………………………………………………………………. …. . ………………….

توليد و عدم توليد آنزيم – ACC دآميناز در تعدادي از سودوموناس هاي فلورسنت جداسازي، شناسايي و بررسي پتانسيل توليد سيانيد هيدروژن در برخي از سودوموناس هاي فلورسنت معرفي سودوموناسهاي فلورسنت به عنوان باكتريهاي حل كننده فسفاتهاي معدني نامحلول بررسي توان توليد سيدروفور در تعدادي از سودوموناسهاي فلورسنت بومي خاكهاي ايران توانايي سودوموناسهاي فلورسنت از نظر توليد سيانيد هيدروژن و استفاده ازبه عنوان منبع نيتروژن ACC جداسازي و ارزيابي توان توليد اكسين برخي از سودوموناسهاي بومي خاكهاي ايران ارزيابي توان توليد اكسين و سيانيد هيدروژن در برخي از جدايه هاي Flavobacterium مقايسه توان حل كنندگي فسفات معدني نامحلول سودوموناسهاي فلورسنت بررسي جذب عناصر معدني توسط دو رقم نيمه مقاوم و مقاوم گندم تلقيح شده با قارچهاي ميكوريزي در سطوح مختلف شوري افزايش مقاومت گياه گندم به شوري از طريق تلقيح با قارچهاي ميكوريز آربسكولار تأثير رابطه همزيستي ميكوريزي در عملكرد و اجزاء عملكرد و بهبود خصوصيات فيزيولوژيكي دو رقم نيمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوري تأثير مقادير مختلف گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر خصوصيات كمي و كيفي توتون ويرجينيا مطالعه تأثير منعقدكننده ها بر حذف آلودگيهاي ميكروبي و آلي شيرابه زباله شهري مقايسه ميزان توليد پلي ساكاريد خارج سلولي توسط باكتريهاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم و حساس به شوري اصلاح يك خاك شور و سديمي با استفاده از گوگرد، مواد آلي و ميكرواورگانيسمها بررسي تاثير كود بيولوژيك ازتوباكتر و ورمي كمپوست بر جذب پتاسيم و عملكرد گندم ديم زمستانه بررسي كارايي همزيستي قارچهاي ميكوريزايي VA گياه ذرت تحت تأثير تنش شوري در سطوح مختلف فسفر روش كمي اندازه گيري تركيبات سايدروفوري در ترشحات ريشه اي گياه بررسي نقش كود هاي بيولوژيك، گوگرد و منيزيم در افزايش عملكرد گندم مطالعه اثر جهت و موقعيت شيب بر معدني شدن كربن در باغات بادام منطقه سامان شهركرد بررسي توانايي سه ايزوله سودوموناس در رهاسازي فسفات ازسطوح كانيهاي متغير بار مديريت نيتروژن در مزارع لوبياي تلقيح شده با مايه تلقيح ريزوبيوم استفاده از روش ترقيق ايزوتوپي جهت سنجش توان تثبيت نيترون توسط باكتري برادي ريزوبيوم در همزيستي با سويا تغيير جمعيت ميكروارگانيسم هاي كموليتوتروف و هتروتروف اسيد دوست وخنثي دوست اكسيد كننده گوگرد در خاك با افزودن ماده آلي و گوگرد بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت داراي فعاليت آنزيم ACC deaminase برجوانه زني و رشد دو رقم كلزا در شرايط شور تأثير كاربرد باكتريهاي افزاينده رشد گياه (PGPR) بر جنبه هاي مختلف رشد ونمو ذرت در سيستم كشاورزي پايدار با نهاده كافي بررسي اثر كود زيستي فسفاته و مقادير متفاوت كود فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم اثر باكتري هاي كمكي در گره بندي و تثبيت نيتروژن لوبيا سبز باRhizobium leguminosarum bv.phaseoli مطالعه روند جذب عناصر غذايي دانه دو رقم سويا در پاسخ به كودهاي بيولوژيك تيوباسيلوس و ميكوريزا بررسي اثر كودهاي بيولوژيك ميكوريزا و تيوباسيلوس بر عملكرد و اجزاء عملكرد[Glycine max (L.) Merr.] دو رقم سويا ارزيابي فعاليت برخي از آنزيمهاي ليگنوسلولوليتيك برخي از قارچها در تجزيه پسماند هاي سيب زميني درصدكاهش وزن پسماند هاي سيبزميني پس از مايه زني با برخي از قارچهاي ساپروفيت خاك ارزيابي تأثير سيستم هاي مختلف شخم و بقاياي گياهي بر جمعيت كرم هاي خاكي بررسي كاربرد مايكوريزا، ورمي كمپوست و كود فسفات زيستي بر همزيستي ريشه،غلظت فسفر و ميزان اسانس در گياه دارويي رازيانه بررسي عكس العمل ريزوبيوم سيسري به كودهاي نيتروژني و فسفري در شرايط ديم بررسي راندمان حذف بيولوژيك گازوئيل در خاك، بوسيله دو گونه باكتري بومي خاكهاي آلوده جنوب پالايشگاه تهران بررسي تاثير استفاده از بستر خاك اره، بر افزايش ميزان تجزيه زيستي آلودگيهاي هيدروكربني شناسائي جدايه هاي Sinorhizobium meliloti بومي بر اساس توالي16SrRNA مطالعه وضعيت آنزيم ACC دآميناز در برخي سويه هاي ريزوبيوم بومي ايران تاثير لجن فاضلاب، شوري و كربنات كلسيم بر فعاليت هاي بيولوژيكي خاك بررسي اثر همزيستي قارچ ميكوريزا با گياه شبدر در ميزان فسفر قابل دسترس خاك مطالعه رقابت بين باكتري ريزوبيوم، آربسكولار ميكوريزا و كرم خاكي افزايش تثبيت بيولوژيك نيتروژن در گياه سويا با استفاده از فناوري هسته اي ( اشعه گاما ) اثر متقابل بافت و گوگرد بر فعاليت برخي آنزيم هاي خاك تهيه كود آلي از ضايعات كارخانه توليد شكر از نيشكر هفت تپه نقش ويژگي هاي بيولوژيك خاك بر آبشويي فسفر از ستون آن بحث و بررسي پيرامون عملكرد شيميايي و فيزيكي انواع نمك بر پروسه گندزدايي ميكروبي و آناليز شيميايي شيرابه حاصل از كمپوست بررسي معدني شدن نيتروژن در دو خاك تيمار شده با كود گوسفندي و كمپوست زباله شهري به روش خوابانيدن زيستي هوازي تأثير كيفيت بقاياي گياهي بر ميزان بيوماس ميكروبي خاك بررسي سينتيك تجزيه بقاياي گياهي كلزا در سطوح رطوبتي مختلف بررسي اثر كاربرد برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم برميزان پروتيين و روغن دانه سويا با توجه به زمان تلقيح و ميزان كود فسفاته كاربردي بررسي تعداد ميكروارگانيسمهاي خاك در اكوسيستمهاي طبيعي شمال ايران( مازندران ) تأثير گوگرد و تلقيح با باكتريهاي تيوباسيلوس بر فراهمي عناصر غذايي و برخي خصوصيات شيميائي يك خاك آهكي r بررسي امكان تلقيح نيشكر با باكتري در مزارع نيشكر خوزستان اثر تلقيح ميكوريزايي و باكتريهاي حل كننده فسفر بر ميزان مصرف فسفر و رشد نيشكر استفاده از لجن فاضلاب در فرآيندتوليد ورمي كمپوست بررسي تأثير مايه تلقيح ازتوباكتر و آزوسپيريلوم بر عملكرد گندم و جو بررسي اثرات سوپرجاذب بر عملكرد و اجزاء عملكرد نخود ديم تلقيح شده با باكتري مزوريزوبيوم تأثير تلقيح بذر يونجه با باكتري هاي همزيست و مصرف نيتروژن پس از هر چين بر عملكرد و كيفيت علوفه در زراعت يونجه رقم همداني بررسي تأثير سطوح مختلف تنش خشكي بر روي مؤلفههاي رشد ذرت ميكوريزايي و غير ميكوريزايي در غلظت هاي مختلف فسفر خاك تاثير قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در جذب عناصر غذايي در پياز بررسي اثر جدايه هاي برتر ازتوباكتر بر روي عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي گندم در شرايط مزرعه در استان آذربايجان شرقي بررسي امكان استفاده از كودهاي شيميايي جهت رشد باكتري هاي تيوباسيلوس در فرايند زيست فروشويي مس تأثير آلودگي خاك به درصدهاي مختلف نفت خام بر جمعيت باكتريايي آن بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تراكم بر همزيستي قارچ ميكوريزا و زيكولار اربسكولار درخصوص صفات مرفولوژيك و اجزاي عملكردگياه شبدر برسيم بررسي اثرات چهار سويه ازتوباكتر بر رشد و جذب عناصر غذايي در نهال سيب فاكتورهاي خاكي مؤثر بر حضور كرمهاي خاكي در واحدهاي اكوسيستمي جنگلي بررسي اثر تلقيح قارچ ميكوريز آربوسكولار در گياه گندم تحت استرس خشكي معرفي يك روش سريع براي تخمين شدت معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در يك خاك آهكي تيمار شده با كودهاي آلي پالايش زيستي خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي بررسي كارايي تثبيت بيولوژيك ازت سويه هاي ريزوبيوم در همزيستي با دو رقم لوبيا به روش رقت ايزوتوپي ازت 15- بررسي كارآيي همزيستي قارچهاي ميكوريزا با ژنوتيپ هاي گندم بر جذب عناصر كم مصرف تحت شرايط شور تأثير افزودن نيتروژن و تنظيم نسبت C/N بقاياي گياهي مختلف برسرعت تجزيه بقايا شناسايي استرينهاي متحمل به شوري و خشكي سينوريزوبيوم مليلوتي بررسي تغييرات هدايت الكتريكي، ظرفيت تبادل كاتيوني و واكنش خاك درخاكهاي شاليزار واقع در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي در استان گيلان بررسي اثر توپوگرافي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در اراضي تحت كشت بادام در منطقه سامان شهركرد مطالعه تأثير آتش سوزي جنگل و سوزاندن پسمان زراعي بر تغييرات كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي لايه هاي سطحي خاك تعيين مهمترين خصوصيات خاكي مؤثر در تفكيك تيپ هاي پوششي جنگلي ويژ گيهاي شيميايي و مينرالي خاكهاي مارني شرق فامنين و مناطق مجاور ( استان همدان ) مدل تخمين پتانسيل توليد جو آبي بررسي و مطالعه خصوصيات ميكرومورفولوژيكي و مينرالوژيكي خاكهاي جنگلي خيرودكنارنوشهر ( استان مازندران ) مطالعهخاكشناسي و قابليت اراضي خاكهاي منطقه زردلان شيروان چرداول ( ايلام ) بررسي و مقايسه چهار روش تهيه نقشه هاي استفاده از اراضي وپوشش زمين با استفاده از سنجش از دور در حوضه سد اكباتان ( همدان ) شاليزاري منطقه آمل استان مازندران ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصول زيتون در بخشي از اراضي شهرستان رودبار ( استان گيلان ) فرم هاي مختلف آهك در مقطع نازك خاك هاي حوضه آبخيز گرگك تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به منظور بهينه سازي استفاده از اراضي مطالعه ارتباط خصوصيات شيميايي خاكهاي مارني با پوشش گياهي در شهرستان بيرجند بررسي برخي از خصوصيات موفولوژيكي، فيزيكي و شيميايي رسوبات لسي و پارينه خاكها به عنوان شاخصي از تغيير اقليمي و خاكسازي در منطقة قپان استان گلستان بررسي فرمهاي مختلف آهن و نوع رس در افقهاي مختلف منطقه چايكاري فومن در استان گيلان پهنه بندي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك بر رشد و پراكنش گز شاهي در GIS خاك هاي شور و قليايي استان فارس با استفاده از دورسنجي و بكار گيري روش ژئوپدولوژي در مطالعات خاكشناسي دشت هرزندات مرند ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد چغندرقند در دشت يكانات مرند ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد گندم در اراضي پاياب سدآيدوغموش ميانه نقش اقليم در تعيين كلاس تناسب اراضي جهت كشت سيبزميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن ) نقش اقليم و پارامترهاي خاك در ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي در منطقه فريدن كاربرد RS و GIS در مدلسازي اكولوژيكي براي احياء خاك هاي شور با استفاده از در استان فارس Tamarix aphylla تغيير و تحول كاني هاي رسي به عنوان شاخصي از تخريب خاك در اراضي شيبدار لسي ارزيابي توان توليد خاك با استفاده از تكنيك سنجش از دور ( مطالعه موردي حوزه آبخيز كن ) ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي دراستان چهارمحال و بختياري بررسي تغيير پذيري مكاني برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك سطحي به كمك تكنيك زمين آماردر شمال شهرستان آق قلا، استان گلستان بررسي علل برتري روش فازي بر فائو در طبقه بندي تناسب اراضي ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه گرگر در استان خوزستان توزيع و پراكنش آهن در برخي خاكهاي جنگلي گيلان تهيه نقشه خاك بخشي از حوزه آبخيزمرك با روش ژئوپدولوژيك طبقه بندي كيفي تناسب اراضي براي گياه زراعي نخود ديم در دشت بيونيج استان كرمانشاه ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد براي ذرت در دشت كرمانشاه بررسي و تهيه نقشه شوري و اسيديته خاك بخشي از اراضي كشاورزي دشت آق قلا استان گلستان بررسي قابليت داده هاي سنجنده + ETM جهت تهيه نقشه خاكهاي تحت تاثير املاح در بخشي از دشت قزوين مديريت پايدار خاكهاي انبساط پذير مطالعه رابطه بين خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و پوشش گياهي در خاكهاي شور و گچي مراتع قشلاقي اشتهارد بررسي عملكرد سويا در منطقه شمال علي آباد در استان گلستان از طريق تخمين پتانسيل توليد و ارزيابي تناسب اراضي ميكرومورفولوژي افق آرجيليك در تعدادي از خاك هاي آهكي و گچي استان ُكهگيلويه و بويراحمد ميكرومورفولوژي كربنات كلسيم ثانويه در برخي خاك هاي آهكي استان كهگيلويه و بوير احمد بررسي تحولات كاني شناسي و تشكيلات زمين شناسي خاك هاي تحت كشت شرايط ماندابي شاليزارهاي استان خوزستان و اثر آنها بر روي كيفيت خاك بررسي خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيكوشيميايي، مينرالوژيكي و رده بندي اراضي تحت كشت نيشكر جنوب خوزستان ( مطالعه موردي اراضي شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان ) ميكرومورفولوژي و تغييرات پارامترهاي كيفي خاكها در يك بيوسكونس با مواد مادري لسي توزيع كاني پاليگورسكايت در مواد مادري و خاكهاي جنوب مشهد بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي شيميايي و ميكرومورفولوژي خاكها در اثر فرايند بياباني شدن در منطقه يزد بختگان – استان فارس ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه استهبان در استان فارس خاكهاي لسي نقش اقليم در تكامل، خصوصيات فيزيكوشيميايي و كيفيت خاك بررسي ميكرومورفولوژيكي اثرات طولاني مدت كشت نيشكر بر خواص فيزيكوشيميايي خاك بررسي تناسب اراضي استان لرستان براي كشت كلزاي ديم بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مينرالوژيكي خاك هاي منطقه دهكويه لارستان بر اساس توپوسكانس مقايسه نتايج حاصل از محاسبه شاخص بهينه مطلوب ) ) OIF و تجزيه مولفه هاي اصلي ) ) PCA در انتخاب مناسب ترين تركيب باندي ماهواره لندست 7- درمطالعات خاكشناسي نقش شوري خاك، كيفيت و عمق آب زيرزميني در پراكنش گونه هاي گياهي درمراتع حوض سلطان قم بررسي برخي خصوصيات خاك و نقش آن در استقرار جوامع گياهي ( مطالعه موردي منطقه ميانكاله ) رابطه برخي ويژگيهاي كيفيت خاك با نوع ماده مادري و جهت شيب بخشي از اراضي مرتعي زاگرس بررسي ارتباط هدايت الكتريكي ) ) Ec با پوشش گياهي در خاكهاي مارني ( مطالعه موردي در منطقه سبزوار ) بررسي رابطه فاكتورهاي فيزيكي و شيميائي خاك در پراكنش دو گونه مهم مرتعAstragalus از جنس تفاوت در شكلهاي مختلف پتاسيم بين خاكهاي مختلف استان كهگيلويه و بويراحمد پيش بيني خصوصيات خاك با استفاده از تجزيه و تحليل ويژگيهاي زمين دردشت عجبشير استان آذربايجان شرقي اثر خصوصيات فيزيوگرافي ( ارتفاع و شيب ) بر ميزان ذخيره كربن آلي و كل نيتروژن خاك پيش بيني تنوع زيستي گياهي در مناطق خشك با استفاده از متغيرهاي خاكي و توپوگرافي بررسي صفات گياهي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك عرصه هاي پراكنش آويشن كوهي مقايسه خصوصيات و رده بندي خاكها در باغات پسته داراي درختاني با رشد مطلوب و نامطلوب بررسي اثرات كيفي آبهاي آبياري بر تحول خاكها و عملكرد پسته منطقه انار كرمان تعيين تناسب كيفي اراضي و تخمين توليد گندم در خاكهاي گچي مقايسه قابليت داده هاي سنجنده هاي مناطق خشك ( مطالعه موردي منطقه آران در شناسايي خاكهاي LISS-III و MSS لانتانيدها شناسنامه اي براي خاكهاي حاصل از آهكهاي اليگوميوسن و شيستهاي ژوراسيك در شمال غرب استان همدان تأثير تغيير كاربري اراضي و موقعيتهاي مختلف ژئومورفيك بر پارامترهاي كيفيت خاك و ميكرومورفولوژي تحولات ناشي از آن پيدايش و تكامل افقهاي ساليك، جيپسيك، پتروجيپسيك خاكهاي شور و گچي منطقه بم ترسيم نقشه هدايت الكتريكي خاك با بكارگيري رگرسيون چند گانه و استفاده تلفيقي از اطلاعات ماهواره اي و صحرايي بررسي تأثير مكانيزاسيون ( ماشينهاي جنگل ) روي برخي خصوصيات فيزيكي و ميكرومورفولوژيكي خاكهاي جنگلي مطالعه اشكال مختلف آهك ثانويه با استفاده از روش هاي ميكرومورفولوژيكي در منطقه قزوين نقش ميكروتوپوگرافي در تشكيل مناطق اسليك اسپات دردشت قزوين اهميت افق ماليك در ردهبندي خاكهاي ورتي سول منشأ و پراكنش كاني هاي رسي در خاك هاي مناطق مختلف اقليمي استان كهگيلويه و بويراحمد چگونگي تكوين دره زاينده رود و تخريب پلاياي سگزي مطالعه ميكرومورفولوژيك تكامل افق آرجليك خاك هاي آلفي سولز در جنوب غربي استان گلستان مطالعه ميكرومورفولوژيك گچ پدوژنيك بر يك رديف اقليمي – ارضي در غرب استان گلستان بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و كاني شناسي خاكهاي مالي سول تشكيل شده بر روي تپه هاي لسي موقعيت هاي مختلف زمين نما در منطقه آق امام استان گلستان مطالعه خصوصيات فيزيكي، شيميايي و كاني شناسي رسي كلوتها منطقه شهداد تأثير بقاياي گياهي بر برخي از خصوصيات فيزيكو شيميايي چند خاك ورتي سول بررسي تأثير بستر بر عملكرد و برخي پارامترهاي رشد  توت فرنگي در كشت بدون خاك ( كيسه اي ) تأثير موليبدن و سيليسيم بر عملكرد و پروتئين گندم بررسي تأثير سطوح مختلف نيتروژن وروي بر كميت و كيفيت گلرنگ بررسي كارآيي كودهاي نيتروژنه و تعيين بازده اقتصادي ريالي آنها در مزارع گندم آذربايجانشرقي اثرات شوري ( كلريد سديم ) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسيم به سديم و رشد و نمو در سه رقم گندم رشد و عملكرد دو رقم سويا در سطوح مختلف گوگرد تحت شرايط گلخانه اي تأثير مصرف گوگرد بر ميزان غلظت فسفر، پتاسيم و روي توسط دو رقم سويا اثر نيتروژن و پتاسيم در عملكرد و كارآئي مصرف آب سه رقم گندم در شرايط شور تأثير گوگرد بر كيفيت خاصيت نانوائي گندم بررسي تأثير مقادير مختلف گوگرد در عملكرد گندم و مقدار گوگرد دانه در منطقه نيمه خشك و شرائط مزرعه تأثير گونه هاي مختلف درختان جنگلي بر خصوصيات خاك نقش مواد آلي در كاهش اثر كادميم بر پويائي نيتروژن در يك خاك مرتعي نقش موادآلي در بهبودخصوصيات فيزيكوشيميايي خاكهاي مناطق خشك ونيمه خشك بررسي تاثير عناصر ريز مغذي در ميزان عملكرد كمي و كيفي گلرنگ بهاره انتقال مجدد عناصر غذايي در جنگلكاريهاي افرا ارزيابي وضعيت تغذيهاي جنگلكاريهاي افراپلت با استفاده از روش دريس( DRIS ) بررسي راندمان جذب كود روي در شرايط متغير فسفر و تاثير آن بر عملكرد وكيفيت سيب زميني تأثير مصرف مقادير مختلف گوگرد، تيوبا سيلوس و اثرات باقيمانده آنها برخصوصيات شيميايي خاك و عملكرد كلزا بررسي اثر كاربرد سرباره و لجنكنورتور فولادسازي به عنوان مواد اصلاح كننده و كود بر روي يك خاك اسيدي در شرايط مزرعه‌اي تاثير مصرف كود مرغي بررشد اندام هوايي و عملكرد محصول سيب زميني بررسي اثر مصرف كودهاي آلي از منابع مختلف بر كاهش مصرف كودهاي شيميايي، برخي خواص فيزيكي خاك و عملكرد محصول واكنش رشد و عملكرد كلزا به سطوح مختلف نيتروژن و بور در منطقه اهواز تأثير برهمكنش روي و بور بر عملكرد و ميزان ماده خشك ذرت بررسي كارائي روشهاي تغذيه اي درختان مو جهت افزايش عملكرد و كيفيت محصول تعيين روش مديريتي مناسب براي افزايش توليد و بهبود كارايي كود هاي نيتروژنه در گندم تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن كمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف نيتروژن معدني بر غلظت و جذب كل نيتروژن در اسفناج و غلظت نيتروژن نيتراتي خاك تأثير كود دامي بر بازيابي فسفر باقيمانده و عملكرد محصول تعيين نياز كودي خرماي كبكاب در استان بوشهر اثرات ازت و پتاسيم بر عملكرد و تحمل گوجه فرنگي به شوري بررسي اثرات مقادير و روشهاي مصرف آهن برعملكرد و جذب آهن در خرماي كبكاب مطالعه اثر جهت و موقعيت شيب بر معدني شدن نيتروژن در باغات بادام منطقه سامان شهركرد بررسي تأثير كود بيولوژيك ( كود زيستي فسفاته ) در افزايش عملكرد كمي و كيفي توتون گرمخانه اي مديريت تلفيقي تغذيه گياهي با استفاده از ازتوباكتر و نقش آن در عملكرد كمي وكيفي توتون تأثيركاربرد عناصر ريزمغذي بر ميزان مقاومت به خشكي بذور توليدي چغندرقند تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر عملكرد دانه و كارآيي مصرف كود در ذرت متأثر از تراكم هاي مختلف بوته مقايسه كودهاي ريز مغذي و روشهاي عرضه آنها بر عملكرد گندم در شرايط شور بررسي اثرآبياري تناوبي و مقادير مختلف كود ازته برعملكرد برنج رقم هاشمي درگيلان تاثير مصرف آب هاي شور بر كارايي نيترو ژن و پتاسيم در زراعت چغندرقند بررسي اثر متقابل انواع كود هاي نيتروژن و مديريت آنها برخصوصيات كمي وكيفي چغندرقند در منطقه شاهرود اثر شيرابه كمپوست زباله شهري بر قابليت جذب برخي عناصر كم مصرف در ذرت در شرايط سترون و غير سترون مطالعه برهمكنش اثرآب ، منبع و سطوح مختلف كود نيتروژن بررشد و عملكرد ذرت سيلويي در استان مركزي مطالعه پاسخ گياه لوبيا به مصرف فسفر در تعدادي از خاكهاي استان مركزي مطالعه تأثير مصرف گوگرد بر جذب عناصر كم مصرف در لوبيا مطالعه روند آزادسازي نيتروژن از پودر خون در خاك بررسي مقادير مختلف پتاسيم و آبياري تكميلي در افزايش جذب پتاسيم و بهبودكميت و كيفيت انگور كشمشي بيدانه در تاكستانهاي ديم اوره و نيترات آمونيم بررسي تأثير جايگذاري كودهاي نيتروژن بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم و افزايش كارايي كود بررسي تأثير روش محلول پاشي كود ازته در مراحل مختلف رشد گندم بر عملكرد كمي و كيفي دانه گندم بررسي محيط هاي كشت جايگزين پيت در توليد نشاء به روش شناور بررسي كارآئي منابع مختلف كودهاي ازته درخاكهاي متفاوت زير كشت زراعت گندم مازندران عملكرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصيات فيزيولوژيك و ميزان كلروفيل ذرت تحت تأثير كود شيميايي نيتروژنه، كود آلي و تنش رطوبت تأثير كاربرد سولفات روي همراه با كودهاي آلي بر شكلهاي قابل جذب روي در خاك آهكي اثر آنيون هاي نيترات و فسفات بر غلظت و جذب بر در نهال هاي ليموترش بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر فسفر محلول، قابل دسترس و شاخص جذب فسفر خاك بررسي اثر مقادير مختلف كود نيتروژن بر ميزان كلروفيل برگ و زيست توده ارقام مختلف برنج تأثير اكسايش ميكروبي گوگرد بر قابليت جذب عناصر كم مصرف و فسفر در كمپوست براي گياه گندم بررسي تاثير كشت محصولات دوم در توازن پتاسيم در شاليزار تعيين راندمان كود ازته در برنج رقم ندا تعيين رابطه بين غلظت ازت با مقدار كلروفيل كلروفيل متر در برنج طارم و نعمت استفاده ازعناصر روي و بور برعملكرد، اجزاي عملكردو كيفيت دو رقم كلزا در استان قزوين افزايش كارايي زراعي و بازيافت نيتروژن در اراضي تحت كشت گندم استان قزوين بررسي مقادير جذب شده عناصر آهن و مس توسط پايه هاي رويشي كوئينس در غلظت هاي مختلف بيكربنات تاثير چهار گونه گياه گز بر ميزان ماده آلي و قابليت استفاده عناصر غذايي خاك رويشگاه مطالعه وضعيت پتاسيم و تاثير آن بر تغذيه گندم در بعضي از خاكهاي آهكي استان فارس بررسي منابع و مقادير گوگرد بر عملكرد كلزا در شرايط شور تعيين غلظت بحراني فسفر در شاليزارهاي خوزستان اثر تراكم و شوري خاك بر جذب نيتروژن توسط دانه گندم نقش كودهاي دامي و بيولوژيك ازتوباكتر و زمان مصرف كود شيميايي نيتروژني بر رشدگندم ديم رقم آذر در منطقه مراغه تاثير باكتري هاي حل كننده فسفات و ماده آلي بر قابليت جذب فسفر از منبع خاك فسفات با استفاده از تكنيك رقت ايزوتوپي پراكنش برخي عناصر كم مصرف در شاليزارهاي ا ستان چهار محال و بختياري امكان استفاده از پرليت، ورمي كوليت و كود حيواني در بستركشت خزانه شناور توتون بارلي مطالعه اثرات شوري خاك و مصرف كود روي بر جذب روي و عملكرد در گندم بررسي تاثير كاربرد نوع و ميزان ماده آلي در دو عمق از خاكهاي اطراف درياچه مهارلو در طي زمان سنتيك معدني شدن نيتروژن آلي خاك در دو سطح دمايي و رطوبتي بررسي اثر كودهاي نيتروژن و فسفر در عملكرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ ديم بررسي اثرات كودهاي نيتروژني و روي در ميزان پروتئين و عملكرد دانه گندم دوروم در مناطق ديم مقايسه وضعيت فسفر در اراضي زراعي و غيرزراعي منطقه شهركرد جايگزيني پيت با مواد آلي داخلي در بستر كاشت گياه گلداني ديفن باخيا ( Dieffenbachia sequine amoena ) 13 Hyola 401 بررسي تاثير ميزان و زمان مصرف كود ازته بر عملكرد كلزاي رقم ارزيابي مزرعه اي برگپاشي عناصر غذايي كم مصرف بر خصوصيات كمي و كيفي پنبه در يك خاك آهكي تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم در خاكهاي تحت كشت گندم در دشت ورامين مقايسه برخي منابع بيولوژيك و شيميايي فسفر در زراعت ذرت علوفه اي برهم كنش بين آهن و منگنز در گياهان تيمار شده با كمپوست هاي غني شده و غني نشده برگ اسفناج و چغندرقند بررسي روابط رگرسيوني فاكتورهاي خاك و گياه گونه rtemisia fragrans در راضي مارني استان آذربايجان شرقي بررسي تاثير مقادير مختلف گوگرد و پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در شرايط معتدل سرد اثر مصرف كودهاي گوگردي بر رشد و عملكرد بادام زميني در استان گيلان ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلتركيك بعنوان كود آلي بر كيفيت و كميت محصول نيشكر بررسي اثر كاربرد زئوليت بر كاهش ميزان آبشوئي كودهاي نيتراته بررسي نقش پتاسيم و روي در كاهش غلظت آلاينده كادميم درگندم بررسي تاثير ريز مغذي ها برعملكرد كمي و كيفي خرما بررسي سميت وكمبود عنصر روي در گياه خيار در سيستم كشت هيدرو پونيك بررسي تاثير پساب فاضلاب و روش آبياري بر تجمع برخي عناصر شيميايي در خاك و گياه چغندر قند اصلاح حاصلخيزي خاكهاي تخريب شده با استفاده از كمپوست تأثيركودمرغي بر ويژگيهاي جذب و نياز استاندارد فسفر درتعدادي ازخاكهاي همدان تأثير تغذيه برگي عناصر ميكرو بر عملكرد چغندرقند منوژرم رقم رسول ارزيابي روش مصرف عناصر ميكرو بر عملكرد چغندرقند منوژرم رقم رسول بررسي اثر باقيمانده سولفات روي بر رشد و عملكردسويا در خاكهاي شرق مازندران تأثير مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي پرتقال سانگين تاثير كود آبياري بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي پرتقال سانگين بررسياثرات باقيمانده سولفات منگنز بر رشد و عملكرد سويا درخاكهاي شرق مازندران توصيه بهينه كود براي ذرت هيبريد SC704 درشرايط آب و هوايي خرم آباد لرستان بررسي اثر تيمار تغذيه اي سيترات آهن بر رفع كلروز آهن درختان چنار به روش (trunk injection) تزريق به تنه بررسي نقش فسفر و عناصر ريزمغذي بر عوامل كمي و كيفي بذر و علوفه توليدي دو رقم يونجه تأثير گچ و ماده آلي بر افزايش قابليت جذب عناصر مس، روي، آهن و منگنز بوسيله گوجه فرنگي در شرايط آهكي بررسي اثرات ميزان وروشهاي مصرف سولفات روي برعملكرد پنبهساي اكرا در قراخيل مازندران ارزيابي كاربرد كودهاي پتاسيمي در افزايش عملكرد انگور ديم رقم عسكري ( Vitis vinifera L. ) ( Citrus reticulata ( اثر زمان و مقدار تغذيه ازت بر تناوب باردهي نارنگي كينو تاثيرمحلول پاشي ازت، بور، كلسيم و روي برباردهي، كيفيت و ريزش جوانه گل و “Smyrniaca” ميوه رقم انجير ديم بررسي ميزان اسيد هيوميك در مواد آلي مختلف و تأثير اسيد هيوميك كمپوست پسماندهاي شهري بر برخي خصوصيات خاك بررسي اثرات گوگرد و پتاسيم برعملكرد، پروتئين و روغن كلزا در جنوب استان فارس اثر آفتابدهي خاك بر كنترل پژمردگي فوزاريومي ميخك و بعضي از خواص شيميايي، زيستي و حاصلخيزي خاك 14 انكوباسيون ارائه روشي ساده براي افزايش كارايي كودهاي نيتروژنه در گندم محلول پاشي متانول راهكاري جديد جهت افزايش رشد و عملكرد گياهان زراعي اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر رشد و عملكرد بادام زميني در گيلان بررسي تأثير موليبدن ) ) Mo و سيليسيم ) ) Si بر عملكرد و ميزان پروتئين گندم تاثير بافت خاك در افزايش كارايي زراعي و درصد بازيافت ظاهري كودهاي نيتروژنه در گندم مقايسه درصد نيتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازي نيتروژن ) ) R.R اوره با پوشش گوگردي ) ) SCU داخلي و خارجي تاثير مصرف گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در يك خاك آهكي تاثير مصرف مقادير مختلف گوگرد عنصري و مايه تلقيح باكتري هاي تيوباسيلوس بر عملكرد و جذب فسفر ذرت در يك خاك آهكي بررسي تاثير كاربرد شيرابه زباله شهري بر برخي از خواص شيميايي و قابليت جذب عناصر غذايي بررسي برهمكنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر غلطت عناصر غذايي در ساقه بررسي برهمكنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر غلطت عناصر غذايي در ريشه بررسي تاثير فسفر در مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر عملكرد و اجزاء آن اثر پتاسيم در شرايط شور بر غلظت سديم، پتاسيم و نسبت پتاسيم به سديم در كاه و كلش گندم K/Na ) بررسي اثرات مقدار و انواع ماده آلي بر روي عملكرد و اندازه غده سيب زميني در خاك بافت ريز در شمال استان خوزستان كاربرد ايزوتوپ سنگين نيتروژن در بررسي و مقايسة راندمان مصرف كود اوره در اندام هوايي چغندر قند تحت مديريتهاي مختلف آبياري اثر كاربرد پتاسيم بر تحمل به شوري نهال هاي پسته مقايسه توزيع مكاني كود اوره در كرتچه هاي ايزوتوپي سيستم فارو، در گياهان چغندر قند و كاهو، با استفاده از فناوري رديابي ايزوتوپي نيتروژن بررسي تأثير روشها و مقادير مختلف مصرف بور بر نخود تلقيح شده با باكتري مزوريزوبيوم تأثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي رشد گياه پسته (Pistasia vera L.) تأثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته (Pistasia vera L.) اثر تيمارهاي خاكي و برگ پاشي آهن و منگنز بر عملكرد ماده خشك و عناصرغذايي كم مصرف در لوبيا بررسي تاثير روش هاي كاربرد و برهمكنش آهن و منگنز در سويا 16 كاربرد slurry دام به عنوان كود غني از نيتروژن براي پوساندن بقاياي گياهي بررسي اثر روي بر جوانه زني و برخي از پارامترهاي رشد در گياه كرفس (Apium graveolens L.) تاثير كيفيت بقاياي گياهي بر ميزان و روند آزاد سازي فسفر قابل جذب در طول زمان بررسي اثرات آهن و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه اثر منابع و مقادير پتاسيم بر عملكرد و رشد رويشي پنبه در يك خاك شور تعيين حد تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف فسفر تعيين حد تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف پتاسيم ارزيابي تاثير ميزان ماده آلي خاكهاي زراعي استان خراسان رضوي درعملكرد گندم مقايسه تجمع نيترات در محصولات سبزي و صيفي استان خراسان رضوي بررسي تاثير آب شور و بور بر جوانه زني بذر كلزا بررسي مخلوط احيائي مواد آلي و ضايعات فولادسازي به عنوان منبع تامين عناصر غذايي گياه بررسي اثرات كاربرد دو ماده بيولوژي چتنا و پيورن روي خصوصيات خاك و ( CP48-103 گياه نيشكر ( واريته ارزيابي مقاومت نسبي چهار رقم گندم به سميت بور تأثير نيتروژن و بور بر رشد و تركيب شيميايي كلزا تأثير نيتروژن در كاهش سميت بور در برنج تاثيرتيمارهاي فسفر و روي برجذب و غلظت اين دوعنصر در كاه و كلش دو رقم گندم نقش كوددامي، نيتروژن وگچ در بهبود شاخصها رشد و عملكرد برنج درخاك شور تأثير محلولپاشي اوره در عملكرد وكيفيت پرتقال تامسون ناول تاثير تغذيه معدني ازت وپتاسيم و آبياري روي تركيب عناصر در برگ پرتقال تامسون ناول تأًثير مقادير و انواع مختلف كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف برنج بررسي تاثير كاربرد كمپوستهاي زئوليتي بر عملكرد آفتابگردان تحت رژيمهاي متفاوت آبياري DNDC نقش فيزيولوژيكي نيترات در افزايش مقاومت به تنش آب در دو گونه اسپرس بررسي تأثير كلسيم در افزايش مقاومت به شوري و سرما يونجه يكساله در مرحله جوانه زني M.polymorpha بررسي بهترين زمان كاربرد مخلوط علفكش توفور – دي، سولفات روي و اوره در جهت افزايش عملكرد كمي و درصد پروتئين گندم كارايي مصرف فسفر در ژنوتيپهاي غلات بررسي كارايي ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر بررسي سطوح و كاربردهاي مختلف كود سولفات روي بر رشد رويشي و عملكرد دانه لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) در شرايط گلخانه تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود دامي بر تجمع عناصر غذايي در كاهو ( Lactuca sativa ) برهمكنش روي و بور در عملكرد و كيفيت دانه كلزا بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و سطح شوري خاك در يك خاك شور بررسي نقش گياهان پوششي مختلف در بهبود حاصلخيزي خاك باغات مركبات اثر سطوح مختلف روي آهن و بر , بر روي عملكرد و كيفيت انار تاثير شوري، نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد سورگوم علوفه اي تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش شوري برخي عوامل موثر بر جذب روي Zn در يك خاك آهكي تعيين ميزان و روش مصرف فسفر در لاين هاي پيشرفته كنجد در داراب بررسي اثر افزايش كود سولفات روي بر خصوصيات كمي و كيفي نيشكر اثر ويناس بعنوان منبع كودپتاسيم بر خصوصيات شيميايي خاك و محصول نيشكر بررسي اثر كود سيليكات پتاسيم در مزارع نيشكر بر ميزان آلودگي به ساقه خواران و عملكرد نيشكر Sesamia spp. اثرات كودهاي سبز و آلي بر خصوصيات خاك و عملكرد سيب زميني تأثير سطوح مختلف نيتروژن و تلقيح با باكتري ريزوبيوم بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم نخود مقايسه روشهاي كاربرد سولفات آهن در بهبود عملكرد كلزا در منطقه شاهرود بررسي تاثير كمپوست و زئوليت بر جذب عناصر غذايي در مراحل مختلف رشد گندم مقايسه روشهاي مصرف سولفات روي در گندم آبي تاثير مصرف گوگرد ،روي وبور در عملكرد كمي وكيفي وجذب عناصر غذايي در آفتابگردان اثرات كودمرغي و ازت برخصوصيات كمي و كيفي و جذب عناصرغذايي درگوجه فرنگي برسي كارايي كود هاي ازته در محصول گندم در استان آذربايجان غربي تغييراتزماني غلظت عناصرغذايي در مراحل رشد گياه گندم ( تعيين الگوي جذب ) بررسي تاثير مقادير نيتروژن و تراكم كاشت بر صفات زراعي كلزا در اراضي شاليزار تعيين نياز كودي لاين اميدبخش لوبيا سفيد به فسفر و پتاسيم تاثير مصرف روي Zn بر غلظت و جذب ازت،فسفر و پتاسيم در گندم بررسي اثرات تاريخ كاشت و تغذيه متوازن پتاسيم و منيزيم بر عملكرد كاهو دركشت سوم تأثير شوري و ماده آلي بر مقاومت فروسنجي، عملكرد و مرفولوژي ريشه پسته تأثير شوري و نيتروژن بر جذب عناصر و برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته تأثير شوري، نيتروژن و ماده آلي بر عملكرد و برخي پارامترهاي رشد گياه پسته تأثير گوگرد، ورمي كمپوست و باكتري تيوباسيلوس بر فراهمي فسفر از خاك فسفات بررسي اثرات برهمكنش بور و روي بر عملكرد و اجزاء آن در ذرت دانه اي تاثير كودهاي پتاسيم و روي بر خصوصيات زراعي و مقادير روي، آهن و فسفر در دو رقم گندم در خاك آهكي با روي پائين تغييرات غلظت عناصر غذايي درختان پسته در پاسخ به دو روش چالكود و محلولپاشي بررسي اثر كود دهي با دو روش آبياري قطره اي و سطحي بر عملكرد توت فرنگي اثر شوري بر نياز گوگردي كلزا بررسي اثر محلول پاشي كود مركب ميكرو بر مراحل مختلف رشد برنج ( رقم شفق ) اثر نيتروژن بركاهش سميت بور در ليموي آب و نارنج اثر زمان مصرف و غلظت سولفات روي در كاهش پوكي پسته تأثير گوگرد و تلقيح با باكتري تيوباسيلوس بر عملكرد و جذب برخي از عناصر غذايي در سير تأثير مقادير مختلف نيتروژن و گوگرد بر عملكرد سير تغييرات كيفي دانه كلزا در اثر مصرف نيتروژن و گوگرد تغييرات زماني غلظت عناصرغذايي در اندام گياه گندم رقم مرودشت در شرايط شور ( تعيين الگوي جذب ) اثرات مصرف گوگرد و كمپوست بر عملكرد گندم آبي و ميزان عناصر غذائي خاك در منطقه شهركرد تاثيرگياهان پوششي، سيستم هاي خاك ورزي و كود نيتروژن برخصوصيات خاك و عملكرد سورگوم علوفه اي تأثير كاربرد سطوح مختلف ملاس و كود اوره در عملكرد كمي و كيفي نيشكر نقش درصد رطوبت غلاف برگ نيشكر در توصيه هاي كودي با سيستم كرا پلاگ (Croplogging) تأثير مپيكووات كلرايد و نيتروژن در دورهاي مختلف آبياري بر صفات كمي پنبه اثر متقابل سطوح مختلف ب קֱ. و روي، بر عملكرد وش و برخي ويژگي هاي زراعي و خصوصيات الياف پنبه ( رقم ورامين ) در شرايط آب و هوايي قم تاثير مقادير و منابع مختلف كودهاي نيتروژنه بر عملكرد كمي و كيفي پنبه رقم ورامين دريك خاك شور بررسي غلظت عناصر پر مصرف و كم مصرف برگ پنبه ( رقم ورامين ) متاثر از سطوح مختلف آهن و روي در شرايط شور مقايسه اثر اسيد سولفوريك و گوگرد تلقيح شده با تيوباسيلوس بر عملكرد دانه، برخي صفات زراعي و درصد روغن آفتابگردان در شرايط شور آهكي ( قم ) بررسي تأثير محلولپاشي سولفات روي بر عملكرد سيب زميني در اردبيل تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل فنولوژيكي رشد و نمو، خصوصيات زراعي و عملكرد ذرت علوفه اي رقم سينگل كراس 704 در اراك عكس العمل ارقام كلزا به محتواي نيتروژن خاك تأثير مصرف پتاسيم و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا چيتي رقم تلاش 19 بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم و دور آبياري بر رشد و عملكرد كلزا بررسي اثر مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد چغندرقند در خراسان تاثير شوري آب آبياري بر ميزان مصرف پتاسيم در كشت گندم تاثير شوري آب آبياري بر ميزان مصرف فسفر در كشت گندم بررسي عكس العمل گندم به منابع و مقادير مختلف فسفر تحت شرايط شور ( قم ) مطالعه تأثير جداگانه و تلفيقي كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد (Glycin max (L.) Merr) ارقام سويا تعيين حدبحراني مصرف نيتروژن در گياه خيارسبز بااستفاده از دستگاه كلروفيل سنج بررسي لايسيمتري آبشويي ازت تحت تأثير منابع مختلف كودي ازت براي چغندرقند در شرايط شور تاثير كلريد سديم بر شاخص هاي رشد در دانهال هاي سه پايه پسته تاثيركاربرد كودحيواني، ضايعات نيشكر و سولفات روي برميزان جذب روي توسط گياه گندم بررسي پاسخ گندم به فسفر و پتاسيم باقيمانده در خاك بررسي تاثير مقادير و منابع مختلف فسفر ( بيوفسفات طلائي و سوپرفسفات تريپل ) در تغذيه مركبات خوزستان تاثير مقادير مختلف نيتروژن و تقسيط آن بر خصوصيات كمي و كيفي گل رز بررسي امكان استفاده مستقيم از خاك فسفات در زراعت چغندر قند 20 بررسي اثرعناصر ريز مغذي روي (Zn) و منگنز (Mn) بر وضيت كلروفيل فلئورسنس در ارقام مختلف گلرنگ كنترل ازت باقيمانده در خاك با بهره گيري از بهينه سازي مدل رشد محصول گندم عنوان مقاله اثر عناصر كم مصرف آهن، روي، مس، منگنز و بور در مقاومت به تنش خشكي آفتابگردان ( تغذيه گياهي ) ارزيابي اثرات گوگرد بر غلظت نيتروژن و جذب آن از منابع مختلف توسط سويا به روش رقت ايزوتوپي تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن كمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف نيتروژن معدني بر غلظت و جذب كل آهن در اسفناج بررسي سينتيك معدني شدن نيتروژن در خاكهاي شاليزاري شمال ايران مطالعه كاربرد مقادير مختلف نيكل بر پاسخهاي گياهي گندم رقم پيشتاز در دو محيط رشد اوره و نيترات آمونيم بررسي ترشح فيتوسيدروفورها توسط گياهان استراتژي II در شرايط كمبود آهن و روي اثر مقادير شوري بر آنزيم هاي كاتالاز، پراكسيداز و نيترات ردوكتاز در ريشه و برگ ارقام كلزا تأثير مقادير مختلف كود نيتروژن و محدوديتهاي منبع و مخزن بر عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام مختلف برنج نقش كيلاتورهاي آلي اسيد ماليك و اسيد سيتريك بر كاهش كلروز فيزيولوژيكي (Cucumis sativa L.) آهن در خيار گلخانه اي تغييرات فسفر قابلجذب و شكلهاي فسفر معدني پس از غرقاب در خاكهاي شاليزاري شمال ايران غني سازي محصولات كشاورزي ضرورتي براي حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه اثرات ماندابي خاك بر برخي عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره بررسي محلول پاشي توام كودهاي اوره و سولفات روي و سموم علفكش بر عملكرد كمي و كيفي گندم آبي رقم زرين تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش آبي بررسي آبشوئي نيترات از منابع كودهاي اوره و اوره با پوشش گوگردي ) ) scu در زراعت گندم با استفاده از لايسيمتر تأثيرسطوح و روشهايمختلفكاربرد اسيدبوريك برعملكرد و كيفيتدانه لوبياچيتي بررسي تغييرات نسبت Po و Pi در بخش فسفر قابل جذب در خاكهاي تحت كشت يونجه بررسي روند اكسيداسيون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روي در خاكهاي آهكي بررسي نقش موليبدن و سيليسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم تأثير گوگرد، ورمي كمپوست و آسپرژيلوس نيگر بر فراهمي فسفر از خاك فسفات اثرات كاربرد روي بر كاهش غلظت بور در ذرت استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي توصيه كودسرك ازت در زراعت گندم بررسي اثرات برهمكنشي مصرف پتاسيم و روي در شرايط تنش رطوبتي بر عملكرد كمي و كيفي گندم تعيين معادل كودي پتاسيم در خاكهاي زراعي اصفهان تاثيرمحلولپاشي مقادير و منابع مختلف كلسيم بر خصوصيات كمي وكيفي گل رز نقش بقاياي كشت تابستاني خلر وماشك به عنوان كود سبز در تأمين عناصر غذايي گياهان عنوان مقاله اثرات تنش آبي بر ميزان جذب عناصر غذايي و عملكرد خرماي برحي بررسي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي مؤثر بر پايداري خاكدانه در خاكهاي آهكي تعيين فاكتور عكس العمل كاهش نسبي اجزاي عملكرد آفتابگردان در مقابل كاهش نسبي مصرف آب به روش آبياري قطره اي – نواري در منطقه شهركرد تأثير كيفيت آب آبياري ( شور – سديمي ) بر خواص فيزيكي خاك در آبياري جويچه اي انتخاب معادله نفوذ مناسب بااستفاده از معادلات بيلان حجمي در آبياري جويچه اي تخمين نقطه‌اي و پارامتريك منحني رطوبتي تعدادي از خاكهاي شور بررسي تأثير دو پارامتر EC و SAR بر تخمين غيرپارامتريك منحني رطوبتي درخاكهاي قابل انبساط و انقباض بررسي كارايي مصرف آب و ازت در محصول سيب زميني با استفاده از سيستم آبياري باراني باراني تك شاخه اي بررسي تاثير پليمرهاي محلول در آب بر پايداري خاكدانه‌هاي چند نمونه خاك استان همدان تعيين عمق مناسب آبياري و فاصله مناسب خروجي هاي لوله tape در زراعت گوجه فرنگي تعيين معادله مناسب برآورد نياز آبي گياهان درشرايط اقليمي استان بوشهر اثر خاكپوش پلاستيك بر كاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگي تاثير تغيير در كاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ها تاثيرتغيير در كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر آبگريزي آب در خاك تحليل ارتباط فرسايش با پديده آبگريزي خاك مناسبترين دور آبياري باراني وتاثيرآن برعملكردوكارايي مصرف آب در اراضي چايكاري بررسي تأثير خصوصيات خاك در تعيين گروه هاي اكولوژيك گياهي در مراتع ييلاقي البرز بررسي اثر تيمارهاي آب و نيتروژن بر عملكرد و خصوصيات رويشي پنبه تأثير تنش خشكي بر مراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا در استان فارس بررسي اثر آبشويي از اختلاط آب آبياري و زه آب مزارع نيشكر جنوب اهواز بر برخي خواص فيزيكي خاك مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در هموار سازي داده هاي نفوذپذيري خاك تعيين تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندرقند بررسي تاثير روشهاي مختلف خاك ورزي بر همگني رشد، عملكرد و بهره وري مصرف آب چغندرقند تاثير كم خاكورزي در زراعت ذرت و افزايش بهره وري مصرف آب تاثير رژيمهاي مختلف آبياري و زير شكني خاك بر عملكرد چغندرقند در تناوب با گندم و كارايي مصرف آب غلتكهاي تثبيت شيار رديفكارها در كاهش تلفات نفوذ آب در شيار اثرات زير شكني بر خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم تعيين حداكثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاك در مراحل مختلف دوره رشد توتون باسما سرس 31 23 بررسي فاكتورهاي موثر بر ميزان مقاومت گسيختگي (Modulus of rupture) در تعدادي از خاكهاي آهكي استان فارس اثر كاربرد نوع و ميزان ماده آلي بر پايداري خاكدانه ها در مقابل خيس شدن آهسته و ناگهاني زهكشي خاك با استفاده از فناوري الكتروسينتيك تاثير ضخامتهاي مختلف ماسه بادي و سنگريزه بر ميزان تبخير از سطح خاك بررسي كمي و كيفي زهاب هاي شبكه زهكشي شركت ران بهشهر پيش بيني منحني مشخصه رطوبتي با استفاده از منحني دانه بندي خاك برآورد رطوبت قابل استفاده گياه با استفاده از روش اشباع كردن خاك با صعود موئينه ارزيابي كارآيي شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد منحني رطوبتي خاك در بعضي از خاكهاي آهكي و شور ايران بررسي اثر شوري هاي مختلف آب آبياري روي درصد سبزماندن و عملكرد رويشي تر ارقام مختلف انار در استان يزد بررسي تغييرات شوري خاك در اثر تغيير عرض نوارهاي آبياري غرقابي در باغهاي پسته بررسي اثر پوشال و عمليات خاكورزي بر انتقال املاح در خاك مزارع نيشكر خوزستان مديريتمناسب آبياري توتون باتعيين اثر دور و مقدار آب برروي عملكردكمي و كيفي بررسي اثرات فشردگي خاك و كاربرد زيرشكن درتوليدمحصول گندم در اراضي شيبدار مقايسه روش هاي تعيين تنش پيش – فشردگي در يك خاك لوم شني تخمين هدايت آبي غيراشباع با استفاده از هدايت آبي اشباع و شاخص خلل و فرج ريز خاك تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت در منطقه مغان به روش لايسيمتري بررسي دانه بندي خاك در چهار نوع روش خاك ورزي در بافت خاك رسي – لومي اثر زيرشكني بر بعضي ويژگيهاي خاك در كبوتر آباد اصفهان كم آبياري پنبه بر اساس تابع توليد آب – عملكرد تاثير كم آبياري بر عملكرد و بازده مصرف آب ذرت بررسي استفاده از آب مغناطيسي در افزايش عملكرد و كارآيي مصرف آب گندم در يزد تعيين ضريب واكنش عملكرد گندم نسبت به كم آبي در دوره ها مختلف رشد تعيين ضريب واكنش عملكرد سيب زميني نسبت به كم آبياري در دوره هاي مختلف رشد گياه تعيين حداقل طول ستون خاك براي تعيين تابع ضريب پخشيدگي هيدروليكي به روشي ساده بررسي امكان استفادة مجدد از آبهاي اختلاط يافتة حاصل از آبشويي و زهكشي خاكهاي شور و سديمي در امور زراعي و باغي در منطقه جنوبغربي استان خوزستان اثرات كم آبياري و سطوح مختلف كود پتاسه بر عملكرد علوفه و كارآيي مصرف آب در شبدر ايراني آبياري قطره اي نواري، راهكاري موثر در افزايش كارايي مصرف آب و نيتروژن در كشت ذرت دانه اي در منطقه ارسنجان، استان فارس استفاده از مدل SWAP در بررسي شوري خاك منطقه رودشت اصفهان بررسي اثر تنش رطوبتي بر كارايي مصرف آب (WUE) در گياه تاغ (Haloxyllon Spp.) عملكرد و كارائي مصرف آب ژنوتيپ هاي كلزا در شرايط كم آبياري در منطقه سيستان بررسي تاثير مقاومت مكانيكي خاك در روش هاي مختلف كاشت و مقادير مختلف آبياري بر عملكرد گندم بررسي تغييرات رطوبت و شوري خاك در روش هاي مختلف كشت با استفاده از TDRدستگاه بررسي جوانه زني و استقرار گياهچه هاي پياز در سه روش آبياري غرقابي، باراني و زير زميني تعيين توابع انتقالي در خاكهاي رسي تاثير مواد آلي مختلف بر شاخص پايداري خاكدانه ها و جرم مخصوص ظاهري 25 خاك عنوان مقاله تعيين توابع انتقالي پارامتريك براي تخمين نفوذپذيري خاك اثر جريان هاي ترجيحي در انتقال باكتري اشريشياكولي در دو خاك با بافت مختلف اثرخاك‌ورزي بر توزيع عناصرغذايي خاكدانه هاي پايداردر آب اراضي مرتفع شمال ايران تاثير كاربرد مالچ پلي اتيلن در افزايش بهره وري مصرف آب در زراعت گوجه فرنگي بررسي فرآيند نفوذ و رواناب در پلاتهاي دست نخورده مقايسه دو مدل فركتالي و تجربي در پيش بيني هدايت هيدروليكي غيراشباع خاك ارزيابي كارايي تابع انتقالي خاك جهت برآورد منحني رطوبتي در برخي از خاكهاي ايران تعيين شاخص كيفيت فيزيكي خاك با استفاده از پارامترهاي معادله ون گن اختن و توابع انتقالي در تعدادي از خاكهاي آهكي و شورسديمي وقوع پديده پسماند در اندازه گيري غلظت املاح با دستگاه TDR و كپسول مكش اثر زيرشكني خاك بر زمان و راندمان آبشويي نمكها با دو روش پيوسته و متناوب مقايسه توابعانتقالي شبكهعصبيمصنوعي و رگرسيوني در تخمين هدايتآبياشباع تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت ) ) LLWR و مقايسه آن با آب قابل استفاده گياه در برخي از خاكهاي استان همدان تخمين شاخص مخروطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با مدل هاي خطي فرسايش، حفاظت و مديريت خاك عنوان مقاله شبيه سازي زماني سازي توليد رسوب حوضه رودخانه كردان با استفاده از مدل AvSWAT اثر مديريتهاي مختلف بر مقدار فسفر قابل دسترس خاك و رابطة آن با غلظت فسفر محلول در رواناب تصاوير ماهوارهاي : ETM+ امكان تهيه نقشه اشكال فرسايش بررسي صحت و دقت نقشه حساسيت سنگها به فرسايش در تهيه نقشه اشكال فرسايشRS و GIS فرسايشهاي سطحي و شياري : تهيه نقشه به كمك شناسايي مناطق مستعد حركات تودهاي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) پيش بيني شكل فرسايش در خاكهاي مارني فامنين و مجاور بكمك ويژگيهاي فيزيكي بررسي و تعيين مناطق بياباني استان همدان با استفاده از برخي پارامترهاي اقليمي سامانة تصميم يارِ مكاني، در اولويت بندي مناطق فرسايشي در احداث بندهاي چوبي – چپري براي حفاظت خاك اندازه گيري فرسايش پاشماني با استفاده از كاسه پاشمان اندازه گيري سزيوم – 137 مرجع در نواحي غربي ايران اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي كيفيت خاك ارزيابي كيفي ارتباط بين حضور و مساحت فرسايش خاك با كاربري اراضي بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات خصوصيات شيميايي خاك از طريق پايش در ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان مقايسه خصوصيات خاك در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته GIS بررسي ميزان فرسايندگي باران در منطقه گلستان با بكارگيري سيستم بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي و پيش بيني رشد طولي آن ( مطالعه موردي در حوضه زهان قاين ) بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي در منطقه گزير استان هرمزگان بررسي عوامل فيزيكي و شيميايي مؤثر بر ايجاد و گسترش فرسايش خندقي و هزار دره اي در اراضي مارني جنوب استان گيلان تغييرات برخي از عوامل فيزيكي خاك عر صه آبخوان ميانكوه بر اثر پخش سيلاب علل ايجاد حركت هاي توده اي باتوجه به خصوصيات خاك و زمين شناسي زيرحوضه ركعت از حوضه سد كارون -3 استان خوزستان ارزيابي اقتصادي بادام كاري و گردوكاري و نقش آن در حفاظت خاك، » مطالعه موردي استان آذربايجان غربي » تاثيرمديريت بقاياي گندم وخاك ورزي برعملكرد چغندرقند درتناوب گندم – چغندرقند تعيين فاكتور فرسايش پذيري (k) ، طول و درجه شيب (LS) با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه رحيم آبادفسا – استان فارس بررسي كاهش توان توليد اراضي گندم ديم كردستان بر اثر فرسايش خاك و تاثير كوددهي در كنترل آن طبقه بندي و تعيين گروه هيدرولوژيكي خاك ها در طرح كنترل سيلاب حوضه شهري ايذه تخمين فرسايش و رسوب حوزه آبخيز قلعه شاهرخ با استفاده از آمار هيدرولوژي دوره 23 ساله ( بررسي تغييرات طولاني مدت توان توليددراراضي ايستگاه مركزي تحقيقات كشاورزي ورامين ) بررسي تاثير كاربري و شيب زمين هاي مرتعي و زراعي در زير حوزه هاي دامنه هاي سبلان بر هدر رفت پتاسيم خاك بررسي ويژگيهاي زمين لغزشهاي سنگي و خاكي در بخش خورش رستم خلخال بررسي اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد دانه گندم و اجزا عملكرد SEDD ،RUSLE برآورد توزيعي فرسايش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهاي در حوزه آبخيز كهنوك خاش GIS برآورد فرسايش بادي توسط مدل RWEQ و مقايسه آن با IRIFR در اميديه برآورد فرسايش آبي و رسوب بوسيله مدل كامپيوتري WEPP در شمال شرقي استان خوزستان بررسي تاثير مديريتهاي مختلف بر تثبيت كربن در خاك رسوب سنجي مخازن سدهاو بندها، ابزاري كارآمد براي ارزيابي رسوبدهي حوزه هاي آبخيز بررسي اثرات چراي دام بر خصوصيات شيميايي و حاصلخيزي خاك مرتع در مخمل كوه لرستان بررسي پراكنش اقليمي فرسايش آبكندي در استان همدان تعيين كاربري مطلوب به منظور مديريت يكپارچه اراضي ساحلي استان هرمزگان اثر چراي دام بر كيفيت بيوشيميايي خاكهاي مرتعي در اقليمهاي متفاوت زاگرس مركزي بررسي حساسيت به فرسايش كاربري اراضي در منطقه سجزي – كوهپايه اصفهان اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه سه رقم ذرت (Zea mays L. ) اثرات روش هاي خاك ورزي بر روي صفات زراعي ارقام سويا تعيين ضريب فرسايش پذيري خاكهاي واقع در واحدهاي ژئوپدولوژي متفاوت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي بررسي دقت و سرعت تهيه نقشه هاي فرسايش خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور ارزيابي طبقه بندي بصري اشكال فرسايش حوزه آبخيز نوررود هراز در تصاوير 28 IRS-1D ماهوارة PAN نقش كاربري اراضي در ايجاد و تشديد لغزش با رويكرد سامانه اطلاعات جغرافيايي پيش بيني محدده هاي در معرض آبكندي شدن با استفاده از GIS در حوضه كلوچه كردستان بررسي فرسايش پذيري خاك و تخريب خاكدانه‌هاي سطحي با استفاده از شاخص دبودت و دلينهير پيش بيني هدررفت فسفر در حوزة آبخيز كارون شمالي ( منطقة سوليجان ) با ANSWERS استفاده از مدل بررسي اثر عمليات خاك ورزي و مالچ خاكي در عملكرد گندم ديم بررسي اثر تاغ كاري بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، پوشش گياهي و مهار فرسايش بادي ( مطالعه موردي : جنوب شرقي شهر ورامين ) بررسي رابطه كاربري اراضي با مقدار فرسايش ايجاد شده تجزيه و تحليل كمي نقش فرسايش خندقي در ميزان فرسايش خاك و رسوبدهي در حوضه آبخيز گوجا قيه با بهره مندي از روشها و تكنيكهاي جديد به منظور مديريت بهينه حوضه .( شمال غرب زنجان ) ارزيابي كارايي مدلهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش ( روشهاي نيلسن اصلاح شده و براب ) در حوزه آبخيز سيد كلاته راميان استان گلستان بررسي كار آمد ترين روش ذخيره نزولات آسماني و كاهش رسوب ( كنتور فارو و پيتينگ ) تأثير خاكورزي، بقاياي گياهي كلزا و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد كشت دوم پنبه نقش جنگل تراشي و تغيير كاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاك اراضي لسي در حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان بررسي تغييرات حاصلخيزي خاك در اثر پخش سيلاب در ايستگاه پخش سيلاب باغ سرخ بررسي رابطه خصوصيات فيزيكي خاك و ميزان رواناب و رسوب در پادگانه هاي آبرفتي با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زير حوضه عباس آباد جاجرود ) عنوان مقاله تأثير كاربرد مالچ كاه وكلش گندم بر مقدار رواناب اراضي زراعي ديم شيبدار تعيين عامل فرسايش پذيري معادله جهاني فرسايش خاك در خاك هاي آهكي تعيين خطاي برآورد عامل فرسايشپذيري USLE در خاكهاي نواحي نيمه خشك ايران بررسي اثر تخريب مراتع بر مقدار كربن آلي، نيتروژن كل و معدني خاك در دو منطقه از زير حوزة آبخيز ونك اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاكورزي روي پايداري خاك در استان كرمانشاه پهنه بندي مقادير سرعت آستانه فرسايش بادي با استفاده از زمين آمار رابطه بين زمين لغزش و تغييرات كاربري اراضي در حوزه آبخيز لتيان با استفاده از فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي اثر تغيير كاربري اراضي بر كربن آلي و برخي خصوصيات فيزيكي خاك در اراضي مرتفع شمال ايران بررسي شاخص فرسايندگي باران در حوزه درياچه نمك بررسي اثرات فرسايش بادي و پيامدهاي ناشي از آن در منطقه سيستان بررسي تاثير كاربرد پليمر BT53 بر كنترل فرسايش و حفاظت خاك اثر تشكيل اندوده سطحي بر ديناميك فرسايش ورقهاي ديناميك فرسايش ورقهاي ارزيابي تخمين رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونك از حوزه آبخيز كارون شمالي سفيدرود 30 بررسي تحليل حساسيت مدل ANSWERS در حوزه آبخيز كارون شمالي ( منطقه سوليجان ) استان چهارمحال و بختياري RUSLE برآورد فرسايش خاك در حوزه زيارت با استفاده از مدل بررسي تغييرات سرعت آستانه فرسايش بادي در دشت سيستان به كمك علم زمين آمار اندازه گيري كمي ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدل LISEM در اراضي لسي حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاك (EUROSEM) در بخشي از حوزه كارون شمالي در استان چهارمحال و بختياري ( سوليجان ) سلامت گياه و انسان و بهسازي خاك و اصلاح اراضي مقالات پوستر عنوان مقاله غلامحسين توزيع گونه هاي نيكل و كادميم در محلول دو خاك آهكي تيمار شده با MINTEQA2 لجن فاضلاب بوسيله مدل محمدمعز خصوصيات جذب سطحي روي ) ) Zn در بعضي از خاكهاي آهكي ايران ملاس نيشكر : يك اصلاح كنندة خاكهاي آهكي تأثير گچ بهمراه ضايعات آلي اسيدي و غير اسيدي بر اصلاح يك خاك شور و سديمي تخليه پتاسيم از برخي خاكهاي تحت كشت آفتابگردان در آذربايجانغربي شكلهاي پتاسيم و روابط Q/I در برخي خاكهاي تحت كشت آفتابگردان در آذربايجانغربي بررسي تاثير عوامل مختلف بر تجمع فلزات سنگين در خاكهاي پيراموني شركت فولاد ( مطالعه موردي ) پالايش سبز سرب از خاك با استفاده از گياه شاه بررسي اثر آلاينده هاي هيدروكربنه نفتي ( گازوئيل ) بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك آلوده شاليزارهاي گيلان و بررسي تاثير برخي ويژگي هاي خاك بر اشكال مختلف پتاسيم اراضي شاليزاري گيلان تاثير كاشت ذرت و كودهاي مصرفي بر جذب عناصر سنگين در يك خاك آلوده بررسي تاثيركشت كلزا و سورگوم در كاهش آلودگي كادميوم و سرب خاك سينتيك آزاد شدن مس از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران سينتيك آزاد شدن آهن از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران سينتيك آزاد شدن منگنز از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران كاربرد فيلتر شن – خاك آهكي – كمپوست براي كاهش فلزات سنگين موجود در فاضلاب صنعتي بررسي توزيع شكلهاي مختلف روي در خاكهاي اسيدي استان گيلان و رابطه آنها با برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك بررسي اثر كشت گياه ذرت بر تغيير شكل هاي مختلف روي در خاكهاي اسيدي استان گيلان و رابطه اين شكلها با پاسخهاي گياه بررسي امكان پالايش خاكهاي آلوده به عناصرسرب، كادميم و نيكل توسط باقلا ويژگيهاي جذبي برخي غير متحرك كننده هاي روي استفاده از گونه هاي مختلف گياه گز براي اصلاح خاك هاي شور و سديمي و بررسي اثرات آنها بر كاتيونها و آنيونهاي محلول خاك پيامد سترون سازي بر ريخت هاي گوناگون فسفر خاك اثردو نوع ماده آلي بر سينتيك واجذبي مس در دو خاك آهكي استان فارس مقدارآلومينيوم خاك و برگ سبز چاي در باغات شمال كشور و ارزيابي مقدار آن در انواع چاي خشك و نوشابه حاصل از آن خادمي، توزيع سرب و كادميم در برخي خاكهاي سطحي مشهد و محدوده صنعتي جاده مشهد – قوچان آستارايي بررسي قابليت گياه پالايي عنصر كادميم توسط سه گياه آفتابگردان، ذرت و پنبه تاثير لجن فاضلاب، شوري و كربنات كلسيم بر فعاليتهاي بيولوژيكي خاك بررسي تأثير مقادير مختلف آهك بر روابط Q/I پتاسيم تأثير كاربرد پساب شهري تصفيه شده بر عملكرد چهار گياه علوفه اي و تجمع عناصر سنگين در خاك كريميان، بررسي روابط بين خصوصيات فيزيكي، شيميايي با اشكال معدني و قابل جذب فسفر خاكهاي آهكي دشت قزوين تاثير كمپوست غني شده با كادميم و زمان خواباندن بر شكل هاي شيميايي كادميم، رشد و تركيب شيميايي اسفناج در دو بافت خاك بررسي نقش مناطق معدني شمال مشگين شهر بر ميزان آلودگي خاك ها به عنصر آرسنيك تأثير مصرف پساب نيروگاه حرارتي همدان بر جذب كادميوم توسط كاهو و تره ايراني سينتيك غيرقابل جذب شدن فسفر در شرايط غرقاب و ظرفيت مزرعه خاكهاي آهكي مجيد تغيير شكلهاي فسفر معدني در اثر جذب سطحي فسفر در برخي خاكهاي آهكي رونقي و واجذب فسفر از برخي خاكهاي آهكي در شرايط اكسايش و كاهش و ارتباط آن با خصوصيات خاك 32 محمدي و تاثيرآبياري با فاضلاب شهري بر خواص تغذيه اي خاك و برگ درختان جنگل كاري شده اقاقيا علي مطالعه ايزوترمهاي جذب سطحي پتاسيم در تعدادي از خاكهاي لوبيا كاري استان مركزي نقش كاربري اراضي بر غلظت واناديوم و آرسنيك در منطقه مركزي اصفهان كريميان و اثر دو نوع ماده آلي و مس روي شكلهاي مختلف مس در دو خاك آهكي بررسي روند آزادسازي روي در خاك هاي آهكي تيمارشده با روي و بدون آن مقايسه برخي از شاخصهاي شيميايي با شاخص بيهوازي اندازهگيري معدنيشدن نيتروژن در خاكهاي تيمار شده با دو نوع كود آلي الكتروسينتيك و نقش آن در فرايند آبشويي ارزيابي توان گياهان آفتابگردان، سورگوم، شبدر و يونجه در ذخيره سازي، انتقال و زوال عناصرسنگين درخاكو نحوه توزيع اين عناصردر اندامهاي گياهي بررسي ميزان و تأثير فلزات سنگين حاصل از فعاليتهاي توليدي كارخانجات صنعتي فولاد و نورد اهواز بركيفيت خاك، سلامت محصولات زراعي و ارائه روش گياه پالايشي بعنوان راهكاري براي بهبود آن لكزيان و تاثير فلزات سنگين روي و كادميم بر فرآيند بيولوژيكي نيتريفيكاسيون در دو خاك آهكي و غيرآهكي بررسي اثر دو نوع ماده آلي بر شكلهاي شيميايي منگنز و روي در دو خاك آهكي استان فارس چالش هاي موجود و پيش روي كيفيت منابع آب آبياري در استان خوزستان مديريت پايدار منابع آب و خاك دركشاورزي و محيط زيست نقش آهك و مواد آلي در ميزان تجمع عناصر سنگين در خاك و گياه در اراضي تحت تاثير فاضلاب صنعتي همبستگي بين عناصر سنگين موجود در خاك متاثر از فاضلاب شهري و 33 سپانلو صنعتي و تاثير آن در تجمع و جذب توسط گياه تاثير ميزان رس، ظرفيت تبادل كاتيوني و pH خاك در ميزان تجمع و انتقال عناصر سنگين در اراضي تحت تاثير پساب صنعتي تأثير زمان بر جزء بندي عناصر سنگين در برخي خاكهاي آهكي همدان آبشويي فسفر تحت تأثير محلولهاي آبشويي مختلف در خاك تاثير استفاده از پساب فاضلاب در خاك هاي زراعي شهرستان نجف آباد كاربرد كربن فعال جهت رنگ بري عصاره خاك و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده به روش آزومتين – اچ نسبت كميت – شدت پتاسيم (Q/I) و هم بستگي پارامترهاي آن با خصوصيات خاك در تعدادي از خاكهاي استهبان – استان فارس آزادسازي پتاسيم از برخي كانيهاي ميكايي تحت تأثير چند اسيد آلي باقيمانده كودهاي آلي بر پارامترهاي سينتيكي جذب فسفر آهكي تجمعي و يك خاك تأثير در باقيمانده كودهاي آلي بر پارامترهاي سينتيكي رهاسازي خاك آهكي تجمعي و فسفر از يك تأثير تاثير روشهاي مختلف كشت در شرايط شور بر عملكرد گندم در استان يزد بررسي وضعيت كادميم در خاك شاليزار و گياه برنج متأثر از فاضلاب هاي صنعتي و شهري اطراف ساري بررسي اثرات آبياري با پسابهاي صنايع تخميري روي برخي مشخصات شيميايي خاك مطالعه سينتيك آزاد شدن روي و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك تأثير روي بر جذب كادميم و شاخصهاي رشد ذرت بررسي اثر سرب بر جوانه زني، مقدار پروتئين و پرولين و ارزش تحمل به (Brassica napus L.) سرب در دو رقم كلزا بررسي شكلهاي شيميايي روي باقي مانده ناشي ازكاربرد كود سولفات روي در تعدادي از خاكهاي مازندران تأثير نوع شوري خاك بر اختلاف سه روش اندازه گيري گچ در خاك تأثير اسيدهاي آلي سنتزي بر رهاسازي روي در يك خاك آهكي ارزيابي گلخانه اي تأثير اسيدهاي آلي سنتزي بر عصاره كشي گياهي روي به وسيله اسفناج در يك خاك آهكي بررسي تأثير افزودني هاي آلي و معدني در توزيع فلزات سنگين در فركشن هاي مختلف خاك بررسيتأثير افزودنيهايمختلف بر جذب فلزات سنگين توسط گياه زراعيجو اثرات ضايعات ليموي آب بر فراهمي عناصر كم مصرف و برخي خواص خاك بررسي معادلات سينتيك آزاد شدن فسفر در دو نوع خاك تحت كشت گندم مطالعه تأثيرات سطوح كود فسفره و كود حيواني در سينتيك واجذبي فسفر در خاك بررسي شكلهاي مختلف پتاسيم و ارتباط آنها با بعضي ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي خاكهاي استان فارس ارزيابي پتانسيل ضريب انتقال عنصر سرب در برخي از گونه هاي گياهي منطقه ايرانكوه اصفهان در پاكسازي خاكهاي آلوده به عنصر سرب بررسي ميزان تجمع عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از فاضلاب تصفيه شده شهري اصفهان بررسي ويژگيهاي واجذبي مس در برخي خاكهاي استانهاي فارس و گيلان آلودگي خاك به سرب و روند كاهش آن در برخي از خاكهاي گيلان بررسي ارتباط اشكال مختلف سرب در خاك با جذب توسط گياه تربچه ارزيابي توانمندي تربچه در پالايش گياهي سرب از خاك بررسي اثر تراكم كشت بر پالايش گياهي سرب از خاك بوسيله تربچه مطالعه جذب سطحي عناصر سنگين سرب، كادميم و مس روي چند خاك از رژيم هاي رطوبتي Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان اثر كاربرد پودر يونجه بر توزيع فرمهاي كادميوم و سرب خاكها در شرايط غرقابي بررسي وضعيت نيترات و فسفات در رودخانه زاينده رود بررسي اثرات آلودگي حاصل از مواد زائد جامد شركت فولاد مباركه بر اراضي كشاورزي تحت كشت گندم مجاور بررسي تأثير درازمدت كودهاي فسفره بر ميزان كادميم خاك و گياه گندم در منطقه براان اصفهان بررسي خصوصيات شيميايي و غلظت عناصر سنگين پساب خروجي چند واحد صنعتي مهم اصفهان اثر زمان پس از تهيه بر توان نوارهاي كاغذي پوشيده شده با اكسيد آهن در تعيين فسفر قابل استفاده خاك تعيين اجزاي مختلف فسفر معدني و ارتباط آنها با قابليت جذب – فسفرتوسط گياه سيردرتعدادي ازخاكهاي استان همدان اثر شوري و كربنات كلسيم بر قابليت استخراج كادميم از خاك و جذب آن توسط گياه در خاكهاي تيمار شده با لجن فاضلاب تاثير كمپوست غني شده با نيكل و زمان خواباندن بر شكل هاي شيميايي نيكل در دو بافت خاك بررسي تصاعد گاز گلخانه اي متان از خاكهاي تحت كشت تابستانه در شرايط مختلف رطوبتي در منطقه جنوب اهواز نقش ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بر كاهش حركت كروم سه ظرفيتي درخاك هاي اطراف منطقه چرمشهر آشنايي با روش هاي اندازه گيري فسفر آلي و مقايسه مقدار فسفر آلي در خاك آهكي تيمار نشده و تيمار شده با ماده آلي به روش سوزاندن بررسي تغيير تعادل كربن در خاكهاي شور و قليا تحت تاثير كشت نيشكر(HWSB) روشي جديد براي استخراج بور محلول درآب داغ رفتار اسيدهاي آلي در خاكهاي آهكي CO2 مقايسه اثر كاربري هاي مختلف اراضي بر تصاعد گاز گلخانه اي در اراضي شمال خوزستان مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري گچ در برخي خاك هاي اصفهان اميرحسين پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روشهاي گياه پالايي و مكانيكي دانش و ترويج يافته هاي علوم خاك سياستگزاريهاي مديريت و بهره برداري خاك عنوان مقاله ارزيابي نگرش بهره برداران كشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاك سنجش دانش، نگرش و مهارت كشاورزان چغندركار در زمينة شيوه هاي مديريت پايدار خاك زراعي

