهي مخصوص وجود دارد.  

 عمق لایه محدودکننده

     هر چه عمق خاک زيادتر باشد، براي رشد و نمو گياه مساعدتر است. در برخی خاکها لایه هایی وجود دارد که برای نفوذ آب وریشه مشکل ایجاد می کند. محدودیت فیزیکی نفوذ ریشه در بستر های سنگی سخت و برخی لایه ها مانند سخت کفه رسی و لایه های سیمانی شده بوجود می آید. غلبه بر مشکلات ناشی از محدودیت عمق نفوذ ریشه و بالا بودن سطح ایستابی در این نوع خاکها نیازمند عملیات مدیریتی خاص و هزینه بر می باشد. لایه های سخت و سیمانی شده بطور قطعی مانع از عبور آب و ریشه گیاه می شوند. در مورد برخی دیگر از سخت لایه ها، ایجاد محدودیت فیزیکی برای نفوذ ریشه هنوز به اثبات نرسیده است. وجود یک لایه باتغيیر بافت شدید نسبت به لایه بالائی که دارای شن، سنگریزه و سنگ باشد ممکن است باعث محدودیت نفوذ ریشه شود. در خاكهاي كم عمق روشهاي آبياري سطحي راندمان مطلوبي نداشته ولي آبياري باراني را مي توان با راندمان خوبي بكار برد.

به لايه هاي محكمي كه به صورت طبيعي و يا در اثر حركت بيش از حد ماشين ها و ادوات كشاورزي در بسياري از خاك ها در زير سطح تشكيل مي شود هم سخت لايه گفته مي شود. اين لايه ها، از نفوذ ريشه گياهان به اعماق خاك جلوگيري مي‌کند. با كاهش رشد ريشه، امكان جذب آب و مواد غذايي از سوي گياهان كاهش مي يابد و در نتيجه، ميزان رشد و نمو گياهان و عملكرد محصول كم مي شود. در سخت لايه هاي طبيعي، تجمع املاح كربنات كلسيم و منيزيم و يا سولفات كلسيم، باعث اتصال محكم ذرات خاك به يكديگر مي شود و سخت لايه هاي بسيار محكمي را تشكيل مي دهد. عبور مکرر ماشين ها و ادوات كشاورزي (در مزراع يونجه و در كشت هاي جوي پشته اي) نيز باعث تراكم خاك در محل عبور چرخ ها مي‌شود. عمق شخم به حدي نيست كه لايه متراکم را متلاشي نمايد. در نتيجه در زير خاك به تدريج لايه سخت پديد مي آيد.

يكي ديگر از عوامل محدود كننده سخت لايه‌هاي رسي است كه به دليل فشردگي و غير قابل نفوذ بودن، رشد ريشه را با مشكل مواجه مي‌كند. سخت لايه رسي نفوذ آب در خاك با مشكل مواجه كرده و ضمن ايجاد حالت ماندابي شرايط احيائي را در لايه‌هاي فوقاني ايجاد مي‌نمايد. وزن مخصوص ظاهري در اين لايه‌ها حداقل 8/1 گرم بر سانتي‌متر مكعب بوده كه بيانگر تراكم و فشردگي خاك مي‌باشد. وجود اين لايه باعث عدم توسعه ريشه‌ شده و به دليل ايجاد شرايط ماندابي و عدم نفوذ آب به اعماق پايين‌تر باعث خفگي ريشه‌ها مي‌شود.

 

 

 جدول 2- محدودیت های ناشی از عمق خاک و لایه های محدود کننده براي رشد گياه

 

 نوع لايه محدود کننده

کم

متوسط

شدید

بسیار شدید

1

  عمق سخت‌لايه سنگدانه‌اي و شبه‌سنگي (سانتي‌متر)

 

120 – 80

80 – 50

 50 – 25

25 – 10

2

عمق سخت‌لايه سنگي (سانتي‌متر)

120

120 –  80

50 – 80

کمتر از 50

 

لايه سنگدانه‌اي

تشکيل شده از سنگدانه و شن درشت که حداقل 75 درصد حجم اين لايه سنگ و سنگدانه دارد و ضخامت آن از 30 سانتي‌متر بيشتر است

 

شبه‌سنگي

مواد سخت و يک‌پارچه که با بيل به سختي کنده مي‌شود مانند مارن‌هاي گچي و آهکي، سنگ سيلت و شيل

 

‌سنگي

لايه صخره‌اي سخت و منسجم که با بيل قابل حفر نمي‌باشد مانند لايه پتروکلسيک و پتروجيسپسيک

 

 

            هیجده لایه محدودکننده رشد گياه مانند سخت کفه های شیمیائی،لایه یخ زده دائمی، افقهای حاوی نمک و لایه سنگی در خاک وجود دارد.

عمق و جنس لایه محدودکننده، پتانسیل خاک برای کشت وکار را تعیين می‌کند. در خاک هاي عميق امکان جذب مواد غذايي و آب به دليل گسترش ريشه بيشتر مي باشد و در نتيجه افزايش جذب عناصر غذايي، رشد و نمو گياه بيشتر بوده و ميزان محصول افزايش مي يابد. درصورتیکه سنگ بستردرعمق کم قرارگرفته باشد، ظرفیت ذخیره رطوبت ناچیز بوده و عمق خاک در دسترس ریشه محدودمي‌شود. سنگ بستر سست و عميق محدوديت کمتري براي گياه ايجاد مي‌کند.   

آهک

            آهک جذب برخی عناصر غذايی را درگیاه محدود می کند. آهك زياد مي‌تواند گياهان حساس را دچار مشكل نمايد. در خاكهاي با درصد بالاي آهك مشهود و نامشهود (بيش از 40 درصد و با ضخامت 30 سانتي‌متر) محدوديت‌هايي جهت گياهان حساس به آهك ايجاد مي‌گردد. اندازه ذرات آهک بر شدت بروز مشکلات تغذیه ای موثر است. علاوه برمقدار و اندازه ذرات آهک، مقدار يون بي‌کربنات آب آبياري و محلول خاک بر کلروز ناشي از كمبود آهن گياه  موثر است. به دليل محدوديت رشد گياه، توصيه مي‌شود در اراضي آهكي از گياهان مقاوم به آهك استفاده نمود.

 عناصری از قبیل فسفر، مولیبدن، آهن، بر، روی و منگنز در گیاهان کشت شده در خاکهای آهکی دچار کمبود می شود. درجه حساسیت گیاهان به آهک متفاوت است. محصولات حساس  حتی با2  درصد آهک در خاک علائم کمبود نشان می دهند.

 

گچ

محدوديت گچ در بخش قابل توجهي از اراضي كشور مشاهده مي‌شود. محدوديت گچ براي گياهان به علت بيشتر بودن فعاليت شيميايي آن در خاك، نسبت به محدوديت آهك شديدتر مي‌باشد. به علاوه حل شدن و رسوب مجدد گچ باعث محدوديت فيزيکي و تجمع آب و در نهايت پوسيدگي ريشه مي‌شود. امكان اصلاح گچ در اعماق پايين خاك و در مناطقي که مقدار گچ خيلي زياد باشد، وجود ندارد. توصيه مي‌شود در اين مناطق از گياهان مقاوم به گچ استفاده نمود.

ظرفیت کاتیونهای قابل تبادل

            CEC  یا ظرفیت کاتیونهای قابل تبادل، نشان دهنده توان خاک برای ذخیره و نگهداری کاتیونها می باشد. این ویژگی از خصوصیات مهم خاک است که ارتباط نزدیکی با درجه حاصلخیزی خاک دارد. بخشی از عناصرغذائی مورد نیازگیاه مانندکلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن و آمونیم بصورت کاتیون درخاک ذخیره می شود. درخاکهایی با ظرفیت تبادلی پائین،کود مورد نیازگیاه را باید در دفعات بیشتری و مقادیر کم مصرف نمود. درغیر این صورت کود مصرفی سریع آبشویی شده وازدسترسی گیاه خارج می شود. کودهای آبشویی شده همچنین وارد آبهای سطحی وزیرزمینی شده وباعث آلودگی آنها می شوند.    

زهکشی

            مفهوم وضعيت زهكشي، نحوه خروج آب اضافي و آبشويي انواع املاح محلول از خاك است كه در اثر آبياري با آبهايي با كيفيت نامناسب در دل خاك انباشته شده و يا در زمينهاي آيش و باير خيز سطح ايستابي شور موجبات شوري خاك را فراهم ساخته و يا هر دو عامل توامان عمل كرده است. در مناطقی که حجم آب قابل زهکشی بسیار زیاد باشد، با مدیریت صحیح و خارج کردن آب بارندگی می‌توان حجم عملیات لازم برای زهکشی را کاهش داد. زه آب ممکن است ناشی از بارندگی، ذوب برف، آب آبیاری، جریانات سطحی و نشت زیر سطحی از اراضی مجاور، سریز و طغیان رودخانه ها، نشت از کانالهای آبیاری و صعود سطح ایستابی باشد. در نواحی مرطوب بارندگی های مداوم، در نواحی سردسیر تغذیه ناشی از ذوب برف و در نواحی خشک ونیمه خشک، آبیاری طغیانهای فصلی، آبشویی اراضی و صعود سطح ایستابی، منشآ اصلی زه آب به شمار می‌رود. با توجه به موارد ذکر شده، عواملی چون روش آبیاری ( ثقلی – تحت فشار)، فیزیوگرافی (توپوگرافی، شکل زمین)، شبکه آبراهه‌ها، عمق لایه نفوذ ناپذیر،لایه‌بندی خاک، ویژگیهای هیدرودینامیکی خاک (نفوذ پذیری سطحی ، هدایت هیدرولیکی) و خصوصیات شیمیایی خاک( شوری ،کسر آبشویی ، قلیائیت)بطور غیر مستقیم بر زهدار شدن اراضی موثرند. کلاس زهکشی نشان دهنده تعداد دفعاتی است که در طول سال تمام یا قسمتی از خاک از آب اشباع می شود. کلاس زهکشی در مطالعات خاکشناسی استفاده می شود و زهکشی خیلی ضعیف تا خیلی سریع را شامل می شود.

زهکشی دو هدف ایجاد وضعیت مناسب برای رشد گیاه و ایجاد شرایط لازم برای کاربرد ماشین آلات کشاورزی را دنبال می نماید. زهدار بودن اراضی و شرایط ماندابی علاوه بر محدود نمودن کاربرد ماشین آلات و جلو گیری از اجرای به موقع عملیات کاشت و داشت، شرایط نامساعدی را برای رشد گیاه بوجود می آورد که منجر به کاهش محصول می شود. رطوبت زیاد خاک، شرایط مساعدی برای رشد قارچها و با کتریهاي بيماريزا فراهم می آورد. علاوه بر اين  شرایط غیر هوازی، جذب مواد غذایی و بهره گیری از کودها را کاهش می دهد. همچنين در محیطهای ماندآبی، جذب مواد سمی و عناصر سنگین افزایش می یابد. شرایط ماندابی، تهویه خاک را کاهش و فعالیتهای متابولیکی گیاه یعنی تنفس و تبخیر و تعرق را مختل می نماید. از سوي ديگر در خاك زهدار، به دلیل کاهش درجه حرارت خاک، جوانه زنی به تاخیر افتاده، طول دوره رشد کاهش می یابد و تقویم زراعی مختل می‌گردد. زهكشي خوب خاك، حفظ ساختمان و حركت آسان ماشين‌آلات(workability)، تسریع در جوانه زنی و افزایش دوره رشد، گسترش عمق توسعه ریشه گیاه، امکان کشت گیاهان مختلف، جذب بهتر مواد غذایی خاک بوسیله ریشه، کاهش آفات و امراض و هزینه های مقابله با آنها و کنترل علفهای هرز را باعث مي‌شود.

 سنگریزه‌ای بودن خاک، شیب زیاد، بافت سیلیسی با رس کم و وجود سخت کفه درپروفیل خاک احداث وکارایی سیستم زهکشی را کاهش می دهد. برای احداث زهکشی درخاکهای سست ملاحظات ویژه ضروری می باشد. خاکهای سیلتی با رس کم بتدریج وارد منافذ تنبوشهای زهکش شده و آنها را مسدود می کند. بنابراین تهویه فیلتر مناسب دراطراف تنبوشها درخاکهای سیلتی ضروری است. عدم استحکام خاک و خشک شدن سریع خاکهای شنی پس از احداث زهکش باعث بروز مشکلاتي می شود. در برخی از خاکهای غرقابی مقدارزیاد ترکیبات سولفید وجود دارد که درصورت احداث زهکش،این ترکیبات بصورت ناگهانی اکسید شده و خاک را اسیدی می کند. درصورتی‌که آب زهکشی شده حاوی آهن احیاء باشد رسوب این ترکیب می تواند باعث مسدود شدن منافذ زهکش شود. سیستم زهکشی باید به نحوی طراحی شود که آب اضافی تا عمقی که ریشه حضوردارد بصورت کامل ازخاک خارج کند. درخاکهایی با بافت سنگین یا دارای لایه محدودکننده خارج نمودن آب اضافی تا عمق مورد نظر با مشکل مواجه می باشد. 

اثر محدودیت زهکشی و سیل گیری بر توان توليد خاک

 

کم

متوسط

شدید

بسیار شدید

سطح ايستايي آب شور (متر)

بيش از 3

 3 – 2

 2 – 2/1

 کمتر از 2/1

سطح ايستايي آب شيرين (متر)

بيش از 2

2 – 2/1

2/1 – 75/0

کمتر از 75/0

تعداد دفعات سيل‌گيري

10 سال يک‌بار

 

6 تا 10 سال يک‌بار

3 تا 5 سال يک‌بار

1 تا 2 سال يک‌بار

ميانگين مدت غرقاب ماندن زمين در اثر سيلاب

کم‌تر از 2 هفته

 6- 2 هفته

10 – 6 هفته

بيش از 10 هفته

 

 

 

 

           

سیلگیری

            برخی از اراضی تحت تاثیر روان آب ناشی از زمینهای مجاور قرار گیرد که باعث بروز خسارت در محصولات کشاورزی می شود. رسوب ذرات خاک همراه با روان آب در برخی مناطق برای تقویت خاک مفید و در برخی مناطق زیان آور است.

تغیر متناوب بافت در لایه های خاک، از مشخصات خاکهای سیلابی است. طولانی بودن زمان مانداب ماندن خاک در معرض سیلاب باعث بروز خسارات شدید به محصولات کشاورزی می شود.            

 

سطح آب زیرزمینی

            سطح آب زیرزمینی نشان دهنده عمقی از خاک است که بصورت موقت يا دايم تحت تاثير آبهاي زيرزميني قرار مي‌گيرد. ممکن است سطح آب زيرزميني در خاک بصورت موقت در اثر بارانهای سنگین بالا بيايد. عمق آب زیرزمینی در خاک و مدت ماندگاري آن، نحوه مدیریت خاکهای مانداب را تعیین می کند. سطح آب زیرزمینی بالا بعلت وجود لایه های سخت و سخت کفه های رسی و یا دیگر سخت کفه ها در اعماق بوجود می آید.

6- موادآلی

            مواد معدني به تنهايي يک خاک را تشکيل نمي دهد. خاک بوسيله موجودات زنده بصورت مداوم تحت تاثير قرار گرفته و تغيير مي کند. موجودات ذره بيني شامل انواع قارچ ها و باكتري ها و اكتينوميست ها مي باشند. يک سانتي متر مکعب از خاک حاوي بيش از يک ميليون باکتري است. اين موجودات با جذب ازت و با تجزيه باقي مانده گياهان و جانوران موجب تشكيل هوموس در خاك مي شوند. بنابراين هر چه تعداد و فعاليت آنها در خاك بيشتر باشد خاك  حاصلخيزتر خواهد بود. افزودن مواد آلي به خاك و وجود شرايط رطوبت و حرارت مناسب باعث رشد سريع جمعيت اين موجودات مي شود. در حالي كه دماي بالا و رطوبت كم، از تعداد آن ها مي كاهد. در اثر فعاليت انواع جانداران درشت ( کرم ها – موريانه ها و حشرات …) و انواع جانداران ريز ( قارچ ها – باکتري ها – جلبک ها …) مواد آلي درخاک ايجادمي شود. به طور مثال باکتري ها و قارچ ها باعث پوسيدن گياهان شده و مواد آلي ريزي به نام هوموس (گياخاک) توليد مي کنند. اين مواد ضمن جذب آب و نگهداري مواد غذايي، ذرات معدني خاک را به هم مي چسباند.

 در مطالعات خاكشناسي، مواد آلی برای هرلايه خاک بصورت جداگانه اندازه گیری می‌شود. هر یک در صد ماده آلی معادل 6/0در صد کربن آلی است. حضور مواد آلی درخاک موجب بهبود ساختمان و خاکدانه سازی، افزایش تخلخل، کاهش وزن مخصوص، بهبود نفوذ پذیری، کاهش چسبندگی وافزایش قدرت ذخیره آب می گردد. مواد آلی همچنین باعث افزایش ظرفیت کاتیون قابل تبادل درخاک می شود. بقاياي گياهي پس از تجزیه عناصر غذائی بویژه ازت، فسفر و گوگرد را در اختيار ريشه قرار مي‌دهد. 

            گياهان و جانوران از طريق افزودن مواد آلي نقش مهمي در خاک  دارند. قارچ ها و باکتري ها مواد آلي را به ترکيبات شيميايي نيمه محلول يا هوموس تبديل مي‌کند و موجودات بزرگ‌تر مانند کرم‌هاي خاکي، سوسک ها و موريانه‌ها، هوموس را با مواد معدني خاک مخلوط مي‌کند. حشرات و کرم هاي خاکي در به هم آميختن و تهويه خاک  نقش موثري دارند. بخش مهمي از هوموس بر اثر تغييرات بيوشيميايي مواد آلي در دستگاه گوارش موجودات زنده ايجاد مي‌شود. در يک هکتار خاک مرتعي در نواحي مرطوب، حدود يک ميليون کرم خاکي و بيست و پنج ميليون حشره وجود دارد.

هوموس يک ماده بيوشيميايي به رنگ قهوه اي تيره تا سياه است. تفکيک هوموس از خاک بسيار مشکل است. هوموس تنها از یک ماده تشکیل نشده، بلکه مخلوطی از مواد است. مواد آلی حاصل از تجزیه معمولا به رنگ تیره است. هوموس در خاک با ذرات ريز مواد معدني مخلوط مي‌باشد. اسيدهاي هوميک و فوليک، قارچها، باکتريها، دياستازها و ترکيبات آلي ديگر بويژه ليگنين تشکيل دهنده هوموس هستند. مواد ازتي و گلوسيدها بر روي ليگنين تثبيت شده، و مولکولهاي بزرگ آلي را تشکيل مي‌دهد. اين مولکولها به ذرات رس متصل مي گردد. خاکدانه هاي رسي- هوموسي که به اين ترتيب پديد مي آيد ساختماني نرم و قابل تهويه با ظرفيت بالاي ذخيره آب و عناصر غذايي در خاک ايجاد مي‌کند.

مواد پروتئيني موجود در هوموس که از بقاياي موجودات زنده ايجاد مي شود، توسط موجودات ذره بيني با منشاء گياهي و جانوري تجزيه شده و  مواد غذايي  را به طور پيوسته در اختيارگياه قرار مي‌دهد. به بيان ديگر هوموس عامل اصلي حاصلخيزي خاک را تشکيل مي دهد.

هوموس اثرات مفيد ديگري هم در خاک فراهم مي آورد.  هوموس توانايي نگهداري و ذخيره رطوبت را افزايش مي‌دهد و  باعث ته نشست مواد حمل شده توسط باد و باران و جلوگيري از فرسايش خاک مي‌شود. همچنين هوموس منبع مهم تامين نياز نيتروژن گياهان است و باعث بهبود ساختمان خاک مي شود.

 هوموس داراي انواع گوناگوني است که بستگي به کيفيت مواد آلي و معدني دارد. هوموس نوع مول با ذرات معدني پيوند دارد و در نواحي معتدل و مرطوب بر روي خاکهاي قليايي و رسي با خاک برگ فراوان و تجزيه پذير تشکيل مي‌شود. هوموس مور فشرده تر بوده، در مناطق سردتر و بر روي خاک برگهايي که به دشواري تجزيه مي شوند(مانند برگهاي سوزني کاج) و بر روي خاکهاي ماسه اي و اسيدي فاقد رس تشکيل مي شود. و بالاخره هوموس مودرحالت بينابين دو نوع هوموس فوق مي باشد. نمونه هوموس اسيد در اطراف کوه هاي آلپ مشاهده مي‌شود.

 

حرکت آب در خاک

            در مورد اغلب گیاهان زراعی مناسبترین خاک برای آبیاری، خاک عمیق، مسطح و دارای زهکشی عالی می باشد. دراین خاک بایستی هدایت آبی سطحی مناسب بوده و ظرفیت آب قابل ذخیره کافی داشته باشد. دبی آب، هزینه تسطیح زمین و اثر آن بر خاک، امکان فرسایش سطحی و محدودیتهای ناشی از شیب زیاد، در صد سنگریزه خاک وخطر سیلاب ملاحظات مهم برای طراحی سیستم آبیاری مي‌باشد. در صورتی‌که عمق خاک از 100سانتیمتر کمتر باشد، عملیات آبیاری با مشکل مواجه می شود. در خاکهای کم عمق میزان آب قابل استفاده کمتر بوده و برای آبیاری محصول به مدیریت خاص نیاز می باشد. خاکهای کم عمق، شنی و سنگریزه دار نیازمند افزایش دفعات آبیاری می‌باشد. درخاکهای رسي با بافت ریز، آبیاری متناوب تر با مقدار کمتر آب جهت جلوگیری از سله بندی و تلفات آب از راه تبخیر توصیه می شود. از نظر قابليت نفوذ آب در خاك كاربرد سيستمهاي آبياري تحت فشار نسبت به آبياري سطحي دامنه وسيعتري را تحت پوشش قرار مي دهند. لذا درجات و محدوديت عوامل موثر در نفوذ آب براي آبياري سطحي و تحت فشار متفاوت است. در اجرای موفق کشت آبی، خواص شیمیایی آب وخاک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. درشرایط نامناسب بودن زهکش خاک، املاح تجمع  مي‌يابد، املاح آبشویی شده از بالا دست باعث شور شدن اراضی درمناطق پست می شود.   

در بعضي خاك‌ها، آب به سرعت به اعماق پايين‌تر حرکت مي كند در حالي كه در بعضي ديگر، جابجايي آب به كندي صورت مي گيرد. هدایت آبی خاک تحت تاثیر بافت، ساختمان، وزن مخصوص ظاهری ودرصد منافذ درشت قرار می گیرد. ساختمان خاک بر سرعت حرکت آب اثر می‌گذارد. تاثیر ساختمان خاک از طريق اندازه منافذ و شکل آن می باشد. ساختمان خاکدانه‌ای باعث سهولت حرکت آب می شود. درحالی‌که ساختمان ورقه ای یا پلیتی مسیر حرکت آب را مسدود مي‌کند. اندازه‌گیری هدایت آبی در طراحی سیستم زهکشی، بر نامه ریزی آبیاری و عملیات حفاظت از خاک کاربرد دارد.

ميزان محدودیت ناشي از نفوذپذیری خاک

 

 

کم

متوسط

شدید

بسیار شدید

 

 

 

 

 

 

1

ميزان نفوذ آب در لايه زيرين خاک

(سانتي‌متر در ساعت)

6 -2

25 – 6

2 – 1/0

بيشتر از 25

کم‌تر از 1/0

 

2

ميزان ورود آب به خاک سطحي

(سانتي‌متر در ساعت)

بيشتر از 2

2 – 1

1- 5/0

 کم‌تر از 5/0

اندازه گيري ميزان آب ورودي به خاک سطحي در حالت اشباع به وسيله استوانه‌مضاعف انجام مي‌گيرد.

 

            آب در جهت عمودي و افقي  در خاک حركت مي‌کند. در حالت اشباع، آب کليه خلل و فرج خاك را پر مي‌کند و تحت تأثير نيروي ثقل به سرعت به سمت پايين حركت مي‌كند. در حالت غير اشباع نيروي ثقل در جابجايي آب در خاک تأثير كمي دارد و نيروي كشش سطحي باعث جريان آب در اطراف ذرات خاك بصورت بسيار کند مي‌شود. 

حركت آب از پايين به بالا سبب مي شود كه آب از سطح آب هاي زير زميني به طرف بالا حركت كرده و بخشي از آب مورد نياز گياه تأمين شود. در اثر حرکت آب به سمت بالا، بخشي از نمك ها و املاح محلول به سطح خاك آمده و تجمع مي يابد. علت اين نوع حركت آب، خاصيت موئينگي خلل و فرج خاك است.  

آب علاوه بر حركت عمودي، در جهت افقي هم  در خاک حركت مي كند. عامل حركت افقي آب، نيروي كششي ذرات است. آب خاك از قسمت مرطوب به قسمت خشك حركت مي نمايد.

 

جدول 2-3  ارزيابي سرعت نفوذ آب در خاك

 

درجه نفوذ‌پذيري

ميزان نفوذ (ميلي‌متر درساعت)

بسيار سريع

بيش از 254

سريع

254 – 127

نسبتا سريع

127 – 5/63

متوسط

5/63 – 20

نسبتا كم

20 – 5

كم

5 – 2/1

بسيار كم

كمتر از 2/1

 

 

 

ميزان نفوذ پذيري خاک در انتخاب روش آبياري اهميت دارد. براي خاك هايي با نفوذپذيري زياد (بيش از 30 ميلي متر در ساعت)، آبياري قطره‌اي و باراني و براي خاك هايي كه نفوذ پذيري كم دارد، آبياري كرتي و نشتي مناسب مي باشد. براي تعيين نفوذ پذيري از استوانه هاي مضاعف استفاده مي شود.

  وضعيت آب درخاک :

             آب به صورت آزاد، مويينه و چسبيده به ذرات  در خاک وجود دارد. نيروي چسبندگي و پيوستگي باعث  نگهداري آب در خاک مي‌شود. ظرفیت آب قابل استفاده خاک نشان دهنده مقدار آب قابل استفاده گیاه است. این ویژگی تحت تاثیر اندازه ذرات خاک، درصد سنگریزه، عمق لایه غیرقابل نفوذ، درصد موادآلی و میزان فشردگی خاک قرارمی گیرد. ظرفیت آب قابل استفاده در برنامه‌ریزی آبیاری و تعیین زمان و مقدارآب مورد نیاز ضروری است. اندازه واستحکام خاکدانه ها، درقابل دسترس بودن آب ذخیره شده خاک موثر است.

 

يک تا سه روز پس از آبياري، ميزان رطوبت خاک به حد ظرفيت زراعي  مي‌رسد. در اين حالت منافذ درشت خاک آب را از دست داده و منافذ ريز پر از آب مي‌باشد. با جذب تدريجي آب توسط ريشه گياه خروج آن در اثر تبخير و تعرق مقدار آب خاک کاهش مي يابد تا جايي که آثار پژمردگي برگها در روز ظاهر شده ولي گياه در شب دوباره شاداب مي‌شود، اين ميزان از رطوبت خاک نقطه پژمردگي موقت خوانده مي‌شود. در شرايطي که اگر آبياري انجام نگيرد، گياه در شب نيز شادابي خود را باز نمي‌يابد ميزان رطوبت خاک به نقطه پژمردگي دايم رسيده است.  درصدي از رطوبت خاک که بين ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي قرار دارد و قابل استفاده گياه است را رطوبت قابل استفاده خاک مي گويند. تمام رطوبت قابل استفاده به راحتي براي گياه قابل جذب نيست و در نزديکي نقطه پژمردگي، گياه بايد با صرف انرژي مضاعف، آب مورد نياز خود را تأمين کند. اين ميزان از آب خاک، کاهش مجاز رطوبت است و در اين زمان بايد آبياري را آغاز نمود.   ميزان رطوبت قابل استفاده در خاک‌هاي مختلف تفاوت قابل توجهي دارد.

 

 

ميزان آب موجود در يك متر عمق خاك (سانتيمتر در متر)

 

شني

لومي

رسي

43

48

51

اشباع

18

32

37

ظرفيت مزرعه

9

15

22

نقطه پژمردگي دايم

0

0

0

خشك شده در آون

26

17

14

آب ثقلي

8

17

15

توان ذخيره آب

4

8

8

آب قابل استفاده گياه

9

15

22

آب غير قابل استفاده گياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد حجمي آب خاك

 

ظرفيت زراعي

نقطه پژمردگي دايم

آب قابل استفاده

بافت خاك

ميانگين

تغييرات

ميانگين

تغييرات

ميانگين

تغييرات

شن

12

17 – 7

4

7 – 2

8

11 – 5

شن لومي

14

19 – 11

6

10 – 3

8

12 – 6

لوم شني

23

28 – 18

10

16 – 6

13

15 – 11

لوم

26

30 – 20

12

16 – 7

15

18 – 11

لوم سيلتي

30

36 – 22

15

21 – 9

15

19 – 11

سيلت

32

35 – 29

15

18 – 12

17

20 – 12

لوم رسي سيلتي

34

37 – 30

19

24- 17

15

18 – 12

رس سيلتي

36

42 – 29

21

29 – 14

15

19 – 11

رس

36

39 – 32

21

24 – 19

15

20 – 10

 

گياه آب مورد نياز خود را از طريق ريشه جذب مي کند. بنابراين حفظ و ذخيره آب در خاک از عوامل اصلي رشد گياه است. علاوه بر اين ويژگي‌هاي مهم خاک مانند پايداري و مقاومت در برابر فشار، نفوذ پذيري و گاورو شدن زمين به مقدار رطوبت خاک بستگي دارد. رطوبت بر ميزان هواي خاک نيز اثر دارد. فعاليت موجودات زنده و فرايند‌هاي شيميايي خاک نيز تابعي از مقدار رطوبت آن است.

مقدار آب خاک توسط درصد رطوبت بيان  مي‌شود. درصد رطوبت به تنهايي نشان‌دهنده توان خاک براي تامين آب مورد نياز گياه نمي‌باشد. در يک درصد رطوبت ثابت، ميزان آب قابل استفاده گياه در خاک‌هاي با بافت متفاوت يکسان نمي‌باشد. پتانسيل آب خاک شدت جذب ملکول‌هاي آب به ذرات و امکان حرکت آن در خاک را تعيين مي‌کند. بايد توجه داشت که رطوبت و پتانسيل خاک وابسته به هم بوده و شناسايي رابطه آنها از ابزارهاي مهم در مديريت آبياري و بهره برداري از خاک است.

  

            حتي در يک خاک به ظاهر خشک قشر بسيار نازکي از آب با نيروي جاذبه زياد ( حدود 10 تن بر سانتي متر مربع)  در سطح ذرات جامد وجود دارد. با افزايش رطوبت خاک از شدت جذب ملکول‌هاي آب کاسته مي شود. نيروي مويينگي موجب نگهداري آب در خلل و فرج خاک مي گردد وقتي ميزان رطوبت از حد معيني که به بافت و ساختمان خاک  بستگي دارد بيشتر شود. نيروي مويينگي قادر به مقاومت در مقابل نيروي ثقل نخواهد بود و آب تحت تأثير نيروي ثقل از خاک خارج مي‌شود. آب خاک همواره تحت تأثير نيروي مويينگي و ثقل واقع مي شود ولي نيروي ثقل نمي‌تواند همه آب موجود در خاک را تخليه کند. همواره مقداري آب در خاک باقي مي ماند که نيروي ثقل قادر به جدا کردن آن از ذرات خاک نيست. اين بخش از آب، توان نگهداري رطوبت خاک ناميده مي شود. هنگامي که آب در خاک نفوذ مي کند، تحت تأثير نيروي ثقل به حرکت خود به سمت پايين ادامه مي دهد.

 

 

 

خاکي که در معرض هواي آب خود را از دست داده و به ظاهر خشک به نظر مي رسد هنوز قشري نازک آب در سطح ذرات خود دارد. اين رطوبت که تحت نيروي جاذبه ذرات در خاک نگهداري شده و آب هيگروسکوپيک (آب جاذبه اي) ناميده مي شود. آبي که در خاک باقي مانده و تحت نيروي ثقل قرار نمي گيرد را  به قطره آبي که در امتداد يک جسم باريک و عمودي حرکت کرده بعد از رسيدن به رأس آن به صورت دايره کشيده آويزان مي شود ولي سقوط نمي‌کند، مي‌توان تشبيه نمود. مقدار آب جاذبه اي به اندازه ذرات جامد، رطوبت نسبي هوا و درجه حرارت خاک بستگي دارد.

اگر ذخيره رطوبت خاک از حد معيني بيشتر شود، آب مازاد توسط نيروي چسبندگي به ذرات خاک متصل نمي‌شود ولي تحت تأثير خاصيت مويينه قرار مي‌گيرد و از دسترس ريشه خارج نمي‌شود. مويينگي در خلل و فرج ريز خاک باعث ذخيره آب مي‌شود. اختلاف پتانسيل يا نيروي جذب آب در نقاط مختلف خاک، موجب حرکت آب مي گردد.آبي که تحت تأثير چنين نيرويي قرار دارد آب مويينه (capillary water)  ناميده مي شود که به کمک نيروي مزبور در مقابل ثقل مقاومت مي کند. مقدار آب مويينه به خواص فيزيکي خاک بستگي دارد. قدرت مکش ريشه گياه قادر به جذب آب موجود در خلل و فرج بسيار ريز (خلل و فرج کمتر از 2/0 ميکرون) نمي‌باشد. آب خلل و فرج درشت‌تر با شدت کمتر جذب شده و ريشه گياه توان جذب آنرا دارد.

 پس از آنکه خلل و فرج ريز خاک از آب پر شد اگر نفوذ آب در خاک ادامه داشته باشد به تدريج هواي موجود در خلل و فرج درشت نيز خارج و آب جانشين آن مي گردد. آب مازاد تأثير نيروي جاذبه زمين قرار مي گيرد و در صورت مناسب بودن شرايط زهکشي از خاک خارج مي‌شود. حالت اشباع در خاک پس از آبياري بيش از حد و يا بعد از بارندگي طولاني بوجود مي‌آيد. زمان لازم براي خروج آب اضافه بسته به خواص فيزيکي خاک متفاوت است. بخشي از آب اشباع که  در خلل و فرج بسيار درشت (30 تا 40 ميکرون) قرار دارد با سرعت بيشتر از خاک خارج مي شود. بقيه آب اشباع به کندي جاي خود را به هواي خاک مي دهد. در خاک هاي سبک و شني آب اشباع سريع‌تر خارج مي‌شود. در خاک هاي سنگين، آب اشباع به کندي از خاک خارج مي‌شود.  

ظرفيت اشباع نشان‌دهنده حداکثر مقدار آبي است که در خاک ذخيره مي‌شود. ظرفيت اشباع به ميزان کل خلل و فرج خاک  بستگي دارد.

حداکثر مقدار آبي که خاک مي تواند ذخيره کند و تحت تاثير نيروي ثقل از دسترس گياه خارج نگردد، ظرفيت نگهداري آب در خاک (field capacity)  ناميده مي شود. به عبارت ديگر اين ظرفيت معرف توان خاک براي نگهداري آب در مقابل نيروي ثقل مي باشد. ظرفيت نگهداري آب در خاک ارتباط مستقيم با ميزان خلل و فرج دارد. بطور معمول آب قابل ذخيره در خلل و فرج ريز خاک حفظ مي‌شود. بافت خاک تعيين کننده درشتي و ريزي خلل و فرج مي باشد. بنا بر اين بافت خاک ظرفيت ذخيره آب را تعيين  مي‌کند. در خاک‌هايي که ساختمان فيزيکي مطلوب دارد هر چه قطر ذرات کوچکتر باشد سطح آن وسيع‌تر بوده  و آب بيشتري  در خاک ذخيره خواهد شد.  

 

قسمتي از ذخيره آب  خاک به تدريج جذب ريشه گياه شده و بصورت تعرق از روزنه‌هاي برگ وارد هوا مي‌گردد. بخش ديگر آب از سطح خاک تبخير و از دسترس گياه خارج مي شود. جذب آب توسط گياه تا جايي که توان غلبه بر نيروي مکشي خاک را داشته باشد، ادامه مي يابد. هنگامي که رطوبت خاک به حدي کاهش يابد که شدت جذب آب به خاک بيش از توان جذب گياه باشد، جذب آب توسط ريشه متوقف مي شود. در صورت ادامه تعريق آب در برگ ، سلول‌ها حالت تورم خود را از دست داده و حالت پژمردگي  (wilting point) در گياه ظاهر مي شود.  نقطه پژمردگي به صورت درصد رطوبت حجمي خاک نشان داده مي‌شود. نقطه پژمردگي به خواص فيزيکي و به ويژه بافت خاک بستگي دارد. رطوبت نقطه پژمردگي در خاک هاي شني در حدود 1 تا 5/3 درصد و در خاک هاي لومي 5 تا 15 درصد و در خاک هاي رسي 15 تا 20% وزن خاک است. ميزان رطوبت خاک در نقطه پژمردگي علاوه بر خواص خاک ، به توان گياه نيزبستگي دارد. حساسيت گياهان مختلف نسبت به پژمردگي يکسان نيست.بنا بر اين نقطه پژمردگي خاک از گياهي به گياه ديگر کمي تفاوت مي کند.

            خاک‌هاي مختلف هدايت آبي کم و بيش متفاوتي دارد. نحوه نفوذ و حرکت آب يکي از مشخصات مهم فيزيکي خاک است. ريز و درشت بودن خلل و فرج در نفوذ پذيري خاک(Permeability) تأثير  دارد. اگر خلل و فرج خاک زياد ولي از نوع ريز باشد، خاک با وجود ظرفيت نگهداري آب خوب، نفوذپذيري ناچيز خواهد داشت.

مراحل مختلف رشد

مراحل مختلف رشد

زمان تنش رطوبتي

ميزان کاهش عملکرد

پس از جوانه زدن

2 درصد

شروع رشد ساقه هاي فرعي

5 درصد

شروع خوشه بستن

55 درصد

رسيدگي

0 درصد

 

رطوبت قابل استفاده گياه در هر نوبت آبياري، از تفاوت ظرفيت نگهداري آب  خاک و نقطه پژمردگي قابل محاسبه است و بطور معمول مقدار آن نصف ظرفيت نگهداري آب خاک است.  

 

 

اسیدیته خاک

يكي از خصوصيات مهم خاك، pH مي باشد. واکنش هاي شيميايي آلي و غير آلي  زيادي در خاک انجام مي‌شود. بيشتر اين واکنش ها  به اسيدي يا قليايي بودن خاک بستگي دارد. در نواحي كم باران، مجموعه كلوييدهاي خاك بيشتر حاوي كلسيم، منيزيم، سديم ، پتاسيم است. بنابراين، اين خاك ها حاصلخيزي خوبي دارند در حالي كه در نواحي پر باران، بيشتر اين عناصر در اثر شست و شو از خاك خارج شده و حاصلخيزي كاهش مي يابد. فعاليت موجودات زنده خاك و قابل جذب بودن عناصر غذايي خاك توسط ريشه تحت تأثير واكنش خاك مي باشد. از طرف ديگر، pH خاك ميزان فعاليت باكتري هاي مفيد را كنترل مي نمايد. در خاك هاي كمي اسيدي فعاليت باكتري هاي جذب كننده ازت هوا و در خاك هاي خنثي تا حدود قليايي PH=6/5-7/5 ميزان فعاليت قارچ ها و اكتينوميست ها افزايش مي يابد. به طور مثال باكتري هاي توليد كننده نيترات (تبديل ازت هوا به فرم قابل جذب گياه ) در pH بالاتر از 5/5 فعال مي باشند و يا آهن منگنز در PH كم تر از 6 قابل جذب است. pH  نشان دهنده درجه اسیدی بودن خاک می باشد.  pH خاک با غلظت يون هيدروژن آزاد در محلول خاک ارتباط دارد. يون‌هاي هيدروژن در خاک در اثر تجزيه آب، فعاليت شيميايي ريشه و واکنش هاي هوازدگي شيميايي به وجود مي آيد. غلظت يون هاي هيدروژن تعيين کننده pH خاک است. خاک هاي با غلظت هاي بالاي يون هيدروژن حالت اسيدي دارد. خاک هاي قليايي غلظت کم يون هيدروژن دارد.

 

 در pH کمتر از 5 جذب نیتروژن، کلسیم، فسفرو منیزیم در ریشه کند می شود. و گياه دچار سمیت آلومینیم ، آهن و بر مي شود. در واکنش قلیائی خاک گياه دچار کمبود آهن، منگنز، مس، روی و بویژه فسفر و بر مي‌شود. در pH بالای 3/8 سدیم تبادلی فوق العاده زیاد  وساختمان خاکدانه ‌ها متلاشي می‌شود.

هنگامي که pH افزايش پيدا کند، يون هاي کلسيم و منيزيم در محلول خاک افزوده مي شود يکي ديگر از عناصري که قابليت استفاده آن تحت تأثير pH قرار دارد، عنصر موليبدن است . اين عنصر در pH اسيدي با آهن ترکيب شده و در اين شرايط گياهان حساس کاهش عملکرد دارد. از جمله اين گياهان مي توان از گلم کلم و شبدر نام برد.

در نواحي مرطوب بيشتر خاك‌ها اسيدي و در نواحي خشك قليايي هستند. در ايران تنها در بخشي از منطقه لاهيجان كه به كشت چاي اختصاص دارد خاك اسيدي است. خاك اسيدي pH كم تر از 7 دارد.  pH خاك هاي آهكي بيشتر از 7 مي باشد. خاك هاي آهكي در نواحي خشك و نيمه خشك ديده مي‌شود. در بيشتر مناطق كشور خاك‌ها آهكي است. اكثر گياهان در محدوده 6-8= pH  به خوبي رشد مي كنند.

 

 

رنگ خاک:

با بررسي رنگ خاک در برخي موارد به آساني مي‌توان برخي ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي خاک را شناسايي کرد. بر اساس رنگ خاك تا حدودي نوع كانيها و تركيب آنها قابل تشخيص است. خاكهايي كه از نظر كانيهاي آهن غني باشد به رنگ قهوه‌اي متمايل به نارنجي تيره تا قهوه‌اي متمايل به زرد ديده مي‌شود. ميزان مواد آلي مهمترين عامل اثرگذار در رنگ خاك است. برخي رفتار خاك نيز از روي رنگ  آن قابل پيش‌بيني است. خاكهايي كه بصورت دايم غرقاب هستند بصورت رنگ‌پريده و خاكستري ديده‌مي‌شود . در خاك‌هايي كه تنها در برخي فصول ماندابي مي‌شود. لكه‌ها و منقوط‌هاي رنگي قرمز و زرد و خاكستري ديده مي‌شود.

  رنگ لايه‌هاي خاک در جهت افقي و عمودي تغيير مي‌کند. رنگ خاک تحت تاثير عوامل گوناگون است. در مناطق گرم و مرطوب به علت شستشوي شديد مواد و تجمع آهن، خاک قرمز مي شود. رنگ لايه زرد خاک نشان دهنده وجود اکسيدهاي آهن آبدار و بروز خطر ماندابي شدن در خاک مي‌باشد. مواد آلي رنگ خاک را سياه مي کند.  در آب و هواي معتدل، خاک به دليل دارا بودن مواد آلي بيشتر به رنگ تيره (قهوه اي ) ديده مي‌شود.  ترکيب اکسيد آهن و مواد آلي باعث رنگ قهوه اي در خاک مي‌شود.  در برخي نواحي استوايي به علت اکسيد شدن آهن و آلومينيم خاکها قرمز يا زرد رنگ است. در مناطق معتدل فراواني هوموس باعث تيره شدن خاک مي شود. در مناطق جنگلي، به دليل شسته شدن آهن، خاک خاکستري مي‌شود.  در مناطق پرباران، مانداب شدن باعث احياي آهن و رنگ آبي،خاکستري يا سبز در خاک مي‌شود. رنگ سفيد مربوط به کربنات کلسيم، سياه مربوط به اکسيد منگنز و سياه که مربوط به ترکيبات کربن دار نيز در برخي خاک‌ها مشاهده مي‌شود.

درصد سنگریزه خاک

از نظر کيفيت و حاصلخيزي خاک، ميزان سنگریزه و اندازه آن اهمیت زيادي دارد. سنگریزه در خاک باعث کاهش آب قابل جذب و مشکل شدن عملیات شخم و شیار می شود. درصد سنگريزه بالا اگر چه از لحاظ فيزيكي براي رشد ريشه و استقرار گياهان مقاوم مشكل زيادي ايجاد نمي‌كند، اما به لحاظ تغذيه‌اي براي گياهان محدوديت ايجاد مي‌كند.  در کل ذرات بزرگتر از 2 میلیمتر خاک محسوب نمي‌شود. ذرات 2میلیمتر تا 7 سانتیمتررا سنگریزه، 5/7تا 25سانتیمتر را قلوه سنگ و بیشتر از 25 سانتیمتر را سنگ و تخت سنگ می نامند.

خاکهاى اسکلتى به خاکهايى اطلاق مى‌گردد که در حدود ۷۵% آن را ذرات بزرگتر از ۲ ميلى‌متر از قبيل قلوه سنگ ، ريگ و شن تشکيل مى‌دهد. اين خاک‌ها، آب را به مقدار زياد از خود عبور مى‌دهد و هميشه خشک است. اگر سنگ و سنگريزه فقط در سطح خاک وجود داشته باشد، مي توان به کمک نيروي انساني و يا ماشين آلات مخصوص سنگ جمع کرد و خاک را اصلاح نمود.

حدود و ميزان سنگريزه قابل قبول خاك سطحي در سيستم آبياري تحت فشار نسبت به آبياري سطحي متفاوت مي باشد لذا با تعيين شيوه آبياري مناسب از جمله روش آبياري قطره اي و باراني مي توان از توان زراعي اين قبيل اراضي در توليد گياهان زراعي و باغي استفاده نمود.

 

شوری

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، بیش از 50 درصد اراضي كشاورزي ایران به نوعی تحت تاثیر شوری قرار دارد و این رقم هر سال افزایش می یابد. اولین اثر شوری بر رشد گیاهان زراعی عدم یکنواحتی در جوانه زدن بذر است به طوری که در سطح مزرعه لکه های لخت و بدون بوته به چشم می خورد بقیه بوته ها نیز به رنگ سبز متمایل به آبی تیره در می آیند. ولی اگر شوری به اندازه ای نباشد که لکه های لخت مزرعه به وجود آید باز هم رشد بوته ها یکسان نخواهد بود. البته عوامل دیگری از قبیل عدم یکنواختی آبیاری و کمبود مواد غذایی نیز موجب ناهماهنگی رشد بوته ها و تغییر رنگ آنها می گردد که باید با اثر شوری تمیز داده می شود و وجه تمايز آنها همان رنگ سبز متمایل به آبی است که در برگها به وجود می آید. برخي گياهان شورپسند هستند و نمک را در اندام خود ذخيره مي‌کند. برخي علوفه هاي مقاوم به شوري، بوته هاي کويري و باتلاقي هالوفيت  محسوب مي‌شود. در بين گياهان زراعي و باغي چغندر قند، خرما، اسفناج و جو  در برابر شوري خاک تحمل بيشتري دارد.  

حساسیت نسبی برخی گیاهان زراعی نسبت به شوری خاك :

خیلی حساس

لوبیا – نخود – شبدر سفید – شبدر قرمز – كرفس

حساس

یونجه – ذرت – یولاف – برنج – سودان گراس – هویج – كاهو – كلم

نیمه پایدار

چاودار – گندم – شبدر شیرین – گوجه فرنگی – پنبه

پایدار

جو – چغندر قند – اسفناج – خرما

 

 

   از علائم دیگر شوری پیدایش سوختگی در حاشیه برگها و نکروزه شدن و ریزش برگها است ولی باید توجه داشت که این علائم زمانی مشاهده می شود که شوری از حد مشخص تجاوز کند، در غیر این صورت بدون هیچ گونه علامتی شوری فقط اثر خود را که کاهش محصول است ظاهر می سازد. بنابراین اندازه گیری شوری خاك در ارتباط با نوع گیاهی که کشت می‌شود می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی مسئله مورد استفاده قرار گیرد.

شوري بیشتراز 2 دسی زیمنس براي گياهان حساس مشکل ايجاد مي‌کند. نوع گياه، ميزان گسترش و عمق ريشه، سوخت و ساز سلولي، تنفس ريشه، غلظت املاح موجود در خاک و ترکيب آن، تهويه خاک، دما و رطوبت خاک در ميزان کاهش عملکرد در اثر شوري موثر است. در خاکهاي شور میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ECe) بیش از چهار دسی زیمنس بر متر در 25 سانتی گراد، درصد سدیم تبادلی (ESP) کمتر از 15 درصد و اسیدیته خاک کمتر از 5/8 می باشد آنیونهای غالب در این خاکها معمولاً کلراید و سولفات در درجه نخست و بی کربنات و کربنات در درجه دوم می باشد.

 در خاکهای شور و سدیمی    میزان ECe بیشاز 4 دسی زیمنس بر متر، ESP بیش از 15 درصد و pH کمتر از 5/8 می باشد. اثر شوری در مورد بسیاری از گیاهان زمانی قابل مشاهده مي‌شود که گیاه مدت طولانی در معرض نمک قرار گیرد. مقاومت گیاه در مقابل شوری به مرحله  رشد گياه بستگي دارد. گیاهانی مثل جو، برنج، گندم و ذرت در مراحل اولیه رشد نسبت به نمک حساس بوده سپس در مقابل آن مقاومت نشان می دهند. برنج در مرحله گل دهی نیز به نمک حساس است. چغندرقند و آفتاب گردان در مرحله جوانه زدن نسبت به شوری حساسیت نشان می دهند . حداکثر شوری محلول خاک در مرحله حساس رشد نباید از 8 میلی موس بر سانتی متر تجاوز کند. تخمین تولید بذر یا میوه از منحنی ها و جداول شوری دقیق نخواهد بود چون شوری موجب کاهش کلی رشد گیاه می شود. اثر شوری بر رشد بوته های گندم، جو و پنبه به مراتب بیش از اثر آن بر تولید دانه و الیاف است. در مورد برنج و ذرت اثر شوری در کاهش عملكرد دانه بیش از اثر آن بر رشد بوته ها است.در مورد گیاهان غده ای شوری بر رشد غده بیشتر موثر است.