 

ااا

. . \

\

چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد چغندر قند در ايران *1 چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد يونجه*2 چگونگي استفاده از كودهاي شيميائي و آلي در افزايش توليد ذرت در ايران *3 چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد گندم آبي در ايران *4 آبياري مركبات در جهرم با استفاده از روش قطره اي *5 شناخت ناهنجاري تغذيه اي در درختان ميوه و ارائه راه حلهاي اجرائي بمنظور افزايش توليد و ارتقاء كيفي ميوه تا حد استاندارد جهاني ايزو*6 افزايش توليد گندم آبي و غني سازي آن با آهن و روي از طريق مصرف كمپوست و ريز مغذي ها در ايران *7 نقش تغذيه مطلوب گياه دركنترل آفات و بيماريها *8 ضرورت افزايش مواد آلي در خاكهاي ايران از طريق مصرف كود سبز *9 چگونگي بهره برداري از اراضي شور مقدمه اي بر شوري خاك *10 ضرورت مصرف كلرور پتاسيم براي تامين پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور *11 ضرورت ترويج مصرف سولفات منيزيم براي افزايش توليدات كشاورزي در كشور *12 ضرورت ترويج مصرف نيترات آمونيم در مزارع و باغهاي كشور *13 ضرورت مصرف سولفات روي براي افزايش كمي و كيفي و غني سازي توليدات كشاورزي در كشور *14 ضرورت مصرف سولفات منگنز براي افزايش كمي و كيفي غني سازي توليدات كشاورزي *15 شناخت علت ها و راههاي درمان كمبود آهن در گياهان زراعي و باغي *16 تهران انسيتو مركز جراحي پلاستيك *17 پيوند *18 روشهاي ازدياد چاي *19 كاشت گوجه فرنگي *20 كاربرد ماشينهاي شيردوشي *21 اسپرس يك گياه علوفه اي *22 كلروز آهن يا زردي برگ درختان ميوه *23 مبارزه با علف هرز در مزارع برنج *24 بيماري شيت بلاست برنج ( سوختگي غلات برنج و راههاي مبارزه با آن ) *25 بيمارهاي مهم جاليزار*26 مراتع كشت و روشهاي مديريت و اصلاح و احيا آن *27 اصلاح مراتع از طريق ذخيره نزولات آسماني *28 تعريف پيوند *29 درختكاري *30 *31 راهنماي تغذيه در پرورش گاو *32 راهنماي علمي سمپاشهاي موتوري پشتي اتومايزو *33 طرح آشيانه صد مرغداري در روستاها *34 جبنه هاي زراعي بذرگيري از يونجه *35 تهيه سيلوي تفاله چغندر قند *36 دادن كود شيميائي بر زراعت چغندر قند *37 نماتد چغندر قند راههاي پيشگيري و مبارزه آن *38 پروانه فري درختان سيب در اطراف تهران *39 تششك ولوي درختان سيب *40 بيماريهاي مهم درختان ميوه *41 سيلوي ذرت علوفه اي *42 زراعت ذرت علوفه اي *43 سير *44 كرم ساقه خوار برنج *45 روش ساده درختكاري روي خطوط تراز *46 دستور العمل كاشت بوته هاي مرتعي *47 آفات انباري فرآورده هاي غله اي ايران *48 كشت و مشخصات بذرو ذرت *49 سس يونجه و طرق مبارزه با آن *50 واحد آبخيزداري سد زاينده رود *51 راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي *52 مبارزه با علف هاي هرز در مزارع چغندر قند *53 اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان (پيش رس كردن خيار با استفاده از پوشش پلاستيك *54 تحقيقات خاك و آب *55 فرسايش خاك در ايران *56 كارخانه كود آلي كمپوست *57 چگونه كشمش مرغوب تهيه كنيم *58 با مركز اسناد و مدارك علمي و تحقيقاتي كشاورزي آشنا شويد *59 ضرورت مصرف اسيد بوريك براي افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي در كشور *60 چگونه درخت بكاريم *61 تاريخچه سازمان دامپروري كشور *62 بيماري لوك ( نك) نوزادان زنبور عسل *63 كندوهاي بومي ايران و طريق انتقال آنها به كندوهاي جديد *64 كشت بادام *65 روشهاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه *66 زراعت سور گوم *67 تغذيه طيور *68 چه حشراتي حبوبات را در مشهد ضايع مي كنند و چاره آن چيست *69 كيست هيداتيك را بشناسيم *70 پرورش مرغ و توليد تخم مرغ در خانه *71 چگونه با خرگوش مبارزه كنيم *72 تلقيح مصنوعي *73 زراعت يونجه *74 گسترش آ بزيان ساده *75 سبزيكاري و معرفي ارقام انتخاب شده *76 چگونگي ميتوان كمبود مواد غذايي گياهي را در غلات شناخت *77 آموزش درختكاري *78 بيماري تب برفكي و گاو ميري *79 راهنماي اصول سمپاشي و طرز استفاده از سمپاشها *80 شناسايي علفهاي هرز *81 اهميت علفهاي هرز و مبارزه با آن ها *82 تغذيه آلي و معدني گياهان *83 انگور كاري *84 حفاظت خاك و آب *85 فرآورده هاي سيب زميني *86 آفات و بيماري مهم درختان سيب *87 علل كاهش عيار قند در چغندر قند *88 عسلك پنبه و طرق مبارزه با آن *89 دستور العمل توليد نهال گردو *90 وضع بيمار شاربن در گذشته و حال *91 زراعت گندم و جو *92 راهنماي زدن نمايشگاه و اصول آن (لاتين ) *93 كنه دو لكه اي لوبيا و طرز تهيه مبارزه با آن *94 اصول بهداشت طيور*95 تهيه سيلو و استفاده از مواد متراكم و مواد سيلو شده در تغذيه گوسفند *96 بيماري شاربن *97 دستور العمل مبارزه با موش ورامين *98 پرورش گوسفند در ايران *99 ايمن سازي ساختمان ها در مقابل موريانه *100 ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم براي بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و حل مشكل لهيدگي سيب در كشور *101 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي انگور در كشور *102 روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت اول *103 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور *104 ضرورت محلول پاشي اسيد بوريك در باغهاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي *105 راهنماي آبياري باغهاي ميوه *106 ضرورت مصرف بهينه كو براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور *107 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و كيفي پنبه *108 اثر مصرف آهن ، روي ، مس در بهبود خصوصيات كمي و كيفي گندم (قسمت دوم ) *109 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور *110 ضرورت محلولپاشي اسيد بوريك در باغ هاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي *111 نقش منگنز در افزايش عملكرد و غني سازي دانه گندم *112 معرفي روش تزايق مواد غذايي در تنه درختان ميوه براي رفع كمبود ها و بهبودهاي كمي و كيفي محصولات باغي در كشور*113 مطالعه اثرات تغذيه ، مصنوعي گلخانه اي گاز كربنيك برخصوصيات كمي و كيفي گل ميخك *114 مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول ) *115 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت علوفه اي *116 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتفاء كيفي در كشور *117 ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور *118 راهنماي آبياري باغهاي ميوه *119 روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه ( قسمت اول ) *120 مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي مركبات *121 بهينه سازي مصرف كود در توتستان ها براي بهبود وضعيت نوغان داري كشور *122 مواد آلي اهميت و افزايش آن در خاك *123 كود دهي صحيح در باغهاي پسته *124 چالش براي جايگزيني كلريد پتاسيم در خاكهاي غير شور كشور *125 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول قسمت دوم *126 *127 نقش بر در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 2 *128 نحوه آبياري در زراعت پنبه منطقه ورامين *129 *130 راهنماي مزرعه اي براي تشخيص كمبود عناصر غذايي در گندم *131 باطري و سرويس نگهداري آن *132 علفهاي هرز گندم و جو و طرق مبارزه با آن *133 فهرست انتشارات دانشگاه تربيت مدرس *134 مروج ( بولتن آموزشي – ترويجي ) *135 طريقه خشك كردن سبزيجات در روستاها *136 كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات *137 انار و انار كاري *138 كرم هاي خاكي و نقش آنها در افزايش باروري خاك *139 مصرف بهينه كود براي افزايش توليد و بهبود طول عمر گلهاي آنتوريوم *140 مديريت مصرف كود در كشت دانه هاي روغني *141 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و بهبود كيفي و كاهش غلظت نيترات در غده هاي پياز *142 ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي گل گلايول (قسمت دوم ) *143 ضرورت جايگزيني كودهاي مركب با كودهاي ساده به منظور ايجاد تعادل عناصر غذايي در خاك و افزايش توليد در كشور *144 ضرورت استفاده از كودهاي كندرها و بازدارنده هاي بيولوژيكي در شاليزارهاي كشور *145 بانك اطلاعات *146 دستگاه آبياري نمونه هاي گياه *147 شب پره زمستاني (كرم طوقه بر سيب زميني ) *148 اصول و مباني توليد بذر پياز *149 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) فروردين 76 شماره 5 *150 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) مهر 76 شماره 60 *151 زراعت نخود در شرايط ديم زمستان 78 *152 زراعت گندم آبي در مناطق سرد و معتدل 78 *153 زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان ايلام 78 *154 زراعت برنج كشت دوم *155 بيماري جارويي يونجه *156 زراعت گندم ديم در مناطق سرد و معتدل استان ايلام *157 زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير روشهاي كاربردي براي كاهش اسيد نيتيك گندم در راستاي بهبود كيفيت نان سبوسدار (قسمت اول) *158 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت دوم *159 مصرف بهينه كود روشي موثر براي كاهش اسيد نتيك در سبوس گندم (قسمت دوم) *160 آبياري نخيلات در جهرم با استفاده از روش قطره اي *161 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت چهارم *162 تعيين ضريب همبستگي مصرف كود باتوليدات كشاورزي در كشور *163 ضرورت پيشگيري و مبارزه با و رس (خوابيدگي) گندم براي افزايش توليد گندم در كشور *164 حاكميت توزان منفي پتاسيم در مزارع و باغها *165 افزايش عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي با استفاده از كلرور پتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم ) *166 ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي *167 برنامه آبياري گندم *168 روش هاي افزايش پروتئين گندم و ضرورت خريد آن بر مبناي درصد پروتئين كشور *169 روي عنصري مهم و فرمواش شده در چرخه حيات گياه و انسان (قسمت اول ) *170 چگونگي تامين نياز غذايي دانه هاي روغني (قسمت دوم ) *171 بررسي تغييرات كلرور آبها و تجمع آن در محصولات كشاورزي در اقليم مختلف كشور *172 ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميائي براي افزايش عملكرد بادام در كشور *173 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور قسمت دوم *174 آشنايي با روشها و زمان مصرف كودهاي شيميائي جديد ساخت داخل كشور *175 نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كيفي ميوه سيب قسمت دوم *176 نقش مصرف بهينه كود در ارتقا ء كيفي ميوه سيب قسمت اول *177 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب و ارايه روشهاي رفع آنها براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن *178 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهينه سازي كيفيت آفتابگردان *179 نقش بر در افزايش عملكرد گندم *180 مشخصات فني كودهاي شيميائي ساخت داخل كشور در يك نگاه *181 اثرات سوء كادميم و روشهاي كاهش غلظت آن در محصولات كشاورزي (قسمت اول) *182 كمبود روي در تعداد از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *183 كمبود روي در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *184 كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *185 كمبود پتاسيم در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *186 نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران *187 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي كشور قسمت اول *188 نقش روي و منگنز در توليد بذرهاي قوي گندم *189 اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوچه فرنگي *190 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور *191 چالكود : روشي نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول) *192 عمليات زراعي براي تسريع در پوشانيدن كلش بعد از برداشت گندم در كرج *193 روشهاي كاربرد براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت دوم چالكود *194 نقش كودهاي شيميائي در كيفيت محصولات كشاورزي *195 كاربرد كودهاي بيولوژيك در زراعت غلات *196 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماري ها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه *197 تشخيص كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي و باغي *198 آبياري باراني *199 زيره سبز *200 زراعت سير *201 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان شرقي ) *202 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان كرمانشاه ) *203 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان غربي) *204 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (گيلان )*205 بررسي روند مصرف كودها در ايران (اهداف و سياستها)*206 نقش منيزيم در افزايش عملكرد كمي و كيفي گندم و ساير محصولات كشاورزي *207 ارتباط كميت و كيفيت پسته با تغذيه *208 ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم خاك هاي اراضي شاليزاري شمال كشور *209 ارتباط عملكرد و كيفيت محصول پرتقال جيرفت با تجزيه ميوه، گياه، خاك *210 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول *211 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد كمي و كيفي نيشكر *212 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماريها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه *213 كاهش مصرف كودهاي ازته با وارد كردن بقولات در تناوب زراعي *214 بررسي ارتباط كميت و كيفيت خرما با تجزيه خاك و دانه *215 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان زنجان ) *216 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان كرمان ) *217 كاربرد كلش غلات به منظور بهبود بخشيدن حاصلخيزي خاك *218 *219 بابونه *220 دستور العمل فني كشت گندم آذر 2 معرفي گندم آذر 2 براي كشت در مناطق ديم سردسيري و معتدل كشور *221 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي *222 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي *223 *224 متن كامل سخنراني دكتر رضا امراللهي *225 دانشكده مهندسي مكانيك *226 دانشكده مهندسي برق *227 دانشكده مهندسي علوم پايه *228 دانشكده مهندسي عمران *229 كدامين تنديس شهيد چمران *230 دانشگاه در گذر زمان پيسكسوتان دانشگاه *231 مصرف بهينه كود براي آفتابگر دان ديم *232 مصرف گياه جديد به نام Pigeon pea *233 آبياري قطره اي سيستمي براي مصرف بهينه آب و كود *234 سن قهوه اي انبه *235 مگس چغندر قند *236 تغذيه گياهان گلخانه اي (كشت خاكي )*237 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي *238 معرفي ارقام جديد لوبيا قرمز درخشان *239 رنجرك هاي چغندر قند *240 بررسي مقدار كلر وارد شده به خاك توسط آب آبياري و تاثير سوء آن بر محصولات كشاورزي *241 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد يونجه *242 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي بررسي طولاني مدت تغييرات فسفر در خاكهاي زراعي كشور *243 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سردسيري كشور *244 مراحل مختلف رشد و نمو گياه ذرت و نقش آنها در تعيين عملكرد نهايي دانه *245 سياهك پنهان پا كوتاه گندم *246 سوسك چهار نقطه اي لوبيا چشم بلبلي و راه هاي جلوگيري از خسارت آن در مزرعه *247 بيماري لكه گرد برگ چغندر قند *248 بيماري ويروسي پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند ارلي (تاپ) *249 پاجوش در ذرت *250 بيماري زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از قارچ *251 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد سيري كشور *252 روش هاي كشت محصول عدس در شرايط ديم *253 مديريت كم خاك ورزي براي بهره برداري پايدار از اراضي ديم *254 تاريخ مناسب كشت جو در مناطق ديم سردسير كشور *255 مصرف كود در اراضي ديم *256 كاربرد كود روي در افزايش عملكرد گندم ديم *257 آشنايي با اداره كل خدمات پژوهشي چاي و فعاليت هاي آن *258 روش مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه *259 ماشين ريشه چه كار چغندر قند *260 طرح افزايش سطح زير كشت چاي *261 جايگذاري صحيح كود در عملكرد جو رقم سهند *262 توصيه هاي زراعي براي اجراي عمليات خاكورزي و كاشت گندم ديم *263 روش هاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه *264 پبشنهادي براي شيوه نگارش گزارش ها و مقاله هاي علمي – پژوهشي *265 اثر مصرف بهنيه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات *266 استفاده از روش نيترات پاي بوته به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته و افزايش قند توليدي در مزارع چغندر قند استان كرمانشاه *267 توليد و مصرف بهينه كودهاي شيميائي در كشور گامي ارزنده بسوري خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار *268 ارزيابي بهترين نسبت ازت به كلسيم (N/Ca) در برگها و ميوه سيب *269 ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم و دستورالعمل كاربردآن *270 اثر بي كربنات در كاهش عملكرد محصولات كشاورزي *271 روش هاي كاربردي مستقيم خاك فسفات در مزارع و باغهاي كشور *272 فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي *273 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام *274 نقش مصرف بهينه عناصر غذايي در كاهش اثرات سوء و كلر آبهاي شور *275 ضرورت اعمال مديريت بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت *276 نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي *277 مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي برآورد تقاضا براي آينده بحران هاي خشكسالي ، وضعيت موجود چشم اندازهاي آينده و راه كارهايي جهت بهينه ساري مصرف آب *278 مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت 115 مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول ) 116 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت علوفه اي 117 چگونگي گندمي با كيفيت خوب توليد كنيم 118 نقش بهره برداران در اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع 119 روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت دوم ) 120 ضرورت استفاده از اسيدهاي آلي (اسيدهاي هوميك و فلوريد ) در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 121 مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي مركبات 122 بهينه سازي مصرف كود در توتستان ها براي بهبود وضعيت نوغان داري كشور 123 مواد آلي اهميت و افزايش آن در خاك 124 كود دهي صحيح در باغهاي پسته 125 چالش براي جايگزيني كلريد پتاسيم در خاكهاي غير شور كشور 126 127 جايگاه گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي 128 نقش بر در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 2 129 نحوه آبياري در زراعت پنبه منطقه ورامين علايم ظاهري كمبود عناصر غذايي در توت فرنگي 131 راهنماي مزرعه اي براي تشخيص كمبود عناصر غذايي در گندم 132 باطري و سرويس نگهداري آن 133 علفهاي هرز گندم و جو و طرق مبارزه با آن 134 فهرست انتشارات دانشگاه تربيت مدرس 135 مروج ( بولتن آموزشي – ترويجي ) 136 طريقه خشك كردن سبزيجات در روستاها 137 كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات 138 انار و انار كاري 139 كرم هاي خاكي و نقش آنها در افزايش باروري خاك 140 مصرف بهينه كود براي افزايش توليد و بهبود طول عمر گلهاي آنتوريوم 141 مديريت مصرف كود در كشت دانه هاي روغني 142 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و بهبود كيفي و كاهش غلظت نيترات در غده هاي پياز 143 ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي گل گلايول (قسمت دوم ) 144 ضرورت جايگزيني كودهاي مركب با كودهاي ساده به منظور ايجاد تعادل عناصر غذايي در خاك و افزايش توليد در كشور 145 ضرورت استفاده از كودهاي كندرها و بازدارنده هاي بيولوژيكي در شاليزارهاي كشور 146 بانك اطلاعات 147 دستگاه آبياري نمونه هاي گياه 148 شب پره زمستاني (كرم طوقه بر سيب زميني ) 149 اصول و مباني توليد بذر پياز 150 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) فروردين 76 شماره 5 151 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) مهر 76 شماره 60 152 زراعت نخود در شرايط ديم زمستان 78 153 زراعت گندم آبي در مناطق سرد و معتدل 78 154 زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان ايلام 78 155 زراعت برنج كشت دوم 156 بيماري جارويي يونجه 157 زراعت گندم ديم در مناطق سرد و معتدل استان ايلام 158 زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير روشهاي كاربردي براي كاهش اسيد نيتيك گندم در راستاي بهبود كيفيت نان سبوسدار (قسمت اول) 159 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت دوم 160 مصرف بهينه كود روشي موثر براي كاهش اسيد نتيك در سبوس گندم (قسمت دوم) 161 آبياري نخيلات در جهرم با استفاده از روش قطره اي 162 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت چهارم 163 تعيين ضريب همبستگي مصرف كود باتوليدات كشاورزي در كشور 164 ضرورت پيشگيري و مبارزه با و رس (خوابيدگي) گندم براي افزايش توليد گندم در كشور 165 حاكميت توزان منفي پتاسيم در مزارع و باغها 166 افزايش عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي با استفاده از كلرور پتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم ) 167 ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي 168 برنامه آبياري گندم 169 روش هاي افزايش پروتئين گندم و ضرورت خريد آن بر مبناي درصد پروتئين كشور 170 روي عنصري مهم و فرمواش شده در چرخه حيات گياه و انسان (قسمت اول ) 171 چگونگي تامين نياز غذايي دانه هاي روغني (قسمت دوم ) 172 بررسي تغييرات كلرور آبها و تجمع آن در محصولات كشاورزي در اقليم مختلف كشور 173 ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميائي براي افزايش عملكرد بادام در كشور 174 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور قسمت دوم 175 آشنايي با روشها و زمان مصرف كودهاي شيميائي جديد ساخت داخل كشور 176 نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كيفي ميوه سيب قسمت دوم 177 نقش مصرف بهينه كود در ارتقا ء كيفي ميوه سيب قسمت اول 178 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب و ارايه روشهاي رفع آنها براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن 179 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهينه سازي كيفيت آفتابگردان 180 نقش بر در افزايش عملكرد گندم 181 مشخصات فني كودهاي شيميائي ساخت داخل كشور در يك نگاه 182 اثرات سوء كادميم و روشهاي كاهش غلظت آن در محصولات كشاورزي (قسمت اول) 183 كمبود روي در تعداد از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 184 كمبود روي در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 185 كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 186 كمبود پتاسيم در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 187 نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران 188 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي كشور قسمت اول 189 نقش روي و منگنز در توليد بذرهاي قوي گندم 190 اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوچه فرنگي 191 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور 192 چالكود : روشي نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول) 193 عمليات زراعي براي تسريع در پوشانيدن كلش بعد از برداشت گندم در كرج 194 روشهاي كاربرد براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت دوم چالكود 195 نقش كودهاي شيميائي در كيفيت محصولات كشاورزي 196 كاربرد كودهاي بيولوژيك در زراعت غلات 197 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماري ها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه 198 تشخيص كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي و باغي 199 آبياري باراني 200 زيره سبز 201 زراعت سير 202 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان شرقي ) 203 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان كرمانشاه ) 204 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان غربي) 205 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (گيلان ) 206 بررسي روند مصرف كودها در ايران (اهداف و سياستها) 207 نقش منيزيم در افزايش عملكرد كمي و كيفي گندم و ساير محصولات كشاورزي 208 ارتباط كميت و كيفيت پسته با تغذيه 209 ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم خاك هاي اراضي شاليزاري شمال كشور 210 ارتباط عملكرد و كيفيت محصول پرتقال جيرفت با تجزيه ميوه، گياه، خاك 211 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول 212 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد كمي و كيفي نيشكر 213 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماريها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه 214 كاهش مصرف كودهاي ازته با وارد كردن بقولات در تناوب زراعي 215 بررسي ارتباط كميت و كيفيت خرما با تجزيه خاك و دانه 216 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان زنجان ) 217 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان كرمان ) 218 كاربرد كلش غلات به منظور بهبود بخشيدن حاصلخيزي خاك 219 روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت اول اسيدي كردن آب آبياري ) 220 بابونه 221 دستور العمل فني كشت گندم آذر 2 معرفي گندم آذر 2 براي كشت در مناطق ديم سردسيري و معتدل كشور 222 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي 223 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي 224 توابع انتقالي خاك PTFS روشي كارآمد در برآورد خصوصيات دير يافت خاك قسمت اول 225 متن كامل سخنراني دكتر رضا امراللهي 226 دانشكده مهندسي مكانيك 227 دانشكده مهندسي برق 228 دانشكده مهندسي علوم پايه 229 گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور(قسمت دوم دانه هاي روغني ) 230 ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه قسمت اول 231 دانشگاه در گذر زمان پيسكسوتان دانشگاه 232 مصرف بهينه كود براي آفتابگر دان ديم 233 مصرف گياه جديد به نام Pigeon pea 234 آبياري قطره اي سيستمي براي مصرف بهينه آب و كود 235 سن قهوه اي انبه 236 مگس چغندر قند 237 تغذيه گياهان گلخانه اي (كشت خاكي ) 238 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي 239 نقش آنتي اكسيد آنها در كيفيت محصولات كشاورزي و ارتقاء سطح علامت جامعه 240 رنجرك هاي چغندر قند 241 بررسي مقدار كلر وارد شده به خاك توسط آب آبياري و تاثير سوء آن بر محصولات كشاورزي 242 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد يونجه 243 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي بررسي طولاني مدت تغييرات فسفر در خاكهاي زراعي كشور 244 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سردسيري كشور 245 مراحل مختلف رشد و نمو گياه ذرت و نقش آنها در تعيين عملكرد نهايي دانه 246 سياهك پنهان پا كوتاه گندم 247 سوسك چهار نقطه اي لوبيا چشم بلبلي و راه هاي جلوگيري از خسارت آن در مزرعه 248 بيماري لكه گرد برگ چغندر قند 249 بيماري ويروسي پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند ارلي (تاپ) 250 پاجوش در ذرت 251 بيماري زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از قارچ 252 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد سيري كشور 253 روش هاي كشت محصول عدس در شرايط ديم 254 مديريت كم خاك ورزي براي بهره برداري پايدار از اراضي ديم 255 تاريخ مناسب كشت جو در مناطق ديم سردسير كشور 256 مصرف كود در اراضي ديم 257 كاربرد كود روي در افزايش عملكرد گندم ديم 258 آشنايي با اداره كل خدمات پژوهشي چاي و فعاليت هاي آن 259 روش مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه 260 ماشين ريشه چه كار چغندر قند 261 طرح افزايش سطح زير كشت چاي 262 جايگذاري صحيح كود در عملكرد جو رقم سهند 263 توصيه هاي زراعي براي اجراي عمليات خاكورزي و كاشت گندم ديم 264 روش هاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه 265 اثر مصرف بهنيه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات 266 استفاده از روش نيترات پاي بوته به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته و افزايش قند توليدي در مزارع چغندر قند استان كرمانشاه 267 توليد و مصرف بهينه كودهاي شيميائي در كشور گامي ارزنده بسوري خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار 268 ارزيابي بهترين نسبت ازت به كلسيم (N/Ca) در برگها و ميوه سيب 269 ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم و دستورالعمل كاربردآن 270 اثر بي كربنات در كاهش عملكرد محصولات كشاورزي 271 روش هاي كاربردي مستقيم خاك فسفات در مزارع و باغهاي كشور 272 فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي 273 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام 274 نقش مصرف بهينه عناصر غذايي در كاهش اثرات سوء و كلر آبهاي شور 275 ضرورت اعمال مديريت بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت 276 ضرورت كود دهي پتاسسم در پسته (افزايش محصول با بهبود كيفيت ) 277 مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي برآورد تقاضا براي آينده بحران هاي خشكسالي ، وضعيت موجود چشم اندازهاي آينده و راه كارهايي جهت بهينه ساري مصرف آب 278 279 280 شادروان مهندس سيد عبدالرسول مطهري 281 دومين مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي 282 آشنايي با نيرو گاه اصفهان 283 باغباني در گلخانه جلد سوم ( كار در گلخانه ) 284 راهنماي آماده سازي مقالات علمي براي چاپ 285 كيمياي كلام 286 حصار كشي مراتع 287 فتولوژي نباتات مرتعي بومي و بيگانه در منطقه نيمه اسپتي همند آبسرد 288 مرغداري ايران ( حمل و نگهداري خوراك مرغ ) 289 مشكلات توليد غلات و تهيه پروتئين در جهان سوم (طرح سوم ) 290 گز خونسار 291 چاههاي زهكشي 292 علت و معلوم (پاسداري از سنگرهاي پدئولوژيك 293 حركت (پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك) 294 سرجنگلداري استان اصفهان واحد آبخيز داري سد زاينده رود 295 شصت راهنماي علمي براي حفاظت خاك و آب 296 چالكود : روش نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول ) 297 298 299 300 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور 301 ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي 302 303 علف كش انتخابي براي جلوگيري از رويش بذر علفهاي گندمي شكل و پهن برگ در مزارع ؛ سبزيجات و باغات 304 سوالات ديني و ايده ئولوژي چاپ دوم (مخصوص كليه آزمونها و امتحانات ورودي ) 305 306 اهم دستاوردها 307 بي كربنات آب هاي آبياري مانعي در راه افزايش عملكرد محصولات كشاورزي در كشور 308 باغباني در گلخانه جلد دوم 309 310 بخش تحقيقات تشكيل ؛ طبقه بندي و شناسايي خاك 311 بررسي روشهاي كاربردي براي ارتقاء كيفي نان از مزرعه سفره به منظور تامين امنيت غذا و سلامت جامعه ارتقاء كشور 312 موسسه تحقيقات خاك و آب گذشته ؛ حال ؛ آينده 313 فعاليت هاي آموزشي و پرورشي پنج ساله گروه خاكشناسي 314 ضرورت مصرف كلرور پتاسيم براي تامين پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور 315 سيب درختي سميرم و جنبه هاي صادراتي آن 316 مصرف بهينه كود روشي براي افزايش كمي و كيفي سيب در خاك هاي آهكي ايران 317 ضرورت و الزام جايگزيني سولفات آمونيم با اوره در باغهاي كشور 318 راهنماي اعطاي تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي 319 الگوي تهويه عرضي و طولي در سالنهاي نيمچه و مرغ گوشتي 320 تجمع نيترات در سبزيجات 321 كشت گياه دارويي بابونه 322 نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي 323 نقش مصرف بهينه كود بر كميت و كيفيت انجير در كشور 324 راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش اول عناصر پر مصرف و ميان مصرف 325 نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت نيشكر 326 مطالعات اثرات تغذيه مصنوعي گلخانه اي گاز كربنيك در خصوصيات كمي و كيفي گل ميخك 327 زراعت ذرت به عنوان كشت دوم تابستان در مناطق گرمسيري 328 اثرات باقي مانده كودهاي محتوي عناصر ريز مغذي در تاكستان هاي كشور 329 ارزيابي نسبت پتاسيم به كلسيم Ca/k در برگ و ميوه سيب (1) 330 مديريت مصرفي تفصيلي كودهاي ازته در باغهاي بادام 331 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي مركبات شمال خوزستان دزفول و ارائه راه حل هاي علمي كاربردي جهت افزايش كيفيت و عملكرد محصول 1 332 ضرورت جايگزيني سوپر فسفات غليظ با سوپر فسفات آمونيم در مزارع و باغات كشور 333 اثر مصرف بهينه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات 334 مديريت استفاده از ضايعات كشاورزي به منظور توليد كمپوست 335 ارتقاء سلامتي انسان از طريق بهبود وضعيت تغذيه اي گياهان 336 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام 337 تغذيه صحيح گياهان در كشت هاي بدون خاك Hydroponic 338 نقش سلينم Se در عملكرد گياهان مختلف و ارتقاء سلامت دام و انسان 339 تشخيص محصولت كشاورزي با كيفيت بهتر با استفاده از خصوصيات ظاهري آنها 340 ضرورت توليد صنعتي ورمي كمپوست با استفاده از ضايعات كشاورزي 341 نقش محلول پاشي سولفات روي و كلرور كلسيم در كاهش قهوه اي شدن آب ميوه سيب 342 اهميت كلسيم در كنترل اختلافات فيزيولوژيكي ؛ تغذيه اي بعد از برداشت در ميوه سيب 343 مروري بر كارهاي انجام گرفته در مورد كاربري آب دريا براي توليد محصولات كشاورزي 344 دستور العمل مبارزه با بيماري سياهك ذرت 345 ارتباط عملكرد و كيفيت سيب خراسان با تجزيه ميوه ؛ برگ و خاك 346 347 نقش مصرف بهينه كود در تسريع زمان برداشت محصولات كشاورزي 348 نقش باكتريهاي محرك رشد PGPR در رشد و سلامت گياه قسمت اول : افزايش 349 گزارش يك سفر علمي (ضرورت همگاني كردن كود آبياري در كشور ) 350 معرفي كودهاي سولفات مضاعف پتاسيم منيزيم و سولفات پتاسيم منيزيم 351 چرا جامعه ايراني با كمبود روي مواجه است 352 ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه اي گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور 353 جايگذاري صحيح كود روشي موثر در افزايش كارايي كودها 354 رعايت نكات ايمني و زيست محيطي در توليد كودهاي شيميايي و بيولوژيك 355 نقش تغذيه بهينه كود در ترشح سيدروفورها به منظور بهبود جذب عناصر ريز مغذي 356 ضرورت همگاني كردن استفاده از دستگاه گوگرد سوز در راستاي اصلاح كيفي آب آبياري 357 نقش مواد آلي در اصلاح خصوصيات فيزيك و شيميايي خاكهاي آهكي كشور 358 نقش باكتريها محرك رشد PGPR دررشد و سلامت گياه قسمت دوم : سلامت گياه 359 توليد محصولات كشاورزي عاري از نيترات و كادميم گامي ارزنده در تامين امنيت غذايي جامعه 360 نقش موليبدن در افزايش عملكرد گياهان و سلامت دام و انسان 361 نقش مصرف بهينه كود ارتقاء كيفيت نان 362 اثر ماده آلي در كاهش فرسايش پذيري خاك 363 بررسي نقش پتاسيم ؛ كلسيم و روي در كنترل عارضه سرخشكيدگي پسته 364 ضرورت مصرف بهينه كود و آب در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي پسته 365 جايگاه گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي 366 نقش روي Zn در كاهش تنش شوري 367 لزوم رعايت نسبت پتاسيم به منيزيم mg/ K در گياهان در راستاي نيل به افزايش عملكرد محصولات كشاورزي 368 محلول پاشي عناصر غذايي با استفاده از هواپيما ؛ گامي موثر در راستاي ارتقاء كمي و كيفي محصولات كشاورزي 369 فن آوري نوين در توليد صنعتي كودها در كشور (طراحي با ساخت و بهينه سازي ) 370 اثرات تغذيه اي روي و بر برروي درصد جوانه زني و رشد لوله گرده در گندم 371 تاثير گوگرد ؛ ماده آلي ؛ تيوباسيلوس و باكتريهاي حل كننده فسفات بر قابليت جذب فسفر از منبع خاك فسفات با استفاده از تكنيك رفت ايزوتوپي در خاكهاي آهكي 372 ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه اي گوگرد در خاكهاي كشور 373 تغذيه بهينه كودي ؛ ضرورتي انكار ناپذير در افزايش عملكرد كمي و كيفي انار 374 مصرف بهينه كود و پايداري حاصلخيزي خاك كليد دستيابي به افزايش عملكرد هكتاري ؛ حفظ محيط زيست ؛ ارتقاء سطح سلامت جامعه و تامين امنيت غذايي در برنامه هاي آتي توسعه 375 غني سازي محصولات كشاورزي ضرورتي انكار ناپذير در افزايش عملكرد و ارتقاء سطح سلامت جامعه 376 گرانول سازي كودهاي توليد داخل ضرورتي انكار ناپذير در راستاي ارتقاء كيفيت 377 كاربري اسيد سولفوريك براي قابل بهره برداري كردن اراضي شور و قليايي 378 نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كمي و كيفي نارنگي هاي سياهوي بندرعباس 1 379 بررسي عكس العمل درخشان آلو ؛ انگور ؛ بادام و زردآلو نسبت به مصرف متعادل كودها 380 مروري بر كارهاي انجام گرفته در مورد كاربري آب دريا براي توليد محصولات كشاورزي 381 بر عامل بردهنده 1 382 چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و حيواني در نخيلات ايران 383 بررسي كيفيت آبهاي آبياري در استان يزد از ديده گاه اثرات سوء تغذيه اي 384 ضرورت ترويج مصرف پتاسيم در مزارع پنبه گامي در نيل به اهداف برنامه سوم توسعه 385 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب در استان تهران 386 كود دهي ازت با استفاده از روش نيترات پاي بوته 387 نقش باكتريهاي سيليكاتي در قابليت استفاده پتاسيم غير قابل دسترس در خاك 388 ضرورت اصلاح PH خاكهاي اسيدي زير كشت چاي 389 ضرورت جايگزيني با انواع تلفيح هاي وارداتي سويا با انواع موثر تر و مشابه تهيه شده در موسسه تحقيقات خاك و آب 390 مديريت مصرف تفصيلي كودهاي ازته در باغهاي بادام 391 زراعت برنج كشت دوم 392 ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد درختان گردو 393 زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسيري 394 زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان 395 پيشنهادي براي شيوه نگارش گزارش ها و مقاله هاي علمي – پژوهشي 396 روي Zn عنصري فراموش شده در چرخه حيات گياه ؛ دام ؛ انسان چاپ هشتم 397 تغذيه بهينه كلزا (گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن 398 آفات ؛ بيماريها و علف هاي هرز مهم گياهان زراعي و درختان ميوه 399 بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن 400 ديوارهاي حائل 401 روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميايي در اراضي زراعي ايران 402 معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران 403 متداول آلل و استفاده آن در اصلاح نبات 404 ارزيابي وضعيت تغذيه گل رز در شمال خوزستان 405 نقش فسفر P و جايگذاري صحيح آن در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه 406 استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي تعيين كود نيتروژنه در طول رشد گياهان زراعي قسمت اول 407 معرفي كود سولو پتاس كود پتاسيم مناسب براي كود آبياري و محلول پاشي 408 كمبود منيزيم در تعدادي از درختان ميوه به روليت تصوير و روشهاي درمان آن 409 مصرف عناصر كم نياز ريز مغذيها در محصولات سبزي و صيفي گامي موثر در افزايش عملكرد و ارتقاء سلامت جامعه 410 راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش دوم 411 نقش مواد آلي در كاهش تراكم پذيري خاكهاي زراعي 412 ضرورت كود دهي پتاسيم در درختان سيب 413 خاك ورزي حفاظتي در كشاورزي ارگانيك 414 مديريت كاربرد فاضلاب در اراضي كشاورزي 415 علل تجمع نيترات در سبزيهاي ميوه اي ( خيار؛ گوجه ؛…)‌و روشهاي كنترل آن 416 نگاهي به صنعت توليد و مصرف گوگرد در كشور 417 ضرورت كود دهي پتاسيم در ليمو 418 مروري اجمالي بر همزيستي ميكوريزي قسمت اول 419 پراكنش و غلظت مجاز فلزات سنگين درچرخه حيات (خاك ؛ آب ؛ گياه دام و انسان ) 420 ضرورت كود دهي پتاسيم در مركبات 421 كاربرد دستگاه گوگرد سوز در كشاورزي 422 نقش مواد آلي در كاهش فرسايش پذيري خاكهاي زراعي 423 نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي 424 نقش پتاسيم در افزايش مقاومت به تنش خشكي در گياهان 425 ضرورت كود دهي پتاسيم در پياز 426 ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه 427 ضرورت افزايش كار آيي كودهاي نيتروژنه در كشور قسمت دوم 428 نقش تغذيه بهينه بر كنترل آتشك گلابي 429 ارزيابي كارايي روش آمونيوم استات در تخمين پتاسيم قابل استفاده گياه 430 مصرف بهينه كود روشي موثر در افزايش عملكرد كاهش غلظت نيترات در غده هاي سيب زميني 431 آشنايي با استاندارهاي كمپوست 432 433 434 ضرورت كود دهي پتاسيم در سيب زميني (افزايش محصول با بهبود كيفيت ) 435 نقش بر B در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه 436 ضرورت كود دهي پتاسيم در گندم (افزايش محصل بهبود كيفيت ) 437 حد مجاز كادميم در كودهاي شيميايي محصولات زراعي و باغي 438 معرفي سولفات پتاسيم ( كود كيفيت ) محتوي 50 درصد پتاسيم K2O و 18 درصد گوگرد S 439 كنترل كيفي آزمايشگاه هاي تجزيه خاك ؛ آب و گياه 440 بيوگوگرد آلي گرانوله (كودي موثر در اصلاح خصوصيات خاكهاي آهكي و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي 441 ضرورت كود دهي پتاسيم در گجلهاي شاخه بريده 442 نقش كاه و كلش گندم در حاصلخيزي و اصلاح خاك 443 ضرورت كود دهي پتاسيم در ذرت 444 تغذيه بهينه موز در فضاي آزاد و گلخانه 445 ضرورت كوددهي پتاسيم در برنج 446 ضرورت افزايش كارآيي كود هاي نيتروژنه در كشور قسمت اول 447 ضرورت كود دهي پتاسيم در انگور 448 جايگاه تغذيه اي سيلسيم Si در گياهان 449 مصرف بهينه كودهاي شيميايي در زراعت لوبيا 450 مصرف بهينه كود ؛ گامي موثر در افزايش عملكرد كمي و كيفي طالبي 451 نقش پتاسيم در بهبود كمي و كيفي سبزي و صيفي 452 ضرورت كود دهي پتاسيم در دانه هاي روغني 453 شناسايي عوامل گرفتگي و تصفيه در آبياري قطره اي 454 باكتريهاي توليد كننده سيدروفورو امكان تامين آهن و روي مورد نياز گياهان 455 نقش تعذيه متعادل در كاهش اثرات سوء خشكسالي در گياهان 456 حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي بخش سوم 457 حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي بخش دوم 458 حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي قسمت اول 459 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي استان فارس 460 پوريايي بور B در گياهان 461 شاخص هاي كيفي كمپوست سازي 462 معرفي ارقام جديد لوبيا قرمز در خشان 463 اثر ماده الي در كاهش فرسايش پذيري خاك 279