  علاوه بر شوری کل سدیم قابل تبادل نیز بر رشد گیاه موثر است. ESP  ( درصد سديم تبادلي )  نشان‌دهنده نسبت فعالیت سدیم به فعالیت کلسیم و منیزیم در محلول خاک است. مقادیر ESP بالای 6 در خاکهایی با شوری کم، باعث از هم پاشیده شدن ذرات رس ،کاهش تهویه و نفوذ پذیری و افزایش فرسایش شود. مقادیر بیشتر ESP با عث ایجاد حالت پف کرده برروی سطح خاک می شود. اضافه کردن موادی مانند گچ به همراه آبشوئی و زهکشی می توان باعث بهبود خاکهایی با ESP  بالا شود. گچ و گوگرد را مي توان همرا ه با آبياري و پاشيدن در سطح   به خاک اضافه نمود.

 

. EC مناسب برای كشت محصولات گلخانه ای  جدول شماره (3)

نوع محصول

EC قابل قبول ds/m

خیار

2

گوجه فرنگی

2/5

توت فرنگی

1

فلفل

2

خربزه

2

گل رز

1/3

آلسترومریا

1/5

لیسیانوس

2

گلایول

2

 

املاحي مانند سدیم، منیزیم، کلسیم، کلر و سولفات باعث ایجاد شوری و بروز مشکلات در جذب آب توسط گیاه می شود. عناصر فوق همچنین در جذب متعادل مواد غذائی مورد نیاز گیاه اختلال ایجاد می کند. اثر سدیم معمولاً به صورت غیر مستقیم است، زیرا سدیم یا خصوصیات فیزیکی خاک را تخریب می نماید و یا آنکه تغذیه گیاه را مختل می سازد. مکانیسم اثر سمی یونها  را می توان در بهم خوردن سیستم تنظیم کننده گیاه دانست. جمع شدن کلروسدیم در برگ باعث اختلال در باز و بسته شدن روزنه ها می گردد. فلفل و گوجه فرنگی نسبت به Na و Cl حساس است.  آبياري با آب محتوری 20_10 میلی اکی والان در لیتر Na+ یا Cl++ باعث بروز آثار سوختگی برگ در آنها مي‌شود. در خاکهای شوری که هدایت الکتریکی آن تقریباً یک میلی موس بر سانتی متر و درصد سدیم قابل تبادل 15 یا بالاتر است، غلظت کاتیونهای کلسیم و منیزیم حدوداً یک میلی اکی والان در لیتر می باشد و این مقدار برای برخی از گیاهان بسیار کم است بطوری که علائم کمبود Ca در این خاکها مشاهده می گردد.

 نوع پایه در درختان از نظر مقاومت در برابر شوری بسیار مهم است ارقام حساس، غلظتهای بیش از 5 میلی اکی والان در لیتر کلر نمی تواند تحمل کنند، ولی ارقام مقاوم تا 30 میلی اکی والان در لیتر را نیز تحمل می کنند. موضوع مهمی که در مورد این گیاهان باید در نظر داشت مسئله آبیاری بارانی است. در هنگام پخش آب روی درختان اگر آب محتوی یون کلر باشد موجب سوختگی برگها می شود. مقدار غلظت کلر در آب آبیاری، برای درختان میوه ای که به روش بارانی ابیاری می شوند نباید از 2 تا 5 میلی اکی والان در لیتر تجاوز کند. حداکثر غلظت مجاز کلر در عصاره اشباع خاک برای لیمو شیرین 10، لیمو ترش15، نارنج 25، انگور و درختان میوه و هسته دار 10 تا 25 و انگور و توت فرنگی 5 میلی اکی والان در لیتر گزارش شده است. 

 

 

 

           

خصوصیات

خاکهای شور

خاکهای سدیمی

1-شیمیایی

الف_ املاح محلول کلرایدها وسولفاتهای سدیم  و منیزیم بوفور یافت می شود.

ب_ pH خمیر اشباع شده کمتر 2/8

ج_هدایت الکتریکی عصاره  اشباع خاک بیش از 4 دسی زیمنس بر متر

د_رابطه بین pH خمیر اشباع درصد سدیم تبادلی خاک و یا SAR عصاره اشباع وجود ندارد.

ه _ سدیم بون غالب می باشد ولی محلول خاک حاوی میزان قابل توجهی از عناصر دو ظرفیت کلسیوم و منیزیم است.

ز_ممکن است مقدار قابل توجهی ترکیبات کلسیم همانند گچ وجود داشته باشد.

 

الف_ املاح محلول  به میزان کم وجود دارد. کربنات سدیم در این خاکها وجود دارد.

ب_ pH خمیر اشباع خاک بیش از 2/8

ج_هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک کمترا از 4 دسی زیمنس بر متر

د_رابطه pH خمیر اشباع  و ESP یا SAR عصاره اشباع

هـ _ سدیم کاتیون غالب محلول می باشد pH زیاد این خاکها باعث ترسیب کلسیم و منیزیم است. درنتیجه  غلظت آنها در محلول خاک خیلی کم است.

ز_تقریباً هیچ گونه گچی وجود ندارد. 

2 – فیزیکی

الف_ کافی بودن غلظت املاح  باعث هماوری ذرات رس شده و در نتیجه ساختمان خاک تقریباً پایدار است.

ب_نفوذ پذیری آب در خاک، تهویه و سایر خصوصیات فیزیکی همانند خاکهای  غیر شور است.

الف_ بالا بودن درصد سدیمی تبادلی و pH خاک باعث پراکندگی رسها و در نتیجه عدم پایداری ساختمان خاک می شود.

ب_نفوذ پذیری آب در خاک و تهویه نامناسب است و با افزایش درصد سدیم تبادلی pH تشدید می شود.

3_تاثیر در رشد گیاه

درخاکهای شور رشد گیاه به دو طریق تحت تاثیر قرار می گیرد.

الف_از طریق فشار اسمزی که با افزایش  آن میزان آب قابل استفاده گیاه کاهش می یابد.

ب_مسمومیت ویژه یونهای سدیم،کلر،بر و غیره

در خاکهای قلیایی نیز رشد گیاه به دو طریق تحت تاثیر قرار می گیرد.

الف_ افزایش پراکندگی رسها تخریب خصوصیات فیزیکی خاک در اثر سدیم تبادلی.

ب_ pH بالا باعث مسمومیت گیاهان می شود.

4_اصلاح و احیای خاکها

نیازمند شستشوی املاح محلول از ناحیه رشد ریشه می‌باشد و نیاز به اضافه کردن مواد اصلاح كننده وحود ندارد.

باید سدیم تبادلی با کلسیم جایگزین گزدد و نتیجه مواد اصلاح کننده و آبشویی نیاز می باشد.

5-پراکندگی جغرافیایی

در مناطق خشک و نیمه خشک

در مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب یافت می شود.

6-کیفیت آب زیرزمینی

آب زیر زمینی شور است و امکان شور شدن اراضی وجود دارد

شوری آب زیر زمینی کم تا متوسط است ولی ممکن است حاوی کربنات سدیم باشد، مممن است حاوی کربنات سدیم باشدکه خطر سدیمی شدن اراصی را افزایش می دهد.

اثر شوری و قلیائیت بر توان توليد خاک

 

کم

متوسط

شدید

بسیار شدید

شوري خاک

ds/m

کمتر از 4

8 – 4

 16 – 8

بيشتر از 16

قليائيت

ESP  کمتر از 10 ، pH کمتر از 5/8 و SAR کمتر از 8

ESP  15- 10 ، pH بيشتر از 5/8 و SAR  13-8  

ESP  30 – 15، pH 9- 5/8 و SAR  30-13

ESP  بيشتر از 30، pH بيشتر از و SAR  بيشتر از 30

SAR ضريب جذب سديم،ESP درصد سديم تبادلي و pH واکنش خاک را نشان مي‌دهد.

 

 

 آبياري  غير صحيح يکي از عوامل  ايجاد شوري در  خاک مي‌باشد. در هر نوبت آبياري مقداري نمک وارد خاک مي شود. بعد از جذب رطوبت توسط ريشه، بخش اعظم آب  ازطريق تبخير و تعرق خارج مي‌شود و املاح خود را به جا مي‌گذارد. اگر مقدار نمکي که بدين وسيله وارد خاک شده، از طريق شستشو خارج نشود، مرتب به مقدار آن افزوده شده و نمک در لايه سطحي تجمع مي‌کند.  

            در شرايطي که سطح آب زيرزميني بالا باشد، مقدار قابل توجهي آب از  سطح خاک تبخيرمي‌شود. تبخير يا مستقيم از درون خاک صورت مي گيرد  و يا  آب در اثرنيروي مويينه به سطح خاک آمده و از آنجا تبخير مي شود. در هر حال آب پس از تبخير نمک هاي خود را در خاک باقي گذاشته، باعث شور شدن خاک مي شود. اصلاح خاکهای شور و سدیمي به وسیله  آبشویی، زهکشی، کشت گیاهان با ریشه عمیق و  مواد اصلاح کننده امکان پذیر است. داشتن دانش کافی درباره اراضی شور و سدیمی، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی این خاکها، گیاهان مقاوم به شوری، در بهره وری بهینه از این اراضي را امكان‌پذير مي‌كند کمک می کند.

علاوه بر اثرات نامطلوب شوری و سدیمی بر میزان آب قابل استفاده گیاه (اثر اسمزی املاح) تخریب خصوصیات فیزیکی (در اثر وجود سدیم تبادلی زیاد) و مسمومیتهای ویژه یونی، محدودیتهای حاصلخیزی خاکهای شور سدیمی نیز، باید مد نظر قرار گیرد. وقتی که شوری خاک در حد متوسط باشد، گیاهان به خاطر جذب نکردن یونهای نامطلوب،(تا جایی که امکان داشته باشد) قادر خواهند بودعناصر غذایی را جذب کنند ولی با افزایش غلظت املاح جذب سدیم و کلر توسط گیاه به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. افزایش جذب بعضی از یونها باعث کاهش جذب بعضی از عناصر غذایی می شود. تحقیقات نشان داده است که زیادی غلظت املاح  در خاکهای شور باعث کاهش جذب کلسیم و پتاسیم توسط گیاه می شود.  در نتیجه در اضافه کردن کود به خاکها، با شوری کم تا متوسط باید تامین عنصر غذایی و  عدم جذب برخي عناصر در اثر رقابت با املاح (مانند پتاسیم در مقابل سدیم، یا فسفات در مقابل کلراید) را در نظر داشت.

نوع گیاه

درجه حساسیت

درختان میوه، مركبات

ESP=2-10

بسیار حساس

لوبیا

ESP=10-20

حساس

شبدر، چاودار

ESP=20-40

نیمه مقاوم

گندم، پنبه، یونجه، جو، گوجه فرنگی، چغندر

ESP=40-60

مقاوم

برخی از گیاهان علوفه ای چمنی

ESP>60

بسیار مقاوم

 

 شوری زیاد ممکن است مانع فعالیت موجودات زنده ذره بینی خاک شود و در نتیجه بطور غیر مستقیم در انتقال عناصر و قابلیت استفاده آنها مانع ایجاد کند. مثلاً ریزوبیوم که باعث تثبیت ازت می شود، فقط می تواند تا EC  برابر 5/4 دسی زیمنس بر متر را تحمل کند.  یکی دیگر از عوامل در کمبود میزان ازت قابل استفاده گیاه در خاکهای شور و سدیمی، کاهش نیتریفیکاسیون بر اثر زیادی شوری است افزایش غلظت فسفر باعث کاهش جذب یون کلراید توسط گیاه می شود.

 بالا بودن pH خاکهای سدیمی باعث کاهش انتقال بسیاری از عناصر به گیاه و در نتیجه بروز علایم کمبود آنها در گیاه می شود. در pH بالای 5/8 میزان قابلیت استفاده عناصری همچون، ازت، آهن، منگنز، مس، روی کاهش می یابد.

کمبود مواد آلی خاک در خاکهای سدیمی باعث کم شدن میزان ازت این خاکها  می شود. به علاوه زیادی سدیم تبادلی، باعث ایجاد خصوصیات فیزیکی نامطلوب در این خاکها می شود و در نتیجه تهویه خاك و انتقال آب  به گیاه دچار مشکل می گردد و در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک به مدت طولانی غرقاب می ماند(غیر هوازی موقت) . چنین شرایطی باعث از دست رفتن ازت خاك مي‌شود. همچنین تصعید ازت به شکل آمونیم از خاکهای سدیمی شدید می باشد.  اسیدیته بالا و نامناسب بودن خصوصیات فیزیکی خاکهای سدیمی، بر انتقال و قابلیت استفاده ازت در گیاه از کودهای ازته تاثیر نامطلوب دارد در نتیجه به علل فوق خاکهای سدیمی در مقایسه با خاکهای  غیر سدیمی به کود ازته بیشتری نیاز دارند. 

            مؤثرترين راه اصلاح خاک هاي شور، شستشوي املاح و خارج کردن آنها از ناحيه ريشه با آب است. براي اصلاح خاک هاي شور و قليا علاوه بر شستشوي املاح و زهکشي ، جايگزين کردن سديم جذب شده در سطح کلوئيدها به وسيله عناصري از قبيل کلسيم ضروري است.

 

خاک شور

خاک قليايي

خاک شور و قليايي

PH کمتر از 5/8

PH بيشتر از 5/8

PH کمتر از 5/8

هدايت الکتريکي بيشتر از 4

هدايت الکتريکي کمتر از 4

هدايت الکتريکي بيشتر از 4

ESP کمتر از 15

ESP بيشتر از 15

ESP بيشتر از 15

سديم بيشتر بصورت محلول

سديم بيشتر جذب ذرات خاک

سديم محلول  وجذب شده بيشتر

نفوذ پذيري خاک بدون تغيير

کاهش نفوذ پذيري خاک سطحي

تغيير نفوذ پذيري خاک در طول فصل

تجمع املاح و  مشاهده پوسته سفيد در سطح خاک

لکه هاي سياه در سطح خاک

بدون علايم خاص در سطح

 

درجه شوری خاک در منطقه ریشه  نسبت به عمق متغیر است. علاوه بر این شوری خاک در زمانهای مختلف نیز متفاوت است. اگر ميزان  آبشویی خاك كافي باشد، هدایت الکتریکی محلول خاک (ECsw) در تمام اعماق خاک یکنواخت خواهد بود. ولی اگر آبشویی کمتر از مقدار فوق باشد، هدایت الکتریکی محلول خاک در لایه زیر ریشه به چندین برابر هدایت الکتریکی در سطح خاک خواهد رسید. شوری خاک در فاصله بین دو آبیاری نیز متغیر است. میزان این تغییرات به مقدار آبیاری و فاصله بین دو آبیاری و یکنواختی پخش آب در مزرعه بستگی دارد. بنابراین در آبیاری جوی پشته ای و قطره ای، به دلیل جمع شدن در برخي نقاط خاك، تغییرات موضعی ECsw در سطح مزرعه بسیار زیاد است.  طبقه بندی خاکهای شور و سدیمی در ايران بر اساس راهنمای شماره 205 موسسه تحقیقات خاک و آب انجام مي‌شود. اين راهنما برای تهیه نقشه شوری و قلیائیت به کار می رود. حداکثر جذب آب توسط ریشه از بخش‌هايي از خاک است که شوری آن کمتر باشد. در آبیاری قطره ای بیشترین مقدار آب از قسمت زیر قطره چکانها جذب می شود. عکس العمل گیاه نسبت به شوری متناسب با متوسط وزنی شوری آب در دسترس ریشه است. بنابراین متوسط وزنی شوری آب در دسترس، معیار بهتری در ارزیابی اثر شوری بر رشد گیاه است. برای تعیین گروه شوری خاک، هدايت الکتریکی (ECe) لایه ای 50_0 سانتيمتر 100_50 سانتيمتر و 150_100 سانتی متر  محاسبه می شود. سپس با مراجعه  به جدول 3_1 گروه شوری نیمرخ خاک تعیین می گردد. در این جدول اولین ستون مربوط به  قابلیت هدایت الکتریکی 50 سانتی متر اول خاک است دومین ستون مربوط به ECe لایه 50 تا 100 سانتی متری و سومین ستون مربوط به ECe تعدیل شده لایه 150_100 سانتی متری است ستون چهارم مربوط به شوری کل نیمرخ می باشد.

 .So این قبیل اراضی فاقد  مشکل شوری است و میزان ECe کمتر از چهار دسی زیمنس بر متر در دمای 25 درجه سلسیوس می باشد.

S1: این قبیل اراضی دارای شوری کم است و میزان ECe بین 4 تا 8 دسی زیمنس بر متر است: حداکثر کلاس اراضی 2  (II) است.

S2: این قبیل اراضی دارای شوری متوسط است میزان ECe بین 8 تا 16 دسی زیمنس بر متر است. حداکثر کلاس اراضی3 (III) می باشد.

S3: این قبیل اراضی  دارای شوری زیاد است و میزان ECe بین 15 تا 32 دسی زیمنس بر متر است حداکثر کلاس اراضی 5 (V) می باشد.

S4 این قبیل اراضی دارای شوری بسیار زیاد است و میزان ECe بیش از 32 دسی زیمنس بر متر است. حداکثر کلاس اراضی بستگی به مقدار نفوذ پذیری آب در خاک دارد و در نتیجه کلاس اراضی می تواند 5 یا 6 باشد.

 

جدول  راهنمای طبقه بندی کلاسهای مختلف شوری

150-100

سانتيمتر

100-50

سانتيمتر

50-0

سانتيمتر

 شوری خاك

150-100

سانتيمتر

100-50

سانتيمتر

50-0

سانتيمتر

S1

S0

S0

S1

S0

S1

S0

S0

S1

S1

S0

S1

S1

S2

S0

S0

S1

S2

S0

S1

S2

S3

S0

S0

S2

S3

S0

S1

S3

S4

S0

S0

S3

S4

S0

S1

S1

S0

S1

S0

S1

S0

S1

S1

S1

S1

S1

S0

S1

S1

S1

S1

S1

S2

S1

S0

S1

S2

S1

S1

S3

S3

S1

S0

S2

S3

S1

S1

S3

S4

S1

S0

S3

S4

S1

S1

S1

S0

S2

S0

S1

S0

S2

S1

S2

S1

S2

S0

S2

S1

S2

S1

S2

S2

S2

S0

S2

S2

S2

S1

S2

S3

S2

S0

S2

S3

S2

S1

S3

S4

S2

S0

S3

S4

S2

S1

S2

S0

S3

S0

S2

S0

S3

S1

S2

S1

S3

S0

S2

S1

S3

S1

S3

S2

S3

S0

S2

S2

S3

S1

S3

S3

S3

S0

S3

S3

S3

S1

S3

S4

S3

S0

S3

S4

S3

S1

S2

S0

S4

S0

S3

S1

S4

S1

S2

S1

S4

S0

S3

S2

S4

S1

S3

S2

S4

S0

S4

S3

S4

S1

S3

S3

S4

S0

S4

S4

S4

S1

S3

S4

S4

S0

 

برای تعیین کلاس سدیمی بودن خاک، حداکثر درصد سدیمی تبادلی خاک تا عمق 75 سانتی متری را در نظر گرفته و با توجه به گروه بندی زیر، کلاس سدیمی خاک تعیین می گردد :

A0. این اراضی مشکل سدیمی ندارند . ESP خاک کمتر از 10 درصدمی باشد.

A1 این اراضی دارای مشکل سدیمی متوسط و میزان SAR بین 30_13 و ESP بین 15 تا 30 درصد است حداکثر کلاس اراضی 3 (III) می باشد.

A2: این اراضی دارای مشکل سدیمی زیاد است و میزان  SAR بین 30 تا 70 و ESP بین 30 تا 50 است. حداکثر  کلاس اراضی 6 (VI) می باشد.

13- شیب

            شیب زمين نقش مهمي در مديريت کشت و کار دارد. مناطق دارای شیب بیشتر از 2 درصد برای کشت آبی عملیات تراس بندی توصیه می شود. شیب زمین در انتخاب سیستم آبیاری از اهیت خاصی برخوردار است. روش آبیاری سطحی وپشته برای شیب‌های کمتراز3 درصد پیشنهاد می شود. از مزاياي سيستمهاي آبياري تحت فشار، كاربرد در اراضي پرشيب و با عوارض توپوگرافي زياد است. آبياري تحت فشار نسبت به آبياري سطحي دامنه وسيعتري از تغييرات شيب را تحت پوشش قرار ميدهد. در اين سيستم، در بسياري از موارد نياز به تراس بندي و برداشتن خاك حاصلخيز سطحي و صرف هزينه هاي مديريتي بيشتري نمي باشد. آبیاری بارانی تا شیب کمتر از  7درصد قابل پیاده شدن می باشد.آبیاری قطره‌ای را براي شیبهای بسیار تند هم می توان پیشنهاد نمود.

ميزان كاهش كيفيت اراضي براي كشت آبي در اثر شیب

 

 

کم

متوسط

شدید

بسیار شدید

شيب  کلي (درصد)

 2 – 0

5 – 2

 8 – 5

بيشتر از 8

شيب در حالت تراس‌بندي(درصد)

5 – 0

8 – 5

12 – 8

بيشتر از 12

 

 

 

 

پايداري خاک:

پايداري، تاثير زيادي بر روي خصوصيات خاک دارد. در صحرا، پايداري خاک در بيشترين مقدار رطوبت ارزيابي مي شود. ذرات خاك در حالت خشك با داشتن نيروي دگر چسبي شديد، مولكول هاي دو قطبي آب را به طرف خود جذب مي كند. در نتيجه يك قشر نازك آب بر روي ذرات تشكيل مي شود كه شدت جذب آن به ذرات خاك بسيار زياد است. مولكول هاي آب در اثر نيروي هم چسبي به اين لايه مي چسبد. خاك هايي داراي رس غيرچسبنده و خاك هايي كه داراي رس هستند چسبنده مي باشند و در آنها ظرفيت نگهداري آب بيشتر است. چسبندگي خاك، شخم و ساير عمليات خاك ورزي را با مشكل روبرو مي كند. بهترين زمان شخم زدن  هنگام گاورو بودن خاك است. در اين زمانرطوبت خاك در حدي است كه به پاي دام ها و ادوات نمي‌چسبد. اگر رطوبت خاك بيش از حد گاورو بودن باشد، كلوخه هاي بزرگ تشكيل شده و عمليات شخم به علت چسبندگي زياد خاك به سختي صورت مي گيرد. اگر رطوبت خاك از حالت گاورو بودن كمتر باشد نيز خاك سفت و محكم شده و عمليات شخم راحتي امكان پذير نخواهد بود. ارزيابي ميزان پايداري خاك در صحرا انجام مي‌شود.

  

1- پايداري در حالت تر(مقدار رطوبت مساوي يا کمي بيشتر از حد ظرفيت زراعي است).

الف) چسبندگي(Stickyness): خاصيت چسبندگي

a) غير چسبنده(non sticky): خاک به انگشتان نمي چسبد.

b) کمي چسبنده(Slightly sticky): خاک به يکي از انگشت مي چسبد ولي به انگشت ديگر نمي چسبد.

c) چسبنده(Sticky): خاک هم به انگشتان و هم به شست مي چسبد و تا اندازه اي کش مي آيد.

d) بسيار چسبنده(Very sticky): خاک به شدت به انگشتان و شست مي چسبد.

ب) شکل پذير(Plasticity):

a) شکل ناپذير(non plastic): با مالش خاک بين دو دست، ميله ايجاد نمي شود.

b) کمي شکل پذير(Slightly plastic): با مالش خاک بين دو دست ميله کوتاه کمتر از يک سانتي متر ايجاد مي شود.

c) شکل پذير(Plastic): ميله بلند ايجاد مي‌شود و فشار کمي لازم است تا بتوان يک قطعه شکل گرفته را در هم شکست.

d) بسيار شکل پذير(Very plastic): فشار زيادي لازم است تا يک قطعه شکل گرفته را بتوان تغيير شکل داد.

2- پايداري در حالت مرطوب:(رطوبت خاک بين خشکي و حد ظرفيت زراعي است).

a) شل(Loose): ذرات خاک به هم پيوسته نيستند.

b) خيلي ترد(Very friable): خاکدانه ها به آساني بين شست و انگشت خرد مي شوند.

c) ترد(Friable): فشار ملايمي بين شست و انگشت لازم است تا خاکدانه ها را خرد کند.

d) سفت(Firm): فشار متوسطي بين شست و انگشت لازم است تا خاکدانه ها خرد شود.

e) خيلي سفت(Very firm): فشار زيادي بين شست و انگشت لازم است تا خاکدانه ها خرد شود.

f) فوق العاده سفت(Extremely firm): خاکدانه ها را نمي توان با فشار شست و انگشت خرد کرد.

3- پايداري در حالت خشک:(خاک خشک در مجاورت هوا)

a) شل(Loose): ذرات خاک به هم پيوسته نيست..

b) نرم(Soft): خاکدانه ها به آساني در دست به دانه هاي مجزا مي شکند.

c) کمي سخت(Slightly hard): فشار ملايمي بين شست و انگشت لازم است تا خاک را خرد کند.

d) سخت(Hard): خاکدانه ها بين شست و انگشت به زحمت قابل شکستن مي باشد.

e) فوق العاده سخت(Extremely hard): خاکدانه ها را با فشار دو دست هم نمي توان شکست.

 

 

 

  دماي خاک :

مقدار گرماي وارد شده به خاک، مقدار گرماي لازم براي بالابردن يک درجه دماي خاک و  مقدار حرارتي که صرف تبخير مي شود، عوامل مؤثر در دماي خاک مي‌باشد. مقدار حرارت جذب شده توسط خاک به عواملي چون آب و هوا، رنگ خاک، شيب زمين و پوشش گياهي  بستگي دارد.  

بخشي از گرماي خاک از طريق هدايت و تشعشع به هواي مجاور بر مي‌گردد. بخشي از گرماي خاک به صورت اشعه هاي مادون قرمز دفع مي‌شود. درجه حرارت خاک  با دما سنج جيوه اي مخصوص اندازه گيري مي‌شود.

وضعيت رشد گياه

دماي خاك

 عدم رشد گياه و فعاليت ناچيز باكتريها و قارچها

كمتر از 4 درجه سانتيگراد

رشد برخي گياهان

4 تا 18 درجه

رشد مطلوب اغلب گياهان

18 تا 21 درجه

رشد ناچيز گياهان

21 تا 29 درجه

عدم رشد هر گونه گياه

بيش از 29 درجه

 

 

  فرسايش‌پذيري خاك

تخریب فزاینده محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان مهمترین معضل جهانی در هزاره سوم مطرح است. پیامدهای این بحران که ناشی از فعالیت های نادرست بشر بویژه در نیم قرن اخیر است بسیاری از نظام های طبیعی را که حاصل میلیون ها سال توازن و تکامل هستند در معرض انواع مخاطرات قرار داده است.خاک فرسايش يافته، ارزش کشاورزي خود را از دست مي دهد. از طرفي خاک که بر جاي مي ماند فاقد سطح الارض بوده و حاصلخيزي آن ناچيز است.  فرسايش خاك يعني از بين رفتن دايمي خاك سطحي به وسيله آب و باد. فرسایش خاک ، به عنوان نقطه انتهایی افت کیفیت خاک می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. فرسایش خاک بوسیله باد و آب مشکل بزرگ جهانی است.. خاکي که فرسايش مي يابد، احتمالاً در رودخانه ها، بنادر، مخازن آب ، رسوب کرده از گنجايش، ذخيره آب مخازن سدها مي کاهد، در نتيجه عمر مفيد سدها کاهش پيدا مي کند.

 مشاهده آب هاي گل آلود در رودخانه ها و نهرهاي كشاورزي، گرد و غبار در هنگام ورزش باد نمونه هايي از وقوع فرسايش هستند. براي جلوگيري از فرسايش بايد عواملي كه باعث فرسايش مي شوند شناسايي شوند. به طور خلاصه فرسايس (آبي و بادي) با حمل مواد آلي و رس (مواد كلوييدي) مقدار مواد غذايي خاك را كاهش داده، از ضخامت افق A مي كاهد. در وضعيت فرسايش شديد، شيارها و گودال هاي ايجاد شده بسيار عميق بوده كه رفت و آمد ماشين آلات زراعي و دام ها در آن به سختي انجام مي شود.    برخي فعاليت ها و عمليات كشاورزي فرسايش خاك را تشديد مي كند .اكثر مراتع در نواحي كوهستاني قرار دارند. خاك اين اراضي معمولاً كم عمقند . روستاييان اغلب در جهت شيب اين اراضي را شخم مي زنند. اين كار باعث شستشوي ذرات ريز خاك توسط باران شده ، پس از مدتي اين زمين ها به سنگلاخ تبديل مي گردند. آبي که سبب فرسايش مي شود، چنانچه وارد خاک شود و به صورت جريان سطحي در نيايد، باعث رشد گياهان و افزايش محصول مي شود. كودهاي حيواني موجب بهم چسبيدن ذرات خاك و جذب بيشتر آب شده، در پيشگيري از فرسايش بادي و آبي مؤثر مي باشند.  استفاده از خاك با توجه به قابليت هاي آن، جلوگيري از برخورد قطرات باران به سطح خاک، جلوگيري از جريان  زياد آب در يک مسير باريک و امتداد شيب، کاهش سرعت آب در امتداد شيب و افزايش نفوذ آب در خاک  باعث  کنترل فرسايش آبي مي‌شود.

 باد نيز باعث  پراکنده شدن ذرات خاک و خسارات به گياهان مي‌شود. بهبود ساختمان خاک از طريق بالا بردن مواد آلي خاک، کاهش سرعت باد در سطح خاک با ايجاد ناهمواري در سطح زمين، ايجاد پوشش شاخه و برگ و بقاياي گياهي در سطح خاک، کاهش سرعت باد با احداث بادشکن و افزايش رطوبت خاک  باعث کاهش فرسايش بادي مي‌شود. 

انجام عمليات تسطيح و خاك ورزي در هنگام وزش باد شديد، باعث حمل ذرات كلوييدي خاك كه نقش حاصلخيزي بر عهده دارند مي گردند. ذرات كلوئيدي به دليل ريزي بيش از حد (002/0> ميلي متر) به آساني با باد جابجا مي شوند.  در سالهای اخیر ، افزایش زیادی در وسعت بیابانها مشاده شده است.

کاربرد عملی ارزیابی خاک

درمطالعات ارزیابی خاک، ویژگیهایی که باعث ایجاد محدودیت وقابلیت های زراعی می گردد،شناسائی می شود.  قراردادن خاکها در گروه های مشابه از نظر مدیریت زراعی و سنجش ویژ گیهای خاک که نحوه بهره‌برداری از آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. با اطلاع از تفسیر های ارایه شده در یک مطالعه ارزیابی خاک، پیش بینی مشکلات ناشی از یک نوع بهره برداری خاص از زمین در آینده امکان‌پذير مي‌شود.

            در کشاورزی پايدار بهره برداری صحيح و اصولی از خاک عبارت است از رفتاری که طی آن ضمن استفاده بهينه از منابع و استعداد خاک ها، توان توليدی خاک حفظ شده و جنبه های زيست محيطی در آن رعايت گردد.

امروزه در مديريت سيستم های بهره برداری کشاورزی سعی می شود با تکيه بر روش هايی که دارای زيربنای علمی و مبتنی بر دانش روز می باشد، بهره برداری اصولی از منابع خاک صورت گيرد. در اين نوع مديريت، مراحل عمليات برای آماده سازی زمين در بهترين زمان، استفاده بهينه از نهاده ها و دقت در مقدار مصرف در زمان و مکان مناسب و اعمال روش های برداشت محصول با اولويت حفظ وضع فيزيکی خاک و ذخيره ماده آلی، به کشاورزان توصيه می گردد؛ ضمن اينکه آموزش فناوری و ساير امکانات لازم در اين رابطه در اختيار زارع قرار می گيرد. با اين رفتار، حفظ منابع خاک و رعايت مسايل زيست محيطی که از بهره برداری اصولی از خاک مورد انتظار است، تأمين می گردد.

 

افزايش جمعيت در سالهاي اخير سبب شده تا نياز به توليد در واحد سطح افزايش پيدا كند. چرا كه ما قادر نيستيم سطح زير كشت را افزايش دهيم، بنابراين ناچاريم توليد در واحد سطح را افزايش دهيم تا بتوانيم نياز جمعيت رو به رشد را تامين كنيم. در حال حاضر بدليل وجود محدوديت‌هاي مختلف از قبيل كمبود منابع آب و خاك قابل استفاده با كيفيت مطلوب و نيز افزايش مواد آلاينده از مقادير اين منابع هرچه بيشتر كاسته مي‌شود، مضافاً به اينكه مشكلات تكنيكي در امر توليد ارقام پر محصول و نيز تأمين نيازهاي تغذيه‌اي تولید این گونه ارقام را اين شرايط با مشكلات فراوان همراه كرده است. در گذشته به دليل تخريب شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي كه حاصل استفاده ناصحيح از منابع خاك و آب موجبات كاهش مواد آلي، هدر رفت عناصر غذايي و كاهش قدرت باروري خاك، خطر افزايش شوري، تخريب ساختمان و فشرده شدن خاك،‌ ايجاد سله، غرقاب بيش از حد، تخريب مراتع، آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني شده است.

 توان تولید خاک عبارتست از میزان درآمد یا عملکرد قابل استحصال از یک هکتار زمین با یک نوع  محصول خاص و مدیریت معین که برای کشت آبی و دیم بصورت جداگانه تعریف می شود. اسيديته ، بافت، مقدار و نوع املاح وعمق خاک در انتخاب نوع محصول مؤثرند . ممکن است شرايط آب و هوايي در يک منطقه، مناسب رشد گياه باشد ولي خصوصيات خاک آن منطقه با نوع گياه انتخابي، سازگار نباشد. عمق خاک به خصوص براي درختان ميوه، اهميت زيادي دارد. بعضي از گياهان در بافت هاي سنگين و برخي در بافت هاي سبک بهترين رشد را دارند. مثلاً يونجه در زمين هاي آهکي با بافت متوسط تا سنگين و با شوري کم مي تواند محصول خوبي توليد نمايد در حالي که سيب زميني در خاک هاي با بافت سبک و pH خنثي رشد مي نمايد. در مدیریت  پايدار خاک، زهکشی کنترل فرسایش،حفاظت دربرابرسیل، فاصله کشت، استفاده از واریته های جدید، شخم و شیار مناسب،کنترل آفات و بیماریها بخوبی رعایت مي‌شود. دراین مدیریت واکنش خاک درمقدار مطلوب نگه داشته شده وعناصرغذائی مانند فسفر، ازت، پتاسیم وعناصرریزمغذی درحدکفایت دراختیارگیاه گذاشته می شود. دراین نوع الگو بقایای گیاهی بخوبی مدیریت شده وازکودهای آلی وسبز به نحوه مطلوب استفاده می شود و ضایعات در حین برداشت به حداقل می رسد. در صورت انجام کشت آبی سیستم آبیاری مناسب  از نظر خاک و محصول و آب با کیفیت مطلوب و رعایت پخش یک نواخت آب در کل سطح مزرعه رعایت می گردد.

 بعضي از خاك ها به طور طبيعي حاصلخيزند، اين خاك ها در اثر كشت و كار مداوم و انجام عمليات زراعي بدون بهره مندي از اصول علمي، به تدريج حاصلخيزي خود را از دست مي دهد. يك كشاورز مي تواند حداكثر تأثير را در حاصلخيزي خاك مزرعه اش داشته باشد. همچنين عمليات خاك ورزي مي تواند ساختمان خاك را اصلاح و يا تخريب كند. كودهاي شيميايي از ابزارهاي مناسب در بهبود باروري خاك هستند، اما كاربرد نامعقول آن ها مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري به حاصلخيزي خاك وارد سازد. آبياري مي تواند موجب شكوفايي اراضي كويري و بياباني شود. در حالي كه اين عمل به طور صحيح انجام نپذيرد مي تواند مناطق حاصلخيز خاك را به بيابان غيرقابل كشت تبديل نمايد. نتيجه اين كه هيچ عاملي به تنهايي حاصلخيزي خاك را به سطح مطلوب ارتقاء نمي دهد مگر اينكه ساير عوامل هم مورد نظر قرار گيرد.

  

ارزيابي اراضي

مطالعات ارزيابي در ايران براي اولين بار توسط ماهلر و ديگر كارشناسان فائو پايه گذاري شد. طبقه بندي اراضي براي آبياري بر اساس نشريه 205 موسسه تحقيقات خاك و آب، ابتدا محدود به اراضي پاياب سدها بوده و عموما ضميمه مطالعات خاكشناسي است. تاكنون حدود 22 ميليون هكتار از عرصه دشت‌هاي  كشور با مقياس و دقت مختلف (اجمالي، نيمه تفصيلي و تفصيلي دقيق) بر اين اساس مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.در اين مطالعات، اراضي براي آبياري در 6 كلاس مختلف تقسيم بندي مي شوند.

گروه I  قابل کشت: زمینهایی هستند که هیچ گونه محدودیتی برای کشت آبی ندارند. به عبارت دیگر  اراضی قابل آبیاری مرغوبی هستند که محدودیتهای مشهود از لحاظ خصوصیات خاک، شوری خاک و زهکشی  ندارند. این اراضی مسطح یا تقریباً مسطح بوده و دارای خاک عمیق با بافت مناسب و قدرت نگهداری آب زیاد و زهکشی  خوب، بدون وجود شوری و خطر سیل گیری هستند.

گروهII: قابل کشت: زمینهایی که محدودیتهای جزیی برای کشت آبی دارند و بطور کلی برای کشت آبی  مناسبند ولی محصول به دست آمده از این اراضی کمتر از کلاس  یک می باشد. این اراضی ممکن است کمی شور باشند و یا عمق خاک زیاد نباشد.

گروهIII: قابل کشت: زمینهایی هستند که محدودیتهای  متوسطی  برای کشت آبی دارند اینت محدودیتها ممکن است شوری خاک، کمی عمق خاک و سیل گیری باشد. میزان محصول در این اراضی کمتر از کلاس 2 است.

گروهIV: با قابلیت کشت محدود: این اراضی محدودیتهای شدیدی برای کشت آبی دارند. این محدودیتها شامل خصوصیات خاک، ناهمواری، زهکشی می باشد این اراضی معمولاً برای مرتع و چراگاه  مورد استفاده قرار می گیرند.

گروهV:با قابلیت کشت نا مشخص: این اراضی دارای محدودیت شدیدی از لحاظ خصوصیات خاک ، شوری خاک و زهکشی برای هر نوع کشت آبی هستند، ولی این محدودیتها را می توان کاهش داد، به شرط آنکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. مناسب بودن این اراضی  در شرایط فعلی نا مشخص  است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد. این اراضی برای مراتع و چراگاه به کار می رود.

گروهVI: غیر قابل کشت: این اراضی دارای محدودیتهای شدیدی برای هر نوع کشت آبی هستند همانند اراضی کوهستانی با شیب تند، اراضی  خیلی شور، شنهای روان و غیره هر یک از کلاسهای فوق جز یک کلاس دارای  چهار زیر گروه می باشد. زیر گروهها را معمولاً با اضافه کردن  حرفی که بیان کننده محدودیت مورد نظر می باشد، مشخص می کنند. علایم زیر گروهها عبارتند از:

S: محدودیتهای مربوط به خاک از جمله بافت،عمق،ضریب آبگذاری و نفوذ پذریر خاکها.

A: محدودیت شوری و سدیمی

T: محدودیت پستی و بلندی و فرسایش

W: محدودیت زهکشی از جمله سیل گیری، ماندابی شدن و غیره.

اين طبقه بندي براي نباتات زراعي يك ساله و نباتات صنعتي تحت سيستم آبياري سطحي وضع شده استو  نمي توان از آن براي ارزيابي اراضي جهت نباتات زراعي خاص چون برنج، چاي، سبزيجات و درختان ميوه كه توليد آنها مستلزم دارا بودن شرايط خاص اراضي بوده و به روشهاي مديريت ويژه نيازمندند و يا نباتاتي كه سوددهي بسيار زياد دارد، استفاده نمود. در اين طبقه بندي، اراضي كه فقط تحت چنين شرايطي مناسب آبياري مي باشند، ازهم تفكيك نگرديده است. ساير كلاسها مي تواند براي نباتات زراعي خاص (مثل برنج، سبزيجات و درختان ميوه) و يا تحت چنين شرايط ويژه اي مناسب باشند.

 

با پيشرفت علوم خاكشناسي، سنجش از دور و شناخت نيازمندي هاي آب و هوايي و خاكي گياهان مختلف نياز به توسعه تكنيك هاي جديد در ارزيابي احساس گرديد. امروزه با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه هاي مختلف مي توان با استفاده از روش تناسب اراضي مشخص كرد كه منابع خاكي براي چه گياهي (محصولي)از چه تناسبي برخوردار هستند.بعبارت ديگر امروزه از متخصصين انتظار مي رود كه نه تنها محدوده مناسب براي فعاليت هاي كشاورزي ،جنگل ،صنعت،مرتع را مشخص نمايند، بلكه فرا تر از آن بگويند كه منابع اراضي براي چه محصول يا گياهي بهترين تناسب را دارند. ارزيابي اراضي جهت اجرايي نمودن الگوي كشت منطقه اي ،ملي و بين المللي ضروري است.تعيين الگوي كشت بدون توجه به توانايي و پتانسيل اراضي اراضي غير ممكن است. لذا مي توان با ارزيابي تناسب اراضي در مصرف آب نهايت صرفه جويي را بعمل آورده است و با تعيين كلاس اراضي براي محصولات مختلف ،اولويت بعدي كشت در زمان هاي اضطرار از جمله خشكسالي را مشخص و معلوم نمود. توجه به تناسب اراضي و همگام با اين تعيين الگوي پايدار كشت به صورت استاني و منطقه‌اي ضرورتي انكار ناپذير جهت مديريت پايدار منابع آب و خاك كشور مي باشد.

. كاني شناسي خاكهاي دشت اسد آباد همدان  <p> . </p>  03101 احيايي ريشه و آنزيم احيا ….. آهن آفتابگردان فعاليت در بر ) مس Iron آهن و reductase تاثير ….. اندرز فاطمه ) 1 03413   مقايسه رفتار ترشحي ريشه هاي گندم و چغندرقند تحت تأثير سطوح مختلف پتاسيم 2 بازرگان …… محلول 3 برادران فيروزآبادي تأثير نيتروژن خاك بر ذخاير نيتروژن و ………. اندام رويشي جو در زمان مهدي گلدهي 03254   03312   .. آبياري بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اصفهان ميکرو و در عناصر گندم پاشي دو رقم محلول پروتئين 4 بيدرام زهرا اثر 03250   شاليزاري و برنج توليدي سه استان اصفهان، فارس و امنيت غذايي هاي بر خاك تأثير آن روي در خوزستان و 5 پيرزاده مهناز وضعيت 0368   ارزيابي توان مدلهاي موجود در زمينه برآورد پاسخ گياه …. به شوري طي مرحل. 6 جلالي وحيد رضا روزت 7 حسيني ….. مدل سازي واکنش …. به تنش هاي توامان شوري و ….. نـيتروژن 0359   03315   تراوه هاي ريشه چغندر قند مؤثر در حلاليت فسفر در HPLC- ترکيبات جديد در توسط MS شناسايي 8 خراساني رضا خاك 9 دردي پور اسماعيل بررسي ناهنجاري هاي تغذيه اي در باغات ميوه شرکت ران ( استان گلستان ) 03410   صدقياني بررسي ترکيب ترشحات ريشه اي ارقام جو در شرايط ….. روي 03517   ميرحسن 10 رسولي 03363   بررسي بعضي از خصوصيات ريزوسفر ارقام فسفرکارا و فسفرناکاراء غلات در مقايسه با 11 سپهر ابراهيم لوپين 12 صادقي پور مروي مهدي بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نيترات در اسفناج 0303   03364   همراه با … پتاسيم، بر عملکرد دانه و برداشت پتاسيم بالا …. سطح ويژه تيمارهاي خاك با انواع .. تاثير 13 طالبي زاده عفت در 0308   جذب فسفر و سرب به وسيله گياهان خردل و ….. از …. …. پيرومورفيت 14 عباسپور علي بررسي 15 محمديان محمد بررسي تأثير … نخود فرنگي و باقلا در صرفه جويي … ازته براي برنج 03262     03271 Actinidia ( آهن، گوگرد و مواد آلي روي گياه …. …….. مختلف علائم ترکيبات با (deliciosa محمودي مجتبي ارزيابي اثر 16 0392   سازي گندم در مزرعه بر غني سازي آرد در ……. در ارتقاء سطح جامعه غني سلامت 17 ملکوتي محمد جعفر برتري 03260   منابع مختلف نيتروژن، بر رشد و عملکرد گندم و …… زراعي نيتروژن شور سطوح و شرايط اثر 18 ميرزاپور محمد هادي در 03345   رهاسازي پتاسيم از ميکا هاي دي و تري اکتاهدرال تحت تاثير ماده آلي در ريزوسفر 19 نادري زاده زينب ….. 03158   آهن و مس در اراضي ……. به منظور مديريت وسيع روي، سطحي عناصر در غلظت خاك بندي تغذيه اي 20 نورزاده حداد مهدي پهنه  03229  نيتروژن، تراکم بوته و ….. علف هاي هرز بر عملکرد و آفتابگردان مختلف … عملکرد سطوح اجزاء 1 ابطحيان طاهره اثر 03401  مطالعه اثر …… معدني فسفره و آلي بر روي فرمهاي مختلف فسفر تحت شرايط 2 ابوالفضلي فاطمه غرقاب  03365 تيوباسيلوس بر برخي صفات … و …. …. ). و Sesame مصرف گوگرد indicum بررسي اثرات L) احمدي فاطمه 3 4 اخوتيان اردکاني افزايش بازده زراعي …… نيتروژني با استفاده از سطح بحراني نيترات در … احمدرضا ذرت 03495  5 ادهمي ابراهيم اثر روي بر عملکرد، اجزاء عملکرد و روغن …. 03208  6 ادهمي ابراهيم اثر گوگرد بر فسفر بومي خاکها و فسفر افزوده شده به سه خاك آهکي 03209  03314  منيزيم، گوگرد و باکتري تيوباسيلوس تيواکسيدانز بر صفات …. … ارقام …… …. اثر و بررسي 7 آستا محترم … 8 اسدي تورج ……….. فسفردر گندم ديم رقم سرداري در استان همدان 03120  9 اسيمي محمد حسين بررسي دانه بندي هاي مختلف پرليت در توليد نشا به روش شناور 03232  10 اسيوند مريم تأثير مواد آلي بر افزايش قابليت جذب فسفر از سنگ فسفات در رقم برنج هاشمي 0367  03525  شوري و خشکي بر غلظت آهن و روي در ريشه و شاخسار دو گونه گياه دارويي بابونه 11 افضلي سيد فخرالدين اثر  03206  پيشرفته گندم سري MS-85 در شرايط شوري آب و خاك در و … لاينهاي اصفهان مقايسه 12 افيوني داود مناطق 0384  نيتروژن بر درصد پروتئين دانه و …… مصرف منطقه ساوه مصرف در زمان پيشتاز و رقم مقدار گندم تأثير نيتروژن 13 اکبري فاميله مسعود بررسي 14 آملي ناهيد اثرات … آلي ،نيتروژن و تعداد برداشت اسفناج دراراضي شاليزاري مازندران 03284  03400  نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ استان فارس مختلف شمال مقادير سردسير …. و منطقه آرايش بهاره در 15 اميني زهره تاثير 16 اميدي ليلا تاثير مصرف خاکي و محلول پاشي روي و مس بر خصوصيات … و …. پسته 03279  03406  مقادير و روشهاي مصرف سولفات روي بر غلظت عناصر غذايي .. مصرف برنج هيبريد 17 انديشه حسين تأثير 18 ايرانشاهي زهرا اثر سطوح مختلف …… و روي بر جذب عناصر ريز مغذي در گندم 03504  19 ايران نژاد سعيده تاثير شوري و فسفر بر برخي پارامتر هاي رشد پسته ) 03431 .(vera L Pistacia  20 ايران نژاد حميد تأثير آزادسازي تدريجي … ازته از … پلت شده دامي و اوره بر عملکرد گندم 03242  03368  .)Zea mays در واکنش به مقادير و …… عملکرد ذرت ) L …… ورمي اجزاء مختلف عملکرد و هاي مطالعه 21 بابايي فاطمه زهرا دوره 03300  روش هاي مصرف …… حاوي آهن بر جذب آهن و عملکرد سويا در آهکي مقدار و خاك تاٌثير 22 بابايي پيام .. 23 بادسار ميثم اثر هومات پتاسيم بر محتواي ……. برگ گندم در شرايط خشکي آخر فصل 0389  24 باقري فرهاد بررسي …… نوعي … نيتروژنه ي …… ساخته شده بر پايه زئوليت 03201  25 باقري فريد اثر زمان محلول پاشي سولفات مس بر برخي شاخص هاي …. چاي خشک 03213  26 باقري …. رضا تاثير شوري بر نسبت عناصر در مراحل رويشي رشد گندم 03339  27 باي بوردي احمد تاثير محلول پاشي منگنز و روي بر صفات … و …. ارقام پياز 03459  28 باي بوردي احمد اثرات مقادير و منابع گوگرد در باغهاي سيب استان آذربايجان شرقي 03325  03429  فسفر بر برخي پارامتر هاي رشد نهال هاي پسته ) .)Pistacia vera L تحت تنش آبي 29 بشارت ناديا تاثير 03302  آلي ) بر توليد مادة خشک ( بيوماس ) گياه گلداني ( … … ارگانيک محيط مواد در مقدار پورپورا نوع و اکيناسه تاثير دارويي 30 بناگر فاطمه بررسي 31 بهشتي آل آقا علي توزيع ماده آلي در پروفيل خاك دو منطقه گرگان و زنجان با آب و هواي مختلف 03136  03354  … شيميايي اوره در تجمع نيترات در ميوه … خورشتي و ريحان مختلف مصرف مقادير قابل اثر هاي بررسي 32 بهمني علي اندام 03224  فاضلاب در سه بافت خاك بر زيست فراهمي ذرت لجن … شيميايي و پتاسيم در … فسفر و …… نيتروژن، 33 بوستاني حميدرضا مقايسه  34 بويراحمدي مژگان جذب عناصر غذايي توسط شبدر ايراني و گندم در شرايط تنش شوري 0355  03202  ارزيابي تاثير شرايط مختلف مديريت تغذيه گياهي بر بهبود جذب عناصر غذايي گياه 35 بياري آتنا ذرت 36 بيدکي سيد محمد امکان سنجي استفاده از ضايعات پليمرهاي لاستيکي جهت افزايش روي قابل جذب …. خاك 03319  03301  هاي صنايع فولاد بر pH ، Ec و غلظت انکوباسيون الکتريکي …. حاصل از قوس محلول حاصل از غذائي غبار عناصر 37 پاپن پيوند تاثير 38 پرهام آزاده بررسي اثرات متقابل سطوح مختلف پتاسيم و ارقام گندم آبي 03359  39 پهلوان راد محمدرضا عکس العمل گياه …. به منابع مختلف و زمانهاي تقسيط ازت در منطقه سيستان 0386  03109  …… منابع مختلف … سبز در تناوب با گندم بر خصوصيات خاك و عملکرد گندم 40 پهلوان راد محمدرضا تاثير 03514  عملکرد گندم تتراپلوييد پوشينه دار و ماکاروني تحت تاثير مقادير مختلف نيتروژن 41 پورآذري فرشته خاك 03405  شده بر تجمع .) غني Brassica جداگانه و napus به صورت L شهري بذر …. ( زباله و …… روي برگ مختلف منگنز، مس و مقادير آهن، 42 پيردشتي همت اله تأثير 03382  تعداد مرتبه محلول پاشي با آبليموي ضايعاتي بر توليد نشاء خيار آهکي … و خاك بستر شرايط تأثير 43 پيش بين ندا در 03447  مصرف آبليمو ضايعاتي و …. آهن در توليد نشاء خيار گلخانه اي در آهکي اثرات خاك مقايسه 44 پيش بين ندا شرايط 45 تابنده ليلا تعيين حد بحراني مس و ارزيابي تاثير …… سولفات مس بر گياه برنج 03316  03165  گياه تاغ و گز بر قابليت استفاده عناصر غذايي و ميزان ماده آلي آنها هايي از رويشگاه گونه خاك 46 تاج الديني فريده تاثير 03170  خشک بخش هوايي، ريشه و شاخص سطح برگ دو رقم ……. ) بور بر وزن روغني و شوري و زيتون ) 47 تحمل …. مريم تأثير 03171  بخش هوايي و غلظت …… +Na و +K در ……. ) خشک و وزن روغني بر ( ازت زيتون شوري و دو رقم متقابل برگهاي 48 تحمل …. مريم اثر 03173  و آبياري بر ….. ترك خوردگي و ريزش ميوه پرتقال واشنگتن فارس تغذيه استان نقش در بررسي 49 تدين محمد سعيد ناول  03424 گلخانه اي توسط روش انحراف از درصد بهينه اصفهان سبز هاي خيار ازگلخانه تغذيه اي برخي وضعيت ) در DOP تعيين تدين نژاد مسعود ) 50 51 تقوي رامين تاثير مقادير مختلف فسفر بر ….. و …. نشاء توتون بارلي 21 در خزانه شناور 0318  52 تهراني مريم اثر برخي روش هاي مديريت زراعي بر ميزان عناصر غذايي قابل جذب خاك 03147  53 توجه منصوره تاثير فسفر بر غلظت و مقدار .. اسيد فيتيک در دانه سبوس دار در پنج رقم گندم 0336  54 توجه منصوره تاثير فسفر و روي بر فعاليت آنزيم فيتاز در دانه سبوس دار پنج رقم گندم 0338  03470  …… دامي و شيميايي بر خصوصيات فيزيکو شيميايي خاك در … مخلوط ارزن و لوبيا 55 توسلي ابوالفضل اثر  03154  خيساندن بذر نخود با عناصر روي، بور و پتاسيم بر عملکرد و ميزان دانه تأثير پروتئين 56 توشيح وفا بررسي 03155  اثرات جايگذاري مختلف … نسبت به بذر بر عملکرد و درصد پروتئين دانه ديم بررسي 57 توشيح وفا گندم 58 توکلو محمدرضا بررسي تاثير زمان مصرف ازت بر …… مصرف ازت در دو رقم گندم 0397  59 تيموري سعداله بررسي اثرات متقابل سطوح مختلف نيکل و ساير …….. در گياه گندم 03153  60 جعفرنژادي عليرضا بررسي اثر تأخير در …. بر عملکرد …. و …… ازت 0321  6162 جعفري سيروس مطالعه همبستگي ميزان پتاسيم خاك با پتاسيم جذب شده گياه نيشکر 03196   03388 بيولوژيک حاوي عملکرد …. … اجزاي روي و و سولفات عملکرد نيتروژن، بر Azospirillum توأم …… و مصرف Azotobacter جعفري ناهيد بررسي تأثير 63 03269  …… هاي مختلف غني شده با آهن و روي بر وزن خشک و درصد زني ذرت ورمي جوانه 64 جهاني مجتبي اثر 65 جواهري ابراهيم افزايش …… …… شيميايي پر مصرف به شيوه مدرسه در مزرعه 03163  03467  بررسي و ارزيابي بسترهاي مختلف …. بر قابليت رشد چمن اسپورت در شرايط 66 جواهري سهيلا گرگان 67 چراتي علي تاثير سطوح مختلف اوره و … دامي بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج 03355   03356  پتاسيم ، منيزيم و تاريخ …. بر غلظت پتاسيم، منيزيم و درکشت سوم اثرات …… …. بررسي 68 چراتي علي نيترات 69 چراتي علي تاثير مقادير مختلف اوره وکود دامي بر قابليت استفاده عناصر غذائي خاك 03357  03178  ترکيب شيميايي ذرت و زيست خاك رشد و مختلف شهري بر بافت زباله دو نوع …… عناصر در سطوح برخي …… فراهمي 70 حاتم زهرا اثر 03182  رشد و ترکيب شيميايي جو بهاره و زيست خاك بر مختلف شهري بافت زباله دو …… عناصر در شيرابه برخي …… فراهمي 71 حاتم زهرا اثر 72 حافظي نژاد فردين واکنش عملکرد و درصد روغن …. نسبت به خشکي 03503  03211  اثرات اصلي و متقابل روي و فسفر و بذور غني شده با روي بر غلظت روي در گندم بررسي 73 حبيبي الهام دانه 74 حجازي مهريزي مجيد برهمکنش شوري و روي بر نفوذپذيري نسبي غشاي سلولي برگ رزماري 0313  03116  و تغذيه روي بر رشد، رطوبت نسبي برگ و غلظت سديم و … برگ و رزماري شوري ريشه 75 حجازي مهريزي مجيد تأثير 03454  و هرس تابستانه بر رشد رويشي، زايشي و مقاومت آلبرتا NPK رقم غذائي درختان هلو متقابل عناصر سرماي اثر 76 حسامي عبدالعلي به 0393  ازت و فسفر بر روي عملکرد و اجزا عملکرد ميني اردبيل مختلف … منطقه سطوح ساوالان در بررسي اثر 77 حسن پناه داود تيوبر 03535  مدلسازي اثرات متقابل شوري – نيترات آمونيم بر اساس مدلهاي خطي و غيرخطي 78 حسني رضائي ليلا رشد 0361  سازي پاسخ …. به تنش توأمان شوري و ….. فسفر خاك در مرحله رشد رويشي 79 حسيني ….. مدل 80 حسيني ….. برهمکنش تنش هاي شوري و بور بر عملکرد دانه و ترکيب شيميايي دانه …. 0364  81 حسيني سيد ماشاالله تاثير نيتروژن ، روي و بور بر عملکرد و ….. انگور عسکري 03421  03423  …… گوگردي در خاکهاي زير … گندم منطقه فارس مصرف استان زمان شمال بهترين سردسير 82 حسيني سيد ماشاالله تعيين 03398  مقاومت به … )[ ايجاد Chilo برنج و suppressalis صفات مورفولوژيکي (walker بر روي ] سيليس نواري برنج مصرف خوار بررسي 83 حسيني سيده زهرا ساقه 84 حسيني فاطمه برهمکنش نيکل، منبع و مقدار نيتروژن بر نفوذپذيري غشاي ريشه …. 03369  0345  .. مصرف روي ) (Zn ، آهن ) (Fe و منگنز ) (Mn بر عملکرد و گندم عناصر اي مصرف توازن تغذيه 85 حمزه پور نيکو تاثير 03268  غلظت عناصر غذايي برگ پسته در سه زمان نمونه برداري در منطقه انار رفسنجان 86 حيدري مژده تغيير 87 حيدري فرخنده اثر تراکم خاك وسطوح مختلف فسفر و روي بر غلظت و جذب روي در گياه شبدر 03218  88 خلج محمد علي بررسي تاثير سطوح مختلف ازت و … دامي بر رشد و عملکرد دو رقم ليليوم 03257  89 خليلي صديقه عکس العمل گياه برنج به محلولپاشي اوره تحت تنش خشکي در مراحل مختلف رشد 03125   0329  بررسي تأثير …… … …… در افزايش توليد محصول برنج در منطقه پيربازار 90 خليلي راد مريم رشت 03273  پاسخ گياه …. به …… مقاديرو روشهاي مختلف مصرف فسفردر استان مرکزي 91 خودشناس محمد علي بررسي 0341  سبز ) خاك در …. مصرف … نيتروژن در ثابت … پلاتهاي طريق در ( از قند آلي چغندر ماده – افزايش گندم بررسي 92 خوگر زهرا تناوب 93 خيام باشي بابک بررسي و تخمين مقدار بور در آبهاي مورد استفاده در ……. در استان اصفهان 03360  03140  گياه جو ) .)vulgare L Hordeum در جذب پتاسيم از موسکويت و فلوگوپيت 94 خياميم فاطمه توانايي 95 خياميم فاطمه توانايي دو نوع گرامينه در جذب پتاسيم از فلوگوپيت 03370  96 خيري زينب تاثير … اوره بر تجمع نيترات در اسفناج در دو زمان برداشت صبح و عصر 03343  97 داديور مسعود استفاده از ……. سنج جهت ارزيابي وضعيت نيتروژن گياه لوبيا 03275  98 داديور مسعود مطالعه پاسخ گياه لوبيا به مصرف … روي در خاکهاي ا ستان مرکزي 03277  99 داديور مسعود مديريت مصرف … نيتروژن در رژيم هاي آبياري مختلف زراعت …. در اراك 03425  100 دادي ايرج اله تاثير …… …… زباله شهري بر رشد و عملکردگياه زراعي ماش 03175   101 دانش بخش بهاره تاثير تغذيه روي بر خسارت اکسيداتيو ناشي از شوري بر غشاء ريشه گندم 03362  102 دانشي نايب تأثير پرليت ، … حيواني و …… در گسترش … ديم درختان زيتون 03293  103 درخشان ليلا تاثير …… روي بر مقاومت نسبي نهال هاي پسته به سميت بور 03436  03191  بررسي پاسخ آن به سولفات پتاسيم در گلستان گندم و استان براي لسي پتاسيم هاي بحراني خاك حد تعدادي از 104 دردي پور اسماعيل تعيين 105 دردي پور اسماعيل ارزيابي وضعيت ازت براي گندم در تعدادي از خاك هاي لسي استان گلستان 03192  106 درياشناس عبدالمحمد بررسي اثرات فسفر تازه و باقيمانده در تناوب زراعي گندم و ذرت در …… دائم 03348  03349  سرچر بر عملکرد علوفه، دانه و ساير خصوصيات خوزستان و تعداد منطقه نيتروژن در … ….. اثرات جو بررسي 107 درياشناس عبدالمحمد …. 03477  مديريتهاي مختلف … ازته بر عملکرد و راندمان مصرف ازت در گندم در شرايط شور 108 دهقاني فرهاد اثر 109 دهقاني پور ليلا تأثير .. ربرد فسفر و קֱ بر بر عملکرد و درصد روغن …. رقم اکاپي در ….. 0316  110 دوستي خواه ندا تأثير …… گوگرد، مواد آلي و باکتري تيوباسيلوس بر خصوصيات خاك آهکي 03283  111 دياني محمود ارزيابي زمين آماري توزيع مکاني غلظت روي خاك سطحي در جنوب اصفهان 03532   0306  عناصر غذايي بر عملکرد و خصوصيات … و …. ميوه خرماي استعمران ) محلول پاشي رقم ساير ) 112 ديالمي حجت اثر 0307  مايه تلقيح تيوباسيلوس و … دامي بر شاخص هاي رشد برحي با رقم همراه خرماي گوگرد نهال …… رويشي 113 ديالمي حجت اثر 114 ديلمقاني حسنلويي اثر مقادير مختلف گوگرد و ماي. تلقيح تيوباسيلوس درکاهش pH ريزوسفر، ميزان محمدرضا جذب آهن و رفع ….. در باغهاي سيب 03445  0376  بر رشد، …. تنش شوري و ترکيب معدني دانهالهاي ليمو گلخانه آمونيوم شرايط سولفات ترش در 115 رجايي مجيد تاثير 0377  اسيدي شده بر خصوصيات … و …. پرتقال آهکي هاي آهن خاك محلول در .. پاشي ناول محلول تامسون تاثير 116 رجايي مجيد رقم 0332  استفاده از نظريه ژئواستاتيستيک در تهيه نقشه حاصلخيزي ( مطالعه موردي منطقه 117 رحماني بيژن بوکان ) 118 رحيمي زاده مجيد اثر …… ريز مغذي و تنش خشکي بر بنيه بذر آفتابگردان 03458  03122  …… …… و روي بر رشد و غلظت برخي عناصر گياه اسفناج در .. خاك آهکي 119 رحيمي طيبه اثر 120 رحيمي طيبه اثر …… و منابع روي بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج در .. خاك آهکي 03123  بر ميزان ……. در 03127  (sativum. پتاسيم و روي L فسفر، Coriandrum عناصر نيتروژن، گشنيز ) 121 رحيمي عبدالرحمان اثر بررسي عملکرد درختان زيتون ) .)Olea europaea L تحت … خاکهاي آهکي 122 رحيمي لاکه هادي در بکار گيري عناصر .. مصرف و پر مصرف در روش چالکود ، مطالعه موردي باغات زيتون شهرستان رودبار ( استان گيلان ) 0382   03235  مصرف … …. ماکروآبياري در دو روش خاکي و … آبياري در گندم اثر عملکرد 123 رحيميان محمد حسين مقايسه 124 رشيدي ناصر تعيين نقطه بحراني آهن در خاکهاي تحت … گندم در منطقه ارزوئيه ….. 0335  03253  غلظت عناصر غذايي در قسمتهاي مختلف گياه …. ( تعيين الگوي غذايي ) زماني عناصر تغييرات 125 رشيدي ناصر جذب 0371  اثرکم … دهي و .. آبياري بر روي مراحل مختلف رشد، عملکرد دانه و درصد روغن 126 رضايي عليرضا …. 0383  مناطق توتونکاري استان آذربايجانغربي براي گلداني خاکهاي تحت شرايط پتاسيم در سرس 31 بحراني باسما تعيين حد 127 رنجبر رحمت اله توتون 03443  اطلاعات جغرافيايي ) (GIS در راستاي بهينه سازي مصرف نياز سامانه عناصرغذايي .. 128 روشني قربانعلي استفاده از 129 زارع اسماعيل تاثير روي بر جذب …… و شاخصهاي رشد گياه ذرت 03468  03392  و روي بر عملکرد و درصد قند چغندر قند در منطقه سردسير فارس همکنش بور شمال استان 130 زارعي صديقه تاثير 0325  شوري و نيتروژن بر عملکرد ميوه و ترکيب شيميايي گوجه فرنگي در آبکشت تيمارهاي محيط 131 زاهدي فر مريم اثر 0375  گندم تحت تاثير …… فسفر و ماده آلي در مراحل مختلف رشد در اي شيميايي گلخانه ترکيب 132 زاهدي فر مريم شرايط 03137  مطالعه تاثير مقادير مختلف …… ازت، فسفر و گوگرد بر عملکرد …. در شرايط 133 زبرجدي علي رضا ديم 134 زلفي باورياني مختار تأثير ماده آلي بر بازيابي فسفر باقيمانده از سه سال قبل در .. خاك آهکي 0372  135 زلفي باورياني مختار اثرات مقادير و روش هاي مصرف آهن بر عملکرد و ….. ارقام تجاري خرما 0373  136 زماني بابگهري جواد تعيين حد بحراني روي براي گياه گندم در خاك هاي شور استان اصفهان 03169  ارائه استانداردهاي ازت و رطوبت دو رقم CP48-103 و CP57-614 گياه 137 زماني بختياروند ليلي نيشکر جهت حداکثر عملکرد در شرايط … و صنعت ….. به منظور بومي …. الگوي … …. لاگ 03246  03521  آهن روي رشد، عملکرد وکيفيت ميوه انگور رقم عسگري در آباد اوره و خرم اي شهرستان 138 ساکي آذر اثر تغذيه 139 سالوند طجر بهنام مقايسه سرعت تجزيه ويناس چغندر قند در دو خاك اسيدي و آهکي 03162  03334  وزن خشک و برخي از شاخصهاي رشد در دو گونه دامغان ازت بر منطقه پاشي در محلول تريتيکاله اثر و بررسي 140 سپاسي شميم گندم 03141  جذب روي توسط گياه ذرت و تعيين حد بحراني آن در خاکهاي آهکي استان لرستان 141 سپهوند هانيه بررسي 03320  بررسي اثرکودهاي ازته و پتاسيمي بر شاخص تحمل به تنش خشکي STI در گندم 142 سدري محمدحسين ديم 03322  اثر … حيواني، تلقيح بذر با ازتوباکتر و مصرف … اوره بر …. و ….. ديم بررسي 143 سدري محمدحسين گندم 144 سرمست سميه اثر …… سلنيت سديم بر غلظت عنصرسلنيوم در دو گونه گياهي اسپرس و برموس 03110  03146  عناصر غذايي و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه 500 مختلف سينگل …. سطوح اي 145 سعادت مريم اثر 146 سکوتي اسکوئي رضا …… زمين آمار براي مديريت تغذيه گياه، مطالعه موردي دشت اروميه 0320  03395  بر …. تصاعد آمونيوم ازخاك رسي تيمار شده دار طبيعي نيتروژن زئوليت شيميايي مصرف … تاثير نوع بررسي 147 سليمي سميرا با سه 03220  نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ….. در خاك و محصول توليدي گلخانه قم غلظت استان بررسي 148 سنايي استوار آزاده هاي 149 سيادت عطاء اله واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم به تنش خشکي و ميزان مصرف نيتروژن 03518  03117  اثرات سطوح مختلف ازت و برگپاشي بور در خواص … و …. پنبه رقم ورامين 150 سيلسپور محسن بررسي 03466  نيتروژن و محلول پاشي با عناصر .. مصرف بر عملکرد و سبز مختلف گياه خيار مقادير شيميايي منابع و ترکيب 151 شادمهر الناز تاثير 03377  سطوح مختلف نيتروژن و روي بر عملکرد دو رقم ذرت هيبريد سينگل …. 540 ارزيابي 152 شافع ليلا 704 و 03456  مطالعه تاثير …… بيولوژيک و منبع … بر برخي خصوصيات فيزيولوژيک ارقام 153 شرفي سعيد …. 03255  و سولفات روي بر ميزان جذب روي جيرفت تفاله ليمو ) منطقه ………. در خاکهاي آلي ( ذرت ضايعات توسط گياه 154 شريفي سميه نقش 03183  عنوان خاك پوششي بر عملکرد قارچ خوراکي (Agaricus فيلتر … به Bisporus تأثير شوري اي ( بررسي 155 شريفي شيما دکمه 03230  با پوشش گوگردي ) (SCU بر عملکرد و برخي برنج اوره گياه معمولي و فيزيولوژيکي تقسيط اوره شاخص هاي 156 شُکري واحد حسن اثرات 03420  آمار مکاني و آمار …… از نظر دقت تخمين …. ¬ آلي در اراضي شاليزاري 157 شکوري …… مريم مقايسه 158 شهابي علي اصغر مديريت بهينه ازت بر اي چغندر قند در شرايط شور 03197  03198  نيترو ژن براي گندم رقم سپاهان در شرايط شور و غيرشور در منطقه اصفهان مديريت مصرف 159 شهابي علي اصغر رودشت 03166  جلوگيري از ريزش ميوه و در صد افزايش تشکيل قزوين … در منطقه بهينه در مصرف رقم فندق مديريت در دو تاثير 160 شهابي فر جعفر گل 161 شهابي فر جعفر بررسي منابع ، زمان و ميزان مصرف …… نيتروژنه در اراضي گندم استان قزوين 03167  03409  تقسيط … ازته وکم آبياري بر روي عملکرد و ….. نانوايي سردسيري مقدار و گندم بررسي اثر 162 شهبازي حسين ارقام 163 شهرياري رضا ….. ژنوتيپ هاي گندم تحت تاثير هومات پتاسيم در شرايط خشکي آخر فصل 0398  03189  آهن و لجن ……. بر عملکرد و غلظت برخي از عناصر چاي ذوب سبز سرباره برگ …… موجود در 164 شيرين فکر احمد تاثير  03190  مقدار و تقسيط … اوره بر ميزان عملکرد و ….. برگ سبز چاي در شرايط آبياري 165 شيرين فکر احمد تاثير 166 صدرارحامي آزاده برهمکنش رقم و مکان بر آهن – …… ارقام مختلف گندم نان در خاك هاي آهکي 03326  03327  عملکرد دانه به … روي و آهکي پاسخ خاکهاي لحاظ در پاييزه از ….. روي بهاره و به نان متحمل ارقام گندم ارقام مقايسه 167 صدرارحامي آزاده انتخاب 03492  نيتروژنه راهکاري مناسب جهت افزايش …… … و افزايش ….. گندم …… بهبود جايگذاري 168 صفاري حسين عملکرد 03493  روش محلول پاشي … ازته راهکاري مناسب جهت افزايش …… مصرف ازته از …… 169 صفاري حسين استفاده 03350  مدت و غلظت هاي مختلف ………. بر روي برخي صفات انگورعسکري 170 صفري قاسم بررسي اثرات 171 صياديان …… بررسي تاثير عناصر ريز مغذي در ميزان عملکرد … و …. گلرنگ بهاره 03515  172 صياد امين پروانه واکنش ….. نسبت به افزايش شوري محلول خاك 0378  173 صياد امين پروانه تاثير …… نيتروژن بر عملکردهاي اقتصادي …. 0379  174 ضيائيان عبدالحسين نقش عوامل خاکي در قابليت استفاده روي در خاکهاي آهکي 03487  175 ضيائيان عبدالحسين واکنش ذرت علوفه اي به …… پتاسيم و روي در .. خاك آهکي 03531   176 طاهري ثريا بررسي امکان استفاده از ضايعات صنعتي پليمري به عنوان منبع تامين روي در گياه 03335  177 عابدين زاده مهران بررسي قابليت اختلاط سموم پيش رويشي و … ازته در زراعت نيشکر 03502  03457  Neem و استفاده ازآن در حشرات هاي درخت دفع ويژگي …… و بررسي سازي مطالعه و 178 عابديني طرقبه جواد غني 179 عارف فرشيد …… روي و بور بر ميزان غني شدن دانه ذرت از عناصر ازت، بور و مس 03216  03403  …. روش مصرف … و روش مبارزه با علفهاي هرز بر بيوماس ذرت منبع در تاثير علفهاي هرز 180 عباس دخت حميد مطالعه 03417  .)Triticum aestivum از لحاظ تحمل گياهچه ) L رشد گندم نان زني و جديد مرحله جوانه ژنوتيپ هاي شوري در ارزيابي 181 عباسپور مهديه به 03476  C1 معادله ميچرليخ – بري براي پتاسيم در برخي از مزارع گندم …….. تعيين ضريب 182 عبداللهي آرپناهي علي استان 183 عبداللهي آرپناهي علي اثر مصرف آهن بر روي برخي از عناصر اندامهاي هوايي و دانه بادام زميني 03473  184 عبداله نيا رسول تأثير … و … بر مقدار عناصر ماکرو در خاك هاي با pH متفاوت 03373  185 عبدالهي جواد اثرات …… پائيزي نيتروژن بر خصوصيات ريشه ژنوتيپ ها و ارقام مختلف گندم ديم 03240  03478  تنش خشکي ناشي از پلي اتيلن اي نان به گياهچه گندم و پيشرفته جوانه زني لاينهاي مرحله و در ارقام (PEG واکنش گليکول ) 186 عبدي حسن بررسي   03291 Allium cepa ( ازت بر عملکرد پياز رقم پريماورا (CV: مختلف Primavera عسکري ناصر تأثير منابع 187 181898 عظيمي گندماني محمد واکنش عملکرد و درصد روغن …. نسبت به شوري 0348  190 عظيمي گندماني محمد تاثير شوري بر فلورسانس …….. پرولين و قند هاي محلول …. 0349  191 عقيلي فروغ غلظت آهن، روي و …… در خاك و محصول توليدي گلخانه هاي استان اصفهان 03219  0394  روندتغييرات ريزمغذيها ( روي ، مس ، منگنزو آهن ) درخاکهاي تحت … در مازندران بررسي 192 عليزاده غلامرضا پنبه 193 عليزاده غلامرضا بررسي تأثير سولفات روي بر پنبه ساي اکرا در دو نوع خاك مازندران 0395  194 عليزاده غلامرضا بررسي تاثير مواد آلي از منابع مختلف بر عملکرد محصول در تناوب سويا وگندم 0396  195 علي پور حميد تاثير نحوه …… …… آلي، بر سطح افلاتوکسين در پسته 03441  03184  استفاده از منابع مختلف تامين ازت بر ميزان ……. برگ در ارقام لوبيا قرمز تاثير مختلف 196 غديري عادل بررسي 197 غفاري نژاد سيد علي تأثير سطوح و منابع …… آلي بر عملکرد خيار گلخانه اي در منطقه جيرفت 03111   03112  ازت برعملکرد ،اجزا عملکرد و شدت عارضه خشکيدگي خوشه جيرفت منابع منطقه سطوح و خرما در 198 غفاري نژاد سيد علي تاثير 03113  سطوح و منابع ازت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و ميزان روغن …. در منطقه جيرفت 199 غفاري نژاد سيد علي تأثير 03346  نيترات سديم و ….. سديم بر عملکرد بيولوژيکي و درصد آلکالوئيد در برگ گياه پروانش 200 غلامحسين پور زيبا اثر 03194  ….. عنصر روي در … هيدروپونيک گياه توت فرنگي در اي سميت و گلخانه بررسي 201 غلامي علي شرايط 0380  تاثير محلول پاشي … اوره در مرحله گرده افشاني بررشد وعملکرد گندم زمستانه 202 غلامي احمد بررسي 203 غني شايسته فرخ بررسي ناهنجاريهاي تغذيه اي باغهاي سيب استان آذربايجان غربي 03214  204 غني شايسته فرخ بررسي تغييرات عناصر غذايي بر خشکيدگي انگور ) (BSN در باغات انگور 03215  03103  و آلي ) بر عملکردهاي … و (scolymus شيميايي، تلفيقي Cynara حاصلخيزي خاك ( …. فرنگي ( روشهاي …. گياه 205 فاتح اسفنديار تأثير 03105  آلي بر تعدادي از ويژگيهاي خاك و گياه …. (Cynara شيميايي و scolymus باقيمانده ….. فرنگي ) 206 فاتح اسفنديار تأثير 03329  حاصلخيزي خاك ايستگاه تحقيقات ……. اسلام آباد غرب با استفاده زمين آمار نقشه ازتکنيک 207 فاتحي شاهرخ تهيه 208 فتحي مجتبي بررسي تغييرات پتاسيم تبادلي در اراضي ……. استان اصفهان 03516   03453  مايه تلقيح و … سولفات فرو بر عملکرد و صفات مورد مطالعه در دو رقم لوبيا چيتي 209 فخري رزا اثر 210 فرزانه نسرين تأثير سطوح مختلف نيتروژن و بور بر عملکرد گوجه فرنگي در محيط … پرليت 03287  03289  مختلف نيتروژن و پتاسيم بر عملکرد و ….. ميوه گوجه فرنگي در … پرليت سطوح محيط 211 فرزانه نسرين تأثير 03203  بررسي پاسخ آن به … سوپر فسفات تريپل در گلستان گندم و استان براي لسي فسفر هاي بحراني خاك حد تعدادي از 212 فرشادي راد اکرم تعيين 213 فريدوني ميترا مقايسه بقاياي نيتروژن و فسفر تحت سيستم هاي مختلف … دهي 03144  03440  بررسي باقيمانده نيتروژن و فسفر خاك ناشي از مصرف … اوره و مرغي در … 214 فريدوني ميترا ذرت 215 فکري مجيد بررسي اثرات جايگذاري … فسفره درخاك بر جذب فسفر بوسيله نهال هاي پسته 03482  0312  …… اسيد آمينه و ريز مغذي بر عملکرد و ….. غده چغندرقند در On farm …… شرايط 216 فيضي حسن اثرات 217 قادري جلال تاثير مصرف توأم …… نيتروژنه و حاوي گوگرد روي خصوصيات … گندم آبي 03237  بررسي تغييرات مکاني خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاك در تناوب زراعي با 218 قادري قهفرخي مرضيه استفاده از اطلاعات ميداني و فناوري سامانه اطلاعات جغرافيائي ( مطالعه موردي : منطقه خوراسگان استان اصفهان ) 03252   219 قاسمي چپي اميد بررسي تاثيرمصرف نيتروژن و گوگرد برعملکرد دانه …. 03298  220 قاسمي چپي اميد بررسي تاثير گوگرد و منيزيم بر خواص … و …. آفتابگردان 03299  221 قرائي حسينعلي اثرات …. سيرات آهن و سکوسترين آهن بر عملکرد ذرت در .. خاك آهکي 0370  222 قرنجيکي عبدالرضا تأثير پيکس و سطوح مختلف نيتروژن و دور آبياري بر توان رويشي و زايشي بذر پنبه 03308  03135  مختلف … در بسترهاي مختلف رشد جهت توليد نشاء شناور مقادير هاي انواع و خزانه تاثير در بررسي 223 قلي زاده عبدالغفور توتون 03157  اثر سطوح مختلف شوري بر جوانه زني و رشد گوجه فرنگي زير پوشش پلاستيک 224 قنبري جهرمي مرضيه بررسي 225 ….. پشت مساري تأثير مديريت … اوره بر عملکرد و ميزان انتقال مجدد نيتروژن در اولين برنج حسين هيبريد ايران ( بهار (1 در مقايسه با ارقام متداول برنج در منطقه آمل 03408  226 …… طاهره تاثير مقادير مختلف آهن بر عملکرد … وکيفي گندم در شمال استان هرمزگان 03256  227 ….. سحر تأثير روي بر شدت بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه در ارقام مختلف گندم 03450  03330  … …… بر حاصلخيزي و غلظت ……. و آهن در دو خاك ذرت مدت گياه ….. آهکي و 228 ….. نژاد شهرزاد اثرات 03331  افزايش فسفر در خاك آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري بر رشد و عملکرد ذرت 229 ….. نژاد شهرزاد تأ ثير  230 …. عليداد ارزيابي تحمل ارقام انتخابي برنج به شوري آب زهکش 03199  03102  غذايي بر خصوصيات ميوه زاهدي عناصر و پاشي ….. محلول ) ارقام و Phoenix مختلف تنک خوشه dactylifera روشهاي ( اثرات 231 …. اکبر خرما 03505  …… و … گاوي در دو نوع خاك بر عملکرد و جذب در ذرت مصرف پتاسيم مدت فسفر و ….. نيتروژن، 232 …… پيمان اثرات 03506  عملکرد دانه گندم تحت تاثير شوري و ميزان رس خاك ايران خاك و شمال شرق …. آلي هاي بين خاك رابطه 233 …… پيمان در 234 …… پيمان تعيين آستانه تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف نيتروژن 03507  235 ….. مهدي وضعيت خاك و شادابي درختان پارك جنگلي با روش آناليز مؤلفه هاي اصلي 0315  03243  غذايي حاصل از تجزيه بقاياي گياهي با زمان مورد (Synchronization تطابق آزادسازي عناصر گندم ( بررسي 236 …. سعيد نياز 03217  سطوح آن، بر ارتفاع، عملکرد و اجزاء آن در .) و Oryza …… فسفاته sativa مختلف برنج ) L انواع گياه بررسي 237 ……. فرشته ارقام 238 ….. هادي اثر متقابل نيتروژن و بور بر عملکرد و غلظت نيتروژن و بور در دانه برنج 0387  239 ….. هادي تاثير سطوح نيتروژن در …. سميت بور و بر رشد و ترکيب شيميايي …. 0388  03510  غلظت پتاسيم و ….. در انتقال سديم و تاثير آن بر عملکرد گلرنگ در محيط شور 240 گرجي مرضيه اثر  241 گندمکار اکبر بررسي اثرات متقابل فسفر و روي بر عملکرد غده ارقام سيب زميني 0310  0390  مختلف گوجه فرنگي پيوند شده نسبت به شوري و تاثير آن بر محصول هاي ….. اثر پايه و ارزيابي 242 گندمکار اکبر …. 0333  گندم، مقدار مصرف … و حفظ محيط زيست تحت تاثير محلولپاشي …… ازته 243 لطف الهي محمد عملکرد  03353 (Glycin max (L.) Merr ( عملکرد سويا فاضلاب مؤثر بر لجن فيزيولوژيک مقادير مختلف ويژگي هاي واکنش به بررسي متقيان آلاله در 244 03142  اثرات ، مقادير و روش …… آهن بر عملکرد و غلظت عناصر غذايي خرماي ساير بررسي 245 محبي عبدالحميد رقم 246 محصلي وحيد بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن در …. سميت بور در نهالهاي مرکبات 03133  247 محصلي وحيد بررسي تاثير سطوح و منابع مختلف روي در …. سميت بور در مرکبات 03134   03430 Phytophthora ناشي از قارچ خيار ريشه ريشه و غشاء طوقه نفوذپذيري پوسيدگي و و رشد سيليسيم بر drechsleri محقق پروانه بر هم … 248 03186  بررسي تاثير … سبزبه همراه مقادير مختلف نيتروژن بر خصوصيات خاك وعملکرد 249 محمدزاده احمدرضا گندم 03187  اثرات ميان مدت …… سبز و آلي بر عملکرد و خصوصيات فيزيولوژيکي زميني بررسي 250 محمدزاده احمدرضا سيب 03460  مختلف خشکي بر بيماري پوسيدگي فيتوفتورايي ريشه و طوقه گلخانه سطوح شرايط تاثير در مطالعه 251 محمدي امير حسين پسته 03263  تأثير منابع پتاسيم ( سولفات و ….. ) و زمان مصرف آنها بر عملکرد برنج در مازندران 252 محمديان محمد بررسي 253  محمد ي نژاد قاسم ارزيابي سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اسانس گياه دارويي بابونه 03222  254 محمدي محمود بررسي تاثير مصرف نيتروژن و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن …. در منطقه شهرکرد 03248  03249  ميزان و زمان مصرف نيتروژن در افزايش عملکرد … …. ميوه بادام ) تأثير مامائي بررسي 255 محمدي محمود ( رقم 0326  پرايمينگ بذر در محلول هاي نمکي پتاسيم بر سرعت و درصد جوانه …. تاثير بذور بررسي 256 محمدي ندا زني 0327  اثر پيش تيمار پرايمينگ بذر با شوري …. در تنش گياه شرايط …. در تحت غلظتهاي پتا پتاسيم رشد و هاي تغييرات 257 محمدي ندا محلول 03280  قرائت رويشي شيميايي و در مرحله ترکيب .)Glycine آبشويي بر رشد، max L بدون سويا ( و .. رقم گوسفندي با شاخساره دو گاوي و ……. متر 258 محمودآبادي محمد رضا اثر … 259 مرادمند مريم اثر مصرف پساب شهري شهرکرد بر رشد و عملکرد فلفل سبز 03145  03433  …. پرتقال تامسون ناول روي پايه سيتروملو با استفاده تکميلي … و آبياري خصوصيات پتاسيم و بررسي 260 مرادي بيژن ازکود 261 مرادي بيژن تاثير …… آهک در اسيديته خاك و خصوصيات … و …. پرتقال خوني 03435  0352  رقابت گندم ) (Triticum aestivum در برابر (Avena علف .. بر fatua نيتروژن و وحشي ( سطوح ….. 262 مرادي تلاوت محمدرضا اثر  0354  تاريخ …. و …… برگي نيتروژن بر عملکرد ….. هيبريد هايولا 401 در منطقه اهواز 263 مرادي تلاوت محمدرضا اثر 03336  هيدروترمال پرايمينگ بذر ذرت رقم S.C704 بربهبود مصرف خاك تاثير نيتروژن در 264 مرادي عصمت مطالعه 0347  مختلف عرضه …… ريز مغذي برعملکرد گندم در شرايط شور متوالي روشهاي سه سال بررسي 265 مرجوي عليرضا طي 03372  محلول پاشي مس وروي بر در صد روغن، پروتئين …. مختلف در دانه سطوح مس وروي تاثير وغلظت 266 مرشدي آذر بررسي 267 مزارعي مريم تأثير عناصر ريز مغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفه اي سينگل …. 03251 704  268 مشهدي تربتي الهام مطالعه تاثير بيوپرايمينگ بر بهبود مصرف نيتروژن در خاك 03498  03387  محلول ) (DON و نيتروژن معدني ايران آلي شمال نيتروژن سول نيتروژن بر خاك آلفي مختلف (DIN دو …… محلول ) 269 مصدقي منا تأثير 03490  گياهي و الگوي …. بر چگونگي تجمع KSC نيتروژن ، تراکم رقم 301 … ذرت منبع در تاثير خشک مطالعه 270 مصيبي عباس ماده 0358  برگهاي گل شاخه بريده سوسن هيبريد ’ ناوانا ‘ ناشي از زمستان نکروزه شدن ….. در مشکل ….. 271 مظاهري حسن حل 03304  مقاديرمتفاوت ازت در تاريخ …. هاي تأخيري بر عملکرد و اجزاي عملکردکلزا 272 معافي پاشاکلايي راحله بررسي 03281  و پتاسيم روي برخي صفات … وکيفي چغندر قنددر منطقه اصفهان اثر ازت رودشت 273 ملاحسيني حميد بررسي  274 ملاحسيني حميد مديريت بهينه …… ازته در زراعت طالبي با …… مالچ پلاستيکي 03282  275 ملازم بهار اثر متقابل …… بور و ….. سديم بر برخي پارامترهاي شيميايي گندم 03205  276 منتظري عفت الزمان بررسي اثرات سه ساله منيزيم و پتاسيم در گوجه فرنگي 03375  277 منتظري عفت الزمان اثر نيتروژن و گوگرد در عملکرد …. 03522  0324  و تقسيط نيتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت شيرين در … اهواز مقادير بهاره 278 موسوي سيد هاشم اثر 03419  ورميکمپوست بصورت جداگانه و غني شده بر برخي گلدهي مصرف مرحله سال برنج در سه زراعي بررسي تأثير 279 موسوي سيدمجيد صفات 0381  تغييرات ….. – دامنه خاك و قابليت اعمال آن در تيمارکرتهاي آزمايشي متغيير سازي نرخ شبيه 280 مومني عزيز باعراقي بررسي پراکنش غلظت نيترات در برخي از مزارع سيب زميني استان مرکزي 03143  حسين 281 ميراحمدي 03258  مس بر عملکرد، غلظت و مقدار .. مس ماده خشک آهکي مصرف شور مختلف .. خاك هاي در روش گندم 282 ميرزاپور محمد هادي اثر 283 ميرزاپور محمد هادي بررسي عکس العمل گندم به منابع و مقادير مختلف فسفر تحت شرايط شور ( قم ) 03261  03411  تعيين غلظت بحراني فسفر دربرنج رقم قصردشتي در خاك هاي آهکي شاليزارهاي 284 ميرزاوند جهانبخش فارس 03412  خاك در اراضي ……. استانهاي جنوبي ايران ( با تاکيد بر ) الي فارس ماده عمده وضعيت دشت ارزيابي 285 ميرزاوند جهانبخش چهار 286 ميرطاهري سيد مهدي بررسي تاثير تنش خشکي بر روي ميزان ……. برگ پرچم در 5 رقم گندم 03444  03264  عملکرد، برخي صفات زراعي و خصوصيات …. الياف شرايط شور روي بر ورامين ) در متقابل آهن و پنبه ( رقم 287 نائيني محمد رضا اثر 03265  …… نيتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و …… زراعي ورامين ) مختلف ( رقم منابع پنبه و در مقادير نيتروژن 288 نائيني محمد رضا اثر 03267  پرمصرف و .. مصرف بر غلظت اين عناصر باغي عناصر شرايط مصرف در مختلف رقم زرد ) روشهاي زيتون ( اثر برگ بررسي 289 نائيني محمد رضا در 290 نادري زاده زينب مقايسه رهاسازي پتاسيم از دو نوع ميکاي تري اکتاهدرال در ريزوسفر ….. 03399  0319  زمان …… … نيترات آمونيم بر عملکرد و صفات .Burley ثانويه و 21 ورزي توتون خاك مرفولوژيکي 291 نامور رضايي اسماعيل بررسي اثر 03296  رشد، غلظت فسفر و ايران معدني با شاليزاري شمال شکلهاي فسفر خاکهاي جذب و برنج در قابل هوايي فسفر بخش همبستگي فسفر روابط 292 نجفي نصرت اله مقدار  03297 (. ،Ca oleracea مقدار عناصر L Spinacia بر غلظت و ( غذايي اسفناج محلول هوايي آمونيوم اندامهاي به و نيترات ريشه ها نسبت Na و و pH K،Mg نجفي نصرت اله تأثير 293 294 نصرالله زاده ماسوله آذين تاثير …… آزولا ، … گاوي و … شيميائي روي گياه برنج 0391  295 نقش پور مسعود تأثيرسطوح مختلف شوري خاك بر جذب روي قابل استفاده گياه 03148   03149  چگونگي تاثير فرآيندهاي خاکي بر روي جذب فلزات توسط گياهان و DGT1 مقايسه نظري 296 نقش پور مسعود مدل 03523  رابطه بين فسفر قابل جذب گياه و برخي ويژگيهاي خاك در خاکهاي جنوب رود بررسي 297 نقي زاده اصل زهرا گرگان 298 نقي زاده پريسا تاثير نوع افزودني و زمان انکوباسيون بر …. مقدار فسفر محلول … مرغي 03150  299 نقي زاده پريسا تأثير افزودنيهاي مختلف بر …. فسفر قابل عصاره گيري با آب در … گاوي 03151  0346  توزيع … در پروفيل خاك تحت مديريت هاي مختلف … دهي در آبياري جويچه اي 300 نوابيان مريم ارزيابي 301 نوربخش شهين تاثيرخصوصيات خاك در امتداد توپوگرافي منطقه روي محصول …. 03323  03185  بندي عنصر روي به منظور مديريت بهينه …. با استفاده از روش هاي زمين آماري 302 نورزاده حداد مهدي پهنه 03446  گندم و پارامترهاي پستي و بلندي زمين در منطقه اردل بختياري روي دانه چهارمحال و بين مقدار استان 303 نوروزي مجتبي رابطه 304 نوري حسيني سيد بررسي اثرات ميزان و روشهاي مصرف سولفات روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه مجتبي ورامين 03464  حسيني سيد بررسي اثر روي و آهن بر عملکرد و بيماري پژمردگي ورتيسليومي پنبه 03465  مجتبي 305 نوري 03428  مقادير و انواع مختلف …… وکود شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم فجر ) تاثير 306 نيرومند سيد مهدي ) 0314  …. براي تخمين مواد آلي خاك در چهار دشت بختياري سوزاندن در چهارمحال و بهترين دماي استان تعيين 307 هاشمي بني امه ….. مهم 308 هاشمي مجد …. تعيين حد بحراني فسفر براي گياه ….. در خاکهاي شهرستان اردبيل 03527  309 هدايت محمد بررسي اثر سوپر جاذب و زئوليت بر تهيه نشاء گوجه فرنگي 03132  03285  شبنم نسبت به …… شيميايي رايج بر عملکرد آقايي آلي احمد شيمي – پسته رقم اثرات … …. مقايسه 310 همايونفر فرهاد … و 311 همتي اکبر بررسي تاثير روي و پتاسيم در افزايش مقاومت گندم به سرما 03351  312 همتي اکبر بررسي مصرف سطوح فسفر وپتاسيم در عملکرد و پروتئين لوبيا سفيد 03488  313 همتيان دهکردي بررسي اثر … مخلوط دامي پلت شده بااوره، فشارش پلت، اندازه ذرات … دامي و محبوبه قطر مقطع پلت بر رشد و نمو گياه ريحان ) 03462 .(Ocimum basilicum L  0 3 1 1 پ و س ت ر پروتئين دانه و …… مصرف نيتروژن .)L ميزان Triticum نيتروژن بر aestivum مقدار مصرف گندم ) 314 هوشمند فر عليرضا تاثير 315 هوشمندفر عليرضا تعيين نياز به … نيتروژن گندم رقم سپاهان با استفاده از ……. متر دستي 0323  0331  نيتروژن گندم ) .)L Triticum aestivum با استفاده از جدول رنگ (LCC نياز به ( تعيين 316 هوشمندفر عليرضا برگ 0343  استفاده ازکمپوست قارچ مصرف شده در برخي از خصوصيات شيميايي آب آبشويي 317 وهابي ماشک فهيمه تاثير  03530  تجمع مواد غذايي معدني در اندام هاي هوايي ارقام ….. در شرايط هيدروپونيک 318 …… مهرداد اثر شوري بر 319 …. علي رضا بررسي اثر شوري و خشکي بر جوانه زني بذور گياهان دارويي سياهدانه و خارمريم 0369   

  100. امكان سنجي تفكيك اراضي آهكي از گچي ـ نمكي با استفاده از تصاوير ماهواره اي + ETM در منطقه سروستان استان فارس  <p> . </p>

  102. انتخاب عصاره گير مناسب براي استخراج پتاسيم قابل جذب گندم در برخي از خاكهاي استان همدان  <p> . </p>

  103. اندازه گيري ميزان فرسايش و رسوب درحوضه آبخيز گرگك با استفاده از سزيم راديواكتيو  <p> . </p>

  104. اهميت و تأثير اندازه ذرات گچ درتوزيع اندازه ذرات خاك هاي جزيره كيش  <p> . </p>

  105. اثر قارچهاي ميكوريز آربوسكولي بر جذب نيتروژن گياه يونجه در شرايط شور  <p> . </p>

  106. اثر كمپوست مواد آلي و كودهاي شيميايي بر عملكرد و جذب عناصر كم مصرف در مركبات  <p> . </p>

  107. اثر كودهاي شيميائي محتوي عناصر آهن و روي و كود حيواني بر عملكرد كمي و كيفي زعفران  <p> . </p>

  108. اثر كوددهي آلي بر شاخص اندازه گيري نيترات پاي بوته توسط گياه ذرت  <p> . </p>

  109. اثر كاربرد روي و ماده آلي بر سينتيك آزادسازي روي در پانزده خاك آهكي استان فارس  <p> . </p>

  11. كاهش مصرف كودهاي ازته از طريق افزايش پتانسيل تثبيت بيولوژيك كودازت در مناطق زير كشت نخود ديم  <p> . </p>

  110. اثر كاربرد روي و ماده آلي بر سينتيك آزادسازي روي در پانزده خاك آهكي استان فارس  <p> . </p>

  111. اثر مقادير مختلف كمپوست زباله شهري روي رشد و عملكرد برخي گياهان مهم زراعي و خصوصيات خاك در منطقه تهران  <p> . </p>

  112. اثر مقادير مختلف كود فسفاتي و بذر بر عملكرد عدس ديم  <p> . </p>

  113. اثر مقادير ازت بر خصوصيات زراعي آفتابگردان در دو منطقه باجگاه و كوشكك  <p> . </p>

  114. اثر منابع مختلف پتاسيم و مقدار آهن بر عملكرد دو رقم گوجه فرنگي  <p> . </p>

  115. اثر منابع و سطوح پتاسيم در كميت و كيفيت برگ توت در گيلان  <p> . </p>

  116. اثر موقعيت زمين نما بر رفتار جذب فسفر خاك  <p> . </p>

  117. اثر مواد افزودني مختلف بر فسفر قابل استفاده در خاك هاي مختلف و برخي شاخص هاي گياهي درخاك اينسپتي سول  <p> . </p>

  118. اثر مواد افزودني مختلف بر مقدار اسيد هوميك و فولويك درخاك هاي مختلف  <p> . </p>

  119. اثر ماده آلي بر قابليت جذب و شكلهاي مختلف شيميايي فسفر معدني در خاكهاي آهكي تخت دو رژيم رطوبتي ماندابي و غير ماندابي  <p> . </p>

  12. كارآيي آنزيم هاي فسفات در خاك هاي آهكي همدان با كاربري گوناگون  <p> . </p>

  120. اثر ماده آلي بر كاهش فرسايش پذيري خاك در خاك هاي كشاورزي  <p> . </p>

  121. اثر محلول پاش آهن ورودي بر روي گل شاخه بريده گلايل رقم اسكار  <p> . </p>

  122. اثر مصرف خاكي عناصر ريزمغذي بر عملكرد محصول و خصوصيات كيفي يونجه  <p> . </p>

  123. اثر نيتروژن قابل دسترس بر سينتيك معدني شدن – ايموبيليزاسيون نيتروژني در خاك هاي تيمار شده با بقاياي ذرت  <p> . </p>

  124. اثر همزيستي ميكوريزايي بر روي عملكرد كمي و كيفي گياه نيشكر  <p> . </p>

  125. اثر وجود سنگريزه در سطح خاك بر ميزان تلفات خاك  <p> . </p>

  126. اثر گوگرد و كمپوست بر افزايش جذب عناصر توسط گندم در يك خاكي آهكي  <p> . </p>

  127. اثر پتانسيل آب خاك و پتاسيم بر شاخص هاي رشد پرتقال تامسون ناول روي پايه سيتروملو  <p> . </p>

  128. اثر پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي پنبه و بيماري و بوته ميري در كردكوي  <p> . </p>

  129. اثر پتاسيم بر عملكرد و خواص كيفي پرتقال تامسون ناول  <p> . </p>

  13. كارآيي آنزيم سلولاز در خاك هاي آهكي همدان با كاربري گوناگون  <p> . </p>

  130. اثر الگوي كشت بر خصوصيات فيزيكي ـ شيميايي خاك اكوسيستم گندم  <p> . </p>

  131. اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز  <p> . </p>

  132. اثر تلقيح با قارچ هاي ميكوريز VA در خزانه بر خصوصيات رشدي و تغذيه اي گوجه فرنگي  <p> . </p>

  133. اثر تلقيح دو گونه قارچ ميكوريز آربوسكولار بر جذب پتاسيم و عملكرد دو رقم سيب زميني  <p> . </p>