 

2007/07/10

اااااا

تلفن تماس

// O9133166419 \\

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان بخش تحقيقات خاك و آب ?گذشته، حال، آينده? مقدمه: پس از احداث اولين سدها در كشور تصور مي شد كه با ساختن اين سدها افزايش قابل توجهي در توليدات كشاورزي ايجاد خواهد شد، در پاره‌اي از پروژه‌ها نتيجه تا حدي رضايت بخش بود ولي در بعضي ديگر نه تنها تحول چشمگيري در وضع زندگي زارعين و درآمد آنها ايجاد نشد بلكه در نتيجه عدم تناسب خاك براي كشاورزي و وجود پاره‌اي از مشكلات در خاك ، مسايل بزرگي مانند بالا آمدن آب زيرزميني، باطلاقي شدن اراضي زير كشت و شوري خاك بروز گرديد. از اين رو دولت ايران از سازمان خوار و بار كشاورزي جهاني سازمان ملل متحد ( فائو) تقاضاي اعزام كارشناس براي بررسي علت بروز مشكلات بعد از آبياري را نمود. كارشناسان پس از بررسي‌‌هاي لازم در مناطق مورد نظر توصيه نمودند كه مطالعات خاكشناسي به منظور تعيين پتانسيل اراضي براي قابليت آبياري و همچنين تعيين محدوديتهاي قابل اصلاح و غير قابل اصلاح با هدف رفع و عوامل نامطلوب در پروژه‌هاي گذشته ضروري مي‌باشد. بدين منظور در سال 1331 بنگاه مستقل آبياري وابسته به وزارت كشاورزي اقدام به ايجاد گروه‌هاي خاكشناسي نمود. اولين گروه خاكشناسي در زمستان سال 1331 تشكيل و بعد از شركت در كلاسهاي آموزش خاكشناسي، اولين پروژه مطالعات خاكشناسي در منطقه كرخه واقع در خوزستان انجام گرفت. ????????? به تدريج كه فعاليت گروه‌هاي خاكشناسي توسعه پيدا كرد، علاوه بر شناسايي خاك ، مسايل ديگري از قبيل زهكشي نيز مورد مطالعه گروه مزبور قرار گرفت. در سال 1334 ساختمان آزمايشگاه خاكشناسي در محل مؤسسه تحقيقات خاك و آب تهران افتتاح و شروع به فعاليت نمود. با توسعه فعاليت‌ها، در سال 1340 گروه مزبور به مؤسسه خاكشناسي تبديل و به فعاليت خود ادامه داد. در سال 1343وقتي كه بنگاه مستقل آبياري از وزارت كشاورزي جدا و به وزارت آب و برق سابق پيوست، مؤسسه خاكشناسي در وزارت كشاورزي باقي ماند. به موازات فعاليتهاي فوق در سال 1336 به‌منظور توسعه و ترويج استفاده از كودهاي شيميايي در كشاورزي، طرح حاصلخيزي خاك در خوزستان فعاليت خود را آغاز نمود كه ظرف چند سال مطالعه نتايج جالب توجهي بدست آورد و استفاده از كودهاي شيميايي، مطالعه و تحقيق در حاصلخيزي خاك كشور بدين شكل پايه گذاري شد. سپس در سال 1339 با استفاده از تجربيات موفق حاصل از طرح فوق طرح ديگري تحت عنوان طرح جامع حاصلخيزي خاك بوسيله كارشناسان ايراني و با كمك سازمان خوار و بار جهاني كشاورزي تهيه و كار تحقيق در مسأله حاصلخيزي خاك از طريق تشكيل سازماني به نام اداره كل حاصلخيزي خاك كشور آغاز گرديد كه اداره حاصلخيزي خاك استان اصفهان نيز زير مجموعه آن اداره كل بود. با ادغام اداره كل حاصلخيزي خاك و مؤسسه خاكشناسي در سال 1345، مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك كشور و بدنبال آن ادارات خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استانها تأسيس و امر مطالعه، طبقه بندي خاكها و تعيين استعداد اراضي و در واقع تعيين شناسنامه براي خاكهاي كشور توأم با مطالعه و تحقيق در حاصلخيزي اين خاكها را به عهده گرفت. زماني كه سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در سال 1353 با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي وزارت كشاورزي و هماهنگ كردن اين فعاليتها با پيشرفته‌ترين برنامه‌هاي تحقيقاتي جهاني در وزارت كشاورزي تشكيل و مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك به‌همراه ساير مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي تابع آن گرديدند. سپس با رسميت يافتن تشكيلات سازمان تحقيقات كشاوزري و منابع طبيعي، اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان نيز با تغييراتي كه در تشكيلات و وظايف در مؤسسه مادر داده شد، در سال 1357 با عنوان بخش تحقيقات خاك و آب با گروه‌هاي مختلف تحقيقاتي در زير مجموعة مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان به ادامه فعاليت پرداخت. معرفي اجمالي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان استان اصفهان علي رغم گستره وسيع آن (107000كيلومتر مربع)، از نظر اراضي مستعد كشاورزي در مضيقه مي‌باشد به‌طوري كه مجموع اراضي مورد بهره‌برداري كشاورزي استان تنها حدود 533 هزار هكتار است كه حدود 315 هزار هكتار به اراضي آبي يك‌ساله، 56 هزار هكتار به محصولات دايمي (باغات) و بقيه به ديم و آيش اختصاص دارد بنابر اين در استان اصفهان تحقيقات در زمينه استفاده بهينه از خاكها و حفظ و نگهداري آن اهميت فراواني دارد.بخش تحقيقات خاك و آب يكي از بخش‌هاي زير مجموعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان مي باشد. در حال حاضر تعداد 20 نفر محقق در اين بخش در زمينه مسايل مربوط به خاك و آب فعاليت مي‌كنند. برنامه ريزي تحقيقات و مطالعات مربوط به خاك، آب و گياه در استان اصفهان با نظارت موسسه تحقيقات خاك و آب كشور انجام مي شود كه اين موسسه نيز وابسته به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي است. رسالت سازمان مذكور پ‍ژوهش در راستاي حل مشكلات بخش كشاورزي و افزايش توليد و بهبود كيفيت محصولات و ايجاد امنيت و سلامت غذايي در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي را به عهده دارد. شناسايي منابع خاك، برآورد توان توليدي خاكها، پايش كيفيت منابع خاك و آب براي نيل به افزايش توليد در واحد سطح، بهبود كيفيت محصولات كشاورزي، حفظ محيط زيست و ارتقاء‌ سطح سلامت جامعه از مهمترين اهداف پژوهشي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان مي‌باشد. همچنين اين بخش مديريت ايستگاه تحقيقات شوري،زهكشي و اصلاح اراضي? رودشت را نيز به‌عهده دارد. به‌طور‌ كلي بخش تحقيقات خاك و آب فعاليتهاي خود را در قالب گروههاي پژوهشي زير به انجام مي‌رساند: 1. گروه‌تحقيقات تشكيل ، طبقه‌بندي، شناسايي خاك و ارزيابي اراضي. 2. گروه تحقيقات آبياري و فيزيك خاك. 3. گروه تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه. 4. گروه تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي. 5. گروه آزمايشگاه تجزيه خاك، آب و گياه. ?فعاليت در گروههاي فوق الذكر در مجموع توسط 38 نفر عضو هيأت علمي، كارشناس ارشد، كمك كارشناس و خدماتي به شرح جدول شماره 1 و2 انجام مي‌گيرد. جدول 1 ?مجموع كاركنان بخش تحقيقات خاك و آب تعداد سطح فعاليت 11 عضو هيأت علمي 7 كارشناس و كارشناس ارشد 5 كاردان 5 تكنسين 10 خدمات جدول 2 – فهرست همكاران فني ? پژوهشي شاغل در بخش تحقيقات خاك و آب استان اصفهان رديف نام و نام‌خانوادگي مدرك تحصيلي عنوان پست و مرتبه علمي نوراير تومانيان دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 1 خدابخش پناهي‌كرد‌لاغري دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 2 علي‌اصغر شهابي دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 3 محمود صلحي دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 4 مسعود تدين نژاد كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي- مربي پژوهش 5 محسن دهقاني كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 6 حميدرضا رحماني كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي- مربي پژوهش 7 مصلح‌الدين رضايي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 8 غلامرضا سعادتمند كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 9 مجتبي فتحي كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 10 محمد فيضي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 11 اكبر گندمكار كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 12 عليرضا مرجوي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 13 نصرت‌الله منتجبي كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 14 مجتبي يحيي‌آبادي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 15 حميد قيومي محمدي كارشناسي ارشد محقق (دانشجوي دكتري) 16 پريسا مشايخي كارشناسي ارشد كارشناس ارشد آزمايشگاه 17 احمد موسوي كجاني كارشناسي ارشد محقق 18 اسماعيل حقيقت كارشناسي محقق(آبياري) 19 حميدرضا ابراهيمي كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب(گلخانه) 20 حسين شريفي كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب (آزمايشگاه) 21 ناهيد كاوه‌زاده كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب (خاكشناسي) 22 معصومه استكي كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب 23 سيدمجتبي اعرابي كارداني كاردان مزرعه 24 سيروس كرمي كارداني كاردان مزرعه 35 نرگس‌‌مشگل‌گشا كارداني كاردان آزمايشگاه وظايف و توانمنديها: 1. انجام مطالعات به منظور شناسايي و طبقه بندي خاكها و ارزيابي اراضي استان و بستر سازي براساس سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي علمي مسوولان و مديران اجرايي استان در راستاي بهره‌وري صحيح و اصولي از منابع خاك و آب در زمينه توليد محصولات كشاورزي و هماهنگ كردن اين فعاليت‌ها با ساير برنامه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي استان. 2. تعيين استعداد و قابليت اراضي براي مصارف گوناگون كشاورزي، منابع طبيعي و آمايش سرزمين و حفظ كاربري اراضي مستعد كشاورزي، تناسب اراضي و ارايه الگوي كشت منطقه‌اي 3. ساماندهي اطلاعات خاك به روش رايانه اي ( GIS) و پهنه‌بندي اراضي. 4. انجام تحقيقات در زمينه افزايش توان حاصل‌دهي خاكها از طريق ارايه راهكارهاي مناسب جلوگيري از كاهش مواد آلي خاكهاي حاصلخيز و افزايش مواد آلي خاكهاي ضعيف ( توانمند سازي خاك براي توليد با كميت و كيفيت مطلوب) و تغذية بهينه گياه و غني‌سازي محصولات كشاورزي در مزرعه و ايجاد امنيت و سلامت غذايي براي جامعه. 5. انجام تحقيقات در زمينه مواد آلاينده خاك و آب و ارايه روشهاي مناسب براي جلوگيري و يا رفع آلودگي خاك و آب استان. 6. انجام تحقيقات در زمينه روابط خاك و آب و گياه و تعيين بازده آبياري در روش‌هاي مختلف آبياري و افزايش كارآيي مصرف آب. 7. انجام آزمايش‌هاي فيزيكي و شيميايي بر روي نمونه‌هاي خاك. 8. ايجاد ارتباط با سازمانها و مراكز اجرايي و توليدي كشاورزي به منظور آشنايي با مشكلات و مسايل موجود در زمينه خاك و آب و ارايه راهكارهاي اجرايي براي حل مشكلات و تعيين خط مشي و برنامه‌ريزي اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه مربوط. 9. توانمندسازي محيط بيوشيميايي خاك جهت افزايش قابليت جذب عناصر غذايي براي گياه و تثبيت بيولوژيكي ازت به منظوركاهش مصرف كودهاي شيميايي. 10. بررسي و ارايه راهكارهاي استفاده از آبهاي نامتعارف در كشاورزي ( آبهاي آلوده ، شور و سديمي، زه‌آبها، فاضلابها و پسابهاي شهري و صنعتي) در كشاورزي 11. اصلاح خاكهاي شور- سديمي ومديريت پايدار اراضي. 12. مديريت توليد محصولات در شرايط تنش ( محدوديت‌هاي شوري و خشكي). 13. بستر سازي و عملياتي نمودن كشاورزي دقيق (آزمون خاك) و ارايه روشهاي نوين علمي جهت افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي و افزايش بهره‌وري منابع توليد . برخي فعاليتهاي پژوهشي.و انتشاراتي: جدول شماره 3 و شكل شماره 1 فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشاراتي ( گزارشات نهايي طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده ، گزارشات ، فني و مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي و مقالات ارايه شده در همايش‌هاي داخلي و خارجي را نشان مي‌دهد. شكل 1 – روند فعاليتهاي پژوهشي و انتشاراتي بخش تحقيقات خاك و آب از سال? 1370 تا سال 1384 جدول ?3: طرح‌هاي تحقيقاتي و گزارشات نهايي، فني و مقالات در مجلات معتبر علمي? و همايش‌هاي داخلي و خارجي تعداد (فقره) طول دوره (سال ) دوره (سال) نوع فعاليت 274 40 1370-1330 طرحهاي تحقيقاتي و ترويجي اجراء شده 58 40 1371-1330 گزارشات فني ،? نشريات و مقالات منتشر شده 200 14 1384-1371 طرحهاي تحقيقاتي و ترويجي اجرا شده 140 14 1384-1370 گزارشات فني و نشريات منتشره شده اينك به تفصيل به تاريخچه و شرح فعاليتهاي هر يك از گروههاي پژوهشي بخش پرداخته مي‌شود. 1- تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه تاريخچه : مي‌توان گفت مصرف كودهاي شيميايي براي نخستين بار در سال 1324 با وارد كردن 11 تن از انواع كودهاي اصلي شامل اوره، سوپر فسفات تريپل، سولفات پتاسيم و كود مخلوط? 10-10-15 در سطح محدودي از اراضي كشاورزي آغاز و هر ساله به ميزان واردات كودهاي شيميايي افزوده شد. تحقيقات حاصلخيزي خاك در طي اين سالها در جهت توسعه مصرف كودهاي شيميايي بود و برنامه‌هاي تحقيقاتي در اين دوره تحت نظارت ? گروه كار براي افزايش مصرف كودهاي شيميايي ? انجام شد. تحقيقات اداره حاصلخيزي خاك در ابتدا تحت عنوان سه طرح تحقيقاتي به شرح زير در چهار محور مقدار ، منبع ، زمان و روش مصرف كودهاي شيميايي گرفت : ?الف – بررسي اثر ازت ، فسفر و پتاسيم بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره: در اين تحقيقات اثر سه سطح صفر0 ،30و 60 كيلوگرم ازت، سه سطح فسفر شامل صفر، 030و 60 كيلوگرم پناكسيد فسفر و سه سطح پتاسيم شامل ،030و 60 كيلوگرم در هكتار اكسيد پتاسيم بصورت آزمايش فاكتوريل به ازاي هر 640 هكتار اراضي زراعي يك تكرار انجام شد. محصولات پاييزه شامل گندم و جو و محصولات بهاره شامل چغندر قند ، آفتابگردان و برنج بود. ب- بررسي تأثير منابع كودهاي شيميايي بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره: كودهاي ازتي مورد مطالعه شامل اوره، نيترات آمونيم ، سولفات آمونيم ، سولفات نيترات آمونيم ، نيترات سديم ، فسفات آمونيم و كودهاي مخلوط ، كودهاي فسفري شامل فسفات آمونيم، سوپر فسفات تريپل ، سوپر فسفات ساده ، سنگ فسفات خارجي ، سنگ فسفات داخلي ، لجن ?Basic Slag، پودر استخوان ، منو آمونيم فسفات ، آمونيم فسفات ، آمونيم پلي فسفات ، كودهاي مخلوط پتاسيم متا فسفات و كودهاي پتاسيمي شامل : سولفات پتاسيم ، كلريد پتاسيم و پتاسيم متافسفات و محصولات پاييزه و بهاره همان محصولات طرح اول بود. ج- تأثير زمان و روش مصرف كودهاي شيميايي بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره: زمان مصرف كودهاي شيميايي شامل مصرف تمام كود قبل از كشت و تقسيط كود در زمانهاي مختلف و روشهاي مختلف مصرف شامل روش دستپاش ، رديفي ، كپه‌اي و قاشقي بود. در سال دوم اجراي طرح علاوه بر اجراي سه سطح فوق و گسترش افقي تحقيقات يعني اجراي تحقيقات در سطوح گسترده تر در استانهاي مختلف يك طرح تحت عنوان? بررسي اثرات باقيمانده كودهاي شيميايي? اضافه شد. به اين ترتيب در تعدادي از مزارع مورد مطالعه كه در سال گذشته كودهاي شيميايي مصرف شده بود اثرات باقيمانده كود بر روي محصول سال بعد بدون اينكه كود شيميايي مصرف شود مورد بررسي قرار گرفت. در سال سوم علاوه بر چهار طرح در سال دوم اجرا شده بوده يك طرح تحت عنوان? بررسي اثر كودهاي شيميايي در عملكرد محصولات پاييزه و بهاره با تناوب هاي مختلف به مورد اجرا گذارده شد و هر ساله نتايج اين طرحها در دو گزارش شامل تأثير مصرف كودهاي شيميايي بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره توسط محققين داخلي و خارجي منتشر مي گرديد. خلاصه نتايج و اهم دستاوردهاي تحقيقاتي در اين دوره به‌شرح زير بود: 1. بيشترين واكنش محصولات پاييزه و بهاره به كودهاي ازته و در درجه دوم به كودهاي فسفرمربوط مي‌شد و كودهاي پتاسيمي اثر معني‌داري بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره نداشت. 2. مناسبترين منابع كود ازته، اوره و نيترات آمونيم بود و در شاليزارها تأثير سولفات آمونيم بيش از ساير منابع كود ازتي بود. ولي بررسيهاي اقتصادي نشان داد كه حتي در اراضي شاليزار مصرف اوره بازده اقتصادي بيشتري از سولفات آمونيم دارد. 3. واكنش ارقام گندم و جو اصلاح شده به كودهاي شيميايي خيلي بيشتر از ارقام بومي بود به عبارت ديگر ارقام اصلاح شده كودپذيري بيشتري داشته و از اين جهت نياز به مراقبت غذايي بيشتري دارند. 4. اثر باقيمانده كودهاي فسفره مصرفي بر روي محصولات سال بعد معني‌دار شد و در تناوب گندم ? چغندرقند- گندم نشان داده شد كه كود فسفرة مصرفي براي چغندر قند ، نياز فسفر گندم سال بعد را نيز تأمين مي نمايد. 5. حداكثر توصيه كودهاي ازته و فسفره براي محصولات مختلف برابر 60 كيلوگرم در هكتار بود. 6. ميانگين مصرف كودهاي ازته و فسفره براي محصولات گندم و جو حدود 30 كيلوگرم در هكتار و براي چغندر قند حدود 60 كيلوگرم در هكتار بود. 7. مهمترين معيار انتخاب مقدار كود قابل توصيه، حصول حداكثر بازده اقتصادي بوده و به مسايل زيست محيطي و كيفيت محصولات توجهي نمي‌شد. مرحله دوم تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه: مرحله دوم تحقيقات حاصلخيزي خاك به موازات احداث آزمايشگاههاي خاكشناسي و بخش حفاظت خاك بود. در اين مرحله همزمان با گسترش مطالعات خاكشناسي و ارزيابي اراضي براي آبياري با هدف افزايش مصرف كودهاي شيميايي و بهره‌برداري بهينه از اراضي و توسعه برنامه‌هاي مهار آبهاي سطحي و احداث سد بر روي رودخانه‌ها و گسترش اراضي كشاورزي آبي علاوه بر ادامه اجراي طرحهاي قبل در مناطق جديد، مطالعات آبياري وبهسازي اراضي نيز به مطالعات گذشته اضافه شد. لذا در اين دوره همزمان با مطالعات كودپذيري محصولات مختلف تأثير خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها بر عملكرد و غلظت عناصر غذايي در گياه مورد مطالعه قرار گرفت. تا بتوان روش توصيه مصرف كودهاي شيميايي را بهبود بخشيد. لذا? تحقيقات حاصلخيزي خاك در اين دوره چه از نظر وسعت جغرافيايي و چه از نظر عناوين و موضوعات تحقيقاتي گسترش قابل ملاحظه‌اي يافت. اهم عناوين كلي طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده در اين مرحله به‌شرح زير مي‌باشد. ادامه اجراي چهار طرح قبل در مناطق جديد. بررسي تأثير عناصر غذايي در عملكرد محصولات بهاره و پاييزه با توجه به خصوصيات خاك و عملكرد محصولات مختلف. بررسي رابطه غلظت عناصر غذايي در خاك، گياه و عملكرد محصول. بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها و عملكرد محصولات مختلف. تعيين نياز غذايي محصولات مختلف با توجه به غلظت عناصر غذايي در خاك و ساير خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها. مطالعه در زمينه تعيين نياز غذايي محصولات باغباني و درختان ميوه. بررسي اثرات متقابل آب و كود در عملكرد محصولات . بررسي نياز غذايي محصولات مختلف در سري خاكهاي عمده استان. اهم و خلاصه نتايج بدست آمده از تحقيقات اين دوره به شرح زير بود: 1. اثرات باقيمانده كود فسفره در اراضي آبي و ديم قابل ملاحظه مي‌باشد. 2. در اراضي كه غلظت فسفرقابل جذب زياد شده واكنش نسبت به مصرف كود فسفر ديده نمي‌شود. 3. غلظت فسفر قابل جذب در سطح وسيعي از اراضي كشاورزي زياد شده است. 4. روابط آماري بين خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها، كيفيت و مقدار آب مصرفي با عملكرد محصولات مختلف به دست آمد. 5. كمبود آهن و روي در سطح وسيعي از باغات به، سيب و گلابي مشاهده شد. 6. واكنش محصولات پر نياز به پتاسيم به خصوص سيب‌زميني در سطح وسيعي از اراضي مشاهده گرديد. مرحله سوم تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه: مرحله سوم تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه با تشكيل بخش تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه در مؤسسه تحقيقات خاك و آب در سال 1364 شروع شد. اين بخش از تفكيك وظايف بخش بررسيهاي خاك و آب كه در سال 1345 در آن مؤسسه تشكيل شده بود به سه بخش تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، بخش تحقيقات آبياري و فيزيك خاك و بخش تحقيقات اصلاح اراضي و زهكشي تشكيل شد. مهمترين هدف از تشكيل اين بخش سامان بخشيدن به تحقيقات مربوطه و تسريع در اين تحقيقات در استانهاي مختلف كشور و از جمله استان اصفهان بود. لازم به ذكر است كه در برنامه‌هاي تحقيقاتي دو مرحله گذشته مهمترين هدف افزايش عملكرد كمي محصولات با گسترش مصرف كودهاي شيميايي بود. رشد مصرف كودهاي شيميايي اگر چه با نرخ قابل ملاحظه‌اي انجام شده بود ولي بررسي‌هاي انجام شده روي رابطه مصرف كودهاي شيميايي و افزايش عملكرد كمي نشان مي داد فاصله بين نيازهاي اطلاعاتي در زمينه مصرف بهينه كود و اطلاعات حاصله از تحقيقات در گذشته بسيار زياد است. لذا نياز به تجديد نظر در تشكيلات موسسه تحقيقات خاك و آب مشخص گرديد. متعاقب اين تغييرات در مركز و ساير مراكز تحقيقات خاك و آب در استانهاي مختلف براي نيل به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت طرحهاي جديدي به‌مورد اجرا گذاشته شد. با گذشت حدود 25 سال از شروع تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي و توسعه مصرف كودهاي شيميايي گزارشهاي متعددي از مناطق مختلف منتشر گرديد. نتايج تحقيقات نشان مي داد كه با مصرف مستمر تعداد محدودي از كودهاي شيميايي عمدتاً كودهاي ازتي و فسفري تغييرات قابل ملاحظه‌اي در اراضي كشاورزي ايجاد شده بود. به‌نحوي كه در بسياري از مناطق ميزان فسفر قابل جذب به علت مصرف كودهاي فسفري و عمدتاً فسفات آمونيم افزايش يافته و در اينگونه اراضي عكس‌العمل مثبت نسبت به مصرف كودهاي فسفري ديده نمي شد. لذا نياز به تجديد نظر كلي در زمينه روش توصيه مصرف كودهاي شيميايي به چشم مي خورد . از اين رو تحقيقات گسترده‌اي براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز براي تغيير نظام توصيه كودي انجام شد. به‌علاوه با تجزيه و تحليل روش انتقال داده‌هاي حاصل از اين تحقيقات به كشاورزان نتايج در بصورت نشريه ، بولتن و …. از طريق سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گرفت. اهم سر فصلها و عناوين اين دوره به‌شرح زير مي‌باشد: 1. تعيين نياز غذايي ارقام جديد محصولات گوناگون در مناطق مختلف كه اين تحقيقات عمدتاً مشابه تحقيقات انجام شده در دو دورة قبل بود و تنها گسترش افقي يعني مناطق جديد و ارقام جديد محصولات مختلف را تحت پوشش تحقيقات در آورد. 2. تحقيق در زمينه كودهاي شيميايي و بيولوژيك با هدف افزايش عملكرد و راندمان مصرف كود و ايجاد تعادل در زمينه مصرف كودهاي شيميايي با هدف بهره‌برداري پايدار از اراضي. 3. تحقيق در زمينه روشهاي مختلف و زمانهاي متفاوت مصرف كودهاي شيميايي با هدف افزايش بهره‌وري از كودهاي شيميايي و كنترل آلودگي منابع آب و خاك 4. تحقيق در زمينه گوگرد و ساير مواد اصلاح كننده براي افزايش كارآيي مصرف كودهاي شيميايي ، افزايش عملكرد محصول و بهرة‌برداري بهينه امكانات و مواد و جلوگيري از آلودگي منابع. 5. تعيين روابط آماري بين عملكرد محصول و خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها، غلظت عناصر غذايي در خاك و گياه و تعيين حدود بحراني و كفايت فسفر و ساير عناصر غذايي با هدف تهيه برنامه مكانيزه توصية كودهاي شيميايي به‌منظور جايگزيني روش توصيه مصرف كودهاي شيميايي منطقه‌اي و مزرعه‌اي و استفاده از روش تجزيه خاك و گياه براي توصيه مصرف كودهاي شيميايي در مزارع و باغها . 6. تعيين نياز غذايي محصولات مختلف در سري خاكهاي عمده با هدف تغيير در نظام توصية كودهاي شيميايي با استفاده از نقشه‌هاي طبقه‌بندي اراضي كه اين تحقيقات به علت پاره‌اي ابهامات در تعاريف وعدم هماهنگي لازم در مطالعات همبستگي سري‌هاي خاك متوقف گرديد. 7. تحقيق در زمينه تعيين نياز غذايي محصولات در كرتهاي دايم به‌منظور كسب اطلاعات در زمينه تغييرات زمان. 8. هم‌زمان با تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي مطالعات در زمينه تعيين نياز آبي محصولات، اثر متقابل آب و كود بر روي محصولات زراعي حساسيت محصولات به تنش خشكي در مراحل مختلف رشد و تأثير كيفيت آب آبياري در عملكرد و نيز تحقيقات اصلاح اراضي و آبشويي انجام شد. .جداول 4 تا 8 عناوين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و انتشاراتي (گزارشات نهايي) بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصل خاك و تغذيه‌گياهي از سال 1350 تا 1384 را نشان مي‌دهد. بديهي است گزارشات نهايي هريك از طرحهاي اجرا شده در كتابخانه بخش تحقيقات خاك و آب موجود بوده و قابل استفاده براي علاقه‌مندان مي‌باشد. جدول 4 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه براي گندم از سال 1350 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 سبط روضاتي محمود طرح كاليبراسيون فسفر برروي گندم اصفهان 2 سيفي بناب سيروس طرح تقسيط ازت برروي گندم اصفهان 3 سيفي بناب سيروس نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميايي اصفهان 4 سبط روضاتي محمود آزمايش تأثير مقادير مختلف آب برروي تأثير پذيري گندم روشن نسبت به مقادير ازت براآن اصفهان- شرايط زارع 5 سبط روضاتي محمود طرح سنجش مقادير مواد غذايي برروي گندم در گلپايگان گلپايگان 6 شكوهي مسعود بررسي و تعيين قدرت توليدي ديمزارهاي منطقه ( گندم ديم ) اصفهان – چهارمحال بختياري 7 شكوهي مسعود تعيين مقدار و نوع بذر گندم ديم ديمزارهاي منطقه 8 اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم تابستانه براآن اصفهان 9 اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه براآن اصفهان 10 درخشنده پورعباس طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه براآن اصفهان- مهيار 11 زارعي علي محمد تعيين رابطه بين زمان كاشت و ميزان كاشت و ميزان بذر و كود برروي گندم براآن اصفهان 12 زارعي علي محمد تعيين اثر مقاديرمختلف بذر و كود شيميايي و زمان كاشت برروي گندم روشن براآن 13 زارعي علي محمد طرح تعيين اثر شخم و ديسك و مقادير كودهاي شيميايي روي گندم براآن 14 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم اميد در شرايط ديم ايستگاه دوتوشهركرد 15 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (سرخه) در شرايط ديم ابرقو 16 عقدايي مينا طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 17 يزداني هوشنگ تعيين بهترين ميزان آب و كود شيميايي روي گندم روشن براآن 18 يزداني هوشنگ طرح اثر متقابل آب و كود روي گندم عدل و روشن براآن 19 يزداني هوشنگ طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 20 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي براآن 21 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم سرداري در شرايط ديم شهركرد 22 زارعي علي محمد تعيين اثر پتاسيم و ازت و فسفر روي ارقام گندم عدل و آزادي مهيار اصفهان – براآن 23 يزداني هوشنگ بررسي علل كمبود محصول گندم و جو در فريدن و بروجن بروجن – فريدن 24 يزداني هوشنگ تعيين ميزان كود فسفات آمونيم مورد نياز گندم و سيب زميني در شرايط زارع شهرضا- مهيار اصفهان-فريدن – طالخونچه 25 يزداني هوشنگ مقايسه فرمولهاي كودي روي سه رقم گندم در مناطق مهيار اصفهان و طالخونچه مهيار اصفهان- طالخونچه 26 درخشنده پورعباس تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر برروي پنج? رقم گندم? ايستگاه بروجن 27 يزداني هوشنگ بررسي اثر مقادير مختلف گوگرد روي تناوب گندم – سيب زميني ايستگاه بروجن 28 زارعي علي محمد بررسي اثرات مصرف كود آلي كمپوست و ازت برروي محصول چغندر قند و گندم و خواص خاكها براآن و- مهيار اصفهان 29 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (بادي ) در شرايط ديم ايستگاه دوتوشهركرد 30 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (زردنك) در شرايط ديم ايستگاه دوتوشهركرد 31 عقدايي مينا مقايسه واريته هاي گندم در خاكهاي شور ايستگاه رودشت 32 يزداني هوشنگ كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده در مزارع زارعين و مقايسه با فرمولهاي كودي زارع روي گندم شهرضا-گلپايگان – بروجن وفريدن 33 خليفه صادقي تعيين نياز غذايي گندم اميد بروجن 34 درخشنده پورعباس آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد- روشن – آزادي – بزوستاياو كرج يك بروجن 35 درخشنده پورعباس كنترل فرمولهاي كودي روي گندم در مزارع زارعين مزارع زارعين 36 زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم – قدس گراس اميد و روشن( تحقيقي – ترويجي ) براآن – كبوترآباد- رودشت اصفهان 37 درخشنده پورعباس بررسي و تعيين اثر فسفر باقيمانده موجود در خاك روي محصولات چغندر قند و گندم براآن 38 زارعي علي محمد بررسي نياز غذايي ارقام گندم عدل و آزادي در اصفهان اصفهان 39 ساعدي محمود تعيين نياز غذايي گندم براساس مواد غذايي خاك در مزارع گندم? مناطق مختلف اصفهان 40 ساعدي محمود كاليبراسيون فسفر برروي گندم ( قدس – آزادي ) در مزارع زارعين شرايط زارع 41 ساعدي محمود كنترل و توصيه كود فسفره براساس تجزيه خاك روي گندم در مزارع زارعين مناطق مختلف اصفهان 42 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري رودشت 43 يزداني هوشنگ گزا رش طرحهاي مقايسه و كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده با كود مصرفي زارعين روي گندم – 44 يزداني هوشنگ طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه فرمولهاي كودي روي گندم و سيب زميني ايستگاه رودشت 45 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي خاك در مزارع گندم 11 كبوترآباد- براآن 46 زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم اصفهان? اصفهان 47 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي گندم و جو اصفهان اصفهان 48 يزداني هوشنگ توصيه كود مورد نياز گندم براساس تجزيه خاك در مزارع زارعين اراضي كشاورزي اصفهان 49 ايراني پور رامين بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد پتانسيل گندم در مزارع زارعين اصفهان 50 زارعي علي محمد بررسي اثرات ازت و پتاسيم روي گندم نويد اراضي كشاورزي فريدن 51 درخشنده پورعباس كاليبراسيون آزمون خاك بمنظور توصيه كود فسفره در زراعت گندم نواحي عمده كشت گندم اصفهان 52 زارعي علي محمد اثرات كمپوست در تناوب گندم و چغندر قند براآن 53 درخشنده پورعباس تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم برروي محصول گندم اصفهان 54 زارعي علي محمد بررسي اثرات كود كمپوست در تناوب چغندر قند و گندم براآن اصفهان 55 مرجوي عليرضا بررسي اثرات كمپوست در تناوب گندم – چغندر قند براآن اصفهان 56 درخشنده پورعباس بررسي اثرات كمپوست و گوگرد در افزايش عملكرد گندم ايستگاه رودشت 57 زارعي علي محمد نتايج توصيه كودي براساس تجزيه خاك در طرح محوري گندم 58 زارعي علي محمد نتايج مصرف كود آلي كمپوست زباله شهري در تناوب گندم و چغندر قند 59 صلحي محمود بررسي توازن ( بالانس ) پتاسيم در خاكهاي زير كشت گندم اصفهان 60 شهابي علي اصغر بررسي اثر محلولپاشي ازت به همراه سم فنيتريتون بر پروتيين دانه گندم شهرستان اصفهان 61 مرجوي عليرضا تأثير عناصر ريز مغذي و اثر متقابل آنها بر افزايش توليد گندم آبي مزارع زارعين 62 درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت كبوترآباد 63 درخشنده‌پور- پناهي- بلالي تغييرات زماني غلظت عناصر غذايي در قسمتهاي مختلف گياه گندم ( الگوي جذب) ايستگاه رودشت 64 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 65 عقدايي مينا بررسي اثر مواد آلي بر كاهش مصرف آب گياهان زراعي با ( تناوب گندم و پياز ) براآن 66 فيضي محمد بررسي خصوصيات كمي و كيفي و مقاومت به شوري ارقام گندم ايستگاه رودشت 67 قاضي زاهدي علي اصغر مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شور گندم ايستگاه رودشت 68 مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور ايستگاه رودشت 69 باقري محمد رضا بررسي امكان محلولپاشي توام كودهاي ريز مغذي و سموم علف كش آفت كش ) روي محصول گندم ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 70 مرجوي عليرضا بررسي تأثير ريز مغذي ها در كاهش يا افزايش جمعيت و خسارات آفات و بيماريها و علفهاي هرز مهم گندم ايستگاه كبوترآباد 71 عليرضا مرجوي اثر بخشي روشهاي مختلف استفاده از عناصر كم مصرف بر رشد و تركيب شيميايي گندم تحت شرايط شور ايستگاه رودشت 72 مسعود تدين تژاد بررسي تاثير محلولپاشي كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد گندم بر عملكرد كمي وكيفي دانه گندم ايستگاه رودشت جدول 5 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه چغندر قند از سال 1340 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات عمده زراعي استان فارس ( گندم ، چغندر قند ، پنبه) شيراز 2 صانعي فريدون تعيين بهترين ميزان مواد غذايي مورد نياز چغندرقند اصفهان 3 بختياري گودرز مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند 4 زارعي علي محمد نتايج ازمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم و چغندرقند در شيراز شيراز 5 سبط روضاتي محمود بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي وسريهاي خاك در زراعت چغندرقند استان اصفهان 6 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم و چغندرقند شيراز شيراز 7 سبط روضاتي محمود طرح? كاليبراسيون فسفر برروي چغندر قند اصفهان 8 سيفي بناب سيروس اثر علف كشها و تأثير پذيري چغندر قند به كودهاي شيميايي اصفهان 9 سيفي بناب سيروس بررسي تأثير كودهاي شيميايي در سري‌هاي مختلف خاك روي چغندر قند اصفهان 10 سيفي بناب سيروس تعيين مناسبترين تاريخ كاشت و برداشت و مقادير كودهاي شيميايي برروي محصول چغندر قند اصفهان 11 يزداني هوشنگ مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند 12 سبط روضاتي محمود طرح زمان مصرف فسفر برروي چغندر قند اصفهان – چهارمحال بختياري 13 سيفي بناب سيروس طرح روش مصرف كود برروي چغندر قند ?اصفهان 14 عقدايي مينا رابطه متقابل آب و كود برروي چغندر قند مهيار اصفهان 15 عقدايي مينا طرح ميزان آب و تأثير كودهاي شيميايي روي محصول چغندر قند براآن اصفهان 16 كرباسچي محمد بررسي كاشت چغندر قند در اراضي زارعين مناطق اصفهان 17 انصاري پور ابراهيم طرح تعيين رابطه? ميزان ازت نيتراته دمبرگ چغندرقند در طول فصل باميزان محصول و درصد قند دشت شمال- گلپايگان 18 انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته دمبرگ چغندر قند با ميزان محصول و عيار 19 ستارمصطفي طرح تأثير انيدريد سولفورو در بهبود كيفيت شيميايي آبها روي چغندر قند دشت شمال گلپايگان 20 انصاري پور ابراهيم بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاس روي محصول و عيار چغندر قند براآن اصفهان-مهيار اصفهان 21 انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته و برگ چغندر قند با عيار و ميزان محصول 22 زارعي علي محمد بررسي اثرات مصرف كود آلي كمپوست و ازت برروي محصول چغندر قند و گندم و خواص خاكها براآن و- مهيار اصفهان 23 درخشنده پورعباس بررسي و تعيين اثر فسفر باقيمانده موجود در خاك روي محصولات چغندر قند و گندم براآن 24 درخشنده پورعباس بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره – گوگرد و مواد آلي ( كمپوست )‌در خواص فيزيكو شيميا يي خاك در تناوب گندم و چغندر قند رودشت 25 درخشنده پورعباس بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست ) بر عملكرد و خواص فيزيكو شيميايي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند ايستگاه رودشت 26 زارعي علي محمد اثرات كمپوست در تناوب گندم و چغندر قند براآن 27 زارعي علي محمد بررسي اثرات كود كمپوست در تناوب چغندر قند و گندم براآن اصفهان 28 مرجوي عليرضا بررسي اثرات كمپوست در تناوب گندم – چغندر قند براآن اصفهان 29 زارعي علي محمد نتايج مصرف كود آلي كمپوست زباله شهري در تناوب گندم و چغندر قند 30 صلحي محمود بررسي اثرات بر در عملكرد كمي و كيفي چغندر قند اصفهان 31 درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت كبوترآباد 32 رنجي ذبيح اله? ? محمدفيضي? حميد رضا ابراهيميان تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي ايستگاه رودشت 33 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 34 يحيي آبادي مجتبي بررسي تأثير گوگرد بر زردي برگ، كميت ، كيفيت چغندر قند در اصفهان ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 35 رضايي مصلح الدين غربال كالتيوارهاي جديد چغندر قند تحت تنش شوري در گلخانه ومزرعه ايستگاه رودشت 36 شهابي علي اصغر بررسي و مقايسه اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت چغندر قند منطقه سميرم 37 محمد فيضي اثر مقادير و انواع كودهاي پتاسيمي برروي چغندر قند در شرايط شور مناطق مختلف اصفهان 38 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) رودشت 39 عليرضا مرجوي- محمدرضا جهاد اكبر اثر شوري آب بر كارآئي ازت وپتاسيم در زراعت چغندرقند ايستگاه رودشت 40 علي‌اصغر شهابي بررسي تأثير منابع ومقادير مختلف ازت بر عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در شرايط شور ايستگاه رودشت جدول 6 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه جو از سال 1359 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 درخشنده پورعباس طرح بررسي و تعيين نياز غذايي دو واريته جو براآن 2 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كودهاي شيميايي و آب آبياري روي ارقام مختلف جو براآن اصفهان 3 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل كودهاي شيميايي و آب برروي ارقام جو براآن 4 يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور ايستگاه رودشت 5 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو ريحان و والفجر براآن 6 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي گندم و جو اصفهان اصفهان 7 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو والفجر و ريحان براآن -ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 8 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 9 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي متحمل به شوري جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت اراضي شور منطقه معتدل ايستگاه رودشت 10 يحيي آبادي مجتبي اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاك در تناوب جو ? ذرت ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 11 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) ايستگاه رودشت 12 علي‌اصغر شهابي اثر مقادير و روش قرار دهي كود پتاسه در سيستمهاي مختلف خاك‌ورزي بر گياه جو در شرايط شور ايستگاه رودشت جدول 7? عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه ذرت از سال 1355 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 زارعي علي محمد طرح تأثير كودهاي معدني برروي سه واريته ذرت براآن اصفهان 2 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي واريته هاي مختلف ذرت براآن 3 زارعي علي محمد آزمايشات اثر كودهاي آلي و شيميايي روي محصولات ذرت و پياز براآن 4 زارعي علي محمد بررسي و كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده برروي ذرت اصفهان اصفهان 5 زارعي علي محمد طرح تعيين نياز غذايي سه واريته ذرت براآن 6 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي آلي و شيميايي برروي محصول پياز و ذرت اصفهان اصفهان 7 زارعي علي محمد طرح تعيين نياز غذايي ارقام مختلف ذرت علوفه اي ( سه رقم جديد) براآن 8 ستارمصطفي تعيين اثرات متقابل مقادير مختلف آب و كود تعيين بهترين ورايته ذرت از نظر مقاومت به كم آبي يا توليد و عملكرد بيشتر دانه و علوفه مهيار اصفهان 9 عقدايي مينا تعيين تأثير متقابل آب و كود برروي عملكرد سه واريته ذرت ايستگاه رودشت 10 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت استان اصفهان 11 عقدايي مينا اثر متقابل آب و كود برروي ذرت رقم 704 براآن 12 زارعي علي محمد كنترل فرمولهاي كودي برروي محصول ذرت علوفه اي مناطق استان 13 زارعي علي محمد آ زمايشات كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده روي ذرت اصفهان 14 زارعي علي محمد آزمايشات? كودهاي شيميايي برروي ذرت و پياز براآن 15 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي? ذرت دانه اي اصفهان اصفهان 16 ايراني پور رامين بررسي اثرات مصرف دو نوع كود پتاسه بر عملكرد محصولات زراعي ( ذرت علوفه اي ) و تغييرات كلردر خاك و گياه براآن 17 ايراني پور رامين تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول ذرت اصفهان 18 شهابي علي اصغر بررسي تأثير منابع مختلف كود ازته در عملكرد ذرت كرج 19 شهابي علي اصغر بررسي تأثير توأم عناصر غذايي ميكرو و ماكرو بر عملكرد ذرت براآن اصفهان 20 درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت كبوترآباد 21 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 22 يحيي آبادي مجتبي اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاك در تناوب جو ? ذرت ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 23 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) رودشت 24 نصرت الله منتجبي بررسي اثر مقادير مختلف پتاس و دور آبياري باراني بر ميزان كارآيي آب مصرفي و عملكرد ذرت علوفه‌اي ايستگاه گلپايگان 25 نصرت‌الله‌منتجبي بررسي اثر كاربرد روي و بور بر تشكيل دانه در ذرت ايستگاه گلپايگان جدول 8 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه براي برنج از سال 1342 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 بختياري گودرز تعيين ميزان مواد غذايي مورد نياز برنج لنجان 2 ساعدي محمود بررسي تعيين نياز غذايي برنج (رقم چمپامحلي ) در اراضي شاليكاري اصفهان لنجانات اصفهان 3 ساعدي محمود بررسي تأثير تقسيط ازت برروي عملكرد و ارتفاع بوته برنج لاين 7 مناطق مختلف 4 حسنعلي عابدي خدابخش پناهي تعيين غلظت بحراني فسفر در شاليزارهاي برنج خيزجنوب ايران شاليزارهاي لنجانات 2-گروه تحقيقات آبياري و فيزيك خاك تاريخچه: فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل آبياري از سال 1346 دراداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك سابق آغاز گرديد. در ابتداي امر مطالعات عمدتاً روي تعيين آب مورد نياز نباتات از طريق آزمايشهاي لايسيمتري و مزرعه‌اي بود. مطالعاتي نيز روي روشهاي آبياري سطحي، برنامه‌ريزي آبياري و كيفيت آب آبياري انجام شد. در سال 1348 مطالعات تعيين آب مورد نياز گياه با طرح مشتركي با سازمان جهاني خؤاربار كشاورزي (FAO) به‌طور گسترده‌تري مطرح شد. در همين دوره استفاده از آمار هواشناسي در برآورد آب مورد نياز گياهان مد نظر قرار گرفت. در سال 1351 پروژه آبياري قطره‌اي به مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك ارائه شد كه تقريباً تمام فعاليتها، حتي مسائل تغذيه گياهي را نيز تا مدتي تحت‌الشعاع قرار داد. مطالعات مربوط به بررسي پاسخ گياه به كود در شرايط مختلف و حفظ منابع آب از همان ابتدا انجام مي‌شد كه بعد در سطح وسيع‌تري مطرح گرديد. سرانجام در سال 62-1361 بخش مستقلي تحت عنوان بخش تحقيقات آبياري و فيزيك خاك تشكيل و فعاليتهاي آن از بخش بررسيهاي خاك و آب كشور با ايجاد و يا تكميل شبكه لايسيمتري در دستور كار قرار گرفت. علاوه بر تعيين نياز آبي كه همواره در رأس همه فعاليت‌هاي تحقيقاتي بوده، انجام مطالعات در زمينه‌هاي زير به عهده اين گروه مي‌باشد. 1. مطالعه و تعيين ميزان آب مورد نياز آبياري گياهان زراعي و درختان مثمر در مراحل مختلف رشد 2. مطالعه در مورد تبخير و تعرق پتانسيل گياهان در مناطق مختلف 3. تعيين حساسيت مراحل رشد گياهان زراعي به كم‌‌ آبي 4. تعيين رابطه بين ميزان آب مصرفي و توليد محصولات زراعي و باغي 5. تحقيق در زمينه بازده روشهاي مختلف آبياري در مزرعه 6. تحقيق در زمينه حركت آب در خاك 7. همكاري در تحقيقات تعيين ارقام و منابع ژنتيكي نباتات مقاوم به شرايط كم‌آبي 8. مطالعه در زمينه خصوصيات فيزيكي خاكها و تأثير عمليات زراعي بر روي اين ويژگيها 9. همكاري در مطالعه اثرات متقابل آب و كود در توليد محصول 10. همكاري و هماهنگي با ساير گروهها در زمينه فعاليتهاي مربوطه روند فعاليتهاي تحقيقاتي در گروه آبياري و فيزيك خاك و دستاوردهاي آن تاريخچه فعاليتهاي تحقيقاتي گروه آبياري و فيزيك خاك در سه مقطع زماني سه روند شامل محورهاي تحقيقاتي به شرح زير مي‌باشد. لازم به ذكر است كه باتوجه به مدت اجراي طرحها و همچنين مشترك بودن بعضي محورهاي تحقيقاتي نمي‌توان اين سه روند را كاملاً از يكديگر مجزا دانست. الف- محورهاي تحقيقاتي از سال 1346 تا 1365 1-تعيين آب مصرفي (نياز آبي) گياهان زراعي و باغي در نقاط مختلف استان. آب مصرفي يا نياز آبي گياه عبارت است از مقدار آبي كه در طول فصل رشد محصول به صورت تعرق توسط گياه و تبخير از سطح خاك و گياه مصرف مي‌شود. وجود اين اطلاعات در برنامه‌ريزي آبياري محصولات، طراحي مخازن ذخيره آب و كانالها و مجاري آبياري، توسعه منابع آب و مديريت كشت ضروري مي‌باشد. فعاليتها در اين زمينه از سال 1346 شروع گرديد و روش مورد استفاده جهت دسترسي به اين اطلاعات انجام مطالعات لايسيمتري و مزرعه‌اي بود. در سال 1348 با همكاري چند كارشناس از فائو با روشهاي متكي بر آمار، تعيين نياز آبي گياهان مورد توجه و بررسي قرار گرفت و نتايج آن در سطح كشور به صورت نشريه‌اي با عنوان: Determination of Water Requirements of Crops from Meteorological Data, No. 222. June 1970. انتشار يافت. نشريات متعدد ديگري نيز در اين زمينه توسط كارشناسان مؤسسه تدوين شده است. 2-تعيين روابط متقابل آب و كود. آب وكود دو نهاده مهم در توليد محصولات كشاورزي مي‌باشند كه ميزان مصرف و بازده آنها به يكديگر وابسته است. لذا مطالعاتي بر روي چگونگي پاسخ گياه به كود در شرايط مختلف رطوبتي خاك شامل كمبود رطوبت و رطوبت بهينه انجام گرديد. با بررسي روابط متقابل اين دو عامل و تعيين كارآيي هريك در شرايط مختلف، مي‌توان مديريت بهينه مصرف كود و آب در شرايط واقعي تعيين نمود. نتايج اين مطالعات به صورت نشريات متعدد ارائه شده است. 3-تعيين برنامه آبياري گياهان زراعي و درختان مثمر. برنامه آبياري شامل تعيين مقدار آب و زمان (عمق و دور) آبياري گياهان مي‌باشد كه به اين منظور مطالعاتي با استفاده از اطلاعات هواشناسي به ويژه ميزان تبخير در منطقه و خصوصيات فيزيكي خاك، در ايستگاههاي تحقيقاتي صورت گرفت. 4-مقايسه روشهاي آبياري سطحي، باراني و قطره‌اي: در اين مطالعات روشهاي مختلف آبياري در شرايط متفاوت آب و هوايي، خصوصيات خاك و گياه مورد بررسي قرار گرفت و روشهاي مناسب معرفي گرديد. با اجراي پروژه آبياري قطره‌اي در سال 1351 فعاليتهاي تحقيقاتي در اين زمينه معطوف به روشهاي جديد آبياري شد. همچنين كارآيي مصرف آب و كود با روشهاي جديد آبياري بررسي و با روشهاي معمول در گذشته مورد مقايسه قرار گرفت كه نتايج اين مطالعات نيز به صورت نشريات و مقالات متعدد ارائه شده است. ب-محورهاي تحقيقاتي از سال 1366 تا 1375 1-تعيين تبخير و تعرق پتانسيل سطح مرجع (چمن) براساس روش پيشنهادي سازمان جهاني خوار و بار كشاورزي جهاني?(FAO) با استفاده از آزمايش‌هاي مزرعه‌اي: تبخير و تعرق پتانسيل (بالقوه) در سطح مرجع (چمن) برابر ميزان آب تبخير شده در واحد زمان به وسيله گياه سبز كوتاهي با ارتفاع يكنواخت كه كمبود آب و ساير محدوديتهاي رشد را نداشته باشد، است. تبخير و تعرق پتانسيل سطح مرجع كه تابعي از شرايط اقليمي منطقه مي‌باشد بيانگر قدرت تبخير كنندگي آن منطقه است. لذا بررسي و تعيين آن به عنوان تحقيقات پايه‌اي و به منظور استفاده در تعيين نياز آبي محصولات كشاورزي در رديف برنامه‌هاي بخش مورد توجه قرار گرفت. 2-تعيين تبخير و تعرق پتانسيل گياهان زراعي و باغي در نقاط مختلف كشور با استفاده از آزمايش‌هاي مزرعه‌اي و لايسيمتري: تبخير و تعرق پتانسيل هر گياه عبارت از مقدار آب مورد نياز در شرايطي كه كمبود رطوبت نداشته باشد و تعيين آن در برنامه‌ريزي آبياري ضرورت دارد. لذا در ايستگاههاي مختلف كشور با استفاده از مطالعات لايسمتري و مزرعه‌اي نياز آبي پتانسيل گياهان زراعي و باغي كشور مورد بررسي قرار گرفت. 3-تعيين بهترين فرمول برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در برخي مناطق كشور با استفاده از آزمايشات مزرعه‌اي: لايسيمتري: از آنجا كه انجام مطالعات مزرعه‌اي و لايسمتري مستلزم صرف وقت و هزينه مي‌باشد لذا روشهاي مختلف نظري و تجربي به منظور برآورد تبخير و تعرق گياهان ارائه شده است. اين روشها در برخي مناطق با شرايط مختلف اقليمي مورد بررسي و مناسبترين روش تعيين گرديد. 4-تعيين ضريب گياهي (kc) محصولات مختلف در مراحل مختلف رشد با استفاده از لايسمتري: روشهاي پيشنهادي فائو ميزان تبخير و تعرق پتانسيل را از گياه مرجع برآورد مي‌نمايد براي آنكه اثر صفات گياه مورد نظر در برآورد ميزان آب مورد نياز آن درنظر گرفته شود استفاده از ضريبي به نام ضريب گياهي ضرورت مي‌يابد. با استفاده از نتايج بدست آمده در بندهاي 1 تا 4 يك مجموعه در دو جلد تحت عنوان ?برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي ? توسط مؤسسه تحقيقات خاك و آب تهيه و در سال 1376 انتشار و به عنوان سند رسمي تصويب گرديد . 5-برنامه‌ريزي آبياري محصولات مختلف زراعي و باغي: در اين مطالعات دور و عمق مناسب آبياري گياهان زراعي و باغي با استفاده از اطلاعات هواشناسي و يا اندازه‌گيري رطوبت خاك (توسط دستگاه نوترون متر، TDR و يا روش وزني) تعيين گرديد. 6-تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد گياهان به آبياري. گياهان در مراحل مختلف رشد: نسبت به مصرف آب حساسيت (عكس‌العمل) متفاوتي دارند. كمبود آب در مرحله‌اي از رشد گياه ممكن است باعث صدمه بيشتر يا كمتر به توليد محصول گياه گردد. از آنجا كه استان اصفهان جزو مناطق نيمه‌‌خشك و خشك محسوب مي‌شود و در اغلب مناطق با كمبود آب مواجه مي‌باشد، لذا آگاهي از ميزان حساسيت محصول در مراحل مختلف رشد گياهان به آب در تنظيم مديريت بهينه مصرف منابع محدود آب ضروري است. 7-بررسي روابط متقابل آب و كود به منظور تعيين ميزان مصرف بهينه آب و كود: مطالعات متعددي بر روي گياهان زراعي و باغي صورت گرفت. 8-بررسي خصوصيات فيزيكي خاك و روشهاي بهبود آن.:خصوصيات فيزيكي خاك موارد متعددي را در برمي‌گيرد كه نفوذ‌پذيري آب در خاك، حركت آب و املاح در خاك و ميزان آب قابل نگهداري در خاك از جمله موارد مورد نياز در تنظيم برنامه آبياري مي‌باشد. مصرف موادآلي و شيميايي سبب بهبود نفوذ‌پذيري آب در خاك و افزايش قدرت نگهداري رطوبت خاك مي‌شود. لذا روشهاي بهبود و اصلاح خصوصيات فيزيكي خاك در مناطق مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. ج-محورهاي تحقيقاتي از سال 76 به بعد: 1. ارزيابي و تكميل اطلاعات نياز آبي محصولات مختلف زراعي و باغي: در اين زمينه نتايج گذشته مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و نياز آبي گياهان با تأكيد بر محصولات جديد نظير كلزا و مناطقي كه تاكنون مطالعات لايسيمتري انجام نشده است، تعيين مي‌گردد. 2. تعيين مديريت مناسب آبياري محصولات مختلف با تأكيد بر محصولات جديد و استفاده از سيستم‌هاي آبياري تحت فشار موجود در دنيا 3. بررسي روشهاي افزايش كارآيي مصرف آب (WUE) در گياهان زراعي و باغي: توجه به محدوديت منابع آب در كشور و لزوم افزايش توليد از طريق افزايش محصول در واحد سطح و همچنين افزايش سطح كشت محصولات آبي ضروري است برنامه‌ريزي آبياري با هدف افزايش كارآيي مصرف آب صورت گيرد. در اين زمينه مطالعاتي در تعيين روشهاي مناسب آبياري، تعيين زمان مناسب آبياري، استفاده از موادي كه قدرت نگهداري آب در خاك افزايش مي‌دهند و تعيين كارآيي مصرف آب در ارقام مختلف انجام مي‌گردد. 4. بررسي روابط متقابل آب و كود به منطور تعيين ميزان مصرف بهينه 5. بررسي مصرف كود همراه آبياري (كود آبياري، Fertigation) :كه در اين زمينه مصرف كود همراه سيستم آبياري قطره‌اي و باراني مي‌باشد. 6. بررسي خصوصيات فيزيكي خاك و راهكارهاي بهبود آن و بررسي مواد جديد اصلاح كننده خصوصيات فيزيكي خاك تعيين توابع توليد (آب- محصول) و تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد گياهان به تنش خشكي: تابع توليد رابطه بين ميزان مصرف آب وتوليد محصول را نشان مي‌دهد. توابع توليد مي‌توانند به عنوان مبناي برنامه‌ريزي آبياري و انتخاب الگوي مناسب كشت و همچنين تحليل اقتصادي توليد محصولات كشاورزي قرار گيرند. جداول 9 تا 13 عناوين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و انتشاراتي (گزارشات نهايي) بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصل خاك و تغذيه‌گياهي از سال 1350 تا 1384 را نشان مي‌دهد. بديهي است گزارشات نهايي هريك از طرحهاي اجرا شده در كتابخانه بخش تحقيقات خاك و آب موجود بوده و قابل استفاده براي علاقه‌مندان مي‌باشد برنامه‌هاي آينده گروه آبياري و فيزيك خاك به‌شرح زير مي‌باشد ? تهيه مدل راهنماي آبياري (تعيين دور و عمق آبياري) براي محصولات مختلف استان ? معرفي روشهاي مناسب آبياري گياهان زراعي و باغي ? ارائه روشهايي براي افزايش كارآيي مصرف آب (WUE) در گياهان مختلف ? ارائه راهكارهاي بهبود خصوصيات فيزيكي خاك در ارتباط با آبياري ? تعيين برنامه آبياري محصولات زراعي و باغي با هدف مصرف بهينه آب در شرايط محدوديت منابع آب (كم‌ آبياري) ? تحقيقات در زمينه كود آبياري (Fertigation) با تأكيد بر مصرف كود در سيستم آبياري قطره‌اي در باغها جدول 9 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة آب و آبياري براي گندم از سال 1352 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 سبط روضاتي محمود آزمايش تأثير مقادير مختلف آب برروي تأثير پذيري گندم روشن نسبت به مقادير ازت براآن اصفهان- شرايط زارع 2 سبط روضاتي محمود طرح بررسي اثر آبياري در مراحل مختلف رشد برروي گندم مهيار اصفهان 3 يزداني هوشنگ طرح ميزان آب مورد نياز و بهترين زمان آبياري گندم براآن اصفهان 4 عقدايي مينا طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 5 يزداني هوشنگ تعيين بهترين ميزان آب و كود شيميايي روي گندم روشن براآن 6 يزداني هوشنگ طرح اثر متقابل آب و كود روي گندم عدل و روشن براآن 7 يزداني هوشنگ طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 8 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري براآن 9 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي براآن 10 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري براآن 11 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي? براآن 12 يزداني احمد تعيين آب مورد نياز ارقام جديد گندم ( قدس – كراس اميد ) و مقايسه با گندم روشن رودشت 13 رييسي فرهود تعيين رابطه توليد و مقدار آب در گندم روشن براآن اصفهان- رودشت 14 رييسي فرهود تعيين مقاومت گندم قدس و روشن به محدوديت و تنش آبي ايستگاه كبوتر آباد 15 ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري گندم به روش نواري براآن اصفهان 16 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي گندم براآن 17 يزداني هوشنگ مقايسه مصرف آب رودخانه و آب شور زهكش روي خاك و عملكرد گندم رودشت 18 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در عملكرد ارقام گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك ايستگاه رودشت 19 يزداني هوشنگ بررسي حساسيت آب در مراحل مختلف رشد گندم 20 ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گندم? كبوترآباد 21 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب آبياري بر عملكرد گندم اصفهان 22 ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم (M-70-12? (مهدوي) ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 23 عقدايي مينا بررسي اثر مواد آلي بر كاهش مصرف آب گياهان زراعي با ( تناوب گندم و پياز ) براآن 24 مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور ايستگاه رودشت 25 مرجوي عليرضا بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم ايستگاه رودشت 26 مصلح‌الدين رضايي بررسي استفاده از فاضلاب شهري بر خصوصيات فيزيكي خاكهاي زراعي تحت كشت گندم 27 محسن دهقاني مطالعه روشهاي مختلف كشت گندم در شرايط شور جدول10 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة آب و آبياري براي چغندر قند از سال 1353 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 ستارمصطفي تعيين رابطه بين تبخير و آب مصرفي چغندر قند مهيار اصفهان 2 عقدايي مينا رابطه متقابل آب و كود برروي چغندر قند مهيار اصفهان 3 عقدايي مينا طرح ميزان آب و تأثير كودهاي شيميايي روي محصول چغندر قند براآن اصفهان 4 فيضي محمد تعيين دور و ميزان آب آبياري برروي محصول چغندر قند رودشت-اصفهان 5 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب بر عملكرد محصول چغندر قند رودشت 6 كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري منابع خاك و آب در توليد چغندر قند و عملكرد قند در هكتار مناطق شرق و شمال شرق اصفهان 7 رييسي فرهود تعيين آب مصرفي چغندر قند و تأثير تقليل آبياري آخر فصل رشد بر عملكرد قند براآن اصفهان- رودشت 8 رييسي فرهود تأثير رژيمهاي آبياري و مقادير مختلف ازت برروي كيفيت و كميت چغندر قند براآن اصفهان 9 عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 10 يزداني هوشنگ اثر شوري آب بر جوانه زدن بذر و رشد گياهچه چغندر قند ايستگاه رودشت 11 يزداني هوشنگ بررسي اثر مصرف آب شور زهكش روي عملكرد چغندر قند و خواص خاك ايستگاه رودشت 12 يزداني هوشنگ بررسي مديريت اراضي ‌آبياري شده با آبهاي شور براي كشت چغندر قند ايستگاه رودشت 13 عقدايي مينا بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني بر خواص كمي و كيفي چغندر قند ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 14 محمد فيضي حميد رضا ابراهيميان طرح تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي رودشت 15 عليرضا مرجوي- محمدرضا جهاد اكبر اثر شوري آب بر كارآئي ازت وپتاسيم در زراعت چغندرقند ايستگاه رودشت 16 مصلح الدين رضائي غربال كوليتوارهاي جديد چغندرقندتحت شرايط تنش شوري در گلخانه و مزرعه ايستگاه رودشت 17 علي‌اصغر شهابي بررسي تأثير منابع ومقادير مختلف ازت بر عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در شرايط شور ايستگاه رودشت 18 علي‌اصغر شهابي بررسي صفات مرفولوژيكي ارقام متحمل به شوري در چغندرقند ?ايستگاه رودشت 19 مصلح الدين رضايي ?