  134. اثر تنش رطوبتي در برخي از مراحل رشد گندم بر عملكرد و كارايي مصرف آب در شرايط شور  <p> . </p>

  135. اثر تنش شوري بر ميزان جذب عناصر غذايي خاك توسط ذرت  <p> . </p>

  136. اثر تنش شوري بر جوانه زني ژنوتيپ هاي گندم  <p> . </p>

  137. اثر تركيبي عناصر غذايي فسفر، گوگرد، پتاسيم و روي بر توان تثبيت بيولوژيك نيتروژن گياه سويا در دو خاك مختلف به روش رقت ايزوتوپي نيتروژن 15  <p> . </p>

  138. اثر تراكم و زمان مصرف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا رقم هايولا در شرايط آب و هوائي اهواز  <p> . </p>

  139. اثر تغيير كاربري اراضي بر مقدار كربن آلي خاك و واكنش خاك  <p> . </p>

  14. كاربرد مقايسه اي روش هاي زمين آماري در بررسي پراكنش مكاني برخي عوامل خاك در دشت اروميه  <p> . </p>

  140. اثر دو ايزوله بومي باكتري آزوسپيريلوم روي فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز اسيدي و قليايي در خاك اطراف ريشه گياه گندم در سطوح مختلف ازت  <p> . </p>

  141. اثر دور آبياري وسطوح پتاسيم و كلسيم بر ميزان پوسيدگي گل گاه در گوجه فرنگي  <p> . </p>

  142. اثر روش هاي مختلف مديريت آبياري بركارآيي مصرف آب برنج در گيلان  <p> . </p>

  143. اثر رژيم آبياري و فاصله رديف بر عملكرد بذر يونجه رقم بغدادي در شمال خوزستان  <p> . </p>

  144. اثر سامانه هاي مختلف كشت سنتي برپايداري خاكدانه در اراضي زراعي سامان  <p> . </p>

  145. اثر سطوح مختلف پتاسيم در عملكرد كمي و كيفي انگور در كرج  <p> . </p>

  146. اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردي بر جذب ازت، عملكرد دانه و خصوصيات گياه برنج  <p> . </p>

  147. اثر سطوح مختلف ازت و پتاسيم به روش كود آبياري بر عملكرد گوجه فرنگي  <p> . </p>

  148. اثر شوري آب بر كارايي ازت و پتاسي در زراعت چغندر قند  <p> . </p>

  149. اثر شوري بر استخراج پذيري و شكل هاي شيميايي روي در خاكهاي آهكي  <p> . </p>

  15. كاربرد مولفه زمان در سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي براي ارزيابي و پايش سير قهقرايي عرصه هاي منابع طبيعي  <p> . </p>

  150. اثر شوري بر سطح بحراني نيتروژن كل، C/N و نسبت ليگنين به نيتروژن بقاياي گياهي براي معدني شدن يا ايموبيلزاسيون خالص نيروژن  <p> . </p>

  151. اثر عمق آب آبياري و كود نيتروژن بر كارآيي مصرف آب سيب زميني در روش آبياري باراني  <p> . </p>

  152. اثر عمق آب آبياري بر كارآيي مصرف آب سويا در روش آبياري باراني  <p> . </p>

  153. اثرات كودهاي يبولوژيك نيتراسين و بيوازت بر كيفيت محصول انگور كشمشي بيدانه  <p> . </p>

  154. اثرات كاربرد گوگرد و روي بر توليد و پارامترهاي رشد ذرت دانه اي  <p> . </p>

  155. اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم در افزايش عملكرد و كيفيت ميوه درختان پرتقال ارقام سياورز و والنسيا  <p> . </p>

  156. اثرات مقادير و منابع گوگرد در باغ هاي سيب استان آذربايجان غربي  <p> . </p>

  157. اثرات مقادير و منابع پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي انگور كشمشي بيدانه در آذربايجان غربي  <p> . </p>

  158. اثرات مقادير، منابع و زمان مصرف بر عملكرد و كيفيت محصول آفتابگردان رقم آذرگل  <p> . </p>

  159. اثرات ميان مدت مديرِيت چرا در برخي از خصوصيات خاك در مراتع حوزه آبخيز سد لار  <p> . </p>

  16. كاربرد آناليز تصوير و روش هاي ميكروسكوپي در تخمين مقدار گچ و تخلخل خاك هاي گچي  <p> . </p>

  160. اثرات محلول پاشي و مصرف خاكي عناصر آهن و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه  <p> . </p>

  161. اثرات پتاسيم و عناصر كم مصرف بر عملكرد درختان پرتقال رقم مارس  <p> . </p>

  162. اثرات استفاده از انواع كودهاي آلي در كاهش نماتدهاي خاك  <p> . </p>

  163. اثرات اصلي خاك فسفات، گوگرد و ماده آلي بر عملكرد ذرت علوفه اي و تعيين قابليت جذب فسفر با استفاده فسفر نشان دار (32P)  <p> . </p>

  164. اثرات بلند مدت آتريپلكس بر قابليت هدايت الكتريكي خاك زير سايه انداز  <p> . </p>

  165. اثرات باقيمانده خاك فسفات، گوگرد و ماده آلي بر شاخص هاي عملكرد محصول جو  <p> . </p>

  166. اثرات تغذيه اي روي و بور بر درصد جوانه زني و رشد لوله گرده گندم  <p> . </p>

  167. اثرات خاكبرداري و روشهاي مديريتي بر روي تخريب خاك در آذربايجان غربي  <p> . </p>

  168. اثرات روي و مس بر عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي  <p> . </p>

  169. اثرات سولفات آهن و كود دامي بر بهبود تغذيه آهن در گوجه فرنگي  <p> . </p>

  17. كاربرد آناليز تصوير در ميكرومورفولوژي خاك  <p> . </p>

  170. ارائه روشي براي تهيه نقشه پارامترهاي خاك از طريق طيف سنجي  <p> . </p>

  171. ارتباط بين برخي فاكتورهاي خاك مزارع برنج شمال و بردباري ارقام برنج ايراني با كارآيي متفاوت نسبت به عنصر روي در برابر بي كربنات و pH بالا  <p> . </p>

  172. ارزيابي فني و تعيين آرايش بهينه طول و فاصله لترالها در سيستم آبياري قطره اي نواري در محصول گندم  <p> . </p>

  173. ارزيابي فرسايش بادي به روش فائو يونپ در بورالان ماكو استان آذربايجان غربي  <p> . </p>

  174. ارزيابي كيفي تناسب اراضي بر روي محصول چغندر قند در منطقه خدابنده استان زنجان  <p> . </p>

  175. ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي كشت آبي محصولات گندم، پنبه و سويا درمنطقه گرگان  <p> . </p>

  176. ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي چاي در شرق استان گيلان  <p> . </p>

  177. ارزيابي كيفي تناسب بخشي از اراضي فيرورق ( خوي ) براي محصولات سيب زميني، گوجه فرنگي و ذرت  <p> . </p>

  178. ارزيابي كاربرد عناصر غذايي در كنترل تنش هاي زنده گندم به ويژه پاخوره  <p> . </p>

  179. ارزيابي معدني شدن نيتروژن خاك در سيستم هاي مختلف كشت زراعي و باغي  <p> . </p>

  18. كاربرد آب شور براي توليد گندم تحت رژيم هاي مختلف آبياري  <p> . </p>

  180. ارزيابي چند عصاره گير به منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده ذرت در شماري از خاك هاي همدان  <p> . </p>

  181. ارزيابي چند عصاره گير جهت تعيين فسفر قابل استفاده در گياه يونجه  <p> . </p>

  182. ارزيابي و انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل گندم نان تحت تنش شوري در منطقه اصفهان  <p> . </p>

  183. ارزيابي و برنامه ريزي كنترل فرسايش در حوزه هاي آبخيز ( مطالعه موردي حوزه آبخيز وهنان همدان )  <p> . </p>

  184. ارزيابي يكنواختي توزيع آب در سيستم آبياري قطره اي – نواري  <p> . </p>

  185. ارزيابي ژنوتيپهاي بومي گندم در شرايط شوري آب وخاك  <p> . </p>

  186. ارزيابي آناليزهاي تك پرمامترگلف جهت تعيين هدايت هيدروليكي اشباع در بالاي سطح ايستابي در خاكي با عمقي  بافت متوسط  <p> . </p>

  187. ارزيابي آزمايشگاهي چندين عصاره گير شيميايي جهت برآورد مس قابل استفاده در بعضي از خاك هاي آهكي استان فارس  <p> . </p>

  188. ارزيابي اثرات سطوح مختلف شوري و نيتروژن بر ميزان تجمع كربوهيدرات و پرولين در گندم  <p> . </p>

  189. ارزيابي ارقام گندم حساس و مقاوم به خشكي از لحاظ قابليت استخراج آب از خاك  <p> . </p>

  19. كاربرد تكنيك هاي فلئورسانس ماوراء بنفش و كاتدولومينسنس در تشخيص كلسيت پدوژنيك  <p> . </p>

  190. ارزيابي تناسب اراضي كيفي محصولات مهم زراعي منطقه تحت خواجه دشت ارزوئيه استان كرمان  <p> . </p>

  191. ارزيابي تناسب اراضي كيفي و كمي گندم، يونجه و مركبات منطقه بم استان كرمان  <p> . </p>

  192. ارزيابي تناسب اراضي بر روي محصولات يونجه و سيب زميني در منطقه ابهر به روش پارامتريك  <p> . </p>

  193. ارزيابي تناسب اراضي براي چغندرقند در دشت سيلاخور لرستان با استفاده از مدل پيوسته فازي و تخمينگر كريجينگ  <p> . </p>

  194. ارزيابي تناسب اراضي دشت آسپاس ( در استان فارس ) جهت كشت و توسعه دانه هاي روغني كلزا، گلرنگ و آفتابگردان  <p> . </p>

  195. ارزيابي تنش شوري درگندم با استفاده از نسبت فلوريسنس متغير به حد اكثر  <p> . </p>

  196. ارزيابي توان توليد خاك با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي  <p> . </p>

  197. ارزيابي توصيه كودي گندم مرودشت در شرايط شور در سروستان فارس  <p> . </p>

  198. ارزيابي تحمل به شوري كولتيوارهاي طالبي در مراحل مختلف رشد  <p> . </p>

  199. ارزيابي حاصلخيزي خاك مراتع با استفاده از شاخص هاي كاركرد شكل زمين (LFA)  <p> . </p>

  2. ( Crocus Sativus L. ) اثر روش و دور آبياري بر طول دوره و مقدار گلدهي زعفران  <p> . </p>

  20. كاربرد تصاوير ماهواره اي در شناسايي ابرهاي گرد و خاكي ناشي از طوفانها  <p> . </p>

  202. ارزيابي روشهاي ماندگار و غير ماندگار در زهكشي در اراضي شاليزاري استان مازندران  <p> . </p>

  203. ارزيابي ساختار مكاني شاخص فرسايش پذيري خاك در منطقه اروميه  <p> . </p>

  204. ارزيابي ضرايب مدلهاي نفوذ آب به خاك، كاستياكف، SCS ، فيليپ و هولتان با استفاده از دادههاي تجربي حاصل از اندازه گيري نفوذ به روش استوانههاي مضاعف در دشت ساوه  <p> . </p>

  205. ارزيابي عملكرد روشهاي كنترل فرسايش و رسوب ( مطالعه موردي حوزه آبخيز پرور – سمنان )  <p> . </p>

  206. ارزيابي عصاره گيرهاي شيميايي جهت تعيين پتاسيم قابل استفاده برنج در بعضي از خاكهاي آهكي استان فارس  <p> . </p>

  207. استفاده از قارچهاي ميكوريزي آربسكولار جهت بهبودشرايط رشد ذرت در يك خاك متراكم  <p> . </p>

  208. استفاده از پوسته برنج به عنوان فيلتر زهكش هاي زيرزميني  <p> . </p>

  209. استفاده از آب درياي خزر براي آبياري تكميلي و توليد جو درشمال ايران  <p> . </p>

  21. كاربرد جذب كننده هاي آلي در اصلاح خاك هاي آلوده به كروم شهرك صنعتي چرمشهر مشهد  <p> . </p>

  210. استفاده از ايزوتوپ 15N در مقاسيه درصد پروتئين و نيتروژن مشتق شده از كود (Ndff) در اندامهاي مختلف گياه كاهو تحت سيستم هاي آبياري قطره اي و فارو  <p> . </p>

  211. استفاده از سامانه هاي سطوح آبگير باران در ذخيره نزولات آسماني به منظور افزايش رطوبت خاك ( مطالعه موردي منطقه چاه تر، شمال استان هرمزگان )   <p> . </p>

  212. استفاده از سديم بيكربنات و DTPA به عنوان عصاره گير همزمان عناصر پر مصرف و كم مصرف در خاكهاي استان اصفهان  <p> . </p>

  213. استفاده از سديم بيكربنات و دي.تي.پي.ا به عنوان عصاره گير همزمان جهت اندازه گيري عناصر خاك  <p> . </p>

  214. استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در برآورد ضريب انتشار طولي آلاينده در رودخانه  <p> . </p>

  215. استفاده ازراديوايزوتوپ سزيوم 137- دربررسي فرسايش و رسوب حوزه پخش سيلاب طا سران كبودرآهنگ ( همدان)   <p> . </p>

  216. اشتقاق توابع توليد آب – شوري گندم در منطقه شمال گرگان  <p> . </p>

  217. بهينه سازي تخمين هدايت هيدروليكي، جهت نصب زهكش در اراضي كشاورزي با استفاده از روش كيريجينگ ومقايسه آن با روش پلي گونبندي تيسن، مطالعه موردي منطقه ويس ( شمال شرق اهواز )  <p> . </p>

  218. بي خاك ورزي راهكاري مؤثر براي كشاورزي پايدار  <p> . </p>

  219. بيوفيلتراسيون فاضلاب تصفيه شده شهري در خاك آغشته به كمپوست در آبياري گياه برگ بو  <p> . </p>

  22. كاربرد روش ژئوپدولوژيك و سنجش از دور در ارزيابي قابليت اراضي براي توليد علوفه در حوضه آبخيز روضه چاي اروميه – ايران  <p> . </p>

  220. برهمكنش نيتروژن و پتاسيم بر اجزاء رشد و عملكرد كلزا در شرايط شور  <p> . </p>

  221. برآورد هدايت آبي اشباع با استفاده از اندازه قطر ذرات و جرم مخصوص ظاهري خاك  <p> . </p>

  222. برآورد آبشويي پتاسيم با استفاده از غلظت تعادلي و ضريب ديرآيي پتاسيم  <p> . </p>

  223. برآورد حدود پايداري ( آتربرگ ) با استفاده از خصوصيات فيزيكي و شيميايي قابل دسترس خاك  <p> . </p>

  224. برآورد رطوبت خاك با استفاده از مدل SWAT مطالعه موردي آبخيز امامه – لتيان  <p> . </p>

  225. برآورد ظرفيت تبادل كاتيوني خاك با استفاده از توابع انتقالي  <p> . </p>

  226. برآورد غلظت كلرايد با استفاده از هدايت الكتريكي عصاره اشباع در چند نمونه خاك شور اطراف دامغان  <p> . </p>

  227. بررسي فرمهاي مختلف آهن در يك توالي لس – پالئوسول و رابطه آن با تكامل خاك  <p> . </p>

  228. بررسي فراواني ازتوباكتر در ريزوسفر برخي از گياهان زراعي در مراحل مختلف رشد  <p> . </p>

  229. بررسي قابليت استفاده از مدل كمي – تجربي MMF به منظور مطالعات فرسايش خاك  <p> . </p>

  23. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و داده هاي ماهواره اي در پهنه بندي ميزان فرسايش پذيري خاك  <p> . </p>

  230. بررسي كيفيت پساب هاي فاضلاب شهري و صنعتي و اثرات آنها بر خاك و آب و گياه در ايران  <p> . </p>

  231. بررسي كيفيت پساب شركت ذوب آهن اصفهان و اثرات آن بر خاك، آب و سبزيجات اراضي كشاورزي  <p> . </p>

  232. بررسي كارايي كود بيولوژيك فسفات » بارور 2 «بركميت وكيفيت چغندرقند  <p> . </p>

  233. بررسي كاربرد هيدروژل پليمري سوپرجاذب روي كاهش اثرات تنش خشكي در سويا و باكتري ريزوبيوم تحت شرايط گلخانه اي  <p> . </p>

  234. بررسي مقاومت به شوري قلمه هاي ارقام مختلف انار در يزد  <p> . </p>

  235. بررسي مكانيسم تشكيل افق پتروكلسيك در خاك هاي آبرفتي فشند  <p> . </p>

  236. بررسي منشاء و اثرات تيمارهاي حرارتي بر قابليت مغناطيسي خاك هاي استان كهگيلويه و بوير احمد  <p> . </p>

  237. بررسي ميكرومورفولوژيكي اشكال مختلف كربنات كلسيم ثانويه در توالي لس – پالئوسول منطقه ناهارخوران گرگان  <p> . </p>

  238. بررسي ميزان فرسايش و توليد رسوب در دو نوع كاربري جنگل و زراعت به روش EPM  <p> . </p>

  239. بررسي ميزان كود اوره مورد نياز گندم (لاين اميدبخش) متحمل به شوري در سطوح مختلف شوري آب آبياري  <p> . </p>

  24. مقايسه كارايي برخي سويه هاي بومي ريزوبيوم همزيست لوبيا در تثبيت ازت در استان اصفهان  <p> . </p>

  240. بررسي ميزان كود سولفات پتاسيم مورد نياز لاين اميد بخش متحمل به شوري گندم درسطوح مختلف شوري آب آبياري  <p> . </p>

  241. بررسي ميزان تنفس ميكروبي در دو نمونه خاك پس از افزودن بقاياي گندم، يونجه وگوجه فرنگي  <p> . </p>

  242. بررسي ميزان جذب عناصر سمي موجود درپساب صنايع مس كرمان بوسيله چند گياه دارويي و زراعي  <p> . </p>

  243. بررسي ماكزيمم شاخص فرسايندگي بارش در استان اصفهان  <p> . </p>

  244. بررسي محلول پاشي توام كودهاي ريزمغذي و سموم علف كش روي محصول گندم آبي  <p> . </p>

  245. بررسي معادلات جذب سطحي بور در خاك هاي رده اينسپتي سول  <p> . </p>

  246. بررسي نقش فاكتورهاي خاكي بر پوشش گياهي مراتع حوزه كسيليان  <p> . </p>

  247. بررسي نقش فرم هاي رويشي گياهي در توليد رواناب و رسوب در اراضي مرتعي  <p> . </p>

  248. بررسي نقش هدايت الكتريكي بر شاخص هماوري رسها در مناطق فرسايش يافته كندوران ( استان هرمزگان )  <p> . </p>

  249. بررسي نقش پتاسيم بر پارامترهاي سينتيكي جذب ريشه در مراحل مختلف رشد گندم  <p> . </p>

  25. مقايسه لاينهاي اميد بخش گندم در شرايط تنش شوري  <p> . </p>

  250. بررسي نقش تالاب و نوسانات سطح سفره آب زير زميني بر پتانسيل احياء و فرمهاي مختلف آهن  <p> . </p>

  251. بررسي نقش تالاب و نوسانات سطح سفره آب زيرزميني بر برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي، مورفولوژيكي و مينرالوژيكي خاك در دشت گندمان استان چهارمحال و بختياري  <p> . </p>

  252. بررسي نقش رس ها در وقوع لغزش هاي بخش خورش رستم خلخال ( استان اردبيل )  <p> . </p>

  253. بررسي چگونگي مصرف كودهاي نيتروژنه، فسفره و پتاسه در شرايط شور  <p> . </p>

  254. بررسي چگونگي افزايش و تخليه فسفر در خاك  <p> . </p>

  255. بررسي چرخه كربن در انواع مواد آلي و اثرات آن بر روي برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك  <p> . </p>

  256. بررسي همدماهاي جذب فسفر در برخي از خاك هاي همدان و شمال كشور  <p> . </p>

  257. بررسي و مقايسه چند ماده جاذب رطوبت بر قدرت نگهداري و پتانسيل آب در خاك  <p> . </p>

  258. بررسي و مقايسه تراوش جانبي كود نيتروژني در سيستم هاي كود آبياري قطره اي و باراني با استفاده از فناوري ايزوتوپ نيتروژن 15  <p> . </p>

  259. بررسي و مطالعه چگونگي تشكيل خاكهاي آلفي سول جنگل خيرودكنار نوشهر ( استان مازندران )1  <p> . </p>

  26. مقايسه مقادير اندازه گيري و پيش بيني شده هدايت هيدروليكي خاك توسط مدلهاي ROSETTA و UNSATK در برخي ازخاكهاي موجود در بانك اطلاعاتي UNSODA  <p> . </p>

  260. بررسي و مطالعه خصوصيات كاني شناسي خاك هاي جنگلي خيرودكنار نوشهر ( استان مازندران )  <p> . </p>

  261. بررسي و مطالعة اثر ازت و باكتري ريزوبيوم جاپونيكم ( Brady Rhizobium japonicum )برروند پر شدن دانة سويا در خوزستان  <p> . </p>

  262. بررسي و تعيين دور آبياري و ضرايب رطوبتي خاك در ماههاي حداكثر دور آبياري در مزارع نيشكر مركز تحقيقات نيشكر اهواز  <p> . </p>

  263. بررسي ويژگي هاي كاني شناسي اراضي ايستگاه تحقيقات ديم و حفاظت خاك كوهين  <p> . </p>

  264. بررسي ويژگي هاي جذب سطحي فسفر در برخي خاك هاي تحت كشت نيشكر در منطقه شعيبيه خوزستان  <p> . </p>

  265. بررسي ويژگي هاي خاك، شيب و ارتفاع رويشگاه بنه ( Pistacia mutica )در ارتفاعات قلاجه استان كرمانشاه  <p> . </p>

  266. بررسي ويژگيهاي خاك در سه منطقه داراي فرسايش تونلي در جنوب و شرق استان فارس  <p> . </p>

  267. بررسي واجذبي مس بومي و افزوده شده به خاكهاي آهكي با استفاده از معادله هاي سينتيكي  <p> . </p>

  268. بررسي گونه آتريپلكس بر روي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در مسير اتوبان تهران – قم  <p> . </p>

  269. بررسي گياه پالايي برخي از خاك هاي آلوده به كريزين در تالاب شادگان، خوزستان  <p> . </p>

  27. مقايسه مدل هاي » رگراسيون چند متغيره تطبيقي » و » شبكه هاي عصبي مصنوعي » در پيش بيني آب قابل جذب گياه  <p> . </p>

  270. بررسي پتانسيل توليد رسوب در حوزه آبخيز افرينه( استان لرستان ) با استفاده از مدل هيدروفيزيكي  <p> . </p>

  271. بررسي پراكنش فرسايش آبكندي دراقاليم مختلف استان همدان  <p> . </p>

  272. بررسي پراكنش تيپ هاي پوشش گياهي تحت خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با استفاده از تحليل هاي آماري چند متغيره  <p> . </p>

  273. بررسي آلوده شدن خاك و آب در اثر مصرف آفت كش هاي شيميايي كشاورزي با دستگاه FTIR (مطالعه موردي منطقه اسماعيل آباد در غرب دشت قزوين)  <p> . </p>

  274. بررسي آلودگي برخي خاكهاي كشاورزي ايران به كادميوم و سرب  <p> . </p>

  275. بررسي آماري هدر رفت ازت در اراضي جنگلي حوزه كسيليان  <p> . </p>

  276. بررسي افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود نيتروژن و تلقيح بذر با باكتري در سويا  <p> . </p>

  277. بررسي امكان كاشت لوبيا با مصرف كود حيواني بعنوان كشت دوم در اراضي شاليزار مازندران  <p> . </p>

  278. بررسي امكان كاشت لوبيا سبز با مصرف كود حيواني بعنوان كشت دوم در اراضي شاليزار مازندران  <p> . </p>

  279. بررسي امكان پالايش سرب و روي توسط آفتابگردان و كلزا در يك خاك آلوده اصفهان  <p> . </p>

  28. مقايسه چند مايه تلقيح حاوي باكتري هاي ريزوبيوم بومي بر رشد و عملكرد باقلا در ايران  <p> . </p>

  280. بررسي امكان استفاده از خاك فسفات به جاي كود فسفاته در زراعت كلزا درمنطقه دزفول  <p> . </p>

  281. بررسي امكان استفاده از روش تقطير مستقيم براي اندازهگيري درصد نيتروژن كل خاك  <p> . </p>

  282. بررسي امكان استحصال هرز آب در سطح عرصه هاي حساس بفرسايش با كاربرد پسمانده هاي شاليزارها  <p> . </p>

  283. بررسي امكان جايگزيني كودهاي شيميايي ازته با مايه تلقيح مزوريزوبيوم در زراعت نخود ديم كردستان  <p> . </p>

  284. بررسي امكان حذف سلينوم از آزمايش تعيين ازت در تجزيه گياه  <p> . </p>

  285. بررسي اثر كم آبياري به روش جويچه اي يك در ميان بر عملكرد ذرت دانه اي در شمال خوزستان  <p> . </p>

  286. بررسي اثر كاربرد كودهاي آلي غني شده در تغذيه آهن در ذرت در شرايط گلخانه اي  <p> . </p>

  287. بررسي اثر كاربرد مالچ لاستيكي در افزايش كارايي مصرف آب ( WUE )و برخي خصوصيات كمي محصول در زراعت طالبي  <p> . </p>

  288. بررسي اثر كاربرد سولفات مس در گندم در شرايط آب شور  <p> . </p>

  289. بررسي اثر مقادير مختلف كود ازته و پتاسيمي و زمانهاي مختلف آبياري بر روي پنبه رقم ساحل  <p> . </p>

  29. مقايسه چهار ايزوترم جذبي براي پيش بيني نگهداري روي در خاك هاي آهكي و روابط بين ضرايب آنها با خصوصيات خاك   <p> . </p>

  290. بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني  <p> . </p>

  291. بررسي اثر منبع و سطوح كود نيتروژن در رژيم هاي مختلف آبياري بر ميزان نيترات باقيمانده خاك هاي زير كشت ذرت  <p> . </p>

  292. بررسي اثر منبع و سطوح كود نيتروژن در رژيم هاي مختلف آبياري بر ميزان نيترات باقيمانده خاك هاي زير كشت ذرت  <p> . </p>

  293. بررسي اثر مواد آلي مختلف بر مقدار Zn قابل جذب در خاكهاي مختلف  <p> . </p>

  294. بررسي اثر مواد آلي از منابع مختلف بر خواص فيزيكي خاك  <p> . </p>

  295. بررسي اثر مواد آلي از منابع مختلف بر خواص شيميايي خاك و عملكرد محصول  <p> . </p>

  296. بررسي اثر ماده شيميايي پلي اكريل آميد بر پايداري خاكدانه ها در حالت خشك و مرطوب  <p> . </p>

  297. بررسي اثر محلول پاشي عناصر ميكرو و دور آبياري بر گياه پنبه در استان گلستان  <p> . </p>

  298. بررسي اثر چهارگونه از قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار در عملكرد پياز در شرايط مزرعه با خاك شور  <p> . </p>

  299. بررسي اثر نوع و مقدار مصرف كودهاي آلي بر پايداري خاكدانه ها در استان خوزستان  <p> . </p>

  3. ( DEM) بمنظور افزايش دقت مدل ارتفاعي رقومي زمين GIS توسعه يك مدل شي گرا در محيط  <p> . </p>

  30. مقايسه پايداري خاكدانه ها درافق ژنتيكي پروفيل خاك اراضي سورشجان  <p> . </p>

  300. بررسي اثر وضعيت هاي مختلف پوشش گياهي و جهت شيب بر حاصلخيزي خاك  <p> . </p>

  302. بررسي اثر تنش خشكي بر عملكرد واجزاء عملكرد ارقام كلزا  <p> . </p>

  303. بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد 4 رقم هيبريد آفتابگردان در شرايط شور  <p> . </p>

  304. بررسي اثر تغذيه برگي روي، مقادير و منابع مختلف كودهاي نيتروژني بر ميزان تجمع نيترات در كاهو  <p> . </p>

  305. بررسي اثر حذف آبياري در مراحل مختلف رشد بر روي عملكرد و كلروفيل برگ انگور  <p> . </p>

  306. بررسي اثر ريزوسفر گياه برنج بر شكلهاي فسفر معدني در خاكهاي شاليزاري شمال ايران  <p> . </p>

  307. بررسي اثر سوش هاي باكتري ريزوبيوم بر برخي صفات ريشه و غده بندي در ژنوتيپ هاي لوبيا چيتي  <p> . </p>

  308. بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و شوري خاك بر همزيستي قارچ ميكوريز وزيكولار – آربوسكولار در گياه شبدر  <p> . </p>

  309. بررسي اثر سطوح مختلف ماندابي خاك بر عملكرد ارقام گندم  <p> . </p>

  31. مقايسه اثر بخشي تعدادي از كودهاي آهن داخلي و خارجي از نظر پايداري در خاك و جذب به وسيله گياه  <p> . </p>

  310. بررسي اثرات كم آبياري و تعيين كارايي مصرف آب كلزا در مشهد  <p> . </p>

  311. بررسي اثرات كاربرد كود دامي و عناصر ريزمغذي (آهن، روي و بر) بر خصوصيات كمي و كيفي طالبي سمسوري  <p> . </p>

  312. بررسي اثرات كاربرد كود دامي و عناصر ريزمغذي (آهن، روي و بر) بر خصوصيات كمي و كيفي طالبي سمسوري  <p> . </p>

  313. بررسي اثرات كاربرد مقادير مختلف ازت و پتاسيم بر عملكرد گوجه فرنگي  <p> . </p>

  314. بررسي اثرات مقادير مختلف كود روي در شرايط متغير فسفر بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي سيب زميني  <p> . </p>

  315. بررسي اثرات مقادير مختلف نيتروژن، آهن و رووي بر خصوصيات كمي ذرت علوفه اي (رقم S.C 704) در استان مركزي  <p> . </p>

  316. بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر عملكرد و رشد رويشي پنبه  <p> . </p>

  317. بررسي اثرات منيزيم و پتاسيم در خصوصيات كمي و كيفي گوجه فرنگي  <p> . </p>

  318. بررسي اثرات منابع كود ازته بر عملكرد كمي و كيفي دانه گندم  <p> . </p>

  319. بررسي اثرات منابع و مقادير مختلف پتاسيم در زراعت كلزا در شاهرود  <p> . </p>

  32. مقايسه بافت و كلاس بافت خاك تعيين شده به روش هيدرومتر با تعداد قرائت هاي مختلف  <p> . </p>

  320. بررسي اثرات متقابل سويه هاي ريزوبيومي حل كننده فسفات و قارچ هاي ميكوريزي اربوسكولار بر كلنيزاسيون ريشه و جذب عناصر غذايي گياه عدس  <p> . </p>

  321. بررسي اثرات محلول پاشي آهن، روي و مس بر خصوصيات كمي و كيفي آفتابگردان هيبريد هايسان 33 در شرايط كشت دوم در منطقه خوي  <p> . </p>

  322. بررسي اثرات محلول پاشي ازت، بور و روي بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت سيب گلاب  <p> . </p>

  323. بررسي اثرات محلولپاشي عناصر روي، بر و آهن بر عملكرد كمي و كيفي ارقام كلزا  <p> . </p>

  324. بررسي اثرات مصرف برگي عناصر ريزمغذي بر خصوصيات كمي و كيفي ذرت سيلوئي 704 در منطقه خوي  <p> . </p>

  325. بررسي اثرات مصرف عناصر پر مصرف و كم مصرف و كود حيواني بر عملكرد دو رقم پياز  <p> . </p>

  326. بررسي اثرات گوگرد و تيوباسيلوس به همراه ريزمغذي ها بر صفات كمي و كيفي انگور  <p> . </p>

  327. بررسي اثرات پتاسيم و منيزيم روي كميت و كيفيت يونجه  <p> . </p>

  328. بررسي اثرات آهن و روي بر عملكرد و خواص كيفي انگور رقم عسكري در شهرستان جهرم  <p> . </p>

  329. بررسي اثرات ازت و فسفر بر عملكرد دانه گلرنگ در شرايط ديم نيمه گرمسيري  <p> . </p>

  33. مقايسه برخي از خصوصيات و رده بندي خاك هاي غالب استان هاي چهارمحال و بختياري و اصفهان  <p> . </p>

  330. بررسي اثرات استفاده از آبهاي غير متعارف ( شور و لب شور ) با استفاده از سيستم آبياري زيرزميني سفالي در كشت گلخانه اي گوجه فرنگي  <p> . </p>

  331. بررسي اثرات باقيمانده تغذيه پداژكهاي گلايل بامقادير و منابع مختلف پتاسيم و عناصر كم مصرف بر عملكرد كمي و كيفي گل خاصل از پداژه ها در سال بعد  <p> . </p>

  332. بررسي اثرات باقيمانده خاك فسفات با كرت هاي دائم در الگوي كشت كلزا – گندم  <p> . </p>

  333. بررسي اثرات تنش رطوبتي بر عملكرد كارايي مصرف آب درژنوتيپ هاي لوبيا  <p> . </p>

  334. بررسي اثرات خواص فيزيكوشيميايي خاك بر پراكنش گونه هاي گياهي در منطقه جنوب خراسان ( زيركوه قاين )  <p> . </p>

  335. بررسي اثرات روي، آهن و منگنز بر غلظت عناصر كم مصرف در گندم هامون  <p> . </p>

  336. بررسي اثرات سطوح مختلف گوگرد و روي بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي  <p> . </p>

  337. بررسي اثرات سطوح مختلف بر و روي بر برخي صفات كمي و كيفي كلزا  <p> . </p>

  338. بررسي اثرات سطوح مختلف شوري و نيتروژن بر جذب عناصر غذايي در گندم  <p> . </p>

  339. بررسي اثرات غلظت و زمان محلول پاشي كلرور كلسيم بر روي صفات كيفي دو رقم انگور قزل اوزوم و ريش بابا  <p> . </p>

  34. مقايسه توابع انتقالي رگرسيوني چندمتغيره و شبكة عصبي مصنوعي برنامه ROSETTA در برآورد منحني رطوبتي خاكهاي آهكي  <p> . </p>

  340. بررسي بر هم كنش باكتري Rhizobium trifolii و قارچ آربسكولار ميكوريزاي Glomus intraradices بر رشد و جذب فسفر و ازت توسط شبدر برسيم  <p> . </p>

  341. بررسي برخي فاكتورهاي تغذيه اي بر كنترل بيماري پاخوره گندم  <p> . </p>

  342. بررسي برخي از خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك Rhizobium leguminosarum bv. Viciae در مناطق زير كشت باقلا در ايران  <p> . </p>

  343. بررسي برخي تغييرات فيزيكي و شيميائي خاكهاي مرتعي تبديل شده به اراضي ديم در حوزه دوجاق چاي استان اردبيل  <p> . </p>

  344. بررسي تلفيق روشهاي مكانيكي و بيولوژيكي در كاهش رواناب و رسوب اراضي مرتعي استان كهگيلويه و بويراحمد  <p> . </p>

  345. بررسي تنوع و جمعيت سودوموناس هاي فلورسنت در برخي از خاكهاي ايران  <p> . </p>

  346. بررسي تناسب اراضـي براي محصولات تحت آبيــاري با استفاده از سنجش از دور ( R.S )و سامانههاي اطلاعات جغرافيايي ( G.I.S )درمنطقة ورامين  <p> . </p>

  347. بررسي توان انحلال فسفاتهاي نامحلول آلي توسط باكتريهاي جنس آزوسپيريلوم بومي خاكهاي ايران  <p> . </p>

  348. بررسي توان توليد آنزيم – ACC دآميناز در سويه هاي ريزوبيومي بومي خاكهاي ايران  <p> . </p>

  349. بررسي توان زيست انباشتگي سرب در گياه علف شور پيرامون بزرگراه رزن – همدان  <p> . </p>

  35. مقايسه تغذيه گياه از طريق محلول پاشي و محيط ريشه بر رشد گياه لوبيا چشم بلبلي  <p> . </p>

  350. بررسي توانايي چند گونه زراعي در تخليه پتاسيم قابل جذب خاك ريزوسفري  <p> . </p>

  351. بررسي تورم رس ها، به عنوان ابزار شناسايي  <p> . </p>

  352. بررسي توزيع رطوبت در جويچه هاي آبياري نشده در آبياري شياري به روش يك در ميان  <p> . </p>

  353. بررسي تأثير كودهاي فسفره شيميايي و ميكروبي در عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت  <p> . </p>

  354. بررسي تأثير كاربرد هيدروژلهاي سوپرجاذب به منظوركاهش تنش خشكي در سويا  <p> . </p>

  355. بررسي تأثير مايه تلقيح ريزوبيومي در افزايش جذب عناصر غذايي كم مصرف در زراعت نخود  <p> . </p>

  356. بررسي تأثير آبياري و كود نيتروژنه بر عملكرد كلزا ( رقم پائيزه )  <p> . </p>

  357. بررسي تأثير رژيم هاي مختلف آبياري بر عملكرد گندم  <p> . </p>

  358. بررسي تأثير طول نوار آبده در يكنواختي توزيع آب و كود در سيستم آبياري قطره اي – نواري  <p> . </p>

  359. بررسي تاثير كودهاي ارگانيك، شيميايي و تلفيقي بر رشد نهالهاي بلند مازو، افراپلت و توسكا در نهالستان كلوده آمل  <p> . </p>

  36. مقايسه دو منبع كودي اوره و اوره با پوشش گوگردي (SCU) از نظر افزايش كارآيي نيتروژن در خاكهاي بافت سبك كرج  <p> . </p>

  360. بررسي تاثير كاربرد ماده آلي و گوگرد بر قابليت جذب فسفر و عناصر كم مصرف در خاك  <p> . </p>

  361. بررسي تاثير كاربرد ريزمغذيهاي بر و روي بر عملكرد و اجزاء آن در ذرت دانه اي  <p> . </p>

  362. بررسي تاثير كاشت آتريپلكس برخاك مراتع منطقه مراوه تپه  <p> . </p>

  363. بررسي تاثير مقادير مختلف كود ازته و تقسيط آن بر كميت و كيفيت چغندرقند  <p> . </p>

  364. بررسي تاثير مقادير مختلف بر و مواد آلي عملكرد كمي و كيفي چغندرقند در آذربايجان غربي  <p> . </p>

  365. بررسي تاثير مقادير و منابع مختلف پتاسيم بر عملكرد كمي و كيفي چغندر قند زمستانه دزفول  <p> . </p>

  366. بررسي تاثير مقدار و فرم نيتروژن در پوسيدگي ريشه چغندرقند  <p> . </p>

  367. بررسي تاثير منابع كود آلي بر درصد كلنيزاسيون ميكوريزي درريشه پياز  <p> . </p>

  368. بررسي تاثير منابع مختلف كود نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي گندم  <p> . </p>

  369. بررسي تاثير منابع مختلف كود آلي بر كميت و كيفيت پياز  <p> . </p>

  37. مقايسه سويه هاي مختلف باكتري بردي ريزوبيوم ژاپنيكوم از نظر توان تثبيت بيولوژيك ازت و غده بندي در مراحل ابتدائي رشد گياه سويا به روش ايزوتوپي ازت A-value method) 15)  <p> . </p>

  370. بررسي تاثير منابع مختلف كود ازته بر عملكرد كلزا  <p> . </p>

  371. بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف كود آلي بر عملكرد و كيفيت محصول سويا  <p> . </p>

  372. بررسي تاثير منابع و مقادير مختلف مواد آلي بر برخي خصوصيات خاك و عملكرد گندم و سيب زميني  <p> . </p>

  373. بررسي تاثير منابع و مقادير ازت بر عملكرد گندم در كلاس هاي مختلف شوري خاك  <p> . </p>

  374. بررسي تاثير موقعيت شكل اراضي و عمق سفره آب زير زميني در تشكيل خاك هاي مالي سولز در ايستگاه تحقيقاتي خركه – استان كردستان  <p> . </p>

  375. بررسي تاثير موليبدن بر عملكرد و ميزان پروتئين گندم  <p> . </p>

  376. بررسي تاثير مواد آلي از منابع مختلف بر خواص فيزيك وشيميايي خاك  <p> . </p>

  377. بررسي تاثير مواد آلي از منابع مختلف بر خواص فيزيكو – شيميايي خاك و عملكرد ذرت دانه اي  <p> . </p>

  378. بررسي تاثير مارن هاي قرمز بر كيفيت نهشته هاي كواترنري در ناحيه حصار وليعصر آوج قزوين  <p> . </p>

  379. بررسي تاثير متقابل كيفيت و مقدار ماده آلي و سطوح نيتروژن مصرفي بر عملكرد سيب زميني  <p> . </p>

  38. مقايسه سيستم آبياري قطره اي نواري و سطحي از طريق سطوح مختلف نياز آبي بر عملكرد چغندرقند  <p> . </p>

  380. بررسي تاثير محلول پاشي عناصر ميكرو بر عملكرد، غلظت عناصر غذايي در برگ و كيفيت ميوه ليموترش  <p> . </p>

  381. بررسي تاثير مصرف گوگرد و منيزيم بر عملكرد و جذب عناصر غذايي در ذرت  <p> . </p>

  382. بررسي تاثير مصرف گوگرد و مايه تلقيح باكتري هاي تيوباسيلوس بر درصد كلنيزاسيون ريشه گندم توسط قارچ هاي ميكوريز Glomus mosseae و Glomus intraradices   <p> . </p>

  383. بررسي تاثير نيتروژن بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي سه رقم كلزا در شرق مازندران  <p> . </p>

  384. بررسي تاثير ويژگيهاي فيزيكي – شيميائي و نفوذپذيري خاك بر گسترش فرسايش تونلي در شهرستان لامرد، جنوب استان فارس  <p> . </p>

  385. بررسي تاثير پالاينده هاي آلي بر تجزيه شيميايي و زيستي علف كش آترازين در خاك  <p> . </p>

  386. بررسي تاثير آبياري مطلوب بر ميزان عملكرد توتون در مقايسه با شرايط ديم  <p> . </p>

  387. بررسي تاثير اضافه كردن كود شيميايي بر رهاسازي فسفر در تعدادي از خاك هاي استان همدان  <p> . </p>

  388. بررسي تاثير درصد نمكهاي محلول در خاك، مساحت و شيب حوزه آبخيز خندق در ايجاد فرسايش خندقي در منطقه سوق   <p> . </p>

  389. بررسي تاثير سه منبع كود نيتروژني بر عملكرد كمي و كيفي ذرت  <p> . </p>

  39. مقايسه سيستم آبياري قطره اي نواري و سطحي از طريق سطوح مختلف نياز آبي بر عملكرد ذرت  <p> . </p>

  390. بررسي تاثير سه روش آبياري غرقابي، باراني و تحت مكش بر سبز شدن بذر و رشد گياهچه ذرت ( .Zea mays L )  <p> . </p>

  391. بررسي تاثير سيليسيم (Si) بر عملكرد و ميزان پروتئين گندم  <p> . </p>

  392. بررسي تاثير سطوح مختلف كودهاي نيتروژن دار اسيدي بر ميزان عملكرد و كيفيت سيب زميني بذري  <p> . </p>

  393. بررسي تاثير سطوح مختلف و تقسيط پتاس بر كميت و كيفيت توتونهاي گرمخانه اي  <p> . </p>

  394. بررسي تاثير سطوح مختلف باگاس و فيلتر كيك بر روي آهن، منگنز و مواد آلي خاك هاي آهكي تحت كشت نيشكر  <p> . </p>

  395. بررسي تاثير سطوح مختلف تنش خشكي خاك بر روابط آبي دو ژنوتيپ يونجه يكساله بومي ايران  <p> . </p>

  396. بررسي تاثير سطوح و روش هاي مختلف مصرف سولفات روي و اسيد بوريك بر عملكرد، كيفيت و جذب عناصر غذايي در دو رقم ذرت دانه اي  <p> . </p>

  397. بررسي تاثير عناصر غذايي آهن، روي، منيزيم و پتاسيم بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت (رقم 704)  <p> . </p>

  398. بررسي تاثير غلظت و زمان محلول پاشي كلريد كلسيم بر عملكرد، كيفيت و ماندگاري ميوه توت فرنگي در دو شرايط نگهداري  <p> . </p>

  399. بررسي تاثير غني سازي بذر با پتاسيم بر مقاومت بذور زيره سبزه در برابر تيمارهاي مختلف شوري در مرحله جوانه زني  <p> . </p>

  4. Bradyrhizobium Japonicum در مطالعه تنوع SucA و TopA استفاده از كاوشگرهاي  <p> . </p>

  40. مقايسه ساختمان و تخلخل برخي از خاك هاي زراعي خوزستان با اراضي بكر به كمك دستگاه Axial X-Ray Tomography  <p> . </p>

  400. بررسي تاثيرات مواد آلي از منابع مختلف بر خواص فيزيكو – شيميايي خاك و عملكرد محصول (مطالعه موردي استان بوشهر) ارزيابي درون شيشه اي ( Invitro )اثرات كاربرد سويه هاي ريزوبيومي برتر مولد IAA بر شاخص هاي رشد گياه گندم  <p> . </p>

  402. بررسي تجمع نيترات در خاك تحت مديريت هاي مختلف آبياري و كوددهي نيتروژن در زراعت چغندر قند  <p> . </p>

  403. بررسي تحول كانيهاي رسي و ارتباط آن با شكلهاي مختلف پتاسيم در ايستگاه تحقيقاتي خركه استان كردستان  <p> . </p>

  404. بررسي تركيب كاني شناسي رس در خاك هاي آهكي جزيره كيش  <p> . </p>

  405. بررسي تغييرات فصلي شوري و حركت املاح در اراضي تحت كشت نيشكر خوزستان  <p> . </p>

  406. بررسي تغييرات كربن آلي خاك در اثر تبديل مراتع به اراضي ديم كم بازده  <p> . </p>

  407. بررسي تغييرات برخي از ويژگيهاي فيزيكو شيميايي خاك در اثر تبديل مراتع به اراضي ديم كم بازده  <p> . </p>

  408. بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك سطحي در عرصه پخش سيلاب ايستگاه سهرين ـقره چريان زنجان   <p> . </p>

  409. بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي خاك به منظور افزايش ذخيره نزولات آسماني در پروفيل خاك با استفاده از كود حيواني، كاه و كلش و اسفنج  <p> . </p>

  41. مقايسه شش عصاره گير براي ارزيابي روي قابل جذب گياه گندم و غلظت بحراني روي در مطالعه گلخانه اي در تعدادي از خاك هاي استان خراسان  <p> . </p>

  410. بررسي تغييرات شوري خاك به كمك تصاوير ماهواره اي و سامانه اطلاعات جغرافيائي در دشت قهاوند ( استان همدان )  <p> . </p>

  411. بررسي جمعيت هاگ و آلودگي ريشه به قارچهاي ميكوويز – اربسكولار (AM) در گياه پوآ (Poa bullbosa) و ارتباط آن با بافت خاك  <p> . </p>

  412. بررسي حركت توأم آب با سولفات و كلرايد در خاك  <p> . </p>

  413. بررسي خاك ها و كاني هاي رسي دشت كوشكك استان فارس  <p> . </p>

  414. بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، مورفولوژيكي و كاني شناسي خاك هاي منطقه مبارك آباد قيروكارزين – استان فارس  <p> . </p>

  415. بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و منيرالوژي خاكهاي شور و سديمي شرق اصفهان  <p> . </p>

  416. بررسي خصوصيات ميكرومرفولوژيكي و SEM املاح و گچ در خاك هاي سرشار از گچ منطقه بم  <p> . </p>

  417. بررسي خصوصيات ريخت شناسي، فيزيكي، شيميائي و كاني شناسي خاك هاي دشت اشتهارد  <p> . </p>

  418. بررسي دلايل بر هم كنش اهن و منگنز در نخود در يك خاك آهكي استان فارس  <p> . </p>

  419. بررسي دانه بندي، كاني شناسي و شكل شناسي تپه هاي ماسه بادي غرب ايرانشهر  <p> . </p>

  42. مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد 20 رقم و لاين گندم در شرايط شور و غير شور استان قم  <p> . </p>

  420. بررسي رفتار فسفر در برخي خاك هاي آهكي دشت مشهد  <p> . </p>

  421. بررسي رفتار تورمي پليمرهاي سوپرجاذب در سيكل هاي متناوب تر و خشك شدن  <p> . </p>

  422. بررسي رفتار شيميايي عنصر روي در خاك هاي زير تاثير شوري  <p> . </p>

  423. بررسي روابط كميت به شدت (Q/I) پتاسيم در تعدادي از خاك هاي زير كشت چغندرقند آذربايجان غربي  <p> . </p>

  424. بررسي روابط همبستگي بين غلظت عناصر غذايي برگ و شاخص هاي كيفي گل رز در شمال خوزستان  <p> . </p>

  425. بررسي روابط بين خصوصيات خاك و ريزجانداران حل كننده فسفات در خاك هاي استان گيلان  <p> . </p>

  426. بررسي روش كود كاري نواري با استفاده از كود اوره و تاثير آن بر عملكرد و مقدار قند چغندر قند  <p> . </p>

  427. بررسي روش و ميزان مصرف عناصر ريزمغذي در زراعت كلزا در شهرستان كرمانشاه  <p> . </p>

  428. بررسي روشهاي سنتي حفاظت آب و خاك در استان آذربايجانغربي  <p> . </p>

  429. بررسي رابطه واحدهاي اراضي و پوشش گياهي در لوت شمالي  <p> . </p>

  43. مقايسه عملكرد و جذب ازت در لوبيا تحت تأثير تلقيح با ريزوبيوم، مصرف كود ازته و ريزوبيوم بومي خاك  <p> . </p>

  430. بررسي رابطه بين قدرت يوني و هدايت الكتريكي در محلول خاك هاي شور  <p> . </p>

  431. بررسي رابطه بين توزيع رطوبت خاك، شاخصهاي يكنواختي توزيع آب و ويژگيهاي فيزيكو شيميائي خاكدر محصولات مختلف  <p> . </p>

  432. بررسي رابطه بين تيپ هاي گياهي گونه هاي مختلف پسته وحشي با خاك در استان كهگيلويه و بويراحمد  <p> . </p>

  433. بررسي شكل هاي معدني فسفر در چند خاك آهكي انتخابي استان فارس  <p> . </p>

  434. بررسي شدت و يكنواختي بارش در شبيه ساز باران و فرسايش پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور  <p> . </p>