محمد رضاجهاداكبر تعيين حد مجاز تخليه رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندر قند? ريشه‌اي ايستگاه? كبوترآباد جدول 11 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة آب و آبياري براي جو از سال 1363 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كودهاي شيميايي و آب آبياري روي ارقام مختلف جو براآن اصفهان 2 يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور ايستگاه رودشت 3 يزداني هوشنگ تعيين آب مورد نياز آبشويي خاكهاي شور رودشت به روش كرتي همراه با كشت جو و مصرف گوگرد ايستگاه رودشت 4 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد جو ايستگاه رودشت 5 يزداني هوشنگ بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 6 ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل جو به روش لايسيمتري ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 7 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 8 ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل جو به روش لايسيمتري ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 9 قاضي زاهدي علي اصغر اثر مقادير شوري آب آبياري برروي عملكرد ارقام جو و خواص? شيميايي خاك ايستگاه رودشت 10 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل كودهاي شيميايي و آب برروي ارقام جو براآن 11 عليرضا مرجوي – مهرداد محلوجي بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 12 علي‌اصغر شهابي اثر مقادير و روش قرار دهي كود پتاسه در سيستمهاي مختلف خاك‌ورزي بر گياه جو در شرايط شور ايستگاه رودشت جدول12 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينه آب و آبياري براي ذرت از سال 1362 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 ستارمصطفي تعيين اثرات متقابل مقادير مختلف آب و كود تعيين بهترين ورايته ذرت از نظر مقاومت به كم آبي يا توليد و عملكرد بيشتر دانه و علوفه مهيار اصفهان 2 عقدايي مينا تعيين تأثير متقابل آب و كود برروي عملكرد سه واريته ذرت ايستگاه رودشت 3 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت استان اصفهان 4 عقدايي مينا اثر متقابل آب و كود برروي ذرت رقم 704 براآن 5 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف آب مصرفي ذرت شرق اصفهان 6 ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري ذرت به روش فارو براآن اصفهان 7 عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت به روش لايسيمتري ايستگاه ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 8 ستارمصطفي تأثير شدت جريانهاي مختلف در راندمان آبياري ذرت به روش فارو كرمان 9 ستارمصطفي تعيين دبي مناسب در شيبهاي مختلف مزرعه در آبياري ذرت براآن اصفهان 10 فيضي محمد بررسي رابطه كيفيت آب آبياري و سهم آبشويي با عملكرد ذرت دانه اي ايستگاه رودشت 11 قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور درعملكرد ارقام ذرت علوفه اي ايستگاه رودشت 12 ستارمصطفي تعيين رابطه توليد دانه ذرت با آب آبياري اصفهان 13 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) رودشت 14 محسن دهقاني بررسي تأثيرروشهاي آبياري فارو ( يك در ميان ثابت ومتناوب) بركارآيي مصرف آب در زراعت ذرت دانه اي ايستگاه رودشت 15 نصرت الله منتجبي بررسي اثر مقادير مختلف پتاس و دور آبياري باراني بر ميزان كارآيي آب مصرفي و عملكرد ذرت علوفه‌اي ايستگاه گلپايگان جدول 13 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در در زمينه آب و آبياري براي برنج از سال 1368 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا ساعدي محمود طرح بررسي شرايط آب و خاك در مناطق برنجكاري اصفهان لنجانات و كراج اصفهان 1 يزداني احمد بررسي مراحل مختلف قطع آب برروي برنج اصفهان 2 يزداني احمد اندازه آب مصرفي برنج در مزارع زارعين استان اصفهان لنجانات 3 يزداني احمد تعيين آب مورد نياز لاينهاي 14 و 7 برنج در اصفهان لنجانات اصفهان 3- تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي ?تاريخچه: تحقيقات در زمينه اصلاح اراضي و زهكشي از سال 1346 در استان اصفهان شروع شده است. در ابتدا اين تحقيقات توسط گروه بررسيهاي خاك و آب انجام مي‌شد. كه در سال 1376 به نام گروه تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي تغيير نام و فعاليت خود را با وظايف مشروحه زير ادامه داد. وظايف 1. تعيين مناسبترين مواد اصلاح كننده خاك در شرايط مختلف و امكان اصلاح بيولوژيكي اين قبيل اراضي 2. تحقيق در زمينه مسايل زهكشي اراضي ماندابي و زه‌دار 3. تهيه نقشه يا دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه مسائل زهكشي خاك و استفاده از مواد مختلف اصلاح كننده در بهسازي خاك و اراضي 4. بررسي تأثير سيستمهاي مختلف مديريت زراعي در تخريب خاك و تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آن 5. بررسي نقش عمليات خاك‌ورزي و تعيين سهم آن در تخريب اراضي زراعي و معرفي روشهاي مختلف مديريت خاك‌ورزي پايا 6. همكاري و هماهنگي با ساير گروههاي بخش در زمينه فعاليتهاي مربوطه روند فعاليتهاي تحقيقاتي و دستاوردهاي مربوطه توسط گروه فوق به شرح زير است: 1. تهيه منحني هاي شوري وسديم زدايي اراضي شور استان . 2. انجام مطالعات در مورد ضرورت ويا عدم ضرورت مصرف مواد اصلاح كننده در خاكهاي استان 3. تعيين حد تحمل به شوري آب آبياري وكاهش عملكرد محصولات مختلف شامل گندم،جو، يونجه، چغندر قند، پنبه، دانه هاي روغني و برخي گياهان دارويي . 4. ارايه مديريت صحيح استفاده از منابع آب شور ولب شور در كشاورزي 5. كاربرد آبهاي شور ولب شور بصورت متناوب سبب گرديد تا به ميزان 50 درصد در مصرف آب شيرين صرفه جويي شود. 6. ارايه نتايج مربوط به آثار ناشي از مصرف پسابهاي فاضلاب شهري برروي خاك وگياه. 7. گزينش ارقام متحمل به شوري گياهان زراعي گندم ، چغندرقند، گوجه فرنگي، پياز و? 8. در مطالعات انجام شده از بين 200 رقم ولاين گندم دوروم براي اولين بار در ايران تعداد 12 رقم كه به شوري آب آبياري تحمل نشان داده اند انتخاب شد. ارايه معيارهاي كيفي آب آبياري براي برخي گياهان زراعي در سيستم آبياري باراني وقطره اي. در جدول شماره 14 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و گزارشتات نهايي منتشر شدبه در زمنيه شوري، زهكشي و اصلاح اراضي درج گرديده است. برنامه‌هاي آينده تحقيقاتي گروه اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي به شرح زير مي باشد: – كاربرد آبهاي شور و لب شور در كشاورزي و جلوگيري از شور و سديمي شدن اراضي – تهيه دستورالعملهاي لازم در زمينه اصلاح آبهاي شور، سديمي و بيكربناتي – كاربرد گوگرد به همراه تيوباسيلوس به عنوان مواد اصلاح كننده خاكهاي سديمي – تلاش در جهت افزايش مواد آلي خاك و حفظ پايداري آن – مصرف متعادل كود در شرايط خاك و آب شور – اصلاح و بهسازي اراضي زهدار به روشهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژي. – ارايه برنامة اجرايي استفاده محدد از زه‌آبها در منطقه رودشت – ادامه مطالعات در زمينة منشأ يابي آلودگي منابع خاك و آب استان – ادامه فعاليت بر روي نحوة استفادة بهينه از پسابهاي فاضلاب شهري و صنعتي بار رعايت ملاحظات زيست محيطي جدول14 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة شوري آب و خاك و اثر آن بر گياه از سال 1350 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 سبط روضاتي محمود بررسي تأثير? كيفيت آب آبياري در ميزان توليد محصول و حساسيت گياه به شوري برخوار – گرگاب 2 سبط روضاتي محمود بررسي تأثير كيفيت آب آبياري در تغييرات شوري خاك حسين آباد – براآن 3 يزداني هوشنگ مقايسه آبهاي شور و شيرين در روش قطره اي روي انار مسجد ابوالفضل يزد 4 يزداني هوشنگ مقايسه آبهاي شور و شيرين در روش قطره اي روي انار مسجد ابوالفضل يزد 5 ستارمصطفي تحقيق درآبشويي خاكهاي شور و قليايي گلپايگان براآن 6 ستارمصطفي طرح تأثير مشتقات گوگرد در اصلاح اراضي شور و قليايي و بررسي اثر ثانويه? آنها 7 ستارمصطفي كاربرد مواد اصلاح كننده در اصلاح اراضي شور و قليايي دشت شمال گلپايگان 8 ستارمصطفي طرح تأثير مشتقات گوگرد در اصلاح اراضي شور و قليايي و بررسي اثر ثانويه? آنها دشت شمال گلپايگان 9 يزداني هوشنگ تعيين ميزان آب آبشويي براي خاكهاي شور و قليايي رودشت رودشت 10 ستارمصطفي تحقيق در آبشويي خاكهاي شور و قليايي گلپايگان گلپايگان 11 عقدايي مينا مقايسه واريته هاي گندم در خاكهاي شور ايستگاه رودشت 12 يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور ايستگاه رودشت 13 يزداني هوشنگ تعيين آب مورد نياز آبشويي خاكهاي شور رودشت به روش كرتي همراه با كشت جو و مصرف گوگرد ايستگاه رودشت 14 كرباسچي محمد بررسي تأثيرات متقابل شوري خاك و آب در عملكرد محصول گندم و تعيين روابط مؤثر قابل تعميم شمال و شمال شرق اصفهان 15 فيضي محمد ?طرح تأثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاكهاي شور و قليايي رودشت ايستگاه رودشت 16 كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري در عملكرد محصول گندم شرق اصفهان 17 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در مراحل مختلف رشد گندم و خواص فيزيكو شيميايي خاك ايستگاه? رودشت 18 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در مراحل مختلف رشد گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك ايستگاه رودشت 19 كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري منابع خاك و آب در توليد چغندر قند و عملكرد قند در هكتار مناطق شرق و شمال شرق اصفهان 20 يزداني هوشنگ اصلاح اراضي شور و قليايي رودشت رودشت 21 يزداني هوشنگ اثر شوري آب آبياري روي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد استان يزد 22 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام? گوجه فرنگي – پياز – تربچه به شوري رودشت 23 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري رودشت 24 يزداني هوشنگ مقايسه مصرف آب رودخانه و آب شور زهكش روي خاك و عملكرد گندم رودشت 25 يزداني هوشنگ اثر شوري آب بر جوانه زدن بذر و رشد گياهچه چغندر قند ايستگاه رودشت 26 يزداني هوشنگ بررسي اثر مصرف آب شور زهكش روي عملكرد چغندر قند و خواص خاك ايستگاه رودشت 27 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در عملكرد ارقام گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك ايستگاه رودشت 28 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري ايستگاه رودشت 29 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب در شوري زدايي خاكهاي رودشت اصفهان ايستگاه رودشت 30 قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور در عملكردارقام سور گوم ايستگاه رودشت 31 قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور درعملكرد ارقام ذرت علوفه اي ايستگاه رودشت 32 يزداني هوشنگ اثر شوري آب برجوانه زدن بذر يونجه 33 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد آفتابگردان ايستگاه رودشت 34 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد پنبه? ايستگاه رودشت 35 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول پنبه ايستگاه رودشت 36 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد آفتابگردان ايستگاه رودشت 37 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد جو ايستگاه رودشت 38 يزداني هوشنگ آبشويي و اصلاح اراضي شور و قليا رودشت اصفهان همراه با كشت گياه و آبياري 39 يزداني هوشنگ بررسي مديريت اراضي ‌آبياري شده با آبهاي شور براي كشت چغندر قند ايستگاه رودشت 40 يزداني هوشنگ بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 41 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب در شوري زدايي خاكهاي رودشت اصفهان ايستگاه رودشت 42 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 43 قاضي زاهدي علي اصغر اثر مقادير شوري آب آبياري برروي عملكرد ارقام جو و خواص? شيميايي خاك ايستگاه رودشت 44 رنجي ذبيح اله? ? محمدفيضي? حميد رضا ابراهيميان تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي ايستگاه رودشت 45 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 46 فيضي محمد گزينش ژرم پلاسمهاي مقاوم به شوري ايستگاه رودشت 47 فيضي محمد مصرف بهينه كود در شرايط شور ايستگاه رودشت 48 فيضي محمد بررسي خصوصيات كمي و كيفي و مقاومت به شوري ارقام گندم ايستگاه رودشت 49 قاضي زاهدي علي اصغر مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شور گندم ايستگاه رودشت 50 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي ارقام و لاينهاي جو متحمل و مقاوم به شوري در آزمايشهاي مشاهده اي و مقايسه عملكرد ايستگاه رودشت 51 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي تحمل به شوري ارقام‌‌ ‌ولاينهاي جودرآزمايش ارزيابي مشاهده‌اي ايستگاه رودشت 52 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي متحمل به شوري جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت اراضي شور منطقه معتدل ايستگاه رودشت 53 مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور ايستگاه رودشت 54 مرجوي عليرضا بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم ايستگاه رودشت 55 تومانيان نور آير تعيين تناسب اراضي و پتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايران اراضي شور استان 56 فيضي محمد ارزيابي ارقام و لاينهاي گندم در شرايط شوري ايستگاه رودشت 57 فيضي محمد ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم دو روم در شرايط تنش شوري ايستگاه رودشت 58 فيضي محمد بررسي تأثير سطوح مختلف شوري آب آبياري بر روندرشد ارقام پنبه ايستگاه رودشت 59 قندي ا كبر? ? محمد فيضي ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد در شرايط تنش شوري ايستگاه رودشت 60 مرجوي عليرضا بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو ايستگاه رودشت 61 منتجبي نصرت اله تعيين نياز غذايي آفتابگردان در شرايط شور و غير شور دشت موته 62 رضايي مصلح الدين غربال كالتيوارهاي جديد چغندر قند تحت تنش شوري در گلخانه ومزرعه ايستگاه رودشت 63 شهابي علي اصغر تعيين مناسبترين رقم مقاوم كلزا و نسبت به شوري آب و آبياري ايستگاه رودشت 64 فيضي محمد بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه گرمك به روش آبياري قطره اي ايستگاه رودشت 65 حقيقت اسماعيل بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري بر روي گياه خيار به روش قطره اي ايستگاه رودشت 66 محمد فيضي ? مجيد جعفر آقايي بررسي تاثير ميزان مختلف شوري آب آبياري برروند رشد ارقام پنبه رودشت 67 محمد فيضي حميد رضا ابراهيميان طرح تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي رودشت 68 مهرداد محلوجي? محمد فيضي بررسي ارقام گندم دوروم متحمل به شوري در آزمايش يكنواخت سراسري اصفهان ? زابل ? يزد ? قم 69 عليرضا مرجوي- محمدرضا جهاد اكبر اثر شوري آب بر كارآئي ازت وپتاسيم در زراعت چغندرقند ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 70 عليرضا مرجوي – مهرداد محلوجي بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 71 عليرضا مرجوي ?داود افيوني بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 72 محمد فيضي بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه گرمك به روش آبياري قطره اي ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 73 مصلح الدين رضائي غربال كوليتوارهاي جديد چغندرقندتحت شرايط تنش شوري در گلخانه و مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 74 علي‌اصغر شهابي بررسي صفات مرفولوژيكي ارقام متحمل به شوري در چغندرقند ?ايستگاه رودشت 75 محمد فيضي اثر شوري آب آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد لاينهاي جديد گلرنگ جدا شده از تودة بومي استان اصفهان ايستگاه رودشت 76 اسماعيل حقيقت بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه خيار به روش قطره اي ايستگاه رودشت 77 غلامحسين شيراسماعيلي علي‌اصغر شهابي تعيين مناسبترين رقم مقاوم كلزا نسبت به شوري آب آبياري ايستگاه رودشت 78 علي‌اصغر شهابي بررسي تأثير شوري آب آبياري و اندازه پياز مادري بر خصوصيات كمي و كيفي بذر پياز تگزاس ارلي گرانو 502 در اصفهان ايستگاه كبوترآباد 79 عليرضا مرجوي بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي لاينهاي اميد بخش گندم متحمل به شوري ايستگاه رودشت 80 محسن دهقاني بررسي تحمل سه تيپ تجاري آفتابگردان به شوري آب آبياري ايستگاه كبوترآباد 81 محسن دهقاني? بررسي تأثير شوري آب‌آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي پنبه ( ارقام B557 و تابلاديلا) ايستگاه رودشت 82 محمد فيضي مقايسه عملكرد لاينهاي منتخب دوروم با ارقام رايج تحت تنش شوري در مزارع زارعين مناطق مختلف استان اصفهان 83 مصلح‌الدين‌رضايي بررسي عملكرد ژنوتيپ‌هاي پياز در كشت‌هاي مستقيم و نشايي تحت تأثير شوري آب آبياري ايستگاه كبوترآباد 4- تحقيقات شناسايي خاك، طبقه‌بندي و ارزيابي اراضي: 3-4- مطالعات خاكشناسي در سطح استان تا سال 1385 ????????? در مورد مطالعات طبقه بندي و شناسايي خاك مي‌توان گفت كه از شروع مطالعات خاكشناسي تا سال 1353 روش طبقه‌بندي مورد استفاده در مطالعات، سيستم طبقه‌بندي خاك 1938 وزارت كشاورزي آمريكا بود و پس از انتشار كتاب 7th Approximation كه روش جديد وزارت مذكور را ارايه مي‌داد خاك به روش جديد طبقه‌بندي گرديد و سپس از سال 1355 با استفاده از كتاب USDA Soil Taxonomy ?نسبت به طبقه‌بندي خاكها و تهيه نقشه خاكهاي منطقه‌اي و هماهنگ نمودن با روش طبقه‌بندي خاك FAO اقدام گرديد. با تبعيت از سطوح مطالعاتي در طرحهاي عمراني كشور كه با فاز يك( رييس پروژه) و فاز دو ( اجرا) خاك و اراضي انجام مي‌شوند، مطالعات خاكشناسي نيز بر حسب دقت به سه نوع اجمالي معادل رييس پروژه در مقياس نقشه يكصدهزارم و يك پنجاه‌هزارم مطالعات نيمه تفصيلي در مقياس يك پنجاه‌هزارم و يك بيست هزارم ( فاز يك) و مطالعات تفصيلي در مقياس يك بيست‌هزارم و بزرگتر ( فاز دو ) تقسيم گرديد. پس از سال 1357 و تصويب تشكيلات جديد طبقه‌بندي و شناسايي خاك در سطوح دقتي زير انجام مي‌شود: مطالعات خاكشناسي اجمالي:اين بررسي‌ها در مرحله شناسايي طرحهاي عمراني انجام گرفته و هدف آن تعيين خصوصيات خاكها و استعداد و درجات اراضي براي آبياري و كشاورزي جهت مشخص نمودن اراضي مناسب براي مطالعات دقيق‌تر خاكشناسي در مرحله صلاحيت اجرا و يا امكان اقتصادي فني آن است. تراكم نقاط مطالعاتي در اين سطح دو نقطه در هر هزار هكتار است. نقشه نهايي با مقياس يك‌پنجاه هزارم يا يكصد هزارم تهيه مي‌شود. مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي:هدف از اين مطالعات تعيين خصوصيات خاكها و استداد و درجات اراضي براي آبياري و كشاورزي در مرحله صلاحيت اجرا است. تراكم نقاط مطالعاتي در اين سطح 10 تا 20 نقطه در هر هزار هكتاراست و نقشه نهايي با مقياس يك‌پنجاه‌هزارم يا يك‌بيست‌هزارم تهيه مي‌شود. مطالعات خاكشناسي تفصيلي:منظور اصلي از انجام اين بررسيها تعيين خصوصيات خاكها، استعداد و درجات اراضي براي آبياري و كشاورزي به‌منظور مشخص نمودن اراضي مناسب براي مرحله اجرا در طرحهاي عمراني است.? تراكم نقاط مطالعاتي در اين سطح 40 نقطه در هر هزار هكتار است و نقشه نهايي با مقياس يك‌بيست هزارم? و بزرگتر تهيه مي‌شود. از آغاز فعاليتهاي شناسايي خاك و طبقه‌بندي اراضي مطالعات با اهداف و دامنه‌هاي كاربرد زير انجام شده است. الف ? طبقه‌بندي خاكها: هدف از تهيه نقشه طبقه‌بندي? (رده بندي) خاكها كسب اطلاعات دقيق از وضعيت خاكها ، نحوة پراكنش مكاني ، استعداد بالقوه ، مشكلات و محدويتهاي خاكها در ارتباط با مسايل كشاورزي، آبياري و زهكشي و دستيابي به آمار و ارقام صحيح از مساحت انواع خاكها و طرز استفاده از منابع خاك در حال حاضر و نيز طراحي استفاده منطقي از منابع خاك به‌منظور كاربريهاي كشاورزي و غير كشاورزي در آينده مي‌باشد. اين نقشه‌ها مي تواند مبناي تهيه بسياري از نقشه‌هاي موضوعي ديگر نظير طراحي استفاده از اراضي ، طبقه‌بندي قابليت آبياري ، استعداد اراضي ، طبقه‌بندي استاندارد اراضي براي آبياري ، بررسي مسايل و مشكلات خاص خاك و آب ، اصلاح اراضي و حاصلخيزي خاك قرار گرفته و در برنامه ريزي‌هاي استاني ، منطقه‌اي و ملي مورد استفاده قرار گيرد. از آنجا كه از سال 1975 ميلادي تاكنون بسياري از كشورها از سيستم طبقه‌بندي جامع خاكها (USDA Soil Taxonomy, 1975) استفاده كرده‌اند در نتيجه استفاده از داده‌هاي مطالعات خاكشناسي فراتر از مرزهاي كشورهايي رفته كه آن نتايج را بدست آورده‌اند. و بنا براين مي توان از تجربيات كشورهاي ديگر نيزدر استفاده بهينه از يك نوع خاك معين استفاده نمود. در سيستم طبقه‌بندي جامع خاكها صفات و عواملي مد نظر بوده كه در تشكيل و تكامل خاكها و رشد و نمو گياهان مؤثر و قابل اندازه‌گيري مي باشند. تاكنون اين طبقه‌بندي داراي 12 رده است كه هر يك به چندين زير رده ، گروه بزرگ ، زير گروه فاميل و سرانجام سري تقسيم مي‌گردد. سري خاك پايين ترين واحد طبقه‌بندي خاك در سيستم فوق است. مشروط بر اينكه قبلا خصوصيات آنها تعريف شده، جاي آنها در طبقه‌بندي مشخص باشد. علاوه بر آن سري خاك بايد معرفي و شناخته شده بوده و در چهار چوب ملي نيز مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد. نظر به اينكه يافته‌هاي علمي در زمينه خصوصيات خاكها و آمار و اطلاعات لازم در مورد چگونگي خاكها در قبال كاربري‌ها و مديريت‌هاي مختلف در كشور هنوز به اندازه كافي در دسترس نيست و علاوه بر آن سريهاي خاك تعريف نشده و مورد هماهنگي و تأييد قرار نگرفته‌اند ، بنابراين فاميل خاك به‌عنوان اساسي‌ترين واحد كاربردي در اين سيستم طبقه‌بندي در اين سيستم قرار مي‌گيرند. جدول 17 درده‌بندي سريهاي عمده خاك استان اصفهان را كه توسط مطالعات انجام شده بخش تحقيقات خاك و آب صورت گرفته است را نشان مي‌دهد. جدول 15: رده بندي سريهاي عمده خاك استان اصفهان بر اساس مطالعات بخش خاك و آب ُSoil Family (USDA Soil Taxonomy, 1975) توپوگرافي نام سري Thermic Gypsic Sandy skeletal Typic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي تالجرد Thermic Gypsic Loamy skeletal Typic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي طالخونچه Thermic Carbonatic Clayey skeletal Calcic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي قصر جم Thermic Gypsic Clayey skeletal Calcic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي قمبوان Thermic Carbonatic Clayey skeletal Typic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي خش سفيد Thermic Carbonatic Clayey skeletal Lithic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي شيخعلي Thermic Carbonatic Loamy skeletal Xerollic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي يحيي‌آباد Thermic Mixed Fine Typic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي عطا‌آباد Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي برخوار Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي عاشق‌آباد Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي شهرضا Thermic Carbonatic Fine Xerollic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي دهاقان Thermic Carbonatic Fine Aquic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي ده‌ سرخ Thermic Carbonatic Fine Loamy Fluventic Cambiorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي قمشه Thermic Carbonatic Fine Typic Torrifluvents دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي منوچهر‌آباد Thermic Carbonatic Fine Typic Torrifluvents دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي سين Thermic Carbonatic Fine Typic Torrifluvents دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي مهيار Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود همايونشهر Thermic Carbonatic Fine Aquic Calciorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود نكو‌آباد Thermic Carbonatic Fine Aquic Cambiorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود خونسارك Thermic Carbonatic Fine Aquic Cambiorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود دارگان Thermic Carbonatic Fine Fluventic Cambiorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود اصفهان Thermic Mixed Fine Typic Salorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود زرنديد Thermic Mixed Fine Loamy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود لنجان Thermic Mixed Fine Loamy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود زاينده رود Thermic Mixed Fine Loamy over sandy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود مديسه Thermic Mixed Fine Loamy over sandy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود قهاب Thermic Mixed Fine Loamy Typic Torrifluvents اراضي پست و دشت سيلابي ورزنه Thermic Mixed Fine Loamy over sandy skeletal Typic Torriorthents اراضي پست و دشت سيلابي سيان Thermic Mixed Fine Typic Fluvaaquents اراضي پست و دشت سيلابي رنگيده Thermic Gypsic Fine Loamy ‏Typic Salorthids اراضي پست و دشت سيلابي گرگاب Thermic Mixed Fine Loamy? Salorthids اراضي پست و دشت سيلابي پروانه Thermic Carbonatic Clayey skeletal Calcic Haplargids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار فولاد‌شهر Thermic Carbonatic Clayey skeletal Typic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار چقا Mesic Carbonatic Clayey skeletal Xerollic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار رخ Thermic Carbonatic Clayey skeletal Calcic Gypsiorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار گلشهر Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار مباركه Thermic Carbonatic Loamy skeletal Typic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار جنت‌آباد Mesic Carbonatic Loamy skeletal Xerollic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار قميشلو Thermic Mixed Loamy skeletal Calcic Gypsiorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار كوهپايه Thermic Carbonatic Sandy skeletal Typic Torrifluvents آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار نجف‌آباد Thermic Carbonatic Loamy skeletal Typic Torriorthents آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار پرزان Thermic Mixed Fine Loamy Calcic Gypsiorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار تودشك Thermic Carbonatic Fine Loamy Typic Torriorthents آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار ويلا‌شهر 4-2- طبقه‌بندي اراضي : هدف از طبقه‌بندي استاندارد اراضي به منظور آبياري اين است كه از اراضي مناسب آبياري ارزيابي مقدماتي بعمل آورده و محدوديت‌هاي كلي و خطرات تخريب و انحطاط آنها در ارتباط با خصوصيات خاك، شوري و قليائيت ، پستي و بلندي و فرسايش و زهكشي نشان مي‌دهد. اين ارزيابي مبتني بر استاندارهاي از پيش وضع شده‌اي است كه از تجربه كلي حاصل از طبقه‌بندي اراضي به‌منظور زراعت آبي در سطح كشور گرفته شده است و به عنوان اولين تجربه و دستاورد در مرحله مقدماتي طبقه‌بندي قابل اجرا در هر ناحيه‌اي كه مورد مطالعه قرار مي‌گيردبه شمار مي‌رود. طبقه‌بندي استاندارد اراضي فهرستي از بارزترين خصوصيات اراضي ( 17 خصوصيت) را در رابطه با آبياري به دست داده‌ و مشكلات فعلي آنها را نشان مي‌دهد. اين طبقه‌بندي در مورد چگونگي بازدهي اراضي تحت برنامه‌هاي زراعي كه در آينده صورت خواهد گرفت قادر به پيش بيني نيست، و از آن نمي‌توان براي ارزيابي مسايلي كه بر اثر اجراي اين برنامه‌ها ممكن است پيش آيد استفاده نمود. بنابراين نتايج طبقه‌بندي استاندارد اراضي را فقط بايد براي انتخاب مقدماتي اراضي قابل آبياري به‌كار گرفت. و از آن به عنوان مبنايي براي بررسيهاي بعدي استفاده نمود. طبقه‌بندي استاندارد اراضي مبتني بر كيفيات ذاتي خاك اراضي و مستقل از مشكلات و موانع خارج از اراضي و بدون توجه به عواملي كه احتمال دارد در آينده به‌طور مصنوعي مناسب بودن اراضي را براي آبياري تغيير دهند، مي‌باشد. يك فرض اساسي در اين طبقه‌بندي بر اين است كه هيچگونه عمليات اصلاح و بهبود اراضي كه محدوديتهاي فعلي و كيفيت اراضي را دگرگون سازد، صورت نخواهد گرفت. علاوه بر آن 5 فرض ديگر نيز به شرح زير در نظر گرفته شده است: 1. كيفيت و كميت آب آبياري عوامل محدود كننده‌اي نيستند. 2. محل و ارتفاع اراضي در رابطه با منبع آب و فاصله تا بازار عوامل تعيين كننده‌اي در طبقه‌بندي استاندارد اراضي محسوب نمي‌شوند. 3. فرض بر اين است كه مديريت و اداره امور زارعي در سطح نسبتاً بالايي انجام مي‌شوند. 4. اين طبقه‌بندي با در نظر گرفتن نيازهاي نباتات زراعي يكساله و نباتات صنعتي تحت سيستم آبياري ثقلي انجام شده است. 5. ملاكها و قواعد طبقه‌بندي استاندارد اراضي بر اساس آگاهي و تجربه كلي نهاده شده كه از مشاهده و بررسي تأثير و نفوذي كه خصوصيات اراضي بر امكان فعاليت كشاورزي و سود دهي? طولاني زراعي آبي مي‌گذارد گرفته شده و فرض بر اين است كه اين تجربه كلي در ناحيه مورد مطالعه صادق است. طبقه‌بندي اراضي مؤسسه تحقيقات خاك و آب مبتني بر تفسير مطالعات خاكشناسي است كه براساس آن اراضي در شش كلاس كه هر كدام معرف سطح معيني از مرغوبيت اراضي از لحاظ زراعت آبي مي باشند قرار داده مي‌شود. درجه مرغوبيت اراضي بستگي دارد به خصوصيات فيزيكي اراضي و تأثيري كه اين خصوصيات بر جنبه‌هاي فني و اقتصادي اجراي پروژه‌هاي آبياري مي‌گذارد. اقليم، پستي و بلندي ، خصوصيات خاك و زهكشي به عنوان مهمترين عوامل فيزيكي در نظر گرفته‌شده‌اند. اين عوامل مي‌توانند موجب محدوديتهايي شوند كه نتيجه آن يا پايين آمدن ظرفيت توليد و يا افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌باشد. در طبقه‌بندي استاندارد اراضي به جز اراضي كلاس I? كه از نظر كشاورزي و آبياري محدوديتي ندارد ، ساير كلاسهاي طبقه‌بندي اراضي ( كلاسهاي II تا VI) برحسب محدوديتهاي خصوصيات خاك، شوري و قليائيت، پستي و بلندي و زهكشي به چند تحت كلاس به شرح زير تقسيم مي‌شوند: 1. تحت كلاس S ، معرف محدوديتهاي ذاتي خاك نظير بافت ، قابليت نفوذ ، ميزان سنگريزه ، عمق خاك و …… 2. تحت كلاس A، معرف محدوديت‌هاي شوري و قليائيت. 3. تحت كلاس T، معرف محدوديت‌هاي خاك از نظر شيب ، پستي و بلندي و فرسايش 4. تحت كلاس W، معرف محدوديت خاك در ارتباط با آب زير زميني ، وضعيت زهكشي، ماندابي و سيل‌گيري مي‌باشد. نوع محدوديت غالب را همان تحت كلاسهايي كه همواره با كلاس اراضي مي‌آيند نشان مي‌دهند. و مشخصات كلي كلاسهاي اراضي به شرح زير است: اراضي درجه I : قابل كشت و مرغوب براي آبياري كه داراي هيچگونه اشكال و محدوديتي نيست . اين اراضي براي كشاورزي و آبياري كاملا مناسب‌اند. اراضي درجه II? : قابل كشت و مناسب براي آبياري كه داراي اشكالات و محدوديتهاي كمي مي‌باشد. اين اراضي براي كشاورزي و آبياري مناسب است. اراضي درجهIII ??: قابل كشت و نسبتاً مناسب براي زراعتهاي آبي كه داراي اشكالات و محدوديت‌هاي نسبتاً زيادي است. اراضي درجه IV : با قابليت كشت محدود ، اين اراضي قابليت كشت محدود دارند و داراي محدوديت‌ها و اشكالات خيلي زياد براي زراعت آبي است.آبياري اين اراضي در شرايط بخصوص و براي كشت گياهان خاص مناسب است. اراضي درجه V : اراضي كه قابليت آن در حال حاضر تعيين نشده و براي زراعت‌هاي آبي داراي اشكالات و محدوديت‌هاي زيادي است و احتياج به مطالعات بيشتري دارد. اراضي درجه VI : اراضي غير قابل كشت كه به هيچ وجه قابل آبياري و زراعت نمي‌باشد و براي هر نوع زراعت آبي داراي اشكالات و محدوديت‌هاي خيلي زيادي است كه در حال حاضر غير قابل اصلاح به‌نظر مي‌رسد. جداول شماره 16 تا 18 وضعيت مطالعات خاكشناسي انجام شده توسط بخش تحقيقات خاك و آب استان اصفهان از سال 1331 تاكنون را نشان ميدهد. جدول 16: وسعت مطالعات خاكشناسي انجام شده در سطح استان اصفهان? تا سال? 1384(توسط بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان) سطح مورد مطالعه ( هكتار) نوع مطالعه 7612502 اجمالي??????????????????????????????????????? 509740 نيمه تفصيلي????????????? ??????????????????? 100055 تفصيلي?????????????????????????????????????? 1371045 جمع كل?????????????????????????????????? جدول 17 : وسعت اراضي شناسايي شده در كلاسهاي مختلف خاك در استان اصفهان كلاس I II III IV V VI مخلوط وسعت( هكتار) 61493 209238 46420 258693 136004 115705 12512 جدول 18: عناوين مطالعات خاكشناسي انجام شده توسط بخش تحقيقات خاك و آب استان اصفهان از سال 1331 مجري سال عنوان و نوع مطالعه 1 يوسفي عباس 1330 مطالعه نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ناحيه زاينده رود 2 سبط روضاتي محمود 1341 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت دوم ( 3560 هكتار)? 3 بختياري گودرز 1342 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت اول? ( 7400 هكتار)? 4 غازانشاهي جواد 1342 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه كبوتر آباد اصفهان اصفهان (1400 هكتار) 5 فاموري جلال 1342 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي محمد آباد اصفهان (250 هكتار) 6 يوسفي عباس 1342 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و? طبقه بندي اراضي منطقه اصفهان (107500 هكتار)? 7 ابطحي جواد 1346 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود ( 65780 هكتار)‌ 8 عسگري مجيد 1346 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه نيوان نار گلپايگان 9 محمدي مهدي 1347 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي دزك(2300هكتار) 10 محمدي مهدي 1347 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي عدالت (2800 هكتار) 11 محمدي مهدي 1349 گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه ‌بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه طرح بهبود كشت برنج 12 محمدي مهدي 1350 گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مركز آموزش كشاورزي مهاباد 13 محمدي مهدي 1350 گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه سرخس 14 محمدي مهدي 1350 گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سرخس 15 محمدي مهدي 1350 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي? اراضي زير سدكارون ( 100000 هكتار) 16 محمدي مهدي 1350 مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق مختلف چهارمحال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) اجمالي 48000 هكتار و نيمه تفصيلي 10500 هكتار 17 ايزد پناه بيژن 1353 مطالعا ت خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( نيمه تفصيلي ) منطقه رودشت 18 حاجوي علي 1353 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اوشيان (8645 هكتار) 19 مهجوري سعيد 1353 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تهيه نهال و بذر فريدن (520 هكتار) 20 ايزد پناه بيژن 1354 مطالعات تفصيلي خاكشناسي? طبقه بندي اراضي منطقه رودشت 21 محمدي مهدي 1355 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي فضاي سبز مركز انرژي اتمي اصفهان (1000 هكتار) 22 محمدي مهدي 1355 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه الشتر لرستان? (21250 هكتار) 23 محمدي مهدي 1355 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه كوهدشت (24000 هكتار) 24 محمدي مهدي 1356 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد ( 3000 هكتار) 25 محمدي مهدي 1356 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان چهار محال و بختياري ( مناطق شهركرد – بروجن) 170000 هكتار 26 نوربخش فريدون 1360 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شهرضا – طالخونچه – مهيار اصفهان وشاره ?(3000 هكتار) 27 يزداني احمد 1360 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي هنرستان كشاورزي نجف آباد اصفهان 28 قاضي زاهدي علي اصغر 1361 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه ساوه ( 21000 هكتار) 29 يزداني احمد 1361 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي جونقان 30 قاضي زاهدي علي اصغر 1362 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن 31 نوربخش فريدون 1362 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي زير دست كانال شهيد چمران اهواز ( 180000 هكتار) 32 قاضي زاهدي علي اصغر 1363 مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن ( چهار شيت) 33 قيومي حميد 1363 مطالعات نيمه تفصيلي و اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن 34 محمدي مهدي 1363 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان 35 نوربخش فريدون 1363 طرح مطالعات نيمه تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه رامهرمز 36 محمدي مهدي 1364 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان 37 نوربخش فريدون 1364 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي چهار ايستگاه تحقيقاتي مركز ايران ( گلپايگان – بروجن – شهركرد و براآن اصفهان) 38 يزداني احمد 1364 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان (640 هكتار) 39 نوربخش فريدون 1367 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 150000 هكتار در جنوب ، شمال و غرب شهرضا 40 نوربخش فريدون 1367 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اردستان (135000 هكتار ) 41 قاضي زاهدي علي اصغر 1368 مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي رودشت-نجف آباد اصفهان 42 قيومي حميد 1368 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه چهار تخته شهركرد 43 نوربخش فريدون 1368 مطالعات اجمالي? خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 150000 هكتار از اراضي نظنز و كاشان و اردستان 44 قيومي حميد 1369 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل 45 نوربخش فريدون 1369 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي جنوب – شمال شرق و غرب? شهرضا ( 150000 هكتار) 46 قيومي حميد 1370 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه? كوهرنگ 47 قيومي محمدي حميد 1370 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي? دشت فلارد 48 نوربخش فريدون 1370 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 165000 هكتار در جنوب غرب و غرب اصفهان 49 سعادتمند غلامرضا 1371 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (تودشك و الله آباد) 50 قيومي محمدي حميد 1371 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه علويجه و مورچه خورت) 51 سعادتمند غلامرضا 1372 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (قهي – سگزي – زفره ) 52 قيومي محمدي حميد 1372 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( باغ انقلاب) 53 همتي اكبر 1372 مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه برخوار اصفهان 54 سعادتمند غلامرضا 1374 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي واقع در شرق اصفهان (ورطون ، فهرج) 55 قيومي محمدي حميد 1374 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان (منطقه دهق) 56 نوربخش فريدون 1374 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي 80000 هكتار اراضي منطقه جرقويه 57 نوربخش فريدون 1378 مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه شهرضا و دهاقان 58 سعادتمند غلامرضا 1380 مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه قلعه عبداله از توابع شهرستان اصفهان 59 نوربخش فريدون 1380 مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي? شركت تعاوني توليد امير كبير از توابع شهرستان آران و بيدگل 60 تومانيان نور آير  تعيين تناسب اراضي وپتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايراني 61 سعادتمند غلامرضا  ارزيابي كيفي تناسب اراضي محصولات مهم زراعي منطقه چادگان اصفهان 62 قيومي محمدي حميد  مطالعات ژئوپدولوژي واحد هيدرولوژيك سميرم بعنوان پايه اي براي طبقه بندي تناسب اراضي براي محصولات مهم منطقه 63 قيومي محمدي حميد  بررسي ابعاد مكاني روند تغيير كاربري اراضي كشاورزي روي تراس آبرفتي رودخانه زاينده‌رود( زير حوضه مرغاب) 64 سعادتمند غلامرضا  تعيين تناسب اراضي و تخمين پتانسيل توليد گندم در خاكهاي گچي 65 سعادتمند غلامرضا  تعيين تناسب اراضي و تخمين پتانسيل توليد گندم در خاكهاي آهكي 66 نوربخش فريدون  مطالعات خاكشناسي، طبقه‌بندي اراضي تفصيلي ايستگاه تحقيقاتي شهيد فزوه اصفهان 67 سعادتمند غلامرضا  تعيين تناسب اراضي براي غلات و علوفه و سيب‌زميني در دشتهاي منطقه داران (اصفهان) 5-آزمايشگاه: ????????? وظيفه اصلي آزمايشگاه بخش خاك و آب انجام تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميائي نمونه‌هاي خاك و آب در ارتباط با مطالعات خاكشناسي و ارزيابي اراضي از نظر آبياري بود. به تدريج با گسترش فعاليت بخش خاك و آب، انجام آزمايشات فيزيكي خاك، تجزيه نمونه‌هاي خاك و گياه ازنظر فاكتورهاي موردنظر در مصرف بهينه آب و كود و ساير اهداف كشاورزي پايدار از جمله مسائل مربوط به آلودگي منابع آب و خاك ناشي از فعاليتهاي كشاورزي در اين آزمايشگاه آغاز و گسترش يافته به نحوي كه اين آزمايشگاه به عنوان يكي از كاملترين آزمايشگاهها ركن اصلي در انجام تحقيقات كاربردي بوده و نقش مهمي را در دستاوردهاي تحقيقاتي استان داشته است در طول اين سالها متناسب با پيشرفت تكنولوژي دستگاهي و روشهاي تجزيه فيزيكي و شيمائي اين آزمايشگاه نيز روشهاي تجزيه را تكميل و از دستگاهها و ابزارهاي دقيقتري استفاده نموده است. ????????? اين آزمايشگاه تا قبل از تأسيس آزمايشگاههاي خصوصي وظيفه تجزيه خاك، آب و گياه و انجام توصيه‌هاي كاربردي به كشاورزان و باغداران استان به عهده داشته و نقش مهمي در توسعه كشاورزي استان ايفا نموده است. امروزه نيز همچنان وظيفه تهيه توصيه‌هاي مناسب و آب و كود به عهده اين بخش مي‌باشد، اگرچه از سال 1377 با تأسيس و راه‌اندازي آزمايشگاههاي خصوصي، اين آزمايشگاه فعاليت خود را بيشتر در زمينه تجزيه نمونه‌هاي ارسالي از ايستگاههاي تحقيقاتي، بخشهاي تحقيقاتي و دواير دولتي متمركز نموده است. ????????? از سوي ديگر اين آزمايشگاه با دانشگاه بين‌المللي و اگنيگن و نيز با دانشگاههاي داخل كشور در جهت انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي ?مصوب در پايان‌نامه‌هاي دوره كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دوره دكتري همكاري داشته و دارد. ????????? اين مجموعه از سال 1358 تا كنون بالغ بر 000/954 تجزيه بر روي نمونه‌هاي خاك، آب و گياه انجام داده و جمعاً???????? مورد ?توصيه كودي به كشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران ارائه نموده است. درحال حاضر نيز با امكانات و تجهيزات موجود در آن و به كمك كارشناسان و تكنسينهاي مجرب شاغل در آن، تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميائي را با دقت بالائي بر روي نمونه‌هاي خاك، آب و گياه انجام مي‌دهد. وظايف: -انجام تجزيه‌هاي شيميائي مورد نياز در خصوص پروژه‌ها، طرحهاي تحقيقاتي و نمونه‌هاي ارسالي از ايستگاههاي تحقيقاتي بخشهاي تحقيقاتي و دواير دولتي -انجام آزمايشات فيزيكي خاك از قبيل دانه‌بندي، مقاومت خاكدانه‌ها، اندازه‌گيري حدود رطوبتي در خاك و …. در خصوص پروژه‌هاي تحقيقاتي ملي و استاني و نيز نمونه‌هاي ساير ارگانهاي دولتي -نظارت بر فعاليت و نتايج تجزيه خاك و آب و گياه بخش خصوصي و ارائه توصيه‌هاي كودي مناسب به منظور افزايش كمي و كيفي عملكرد و جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست -مطالعه و تحقيق در خصوص روشهاي مختلف تجزيه آزمايشگاهي و بهبود روشهاي تجزيه خاك، آب و گياه براساس شرايط استان با توجه به استانداردهاي جهاني -همكاري و هماهنگي با ساير بخشهاي تحقيقاتي در زمينه انجام تحقيقات كاربردي در مزارع، ايستگاهها و گلخانه‌ها -صدور مجوز تأسيس و راه‌اندازي آزمايشگاههاي خصوصي معرفي ايستگاه تحقيقات شوري، زهكشي و اصلاح اراضي رودشت كشور پهناور ما داراي منابع خاك وآب فراواني مي باشد كه بخش قابل توجهي از اين منابع با توجه به وجود محدوديتهايي براي كشت وكار مناسب نبوده و نيازمند اعمال مديريتهاي خاص مي باشد. سطح وسيعي از اراضي و حجم زيادي از منابع آبي موجود كشور به درجات مختلف با مشكل شوري مواجه مي باشد. واضح است كه راه حل اساسي براي اصلاح خاكهاي شور وسديمي ، بهسازي واصلاح اراضي از طريق آبشويي و احتمالاً كاربرد مواد اصلاح كننده است، البته جهت دستيابي به اين امر اولين گام طراحي و احداث شبكه هاي زهكشي مي باشد. همچنين در مورد مديريت و كاربرد آبهاي شور و لب شور راههاي مختلف از جمله اختلاط آب، كاربرد آب غير شور در اول فصل و بكار گيري آبهاي شور و لب شور در مقاطع ديگر فصل رشد گياه، كشت گياهان متحمل به شوري و انتخاب ارقام مقاوم تر نسبت به شوري ??..قابل بررسي است. ?از آنجا كه يكي از مشكلات اساسي در مناطق خشك و نيمه خشك كشور وجود آبهاي نامتعارف و لزوم كاربرد آن در بخش كشاورزي مي ياشد، اعمال مديريت صحيح در جهت كاربرد اين گونه آبها در جهت كشاورزي پايدار از اهميت ويژه اي برخوردار است.? به همين دليل و از آنجا كه استان اصفهان مي تواند مركز اينگونه تحقيقات قرار گيرد، از سال 1359 به همت گروه بررسيهاي خاك و آب اداره خاكشناسي وحاصلخيزي خاك استان اصفهان، مطالعات مقدماتي جهت انتخاب محلي به منظور انجام اينگونه تحقيقات شروع گرديد و در سالهاي 61 و 62 ايستگاه تحقيقات شوري رودشت اصفهان به تأييد مؤسسه تحقيقات خاك و آب رسيد. فعاليت هاي مقدماتي ايستگاه مذبور به شرح ذيل انجام گرديد: 1. تهيه نقشه توپوگرافي ايستگاه 2. حفر 50 عدد چاهك مطالعاتي ولايه شناسي و تعيين بافت لايه هاي خاك تا عمق 6 متري. 3. بررسي تغييرات سطح آب زير زميني در چاهكها در فواصل 10 روز به مدت 18 ماه . 4. بررسي نوسانات و تغييرات ماهيانه كيفيت آب زير زميني در چاهكها. 5. اندازه گيري ضريب آبگذري خاك در چاهكهادر سه نوبت. 6. اندازه گيري نفوذ پذيري خاك در نقاط مختلف ايستگاه. 7. احداث ايستگاه هواشناسي وجمع آوري آمار هواشناسي منطقه. 8. تهيه شناسنامه سابقه كشت و كار و عمليات اصلاحي براي هر يك از قطعات اراضي ايستگاه. 9. حفر پروفيلهاي مطالعاتي در قطعات آزمايشي وتهيه نمونه هاي خاك و انجام اندازه گيري‌هاي فيزيكي وتجزيه‌هاي شيميايي لازم. 10. بررسي تغييرات كيفيت آب رودخانه زاينده رود ( منبع تأمين آب ايستگاه) و زهكش مجاور ايستگاه بطور مستمر. در سال 1364 اجراي طرحهاي تحقيقاتي آغاز شد و تا پايان سال 1380 تعداد 106 ،عنوان طرح تحقيقاتي، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري، همكاري و اجراي طرحهاي ملي و از اين قبيل توسط اين بخش وبخشهاي ديگر مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان انجام گرفته است. راه اندازي و ادامه فعاليت ايستگاه در ساية تلاش وپيگيري آقاي مهندس هوشنگ يزداني رييس وقت بخش تحقيقات خاك وآب و آقايان ذبيح الله سعادتمند، منصور زارعي زياري ، حسنعلي اسماعيلي ، كورش كامجو، محمد علي علامه امكان پذير شده گرديد. مشخصات منطقه رودشت: رودشت و در فاصله حدود 40 تا 130 كيلو متري شرق شهر اصفهان و در دو طرف رودخانه زاينده رود واقع شده است. زاينده رود ، محدوده مزبور را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم نموده است. بيشتر مساحت يكصد هزار هكتاري رودشت ، تراس آبرفتي رودخانه زاينده رود مي باشد كه عمدتاً قسمت پاياب حوضه آبريز زاينده رود را شامل مي گردد و داراي اراضي هموار و حاصلخيز مي باشد و در صورت تأمين منابع آب زراعي ، درصد زيادي از آن داراي توان توليدي نسبتاٌ بالايي مي باشد. آب و هواي منطقه ، گرم و خشك بوده و ميزان بارش بين 60 تا 90 ميليمتر در نوسان مي باشد. رطوبت نسبي كم ( حدود 20 درصد در تير ماه ) و درجه حرارت ( حداكثر ) هوا حدود 37 درجه سانتيگراد در تير ماه مي باشد. خاكهاي منطقه كه برروي تراس آبرفتي قرار دارند ، عمدتآ داراي بافت سنگين و عميق بوده همراه با محدوديت هاي شوري و قليائيت مي باشد كه ميزان اين محدوديت از غرب به شرق افزايش مي يابد به نحوي كه در حوالي ورزنه تا گاوخوني ،‌اراضي را به صورت غير قابل استفاده كشاورزي تبديل نموده اند. براساس مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي رودشت ( فقط 46000 هكتار مطالعه شده ) حدود 20400 هكتار جزو اراضي درجه ?I و II ،2600 هكتار جزء اراضي درجه III ?وIV ?و حدود 22000 هكتار نيز جزو اراضي درجه? V معرفي گرديده است. اراضي درجه V شامل اراضي داراي وضعيت مشكوك و نامشخص مي باشد كه ضرورت دارد با انجام مطالعات بيشتر و دقيق تر ، زمينه عمران و اصلاح اراضي آنها را فراهم نمود. يكي از سريهاي عمده خاك كه در اراضي آلوده به شوري و قليائيت رودشت شناسايي گرديده است، سري زرنديد مي باشد محدوديت شوري و قليائيت در سريهاي خاك و سالهاي مختلف ، داراي نوسانات سالانه و فصلي مي باشد ، لذا استمرار آزمايشات و بررسيها در اينگونه اراضي ضرورت دارد. سطح زير كشت محدوده رودشت در سال 1360 حدود 8000 هكتار بوده كه در حال حاضر به حدود 26000 هكتار افزايش يافته و انتظار ميرود كه اين روند افزايشي با تأمين بيشتر منابع آب با سرعت بيشتري ادامه و گسترش يابد. تاريخچه و موقعيت ايستگاه تحقيقات شوري ، زهكشي و اصلاح اراضي رودشت : از سال 359 و همزمان با شروع مطالعات و اقدامات به‌منظور طراحي و اجراي شبكه هاي زهكشي و آبياري در رودشت، ‌ بررسيهاي مقدماتي و مطالعاتي از طرف اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان، به‌منظور راه اندازي و تأسيس ايستگاه تحقيقات شوري رودشت آغاز گردد. اين ايستگاه ، مهمترين ايستگاه تحقيقات شوري در كشور محسوب مي‌گرديد. و هدف از تأسيس آن ، انجام پژوهش و بررسيهاي لازم در زمينه هاي مختلف اصلاح اراضي شور و سديمي ، زهكشي ، مديريت آبهاي نامطلوب ، تحمل گياهان به شوري و خشكي ، تغذيه گياه و حاصلخيزي خاكها ، نياز آبي نباتات در شرايط شور، بوده است. به نحوي كه با توجه به گسترش اراضي مشابه در سطح استان و كشور، بتوان نتايج بررسيها را در ساير نقاط تعميم داد. مكان گزيني و انتخاب محل ايستگاه مزبور ، براساس بررسي نقشه هاي خاكشناسي و طبقه‌بندي اراضي منطقه ‌و نيز ساير مطالعات و ضوابط مورد نظر ، در محل فعلي ايستگاه در 65 كيلومتري شرق اصفهان و برروي اراضي سري خاك زرنديد( كه جزء اراضي كلاس V طبقه بندي اراضي براي آبياري بوده و داراي محدوديت زياد شوري و قليائيت مي باشد) ، صورت گرفته است. مساحت اوليه ايستگاه در سال 1361 قريب به 50 هكتار بوده و بعدها در سال 1366 و بنابر ضرورتهاي فني و نياز به گسترش فعاليتهاي ايستگاهي در سالهاي آتي 110 هكتار ديگر در غرب ايستگاه به اراضي فوق اضافه گرديد. بنابر اين در حال حاضر مساحت ايستگاه حدود 160 هكتار مي باشد. بررسي و تحليل طرحهاي تحقيقاتي : ???? از بدو فعاليت هاي پژوهشي در ايستگاه مزبور تا كنون تعداد 240 عنوان طرح تحقيقاتي انجام شده كه هر كدام ممكن است بين يك تا 7 سال به مورد اجرا قرار گرفته باشد . در اين قسمت تعداد طرحهاي اجرا شده برحسب مدت (سال) بخش تحقيقاتي، مجري طرح ،‌ موضوعات مورد بررسي و نوع گياه و ? مورد بررسي قرار گرفته است. الف – طرحهاي تحقيقاتي به تفكيك ?سال و بخش در ابتدا و از سالهاي 1364 و به لحاظ آنكه تجهيز و پي‌گيري امور زير بنايي ايستگاه به‌عهده بخش تحقيقات خاك و آب بود، فعاليتهاي پژوهشي نيز در ايستگاه ، منحصراً توسط بخش مزبور انجام گرفت . بتدريج و از سال 1371 به بعد ساير بخش هاي تحقيقاتي مركز نيز ، برخي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با مسايل شوري را در ايستگاه به اجرا در آوردند. بر اين اساس ، مجموع طرحهاي اجرا شده در ايستگاه رودشت از سال 1364 تا 1384 ، 240 مورد مي باشد كه به دو بخش طرحهاي مستقل و مشترك تقسيم مي‌گردند. طرحهاي مستقل بخش‌ها ، 180 طرح و طرحهاي مشترك 60 طرح مي‌باشد. بخش تحقيقات خاك و آب با 135 طرح مستقل، بالاترين آمار و بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر با 12 مورد ، بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي با 6 مورد و‌ بالاخره بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند با 1 طرح در رديف‌هاي بعد قرار مي‌گيرند. مشروح اين موارد در جدول 1 منعكس مي باشد. جدول 19: تعداد طرح تحقيقاتي اجرا شده به سال در سه دوره زماني سال تعداد كل طرح در دوره زماني خاك و آب اصلاح و تهيه نهال و بذر اصلاح و تهيه بذر چغندر قند فني و مهندسي كشاورزي مستقل مشترك مستقل مشترك مستقل مشترك مستقل مشترك 70-1364 48 47 ?a1 – 1a – – – – 75-1371 62 46 ?a3 8 c 1a- ?3 – – 4 C1 80-1376 92 42 d 2b? 9-a 31 ? 4 c1-a 31 1 ?b9 2 ?c1- d 2 ?a – طرح مشترك بخش تحقيقات خاك و آب و بخش اصلاح و تهيه نهال وبذر ?-bطرح مشترك بخش تحقيقات خاك و آب و بخش اصلاح و تهيه بذر چغندر قند c- طرح مشترك بخش تحقيقات فني و مهندسي و بخش اصلاح و تهيه نهال وبذر d- طرح مشترك بخش تحقيقات فني و مهندسي و بخش تحقيقات خاك و آب همانطور كه مشاهده مي گردد. اكثر طرحهاي تحقيقاتي توسط بخش خاك و آب اجرا شده است. تعداد طرحهاي تحقيقاتي در دوره زماني هفت ساله اول (1370-1364) ، 48 طرح، در دوره زماني پنج ساله دوم (1375-1371) ، 62 طرح،در دوره زماني چهار ساله سوم? (1380-1376) ، 92 طرح، انجام شده است. لازم به ذكر است كه در اين بخش هر طرح تحقيقاتي در هر سال كه در ايستگاه اجراء شده است يك طرح منظور شد وتجزيه و تحليل اين قسمت شامل تعداد عنوان طرح تحقيقاتي نمي گردد. ب – بررسي طرحها از نظر نوع فعاليت تحقيقاتي كليه طرحهاي اجرا شده براساس زمينه و نوع فعاليت تحقيقاتي آنها و واژه هاي كليدي مربوطه در 6 گروه دسته بندي شدند. زمينه هاي تحقيقاتي به ترتيب از بيشترين موارد اجرا شده به شرح زير بوده اند: كيفيت آب ، تحمل به شوري ارقام و مديريت كاربرد آبهاي شور، حاصلخيزي ، تغذيه گياه و مواد آلي ، زهكشي ، اصلاح اراضي و آبشويي و ? ?????? جدول 20: ?دسته بندي طرحهاي تحقيقاتي براساس نوع فعاليت گروه واژه هاي كليدي تعداد مورد در طرحهاي انجام شده الف كيفيت آب، تحمل به شوري ارقام ،‌مديريت كاربرد آبهاي شور 103 ب زهكشي و اصلاح اراضي و آبشويي 18 ج حاصلخيزي ، تغذيه گياهي و مواد آلي 17 د سيستمهاي آبياري (‌قطره اي ، باراني ) 15 ه مطالعات خاكشناسي و خصوصيات خاك 5 و به زراعي 1 ج – بررسي عنوان طرحها از نظر نوع گياه از مجموع106 طرح تحقيقاتي ، تعداد 100 طرح تحقيقاتي برروي محصولات مختلف به گرديده است. براساس جدول مذكور ، گياهان? مورد مطالعه در 6 گروه عمده شامل غلات ( گندم و جو) ، گياهان شرح جدول 3 اجراء صنعتي ( چغندر قند و پنبه ) ، گياهان علوفه اي (يونجه ، ذرت ، سورگوم) ، صيفي جات و سبزيجات ، گياهان دارويي و 1 گروه متفرقه شامل طرحهاي اصلاح زهكشي وخاكشناسي دسته بندي گرديدند . غلات با 54 طرح و پس از آن گياهان صنعتي با 24 طرح بيشترين تعداد عنوان طرح را به خود اختصاص دادند. جدول 21: بررسي طرحها بر اساس نوع گياه و محصول گروه گياه تعداد طرح 1 غلات (گندم و جو ) 54 2 علوفه ( يونجه – ذرت – سورگوم ) 14 3 دانه هاي روغني ( آفتابگردان – كلزا) 2 4 گياهان صنعتي ( چغندر قند ? پنبه ) 24 5 سبزيجات و صيفي جات ( تربچه ? پياز- گوجه فرنگي وگرمك) 5 6 گياهان دارويي 1 7 متفرقه ( اصلاح اراضي، زهكشي ، خاكشناسي و ?.) 17 ?بررسي مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه علي رغم پژوهشهاي انجام شده لازم است طرحهاي تحقيقاتي برروي دانه هاي روغني ، سبزيجات ، صيفي جات ، گياهان دارويي و همچنين برخي از درختان مثمر و غير مثمر توسعه يابد. بدون شك ايستگاه تحقيقات شوري رودشت ، بخوبي مي تواند به عنوان نماينده مناطق گرم و خشك كشور در سطح ملي ، پاسخگوي بسياري از مشكلات مربوط به كشت و آبياري در سطح استان و استانهاي مشابه باشد. برنامه هاي آينده بخش: حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه:? مطالعه و ارايه بهترين فرمول كودهاي ماكرو و ميكرو براي سبزيجات و صيفي جات در راستاي حفظ محيط زيست و مديريت پايدار كشاورزي بهينه نمودن مصرف كود در گياهان گلخانه اي، سبزيحات و صيفي جات مطالعه در مورد چگونگي برگشت مستقيم باقيمانده هاي گياهي به خاك در راستاي افزايش مواد آلي خاك. تهيه نقشه حاصلخيزي خاك استان. تعيين واكنش ارقام مختلف گياهان زراعي به مصرف مواد غذايي اصلي ومواد غذايي كم مصرف ( مانند روي ، آهن ، پتاسيم وغيره). نقش تغذيه متعادل در افزايش مقاومت گياهان در برابر آفات و بيماريها. تعيين حد بحراني عناصر غذايي ماكرو ( اصلي) و ميكرو ( ريز مغذيها) با توجه به سريهاي خاك در مناطق مختلف استان. بررسي ومطالعه راههاي افزايش راندمان مصرف كودهاي ماكرو و ميكرو. آبياري وفيزيك خاك : 1. بررسي تأثير خصوصيات فيزيكي خاك بر? عملكرد محصولات مختلف زراعي وباغي 2. تعيين نياز آبي وحساسيت در ختان ميوه استان به كمبود آب در مراحل مختلف رشد 3. بررسي اثر? مواد آلي ومواد نگهدارنده آب ( سوپر جاذب) بر روي خصوصيات فيزيكي وقابليت نگهداري آب در خاك. 4. بررسي اثر عمليات زراعي در كاهش تبخير از سطح خاك. 5. ارزيابي وتكميل مطالعات مربوط به نياز آبي گياهان زراعي وباغي در سطح استان. 6. تعيين كارآيي مصرف آب (WUE ) و افزايش آن در اراضي زراعي وباغي استان اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي: مطالعه تأثير مصرف كودهاي شيميايي بر روي منابع آب و اراضي تعيين آلودگي منابع آب و اراضي به عناصر سنگين ومضر و ارايه حدود بحراني اين عناصر. تعيين تحمل ارقام گياهان عمده زراعي به شوري و يونهاي ويژه در آب آبياري. بررسي روشهاي افزايش مقاومت گياهان نسبت به شوري طبقه بندي كيفيت آبها از نقطه نظر كشاورزي در استان مطالعه و بررسي در مورد بكار گيري روشهاي بهبود كيفيت آب آبياري. بررسي تحمل به شوري برخي از گياهان باغي و درختچه اي مصرف بهينه آب وكود در شرايط شور تعيين شاخص هاي پايدار در بهره وري از خاكها بررسي اثرات باقيمانده عناصر غذايي در خاك ، گياه ومحيط زيست. تعيين تحمل ارقام مختلف صيفي جات و سبزيحات نسبت به شوري. بررسي تأثير آب شور برروي گياهان زراعي وصفي جات روشهاي آبياري تحت فشار . مطالعه بر روي باكتريهاي اكسيد كننده گوگرد بررسي تأثير شوري بر ويژگيهاي ميكروبيولوژيكي خاك. تحقيقات بيولوژي خاك: در راستاي سياستهاي مؤسسه خاك وآب مطالعات مربوط به موارد ذيل? مد نظر مي باشد. ?توليد انواع ريز جانوران تثبيت كننده ازت استفاده مطلوب از فرآيند تثبيت بيولوژيكي ازت براي تأمين نياز ازته گياهان زراعي استفاده از ريز جانداران مفيد ( كودهاي ميكروبي فسفاته) براي تأمين فسفر مورد نياز گياه. استفاده از ريز جانداران سيلكاتي براي تأمين پتاسيم مورد نياز گياه استفاده از ريزجانداران توليد كننده هورمون براي افزايش عملكرد محصولات كشاورزي . خاكشناسي: 1. انجام مطالعات همبستگي خاكهاي استان 1. به هنگام كردن اطلاعات گذشته خاكشناسي 2. ارزيابي و تعيين پتانسيل توليد اراضي براي محصولات زراعي و باغي استان 3. ايجاد وتجهيز پايگاه اطلاعات جغرافيايي با امكانات سخت افزار ونرم افزار 4. ارزيابي تناسب اراضي. 5. ايجاد بانك اطلاعاتي خاك، آب و اقليم به منظور تجزيه وتحليل داده هاي مورد نياز. 6. مينرالوژي خاكها و بررسي تخليه آنها از پتاسيم. 7. تعيين و شناسايي وبه نقشه در آوردن خاكهاي شور ، گچي ، آهكي وطبقه بندي آنها. 8. بــــررسي وضعيت تغيير كــاربري اراضي مستعد كشاورزي در واحدهاي هيدرولوژيك حوضه آبريز زاينده‌رود. 9. تعيين مناطق ممنوعه جهت توسعه شهري ، صنعتي واز اين قبيل در سطح استان تعداد بازديد کنندگان : 183 Copyright. 2005 Icrasn.ir , All rights reserved