  435. بررسي علل ايجاد فرسايش آبكندي در يك اكوسيستم خشك بياباني مطالعه موردي : شهرستان لامرد  <p> . </p>

  436. بررسي علل شوري و قلياييت خاكهاي منطقه كال شور نيشابور  <p> . </p>

  437. بررسي عملكرد و كيفيت دانه سويا تحت تاثير كودهاي گوگردي و منيزيمي   <p> . </p>

  438. بررسي عملكرد ارقام گندم دوروم در شرايط شوري در منطقه يزد  <p> . </p>

  439. بررسي عوامل مهم و موثر بر شور شدن خاكهاي دشت انار كرمان  <p> . </p>

  44. مقايسه عصاره گيرهاي شيميايي مختلف جهت استخراج پتاسيم در خاكهاي آهكي ماندابي استان فارس  <p> . </p>

  440. بررسي عوامل موثر بر فرسايش پذيري در خاك هاي آهكي  <p> . </p>

  441. بررسي عوامل موثر در وقوع زمين لغزشها( مطالعه موردي حوزه آبخيز تجن)  <p> . </p>

  442. بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش تكنولوژيهاي حفاظت خاك توسط كشاورزان در استان مركزي  <p> . </p>

  443. تلفات پتاسيم در اراضي جنگلي  <p> . </p>

  444. تهيه نقشه ي نهشته هاي كواترنري با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند طيفي  <p> . </p>

  445. تهيه نقشه حاصلخيزي خاك هاي مناطق نجف آباد ـ زرين شهرـ طالخونچه با استفاده از نظريه ژئواستاتيستيك  <p> . </p>

  446. توان توليد هورمون اكسين و حل فسفات در برخي سويه هاي ازتوباكتركروكوكوم بومي خاك هاي تحت كشت گندم در استان چهارمحال و بختياري  <p> . </p>

  447. توزيع مكاني برخي خصوصيات حاصلخيزي خاك هاي واقع در دشت هاي استان گلستان  <p> . </p>

  448. توزيع نيتروژن معدني، نيتروژن آلي محلول و معدني شدن خالص نيتروژن در پروفيل يك خاك آهكي تيمار شده با كودهاي گاوي و شيميايي  <p> . </p>

  449. توزيع پاليگورسكايت و كاني هاي رسي همراه در برخي از مواد مادري خاك هاي استان اصفهان  <p> . </p>

  45. مكان يابي پهنه هاي مستعد كشت زيتون در استان لرستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)   <p> . </p>

  450. توصيه ميزان كود ازته (نيترات آمونيوم) مورد نياز توتون ويرجينيا بر اساس ميزان كربن آلي موجود در خاكهاي استان گلستان  <p> . </p>

  451. تأثير كوتاه مدت سيستم هاي خاك ورزي و مواد آلي بر تراكم طول ريشه ذرت و ويژگي هاي فيزيكي خاك  <p> . </p>

  452. تأثير منابع مختلف ازت در شستشوي نيترات در لايسيمتر در زراعت جو  <p> . </p>

  453. تأثير مواد آلي برميزان ظرفيت تبادل كاتيوني، ظرفيت نگهداري آب و ميزان آب قابل استفاده گياه در چند خاك بكر وكشت شده  <p> . </p>

  454. تأثير ورمي كمپوست غني شده با تركيبات معدني آهن بر عملكرد ذرت در شرايط گلخانه اي  <p> . </p>

  455. تأثير افزايش غلظت املاح بر مقدار فرسايش خاكهاي سديمي  <p> . </p>

  456. تأثير اصلاح كننده هاي زئوليت، ليكا و كمپوست بر تبخير  <p> . </p>

  457. تأثير برخي گونه هاي گياه آكاسيا بر خصوصيات خاك هاي داخل و خارج سايه انداز آنها  <p> . </p>

  458. تأثير تنش آبي و ميزان بذر مصرفي بر روي عملكرد بذر يونجه همداني  <p> . </p>

  459. تأثير تنش شوري بر رشد، ميزان پروتئين و روغن دانه و تركيب عناصر غذائي در سه رقم سويا  <p> . </p>

  46. مناسبترين دور آبياري و ميزان آب مورد نياز در زراعت لوبيا سفيد كشاورز  <p> . </p>

  460. تأثير دور آبياري باراني بر خواص كمي و كيفي يونجه رقم همداني  <p> . </p>

  461. تأثير دور آبياري باراني بر عملكرد و كارآيي مصرف آب آبياري يونجه  <p> . </p>

  462. تأثير روشهاي كاشت در كارايي مصرف آب و خواص كمي و كيفي پياز در زنجان  <p> . </p>

  463. تأثير روشهاي خاك ورزي بر پراكنش عناصر غذايي و خصوصيات شيميايي خاك در كشت گندم  <p> . </p>

  464. تأثير روشهاي خاك ورزي بر توسعه و تراكم ريشه گندم در منطقة خوزستان  <p> . </p>

  465. تأثير رژيم هاي آبياري بر عملكرد و كارآيي مصرف آب آبياري يونجه  <p> . </p>

  466. تأثير سيستم هاي خاك ورزي و كود دامي بر حركت برميد در خاك  <p> . </p>

  467. تأثير شوري بر جذب و انتقال پتاسيم در پايه هاي پسته  <p> . </p>

  468. تأثير طولاني مدت كشت نيشكر بر خواص فيزيكي خاك ها  <p> . </p>

  469. تأثير عمليات خاك ورزي و فشردگي خاك بر روي خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم ديم در آذربايجان غربي  <p> . </p>

  47. مدل هاي خطي برگشت فازي در خاكشناسي  <p> . </p>

  470. تأثير عمليات خاك ورزي و مقادير بذر بر عملكرد و صفات شبدر ايراني در چين هاي مختلف  <p> . </p>

  471. تابع توليد آب – عملكرد زعفران (. Crocus Sativus L) در دو روش آبياري كرتي و جويچه اي  <p> . </p>

  472. تاثير فسفر و پتاسيم بر عملكرد ذرت دانه اي در خوزستان  <p> . </p>

  473. تاثير كود روي بر عملكرد و ميزان فيتراستروژن ميوه انار در ارقام تجاري استان يزد  <p> . </p>

  474. تاثير كود زيستي و معدني فسفاته بر عملكرد نهائي دو رقم سورگوم علوفه اي (Humbo&Surgar graz) تحت شرايط شوري  <p> . </p>

  475. تاثير كاربرد و دور آبياري بر تركيب شيميايي و بعضي از شاخص هاي زيست شيميايي سه پايه پسته  <p> . </p>

  476. تاثير كاربرد ورمي كمپوست، اوره و سولفات روي بر شكل هاي مختلف روي در يك خاك آهكي  <p> . </p>

  477. تاثير كاربرد زئوليت بر نگهداشت نيترات و آمونيوم در خاك در شرايط رطوبت اشباع  <p> . </p>

  478. تاثير كاربرد سوشهاي مختلف ريزوبيوم در گره بندي يونجه هاي چند ساله  <p> . </p>

  479. تاثير كاشت ذرت و كودهاي مصرفي بر شكل هاي مختلف روي در يك خاك آهكي  <p> . </p>

  48. مديريت و نظامهاي بهره برداري از مراتع در سامانه هاي عرفي و اثرات آن برخصوصيات خاك  <p> . </p>

  480. تاثير لگومهاي علوفه اي يكساله به عنوان گياه پوششي بر ميزان ماده آلي و حاصلخيزي خاك  <p> . </p>

  481. تاثير مقادير مختلف ازت و فسفر بر عملكرد و كيفيت دانه و برخي ديگر از صفات آفتابگردان رقم شفق  <p> . </p>

  482. تاثير مقادير مختلف سولفات روي بر عملكرد و برخي صفات ارقام اميدبخش گندم آبي  <p> . </p>

  483. تاثير مقادير و منابع مختلف مواد آلي بر عملكرد محصول و خواص خاك در آذربايجان غربي  <p> . </p>

  484. تاثير منابع كود آلي بر كارآيي آب مصرفي و عملكرد گندم آبي رقم شهريار  <p> . </p>

  485. تاثير منابع مختلف كود آهن بر عملكرد كمي و كيفي ميوه درختان پرتقال  <p> . </p>

  486. تاثير منابع و مقادير ماده آلي بر خواص خاك و عملكرد ذرت دانه اي  <p> . </p>

  487. تاثير منابع و مقادير ماده آلي بر خواص خاك و عملكرد ذرت دانه اي  <p> . </p>

  488. تاثير منابع، مقادير و زمان كاربرد پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي كلزا  <p> . </p>

  489. تاثير مواد آلي در افزايش قدرت حاصلخيزي خاك تحت كشت توتون  <p> . </p>

  49. مديريت روش مصرف كود در شرايط شور در توليد گندم  <p> . </p>

  490. تاثير ماده آلي بر فراهمي فسفر در خاكهاي آهكي  <p> . </p>

  491. تاثير محلول پاشي كلسيم و محلول غذايي در مرحله دانه بندي، بر عملكرد دو رقم سويا  <p> . </p>

  492. تاثير محلول پاشي سولفات روي، منگنز و منيزيم بر روي عملكرد كمي و كيفي پرتقال محلي جهرم  <p> . </p>

  493. تاثير مديريت مصرف پتاسيم بر شاخص هاي كمي و كيفي عملكرد يونجه همداني  <p> . </p>

  494. تاثير مصرف آهن بر غلظت عناصر معدني برگ و درصد روغن دانه آفتابگردان در خاكهاي شور  <p> . </p>

  495. تاثير مصرف توام سولفات روي و سولفات منگنز بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي سويا در مزارع شرق مازندران  <p> . </p>

  496. تاثير مصرف عناصر پر مصررف و كم مصرف بر عملكرد كمي و كيفي انگور ياقوتي در قم  <p> . </p>

  497. تاثير چند نوع ورمي كمپوست بر برخي از پارامترهاي رشد نهال پسته  <p> . </p>

  498. تاثير نوع و مقدار كود پتاسه و عناصر كم مصرف بر كلزا در خوزستان  <p> . </p>

  499. تاثير يونهاي موجود در محلولهاي شور بر سرعت جوانه زني سورگوم  <p> . </p>

  5. TDR ارزيابي عملكرد حسگرهاي تدفيني ساخته شده براي دستگاه رطوبت سنج  <p> . </p>

  50. مروري بر نقش عوامل فيزيكوشيميايي موثر بر اشكال فرسايش در پهنه هاي مارني  <p> . </p>

  500. تاثير گوگرد و ماده آلي بر افزايش قابليت جذب فسفر در يك خاك آهكي  <p> . </p>

  502. تاثير پتاسيم، بر و مس بر عملكرد تركيب شيميايي يونجه رقم همداني  <p> . </p>

  503. تاثير پخش سيلاب بر تحولات خاك و پوشش گياهي مرتعي ايستگاه آبخوانداري سرچاهان – هرمزگان  <p> . </p>

  504. تاثير پخش سيلاب بر خصوصيات فيزيكي و شيميائي عمقهاي مختلف خاك دشت آبدالان گچساران  <p> . </p>

  505. تاثير پساب نيروگاه حرارتي بر آبشويي پتاسيم و منيزيم از خاك  <p> . </p>

  506. تاثير آبياري و پساب صنعتي و شهري بر مقدار كادميوم، نيكل، سرب و كروم خاك در منطقه مازندران  <p> . </p>

  507. تاثير آبياري و عناصر غذائي نيتروژن و پتاسيم در كيفيت پرتقال تامسون ناول  <p> . </p>

  508. تاثير آبياري يك در ميان جويچه اي بر عملكرد و كارآيي مصرف آب ذرت علوفه اي  <p> . </p>

  509. تاثير آبياري با پساب شهري و صنعتي استان مازندران بر تجمع برخي از عناصر سنگين در گياهان برنج و اسفناج  <p> . </p>

  51. مروري بركاربرد داده هاي ماهواره اي درمطالعات خاك  <p> . </p>

  510. تاثير بور و نيتروژن بر رشد و تركيب شيميايي اسفناج  <p> . </p>

  511. تاثير برخي از گونه هاي درخت الكاليپتوس بر فرم هاي مختلف فسفر آلي و معدني خاك هاي دشت گربايگان شهرستان فسا  <p> . </p>

  512. تاثير تقسيط كود نيتروژن همراه با محلول پاشي بر برخي از صفات كمي و كيفي گندم پاييزه  <p> . </p>

  513. تاثير تنش آبي بر عملكرد كمي و كيفي ذرت و تعيين تابع توليد آن  <p> . </p>

  514. تاثير تزريق كلسيم بر غلظت آن در اندام هوايي نخل و عارضه خشكيدگي خوشه خرما  <p> . </p>

  515. تاثير تغذيه برگي سويا در مرحله دانه بندي، بر قدرت جوانه زني بذرهاي حاصله در شرايط شور  <p> . </p>

  516. تاثير تغذيه برگي عناصر غذايي در مرحله دانه بندي، بر كيفيت محصول دو رقم سويا  <p> . </p>

  517. تاثير حذف آهك بر اجزا و نوع بافت برخي از خاك هاي آهكي مناطق خشك و نيمه خشك ايران مركزي  <p> . </p>

  518. تاثير دفعات محلول پاشي با كود كامل ميكرو و مقادير گوگرد بر عملكرد و كيفيت دو رقم پياز روز بلند  <p> . </p>

  519. تاثير روي و كادميوم بر رشد و جذب روي و كادميوم توسط گياه برنج 1- مرحله رويشي  <p> . </p>

  52. مصرف بهينه كودهاي دامي و نيتروژن در زراعت پنبه  <p> . </p>

  520. تاثير روي، نيتروژن و فسفر در جذب عناصر غذايي در تناوب گندم – ذرت  <p> . </p>

  521. تاثير روشهاي مختلف مصرف منگنز بر عملكرد كاه و دانه و غلظت و مقدار كل منگنز اندام هوايي گندم در يك خاك شور  <p> . </p>

  522. تاثير زمان مصرف كود ازتي و تلقيح بذر با باكتري بر عملكرد سويا  <p> . </p>

  523. تاثير سه تيمار شوري آب آبياري بر عملكرد شش رقم گندم انتخاب شده متحمل به شوري  <p> . </p>

  524. تاثير سولفات روي و سولفات پتاسيم بر رشد عملكرد ذرت دانه اي  <p> . </p>

  525. تاثير سولفات روي بر عملكرد و كيفيت نارنگي انشو  <p> . </p>

  526. تاثير سامانه هاي مختلف آبياري در ميزان توليد غده، شكر خالص و قند قابل استحصال در طي سه دوره برداشت محصول چغندر قند  <p> . </p>

  527. تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد و اجراي عملكرد دانه شانزده رقم گندم نان در دو شرايط آبياري مطلوب و ديم  <p> . </p>

  528. تاثير سطوح مختلف پتاسيم و گوگرد بر ميزان روغن، پروتئين و برخي از شاخص هاي رشد در دو رقم آفتابگردان  <p> . </p>

  529. تاثير سطوح مختلف بور و روي و دو منبع روي بر رشد و تركيب شيميايي برنج  <p> . </p>

  53. مطالعه ميكروسكوپي شكل هاي پدوژنيك كربنات كلسيم در خاكهاي خشك و نيمه خشك جنوب ايران  <p> . </p>

  530. تاثير سطوح مختلف شوري و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه گندم  <p> . </p>

  531. تاثير سطوح مختلف شوري آب آبياري بر عملكرد ارقام اصلاح شده برنج در شرايط گلخانه اي  <p> . </p>

  532. تاثير سطوح و تقسيط كود نيتروژنه بر رشد و عملكرد دانه ذرت شيرين  <p> . </p>

  533. تاثير شوري و نسبت جذب سديم محلول غذايي بر عملكرد برخي پارامترهاي كيفي گوجه فرنگي  <p> . </p>

  534. تاثير شوري بر الگوي جذب و تركيب شيميايي ژنوتيپ هاي مختلف گندم  <p> . </p>

  535. تاثير شوري خاك و آب بر رشد و عملكرد ژنوتيپ هاي گندم  <p> . </p>

  536. تاثير شيرابه حاصل از كمپوست زباله هاي شهري بر خصوصيات خاك  <p> . </p>

  537. تاثير عمق، ميزان ماده آلي و درصد رس خاك بر توليد مراتع در ارتفاعات و جهات مختلف  <p> . </p>

  538. تاثير عناصر ماكرو بر شدت خسارت كنه تارتن دو نقطه اي و برخي مشخصه هاي زراعي لوبيا قرمز رقم صياد در شهرستان بروجرد  <p> . </p>

  539. تاثير عناصر غذايي ماكرو بر شدت خسارت شته و برخي از مشخصه هاي زراعي كلزا  <p> . </p>

  54. مطالعه ويژگي هاي جذب روي در خاك هاي تحت كشت نيشكر در شمال خوزستان  <p> . </p>

  540. تاثير عصاره كود مرغي در توزيع عناصر روي، سرب و كادميوم در خاك با استفاده از عصاره گيري مرحله اي  <p> . </p>

  541. تاثيرشوري و SAR محلول غذايي بر روي جذبيت عناصر و تركيب شيميايي گوجه فرنگي در محيط كشت پرليت  <p> . </p>

  542. تاثر مصرف روي در رشد و عملكرد سويا و تعيين حد بحراني آن تحت شرايط گلخانه اي  <p> . </p>

  543. تاخير در نيتريفيكاسيون خاك يك منطقه صنعتي آلوده به كرم  <p> . </p>

  544. تجمع فلزات سنگين دراندامهاي ذرت علوفه اي تحت آبياري با فاضلاب  <p> . </p>

  545. تجمع نيترات (NO3) و روشهاي كاهش غلظت آن در سبزيجات  <p> . </p>

  546. تجزيه روغن ترانسفورمر بوسيله باكتري EL-1 در شرايط غرقابي و غير غرقابي در خاك  <p> . </p>

  547. تجزيه زيستي بعضي از هيدروكربن هاي آروماتيك نفتي خطرناك در محيط زيست جنوب غرب ايران به وسيله مخلوطي از گونه هاي باكتري استخراج شده از خاك هاي آلوده در تالاب شادگان  <p> . </p>

  548. تخمين هدايت هيدروليكي اشباع خاك بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي  <p> . </p>

  549. تخمين پتانسيل توليد گندم و ارزيابي تناسب كيفي اراضي در مزارع انتخابي دشت ارزوئيه، استان كرمان  <p> . </p>

  55. مطالعه ويژگيهاي جذب روي در خاك هاي تحت كشت نيشكر در شمال خوزستان  <p> . </p>

  550. تخمين غيرپارامتريك منحني رطوبتي خاك با استفاده از توابع انتقالي  <p> . </p>

  551. تراس بندي وسكوبندي روش سنتي بهره برداري وحفاظ آب وخاك » مطالعه موردي استان آذربايجان غربي »  <p> . </p>

  552. تشكيل و پيدايش كاني هاي فييبري پالي گورسكايت و كاني هاي رسي همراه در ارتباط با واحدهاي مختلف اشكال زمين در منطقه دشت قزوين  <p> . </p>

  553. تطابق نتايج حاصل از رديابي منشاء رسها و سيلتها توسط لانتانيدها بامشاهدات صحرايي در ايستگاه پخش سيلاب تاسران  <p> . </p>

  554. تعيين قابليت توليد سيدروفور در سويه هاي ازتوباكتر كروكوكوم بومي گندم زارهاي استان چهارمحال و بختياري  <p> . </p>

  555. تعيين كاربري اراضي با استفاده از فناوري سيستم اطلاعات و سنجش از دور در حوضه آبخيز غرب شهرستان اروميه  <p> . </p>

  556. تعيين مناسب ترين برگ نخل خرما به منظور نمونه برداري و تعيين غلظت عناصر غذايي  <p> . </p>

  557. تعيين مناسب ترين زمان محلول پاشي كود كامل (mel spray) بر رشد و عملكرد گندم رقم تجن  <p> . </p>

  558. تعيين مناسبترين منبع و مقدار مصرف كود آلي در زراعت گندم در شاهرود  <p> . </p>

  559. تعيين مدل جذب سيال توسط پليمرهاي بيش اندوز T-A100 و T-A200  <p> . </p>

  56. مطالعه وضعيت پتاسيم در خاكهاي استان گيلان و تاثير خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك بر آن  <p> . </p>

  560. تعيين نياز چغندر قند بذري در منطقه اردبيل  <p> . </p>

  561. تعيين نيازآبي گياه كلزا با استفاده از لايسيمتر در منطقه حاجي آباد هرمزگان  <p> . </p>

  562. تعيين همبستگي بين غلظت عناصر سنگين در خاك با آبياري رودخانه سياهرود  <p> . </p>

  563. تعيين آب مصرفي ذرت در شرايط استاندارد به روش لايسيمتري  <p> . </p>

  564. تعيين آزمايشگاهي خصو صيات هيدروليكي خاك هاي ماسه اي در تعادل با سطح ايستابي با استفاده از دستگاه TDR  <p> . </p>

  565. تعيين اجزاي مختلف فسفر معدني در تعدادي از خاك هاي انتخابي استان همدان و ارتباط آنها با خصصويات فيزيكي و شيميايي خاك  <p> . </p>

  566. تعيين بهترين زمان و ميزان مصرف ازت در زراعت كلزا  <p> . </p>

  567. تعيين توان توليد فيتوهورمون ايندولي ( IAA) توسط سويه هاي ريزوبيومي بومي برخي از خاك هاي ايران به دو روش كمي و كيفي  <p> . </p>

  568. تعيين توانايي توليد هيدروژن سيانيد در برخي سويه هاي ازتوباكتركروكوكوم بومي خاك هاي تحت كشت گندم در استان چهارمحال و بختياري  <p> . </p>

  569. تعيين حد متعادل عناصر غذايي درختان ليموشيرين در استان فارس با روش DRIS  <p> . </p>

  57. مطالعه پايداري خاكدانه ها در مناطق داراي فرسايش آبكندي استان فارس  <p> . </p>

  570. تعيين حد بحراني فسفر سورگوم علوفه اي در خاك هاي منطقه بيرجند  <p> . </p>

  571. تعيين روش مناسب تامين آهن مورد نياز مركبات براي افزايش عملكرد كمي و كيفي ميوه  <p> . </p>

  572. تعيين رابطه بين آب مصرفي و عملكرد پنبه در گرگان و كاشمر  <p> . </p>

  573. تعيين سطح بحراني پتاسيم با استفاده از روش گرافيكي كيت – نلسون و معادله ميچرليخ – بري براي ذرت در خاكهاي استان گيلان  <p> . </p>

  574. تعيين ضريب گياهي ذرت در منطقه نيمه خشك ورامين  <p> . </p>

  575. تعيين ضريب پخشيدگي و عامل تاخير املاح در خاك  <p> . </p>

  576. تعريف لاية كاپيلاريته و تعامل آن با آب زيرزميني به منظور تهيه نقشه ريسك و خطر شوري ( مطالعه موردي در منطقة گوربند، استان هرمزگان )  <p> . </p>

  577. تغيير و تحول در خصوصيات فيزيكو شيميايي و مينرالوژيكي خاك هاي با مواد مادري لسي در ارتباط با موقعيتهاي مختلف ژئومورفيك در دو منطقه با اقليم هاي متفاوت در استان گلستان  <p> . </p>

  578. تغيير برخي از خصوصيات فيزيكي خاك در اثر عمليات خاكورزي  <p> . </p>

  579. تغييرات فسفر و پتاس در خاك مرتعي و ديم زار و تغييرات آن در رواناب حاصله  <p> . </p>

  58. مطالعه اثر پايه و پيوندك بر ميزان جذب و مسموميت بر در ارقام مركبان  <p> . </p>

  580. تغييرات مكاني غلظت سرب در خاكهاي مجاور بزرگراه تهران – كرج  <p> . </p>

  581. تغييرات ويژگي هاي فيزيكي و شيميائي خاك در اثر پخش سيلاب در ايستگاه موسيان ايلام  <p> . </p>

  582. تغييرات پتاسيم محلول در اثر مصرف پتاسيم و كاني شناسي برخي خاك هاي زير كشت گندم در استان آذربايجان غربي با XRD  <p> . </p>

  583. تغييرات برخي ويژگي هاي شيميايي خاك در اثر آبياري با پساب  <p> . </p>

  584. تغييرات جرم مخصوص ظاهري و هدايت هيدروليكي اشباع خاك بستر بذر بر اثر سه روش آبياري غرقابي، باراني و زيرزميني  <p> . </p>

  585. تغييرات زماني شكل هاي شيميايي كادميوم در خاك هاي تيمار شده با سطوح و منابع متفاوت اين عنصر  <p> . </p>

  586. تغييرات سينتيك رهاسازي فسفر در خاك هاي چهار رديف اراضي مناطق اصفهان و چهارمحال وبختياري و تاثير آن بر جذب فسفر گندم  <p> . </p>

  587. تغذيه بهنيه گندم تحت ابياري با فاضلاب شهري  <p> . </p>

  588. جداسازي و خالص سازي باكتريهاي بومي جنس آزوسپيريلوم و بررسي كيفي توان توليد HCN آنها  <p> . </p>

  589. حفاظت و مديريت پايدار خاك با تكيه بر مديريت كاه وكلش و روش هاي مختلف خاك ورزي  <p> . </p>

  59. مطالعه اثر سويه هاي مختلف ريزوبيوم بر جذب عناصر ريزمغذي در گياه لوبيا  <p> . </p>

  590. خاك از ديدگاه قرآن  <p> . </p>

  591. دفع فاضلاب در خاك و تاثير آن بر كيفيت آبهاي زير زميني  <p> . </p>

  592. دانش بومي و تقويت حاصلخيزي خاك در روستاهاي كوهستاني استان يزد  <p> . </p>

  593. روند تغيير قابليت استفاده فسفر در يك خاك آهكي و تاثير كود دامي بر آن  <p> . </p>

  594. روي و سرب در اثر كاربرد آب فاضلاب در خاك، حركت كادميوم  <p> . </p>

  595. روش و ميزان مصرف سولفات آهن بر عملكرد و كيفيت كلزا  <p> . </p>

  596. روش جديد تجزيه برگي براي برطرف كردن كمبود آهن در مركبات  <p> . </p>

  597. رابطه مقدار رس با نرخ فرسايش پذيري بادي رسوبات بياباني  <p> . </p>

  598. رابطه بين كلرور آهن با اشكال مختلف آهن در مركبات  <p> . </p>

  599. رر سيي تأثيرمقاديرمختلف پليمرسوپر جاذب (TARAWAT A200) و سطوح مختلف تنش خشكي روي رشد و عملكرد ذرت علوفه اي ( Zea may )   <p> . </p>

  6. فرسايش گالي در تپه هاي لسي اطراف درياچه آلاگل  <p> . </p>

  60. مطالعه اثر شوري خاك و آب بر42 ژنوتيپ گندم و تعيين همبستگي عملكرد دانه با صفات مختلف در تنش شوري  <p> . </p>

  600. سينتيك آزاد سازي پتاسيم غير تبادلي در خاكهاي آهكي با استفاده از روش اصلاح شده سديم تترافنيل بوران  <p> . </p>

  602. سينتيك آزاد شدن پتاسيم غير تبادلي در خاك هاي انتخابي منطقه اروميه  <p> . </p>

  603. سينتيك تبديل فسفر قابل جذب به فسفر غير قابل جذب در تعدادي از خاك هاي همدان  <p> . </p>

  604. سينتيك رهاسازي فسفر در خاك هاي تيمار شده با كود مرغي در شماري از خاك هاي استان همدان  <p> . </p>

  605. شكل هاي مختلف فسفر معدني در خاك هاي منطقه بيرجند  <p> . </p>

  606. شكل هاي مختلف روي در برخي خاكهاي آهكي استان تهران و روابط آنها با ويژگي هاي خاك  <p> . </p>

  607. شناخت ناهنجاري هاي تغذيه در باغ هاي سيب منطقه كاكان استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از روش DOP  <p> . </p>

  608. شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي گل رز در شمال خوزستان  <p> . </p>

  609. شبيه سازي حركت كادميم در خاك  <p> . </p>

  61. مطالعه اثرات محلولپاشي قبل از برداشت كلرور كلسيم روي صفات انباري انگور  <p> . </p>

  610. شبيه سازي عددي جريان غير اشباع آب در خاك با استفاده از مدل بقاي جرم  <p> . </p>

  611. طبقه بندي كيفي تناسب اراضي ايستگاه تحقيقات زيتون سر پل ذهاب براي درخت زيتون  <p> . </p>

  612. طبقه بندي تناسب كيفي اراضي براي گندم در منطقه خدابنده استان زنجان  <p> . </p>

  613. عكس العمل اكوتيپ هاي مختلف اسپرس به محلول پاشي اوره  <p> . </p>

  614. علت يابي ته نشيني كربنات كلسيم در سطح و خلل و فرج خاك در منطقه قهاوند – فامن  <p> . </p>

  615. عملكرد ماده خشك و عناصر غذايي كم مصرف در سويا تحت تاثير تيمارهاي خاكي و برگ پاشي آهن و منگنز  <p> . </p>

  616. عملكرد گندم در استان فارس و رابطه آن با وضعيت آهن، روي، مس، و منگنز خاك  <p> . </p>

  617. عوامل موثر بر جمعيت Rhizobium meliloti خاك و تشكيل غده در مزارع يونجه  <p> . </p>

  618. عرفي مدل جذب عناصر غذايي (NST.3) و بررسي كارايي آن در پيش بيني جذب پتاسيم توسط گندم  <p> . </p>

  619. غلظت بحراني فسفر در شاليزارهاي استان چهارمحال و بختياري  <p> . </p>

  62. مطالعه اثرات روي ، آهن و منگنز بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم  <p> . </p>

  620. غير متحرك كردن فلزات سنگين دريك خاك آلوده  <p> . </p>

  63. مطالعه اثرات عناصر كم مصرف بر عملكرد و اجزاي عملكرد در ذرت دانه اي  <p> . </p>

  64. مطالعه ارزيابي تناسب اراضي محصولات مهم زراعي دردشتهاي دمق،چورمق و سراوك استان همدان  <p> . </p>

  65. مطالعه تأثير تخليه بيولوژيك پتاسيم از خاك بر دگرگوني كانيهاي رسي  <p> . </p>

  66. مطالعه تاثير مقادير مختلف كود پتاسيم بر عملكرد چاي  <p> . </p>

  67. مطالعه تاثير ميكوريزا (AM) روي مورفولوژي ريشه و pH ريزوسفر در گياه برنج با استفاده از سيستم ريزوبوكس  <p> . </p>

  68. مطالعه تحول كاني هاي رسي در خاك هاي تحت كشت استان خوزستان ايران  <p> . </p>

  69. مطالعه تراكم بوته و تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و برخي خصوصيات زراعي ذرت (Sc301)   <p> . </p>

  7. كوددهي باغات پسته با استفاده از سيستم آبياري قطره اي و مقايسه آن با روش سنتي  <p> . </p>

  70. مطالعه خصوصيات فيزيكي، شيميايي و رده بندي پارينه خاك ها با مواد مادري لسي در منطقه قپان استان گلستان بر اساس دو روش نتلتون و مك  <p> . </p>

  71. مطالعه خصوصيات مورفولوژيكي، اقليمي و خاكي مناطق آبكندي در استان گلستان  <p> . </p>

  72. مطالعه سينتيك آزاد شدن فسفر در شماري از خاك هاي همدان  <p> . </p>

  73. مطالعات خاك شناسي طرح كنترل سيلاب دشت فيروزآباد  <p> . </p>

  74. مطالعة ظرفيت خاك براي تثبيت پتاسيم و كاني شناسي جزء رس، سيلت و شن خاك هاي زير كشت انگور منطقة اروميه با XRD   <p> . </p>

  75. معرفي يك نوع بارانساز مصنوعي قابل حمل براي بررسي فرسايش و رسوب  <p> . </p>

  76. نقش فرايندهاي پدوژنيكي در توزيع قابليت مغناطيسي خاك هاي استان كهگيلويه و بوير احمد  <p> . </p>

  77. نقش قارچ ها در اصلاح اراضي آلوده به سرب در فرآيند گياه بهسازي  <p> . </p>

  78. نقش قارچ هاي ميكوريزي خاك در تغذيه نهال گردو  <p> . </p>

  79. نقش گوگرد در ميزان عملكرد، پروتئين و روغن ارقام كلزا  <p> . </p>

  8. كاليبره كردن روش الكترواولترافيلتراسيون براي پتاسيم در خراسان  <p> . </p>

  80. نقش افق آرجيليك در ايجاد رژيم رطوبتي اكويك در خاك هاي جنگلي خيرودكنار نوشهر ( استان مازندران )  <p> . </p>

  81. نقش بور و روي بر توليد و پارامترهاي رشد ذرت دانه اي در خوزستان  <p> . </p>

  82. نقش تغذيه بهينه در كاهش عارضه سرخشكيدگي پسته  <p> . </p>

  83. نقش دور و ميزان آب آبياري بر كاهش شدت عارضه خشكيدگي خوشه خرما  <p> . </p>

  84. نقش عناصر غذايي اصلي بر عملكرد ميوه انگور و كيفيت آن  <p> . </p>

  85. نياز آبي گياه پنبه و ضريب گياهي Kc مربوط به آن به روش لايسيمتري در منطقه كاشمر  <p> . </p>

  86. نسبت كميت – شدت پتاسيم و همبستگي پارامترهاي آن با شاخص هاي گياه گندم و برخي از خصوصيات خاكهاي همدان  <p> . </p>

  87. هم دماهاي تبادلي پتاسيم (روابط كميت – شدت) و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك در برخي از خاك هاي قليايي – آهكي استان آذربايجان غربي  <p> . </p>

  88. همبستگي پارامترهاي كميت – شدت پتاسيم خاك (Q/I) با شاخص هاي گياهي گندم در منطقه آبيك  <p> . </p>

  89. همبستگي بين مهمترين خصوصيات بيولوژي و فيزيكو شيميايي خاك مزارع پنبه استان گلستان با شاخص بيماري (Disease Index )و درصد بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پنبه   <p> . </p>

  9. كاليبراسيون منگنز براي سويا تحت شرايط مزرعه اي  <p> . </p>

  90. واكنش كلزا نسبت به مقادير مختلف فسفر و روش مصرف آن  <p> . </p>

  91. واسنجي عامل فرسايش پذيري يك مدل فرايندي در فرسايش آبي با استفاده از شبيه سازي باران  <p> . </p>

  92. وضعيت جبهه نمكي در فاروي پشته پهن  <p> . </p>

  93. پهنه بندي توزيع مكاني سرب و نيكل كل دو قطب صنعتي منطقه اصفهان  <p> . </p>

  94. پهنه بندي خطر شوري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي و ارزيابي چند معياري  <p> . </p>

  95. پيش بيني خصوصيات هيدروليكي خاك با روش معكوس در شرايط مزرعه اي  <p> . </p>

  96. پيشگويي آبشويي پتاسيم با استفاده از يك مدل ساده رياضي  <p> . </p>

  97. پارامترهاي سينتيكي جذب نيترات بوسيله ريشه سيب زميني در سه زمان از رشد گياه  <p> . </p>

  98. پاسخ ده ژنوتيپ گندم نان و دوروم به تنش خشكي در شرايط مزرعه و گلخانه  <p> . </p>

  99. آزمون مدل ANSWERS جهت محاسبه روان آب و فرسايش / رسوب در شرايط گوناگون اقليمي، مديريتي و خصوصيات مختلف فيزيكو شيميايي خاك هاي ايران  <p> . </p>

ارزيابي دقت پيش بيني وزن مخصوص ظاهري با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي و توابع انتقالي خاك  <p> . </p>

انتخاب براي مقاومت به خشكي در لاين هاي كنجد  <p> . </p>

بررسي اثر تلفيقي روش هاي كاربرد خاك و كود – آبياري مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد اجزاء عملكرد ذرت دانه اي (رقم 704)  <p> . </p>

بررسي امكان مصرف خاكي كيليت آهن با بنيان «ئي دي تي اي» در باغ هلو  <p> . </p>

بررسي تثبيت Zn+2 توسط هيوميك اسيد استخراج شده از خاك جنگلي آمل در pH هاي مختلف  <p> . </p>

تاثير پتاسيم در كاهش خسارت لار و مينوز مركبات  <p> . </p>

سينتيك آزاد سازي روي در پانزده خاك آهكي استان فارس و اثركاربرد روي و فسفر بر آن  <p> . </p>

صفحه  <p> . </p>

12/04/2010

توليد و عدم توليد آنزيم ACC دآميناز در تعدادي از سودوموناس هاي فلورسنت


……….


جداسازي، شناسايي و بررسي پتانسيل توليد سيانيد هيدروژن در برخي از سودوموناس هاي فلورسنت


……….


معرفي سودوموناسهاي فلورسنت به عنوان باكتريهاي حل كننده فسفاتهاي معدني نامحلول


……….


بررسي توان توليد سيدروفور در تعدادي از سودوموناسهاي فلورسنت بومي خاكهاي ايران


……….


توانايي سودوموناسهاي فلورسنت از نظر توليد سيانيد هيدروژن و استفاده ازبه عنوان منبع نيتروژن ACC


……….


جداسازي و ارزيابي توان توليد اكسين برخي از سودوموناسهاي بومي خاكهاي ايران


……….


ارزيابي توان توليد اكسين و سيانيد هيدروژن در برخي از جدايه هاي Flavobacterium


……….


مقايسه توان حل كنندگي فسفات معدني نامحلول سودوموناسهاي فلورسنت


……….


بررسي جذب عناصر معدني توسط دو رقم نيمه مقاوم و مقاوم گندم تلقيح شده با قارچهاي ميكوريزي در سطوح مختلف شوري


……….


افزايش مقاومت گياه گندم به شوري از طريق تلقيح با قارچهاي ميكوريز آربسكولار


……….


تأثير رابطه همزيستي ميكوريزي در عملكرد و اجزاء عملكرد و بهبود خصوصيات فيزيولوژيكي دو رقم نيمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوري


……….


تأثير مقادير مختلف گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر خصوصيات كمي و كيفي توتون ويرجينيا


……….


مطالعه تأثير منعقدكننده ها بر حذف آلودگيهاي ميكروبي و آلي شيرابه زباله شهري


……….


مقايسه ميزان توليد پلي ساكاريد خارج سلولي توسط باكتريهاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم و حساس به شوري


……….


اصلاح يك خاك شور و سديمي با استفاده از گوگرد، مواد آلي و ميكرواورگانيسمها


……….


بررسي تاثير كود بيولوژيك ازتوباكتر و ورمي كمپوست بر جذب پتاسيم و عملكرد گندم ديم زمستانه


……….


بررسي كارايي همزيستي قارچهاي ميكوريزايي VA گياه ذرت تحت تأثير تنش شوري در سطوح مختلف فسفر


……….


روش كمي اندازه گيري تركيبات سايدروفوري در ترشحات ريشه اي گياه


……….


بررسي نقش كود هاي بيولوژيك، گوگرد و منيزيم در افزايش عملكرد گندم


……….


مطالعه اثر جهت و موقعيت شيب بر معدني شدن كربن در باغات بادام منطقه سامان شهركرد


……….


بررسي توانايي سه ايزوله سودوموناس در رهاسازي فسفات ازسطوح كانيهاي متغير بار


……….


مديريت نيتروژن در مزارع لوبياي تلقيح شده با مايه تلقيح ريزوبيوم


……….


استفاده از روش ترقيق ايزوتوپي جهت سنجش توان تثبيت نيترون توسط باكتري برادي ريزوبيوم در همزيستي با سويا


……….


تغيير جمعيت ميكروارگانيسم هاي كموليتوتروف و هتروتروف اسيد دوست وخنثي دوست اكسيد كننده گوگرد در خاك با افزودن ماده آلي و گوگرد


……….


بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت داراي فعاليت آنزيم ACC deaminase برجوانه زني و رشد دو رقم كلزا در شرايط شور


……….


تأثير كاربرد باكتريهاي افزاينده رشد گياه (PGPR) بر جنبه هاي مختلف رشد ونمو ذرت در سيستم كشاورزي پايدار با نهاده كافي


……….


بررسي اثر كود زيستي فسفاته و مقادير متفاوت كود فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم


……….


اثر باكتري هاي كمكي در گره بندي و تثبيت نيتروژن لوبيا سبز باRhizobium leguminosarum bv.phaseoli


……….


مطالعه روند جذب عناصر غذايي دانه دو رقم سويا در پاسخ به كودهاي بيولوژيك تيوباسيلوس و ميكوريزا


……….


بررسي اثر كودهاي بيولوژيك ميكوريزا و تيوباسيلوس بر عملكرد و اجزاء عملكرد[Glycine max (L.) Merr.] دو رقم سويا


……….


ارزيابي فعاليت برخي از آنزيمهاي ليگنوسلولوليتيك برخي از قارچها در تجزيه پسماند هاي سيب زميني


……….


درصدكاهش وزن پسماند هاي سيبزميني پس از مايه زني با برخي از قارچهاي ساپروفيت خاك


……….


ارزيابي تأثير سيستم هاي مختلف شخم و بقاياي گياهي بر جمعيت كرم هاي خاكي


……….


بررسي كاربرد مايكوريزا، ورمي كمپوست و كود فسفات زيستي بر همزيستي ريشه،غلظت فسفر و ميزان اسانس در گياه دارويي رازيانه


……….


بررسي عكس العمل ريزوبيوم سيسري به كودهاي نيتروژني و فسفري در شرايط ديم


……….


بررسي راندمان حذف بيولوژيك گازوئيل در خاك، بوسيله دو گونه باكتري بومي خاكهاي آلوده جنوب پالايشگاه تهران


……….


بررسي تاثير استفاده از بستر خاك اره، بر افزايش ميزان تجزيه زيستي آلودگيهاي هيدروكربني


……….


شناسائي جدايه هاي Sinorhizobium meliloti بومي بر اساس توالي16SrRNA


……….


مطالعه وضعيت آنزيم ACC دآميناز در برخي سويه هاي ريزوبيوم بومي ايران


……….


تاثير لجن فاضلاب، شوري و كربنات كلسيم بر فعاليت هاي بيولوژيكي خاك


……….


بررسي اثر همزيستي قارچ ميكوريزا با گياه شبدر در ميزان فسفر قابل دسترس خاك


……….


مطالعه رقابت بين باكتري ريزوبيوم، آربسكولار ميكوريزا و كرم خاكي


……….


افزايش تثبيت بيولوژيك نيتروژن در گياه سويا با استفاده از فناوري هسته اي ( اشعه گاما )


……….


اثر متقابل بافت و گوگرد بر فعاليت برخي آنزيم هاي خاك


……….


تهيه كود آلي از ضايعات كارخانه توليد شكر از نيشكر هفت تپه


……….


نقش ويژگي هاي بيولوژيك خاك بر آبشويي فسفر از ستون آن


……….


بحث و بررسي پيرامون عملكرد شيميايي و فيزيكي انواع نمك بر پروسه گندزدايي ميكروبي و آناليز شيميايي شيرابه حاصل از كمپوست


……….


بررسي معدني شدن نيتروژن در دو خاك تيمار شده با كود گوسفندي و كمپوست زباله شهري به روش خوابانيدن زيستي هوازي


……….


تأثير كيفيت بقاياي گياهي بر ميزان بيوماس ميكروبي خاك


……….


بررسي سينتيك تجزيه بقاياي گياهي كلزا در سطوح رطوبتي مختلف


……….


بررسي اثر كاربرد برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم برميزان پروتيين و روغن دانه سويا با توجه به زمان تلقيح و ميزان كود فسفاته كاربردي


……….


بررسي تعداد ميكروارگانيسمهاي خاك در اكوسيستمهاي طبيعي شمال ايران( مازندران )


……….


تأثير گوگرد و تلقيح با باكتريهاي تيوباسيلوس بر فراهمي عناصر غذايي و برخي خصوصيات شيميائي يك خاك آهكي


……….


r بررسي امكان تلقيح نيشكر با باكتري در مزارع نيشكر خوزستان


……….


اثر تلقيح ميكوريزايي و باكتريهاي حل كننده فسفر بر ميزان مصرف فسفر و رشد نيشكر


……….


استفاده از لجن فاضلاب در فرآيندتوليد ورمي كمپوست


……….


بررسي تأثير مايه تلقيح ازتوباكتر و آزوسپيريلوم بر عملكرد گندم و جو


……….


بررسي اثرات سوپرجاذب بر عملكرد و اجزاء عملكرد نخود ديم تلقيح شده با باكتري مزوريزوبيوم


……….


تأثير تلقيح بذر يونجه با باكتري هاي همزيست و مصرف نيتروژن پس از هر چين بر عملكرد و كيفيت علوفه در زراعت يونجه رقم همداني


……….


بررسي تأثير سطوح مختلف تنش خشكي بر روي مؤلفههاي رشد ذرت ميكوريزايي و غير ميكوريزايي در غلظت هاي مختلف فسفر خاك


……….


تاثير قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در جذب عناصر غذايي در پياز


……….


بررسي اثر جدايه هاي برتر ازتوباكتر بر روي عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي گندم در شرايط مزرعه در استان آذربايجان شرقي


……….


بررسي امكان استفاده از كودهاي شيميايي جهت رشد باكتري هاي تيوباسيلوس در فرايند زيست فروشويي مس


……….


تأثير آلودگي خاك به درصدهاي مختلف نفت خام بر جمعيت باكتريايي آن


……….


بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تراكم بر همزيستي قارچ ميكوريزا و زيكولار اربسكولار درخصوص صفات مرفولوژيك و اجزاي عملكردگياه شبدر برسيم


……….


بررسي اثرات چهار سويه ازتوباكتر بر رشد و جذب عناصر غذايي در نهال سيب


……….


فاكتورهاي خاكي مؤثر بر حضور كرمهاي خاكي در واحدهاي اكوسيستمي جنگلي


……….


بررسي اثر تلقيح قارچ ميكوريز آربوسكولار در گياه گندم تحت استرس خشكي


……….


معرفي يك روش سريع براي تخمين شدت معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در يك خاك آهكي تيمار شده با كودهاي آلي


……….


پالايش زيستي خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي


……….


بررسي كارايي تثبيت بيولوژيك ازت سويه هاي ريزوبيوم در همزيستي با دو رقم لوبيا به روش رقت ايزوتوپي ازت 15


……….


بررسي كارآيي همزيستي قارچهاي ميكوريزا با ژنوتيپ هاي گندم بر جذب عناصر كم مصرف تحت شرايط شور


……….


تأثير افزودن نيتروژن و تنظيم نسبت C/N بقاياي گياهي مختلف برسرعت تجزيه بقايا


……….


شناسايي استرينهاي متحمل به شوري و خشكي سينوريزوبيوم مليلوتي


……….


بررسي تغييرات هدايت الكتريكي، ظرفيت تبادل كاتيوني و واكنش خاك درخاكهاي شاليزار واقع در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي در استان گيلان


……….


بررسي اثر توپوگرافي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در اراضي تحت كشت بادام در منطقه سامان شهركرد


……….


مطالعه تأثير آتش سوزي جنگل و سوزاندن پسمان زراعي بر تغييرات كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي لايه هاي سطحي خاك


……….


تعيين مهمترين خصوصيات خاكي مؤثر در تفكيك تيپ هاي پوششي جنگلي


……….


ويژ گيهاي شيميايي و مينرالي خاكهاي مارني شرق فامنين و مناطق مجاور ( استان همدان )


……….


مدل تخمين پتانسيل توليد جو آبي


……….


بررسي و مطالعه خصوصيات ميكرومورفولوژيكي و مينرالوژيكي خاكهاي جنگلي خيرودكنارنوشهر ( استان مازندران )


……….


مطالعه خاكشناسي و قابليت اراضي خاكهاي منطقه زردلان شيروان چرداول ( ايلام )


……….


بررسي و مقايسه چهار روش تهيه نقشه هاي استفاده از اراضي وپوشش زمين با استفاده از سنجش از دور در حوضه سد اكباتان ( همدان )


……….


شاليزاري منطقه آمل استان مازندران


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصول زيتون در بخشي از اراضي شهرستان


……….


رودبار ( استان گيلان )


……….


فرم هاي مختلف آهك در مقطع نازك خاك هاي حوضه آبخيز گرگك


……….


تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به منظور بهينه سازي استفاده


……….


از اراضي


……….


مطالعه ارتباط خصوصيات شيميايي خاكهاي مارني با پوشش گياهي در شهرستان بيرجند


……….


بررسي برخي از خصوصيات موفولوژيكي، فيزيكي و شيميايي رسوبات لسي و پارينه خاكها به عنوان شاخصي از تغيير اقليمي و خاكسازي در منطقة قپان استان گلستان


……….


بررسي فرمهاي مختلف آهن و نوع رس در افقهاي مختلف منطقه چايكاري فومن در استان گيلان


……….


پهنه بندي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك بر رشد و پراكنش گز شاهي در GIS خاك هاي شور و قليايي استان فارس با استفاده از دورسنجي و بكار گيري روش ژئوپدولوژي در مطالعات خاكشناسي دشت هرزندات مرند


……….


ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد چغندرقند در دشت يكانات مرند


……….


ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد گندم در اراضي پاياب سدآيدوغموش ميانه


……….


نقش اقليم در تعيين كلاس تناسب اراضي جهت كشت سيبزميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن )


……….


نقش اقليم و پارامترهاي خاك در ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي در منطقه فريدن


……….


كاربرد RS و GIS در مدلسازي اكولوژيكي براي احياء خاك هاي شور با استفاده از در استان فارس Tamarix aphylla


……….


تغيير و تحول كاني هاي رسي به عنوان شاخصي از تخريب خاك در اراضي شيبدار لسي


……….


ارزيابي توان توليد خاك با استفاده از تكنيك سنجش از دور ( مطالعه موردي حوزه آبخيز كن )


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي دراستان چهارمحال و بختياري


……….


بررسي تغيير پذيري مكاني برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك سطحي به كمك تكنيك زمين آماردر شمال شهرستان آق قلا، استان گلستان


……….


بررسي علل برتري روش فازي بر فائو در طبقه بندي تناسب اراضي


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه گرگر در استان خوزستان


……….


توزيع و پراكنش آهن در برخي خاكهاي جنگلي گيلان


……….


تهيه نقشه خاك بخشي از حوزه آبخيزمرك با روش ژئوپدولوژيك


……….


طبقه بندي كيفي تناسب اراضي براي گياه زراعي نخود ديم در دشت بيونيج استان


……….


كرمانشاه


……….


ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد براي ذرت در دشت كرمانشاه


……….


بررسي و تهيه نقشه شوري و اسيديته خاك بخشي از اراضي كشاورزي دشت آق قلا استان گلستان


……….


بررسي قابليت داده هاي سنجنده + ETM جهت تهيه نقشه خاكهاي تحت تاثير املاح در بخشي از دشت قزوين


……….


مديريت پايدار خاكهاي انبساط پذير


……….


مطالعه رابطه بين خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و پوشش گياهي در خاكهاي شور و گچي مراتع قشلاقي اشتهارد


……….


بررسي عملكرد سويا در منطقه شمال علي آباد در استان گلستان از طريق تخمين پتانسيل توليد و ارزيابي تناسب اراضي


……….


ميكرومورفولوژي افق آرجيليك در تعدادي از خاك هاي آهكي و گچي استان ُكهگيلويه و بويراحمد


……….


ميكرومورفولوژي كربنات كلسيم ثانويه در برخي خاك هاي آهكي استان كهگيلويه و بوير احمد


……….


بررسي تحولات كاني شناسي و تشكيلات زمين شناسي خاك هاي تحت كشت شرايط ماندابي شاليزارهاي استان خوزستان و اثر آنها بر روي كيفيت خاك


……….


بررسي خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيكوشيميايي، مينرالوژيكي و رده بندي اراضي تحت كشت نيشكر جنوب خوزستان ( مطالعه موردي اراضي شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان )


……….


ميكرومورفولوژي و تغييرات پارامترهاي كيفي خاكها در يك بيوسكونس با مواد مادري لسي


……….


توزيع كاني پاليگورسكايت در مواد مادري و خاكهاي جنوب مشهد


……….


بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي شيميايي و ميكرومورفولوژي خاكها در اثر فرايند بياباني شدن در منطقه يزد


……….


بختگان استان فارس


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه استهبان در استان


……….


فارس


……….


خاكهاي لسي نقش اقليم در تكامل، خصوصيات فيزيكوشيميايي و كيفيت خاك


……….


بررسي ميكرومورفولوژيكي اثرات طولاني مدت كشت نيشكر بر خواص


……….


فيزيكوشيميايي خاك


……….


بررسي تناسب اراضي استان لرستان براي كشت كلزاي ديم


……….


بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مينرالوژيكي خاك هاي منطقه دهكويه لارستان بر اساس توپوسكانس


……….


مقايسه نتايج حاصل از محاسبه شاخص بهينه مطلوب ) ) OIF و تجزيه مولفه هاي اصلي ) ) PCA در انتخاب مناسب ترين تركيب باندي ماهواره لندست 7 درمطالعات خاكشناسي


……….


نقش شوري خاك، كيفيت و عمق آب زيرزميني در پراكنش گونه هاي گياهي درمراتع حوض سلطان قم


……….


بررسي برخي خصوصيات خاك و نقش آن در استقرار جوامع گياهي ( مطالعه موردي منطقه ميانكاله )


……….


رابطه برخي ويژگيهاي كيفيت خاك با نوع ماده مادري و جهت شيب بخشي از اراضي مرتعي زاگرس


……….


بررسي ارتباط هدايت الكتريكي ) ) Ec با پوشش گياهي در خاكهاي مارني ( مطالعه موردي در منطقه سبزوار )


……….


بررسي رابطه فاكتورهاي فيزيكي و شيميائي خاك در پراكنش دو گونه مهم مرتعAstragalus از جنس تفاوت در شكلهاي مختلف پتاسيم بين خاكهاي مختلف استان كهگيلويه و بويراحمد


……….


پيش بيني خصوصيات خاك با استفاده از تجزيه و تحليل ويژگيهاي زمين دردشت عجبشير استان آذربايجان شرقي


……….


اثر خصوصيات فيزيوگرافي ( ارتفاع و شيب ) بر ميزان ذخيره كربن آلي و كل نيتروژن خاك


……….


پيش بيني تنوع زيستي گياهي در مناطق خشك با استفاده از متغيرهاي خاكي و توپوگرافي


……….


بررسي صفات گياهي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك عرصه هاي پراكنش آويشن كوهي


……….


مقايسه خصوصيات و رده بندي خاكها در باغات پسته داراي درختاني با رشد مطلوب و نامطلوب


……….


بررسي اثرات كيفي آبهاي آبياري بر تحول خاكها و عملكرد پسته منطقه انار كرمان


……….


تعيين تناسب كيفي اراضي و تخمين توليد گندم در خاكهاي گچي


……….


مقايسه قابليت داده هاي سنجنده هاي مناطق خشك ( مطالعه موردي منطقه آران در شناسايي خاكهاي LISS III و MSS


……….


لانتانيدها شناسنامه اي براي خاكهاي حاصل از آهكهاي اليگوميوسن و شيستهاي ژوراسيك در شمال غرب استان همدان


……….


تأثير تغيير كاربري اراضي و موقعيتهاي مختلف ژئومورفيك بر پارامترهاي كيفيت خاك و ميكرومورفولوژي تحولات ناشي از آن


……….


پيدايش و تكامل افقهاي ساليك، جيپسيك، پتروجيپسيك خاكهاي شور و گچي منطقه بم


……….


ترسيم نقشه هدايت الكتريكي خاك با بكارگيري رگرسيون چند گانه و استفاده تلفيقي از اطلاعات ماهواره اي و صحرايي


……….


بررسي تأثير مكانيزاسيون ( ماشينهاي جنگل ) روي برخي خصوصيات فيزيكي و


……….


ميكرومورفولوژيكي خاكهاي جنگلي


……….


مطالعه اشكال مختلف آهك ثانويه با استفاده از روش هاي ميكرومورفولوژيكي در


……….


منطقه قزوين


……….


نقش ميكروتوپوگرافي در تشكيل مناطق اسليك اسپات دردشت قزوين


……….


اهميت افق ماليك در ردهبندي خاكهاي ورتي سول


……….


منشأ و پراكنش كاني هاي رسي در خاك هاي مناطق مختلف اقليمي استان كهگيلويه و بويراحمد


……….


چگونگي تكوين دره زاينده رود و تخريب پلاياي سگزي


……….


مطالعه ميكرومورفولوژيك تكامل افق آرجليك خاك هاي آلفي سولز در جنوب غربي استان گلستان


……….


مطالعه ميكرومورفولوژيك گچ پدوژنيك بر يك رديف اقليمي ارضي در غرب استان گلستان


……….


بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و كاني شناسي خاكهاي مالي سول تشكيل شده بر روي تپه هاي لسي موقعيت هاي مختلف زمين نما در منطقه آق امام استان گلستان


……….


مطالعه خصوصيات فيزيكي، شيميايي و كاني شناسي رسي كلوتها منطقه شهداد


……….


تأثير بقاياي گياهي بر برخي از خصوصيات فيزيكو شيميايي چند خاك ورتي سول


……….


بررسي تأثير بستر بر عملكرد و توت فرنگي در كشت بدون خاك ( كيسه اي ) برخي پارامترهاي رشد


……….


تأثير موليبدن و سيليسيم بر عملكرد و پروتئين گندم


……….


بررسي تأثير سطوح مختلف نيتروژن وروي بر كميت و كيفيت گلرنگ


……….


بررسي كارآيي كودهاي نيتروژنه و تعيين بازده اقتصادي ريالي آنها در مزارع گندم آذربايجانشرقي


……….


اثرات شوري ( كلريد سديم ) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسيم به سديم و رشد و نمو در سه رقم گندم


……….


رشد و عملكرد دو رقم سويا در سطوح مختلف گوگرد تحت شرايط گلخانه اي


……….


تأثير مصرف گوگرد بر ميزان غلظت فسفر، پتاسيم و روي توسط دو رقم سويا


……….


اثر نيتروژن و پتاسيم در عملكرد و كارآئي مصرف آب سه رقم گندم در شرايط شور


……….


تأثير گوگرد بر كيفيت خاصيت نانوائي گندم


……….


بررسي تأثير مقادير مختلف گوگرد در عملكرد گندم و مقدار گوگرد دانه در منطقه نيمه خشك و شرائط مزرعه


……….


تأثير گونه هاي مختلف درختان جنگلي بر خصوصيات خاك


……….


نقش مواد آلي در كاهش اثر كادميم بر پويائي نيتروژن در يك خاك مرتعي


……….


نقش موادآلي در بهبودخصوصيات فيزيكوشيميايي خاكهاي مناطق خشك ونيمه خشك


……….


بررسي تاثير عناصر ريز مغذي در ميزان عملكرد كمي و كيفي گلرنگ بهاره


……….


انتقال مجدد عناصر غذايي در جنگلكاريهاي افرا


……….


ارزيابي وضعيت تغذيهاي جنگلكاريهاي افراپلت با استفاده از روش دريس( DRIS )


……….


بررسي راندمان جذب كود روي در شرايط متغير فسفر و تاثير آن بر عملكرد وكيفيت سيب زميني


……….


تأثير مصرف مقادير مختلف گوگرد، تيوبا سيلوس و اثرات باقيمانده آنها برخصوصيات شيميايي خاك و عملكرد كلزا


……….


بررسي اثر كاربرد سرباره و لجنكنورتور فولادسازي به عنوان مواد اصلاح كننده و كود بر روي يك خاك اسيدي در شرايط مزرعه‌اي


……….


تاثير مصرف كود مرغي بررشد اندام هوايي و عملكرد محصول سيب زميني


……….


بررسي اثر مصرف كودهاي آلي از منابع مختلف بر كاهش مصرف كودهاي شيميايي، برخي خواص فيزيكي خاك و عملكرد محصول


……….


واكنش رشد و عملكرد كلزا به سطوح مختلف نيتروژن و بور در منطقه اهواز


……….


تأثير برهمكنش روي و بور بر عملكرد و ميزان ماده خشك ذرت


……….


بررسي كارائي روشهاي تغذيه اي درختان مو جهت افزايش عملكرد و كيفيت محصول


……….


تعيين روش مديريتي مناسب براي افزايش توليد و بهبود كارايي كود هاي نيتروژنه در گندم


……….


تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن كمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف نيتروژن معدني بر غلظت و جذب كل نيتروژن در اسفناج و غلظت نيتروژن نيتراتي خاك


……….


تأثير كود دامي بر بازيابي فسفر باقيمانده و عملكرد محصول


……….


تعيين نياز كودي خرماي كبكاب در استان بوشهر


……….


اثرات ازت و پتاسيم بر عملكرد و تحمل گوجه فرنگي به شوري


……….


بررسي اثرات مقادير و روشهاي مصرف آهن برعملكرد و جذب آهن در خرماي كبكاب


……….


مطالعه اثر جهت و موقعيت شيب بر معدني شدن نيتروژن در باغات بادام منطقه سامان شهركرد


……….


بررسي تأثير كود بيولوژيك ( كود زيستي فسفاته ) در افزايش عملكرد كمي و كيفي توتون گرمخانه اي


……….


مديريت تلفيقي تغذيه گياهي با استفاده از ازتوباكتر و نقش آن در عملكرد كمي وكيفي توتون


……….


تأثيركاربرد عناصر ريزمغذي بر ميزان مقاومت به خشكي بذور توليدي چغندرقند


……….


تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر عملكرد دانه و كارآيي مصرف كود در ذرت متأثر از تراكم هاي مختلف بوته


……….


مقايسه كودهاي ريز مغذي و روشهاي عرضه آنها بر عملكرد گندم در شرايط شور


……….


بررسي اثرآبياري تناوبي و مقادير مختلف كود ازته برعملكرد برنج رقم هاشمي درگيلان


……….


تاثير مصرف آب هاي شور بر كارايي نيترو ژن و پتاسيم در زراعت چغندرقند


……….


بررسي اثر متقابل انواع كود هاي نيتروژن و مديريت آنها برخصوصيات كمي وكيفي چغندرقند در منطقه شاهرود


……….


اثر شيرابه كمپوست زباله شهري بر قابليت جذب برخي عناصر كم مصرف در ذرت در شرايط سترون و غير سترون


……….


مطالعه برهمكنش اثرآب ، منبع و سطوح مختلف كود نيتروژن بررشد و عملكرد ذرت سيلويي در استان مركزي


……….


مطالعه پاسخ گياه لوبيا به مصرف فسفر در تعدادي از خاكهاي استان مركزي


……….


مطالعه تأثير مصرف گوگرد بر جذب عناصر كم مصرف در لوبيا


……….


مطالعه روند آزادسازي نيتروژن از پودر خون در خاك


……….


بررسي مقادير مختلف پتاسيم و آبياري تكميلي در افزايش جذب پتاسيم و بهبودكميت و كيفيت انگور كشمشي بيدانه در تاكستانهاي ديم


……….


اوره و نيترات آمونيم


……….


بررسي تأثير جايگذاري كودهاي نيتروژن بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم و افزايش كارايي كود


……….


بررسي تأثير روش محلول پاشي كود ازته در مراحل مختلف رشد گندم بر عملكرد كمي و كيفي دانه گندم


……….


بررسي محيط هاي كشت جايگزين پيت در توليد نشاء به روش شناور


……….


بررسي كارآئي منابع مختلف كودهاي ازته درخاكهاي متفاوت زير كشت زراعت گندم مازندران


……….


عملكرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصيات فيزيولوژيك و ميزان كلروفيل ذرت تحت تأثير كود شيميايي نيتروژنه، كود آلي و تنش رطوبت


……….


تأثير كاربرد سولفات روي همراه با كودهاي آلي بر شكلهاي قابل جذب روي در


……….


خاك آهكي


……….


اثر آنيون هاي نيترات و فسفات بر غلظت و جذب بر در نهال هاي ليموترش


……….


بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر فسفر محلول، قابل


……….


دسترس و شاخص جذب فسفر خاك


……….


بررسي اثر مقادير مختلف كود نيتروژن بر ميزان كلروفيل برگ و زيست توده ارقام


……….


مختلف برنج


……….


تأثير اكسايش ميكروبي گوگرد بر قابليت جذب عناصر كم مصرف و فسفر در


……….


كمپوست براي گياه گندم


……….


بررسي تاثير كشت محصولات دوم در توازن پتاسيم در شاليزار


……….


تعيين راندمان كود ازته در برنج رقم ندا


……….


تعيين رابطه بين غلظت ازت با مقدار كلروفيل كلروفيل متر در برنج طارم و نعمت


……….


استفاده ازعناصر روي و بور برعملكرد، اجزاي عملكردو كيفيت دو رقم كلزا در


……….


استان قزوين


……….


افزايش كارايي زراعي و بازيافت نيتروژن در اراضي تحت كشت گندم استان قزوين


……….


بررسي مقادير جذب شده عناصر آهن و مس توسط پايه هاي رويشي كوئينس در


……….


غلظت هاي مختلف بيكربنات


……….


تاثير چهار گونه گياه گز بر ميزان ماده آلي و قابليت استفاده عناصر غذايي خاك


……….


رويشگاه


……….


مطالعه وضعيت پتاسيم و تاثير آن بر تغذيه گندم در بعضي از خاكهاي آهكي


……….


استان فارس


……….


بررسي منابع و مقادير گوگرد بر عملكرد كلزا در شرايط شور


……….


تعيين غلظت بحراني فسفر در شاليزارهاي خوزستان


……….


اثر تراكم و شوري خاك بر جذب نيتروژن توسط دانه گندم


……….


نقش كودهاي دامي و بيولوژيك ازتوباكتر و زمان مصرف كود شيميايي نيتروژني


……….


بر رشدگندم ديم رقم آذر در منطقه مراغه


……….


تاثير باكتري هاي حل كننده فسفات و ماده آلي بر قابليت جذب فسفر از منبع


……….


خاك فسفات با استفاده از تكنيك رقت ايزوتوپي


……….


پراكنش برخي عناصر كم مصرف در شاليزارهاي ا ستان چهار محال و بختياري


……….


امكان استفاده از پرليت، ورمي كوليت و كود حيواني در بستركشت خزانه شناور


……….


توتون بارلي


……….


مطالعه اثرات شوري خاك و مصرف كود روي بر جذب روي و عملكرد در گندم


……….


بررسي تاثير كاربرد نوع و ميزان ماده آلي در دو عمق از خاكهاي اطراف درياچه


……….


مهارلو در طي زمان


……….


سنتيك معدني شدن نيتروژن آلي خاك در دو سطح دمايي و رطوبتي


……….


بررسي اثر كودهاي نيتروژن و فسفر در عملكرد و درصد روغن ارقام مختلف


……….


گلرنگ ديم


……….


بررسي اثرات كودهاي نيتروژني و روي در ميزان پروتئين و عملكرد دانه گندم


……….


دوروم در مناطق ديم


……….


مقايسه وضعيت فسفر در اراضي زراعي و غيرزراعي منطقه شهركرد


……….


جايگزيني پيت با مواد آلي داخلي در بستر كاشت گياه گلداني ديفن باخيا


……….


( Dieffenbachia sequine amoena )


……….


Hyola 401 بررسي تاثير ميزان و زمان مصرف كود ازته بر عملكرد كلزاي رقم


……….


ارزيابي مزرعه اي برگپاشي عناصر غذايي كم مصرف بر خصوصيات كمي و كيفي


……….


پنبه در يك خاك آهكي


……….


تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم در خاكهاي تحت كشت گندم در دشت ورامين


……….


مقايسه برخي منابع بيولوژيك و شيميايي فسفر در زراعت ذرت علوفه اي


……….


برهم كنش بين آهن و منگنز در گياهان تيمار شده با كمپوست هاي غني شده و


……….


غني نشده برگ اسفناج و چغندرقند


……….


بررسي روابط رگرسيوني فاكتورهاي خاك و گياه گونه rtemisia fragrans در


……….


راضي مارني استان آذربايجان شرقي


……….


بررسي تاثير مقادير مختلف گوگرد و پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در


……….


شرايط معتدل سرد


……….


اثر مصرف كودهاي گوگردي بر رشد و عملكرد بادام زميني در استان گيلان


……….


ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلتركيك بعنوان كود آلي بر كيفيت و كميت محصول


……….


نيشكر


……….


بررسي اثر كاربرد زئوليت بر كاهش ميزان آبشوئي كودهاي نيتراته


……….


بررسي نقش پتاسيم و روي در كاهش غلظت آلاينده كادميم درگندم


……….


بررسي تاثير ريز مغذي ها برعملكرد كمي و كيفي خرما


……….


بررسي سميت وكمبود عنصر روي در گياه خيار در سيستم كشت هيدرو پونيك


……….


بررسي تاثير پساب فاضلاب و روش آبياري بر تجمع برخي عناصر شيميايي در


……….


خاك و گياه چغندر قند


……….


اصلاح حاصلخيزي خاكهاي تخريب شده با استفاده از كمپوست


……….


تأثيركودمرغي بر ويژگيهاي جذب و نياز استاندارد فسفر درتعدادي ازخاكهاي همدان


……….


تأثير تغذيه برگي عناصر ميكرو بر عملكرد چغندرقند منوژرم رقم رسول


……….


ارزيابي روش مصرف عناصر ميكرو بر عملكرد چغندرقند منوژرم رقم رسول


……….


بررسي اثر باقيمانده سولفات روي بر رشد و عملكردسويا در خاكهاي شرق مازندران


……….


تأثير مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي


……….


پرتقال سانگين


……….


تاثير كود آبياري بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي پرتقال سانگين


……….


بررسياثرات باقيمانده سولفات منگنز بر رشد و عملكرد سويا درخاكهاي شرق مازندران


……….


توصيه بهينه كود براي ذرت هيبريد SC704 درشرايط آب و هوايي خرم آباد لرستان


……….


بررسي اثر تيمار تغذيه اي سيترات آهن بر رفع كلروز آهن درختان چنار به روش


……….


(trunk injection) تزريق به تنه


……….


بررسي نقش فسفر و عناصر ريزمغذي بر عوامل كمي و كيفي بذر و علوفه توليدي


……….


دو رقم يونجه


……….


تأثير گچ و ماده آلي بر افزايش قابليت جذب عناصر مس، روي، آهن و منگنز


……….


بوسيله گوجه فرنگي در شرايط آهكي


……….


بررسي اثرات ميزان وروشهاي مصرف سولفات روي برعملكرد پنبهساي اكرا در


……….


قراخيل مازندران


……….


ارزيابي كاربرد كودهاي پتاسيمي در افزايش عملكرد انگور ديم رقم عسكري


……….


( Vitis vinifera L. )


……….


( Citrus reticulata ( اثر زمان و مقدار تغذيه ازت بر تناوب باردهي نارنگي كينو


……….


تاثيرمحلول پاشي ازت، بور، كلسيم و روي برباردهي، كيفيت و ريزش جوانه گل و


……….


“Smyrniaca” ميوه رقم انجير ديم


……….


بررسي ميزان اسيد هيوميك در مواد آلي مختلف و تأثير اسيد هيوميك كمپوست


……….


پسماندهاي شهري بر برخي خصوصيات خاك


……….


بررسي اثرات گوگرد و پتاسيم برعملكرد، پروتئين و روغن كلزا در جنوب استان فارس


……….


اثر آفتابدهي خاك بر كنترل پژمردگي فوزاريومي ميخك و بعضي از خواص


……….


شيميايي، زيستي و حاصلخيزي خاك


……….


انكوباسيون


……….


ارائه روشي ساده براي افزايش كارايي كودهاي نيتروژنه در گندم


……….


محلول پاشي متانول راهكاري جديد جهت افزايش رشد و عملكرد گياهان زراعي


……….


اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر رشد و عملكرد بادام زميني در گيلان


……….


بررسي تأثير موليبدن ) ) Mo و سيليسيم ) ) Si بر عملكرد و ميزان پروتئين گندم


……….


تاثير بافت خاك در افزايش كارايي زراعي و درصد بازيافت ظاهري كودهاي


……….


نيتروژنه در گندم


……….


مقايسه درصد نيتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازي نيتروژن ) ) R.R اوره با پوشش


……….


گوگردي ) ) SCU داخلي و خارجي


……….


تاثير مصرف گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در


……….


يك خاك آهكي


……….


تاثير مصرف مقادير مختلف گوگرد عنصري و مايه تلقيح باكتري هاي تيوباسيلوس


……….


بر عملكرد و جذب فسفر ذرت در يك خاك آهكي


……….


بررسي تاثير كاربرد شيرابه زباله شهري بر برخي از خواص شيميايي و قابليت


……….


جذب عناصر غذايي


……….


بررسي برهمكنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر غلطت


……….


عناصر غذايي در ساقه


……….


بررسي برهمكنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر غلطت


……….


عناصر غذايي در ريشه


……….


بررسي تاثير فسفر در مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر عملكرد و اجزاء


……….


آن


……….


اثر پتاسيم در شرايط شور بر غلظت سديم، پتاسيم و نسبت پتاسيم به سديم


……….


در كاه و كلش گندم K/Na )


……….


بررسي اثرات مقدار و انواع ماده آلي بر روي عملكرد و اندازه غده سيب زميني در


……….


خاك بافت ريز در شمال استان خوزستان


……….


كاربرد ايزوتوپ سنگين نيتروژن در بررسي و مقايسة راندمان مصرف كود اوره در


……….


اندام هوايي چغندر قند تحت مديريتهاي مختلف آبياري


……….


اثر كاربرد پتاسيم بر تحمل به شوري نهال هاي پسته


……….


مقايسه توزيع مكاني كود اوره در كرتچه هاي ايزوتوپي سيستم فارو، در گياهان


……….


چغندر قند و كاهو، با استفاده از فناوري رديابي ايزوتوپي نيتروژن


……….


بررسي تأثير روشها و مقادير مختلف مصرف بور بر نخود تلقيح شده با باكتري


……….


مزوريزوبيوم


……….


تأثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي رشد گياه پسته


……….


(Pistasia vera L.)


……….


تأثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته


……….


(Pistasia vera L.)


……….


اثر تيمارهاي خاكي و برگ پاشي آهن و منگنز بر عملكرد ماده خشك و


……….


عناصرغذايي كم مصرف در لوبيا


……….


بررسي تاثير روش هاي كاربرد و برهمكنش آهن و منگنز در سويا


……….


كاربرد slurry دام به عنوان كود غني از نيتروژن براي پوساندن بقاياي گياهي


……….


بررسي اثر روي بر جوانه زني و برخي از پارامترهاي رشد در گياه كرفس


……….


(Apium graveolens L.)


……….


تاثير كيفيت بقاياي گياهي بر ميزان و روند آزاد سازي فسفر قابل جذب در طول


……….


زمان


……….


بررسي اثرات آهن و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه


……….


اثر منابع و مقادير پتاسيم بر عملكرد و رشد رويشي پنبه در يك خاك شور


……….


تعيين حد تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف فسفر


……….


تعيين حد تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف پتاسيم


……….


ارزيابي تاثير ميزان ماده آلي خاكهاي زراعي استان خراسان رضوي درعملكرد گندم


……….


مقايسه تجمع نيترات در محصولات سبزي و صيفي استان خراسان رضوي


……….


بررسي تاثير آب شور و بور بر جوانه زني بذر كلزا


……….


بررسي مخلوط احيائي مواد آلي و ضايعات فولادسازي به عنوان منبع تامين عناصر


……….


غذايي گياه


……….


بررسي اثرات كاربرد دو ماده بيولوژي چتنا و پيورن روي خصوصيات خاك و


……….


( CP48 103 گياه نيشكر ( واريته


……….


ارزيابي مقاومت نسبي چهار رقم گندم به سميت بور


……….


تأثير نيتروژن و بور بر رشد و تركيب شيميايي كلزا


……….


تأثير نيتروژن در كاهش سميت بور در برنج


……….


تاثيرتيمارهاي فسفر و روي برجذب و غلظت اين دوعنصر در كاه و كلش دو رقم گندم


……….


نقش كوددامي، نيتروژن وگچ در بهبود شاخصها رشد و عملكرد برنج درخاك شور


……….


تأثير محلولپاشي اوره در عملكرد وكيفيت پرتقال تامسون ناول


……….


تاثير تغذيه معدني ازت وپتاسيم و آبياري روي تركيب عناصر در برگ پرتقال


……….


تامسون ناول


……….


تأًثير مقادير و انواع مختلف كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد


……….


ارقام مختلف برنج


……….


بررسي تاثير كاربرد كمپوستهاي زئوليتي بر عملكرد آفتابگردان تحت رژيمهاي


……….


متفاوت آبياري


……….


DNDC


……….


نقش فيزيولوژيكي نيترات در افزايش مقاومت به تنش آب در دو گونه اسپرس


……….


بررسي تأثير كلسيم در افزايش مقاومت به شوري و سرما يونجه يكساله


……….


در مرحله جوانه زني M.polymorpha


……….


بررسي بهترين زمان كاربرد مخلوط علفكش توفور دي، سولفات روي و اوره در


……….


جهت افزايش عملكرد كمي و درصد پروتئين گندم


……….


كارايي مصرف فسفر در ژنوتيپهاي غلات


……….


بررسي كارايي ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر


……….


بررسي سطوح و كاربردهاي مختلف كود سولفات روي بر رشد رويشي و عملكرد


……….


دانه لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) در شرايط گلخانه


……….


تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود دامي بر تجمع عناصر غذايي در كاهو


……….


( Lactuca sativa )


……….


برهمكنش روي و بور در عملكرد و كيفيت دانه كلزا


……….


بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و سطح شوري خاك در يك


……….


خاك شور


……….


بررسي نقش گياهان پوششي مختلف در بهبود حاصلخيزي خاك باغات مركبات


……….


اثر سطوح مختلف روي آهن و بر , بر روي عملكرد و كيفيت انار


……….


تاثير شوري، نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد سورگوم علوفه اي


……….


تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش شوري


……….


برخي عوامل موثر بر جذب روي Zn در يك خاك آهكي


……….


تعيين ميزان و روش مصرف فسفر در لاين هاي پيشرفته كنجد در داراب


……….


بررسي اثر افزايش كود سولفات روي بر خصوصيات كمي و كيفي نيشكر


……….


اثر ويناس بعنوان منبع كودپتاسيم بر خصوصيات شيميايي خاك و محصول نيشكر


……….


بررسي اثر كود سيليكات پتاسيم در مزارع نيشكر بر ميزان آلودگي به ساقه خواران


……….


و عملكرد نيشكر Sesamia spp.


……….


اثرات كودهاي سبز و آلي بر خصوصيات خاك و عملكرد سيب زميني


……….


تأثير سطوح مختلف نيتروژن و تلقيح با باكتري ريزوبيوم بر عملكرد و اجزاء


……….


عملكرد دو رقم نخود


……….


مقايسه روشهاي كاربرد سولفات آهن در بهبود عملكرد كلزا در منطقه شاهرود


……….


بررسي تاثير كمپوست و زئوليت بر جذب عناصر غذايي در مراحل مختلف رشد


……….


گندم


……….


مقايسه روشهاي مصرف سولفات روي در گندم آبي


……….


تاثير مصرف گوگرد ،روي وبور در عملكرد كمي وكيفي وجذب عناصر غذايي در


……….


آفتابگردان


……….


اثرات كودمرغي و ازت برخصوصيات كمي و كيفي و جذب عناصرغذايي درگوجه فرنگي


……….


برسي كارايي كود هاي ازته در محصول گندم در استان آذربايجان غربي


……….


تغييراتزماني غلظت عناصرغذايي در مراحل رشد گياه گندم ( تعيين الگوي جذب )


……….


بررسي تاثير مقادير نيتروژن و تراكم كاشت بر صفات زراعي كلزا در اراضي شاليزار


……….


تعيين نياز كودي لاين اميدبخش لوبيا سفيد به فسفر و پتاسيم


……….


تاثير مصرف روي Zn بر غلظت و جذب ازت،فسفر و پتاسيم در گندم


……….


بررسي اثرات تاريخ كاشت و تغذيه متوازن پتاسيم و منيزيم بر عملكرد كاهو


……….


دركشت سوم


……….


تأثير شوري و ماده آلي بر مقاومت فروسنجي، عملكرد و مرفولوژي ريشه پسته


……….


تأثير شوري و نيتروژن بر جذب عناصر و برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه


……….


پسته


……….


تأثير شوري، نيتروژن و ماده آلي بر عملكرد و برخي پارامترهاي رشد گياه پسته


……….


تأثير گوگرد، ورمي كمپوست و باكتري تيوباسيلوس بر فراهمي فسفر از خاك


……….


فسفات


……….


بررسي اثرات برهمكنش بور و روي بر عملكرد و اجزاء آن در ذرت دانه اي


……….


تاثير كودهاي پتاسيم و روي بر خصوصيات زراعي و مقادير روي، آهن و فسفر در


……….


دو رقم گندم در خاك آهكي با روي پائين


……….


تغييرات غلظت عناصر غذايي درختان پسته در پاسخ به دو روش چالكود و


……….


محلولپاشي


……….


بررسي اثر كود دهي با دو روش آبياري قطره اي و سطحي بر عملكرد توت فرنگي


……….


اثر شوري بر نياز گوگردي كلزا


……….


بررسي اثر محلول پاشي كود مركب ميكرو بر مراحل مختلف رشد برنج ( رقم شفق )


……….


اثر نيتروژن بركاهش سميت بور در ليموي آب و نارنج


……….


اثر زمان مصرف و غلظت سولفات روي در كاهش پوكي پسته


……….


تأثير گوگرد و تلقيح با باكتري تيوباسيلوس بر عملكرد و جذب برخي از عناصر


……….


غذايي در سير


……….


تأثير مقادير مختلف نيتروژن و گوگرد بر عملكرد سير


……….


تغييرات كيفي دانه كلزا در اثر مصرف نيتروژن و گوگرد


……….


تغييرات زماني غلظت عناصرغذايي در اندام گياه گندم رقم مرودشت در شرايط


……….


شور ( تعيين الگوي جذب )


……….


اثرات مصرف گوگرد و كمپوست بر عملكرد گندم آبي و ميزان عناصر غذائي خاك


……….


در منطقه شهركرد


……….


تاثيرگياهان پوششي، سيستم هاي خاك ورزي و كود نيتروژن برخصوصيات خاك


……….


و عملكرد سورگوم علوفه اي


……….


تأثير كاربرد سطوح مختلف ملاس و كود اوره در عملكرد كمي و كيفي نيشكر


……….


نقش درصد رطوبت غلاف برگ نيشكر در توصيه هاي كودي با سيستم كرا پلاگ


……….


(Croplogging)


……….


تأثير مپيكووات كلرايد و نيتروژن در دورهاي مختلف آبياري بر صفات كمي پنبه


……….


اثر متقابل سطوح مختلف ب קֱ. و روي، بر عملكرد وش و برخي ويژگي هاي زراعي و


……….


خصوصيات الياف پنبه ( رقم ورامين ) در شرايط آب و هوايي قم


……….


تاثير مقادير و منابع مختلف كودهاي نيتروژنه بر عملكرد كمي و كيفي پنبه رقم


……….


ورامين دريك خاك شور


……….


بررسي غلظت عناصر پر مصرف و كم مصرف برگ پنبه ( رقم ورامين ) متاثر از


……….


سطوح مختلف آهن و روي در شرايط شور


……….


مقايسه اثر اسيد سولفوريك و گوگرد تلقيح شده با تيوباسيلوس بر عملكرد دانه،


……….


برخي صفات زراعي و درصد روغن آفتابگردان در شرايط شور آهكي ( قم )


……….


بررسي تأثير محلولپاشي سولفات روي بر عملكرد سيب زميني در اردبيل


……….


تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل فنولوژيكي رشد و نمو، خصوصيات زراعي و


……….


عملكرد ذرت علوفه اي رقم سينگل كراس 704 در اراك


……….


عكس العمل ارقام كلزا به محتواي نيتروژن خاك


……….


تأثير مصرف پتاسيم و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا چيتي رقم تلاش


……….


بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم و دور آبياري بر رشد و عملكرد كلزا


……….


بررسي اثر مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد چغندرقند در خراسان


……….


تاثير شوري آب آبياري بر ميزان مصرف پتاسيم در كشت گندم


……….


تاثير شوري آب آبياري بر ميزان مصرف فسفر در كشت گندم


……….


بررسي عكس العمل گندم به منابع و مقادير مختلف فسفر تحت شرايط شور ( قم )


……….


مطالعه تأثير جداگانه و تلفيقي كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد


……….


(Glycin max (L.) Merr) ارقام سويا


……….


تعيين حدبحراني مصرف نيتروژن در گياه خيارسبز بااستفاده از دستگاه كلروفيل سنج


……….


بررسي لايسيمتري آبشويي ازت تحت تأثير منابع مختلف كودي ازت براي


……….


چغندرقند در شرايط شور


……….


تاثير كلريد سديم بر شاخص هاي رشد در دانهال هاي سه پايه پسته


……….


تاثيركاربرد كودحيواني، ضايعات نيشكر و سولفات روي برميزان جذب روي توسط گياه گندم


……….


بررسي پاسخ گندم به فسفر و پتاسيم باقيمانده در خاك


……….


بررسي تاثير مقادير و منابع مختلف فسفر ( بيوفسفات طلائي و سوپرفسفات تريپل )


……….


در تغذيه مركبات خوزستان


……….


تاثير مقادير مختلف نيتروژن و تقسيط آن بر خصوصيات كمي و كيفي گل رز


……….


بررسي امكان استفاده مستقيم از خاك فسفات در زراعت چغندر قند


……….


بررسي اثرعناصر ريز مغذي روي (Zn) و منگنز (Mn) بر وضيت كلروفيل


……….


فلئورسنس در ارقام مختلف گلرنگ


……….


كنترل ازت باقيمانده در خاك با بهره گيري از بهينه سازي مدل رشد محصول گندم


……….


عنوان مقاله


……….


اثر عناصر كم مصرف آهن، روي، مس، منگنز و بور در مقاومت به تنش خشكي


……….


آفتابگردان ( تغذيه گياهي )


……….


ارزيابي اثرات گوگرد بر غلظت نيتروژن و جذب آن از منابع مختلف توسط سويا به


……….


روش رقت ايزوتوپي


……….


تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن كمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف


……….


نيتروژن معدني بر غلظت و جذب كل آهن در اسفناج


……….


بررسي سينتيك معدني شدن نيتروژن در خاكهاي شاليزاري شمال ايران


……….


مطالعه كاربرد مقادير مختلف نيكل بر پاسخهاي گياهي گندم رقم پيشتاز در دو


……….


محيط رشد اوره و نيترات آمونيم


……….


بررسي ترشح فيتوسيدروفورها توسط گياهان استراتژي II در شرايط كمبود آهن و


……….


روي


……….


اثر مقادير شوري بر آنزيم هاي كاتالاز، پراكسيداز و نيترات ردوكتاز در ريشه و برگ


……….


ارقام كلزا


……….


تأثير مقادير مختلف كود نيتروژن و محدوديتهاي منبع و مخزن بر عملكرد و


……….


اجزاي عملكرد در ارقام مختلف برنج


……….


نقش كيلاتورهاي آلي اسيد ماليك و اسيد سيتريك بر كاهش كلروز فيزيولوژيكي


……….


(Cucumis sativa L.) آهن در خيار گلخانه اي


……….


تغييرات فسفر قابلجذب و شكلهاي فسفر معدني پس از غرقاب در خاكهاي


……….


شاليزاري شمال ايران


……….


غني سازي محصولات كشاورزي ضرورتي براي حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه


……….


اثرات ماندابي خاك بر برخي عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره


……….


بررسي محلول پاشي توام كودهاي اوره و سولفات روي و سموم علفكش بر عملكرد


……….


كمي و كيفي گندم آبي رقم زرين


……….


تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش آبي


……….


بررسي آبشوئي نيترات از منابع كودهاي اوره و اوره با پوشش گوگردي ) ) scu در


……….


زراعت گندم با استفاده از لايسيمتر


……….


تأثيرسطوح و روشهايمختلفكاربرد اسيدبوريك برعملكرد و كيفيتدانه لوبياچيتي


……….


بررسي تغييرات نسبت Po و Pi در بخش فسفر قابل جذب در خاكهاي تحت


……….


كشت يونجه


……….


بررسي روند اكسيداسيون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روي در خاكهاي


……….


آهكي


……….


بررسي نقش موليبدن و سيليسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم


……….


تأثير گوگرد، ورمي كمپوست و آسپرژيلوس نيگر بر فراهمي فسفر از خاك فسفات


……….


اثرات كاربرد روي بر كاهش غلظت بور در ذرت


……….


استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي توصيه كودسرك ازت در زراعت گندم


……….


بررسي اثرات برهمكنشي مصرف پتاسيم و روي در شرايط تنش رطوبتي بر عملكرد


……….


كمي و كيفي گندم


……….


تعيين معادل كودي پتاسيم در خاكهاي زراعي اصفهان


……….


تاثيرمحلولپاشي مقادير و منابع مختلف كلسيم بر خصوصيات كمي وكيفي گل رز


……….


نقش بقاياي كشت تابستاني خلر وماشك به عنوان كود سبز در تأمين عناصر


……….


غذايي گياهان


……….


عنوان مقاله


……….


اثرات تنش آبي بر ميزان جذب عناصر غذايي و عملكرد خرماي برحي


……….


بررسي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي مؤثر بر پايداري خاكدانه در خاكهاي آهكي


……….


تعيين فاكتور عكس العمل كاهش نسبي اجزاي عملكرد آفتابگردان در مقابل


……….


كاهش نسبي مصرف آب به روش آبياري قطره اي نواري در منطقه شهركرد


……….


تأثير كيفيت آب آبياري ( شور سديمي ) بر خواص فيزيكي خاك در آبياري


……….


جويچه اي


……….


انتخاب معادله نفوذ مناسب بااستفاده از معادلات بيلان حجمي در آبياري جويچه اي


……….


تخمين نقطه‌اي و پارامتريك منحني رطوبتي تعدادي از خاكهاي شور


……….


بررسي تأثير دو پارامتر EC و SAR بر تخمين غيرپارامتريك منحني رطوبتي


……….


درخاكهاي قابل انبساط و انقباض


……….


بررسي كارايي مصرف آب و ازت در محصول سيب زميني با استفاده از سيستم


……….


آبياري باراني باراني تك شاخه اي


……….


بررسي تاثير پليمرهاي محلول در آب بر پايداري خاكدانه‌هاي چند نمونه خاك


……….


استان همدان


……….


تعيين عمق مناسب آبياري و فاصله مناسب خروجي هاي لوله tape در زراعت


……….


گوجه فرنگي


……….


تعيين معادله مناسب برآورد نياز آبي گياهان درشرايط اقليمي استان بوشهر


……….


اثر خاكپوش پلاستيك بر كاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگي


……….


تاثير تغيير در كاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ها


……….


تاثيرتغيير در كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر آبگريزي آب در خاك


……….


تحليل ارتباط فرسايش با پديده آبگريزي خاك


……….


مناسبترين دور آبياري باراني وتاثيرآن برعملكردوكارايي مصرف آب در اراضي چايكاري


……….


بررسي تأثير خصوصيات خاك در تعيين گروه هاي اكولوژيك گياهي در مراتع


……….


ييلاقي البرز


……….


بررسي اثر تيمارهاي آب و نيتروژن بر عملكرد و خصوصيات رويشي پنبه


……….


تأثير تنش خشكي بر مراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا در استان فارس


……….


بررسي اثر آبشويي از اختلاط آب آبياري و زه آب مزارع نيشكر جنوب اهواز بر


……….


برخي خواص فيزيكي خاك


……….


مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در هموار سازي داده هاي نفوذپذيري خاك


……….


تعيين تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندرقند


……….


بررسي تاثير روشهاي مختلف خاك ورزي بر همگني رشد، عملكرد و بهره وري مصرف


……….


آب چغندرقند


……….


تاثير كم خاكورزي در زراعت ذرت و افزايش بهره وري مصرف آب


……….


تاثير رژيمهاي مختلف آبياري و زير شكني خاك بر عملكرد چغندرقند در تناوب


……….


با گندم و كارايي مصرف آب


……….


غلتكهاي تثبيت شيار رديفكارها در كاهش تلفات نفوذ آب در شيار


……….


اثرات زير شكني بر خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم


……….


تعيين حداكثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاك در مراحل مختلف دوره


……….


رشد توتون باسما سرس 31


……….


بررسي فاكتورهاي موثر بر ميزان مقاومت گسيختگي (Modulus of rupture) در


……….


تعدادي از خاكهاي آهكي استان فارس


……….


اثر كاربرد نوع و ميزان ماده آلي بر پايداري خاكدانه ها در مقابل خيس شدن


……….


آهسته و ناگهاني


……….


زهكشي خاك با استفاده از فناوري الكتروسينتيك


……….


تاثير ضخامتهاي مختلف ماسه بادي و سنگريزه بر ميزان تبخير از سطح خاك


……….


بررسي كمي و كيفي زهاب هاي شبكه زهكشي شركت ران بهشهر


……….


پيش بيني منحني مشخصه رطوبتي با استفاده از منحني دانه بندي خاك


……….


برآورد رطوبت قابل استفاده گياه با استفاده از روش اشباع كردن خاك با صعود


……….


موئينه


……….


ارزيابي كارآيي شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد منحني رطوبتي خاك در


……….


بعضي از خاكهاي آهكي و شور ايران


……….


بررسي اثر شوري هاي مختلف آب آبياري روي درصد سبزماندن و عملكرد رويشي


……….


تر ارقام مختلف انار در استان يزد


……….


بررسي تغييرات شوري خاك در اثر تغيير عرض نوارهاي آبياري غرقابي در باغهاي


……….


پسته


……….


بررسي اثر پوشال و عمليات خاكورزي بر انتقال املاح در خاك مزارع نيشكر


……….


خوزستان


……….


مديريتمناسب آبياري توتون باتعيين اثر دور و مقدار آب برروي عملكردكمي و كيفي


……….


بررسي اثرات فشردگي خاك و كاربرد زيرشكن درتوليدمحصول گندم در اراضي شيبدار


……….


مقايسه روش هاي تعيين تنش پيش فشردگي در يك خاك لوم شني


……….


تخمين هدايت آبي غيراشباع با استفاده از هدايت آبي اشباع و شاخص خلل و فرج


……….


ريز خاك


……….


تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت در منطقه مغان به روش لايسيمتري


……….


بررسي دانه بندي خاك در چهار نوع روش خاك ورزي در بافت خاك رسي لومي


……….


اثر زيرشكني بر بعضي ويژگيهاي خاك در كبوتر آباد اصفهان


……….


كم آبياري پنبه بر اساس تابع توليد آب عملكرد


……….


تاثير كم آبياري بر عملكرد و بازده مصرف آب ذرت


……….


بررسي استفاده از آب مغناطيسي در افزايش عملكرد و كارآيي مصرف آب گندم در


……….


يزد


……….


تعيين ضريب واكنش عملكرد گندم نسبت به كم آبي در دوره ها مختلف رشد


……….


تعيين ضريب واكنش عملكرد سيب زميني نسبت به كم آبياري در دوره هاي


……….


مختلف رشد گياه


……….


تعيين حداقل طول ستون خاك براي تعيين تابع ضريب پخشيدگي هيدروليكي به


……….


روشي ساده


……….


بررسي امكان استفادة مجدد از آبهاي اختلاط يافتة حاصل از آبشويي و زهكشي


……….


خاكهاي شور و سديمي در امور زراعي و باغي در منطقه جنوبغربي استان خوزستان


……….


اثرات كم آبياري و سطوح مختلف كود پتاسه بر عملكرد علوفه و كارآيي مصرف آب


……….


در شبدر ايراني


……….


آبياري قطره اي نواري، راهكاري موثر در افزايش كارايي مصرف آب و نيتروژن در


……….


كشت ذرت دانه اي در منطقه ارسنجان، استان فارس


……….


استفاده از مدل SWAP در بررسي شوري خاك منطقه رودشت اصفهان


……….


بررسي اثر تنش رطوبتي بر كارايي مصرف آب (WUE) در گياه تاغ


……….


(Haloxyllon Spp.)


……….


عملكرد و كارائي مصرف آب ژنوتيپ هاي كلزا در شرايط كم آبياري در منطقه


……….


سيستان


……….


بررسي تاثير مقاومت مكانيكي خاك در روش هاي مختلف كاشت و مقادير مختلف


……….


آبياري بر عملكرد گندم


……….


بررسي تغييرات رطوبت و شوري خاك در روش هاي مختلف كشت با استفاده از


……….


TDRدستگاه


……….


بررسي جوانه زني و استقرار گياهچه هاي پياز در سه روش آبياري غرقابي، باراني


……….


و زير زميني


……….


تعيين توابع انتقالي در خاكهاي رسي


……….


تاثير مواد آلي مختلف بر شاخص پايداري خاكدانه ها و جرم مخصوص ظاهري


……….


تعيين توابع انتقالي پارامتريك براي تخمين نفوذپذيري خاك


……….


اثر جريان هاي ترجيحي در انتقال باكتري اشريشياكولي در دو خاك با بافت


……….


مختلف


……….


اثرخاك‌ورزي بر توزيع عناصرغذايي خاكدانه هاي پايداردر آب اراضي مرتفع شمال ايران


……….


تاثير كاربرد مالچ پلي اتيلن در افزايش بهره وري مصرف آب در زراعت گوجه فرنگي


……….


بررسي فرآيند نفوذ و رواناب در پلاتهاي دست نخورده


……….


مقايسه دو مدل فركتالي و تجربي در پيش بيني هدايت هيدروليكي غيراشباع خاك


……….


ارزيابي كارايي تابع انتقالي خاك جهت برآورد منحني رطوبتي در برخي از


……….


خاكهاي ايران


……….


تعيين شاخص كيفيت فيزيكي خاك با استفاده از پارامترهاي معادله ون گن اختن و


……….


توابع انتقالي در تعدادي از خاكهاي آهكي و شورسديمي


……….


وقوع پديده پسماند در اندازه گيري غلظت املاح با دستگاه TDR و كپسول مكش


……….


اثر زيرشكني خاك بر زمان و راندمان آبشويي نمكها با دو روش پيوسته و متناوب


……….


مقايسه توابعانتقالي شبكهعصبيمصنوعي و رگرسيوني در تخمين هدايتآبياشباع


……….


تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت ) ) LLWR و مقايسه آن با آب قابل


……….


استفاده گياه در برخي از خاكهاي استان همدان


……….


تخمين شاخص مخروطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با


……….


مدل هاي خطي


……….


فرسايش، حفاظت و مديريت خاك


……….


عنوان مقاله


……….


شبيه سازي زماني سازي توليد رسوب حوضه رودخانه كردان با استفاده از مدل


……….


AvSWAT


……….


اثر مديريتهاي مختلف بر مقدار فسفر قابل دسترس خاك و رابطة آن با غلظت


……….


فسفر محلول در رواناب


……….


تصاوير ماهوارهاي : ETM+ امكان تهيه نقشه اشكال فرسايش


……….


بررسي صحت و دقت نقشه حساسيت سنگها به فرسايش در تهيه نقشه اشكال


……….


فرسايشRS و GIS فرسايشهاي سطحي و شياري : تهيه نقشه به كمك


……….


شناسايي مناطق مستعد حركات تودهاي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي


……….


( GIS )


……….


پيش بيني شكل فرسايش در خاكهاي مارني فامنين و مجاور بكمك ويژگيهاي


……….


فيزيكي


……….


بررسي و تعيين مناطق بياباني استان همدان با استفاده از برخي پارامترهاي اقليمي


……….


سامانة تصميم يارِ مكاني، در اولويت بندي مناطق فرسايشي در احداث بندهاي


……….


چوبي چپري براي حفاظت خاك


……….


اندازه گيري فرسايش پاشماني با استفاده از كاسه پاشمان


……….


اندازه گيري سزيوم – 137 مرجع در نواحي غربي ايران


……….


اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي كيفيت خاك


……….


ارزيابي كيفي ارتباط بين حضور و مساحت فرسايش خاك با كاربري اراضي


……….


بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات خصوصيات شيميايي خاك از طريق


……….


پايش در ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان


……….


مقايسه خصوصيات خاك در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته


……….


GIS بررسي ميزان فرسايندگي باران در منطقه گلستان با بكارگيري سيستم


……….


بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي و پيش بيني رشد طولي آن ( مطالعه موردي


……….


در حوضه زهان قاين )


……….


بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي در منطقه گزير استان هرمزگان


……….


بررسي عوامل فيزيكي و شيميايي مؤثر بر ايجاد و گسترش فرسايش خندقي و هزار


……….


دره اي در اراضي مارني جنوب استان گيلان


……….


تغييرات برخي از عوامل فيزيكي خاك عر صه آبخوان ميانكوه بر اثر پخش سيلاب


……….


علل ايجاد حركت هاي توده اي باتوجه به خصوصيات خاك و زمين شناسي


……….


زيرحوضه ركعت از حوضه سد كارون 3 استان خوزستان


……….


ارزيابي اقتصادي بادام كاري و گردوكاري و نقش آن در حفاظت خاك، » مطالعه


……….


موردي استان آذربايجان غربي «


……….


تاثيرمديريت بقاياي گندم وخاك ورزي برعملكرد چغندرقند درتناوب گندم چغندرقند


……….


تعيين فاكتور فرسايش پذيري (k) ، طول و درجه شيب (LS) با استفاده از تكنيك


……….


هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه رحيم


……….


آبادفسا استان فارس


……….


بررسي كاهش توان توليد اراضي گندم ديم كردستان بر اثر فرسايش خاك و تاثير


……….


كوددهي در كنترل آن


……….


طبقه بندي و تعيين گروه هيدرولوژيكي خاك ها در طرح كنترل سيلاب حوضه


……….


شهري ايذه


……….


تخمين فرسايش و رسوب حوزه آبخيز قلعه شاهرخ با استفاده از آمار هيدرولوژي


……….


دوره 23 ساله


……….


( بررسي تغييرات طولاني مدت توان توليددراراضي ايستگاه مركزي تحقيقات


……….


كشاورزي ورامين )


……….


بررسي تاثير كاربري و شيب زمين هاي مرتعي و زراعي در زير حوزه هاي دامنه


……….


هاي سبلان بر هدر رفت پتاسيم خاك


……….


بررسي ويژگيهاي زمين لغزشهاي سنگي و خاكي در بخش خورش رستم خلخال


……….


بررسي اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد دانه گندم و اجزا عملكرد


……….


SEDD ،RUSLE برآورد توزيعي فرسايش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهاي


……….


در حوزه آبخيز كهنوك خاش GIS


……….


برآورد فرسايش بادي توسط مدل RWEQ و مقايسه آن با IRIFR در اميديه


……….


برآورد فرسايش آبي و رسوب بوسيله مدل كامپيوتري WEPP در شمال شرقي


……….


استان خوزستان


……….


بررسي تاثير مديريتهاي مختلف بر تثبيت كربن در خاك


……….


رسوب سنجي مخازن سدهاو بندها، ابزاري كارآمد براي ارزيابي رسوبدهي حوزه


……….


هاي آبخيز


……….


بررسي اثرات چراي دام بر خصوصيات شيميايي و حاصلخيزي خاك مرتع در


……….


مخمل كوه لرستان


……….


بررسي پراكنش اقليمي فرسايش آبكندي در استان همدان


……….


تعيين كاربري مطلوب به منظور مديريت يكپارچه اراضي ساحلي استان هرمزگان


……….


اثر چراي دام بر كيفيت بيوشيميايي خاكهاي مرتعي در اقليمهاي متفاوت زاگرس


……….


مركزي


……….


بررسي حساسيت به فرسايش كاربري اراضي در منطقه سجزي كوهپايه اصفهان


……….


اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه سه رقم ذرت


……….


(Zea mays L. )


……….


اثرات روش هاي خاك ورزي بر روي صفات زراعي ارقام سويا


……….


تعيين ضريب فرسايش پذيري خاكهاي واقع در واحدهاي ژئوپدولوژي متفاوت با


……….


استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي


……….


بررسي دقت و سرعت تهيه نقشه هاي فرسايش خاك با استفاده از داده هاي


……….


سنجش از دور


……….


ارزيابي طبقه بندي بصري اشكال فرسايش حوزه آبخيز نوررود هراز در تصاوير


……….


IRS 1D ماهوارة PAN


……….


نقش كاربري اراضي در ايجاد و تشديد لغزش با رويكرد سامانه اطلاعات جغرافيايي


……….


پيش بيني محدده هاي در معرض آبكندي شدن با استفاده از GIS در حوضه


……….


كلوچه كردستان


……….


بررسي فرسايش پذيري خاك و تخريب خاكدانه‌هاي سطحي با استفاده از شاخص


……….


دبودت و دلينهير


……….


پيش بيني هدررفت فسفر در حوزة آبخيز كارون شمالي ( منطقة سوليجان ) با


……….


ANSWERS استفاده از مدل


……….


بررسي اثر عمليات خاك ورزي و مالچ خاكي در عملكرد گندم ديم


……….


بررسي اثر تاغ كاري بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، پوشش گياهي و


……….


مهار فرسايش بادي ( مطالعه موردي : جنوب شرقي شهر ورامين )


……….


بررسي رابطه كاربري اراضي با مقدار فرسايش ايجاد شده


……….


تجزيه و تحليل كمي نقش فرسايش خندقي در ميزان فرسايش خاك و رسوبدهي


……….


در حوضه آبخيز گوجا قيه با بهره مندي از روشها و تكنيكهاي جديد به منظور


……….


مديريت بهينه حوضه .( شمال غرب زنجان )


……….


ارزيابي كارايي مدلهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش ( روشهاي نيلسن اصلاح شده


……….


و براب ) در حوزه آبخيز سيد كلاته راميان استان گلستان


……….


بررسي كار آمد ترين روش ذخيره نزولات آسماني و كاهش رسوب ( كنتور فارو و


……….


پيتينگ )


……….


تأثير خاكورزي، بقاياي گياهي كلزا و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد كشت


……….


دوم پنبه


……….


نقش جنگل تراشي و تغيير كاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاك اراضي لسي در


……….


حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان


……….


بررسي تغييرات حاصلخيزي خاك در اثر پخش سيلاب در ايستگاه پخش سيلاب


……….


باغ سرخ


……….


بررسي رابطه خصوصيات فيزيكي خاك و ميزان رواناب و رسوب در پادگانه هاي


……….


آبرفتي با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زير حوضه عباس آباد جاجرود )


……….


عنوان مقاله


……….


تأثير كاربرد مالچ كاه وكلش گندم بر مقدار رواناب اراضي زراعي ديم شيبدار


……….


تعيين عامل فرسايش پذيري معادله جهاني فرسايش خاك در خاك هاي آهكي


……….


تعيين خطاي برآورد عامل فرسايشپذيري USLE در خاكهاي نواحي نيمه


……….


خشك ايران


……….


بررسي اثر تخريب مراتع بر مقدار كربن آلي، نيتروژن كل و معدني خاك در دو


……….


منطقه از زير حوزة آبخيز ونك


……….


اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاكورزي روي پايداري خاك


……….


در استان كرمانشاه


……….


پهنه بندي مقادير سرعت آستانه فرسايش بادي با استفاده از زمين آمار


……….


رابطه بين زمين لغزش و تغييرات كاربري اراضي در حوزه آبخيز لتيان با استفاده از


……….


فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي


……….


اثر تغيير كاربري اراضي بر كربن آلي و برخي خصوصيات فيزيكي خاك در اراضي


……….


مرتفع شمال ايران


……….


بررسي شاخص فرسايندگي باران در حوزه درياچه نمك


……….


بررسي اثرات فرسايش بادي و پيامدهاي ناشي از آن در منطقه سيستان


……….


بررسي تاثير كاربرد پليمر BT53 بر كنترل فرسايش و حفاظت خاك


……….


اثر تشكيل اندوده سطحي بر ديناميك فرسايش ورقهاي


……….


ديناميك فرسايش ورقهاي


……….


ارزيابي تخمين رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونك از حوزه


……….


آبخيز كارون شمالي


……….


سفيدرود


……….


بررسي تحليل حساسيت مدل ANSWERS در حوزه آبخيز كارون شمالي ( منطقه


……….


سوليجان ) استان چهارمحال و بختياري


……….


RUSLE برآورد فرسايش خاك در حوزه زيارت با استفاده از مدل


……….


بررسي تغييرات سرعت آستانه فرسايش بادي در دشت سيستان به كمك علم


……….


زمين آمار


……….


اندازه گيري كمي ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدل LISEM در اراضي


……….


لسي حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان


……….


ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاك (EUROSEM) در بخشي از حوزه


……….


كارون شمالي در استان چهارمحال و بختياري ( سوليجان )


……….


سلامت گياه و انسان و بهسازي خاك و اصلاح اراضي


……….


مقالات پوستر


……….


عنوان مقاله


……….


غلامحسين توزيع گونه هاي نيكل و كادميم در محلول دو خاك آهكي تيمار شده با


……….


MINTEQA2 لجن فاضلاب بوسيله مدل


……….


محمدمعز خصوصيات جذب سطحي روي ) ) Zn در بعضي از خاكهاي آهكي ايران


……….


ملاس نيشكر : يك اصلاح كنندة خاكهاي آهكي


……….


تأثير گچ بهمراه ضايعات آلي اسيدي و غير اسيدي بر اصلاح يك خاك شور


……….


و سديمي


……….


تخليه پتاسيم از برخي خاكهاي تحت كشت آفتابگردان در آذربايجانغربي


……….


شكلهاي پتاسيم و روابط Q/I در برخي خاكهاي تحت كشت آفتابگردان در


……….


آذربايجانغربي بررسي تاثير عوامل مختلف بر تجمع فلزات سنگين در خاكهاي پيراموني


……….


شركت فولاد ( مطالعه موردي )


……….


پالايش سبز سرب از خاك با استفاده از گياه شاه


……….


بررسي اثر آلاينده هاي هيدروكربنه نفتي ( گازوئيل ) بر برخي خصوصيات


……….


فيزيكي و شيميايي خاك آلوده


……….


شاليزارهاي گيلان


……….


و بررسي تاثير برخي ويژگي هاي خاك بر اشكال مختلف پتاسيم اراضي


……….


شاليزاري گيلان


……….


تاثير كاشت ذرت و كودهاي مصرفي بر جذب عناصر سنگين در يك خاك


……….


آلوده بررسي تاثيركشت كلزا و سورگوم در كاهش آلودگي كادميوم و سرب خاك


……….


سينتيك آزاد شدن مس از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران


……….


سينتيك آزاد شدن آهن از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران


……….


سينتيك آزاد شدن منگنز از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران


……….


كاربرد فيلتر شن خاك آهكي كمپوست براي كاهش فلزات سنگين موجود


……….


در فاضلاب صنعتي


……….


بررسي توزيع شكلهاي مختلف روي در خاكهاي اسيدي استان گيلان و


……….


رابطه آنها با برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك


……….


بررسي اثر كشت گياه ذرت بر تغيير شكل هاي مختلف روي در خاكهاي


……….


اسيدي استان گيلان و رابطه اين شكلها با پاسخهاي گياه


……….


بررسي امكان پالايش خاكهاي آلوده به عناصرسرب، كادميم و نيكل توسط باقلا


……….


ويژگيهاي جذبي برخي غير متحرك كننده هاي روي


……….


استفاده از گونه هاي مختلف گياه گز براي اصلاح خاك هاي شور و سديمي


……….


و بررسي اثرات آنها بر كاتيونها و آنيونهاي محلول خاك


……….


پيامد سترون سازي بر ريخت هاي گوناگون فسفر خاك


……….


اثردو نوع ماده آلي بر سينتيك واجذبي مس در دو خاك آهكي


……….


استان فارس


……….


مقدارآلومينيوم خاك و برگ سبز چاي در باغات شمال كشور و ارزيابي


……….


مقدار آن در انواع چاي خشك و نوشابه حاصل از آن


……….


خادمي، توزيع سرب و كادميم در برخي خاكهاي سطحي مشهد و محدوده صنعتي


……….


جاده مشهد قوچان


……….


آستارايي بررسي قابليت گياه پالايي عنصر كادميم توسط سه گياه آفتابگردان، ذرت و


……….


پنبه


……….


تاثير لجن فاضلاب، شوري و كربنات كلسيم بر فعاليتهاي بيولوژيكي خاك


……….


بررسي تأثير مقادير مختلف آهك بر روابط Q/I پتاسيم


……….


تأثير كاربرد پساب شهري تصفيه شده بر عملكرد چهار گياه علوفه اي و


……….


تجمع عناصر سنگين در خاك


……….


كريميان، بررسي روابط بين خصوصيات فيزيكي، شيميايي با اشكال معدني و قابل


……….


جذب فسفر خاكهاي آهكي دشت قزوين


……….


تاثير كمپوست غني شده با كادميم و زمان خواباندن بر شكل هاي شيميايي


……….


كادميم، رشد و تركيب شيميايي اسفناج در دو بافت خاك


……….


بررسي نقش مناطق معدني شمال مشگين شهر بر ميزان آلودگي خاك ها به


……….


عنصر آرسنيك


……….


تأثير مصرف پساب نيروگاه حرارتي همدان بر جذب كادميوم توسط كاهو و


……….


تره ايراني


……….


سينتيك غيرقابل جذب شدن فسفر در شرايط غرقاب و ظرفيت مزرعه


……….


خاكهاي آهكي


……….


مجيد تغيير شكلهاي فسفر معدني در اثر جذب سطحي فسفر در برخي خاكهاي


……….


آهكي


……….


رونقي و واجذب فسفر از برخي خاكهاي آهكي در شرايط اكسايش و كاهش و ارتباط


……….


آن با خصوصيات خاك


……….


محمدي و تاثيرآبياري با فاضلاب شهري بر خواص تغذيه اي خاك و برگ


……….


درختان جنگل كاري شده اقاقيا


……….


علي مطالعه ايزوترمهاي جذب سطحي پتاسيم در تعدادي از خاكهاي لوبيا كاري


……….


استان مركزي


……….


نقش كاربري اراضي بر غلظت واناديوم و آرسنيك در منطقه مركزي اصفهان


……….


كريميان و اثر دو نوع ماده آلي و مس روي شكلهاي مختلف مس در دو خاك آهكي


……….


بررسي روند آزادسازي روي در خاك هاي آهكي تيمارشده با روي و بدون آن


……….


مقايسه برخي از شاخصهاي شيميايي با شاخص بيهوازي اندازهگيري


……….


معدنيشدن نيتروژن در خاكهاي تيمار شده با دو نوع كود آلي


……….


الكتروسينتيك و نقش آن در فرايند آبشويي


……….


ارزيابي توان گياهان آفتابگردان، سورگوم، شبدر و يونجه در ذخيره سازي،


……….


انتقال و زوال عناصرسنگين درخاكو نحوه توزيع اين عناصردر اندامهاي گياهي


……….


بررسي ميزان و تأثير فلزات سنگين حاصل از فعاليتهاي توليدي كارخانجات


……….


صنعتي فولاد و نورد اهواز بركيفيت خاك، سلامت محصولات زراعي و ارائه


……….


روش گياه پالايشي بعنوان راهكاري براي بهبود آن


……….


لكزيان و تاثير فلزات سنگين روي و كادميم بر فرآيند بيولوژيكي نيتريفيكاسيون در


……….


دو خاك آهكي و غيرآهكي


……….


بررسي اثر دو نوع ماده آلي بر شكلهاي شيميايي منگنز و روي در دو خاك


……….


آهكي استان فارس


……….


چالش هاي موجود و پيش روي كيفيت منابع آب آبياري در استان


……….


خوزستان مديريت پايدار منابع آب و خاك دركشاورزي و محيط زيست


……….


نقش آهك و مواد آلي در ميزان تجمع عناصر سنگين در خاك و گياه در


……….


اراضي تحت تاثير فاضلاب صنعتي


……….


همبستگي بين عناصر سنگين موجود در خاك متاثر از فاضلاب شهري و


……….


سپانلو صنعتي و تاثير آن در تجمع و جذب توسط گياه


……….


تاثير ميزان رس، ظرفيت تبادل كاتيوني و pH خاك در ميزان تجمع و


……….


انتقال عناصر سنگين در اراضي تحت تاثير پساب صنعتي


……….


تأثير زمان بر جزء بندي عناصر سنگين در برخي خاكهاي آهكي همدان


……….


آبشويي فسفر تحت تأثير محلولهاي آبشويي مختلف در خاك


……….


تاثير استفاده از پساب فاضلاب در خاك هاي زراعي شهرستان نجف آباد


……….


كاربرد كربن فعال جهت رنگ بري عصاره خاك و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده


……….


به روش آزومتين اچ


……….


نسبت كميت شدت پتاسيم (Q/I) و هم بستگي پارامترهاي آن با


……….


خصوصيات خاك در تعدادي از خاكهاي استهبان استان فارس


……….


آزادسازي پتاسيم از برخي كانيهاي ميكايي تحت تأثير چند اسيد آلي


……….


باقيمانده كودهاي آلي بر پارامترهاي سينتيكي جذب فسفر


……….


آهكي


……….


تجمعي و


……….


يك خاك


……….


تأثير در


……….


باقيمانده كودهاي آلي بر پارامترهاي سينتيكي رهاسازي


……….


خاك آهكي


……….


تجمعي و


……….


فسفر از يك تأثير


……….


تاثير روشهاي مختلف كشت در شرايط شور بر عملكرد گندم در استان يزد


……….


بررسي وضعيت كادميم در خاك شاليزار و گياه برنج متأثر از فاضلاب هاي


……….


صنعتي و شهري اطراف ساري


……….


بررسي اثرات آبياري با پسابهاي صنايع تخميري روي برخي مشخصات


……….


شيميايي خاك


……….


مطالعه سينتيك آزاد شدن روي و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك


……….


تأثير روي بر جذب كادميم و شاخصهاي رشد ذرت


……….


بررسي اثر سرب بر جوانه زني، مقدار پروتئين و پرولين و ارزش تحمل به


……….


(Brassica napus L.) سرب در دو رقم كلزا


……….


بررسي شكلهاي شيميايي روي باقي مانده ناشي ازكاربرد كود سولفات روي


……….


در تعدادي از خاكهاي مازندران


……….


تأثير نوع شوري خاك بر اختلاف سه روش اندازه گيري گچ در خاك


……….


تأثير اسيدهاي آلي سنتزي بر رهاسازي روي در يك خاك آهكي


……….


ارزيابي گلخانه اي تأثير اسيدهاي آلي سنتزي بر عصاره كشي گياهي روي به


……….


وسيله اسفناج در يك خاك آهكي


……….


بررسي تأثير افزودني هاي آلي و معدني در توزيع فلزات سنگين در فركشن


……….


هاي مختلف خاك


……….


بررسيتأثير افزودنيهايمختلف بر جذب فلزات سنگين توسط گياه زراعيجو


……….


اثرات ضايعات ليموي آب بر فراهمي عناصر كم مصرف و برخي خواص خاك


……….


بررسي معادلات سينتيك آزاد شدن فسفر در دو نوع خاك تحت كشت


……….


گندم


……….


مطالعه تأثيرات سطوح كود فسفره و كود حيواني در سينتيك واجذبي فسفر


……….


در خاك


……….


بررسي شكلهاي مختلف پتاسيم و ارتباط آنها با بعضي ويژگي هاي شيميايي


……….


و فيزيكي خاكهاي استان فارس


……….


ارزيابي پتانسيل ضريب انتقال عنصر سرب در برخي از گونه هاي گياهي


……….


منطقه ايرانكوه اصفهان در پاكسازي خاكهاي آلوده به عنصر سرب


……….


بررسي ميزان تجمع عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از


……….


فاضلاب تصفيه شده شهري اصفهان


……….


بررسي ويژگيهاي واجذبي مس در برخي خاكهاي استانهاي فارس و گيلان


……….


آلودگي خاك به سرب و روند كاهش آن در برخي از خاكهاي گيلان


……….


بررسي ارتباط اشكال مختلف سرب در خاك با جذب توسط گياه تربچه


……….


ارزيابي توانمندي تربچه در پالايش گياهي سرب از خاك


……….


بررسي اثر تراكم كشت بر پالايش گياهي سرب از خاك بوسيله تربچه


……….


مطالعه جذب سطحي عناصر سنگين سرب، كادميم و مس روي چند خاك


……….


از رژيم هاي رطوبتي Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان


……….


اثر كاربرد پودر يونجه بر توزيع فرمهاي كادميوم و سرب خاكها در شرايط


……….


غرقابي


……….


بررسي وضعيت نيترات و فسفات در رودخانه زاينده رود


……….


بررسي اثرات آلودگي حاصل از مواد زائد جامد شركت فولاد مباركه بر اراضي


……….


كشاورزي تحت كشت گندم مجاور


……….


بررسي تأثير درازمدت كودهاي فسفره بر ميزان كادميم خاك و گياه گندم


……….


در منطقه براان اصفهان


……….


بررسي خصوصيات شيميايي و غلظت عناصر سنگين پساب خروجي چند


……….


واحد صنعتي مهم اصفهان


……….


اثر زمان پس از تهيه بر توان نوارهاي كاغذي پوشيده شده با اكسيد آهن در


……….


تعيين فسفر قابل استفاده خاك


……….


تعيين اجزاي مختلف فسفر معدني و ارتباط آنها با قابليت جذب


……….


فسفرتوسط گياه سيردرتعدادي ازخاكهاي استان همدان


……….


اثر شوري و كربنات كلسيم بر قابليت استخراج كادميم از خاك و


……….


جذب آن توسط گياه در خاكهاي تيمار شده با لجن فاضلاب


……….


تاثير كمپوست غني شده با نيكل و زمان خواباندن بر شكل هاي


……….


شيميايي نيكل در دو بافت خاك


……….


بررسي تصاعد گاز گلخانه اي متان از خاكهاي تحت كشت تابستانه در


……….


شرايط مختلف رطوبتي در منطقه جنوب اهواز


……….


نقش ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بر كاهش حركت كروم سه


……….


ظرفيتي درخاك هاي اطراف منطقه چرمشهر


……….


آشنايي با روش هاي اندازه گيري فسفر آلي و مقايسه مقدار فسفر آلي


……….


در خاك آهكي تيمار نشده و تيمار شده با ماده آلي به روش


……….


سوزاندن


……….


بررسي تغيير تعادل كربن در خاكهاي شور و قليا تحت تاثير كشت


……….


نيشكر(HWSB) روشي جديد براي استخراج بور محلول درآب داغ


……….


رفتار اسيدهاي آلي در خاكهاي آهكي


……….


CO2 مقايسه اثر كاربري هاي مختلف اراضي بر تصاعد گاز گلخانه اي


……….


در اراضي شمال خوزستان


……….


مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري گچ در برخي خاك هاي اصفهان


……….


اميرحسين پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روشهاي گياه


……….


پالايي و مكانيكي


……….


دانش و ترويج يافته هاي علوم خاك


……….


سياستگزاريهاي مديريت و بهره برداري خاك


……….


عنوان مقاله


……….


ارزيابي نگرش بهره برداران كشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاك


……….


سنجش دانش، نگرش و مهارت كشاورزان چغندركار در زمينة شيوه هاي مديريت


……….


پايدار خاك زراعي


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي A-K


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي L-Z


……….


قوانين و مقررات مربوط به استخدام


……….


فرهنگ فني آبياري و زهكشي


……….


فرهنگ اسامي علمي گياهان انگليسي و فارسي


……….


مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شامل كليه قوانين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي


……….


فرهنگ جامع آلماني بفارسي


……….


فرهنگ جامع فارسي – آلماني


……….


فرهنگ مصور علوم طبيعي


……….


بيولوژي خاك (موجودات خاكزي و نقش آنها در گردش عناصر )


……….


فرهنگ گيتا شناسي ( اصطلاحات جغرافيائي )


……….


فرهنگ اصطلاحات كشاورزي


……….


نقش روي در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و بهبود سلامتي جامعه


……….


آب مورد نياز شستشوي خاكهاي شور ايران


……….


آب مورد مصرف گياهان و آب مورد نياز براي آبياري


……….


بيماري شناسي گياهي


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


نقش گوگرد ، كلسيم و منيزيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي


……….


پدولوژي مناطق خشك و نيمه خشك


……….


سد سازي يا مهار آبهاي سطحي شامل طرح و محاسبات انواع سدها


……….


اصول طرح سدهاي خاكي


……….


استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه جلد دوم


……….


روابط بيولژيكي ميكربها با گياهان


……….


بيماريها و آفات سبزيجات


……….


نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي


……….


فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پنج ساله گروه خاكشناسي 79-75


……….


توليد و مصرف بهينه كود شيميايي در راستاي اهداف كشاورزي پايدار


……….


به سوي مديريت پايدار منابع آب


……….


آشنايي با آبياري كابلي


……….


تغذيه بهينه كلزا گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ سوم بازنگري


……….


عزم ملي براي توليد كود در داخل كشور گامي ارزنده به سوي خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار


……….


نقش ريز مغذيها در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي عناصر خرد با تاثير كلان


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار


……….


كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران


……….


تغذيه صحيح درختا ميوه


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ پنجم بازنگري


……….


موسسه تحققات خاك و آب گذشته – حال – آينده


……….


تعيين حد بحراني عناصر غذايي موثر در خاك ، گياه و ميوه در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشور


……….


مرجع كاربران كامپيوتر


……….


معرفي جهات نظري و كاربردي روش پنمن – مانتيس و ارائه تبخير تعرق مرجع استاندارد براي ايران


……….


دستور العمهاي كم آبياري


……….


بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار جو


……….


آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران


……….


كودها و حاصلخيزي خاك


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي و آلي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار چغندر قند


……….


زراعت جلد اول اصول زراعت و زراعت عمومي


……….


زراعت گياهان صنعتي


……….


حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك “مشكلات و راه حل ها “


……….


آبكشت كشاورزي بدون خاك


……….


فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله


……….


مصرف كود در اراضي زراعي فارياب و ديم


……….


مورفولژي و فيزيو لژي ميوه


……….


جنگلهاي ايران


……….


چقدر كافيست ؟ جامعه مصرفي و آينده زمين


……….


نقش بي كربنات در بروز ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان ميوه


……….


عناصر كم مصرف مقاومت و تحمل به بيماريهاي گياهي


……….


رابطه آب خاك و گياه


……….


روشهاي آزمايشي در پدولوژي جلد اول آزمايشات شيميائي


……….


مباني فيزيولوژي گياهي


……….


اكولوژي پوشش زنده خاك


……….


محدوديتهاي رشد


……….


شناخت نظري و عملي ماشين هاي كشاورزي (ماشين هاي برداشت گياهان غده اي)


……….


تعين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توصيه صحيح كودي در كشور


……….


مقاومت و گسيختگي خاك


……….


حجم عمليات خاكي


……….


روشهاي جديد آبياري سطحي و باراني


……….


جغرافياي گياهي شامل گسترش جهان گياهي- اكولوژي -فيتوسوسيولژي و خطوط اصلي رويشهاي ايران چاب دوم


……….


بيماريهاي باكتريايي گياهان


……….


فتوسنتز


……….


آمار تجربي عمومي


……….


پيدايش و طبقه بندي خاك


……….


فن عكاسي


……….


تحقيق كاني شناسي پاره اي از سنگهاي آذرين ايران


……….


فيزيك خاك


……….


روي در كشاورزي عنصري فراموش شده درچرخه حيات گياه، دام و انسان


……….


آب و خاك


……….


آبشناسي


……….


هرس درختان ميوه


……….


گيا (راهنماي گياهي )


……….


جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي


……….


سوزني برگان جلد اول


……….


اصول و كاربردهاي هيدروليك عمومي


……….


علف هرز ه كشهاي شيميائي و امكان استفاده از آنها در ايران


……….


كوير زدايي چگونه مردم ،كوير مي سازند؟ چگونه مي توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي كنند؟


……….


شيمي علم آزمايشي


……….


آناليز عددي و روشهاي كامپيوتري


……….


خاك شناسي (خواص شيميائي و حاصلخيزي خاكها)


……….


ژئو شيمي


……….


باغباني در گلخانه جلد اول چگونه گلخانه را بسازيم


……….


از دانه بدانه زيست شناسي گياهان گلدار


……….


بيماريهاي گياهي


……….


ساخت هاي زمين شناسي


……….


بيماريهاي گياهان زراعي ايران


……….


مهندسي سيلاب


……….


مديريت پايدار خاك


……….


كليات خاكشناسي جلد اول جنبه هاي فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي خاك


……….


ميكروبيولژي عمومي جلد 1


……….


هيدرولوژي مهندسي


……….


فيزيك خاك


……….


هيد روژئولوژي


……….


اصلاح نباتات در كشاورزي پايدار


……….


ميكروبيولژي باكتريولوژي


……….


گندم جلد اول


……….


گندم جلد دوم


……….


فيزيولژي گياهي (تغذيه و جذب)


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 3


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 1.2


……….


مباني اكولوژي كشاورزي


……….


جغرافياي خاك ها


……….


بيولژي گياهي سيستماتيك


……….


فيزيولوژي گياهي ( فتوسنتز و تغذيه)


……….


تولدي بذر و سبزيجات


……….


زراعت آفتابگردان


……….


امين عليزاده


……….


فيزيولوژي بذر


……….


باران موثر در زراعت آبي


……….


بررسي آفات صنوبر در ايران


……….


هيدروليك


……….


آبياري باراني


……….


آبياري در زمين هاي كوچك


……….


فرسايش خاك و حفاظت آب و خاك در ايران


……….


دانه هاي روغني


……….


فيزيك عمومي استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه


……….


متابوليسم گياهي


……….


شيمي گياهي


……….


كودها جلد اول كلياتي چند راجع زراعي و مواد غذائي گياهان


……….


كود ها جلد دوم كودهاي آلي و شيميائي


……….


زراعت سيب زميني


……….


بيماريهاي درختان ميوه در ايران


……….


اصول نام گذاري و رده بندي گياهي


……….


گياه شناسي تشريح عمومي نباتات


……….


حفاظت منابع طبيعي خاك


……….


راهنماي تحمل گياهان نسبت به شوري


……….


توسعه و اصلاح مراتع ايران از طريق مطالعات تبانيكي و اكولوژيكي


……….


اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك


……….


اطلس منابع آب ايران جلد اول گزارش هيدروژئولوژي


……….


اطلس منابع آب ايران جلد دوم گزارش هيدروژئولوژي


……….


رابطه آب و خاك در گياهان زراعي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد اول طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد دوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد سوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد چهارم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


رسوب شناسي


……….


هورمن هاي گياهي و رشد گل


……….


اصول ميكربيولوژي “ عمومي – كشاورزي – بهداشتي جلد اول


……….


آفات درختان ميوه سردسيري


……….


آبهاي زير زميني


……….


زه كشي اراضي


……….


ذرت


……….


خاكهاي ايران


……….


آناليزهاي رشد گياهان زراعي


……….


فيزيولوژي گياهان زراعي


……….


فاضلاب شهري جلد دوم تصفية فاضلاب


……….


فاضلاب شهري جلد اول جمع آوري فاضلاب


……….


زيست شناسي نوين


……….


فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي


……….


منابع اصلاح نباتات


……….


كشاورزي و آب و هوا


……….


خاك تشكيل و طبقه بندي


……….


هواشناسي جلد اول


……….


كشاورزي پايدار


……….


مكانيك خاك


……….


باغباني و سبزيكاري


……….


عبدالحسين وهابزاده


……….


باغباني جلد اول باغباني عمومي


……….


گياهان زراعي


……….


زراعت و اصلاح نخود


……….


كشاورزي از ديدگاه اكولوژي


……….


رسوب شناسي 2 (تجزيه مواد و محيط هاي رسوبي)


……….


زراعت سويا زراعت – فيزيولوژي – مصارف


……….


تسطيح اراضي


……….


زراعت و اصلاح عدس


……….


جاليز و جاليزكاري


……….


مشخصات جغرافيايي طبيعي ايران چاپ دوم


……….


شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران


……….


مرتع داري


……….


جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم


……….


تكنولوژي بذد


……….


افزايش عملكرد گياهان زراعي


……….


زراعت چغندر قند


……….


تماتد شناسي گياهي اصول و نماتدهاي انگل و قرنطينه ايران


……….


روبرت استريت تشخيص بيماريهاي گياهي


……….


زراعت در مناطق خشك غلات ، گياهان صنعتي و گياهان علوفه اي


……….


آخرين واحه آب ، مايه حيات


……….


مباني محيط زيست


……….


فيزيولوژي علف كش ها چاپ دوم


……….


منابع و مسائل آب در ايران جلد اول آبهاي سطحي و زير زميني و مسائل بهره برداري از آنها


……….


موريانه ها و خاكها


……….


فرآورده هاي غذايي سويا


……….


مدلسازي فتوسنتز گياهان زراعي (از بيوشيمي تا كانويي)


……….


مقاومت گياهان به حشرات


……….


مديريت تراكتور و ماشينهاي كشاورزي


……….


ساختمان ، طرز كار و تعميرات تراكتورهاي كشاورزي


……….


آب رساني شهري چاپ چهارم


……….


باغباني جلد چهارم قسمت اول ميوه هاي نيمه گرمسيري و گرمسيري


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


علف هاي هرز و كنترل آن ها


……….


زراعت غلات


……….


زراعت حبوبات


……….


اصول و عمليات ديمكاري


……….


اكولوژي گياهان زراعي (روابط گياه و محيط ) جلد اول چاپ سوم


……….


بوم نظامهاي زراعي


……….


مباني فيزيولوژيكي اصلاح نباتات


……….


مديريت پايدار خاك


……….


علائم حياتي كره زمين


……….


گيتا شناسي كشورها جغرافياي طبيعي ، سياسي ، اقتصادي ، و تاريخي


……….


مصالح ساختمان چاپ سه يم


……….


معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها


……….


مصالح شناسي ساختمان و تكنولوژي مواد


……….


ساختمانهاي روستائي مدرن


……….


قوسها در راهسازي طرح، محاسبه ، پياده كردن چاپ دوم


……….


خلاصه فعاليتهاي سازمان بهزيستي استان اصفهان


……….


مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي چاپ سوم


……….


بررسي وضعيت اقتصاد كشاورزي ايران


……….


اجزاء ساختمان و ساختمان


……….


بتن سازي عملي


……….


مقاومت مصالح


……….


حقوق آب جلد اول


……….


حقوق آب قواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد سوم


……….


حقوق آب فواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد دوم


……….


سرگذشت فيزيك


……….


معادلات ديفرانسيل معمولي


……….


پژوهنده


……….


رده بندي حشرات اندام شناسي بيروني و دروني – زيست شناسي جلد اول


……….


حروف اضافه در زبان انگليسي


……….


خطاهاي مشاهده و محاسبه آن


……….


تحليل گر سيستمها


……….


برنامه نويسي فرترن چاپ ششم


……….


عدد ، زبان علم


……….


خورشيد مغرب


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد دوم


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد اول


……….


چوب شناسي و صنايع چوب جلد سوم بهره برداري ، خشك كردن و نگاهداري چوب


……….


پيوند علمي و عملي


……….


از جهانهاي دور


……….


رياضيات محاسباتي


……….


ميكروبشناسي جلد دوم


……….


اندازه گيري و آمار جنگل ( اندازه گيري درخت و چوب)


……….


بحران جهاني كشاورزي


……….


شيشه گري و ساخت وسايل شيشه هاي آزمايشگاهي


……….


سرگذشت زمين ژرژگاموف


……….


اصول فن كتابداري و تنظيم كتايخانه هاي عمومي و خصوصي


……….


ستاره زمين سال ژئوفيزيك


……….


ژرژگاموف يك ، دو، سه ، بينهايت


……….


جهت يابي و قبله يابي با روشهاي آسان


……….


ساعتهاي خورشيدي اصول و راهنماي ساخت


……….


مجموعه فرمولهاي رياضي شامل 2400 فرمول و 56 جدول


……….


نقشه برداري مقدماتي توپوگرافي


……….


شناسائي شكل زمي


……….


درس اصول زهكشي


……….


زهكشي


……….


راهنماي مبارزه با آفات و بيماريهاي مهم جاليز دراصفهان


……….


دامپروري 3


……….


ماشين آلات 3


……….


غلامرضا سامانيان


……….


تاسيسات و ساختما نهاي روستائي


……….


بررسي روش كشت بذرو پرورش نهال درختان اكاليپتوس و ساير گونه هاي جنگلي


……….


انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي


……….


كاربرد كود در زراعت هاي استراتژيك و رديف كار


……….


حشرات و انسان


……….


نقشه ها و تمرينهاي طرحهاي آزمايشها


……….


خاك و حاصلخيزي آن


……….


زنجره هاي چغندر قند ايران و نقش آنها در انتقال بيماري ويروسي “كرلي تاپ“


……….


جدول تبديل واحدهاي اندازه گيري


……….


معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران


……….


روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميائي در اراضي زراعي ايران


……….


بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن


……….


درختان و درختچه هاي اصفهان


……….


سرگرميهاي فيزيك جلد دوم


……….


مجموعه اطلاعات كشاورزي و دامداري جلد دوم


……….


محمود عليمرداني


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد ا شماره 2


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2 شماره 2


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2شماره 1


……….


دستور جمع آوري و نگاهداري گياهان


……….


پژوهش


……….


ديوارهاي حامل


……….


روشهاي محاسبه بيلان آبي


……….


كد عمومي خانواده ها و جنسهاي فلور ايران


……….


متدداي آلل و استفاده آن در اصلاح نبات


……….


گزارش پيشرفت كار تحقيق در مورد كشت گونه هاي اكاليپتوس در ايران


……….


دكتر عبدالله بصيري


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم گياهان باغي


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد اول گياهان زراعي


……….


مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد بهبود و كيفيت و كاهش آلايندها در محصمولات سبزي و صيفي و ارتقاإ سطح سلامت جامعه


……….


Methods of seawater analysis


……….


Grassland Improvement


……….


THE soils of iran


……….


Environmental Quality And water development


……….


Landscape studies


……….


Basic Equations


……….


Physical chemistry


……….


Reinforced concrete design


……….


Earth sciences


……….


Crop production


……….


Soil survey Manual


……….


Flow of Fluids


……….


Lrrigated soils


……….


Sedimentary rocks


……….


Physical Geology


……….


Geological ProspectinG and Exploration


……….


Practical Biochemistry


……….


Methods in plant ecology editedby s.B.Chapman


……….


Resources and man


……….


Grop production in dry regions


……….


Volumetric Analysis . II


……….


Crop Processes in Controlled Environments


……….


George W.Snedecor and William G. Cochran


……….


Soils Their formation. Classification and distribution


……….


The control of soil fertility


……….


Engineering properties of soils and their measurement joseph e.bowles


……….


vegetable crops Fifth edition


……….


Fream,s Elements of agriculture


……….


An Introduction to the scientific study of the soil


……….


orcanic chemistry


……….


Soil and water conservation engineering


……….


A Text book of Geomorphology


……….


volumetric Analysis . III


……….


Environmental remote sensing:


……….


Ecology of Salt Marshes and sand Dunes


……….


Modern Agricultural Management


……….


Working with Nature


……….


Mineral nutrition of plants


……….


Soil Fertility and fertilizers


……….


Water supply and sewerage


……….


Analytical chemistry


……….


The principles of Inorganic chemistry


……….


Physical and Geotechnical properties of soils


……….


Engineering fluid mechanics


……….


Hydrology for engineers


……….


Introduction toplant Ecology


……….


Vegetation and soils


……….


Maximum crop yields- The challenge


……….


Introduction to physics


……….


Methods and machines for tile and other tube drainage


……….


Plant Growing in the tropics and subtropics


……….


Soil survey manual


……….


an introduction to Soil Science


……….


Qualitative analysis


……….


A theoretical approach to rural land- use patterns


……….


Legumes in agriculture


……….


Economic analysis of Agricultural Projects


……….


Adictionary of useful and Everyday plants and their common Names


……….


Qualitative analysis and the properties of Ions in Aqueous solution


……….


Petroleum


……….


English Made simple


……….


Plant physiology in relation to Horticulture


……….


The Art of Speaking Made simple


……….


Chemistry Made simple


……….


Statistics Made simple


……….


Organic chemistry Made simple


……….


Physics Made simple


……….


Structural geology


……….


Primary production in Aquatic Environments


……….


Groundwater Hydrology


……….


Groundwater Resource Evaluation


……….


Drainage basin form and Process


……….


Plant BreedinG


……….


Saline and sodic soils


……….


Saline and Alkali Sails


……….


Science probes the Earth


……….


Dictionary of Gardening Volumei A-CO


……….


Dictionary of Gardening VOLUME III JE-PT


……….


Dictionary of Gardening VOLUME II CO-JA


……….


Dictionary of Gardening VOLUME IV PT-ZY


……….


Moving The Earth the workbook of Excavation


……….


Tropsoils


……….


Handbook of Environmental control Volume I


……….


Handbook of Environmental control Volume III


……….


Handbook of Environmental control Volume II


……….


Handbook of Environmental control Volume IV


……….


Methods of soil analysis Part 1,


……….


Methods of soil analysis Part 2 ,


……….


Use of Nuclear techniques in studies of soil – plant Relationships


……….


Inorganic plant Nutrition Volume 15 A


……….


Inorganic plant Nutrition Volume 15 B


……….


Water Relations of Plants


……….


Desertification: Its Causes and consequences


……….


The soils that support us


……….


Computer programming Made simple


……….


Laboratory Exercises in General chemistry


……….


Field Experimentation


……….


Plant viruses


……….


Land Use Sciences 1


……….


Agricultural soil Mechanics


……….


Applied soil physics Sciences 8


……….


Utilizing wild grass biodiversity in wheat Improvement


……….


Principles and practices Dryland farming


……….


Tulips and irises of iran and their relatives


……….


The structure of atoms and molecules


……….


The powerhous of the Atom MIR Publishers


……….


Agri- Cultural Chemistry 2


……….


Crop Protection


……….


The role of potassium in agriculture


……….


Soil Testing & plant analysis


……….


Soil Nitrogen


……….


Agricultural Research centres Volume 2


……….


Agricultural Research centres Volume 1


……….


The Atom from A to Z


……….


Soil fungi and soil fertility


……….


The interaction of sciences in the study of the earth


……….


What is Ecology


……….


Understanding science


……….


agricultural physics


……….


Agri cultural chemistry 1


……….


Forces of nature


……….


West African soils


……….


Handbook of physics


……….


The world,s water


……….


The Mystery of the Earth,s Mantle


……….


ABC,s of Quantum Mechanics


……….


This chancy ,Chancy, Chancy world


……….


107 Stories About chemistry


……….


How Reliable is the brain


……….


Physiology for everyone


……….


Journey Across three worlds


……….


From Earth to Moon Jules Verne


……….


The face of the earth


……….


Flags


……….


the Forest and the SEA


……….


Advances in water Quality improwement


……….


World Crops books


……….


Soil physics


……….


The geography of the flowering plants


……….


soil chemical analysis


……….


Fizik cilt I Mekanik ve lsi


……….


Soil conservation


……….


Crop production in dry regions volume 1 0


……….


Plant Growth Substances in Agriculture


……….


Farm implements for arid and tropical reglons


……….


Principles and applications of soil Geography


……….


انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي


……….


Energy and Agriculture


……….


English for special purposes(ESP)


……….


Deserts and arid lands


……….


Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems


……….


Vegetable crops Fifth edition


……….


More water for Arid Lands


……….


Principles and applications of soil Geography


……….


Pipeline and plumbing installation


……….


K Availability of soils in west Asia and North Africa -Status and perspectves


……….


Dr ainage of Agricultural lands


……….


Physicsfor The ufe sciences


……….


Hans Jenny the soil Resource Origin and Behavior


……….


Matter and Man


……….


Logarithmes


……….


Grammaire Cours rnoyor


……….


A Manua; on Conservation of soil and water


……….


Profitable soil Management


……….


Irrigation principles and practices


……….


Chemistry of the soil


……….


Introduction to Engineerine Calculations


……….


University textbooks an exhibition arranged by the british council


……….


Denel fizik laboratuari


……….


Tree planting practices for arid zones


……….


Kallar grass a plant for saline land


……….


Soil Taxonomy of the National cooperative soil survey


……….


Plantsin the landscape


……….


drip irrigation manual


……….


Zirai sulamada tarlaya verilecek su miktarinin tesbiti


……….


Insanin orijini ve evolusyonun makromolekuler mekanizmasi


……….


Muhtelif tip lucuk takatli traktorler uzerinde bir arastirma


……….


Plant analysis handbook


……….


Irrigation development


……….


Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium


……….


Encyelopedia of soils in the environment volume four


……….


Encyelopedia of soils in the environment volume three


……….


Encyclopedia of soils in the environment (Volume two)


……….


encyclopedia of soils in the environment (volume one)


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد چغندر قند در ايران


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد يونجه


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميائي و آلي در افزايش توليد ذرت در ايران


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد گندم آبي در ايران


……….


آبياري مركبات در جهرم با استفاده از روش قطره اي


……….


شناخت ناهنجاري تغذيه اي در درختان ميوه و ارائه راه حلهاي اجرائي بمنظور افزايش توليد و ارتقاء كيفي ميوه تا حد استاندارد جهاني ايزو


……….


افزايش توليد گندم آبي و غني سازي آن با آهن و روي از طريق مصرف كمپوست و ريز مغذي ها در ايران


……….


نقش تغذيه مطلوب گياه دركنترل آفات و بيماريها


……….


ضرورت افزايش مواد آلي در خاكهاي ايران از طريق مصرف كود سبز


……….


چگونگي بهره برداري از اراضي شور مقدمه اي بر شوري خاك


……….


ضرورت مصرف كلرور پتاسيم براي تامين پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور


……….


ضرورت ترويج مصرف سولفات منيزيم براي افزايش توليدات كشاورزي در كشور


……….


ضرورت ترويج مصرف نيترات آمونيم در مزارع و باغهاي كشور


……….


ضرورت مصرف سولفات روي براي افزايش كمي و كيفي و غني سازي توليدات كشاورزي در كشور


……….


ضرورت مصرف سولفات منگنز براي افزايش كمي و كيفي غني سازي توليدات كشاورزي


……….


شناخت علت ها و راههاي درمان كمبود آهن در گياهان زراعي و باغي


……….


تهران انسيتو مركز جراحي پلاستيك


……….


پيوند


……….


روشهاي ازدياد چاي


……….


كاشت گوجه فرنگي


……….


كاربرد ماشينهاي شيردوشي


……….


اسپرس يك گياه علوفه اي


……….


كلروز آهن يا زردي برگ درختان ميوه


……….


مبارزه با علف هرز در مزارع برنج


……….


بيماري شيت بلاست برنج ( سوختگي غلات برنج و راههاي مبارزه با آن )


……….


بيمارهاي مهم جاليزار


……….


مراتع كشت و روشهاي مديريت و اصلاح و احيا آن


……….


اصلاح مراتع از طريق ذخيره نزولات آسماني


……….


تعريف پيوند


……….


درختكاري


……….


راهنماي تغذيه در پرورش گاو


……….


راهنماي علمي سمپاشهاي موتوري پشتي اتومايزو


……….


طرح آشيانه صد مرغداري در روستاها


……….


جبنه هاي زراعي بذرگيري از يونجه


……….


تهيه سيلوي تفاله چغندر قند


……….


دادن كود شيميائي بر زراعت چغندر قند


……….


نماتد چغندر قند راههاي پيشگيري و مبارزه آن


……….


پروانه فري درختان سيب در اطراف تهران


……….


تششك ولوي درختان سيب


……….


بيماريهاي مهم درختان ميوه


……….


سيلوي ذرت علوفه اي


……….


زراعت ذرت علوفه اي


……….


سير


……….


كرم ساقه خوار برنج


……….


روش ساده درختكاري روي خطوط تراز


……….


دستور العمل كاشت بوته هاي مرتعي


……….


آفات انباري فرآورده هاي غله اي ايران


……….


كشت و مشخصات بذرو ذرت


……….


سس يونجه و طرق مبارزه با آن


……….


واحد آبخيزداري سد زاينده رود


……….


راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي


……….


مبارزه با علف هاي هرز در مزارع چغندر قند


……….


اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان (پيش رس كردن خيار با استفاده از پوشش پلاستيك


……….


تحقيقات خاك و آب


……….


فرسايش خاك در ايران


……….


كارخانه كود آلي كمپوست


……….


چگونه كشمش مرغوب تهيه كنيم


……….


با مركز اسناد و مدارك علمي و تحقيقاتي كشاورزي آشنا شويد


……….


ضرورت مصرف اسيد بوريك براي افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي در كشور


……….


چگونه درخت بكاريم


……….


تاريخچه سازمان دامپروري كشور


……….


بيماري لوك ( نك) نوزادان زنبور عسل


……….


كندوهاي بومي ايران و طريق انتقال آنها به كندوهاي جديد


……….


كشت بادام


……….


روشهاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه


……….


زراعت سور گوم


……….


تغذيه طيور


……….


چه حشراتي حبوبات را در مشهد ضايع مي كنند و چاره آن چيست


……….


كيست هيداتيك را بشناسيم


……….


پرورش مرغ و توليد تخم مرغ در خانه


……….


چگونه با خرگوش مبارزه كنيم


……….


تلقيح مصنوعي


……….


زراعت يونجه


……….


گسترش آ بزيان ساده


……….


سبزيكاري و معرفي ارقام انتخاب شده


……….


چگونگي ميتوان كمبود مواد غذايي گياهي را در غلات شناخت


……….


آموزش درختكاري


……….


بيماري تب برفكي و گاو ميري


……….


راهنماي اصول سمپاشي و طرز استفاده از سمپاشها


……….


شناسايي علفهاي هرز


……….


اهميت علفهاي هرز و مبارزه با آن ها


……….


تغذيه آلي و معدني گياهان


……….


انگور كاري


……….


حفاظت خاك و آب


……….


فرآورده هاي سيب زميني


……….


آفات و بيماري مهم درختان سيب


……….


علل كاهش عيار قند در چغندر قند


……….


عسلك پنبه و طرق مبارزه با آن


……….


دستور العمل توليد نهال گردو


……….


وضع بيمار شاربن در گذشته و حال


……….


زراعت گندم و جو


……….


راهنماي زدن نمايشگاه و اصول آن (لاتين )


……….


كنه دو لكه اي لوبيا و طرز تهيه مبارزه با آن


……….


اصول بهداشت طيور


……….


تهيه سيلو و استفاده از مواد متراكم و مواد سيلو شده در تغذيه گوسفند


……….


بيماري شاربن


……….


دستور العمل مبارزه با موش ورامين


……….


پرورش گوسفند در ايران


……….


ايمن سازي ساختمان ها در مقابل موريانه


……….


ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم براي بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و حل مشكل لهيدگي سيب در كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي انگور در كشور


……….


روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت اول


……….


عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور


……….


ضرورت محلول پاشي اسيد بوريك در باغهاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي


……….


راهنماي آبياري باغهاي ميوه


……….


ضرورت مصرف بهينه كو براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و كيفي پنبه


……….


اثر مصرف آهن ، روي ، مس در بهبود خصوصيات كمي و كيفي گندم (قسمت دوم )


……….


عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور


……….


ضرورت محلولپاشي اسيد بوريك در باغ هاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي


……….


نقش منگنز در افزايش عملكرد و غني سازي دانه گندم


……….


معرفي روش تزايق مواد غذايي در تنه درختان ميوه براي رفع كمبود ها و بهبودهاي كمي و كيفي محصولات باغي در كشور


……….


مطالعه اثرات تغذيه ، مصنوعي گلخانه اي گاز كربنيك برخصوصيات كمي و كيفي گل ميخك


……….


مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول )


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت علوفه اي


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتفاء كيفي در كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور


……….


راهنماي آبياري باغهاي ميوه


……….


روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه ( قسمت اول )


……….


مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي مركبات


……….


بهينه سازي مصرف كود در توتستان ها براي بهبود وضعيت نوغان داري كشور


……….


مواد آلي اهميت و افزايش آن در خاك


……….


كود دهي صحيح در باغهاي پسته


……….


چالش براي جايگزيني كلريد پتاسيم در خاكهاي غير شور كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول قسمت دوم


……….


نقش بر در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 2


……….


نحوه آبياري در زراعت پنبه منطقه ورامين


……….


راهنماي مزرعه اي براي تشخيص كمبود عناصر غذايي در گندم


……….


باطري و سرويس نگهداري آن


……….


علفهاي هرز گندم و جو و طرق مبارزه با آن


……….


فهرست انتشارات دانشگاه تربيت مدرس


……….


مروج ( بولتن آموزشي – ترويجي )


……….


طريقه خشك كردن سبزيجات در روستاها


……….


كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات


……….


انار و انار كاري


……….


كرم هاي خاكي و نقش آنها در افزايش باروري خاك


……….


مصرف بهينه كود براي افزايش توليد و بهبود طول عمر گلهاي آنتوريوم


……….


مديريت مصرف كود در كشت دانه هاي روغني


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و بهبود كيفي و كاهش غلظت نيترات در غده هاي پياز


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي گل گلايول (قسمت دوم )


……….


ضرورت جايگزيني كودهاي مركب با كودهاي ساده به منظور ايجاد تعادل عناصر غذايي در خاك و افزايش توليد در كشور


……….


ضرورت استفاده از كودهاي كندرها و بازدارنده هاي بيولوژيكي در شاليزارهاي كشور


……….


بانك اطلاعات


……….


دستگاه آبياري نمونه هاي گياه


……….


شب پره زمستاني (كرم طوقه بر سيب زميني )


……….


اصول و مباني توليد بذر پياز


……….


آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) فروردين 76 شماره 5


……….


آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) مهر 76 شماره 60


……….


زراعت نخود در شرايط ديم زمستان 78


……….


زراعت گندم آبي در مناطق سرد و معتدل 78


……….


زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان ايلام 78


……….


زراعت برنج كشت دوم


……….


بيماري جارويي يونجه


……….


زراعت گندم ديم در مناطق سرد و معتدل استان ايلام


……….


زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير روشهاي كاربردي براي كاهش اسيد نيتيك گندم در راستاي بهبود كيفيت نان سبوسدار (قسمت اول)


……….


روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت دوم


……….


مصرف بهينه كود روشي موثر براي كاهش اسيد نتيك در سبوس گندم (قسمت دوم)


……….


آبياري نخيلات در جهرم با استفاده از روش قطره اي


……….


روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت چهارم


……….


تعيين ضريب همبستگي مصرف كود باتوليدات كشاورزي در كشور


……….


ضرورت پيشگيري و مبارزه با و رس (خوابيدگي) گندم براي افزايش توليد گندم در كشور


……….


حاكميت توزان منفي پتاسيم در مزارع و باغها


……….


افزايش عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي با استفاده از كلرور پتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم )


……….


ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي


……….


برنامه آبياري گندم


……….


روش هاي افزايش پروتئين گندم و ضرورت خريد آن بر مبناي درصد پروتئين كشور


……….


روي عنصري مهم و فرمواش شده در چرخه حيات گياه و انسان (قسمت اول )


……….


چگونگي تامين نياز غذايي دانه هاي روغني (قسمت دوم )


……….


بررسي تغييرات كلرور آبها و تجمع آن در محصولات كشاورزي در اقليم مختلف كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميائي براي افزايش عملكرد بادام در كشور


……….


ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور قسمت دوم


……….


آشنايي با روشها و زمان مصرف كودهاي شيميائي جديد ساخت داخل كشور


……….


نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كيفي ميوه سيب قسمت دوم


……….


نقش مصرف بهينه كود در ارتقا ء كيفي ميوه سيب قسمت اول


……….


شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب و ارايه روشهاي رفع آنها براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهينه سازي كيفيت آفتابگردان


……….


نقش بر در افزايش عملكرد گندم


……….


مشخصات فني كودهاي شيميائي ساخت داخل كشور در يك نگاه


……….


اثرات سوء كادميم و روشهاي كاهش غلظت آن در محصولات كشاورزي (قسمت اول)


……….


كمبود روي در تعداد از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


كمبود روي در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


كمبود پتاسيم در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران


……….


ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي كشور قسمت اول


……….


نقش روي و منگنز در توليد بذرهاي قوي گندم


……….


اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوچه فرنگي


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور


……….


چالكود : روشي نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول)


……….


عمليات زراعي براي تسريع در پوشانيدن كلش بعد از برداشت گندم در كرج


……….


روشهاي كاربرد براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت دوم چالكود


……….


نقش كودهاي شيميائي در كيفيت محصولات كشاورزي


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيك در زراعت غلات


……….


ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماري ها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه


……….


تشخيص كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي و باغي


……….


آبياري باراني


……….


زيره سبز


……….


زراعت سير


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان شرقي )


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان كرمانشاه )


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان غربي)


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (گيلان )


……….


بررسي روند مصرف كودها در ايران (اهداف و سياستها)


……….


نقش منيزيم در افزايش عملكرد كمي و كيفي گندم و ساير محصولات كشاورزي


……….


ارتباط كميت و كيفيت پسته با تغذيه


……….


ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم خاك هاي اراضي شاليزاري شمال كشور


……….


ارتباط عملكرد و كيفيت محصول پرتقال جيرفت با تجزيه ميوه، گياه، خاك


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد كمي و كيفي نيشكر


……….


ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماريها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه


……….


كاهش مصرف كودهاي ازته با وارد كردن بقولات در تناوب زراعي


……….


بررسي ارتباط كميت و كيفيت خرما با تجزيه خاك و دانه


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان زنجان )


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان كرمان )


……….


كاربرد كلش غلات به منظور بهبود بخشيدن حاصلخيزي خاك


……….


بابونه


……….


دستور العمل فني كشت گندم آذر 2 معرفي گندم آذر 2 براي كشت در مناطق ديم سردسيري و معتدل كشور


……….


بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي


……….


ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي


……….


متن كامل سخنراني دكتر رضا امراللهي


……….


دانشكده مهندسي مكانيك


……….


دانشكده مهندسي برق


……….


دانشكده مهندسي علوم پايه


……….


دانشكده مهندسي عمران


……….


كدامين تنديس شهيد چمران


……….


دانشگاه در گذر زمان پيسكسوتان دانشگاه


……….


مصرف بهينه كود براي آفتابگر دان ديم


……….


مصرف گياه جديد به نام Pigeon pea


……….


آبياري قطره اي سيستمي براي مصرف بهينه آب و كود


……….


سن قهوه اي انبه


……….


مگس چغندر قند


……….


تغذيه گياهان گلخانه اي (كشت خاكي )


……….


بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي


……….


معرفي ارقام جديد لوبيا قرمز درخشان


……….


رنجرك هاي چغندر قند


……….


بررسي مقدار كلر وارد شده به خاك توسط آب آبياري و تاثير سوء آن بر محصولات كشاورزي


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد يونجه


……….


ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي بررسي طولاني مدت تغييرات فسفر در خاكهاي زراعي كشور


……….


مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سردسيري كشور


……….


مراحل مختلف رشد و نمو گياه ذرت و نقش آنها در تعيين عملكرد نهايي دانه


……….


سياهك پنهان پا كوتاه گندم


……….


سوسك چهار نقطه اي لوبيا چشم بلبلي و راه هاي جلوگيري از خسارت آن در مزرعه


……….


بيماري لكه گرد برگ چغندر قند


……….


بيماري ويروسي پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند ارلي (تاپ)


……….


پاجوش در ذرت


……….


بيماري زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از قارچ


……….


مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد سيري كشور


……….


روش هاي كشت محصول عدس در شرايط ديم


……….


مديريت كم خاك ورزي براي بهره برداري پايدار از اراضي ديم


……….


تاريخ مناسب كشت جو در مناطق ديم سردسير كشور


……….


مصرف كود در اراضي ديم


……….


كاربرد كود روي در افزايش عملكرد گندم ديم


……….


آشنايي با اداره كل خدمات پژوهشي چاي و فعاليت هاي آن


……….


روش مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه


……….


ماشين ريشه چه كار چغندر قند


……….


طرح افزايش سطح زير كشت چاي


……….


جايگذاري صحيح كود در عملكرد جو رقم سهند


……….


توصيه هاي زراعي براي اجراي عمليات خاكورزي و كاشت گندم ديم


……….


روش هاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه


……….


پبشنهادي براي شيوه نگارش گزارش ها و مقاله هاي علمي – پژوهشي


……….


اثر مصرف بهنيه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات


……….


استفاده از روش نيترات پاي بوته به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته و افزايش قند توليدي در مزارع چغندر قند استان كرمانشاه


……….


توليد و مصرف بهينه كودهاي شيميائي در كشور گامي ارزنده بسوري خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار


……….


ارزيابي بهترين نسبت ازت به كلسيم (N/Ca) در برگها و ميوه سيب


……….


ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم و دستورالعمل كاربردآن


……….


اثر بي كربنات در كاهش عملكرد محصولات كشاورزي


……….


روش هاي كاربردي مستقيم خاك فسفات در مزارع و باغهاي كشور


……….


فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي


……….


عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام


……….


نقش مصرف بهينه عناصر غذايي در كاهش اثرات سوء و كلر آبهاي شور


……….


ضرورت اعمال مديريت بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت


……….


نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي


……….


مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي برآورد تقاضا براي آينده بحران هاي خشكسالي ، وضعيت موجود چشم اندازهاي آينده و راه كارهايي جهت بهينه ساري مصرف آب


……….


مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول)


……….


اثر مواد آلي در اصلاح فاكتور كربن به ازت (C/N) خاك


……….


تعيين حد بحراني روي و منگنز و نقش آنها بر افزايش عملكرد سويا


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در چغندر قند


……….


چگونگي گندمي با كيفيت خوب توليد كنيم


……….


نقش بهره برداران در اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع


……….


روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت دوم )


……….


ضرورت استفاده از اسيدهاي آلي (اسيد هاي هوميك و فلوريك ) در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي


……….


جايگاه گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي


……….


علايم ظاهري كمبود عناصر غذايي در توت فرنگي


……….


روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت اول اسيدي كردن آب آبياري)


……….


توابع انتقالي خاك (PTFS) روشي كار آمد در برآورد خصوصيات دير يافت خاك ( قسمت اول )


……….


نقش گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور (قسمت دوم دانه هاي روغني )


……….


ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه (قسمت اول )


……….


نقش آنتي اكسيد انها در كيفيت محصولات كشاورزي و ارتقاء سطح سلامت جامعه


……….


سيب درختي سميرم و جنبه هاي صادراتي آن


……….


راهنماي اعطاي تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي


……….


الگوي تهويه عرضي و طولي در سالنهاي نيمچه و مرغي گوشتي


……….


تجمع نيترات در سبزيجات


……….


كشت گياه دارويي بابونه


……….


نقش مصرف بهينه كود بر كميت و كيفيت انجير در كشور


……….


راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش اول عناصر پر مصرف و ميان مصرف


……….


نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت نيشكر


……….


ارزيابي وضعيت تغذيه گل رز در شمال خوزستان


……….


نقش فسفر(P) و جايگذاري صحيح آن در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه


……….


استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي تعيين كود نيتروژنه در طول رشد گياهان زراعي (قسمت اول )


……….


معرفي كود سولوپتاس كود پتاسيم مناسب براي كود آبياري و محلول پاشي


……….


كمبود منيزيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


مصرف عناصر كم نياز (ريز مغذيها ) در محصولات سبزي و صيفي گامي موثر در افزايش عملكرد و ارتقاء سلامت جامعه


……….


راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش دوم


……….


نقش مواد آلي در كاهش تراكم پذيري خاكهاي زراعي


……….


ضرورت كوددهي پتاسيم در درختان سيب


……….


خاك ورزي حفاظتي در كشاورزي ارگانيك


……….


مديريت كاربرد فاضلاب در اراضي كشاورزي


……….


علل تجمع نيترات در سبزيهاي ميوه اي (خيار گوجه و ) و روشهاي كنترل آن


……….


نگاهي به صنعت توليد و مصرف گوگرد در كشور


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در ليمو


……….


مروري اجمالي بر همزيستي ميكوريزي (قسمت اول )


……….


پراكنش و غلظت مجاز فلزات سنگين در چرخه حيات (خاك – آب – گياه دام و انسان )


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در مركبات


……….


كاربرد دستگاه گوگرد در سوز در كشاورزي


……….


نقش مواد آلي در كاهش فرسايش پذيري خاكهاي زراعي


……….


نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيز خاكهاي زراعي


……….


نقش پتاسيم در افزايس مقاومت به تنش خشكي در گياهان


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در پياز


……….


ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه


……….


ضرورت افزايش كار آيي كود هاي نيتروژنه در كشور قسمت دوم


……….


نقش تغذيه بهينه بر كنترل آتشك گلابي


……….


ارزيابي كارايي روش آمونيوم استات در تخمين پتاسيم قابل استفاده گياه


……….


مصرف بهينه كود روشي موثر در افزايش عملكرد كاهش غلظت نيترات در غده هاي سيب زميني


……….


آشنايي با استاندارهاي كمپوست


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در سيب زميني(افزايش محصول با بهبود كيفيت )


……….


نقش بور B در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در گندم (افزايش محصول بهبود كيفيت )


……….


حد مجاز كادميم در كود هاي شيميايي محصولات زراعي و باغي


……….


معرفي سولفات پتاسيم (كود كيفيت ) محتوي 50 درصد پتاسيم و 18 درصد گوگرد


……….


كنترل كيفي آزمايشگاه هاي تجزيه خاك آب گياه


……….


بيو گوگرد آلي گرانوله (كودي موثر در اصلاح خصوصيات خاكهاي آهكي و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در گلهاي شاخه بريده


……….


نقش كاه و كلش گندم در حاصلخيزي و اصلاح خاك


……….


ضرورت كو دهي پتاسيم در ذرت


……….


تغذيه بهينه سوز در فضاي آزاد گلخانه


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در برنج


……….


ضرورت افزايش كار آيي كود هاي نيتروژنه در كشور قسمت اول


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در انگور


……….


چايگاه تغذيه اي سيسم SI در گياهان


……….


مصرف بهينه كود هاي شيميايي در زراعت لوبيا


……….


مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد كمي و كيفي طالبي


……….


نقش پتاسيم در بهبود كمي و كيفي سبزي و صيفي


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در دانه هاي روغني


……….


شناسايي عوامل گرفتگي و تصفيه در آبياري قطره اي


……….


باكتريهاي توليد كننده سيدرو فورو امكان تامين آهن و روي مورد نياز گياهان


……….


نقش تغذيه متعادل در كاهش اثرات سوء خشكسالي در گياهان


……….


حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك وبرخي از محصولات زراعي و باغي (بخش سوم )


……….


حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك وبرخي از محصولات زراعي و باغي (بخش دوم)


……….


حد مطلوب غلظت عناصر غذليي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي (بخش اول )


……….


توصيه كودي براي محصولات زراعي و باغي استان فارس


……….


پوريابي بور B در گياهان


……….


شاخص هاي كيفي كمپوست سازي


……….


ا.ح.آريان پور


……….


ابراهيم بهداد


……….


ابراهيم پذيرا


……….


ابطحي، ع. حاج رسوليها، ش.حق‏نيا ، غ.سيادت ، ح.كلباسي اشتري، م.مفتون ،م.


……….


ابوالحسن گونيلي


……….


اجزاء ساختمان و ساختمان


……….


احمد آريا وند-


……….


احمد بيرشك


……….


احمد تمدن


……….


احمد حامي


……….


احمد خواجه نصير طوسي – محسن عظيما


……….


احمد معتمد


……….


اختصاصي


……….


ارسلان مظاهري


……….


از جهانهاي دور


……….


از دانه بدانه زيست شناسي گياهان گلدار


……….


ازانتشارات سازمان جغرافيائي


……….


استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه جلد دوم


……….


اسماعيل مالك – محمد حسن عالمي


……….


اصلاح خاكهاي شور و سديمي (مديريت خاك و آب)


……….


اصلاح نباتات در كشاورزي پايدار


……….


اصول تغذيه گياه – جلد اول جنبه هاي بنيادي


……….


اصول تغذيه گياه – جلد دوم


……….


اصول تفسير عكسهاي هوايي با كاربرد در منابع طبيعي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد اول طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد چهارم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد دوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد سوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول طرح سدهاي خاكي


……….


اصول فن كتابداري و تنظيم كتايخانه هاي عمومي و خصوصي


……….


اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك


……….


اصول ميكربيولوژي “ عمومي – كشاورزي – بهداشتي جلد اول


……….


اصول نام گذاري و رده بندي گياهي


……….


اصول و ديدگاههاي تغذيه معدني گياهان


……….


اصول و عمليات ديمكاري


……….


اصول و كاربرد سنجش از دور


……….


اصول و كاربردهاي هيدروليك عمومي


……….


اطلس منابع آب ايران جلد اول گزارش هيدروژئولوژي


……….


اطلس منابع آب ايران جلد دوم گزارش هيدروژئولوژي


……….


افزايش عملكرد گياهان زراعي


……….


افيوني ، م. ، مجتبي پور، ر. ،نوربخش ، ف. (تدوين)


……….


اكبر عبدالحسين زاده


……….


اكبر مهدي پور عطا آبادي


……….


اكولوژي پوشش زنده خاك


……….


اكولوژي گياهان زراعي (روابط گياه و محيط ) جلد اول چاپ سوم


……….


الياس آذر ، خ.


……….


الياس آذر ، خ.


……….


الياس آذر، خ .


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده – سهام الدين پرويزي


……….


امين عليزاده – عوض كوچكي


……….


انتشارات گياهشناسي


……….


انتشارات گياهشناسي


……….


انتشارات گياهشناسي


……….


انجمن مترجمين متون علمي و فني


……….


اندازه گيري و آمار جنگل ( اندازه گيري درخت و چوب)


……….


انستيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي


……….


انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي


……….


آب رساني شهري چاپ چهارم


……….


آب مورد مصرف گياهان و آب مورد نياز براي آبياري


……….


آب مورد نياز شستشوي خاكهاي شور ايران


……….


آب و خاك


……….


آب و خاك


……….


آبشناسي


……….


آبكشت كشاورزي بدون خاك


……….


آبهاي زير زميني


……….


آبياري باراني


……….


آبياري در زمين هاي كوچك


……….


آخرين واحه آب ، مايه حيات


……….


آستارايي ، ع. ر.و كوچكي، ع.


……….


آشنايي با آبياري كابلي


……….


آشنايي با فن سنجش از دور و كاربرد در منابع طبيعي


……….


آفات درختان ميوه سردسيري


……….


آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران


……….


آلودگي محيط زيست ، آب ، خاك و هوا


……….


آمار تجربي عمومي


……….


آناليز عددي و روشهاي كامپيوتري


……….


آناليزهاي رشد گياهان زراعي


……….


بابالا ، م. پيرمراديان ، م .


……….


باران موثر در زراعت آبي


……….


باغباني جلد اول باغباني عمومي


……….


باغباني جلد چهارم قسمت اول ميوه هاي نيمه گرمسيري و گرمسيري


……….


باغباني در گلخانه جلد اول چگونه گلخانه را بسازيم


……….


باغباني و سبزيكاري


……….


باقرنژاد، م.


……….


باي بوردي، م .


……….


باي بوردي، م.


……….


باي بوردي، م.


……….


بتن سازي عملي


……….


بحران جهاني كشاورزي


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد اول گياهان زراعي


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم گياهان باغي


……….


بررسي آفات صنوبر در ايران


……….


بررسي روش كشت بذرو پرورش نهال درختان اكاليپتوس و ساير گونه هاي جنگلي


……….


بررسي وضعيت اقتصاد كشاورزي ايران


……….


برزگر، ع.


……….


برنامه نويسي فرترن چاپ ششم


……….


بزرگر ، ع.


……….


بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي


……….


بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي


……….


به سوي مديريت پايدار منابع آب


……….


بهرام پيماني فرد- بهروز ملك پور – مهدي فائزي پور


……….


بهروز مصطفي زاده


……….


بهمن اهدائي


……….


بهمن اهدائي – اردشير قادري


……….


بوم شناسي خاك


……….


بوم نظامهاي زراعي


……….


بيژن خيال – نيره صدرائي


……….


بيماري شناسي گياهي


……….


بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن


……….


بيماريها و آفات سبزيجات


……….


بيماريهاي باكتريايي گياهان


……….


بيماريهاي درختان ميوه در ايران


……….


بيماريهاي گياهان زراعي ايران


……….


بيماريهاي گياهي


……….


بيولژي گياهي سيستماتيك


……….


بيولوژي خاك (موجودات خاكزي و نقش آنها در گردش عناصر )


……….


بيولوژي و بيوشيمي خاك


……….


پاشايي، ع.


……….


پدولوژي مناطق خشك و نيمه خشك


……….


پدولوژي مناطق خشك ونيمه خشك


……….


پرويز ببيات


……….


پرويز مهاجر ميلاني – پرهام جواهري


……….


پرويز.ط.چايچي


……….


پژوهش


……….


پژوهنده


……….


پيدايش و طبقه بندي خاك


……….


پيدايش و طبقه بندي خاك


……….


پيوند علمي و عملي


……….


تاسيسات و ساختما نهاي روستائي


……….


تحقيق كاني شناسي پاره اي از سنگهاي آذرين ايران


……….


تحليل گر سيستمها


……….


ترجمه شهريار بهرامي


……….


تسطيح اراضي


……….


تعين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توصيه صحيح كودي در كشور


……….


تعيين حد بحراني عناصر غذايي موثر در خاك ، گياه و ميوه در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشور


……….


تغذيه بهينه كلزا گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن


……….


تغذيه درختان ميوه


……….


تغذيه درختان ميوه


……….


تغذيه صحيح درختا ميوه


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


تغذيه معدني گياهان عالي – جلد اول


……….


تغذيه معدني گياهان عالي – جلد دوم


……….


تغذيه و متابوليسم گياهان


……….


تكنولوژي بذد


……….


تكوين و طبقه بندي خاك (رده‏ها)


……….


تماتد شناسي گياهي اصول و نماتدهاي انگل و قرنطينه ايران


……….


توسعه و اصلاح مراتع ايران از طريق مطالعات تبانيكي و اكولوژيكي


……….


تولدي بذر و سبزيجات


……….


توليد و مصرف بهينه كود شيميايي در راستاي اهداف كشاورزي پايدار


……….


ثامني ، ع.


……….


جاليز و جاليزكاري


……….


جدول تبديل واحدهاي اندازه گيري


……….


جعفري، م.


……….


جغرافياي خاك ها


……….


جغرافياي خاك ها


……….


جغرافياي خاكهاي ايران و جهان


……….


جغرافياي گياهي شامل گسترش جهان گياهي- اكولوژي -فيتوسوسيولژي و خطوط اصلي رويشهاي ايران چاب دوم


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 1.2


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 3


……….


جلال فاموري


……….


جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم


……….


جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي


……….


جنگلهاي ايران


……….


جهت يابي و قبله يابي با روشهاي آسان


……….


چقدر كافيست ؟ جامعه مصرفي و آينده زمين


……….


چكيده اي درباره علم تغذيه گياهي


……….


چوب شناسي و صنايع چوب جلد سوم بهره برداري ، خشك كردن و نگاهداري چوب


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد اول


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد دوم


……….


ح. گل گلاب


……….


حاج رسوليها ،ش.


……….


حاج عباسي ، م. ع


……….


حاج عباسي ، م. ع


……….


حاصلخيزي خاك


……….


حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك “مشكلات و راه حل ها “


……….


حبيب الله ثابتي


……….


حبيب الله ثابتي


……….


حجم عمليات خاكي


……….


حروف اضافه در زبان انگليسي


……….


حسن شيباني


……….


حسن شيباني


……….


حسين فرداد


……….


حسين فرداد


……….


حسين فرداد


……….


حسين فرداد


……….


حسين گل گلاب


……….


حسين لساني – مسعود مجتهدي


……….


حشرات و انسان


……….


حفاظت خاك


……….


حفاظت منابع طبيعي خاك


……….


حق پرست ، تنها ، م. ر.


……….


حق پرست ، تنها ،م . ر.


……….


حق نيا، غ.


……….


حق نيا، غ.


……….


حق نيا، غ.


……….


حق نيا، غ. ، كوچكي ، ع.


……….


حق نيا، غ. ، لكزيان ، ا.


……….


حق نيا، غ. رياضي همداني ، ع.


……….


حق نيا، غ. عليزاده ، ا.


……….


حقوق آب جلد اول


……….


حقوق آب فواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد دوم


……….


حقوق آب قواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد سوم


……….


حميد رضا رحماني


……….


خاك تشكيل و طبقه بندي


……….


خاك شناخت


……….


خاك شناسي (خواص شيميائي و حاصلخيزي خاكها)


……….


خاك شناسي (خواص شيميايي و حاصلخيزي خاكها)


……….


خاك شناسي (عمومي وخصوصي)


……….


خاك شناسي عملي


……….


خاك شناسي كاربردي


……….


خاك هاي شور درمنابع طبيعي (شناخت و اصلاح آنها)


……….


خاك و حاصلخيزي آن


……….


خاك، پيدايش و رده بندي


……….


خاكزيان و خاكهاي زراعي


……….


خاكهاي ايران


……….


خاكهاي شور و سديمي (اصول-ديناميك – مدلسازي )


……….


خاكهاي شور و سديمي و اصلاح آنها


……….


خاكهاي شور وسديمي ، شناخت و بهره وري


……….


خسروالياس اذر


……….


خطاهاي مشاهده و محاسبه آن


……….


خلاصه فعاليتهاي سازمان بهزيستي استان اصفهان


……….


خلدبرين ، ب. ، اسلام زاده ، ط.


……….


خلدبرين ، ب. ، اسلام زاده ، ط.


……….


خورشيد مغرب


……….


د.ب.وب-عنايت الله وزيري – سيروس تمدني جهرمي


……….


دامپروري 3


……….


دانه هاي روغني


……….


درختان و درختچه هاي اصفهان


……….


درس اصول زهكشي


……….


دستور العمهاي كم آبياري


……….


دستور جمع آوري و نگاهداري گياهان


……….


دشواريهاي نفوذ آب در خاك : پيشگيري ، شناسايي ، راه حل


……….


دكتر ا-روشن


……….


دكتر ا.روشن


……….


دكتر ابراهيم بهداد


……….


دكتر ابراهيم بهداد


……….


دكتر ابراهيم بهداد


……….


دكتر ابوالحسن هاشمي دزفولي


……….


دكتر احمد دفتري – دكتر حسين سپاسگزاريان – دكتر محمد صفوي


……….


دكتر احمد قهرمان


……….


دكتر احمد مصدق


……….


دكتر اسماعيل حسيني شكرائي


……….


دكتر اسماعيل مالك


……….


دكتر اسمعيل زاهدي


……….


دكتر ايرج پوستچي


……….


دكتر بهروز جعفر پور – دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار


……….


دكتر بهروز نبوي


……….


دكتر پرويز كردواني


……….


دكتر پرويز كردواني


……….


دكتر پرويز كردواني


……….


دكتر پرويزجبهدارمارالاني- دكتر منصور نيكخواه بهرامي


……….


دكتر جلال كيوانفر


……….


دكتر جمشيد خيرابي


……….


دكتر جمشيد خيرابي – عليزضا توكلي – مهندس محمد رضا انتصاري – عليرضا سلامت


……….


دكتر جمشيد خيرابي – عليزضا توكلي – مهندس محمد رضا انتصاري – عليرضا سلامت


……….


دكتر چواد مقصود


……….


دكتر حسن ابراهيم زاده


……….


دكتر حسن رحيمي


……….


دكتر حسن رحيمي- حسين قطب ناصري


……….


دكتر حسين سپاسگزاريان


……….


دكتر حميد رحيميان – محمد بنايان


……….


دكتر حميد طراوتي


……….


دكتر ذرفوليان – دكتر علي اكبريان


……….


دكتر ربيع بديعي


……….


دكتر ربيع بديعي


……….


دكتر رحيميان – محمود خسروي


……….


دكتر رضا حقيقت


……….


دكتر روح الله پاك روان


……….


دكتر روح الله پاكروان


……….


دكتر سيد محمد فتاح


……….


دكتر سيد محمود زوين


……….


دكتر سيروس زرعيان – مهندس هاشم فياض


……….


دكتر صادق مبين


……….


دكتر عباس پاشائي


……….


دكتر عبدالرضا باقري- احمد نظامي -علي گنجعلي -مهدي پارسا


……….


دكتر عبدالرضا باقري – دكتر عوض كوچكي – مهندس اسكندرزند


……….


دكتر عبدالله بصيري


……….


دكتر عبدالمجيد ثامني


……….


دكتر عبدالمجيد رضايي – افشين سلطاني


……….


دكتر عظيم زمردي – دكتر محمد صفوي


……….


دكتر علي اصغر موحددانش


……….


دكتر علي اكبر بابائي – دكتر ابوالقاسم ميامني


……….


دكتر علي اكبر فاميلي


……….


دكتر علي رضا آستارايي- دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر عوض كوچكي- افشين سلطاني


……….


دكتر عوض كوچكي- محمد بنايان اول


……….


دكتر عوض كوچكي-محمد حسيني – حميد رضا خزاعي


……….


دكتر عوض كوچكي – حميد خياباني چاپ دوم


……….


دكتر عوض كوچكي – محمد بنايان اول


……….


دكتر عوض كوچكي – محمد حسيني – حميد رضا خزاعي


……….


دكتر عوض كوچكي – مهندس مهدي نصيري محلاتي


……….


دكتر عوض كوچكي -محمد حسيني – مهدي نصيري محلاتي


……….


دكتر غلامحسين حق نيا


……….


دكتر غلامحسين حق نيا – دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر غلامحسين حق نيا -مهندس امير لگزيان


……….


دكتر غلامحسين سرمدنيا- دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر غلامحسين سرمدينا


……….


دكتر غلامرضا نورزاد


……….


دكتر قدير نوري قنبلاني -مهندس محمد حسيني – مهندس فرنوش يعمايي


……….


دكتر كيكاوس همتي


……….


دكتر مجيد صديق- محمد بنايان


……….


دكتر محسن صبا


……….


دكتر محمد ايزددوست


……….


دكتر محمد باقر فرهومند


……….


دكتر محمد باي بوردي- دكتر ملكوتي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي- پيمان كشاورزي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي – محمد حسين داودي


……….


دكتر محمد جواد ميمندي نژاد


……….


دكتر محمد جواد ميمندي نژاد


……….


دكتر محمد حسن راشد محصل – حميد رحيميان – محمد بنايان


……….


دكتر محمد حسن راشد محصل – دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر محمد حسن راشد محصل – مهدي نصيري محلاتي


……….


دكتر محمد حسن عالمي


……….


دكتر محمد فضيلت -مهندس تورج سلطاني


……….


دكتر محمد معتمد


……….


دكتر محمد منجمي


……….


دكتر محمدحسن عالمي


……….


دكتر محمدمهدي آل محمد


……….


دكتر محمود بهزاد


……….


دكتر محمود بهزاد


……….


دكتر منصور بهروزي لار


……….


دكتر مهدي كريمي – مهدي عزيزي


……….


دكتر ناصر سعادت لاجوردي


……….


دكتر ناصر لطيفي


……….


دكتر نعمت الله احمدي


……….


دكتر هادي فرزانه


……….


دكتر هادي كريمي


……….


دكتر هادي كريمي


……….


دكتر هادي كريمي-دكتر فيروز مخترع


……….


دكترحسن رحيمي – حسن مقطب ناصري


……….


دكترعوض كوچكي- اسكندر زند


……….


دكترغلامحسين سرمدينا – دكتر عوض كوچكي


……….


دكترمحمدرضا غفوري-دكتررضا مرتضوي


……….


ديوارهاي حامل


……….


ذرت


……….


رابطه آب خاك و گياه


……….


رابطه آب و خاك در گياهان زراعي


……….


راهنماي تحمل گياهان نسبت به شوري


……….


راهنماي شناسايي خاك


……….


راهنماي مبارزه با آفات و بيماريهاي مهم جاليز دراصفهان


……….


رده بندي حشرات اندام شناسي بيروني و دروني – زيست شناسي جلد اول


……….


رسوب شناسي


……….


رسوب شناسي 2 (تجزيه مواد و محيط هاي رسوبي)


……….


رضا اقصي


……….


رضا اقصي


……….


رضا حجازي


……….


رضا حجازي


……….


رضا حجازي


……….


رضا حجازي


……….


رفاهي ، ح.ق.


……….


رفاهي ، ح.ق.


……….


رهنمودها و روش هاي ارزيابي استفاده پايدار از منابع خاك در مناطق گرمسيري


……….


روابط بيولژيكي ميكربها با گياهان


……….


روابط خاك وگياه ( بررسي مسائل شيميايي و تغذيه اي )


……….


روبرت استريت تشخيص بيماريهاي گياهي


……….


روح الله پاكروان – فريدون ملك زاده


……….


روح الله وهمن


……….


روح الله وهمن


……….


روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميائي در اراضي زراعي ايران


……….


روش جامع تشخيص و ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميايي


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ پنجم بازنگري


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ سوم بازنگري


……….


روشهاي آزمايشي در پدولوژي جلد اول آزمايشات شيميائي


……….


روشهاي جديد آبياري سطحي و باراني


……….


روشهاي محاسبه بيلان آبي


……….


رونقي ،ع. مفتون ، م.


……….


روي در كشاورزي عنصري فراموش شده درچرخه حيات گياه، دام و انسان


……….


رياضيات محاسباتي


……….


زبيري ،م. دالكي ، 1.


……….


زبيري، م.، مجد، ع.


……….


زراعت آفتابگردان


……….


زراعت جلد اول اصول زراعت و زراعت عمومي


……….


زراعت چغندر قند


……….


زراعت حبوبات


……….


زراعت در مناطق خشك غلات ، گياهان صنعتي و گياهان علوفه اي


……….


زراعت سويا زراعت – فيزيولوژي – مصارف


……….


زراعت سيب زميني


……….


زراعت غلات


……….


زراعت گياهان صنعتي


……….


زراعت و اصلاح عدس


……….


زراعت و اصلاح نخود


……….


زرين كفش ، م.


……….


زرين كفش، م .


……….


زنجره هاي چغندر قند ايران و نقش آنها در انتقال بيماري ويروسي “كرلي تاپ“


……….


زه كشي اراضي


……….


زهرا خادمي-حامدرضايي – محمد جعفر ملكوتي – پرويز مهاجر ميلاني


……….


زهرا خادمي-محمد رضا بلالي- محمد جعفر ملكوتي – پرويز مهاجر ميلاني- محمد سعيد درودي -كريم شهبازي


……….


زهكشي


……….


زيست شناسي نوين


……….


ژئو شيمي


……….


ژرژگاموف يك ، دو، سه ، بينهايت


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2 شماره 2


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2شماره 1


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد ا شماره 2


……….


ساخت هاي زمين شناسي


……….


ساختمان ، طرز كار و تعميرات تراكتورهاي كشاورزي


……….


ساختمانهاي روستائي مدرن


……….


سازمان بهزيستي


……….


ساعتهاي خورشيدي اصول و راهنماي ساخت


……….


سالار ديني ، ع. ا.


……….


سالار ديني ، ع. ا. ، مجتهدي ،م.


……….


سالار ديني ، ع.ا. ، مجتهدي، م.


……….


ستاره زمين سال ژئوفيزيك


……….


سد سازي يا مهار آبهاي سطحي شامل طرح و محاسبات انواع سدها


……….


سرگذشت زمين ژرژگاموف


……….


سرگذشت فيزيك


……….


سرگرميهاي فيزيك جلد دوم


……….


سلينلت خيين


……….


سلينلت خيين


……….


سنجش از دور (اصول و كاربرد)


……….


سوزني برگان جلد اول


……….


سياوش كباري


……….


سيد حسن مدني


……….


سيد محسن حائري


……….


شالوده آمايش سرزمين


……….


شناخت نظري و عملي ماشين هاي كشاورزي (ماشين هاي برداشت گياهان غده اي)


……….


شناسائي شكل زمي


……….


شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران


……….


شيشه گري و ساخت وسايل شيشه هاي آزمايشگاهي


……….


شيمي خاك : جلد اول -مباني


……….


شيمي علم آزمايشي


……….


شيمي گياهي


……….


صفري سنجاني ، ع. ا.


……….


طاهر كيا، ح. (ترجمه و گردآوري)


……….


طرحهاي آماري در علوم كشاورزي


……….


عالمي ، م.ح.


……….


عباس جعفري


……….


عباس جعفري


……….


عبدالحسين وهاب زاده


……….


عبدالحسين وهابزاده


……….


عبدالحسين وهابزاده – امين عليزاده


……….


عبدالرضا باقري- مرتضي گلداني – مجتبي حسن زاده


……….


عبدالوهاب سجادي


……….


عدد ، زبان علم


……….


عرفان منش ، م. افيوني ، م. (گردآورنده)


……….


عزت اله صالحي


……….


عزم ملي براي توليد كود در داخل كشور گامي ارزنده به سوي خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار


……….


عزيزالله نعيم


……….


عطاء الله قباديان


……….


عطاء الله قباديان


……….


علائم حياتي كره زمين


……….


علدالحسين وهاب زاده


……….


علف هاي هرز و كنترل آن ها


……….


علف هرز ه كشهاي شيميائي و امكان استفاده از آنها در ايران


……….


علي اصغر فرشي


……….


علي اصغر فرشي


……….


علي اصغر موحد دانش


……….


علي اصغرشهابي-محمدجعفر ملكوتي


……….


علي اكبر عالم زاده – حسين دوستي


……….


علي كيهاني


……….


علي مشايخي


……….


علي ولي خوجيني -محمد علي نژاد هاشمي


……….


عليرضا طلائي


……….


عليز اصغر زاده، ن.


……….


عليزاده ، ا.


……….


عليزاده ربيعي ، ح.


……….


عناصر غذايي گياهان در محيطهاي بياباني و خشك


……….


عناصر كم مصرف مقاومت و تحمل به بيماريهاي گياهي


……….


عوض كوچكي- محمدحسيني – ابوالحسن هاشمي دزفولي


……….


عوض كوچكي – مهدي عزيزي – افشين سلطاني


……….


عين الله بهبودي


……….


غلامحسين حق نيا – عوض كوچكي


……….


غلامرضا سامانيان


……….


غلامعلي زاده آهنگر، ا.


……….


فاضلاب شهري جلد اول جمع آوري فاضلاب


……….


فاضلاب شهري جلد دوم تصفية فاضلاب


……….


فتوسنتز


……….


فرآورده هاي غذايي سويا


……….


فرسايش بادي و كنترل ‌آن – چاپ دوم


……….


فرسايش بادي وكنترل آن – چاپ اول


……….


فرسايش خاك و حفاظت آب و خاك در ايران


……….


فرشيد ارزيده


……….


فرهنگ اسامي علمي گياهان انگليسي و فارسي


……….


فرهنگ اصطلاحات كشاورزي


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي A-K


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي L-Z


……….


فرهنگ جامع آلماني بفارسي


……….


فرهنگ جامع فارسي – آلماني


……….


فرهنگ فني آبياري و زهكشي


……….


فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي (جلد دهم ، خاك شناسي)


……….


فرهنگ گيتا شناسي ( اصطلاحات جغرافيائي )


……….


فرهنگ مصور علوم طبيعي


……….


فريدون افشاريه – ابراهيم عادلي


……….


فريدون تايش


……….


فريدون سرابي


……….


فضل الله شيرواني


……….


فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پنج ساله گروه خاكشناسي 79-75


……….


فن عكاسي


……….


فوزيه طاهباز


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك كاربردي


……….


فيزيك خاك و ريشه گياه


……….


فيزيك عمومي استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه


……….


فيزيولژي گياهي (تغذيه و جذب)


……….


فيزيولوژي بذر


……….


فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله


……….


فيزيولوژي علف كش ها چاپ دوم


……….


فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي


……….


فيزيولوژي گياهان زراعي


……….


فيزيولوژي گياهي ( فتوسنتز و تغذيه)


……….


قباديان ، ع. ا.


……….


قدرت الله تمدني


……….


قديري ، ح.


……….


قوانين و مقررات مربوط به استخدام


……….


قوسها در راهسازي طرح، محاسبه ، پياده كردن چاپ دوم


……….


كاربرد كود در زراعت هاي استراتژيك و رديف كار


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار


……….


كاظم انصاري


……….


كافي، م.، مهدوي دامغاني ، ع.


……….


كد عمومي خانواده ها و جنسهاي فلور ايران


……….


كرامت الله پروين


……….


كردواني ، ب.


……….


كردواني ،پ.


……….


كريم جوانشير


……….


كريميان ، ن.ع.


……….


كسرايي ، ر.


……….


كشاورزي از ديدگاه اكولوژي


……….


كشاورزي پايدار


……….


كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد ، بهينه سازي مصرف كود در ايران


……….


كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران


……….


كشاورزي و آب و هوا


……….


كليات خاكشناسي جلد اول جنبه هاي فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي خاك


……….


كميته ملي آبياري و زهكشي ايران


……….


كميته ملي آبياري و زهكشي ايران


……….


كوچكي ، ع.حسيني ، م.، خزائي ، ح.ر.


……….


كود ها جلد دوم كودهاي آلي و شيميائي


……….


كودها جلد اول كلياتي چند راجع زراعي و مواد غذائي گياهان


……….


كودها و حاصلخيزي خاك


……….


كودها و حاصلخيزي خاك


……….


كوير زدايي چگونه مردم ،كوير مي سازند؟ چگونه مي توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي كنند؟


……….


كويرزايي ، چگونه مردم كوير مي‏سازند، چگونه مي‏توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي‏كنند.


……….


كويرهاي ايران و خصوصيات ژئومورفولوژيكي


……….


كيفيت آب براي كشاورزي


……….


كيفيت آب در آبياري


……….


كيفيت و ارزيابي كيفي آب آبياري


……….


گروه رياضي كاربردي


……….


گزارش پيشرفت كار تحقيق در مورد كشت گونه هاي اكاليپتوس در ايران


……….


گندم جلد اول


……….


گندم جلد دوم


……….


گودرز شيدائي


……….


گيا (راهنماي گياهي )


……….


گياه شناسي تشريح عمومي نباتات


……….


گياهان زراعي


……….


گيتا شناسي كشورها جغرافياي طبيعي ، سياسي ، اقتصادي ، و تاريخي


……….


لكزيان ،ا. شيباني ، س. بهادريان ، م. شاددل ، ل.


……….


م- وفائيان


……….


م.ت.منزوي


……….


م.ت.منزوي


……….


م.ت.منزوي


……….


ماشاءالله علي احيايي


……….


ماشاءالله علي احيايي


……….


ماشين آلات 3


……….


مباني اكولوژي كشاورزي


……….


مباني خاك شناسي


……….


مباني فيزيك خاك


……….


مباني فيزيولوژي گياهي


……….


مباني فيزيولوژيكي اصلاح نباتات


……….


مباني محيط زيست


……….


متابوليسم گياهي


……….


متدداي آلل و استفاده آن در اصلاح نبات


……….


متقي ، م.م.


……….


متقي ، م.م.


……….


مجللي، ح.


……….


مجموعه اطلاعات كشاورزي و دامداري جلد دوم


……….


مجموعه فرمولهاي رياضي شامل 2400 فرمول و 56 جدول


……….


مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شامل كليه قوانين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي


……….


مجيد اقبال طلب


……….


محبوبي ، ع. ا. ، نادري، ع.ا.


……….


محدوديتهاي رشد


……….


محسن تدين


……….


محسن نيرومند


……….


محمد باي بوردي


……….


محمد باي بوردي- دكتر ابراهيم كوهستاني


……….


محمد تقي ناصري- علي تهراني فر


……….


محمد جعفر رفيع


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي- محمد مهدي طهراني


……….


محمد جعفر ملكوتي – احمد باي بودري – سيد جلالي طباطبائي


……….


محمد جعفر ملكوتي – بابك متشرع زاده


……….


محمد جعفر ملكوتي – پيمان كشاورز


……….


محمد جعفر ملكوتي – حامد رضايي


……….


محمد جعفر ملكوتي – رياضي همداني


……….


محمد جعفر ملكوتي – محمد آقا لطف اللهي


……….


محمد جعفر ملكوتي – محمد نبي غيبي


……….


محمد جعفر ملكوتي – مهدي نفيسي


……….


محمد جعفر ملكوتي – مهدي نقيسي – بابك متشرع زاده


……….


محمد جعفرملكوتي- محمد نبي غيبي


……….


محمد جواد ميمندي نژاد


……….


محمد خيري -ايرج عليمرادي


……….


محمد رضا احمدي


……….


محمد رضا بلالي ، محمد جعفر ملكوتي ، محمد حسن بنايي ، زهرا خادمي ، محمد حسن مسيح آبادي


……….


محمد رضا حكيمي


……….


محمد رضا زريوني و هرمزپاروش


……….


محمد صانعي -شريعت پناهي


……….


محمد عباسي


……….


محمد مهدي تهرانچي


……….


محمدجعفر ملكوتي- مهدي همايي


……….


محمود عليمرداني


……….


محمود محجوب – فرامرزياوري


……….


محمودي ، ش. و حكيميان ، م.


……….


مخدوم، م.


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار جو


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار گندم


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي و آلي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار چغندر قند


……….


مدلسازي فتوسنتز گياهان زراعي (از بيوشيمي تا كانويي)


……….


مديريت بيماريهاي گياهي به وسيله عنصرهاي پر مصرف و كم مصرف


……….


مديريت پايدار خاك


……….


مديريت پايدار خاك


……….


مديريت پايدار خاك


……….


مديريت تراكتور و ماشينهاي كشاورزي


……….


مراد سپهوند -نادرآزادبخت


……….


مرتضي سرمد


……….


مرتضي سرمد


……….


مرتضي سرمد


……….


مرتع داري


……….


مرجع عناصر كمياب (جزيي )


……….


مرجع كاربران كامپيوتر


……….


مشخصات جغرافيايي طبيعي ايران چاپ دوم


……….


مصالح ساختمان چاپ سه يم


……….


مصالح شناسي ساختمان و تكنولوژي مواد


……….


مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد بهبود و كيفيت و كاهش آلايندها در محصمولات سبزي و صيفي و ارتقاإ سطح سلامت جامعه


……….


مصرف كود در اراضي زراعي (فارياب و ديم ) چاپ دوم


……….


مصرف كود در اراضي زراعي فارياب و ديم


……….


مصطفي مظاهري تهراني و سيد محمد علي رضوي


……….


مطالعه خاك از نظر خواص شيميائي و بيوشيميائي


……….


معادلات ديفرانسيل معمولي


……….


معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها


……….


معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب


……….


معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب


……….


معرفي جهات نظري و كاربردي روش پنمن – مانتيس و ارائه تبخير تعرق مرجع استاندارد براي ايران


……….


معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران


……….


معزاردلان ، م. و ثواقبي فيروزآبادي ، غ.


……….


مقاومت گياهان به حشرات


……….


مقاومت مصالح


……….


مقاومت و گسيختگي خاك


……….


مقدمه اي بر اكولوژي رفتار


……….


مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي چاپ سوم


……….


مكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي


……….


مكانيك خاك


……….


ملكوتي ، م. ج.و طهراني ، م.م.


……….


ملكوتي ، م.ج ، تشرع زاده ، ب.


……….


ملكوتي ، م.ج ، رياضي همداني، س.ع.


……….


ملكوتي ، م.ج ، نفيسي ، م.


……….


ملكوتي ، م.ج.


……….


ملكوتي ، م.ج.


……….


منابع اصلاح نباتات


……….


منابع و مسائل آب در ايران جلد اول آبهاي سطحي و زير زميني و مسائل بهره برداري از آنها


……….


مناطق خشك- جلد اول- ويژگيهاي اقليمي، علل خشكي و مسايل آب


……….


منصور عطائي


……….


منصور علوي


……….


مهندس ايرواني- حقيري – اميرمالك


……….


مهندس جمشيد حكمتي – دكتر نصرت الله ال آقا


……….


مهندس خسرو پيران


……….


مهندس شاپور باردتي- دكتر احمد علوي


……….


مهندس عباس كرمان


……….


مهندس عزيزالله نعيم – دكتر محمود دامادزاده


……….


مهندس محمد فارسي – عبدالرضا باقري


……….


مهندس مهدي فرزان 0


……….


مهندس ناهيد دستغيب بهشتي


……….


مهندسي خاك وآب


……….


مهندسي سيلاب


……….


موراي .ر.اشپيگل


……….


مورفولژي و فيزيو لژي ميوه


……….


موريانه ها و خاكها


……….


موسسه تحققات خاك و آب گذشته – حال – آينده


……….


ميكروبشناسي جلد دوم


……….


ميكروبيولژي باكتريولوژي


……….


ميكروبيولژي عمومي جلد 1


……….


ميكروبيولوژي خاك


……….


ميكروبيولوژي و بيوشيمي خاك


……….


ناصر خدابنده


……….


ناصر خدابنده


……….


ناهيد صالح راستين


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي


……….


نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي


……….


نقش بي كربنات در بروز ناهنج