2005/05/01

ا

تلفن تماس O9133166419

ابطحي جواد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود ( 65780 هكتار)‌ اسدي – رحماني مجتبي يحيي آبادي كاهش مصرف كودهاي ازتي از طريق افزايش پتانسيل تثبيت بيولوژيك ازت در مناطق كشت لوبيا اشراقي ايرج طرح تأثير كودهاي ازته و فسفره برروي عملكرد محصول سيب زميني اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم تابستانه اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه انصاري پور ابراهيم بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاس روي محصول و عيار چغندر قند انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته دمبرگ چغندر قند با ميزان محصول و عيار انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته و برگ چغندر قند با عيار و ميزان محصول انصاري پور ابراهيم طرح تعيين رابطه ميزان ازت نيتراته دمبرگ چغندرقند در طول فصل باميزان محصول و درصد قند انصاري پور ابراهيم مقايسه روشهاي اندازه گيري ظرفيت كاتيونهاي تبادل و سديم قابل تبادلي خاك انصاري پور ابراهيم نقش آهن در افزايش با ردهي محصولات مختلف زراعي و روش شناخت كلاتها از تركيبا ت غير كلاته ايراني پور رامين بررسي اثرات مصرف دو نوع كود پتاسه بر عملكرد محصولات زراعي ( ذرت علوفه اي ) و تغييرات كلردر خاك و گياه ايراني پور رامين بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد پتانسيل گندم در مزارع زارعين ايراني پور رامين تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول ذرت ايزد پناه بيژن مطالعا ت خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( نيمه تفصيلي ) منطقه رودشت ايزد پناه بيژن مطالعات تفصيلي خاكشناسي طبقه بندي اراضي منطقه رودشت باقري محمد رضا بررسي امكان محلولپاشي توام كودهاي ريز مغذي و سموم علف كش آفت كش ) روي محصول گندم بختياري گودرز تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز پياز بختياري گودرز تعيين ميزان مواد غذايي مورد نياز برنج بختياري گودرز تعيين ميزان مواد غذايي مورد نياز گندم بختياري گودرز مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند بختياري گودرز مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت اول ( 7400 هكتار) پناهي خدابخش بررسي اثرات كاربرد عناصر فسفر ريز مغذي ها بر عوامل كمي و كيفي بذر و علوفه توليدي يونجه ( دو رقم ) پناهي خدابخش بررسي ايزوترم هاي جذب و رها شدني فسفر و پتاسيم در سريهاي مختلف خاكهاي اصفهان پناهي خدابخش تأثير رژيمهاي مختلف كودي و آبياري بر عملكرد دو رقم سيب زميني پناهي خدابخش تأثير محدوديت آبياري بر عوامل كمي و كيفي ارقام تجارتي سيب در مرحله ابتدايي رشد تومانيان نور آير بررسي مشخصات مرفولوژيكي ، شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي شاخص ايران ( شيتهاي بم ، كرمان ، رفسنجان، سيرجان ) تومانيان نور آير تعيين تناسب اراضي و پتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايران تومانيان نور آير منشاگچ در منطقه شمال غربي استان اصفهان تومانيان نور آير ميكرومرفولوژي خاكهاي گچي منطقه شمال غربي استان اصفهان حاجوي علي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اوشيان (8645 هكتار) حقيقت اسماعيل بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري بر روي گياه خيار به روش قطره اي حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز انار حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز بادام حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز سيب سميرم حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز مو ( انگور) حقيقت اسماعيل تعيين تبخير و تعرق پتانسيل كلزا در شرايط استاندارد ( به روش لايسيمتري) حقيقت اسماعيل تعيين دور و عمق آبياري در زراعت كلزا خليفه صادقي تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام جو خليفه صادقي تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم خليفه صادقي تعيين ميزان آب آبياري و كود شيميايي مورد نياز ارقام اسپرس خليفه صادقي تعيين ميزان آب آبياري و كود شيميايي مورد نياز ارقام يونجه خليفه صادقي تعيين نياز غذايي گندم اميد درخشنده پورعباس آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد- روشن – آزادي – بزوستاياو كرج يك درخشنده پورعباس استفاده از حد بحراني نيترات پاي بوته سيب زميني بمنظور كاهش مصرف كودهاي ازته درخشنده پورعباس بررسي اثر مقادير مختلف فسفر برروي ارقام پنبه درخشنده پورعباس بررسي اثر نشاء كاري روي چغندرقند (پيش طرح ) درخشنده پورعباس بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست ) بر عملكرد و خواص فيزيكو شيميايي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند درخشنده پورعباس بررسي اثرات كمپوست و گوگرد در افزايش عملكرد گندم درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت درخشنده پورعباس بررسي و تعيين اثر فسفر باقيمانده موجود در خاك روي محصولات چغندر قند و گندم درخشنده پورعباس بررسي و تعيين ميزان كودهاي ازته و فسفره رقم اميد درخشنده پورعباس تعيين اثر متقابل آب و كود روي محصول پياز درخشنده پورعباس تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر برروي پنج رقم گندم درخشنده پورعباس تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر برروي چهارواريته جو درخشنده پورعباس تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم برروي محصول گندم درخشنده پورعباس تعيين نيازغذايي سيب زميني به كودهاي فسفره ازته و پتاسه درخشنده پورعباس طرح بررسي و تعيين نياز غذايي دو واريته جو درخشنده پورعباس طرح تأثير كود ازته برروي محصول پياز درخشنده پورعباس طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه درخشنده پورعباس كاليبراسيون آزمون خاك بمنظور توصيه كود فسفره در زراعت گندم درخشنده پورعباس كنترل فرمولهاي كودي روي گندم در مزارع زارعين درخشنده پورعباس مقايسه اثرات كلات آهن داخلي باسكوسترن 138 در معالجه كلروز آهن درختان ميوه درخشنده‌پور- پناهي- بلالي تغييرات زماني غلظت عناصر غذايي در قسمتهاي مختلف گياه گندم ( الگوي جذب) ‌درخشنده‌پورعباس- سعيد رومي زاده بررسي نقطه بحراني فسفروپتاسيم برروي محصول سيب‌زميني دشتي زاده محمد نتايج بررسيهاي مربوط به استفاده از پوشش پلاستيك ( پيش رس كردن خيار) دهقاني محسن استفاده از تكنولوژي مغناطيسي جهت استفاده بهينه از منابع آب و افزايش رشد گياهان دهقاني محسن بررسي تأثير رژيم هاي مختلف كاشت بر مقدار آب مصرفي پنبه( كاشت مستقيم و نشاء كاري ) دهقاني محسن تأثير رژيم هاي آبياري بر عملكرد محصول يونجه و راندمان مصرف آب رحماني حميد رضا استفاده بهينه از پسابهاي صنعتي در كشاورزي رحماني حميد رضا بررسي‌وضعيت نيترات در‌خاك‌و‌‌گياه اراضي‌كشاورزي‌براآن اصفهان رضايي مصلح الدين اثر رژيم آبياري وتراكم گياه بر عملكرد دو رقم پنبه رضايي مصلح الدين اثر متقابل آب وكود ازته برروي عملكرد پنبه رضايي مصلح الدين بررسي دور و ميزان آب آبياري پنبه رضايي مصلح الدين بررسي دورو ميزان آب آبياري پنبه به روش كسر رطوبتي خاك رضايي مصلح الدين بررسي شاخص هاي مختلف پايداري خاكدانه و اثر بافت خاك و نوع و مقدار مواد آلي بر آنها رضايي مصلح الدين تعيين آب مصرفي پتانسيل سيب زميني به روش لايسيمتري رضايي مصلح الدين تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه يونجه به روش لايسيمتري رضايي مصلح الدين غربال كالتيوارهاي جديد چغندر قند تحت تنش شوري در گلخانه ومزرعه رنجي ذبيح اله – محمدفيضي– حميد رضا ابراهيميان تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي رومي زاده سعيد استفاده از حد بحراني نيترات در پاي بوته هاي محصول سيب زميني به منظور مصرف كودهاي ازته رومي زاده سعيد بررسي اثرات گوگرد و قابليت جذب عناصر كم مصرف روي درختان سيب با و بدون مصرف كود دامي رومي زاده سعيد تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم برروي محصول سيب زميني رييسي فرهود تأثير رژيمهاي آبياري و تاريخ برداشت روي خواص كمي و كيفي ارقام كوزيما و مورن رييسي فرهود تأثير رژيمهاي آبياري و مقادير مختلف ازت برروي كيفيت و كميت چغندر قند رييسي فرهود تأثير مقادير ازت و فسفر و پتاسيم در كميت سيب زميني رقم كوزيما رييسي فرهود تعيين آب مصرفي چغندر قند و تأثير تقليل آبياري آخر فصل رشد بر عملكرد قند رييسي فرهود تعيين آب مصرفي سيب زميني رييسي فرهود تعيين رابطه توليد و مقدار آب در گندم روشن رييسي فرهود تعيين مقاومت گندم قدس و روشن به محدوديت و تنش آبي رييسي فرهود كنترل فرمولهاي كودي روي سيب زميني در مزارع زارعين رييسي فرهود مقايسه اثرات كودهاي آلي آهن دار زارعي بررسي اثرات مصرف كود آلي كمپوست و ازت برروي محصول چغندر قند و گندم و خواص خاكها زارعي علي محمد آ زمايشات كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده روي ذرت اصفهان زارعي علي محمد اثرات كمپوست در تناوب گندم و چغندر قند زارعي علي محمد آزمايشات اثر كودهاي آلي و شيميايي روي محصولات ذرت و پياز زارعي علي محمد استفاده از نتايج تجزيه بافت و برگ گياهان براي تعيين كميود عناصر غذايي ( ترجمه) زارعي علي محمد بررسي اثر مواد اصلاح كننده توام با كشت يونجه در تغييرات فيزيكو شيميايي خاك زارعي علي محمد بررسي اثرات ازت و پتاسيم روي گندم نويد زارعي علي محمد بررسي اثرات كود كمپوست در تناوب چغندر قند و گندم زارعي علي محمد بررسي نياز غذايي ارقام گندم عدل و آزادي در اصفهان زارعي علي محمد بررسي و تعيين نياز غذايي واريته هاي عدل ، روشن و آزادي زارعي علي محمد بررسي و كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده برروي ذرت اصفهان زارعي علي محمد تعيين اثرات كود شيميايي و كود آلي ( فاضلاب شهري) روي پياز زارعي علي محمد تعيين اثر پتاسيم و ازت و فسفر روي ارقام گندم عدل و آزادي زارعي علي محمد تعيين اثر مقاديرمختلف بذر و كود شيميايي و زمان كاشت برروي گندم روشن زارعي علي محمد تعيين رابطه بين زمان كاشت و ميزان كاشت و ميزان بذر و كود برروي گندم زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو ريحان و والفجر زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو والفجر و ريحان زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي خاك در مزارع گندم 11 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي واريته هاي مختلف ذرت زارعي علي محمد تهيه نقشه حاصلخيزي خاك اراضي كشاورزي استان اصفهان زارعي علي محمد تهيه نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاههاي تحقيقاتي زارعي علي محمد طرح بررسي تراكم بوته ها در واحد سطح برروي چغندر قند زارعي علي محمد طرح تأثير كود شيميايي و آلي برروي محصول پياز زارعي علي محمد طرح تأثير كود شيميايي و آلي برروي محصول سيب زميني زارعي علي محمد طرح تأثير كودهاي معدني برروي سه واريته ذرت زارعي علي محمد طرح تعيين اثر شخم و ديسك و مقادير كودهاي شيميايي روي گندم زارعي علي محمد طرح تعيين نياز غذايي ارقام مختلف ذرت علوفه اي ( سه رقم جديد) زارعي علي محمد كنترل فرمولهاي كودي برروي محصول ذرت علوفه اي زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم – قدس گراس اميد و روشن( تحقيقي – ترويجي ) زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم اصفهان زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي آلي و شيميايي برروي محصول پياز و ذرت اصفهان زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات سويا در مازندران زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات عمده زراعي استان فارس ( گندم ، چغندر قند ، پنبه) زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم ، پنبه ، كنف مازندران زارعي علي محمد نتايج ازمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم و چغندرقند در شيراز زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم وپنبه در مازندران زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي ذرت دانه اي اصفهان زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي گندم و جو اصفهان زارعي علي محمد نتايج توصيه كودي براساس تجزيه خاك در طرح محوري گندم زارعي علي محمد نتايج مصرف كود آلي كمپوست زباله شهري در تناوب گندم و چغندر قند زارعي علي محمد نقش عوامل مؤثر در فرسايش خاك و تأثير مصرف مواد آلي در زراعت زارعي علي محمد نكاتي چند در زمينه كمپوست زباله شهري زنگنه سيما مجتبي يحيي آبادي بررسي ميكوريزاي و زيكولار – آربوسكولار مزارع سيب زميني مبتلا به كمبود روي در شهركرد ساعدي محمود بررسي تأثير تقسيط ازت برروي عملكرد و ارتفاع بوته برنج لاين 7 ساعدي محمود بررسي تعيين نياز غذايي برنج (رقم چمپامحلي ) در اراضي شاليكاري اصفهان ساعدي محمود بررسي مصرف مقادير مختلف مواد آلي – ازت – فسفر در خزانه برنج ساعدي محمود بررسي و ارزيابي مقاومت به خشكي در محصولات خانواده كدوييان ساعدي محمود تعيين نياز غذايي گندم براساس مواد غذايي خاك در مزارع گندم ساعدي محمود طرح بررسي شرايط آب و خاك در مناطق برنجكاري اصفهان ساعدي محمود كاليبراسيون فسفر برروي گندم ( قدس – آزادي ) در مزارع زارعين ساعدي محمود كنترل و توصيه كود فسفره براساس تجزيه خاك روي گندم در مزارع زارعين سبط روضاتي محمود آزمايش تأثير مقادير مختلف آب برروي تأثير پذيري گندم روشن نسبت به مقادير ازت سبط روضاتي محمود بررسي اثرارتفاع آب آبياري و كشت داخل كيسه پلاستيك درجلوگيري ازحركت وتجمع املاح درطوقه ريشه خربزه سبط روضاتي محمود بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي وسريهاي خاك در زراعت چغندرقند استان اصفهان سبط روضاتي محمود بررسي تأثير كيفيت آب آبياري در ميزان توليد محصول و حساسيت گياه به شوري سبط روضاتي محمود بررسي تأثير كيفيت آب آبياري در تغييرات شوري خاك سبط روضاتي محمود تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز پنبه سبط روضاتي محمود تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز خربزه سبط روضاتي محمود تعيين رابطه مقادير متفاوت شستشو كود با بيماري بوته ميري خربزه سبط روضاتي محمود جلوگيري از تجمع نمك در خاك با شستشوهاي مختلف سبط روضاتي محمود طرح كاليبراسيون فسفر برروي چغندر قند سبط روضاتي محمود طرح اثر باقيمانده كود كمپوست برروي محصول پياز سبط روضاتي محمود طرح بررسي اثر آبياري در مراحل مختلف رشد برروي گندم سبط روضاتي محمود طرح بهبود تغذيه آهن در گياه از طريق مصرف گوگرد سبط روضاتي محمود طرح زمان مصرف فسفر برروي چغندر قند سبط روضاتي محمود طرح سنجش مقادير مواد غذايي برروي گندم در گلپايگان سبط روضاتي محمود طرح كاليبراسيون فسفر برروي گندم سبط روضاتي محمود كشت خربزه با استفاده از سرپوش و بدون سرپوش پلاستيكي بمنظور پيش رس كردن سبط روضاتي محمود مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت دوم ( 3560 هكتار) ستار – خدابخش پناهي بررسي تأثير آب و كود در سيستم آبياري تحت فشار قطره اي و سطحي ستارمصطفي اثر روشهاي مختلف آبشويي در تعادل املاح خاك ستارمصطفي اصول آبياري از انتشارات بخش خاكشناسي و حاصلخيزي خاك ستارمصطفي امكانات بهره برداري از منابع آب و خاك بمنظور توسعه كشاورزي ستارمصطفي برآورد ضريب مانينگ در شرايط مختلف هيدروليكي در آبياري فارو ستارمصطفي بررسي تأثير آبشويي در تغييرات و تعادل نمك در خاك ستارمصطفي بررسي طرح منطقه اي كردن كشت در استان اصفهان ستارمصطفي بررسيهاي فيزيك خاك ( مطالعات مقدماتي بمنظور اجراي پروژه زهكشي دشت شمال گلپايگان ) ستارمصطفي تأثير دور آبياري باراني بر عملكرد يونجه ستارمصطفي تأثير رژيمهاي آبياري بر‌عملكرد محصول‌و‌راندمان مصرف آب‌يونجه ستارمصطفي تأثير شدت جريانهاي مختلف در راندمان آبياري ذرت به روش فارو ستارمصطفي تحقيق در آبشويي خاكهاي شور و قليايي گلپايگان ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل جو به روش لايسيمتري ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم (M-70-12 (مهدوي) ستارمصطفي تعيين اثرات متقابل مقادير مختلف آب و كود تعيين بهترين ورايته ذرت از نظر مقاومت به كم آبي يا توليد و عملكرد بيشتر دانه و علوفه ستارمصطفي تعيين دبي مناسب در شيبهاي مختلف مزرعه در آبياري ذرت ستارمصطفي تعيين رابطه بين تبخير و آب مصرفي چغندر قند ستارمصطفي تعيين رابطه توليد دانه ذرت با آب آبياري ستارمصطفي تعيين روند تغييرات و كيفيت شيميايي زه آبها در اراضي دشت شمال گلپايگان ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل جو به روش لايسيمتري ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گندم ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع ستارمصطفي تناوب آب و خاك و گياه براي كاربرد آبياري قطره اي ستارمصطفي تهيه مدل و برنامه كامپيوتري در طراحي آبياريهاي سطحي ستارمصطفي خصوصيات هيدروليكي خاكهاي Fluventic Camborthids ستارمصطفي راهنماي آبياري سطحي در استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري ستارمصطفي طرح احياء و توسعه كشاورزي دشت خان ميرزا از منطقه چهارمحال بختياري ستارمصطفي طرح تأثير انيدريد سولفورو در بهبود كيفيت شيميايي آبها روي چغندر قند ستارمصطفي طرح تأثير مشتقات گوگرد در اصلاح اراضي شور و قليايي و بررسي اثر ثانويه آنها ستارمصطفي طرح زهكشي و احياء اراضي دشت جونقان – چهار محال بختياري ستارمصطفي كاربرد مواد اصلاح كننده در اصلاح اراضي شور و قليايي ستارمصطفي گزارش مقدماتي طرحهاي زود بازده و اشتغال زاي منطقه چهار محال بختياري ستارمصطفي گزارش بررسي مقدماتي مسايل خاك و آب و امكان زهكشي منطقه رودشت اصفهان ستارمصطفي مدل تلفيقي برآورد حجمي سيلاب در حوزه هاي فلات مركزي ايران ستارمصطفي مديريت آب در روش آبياري سطحي در مزرعه ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري ذرت به روش فارو ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري گندم به روش نواري سعادتمند غلامرضا بررسي مشخصات مرفولوژيكي ، فيزيكي ، شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي شاخص ايران ( مناطق طبس آبدوغي- معدن چاه سرب و زابل) سعادتمند غلامرضا تهيه بانك اطلاعات مكاندار حاصلخيزي خاك در كشور سعادتمند غلامرضا مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (تودشك و الله آباد) سعادتمند غلامرضا مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (قهي – سگزي – زفره ) سعادتمند غلامرضا مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي واقع در شرق اصفهان (ورطون ، قهوج) سعادتمند غلامرضا مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه قلعه عبداله از توابع شهرستان اصفهان سعادتمند غلامرضا مطالعه نيمه تفصيلي ارزيابي كيفي تناسب اراضي محصولات استان اصفهان زراعي در منطقه فريدن سيفي بناب سيروس اثر علف كشها و تأثير پذيري چغندر قند به كودهاي شيميايي سيفي بناب سيروس بررسي تأثير كودهاي شيميايي در سري‌هاي مختلف خاك روي چغندر قند سيفي بناب سيروس تعيين مناسبترين تاريخ كاشت و برداشت و مقادير كودهاي شيميايي برروي محصول چغندر قند سيفي بناب سيروس طرح تقسيط ازت برروي گندم سيفي بناب سيروس طرح روش مصرف كود برروي چغندر قند سيفي بناب سيروس طرح مقايسه كشت نم كار و خشكه كار برروي چغندر قند سيفي بناب سيروس نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميايي شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم اميد در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم سرداري در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (بادي ) در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (زردنك) در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (سرخه) در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي و تعيين قدرت توليدي ديمزارهاي منطقه ( گندم ديم ) شكوهي مسعود تعيين مقدار و نوع بذر گندم ديم شكوهي مسعود طرح بررسي اثرات كودهاي شيميايي در ديمزارها شكوهي مسعود طرح تعيين حبوبات و نباتات مرتعي مناسب ديم شكوهي مسعود طرح تعيين قدرت توليدي ديمزار ها در شرايط زارع و كنترل شده شكوهي مسعود كنترل آبكندها و احداث آبراهه ها شكوهي مسعود گزارش فعاليتها و نتايج تحقيقات گروه حفاظت خاك و آب اصفهان شهابي علي اصغر بررسي اثر محلولپاشي ازت به همراه سم فنيتريتون بر پروتيين دانه گندم شهابي علي اصغر بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد پياز شهابي علي اصغر بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و خصوصيات كيفي سيب قرمز سميرم شهابي علي اصغر بررسي تأثير توأم عناصر غذايي ميكرو و ماكرو بر عملكرد ذرت شهابي علي اصغر بررسي تأثير محلولپاشي كلسيم روي سفتي گوشت ميوه در سيب قرمز لبناني شهابي علي اصغر بررسي تأثير منابع مختلف كود ازته در عملكرد ذرت شهابي علي اصغر بررسي و مقايسه اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت چغندر قند شهابي علي اصغر تعيين معيارهاي كيفي ميوه هاي صادراتي با مصرف بهينه كود و آب در كشور شهابي علي اصغر تعيين مناسبترين رقم مقاوم كلزا و نسبت به شوري آب و آبياري شهابي علي اصغر شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي و بهينه سازي مصرف كود در باغات سميرم شيخ زين الدين مطالعات اجمالي در باره منابع اراضي منطقه زرد كوه بختياري (29300 هكتار) صانعي فريدون تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز سيب زميني صانعي فريدون تعيين بهترين ميزان مواد غذايي مورد نياز چغندرقند صلحي محمود بررسي اثرات بر در عملكرد كمي و كيفي چغندر قند صلحي محمود بررسي توازن ( بالانس ) پتاسيم در خاكهاي زير كشت برنج صلحي محمود بررسي توازن ( بالانس ) پتاسيم در خاكهاي زير كشت گندم صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) صمدي مجيد مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه اصفهان (1120 هكتار) عسگري مجيد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه نيوان نار گلپايگان عقدايي مينا اثر رژيم هاي آبياري و اندازه پياز مادري بر كميت و كيفيت بذر پياز رقم گراس ارلي گرانو عقدايي مينا اثر متقابل آب و كود برروي ذرت رقم 704 عقدايي مينا استفاده از نتايج تجزيه بافت و برگ گياهان براي تعيين كمبود عناصر غذايي ( ترجمه) عقدايي مينا بررسي آبشويي نيترات از منابع كودهاي اوره و Scu با دو برنامه آبياري و با استفاده از لايسيمتر عقدايي مينا بررسي اثر مواد آلي بر كاهش مصرف آب گياهان زراعي با ( تناوب گندم و پياز ) عقدايي مينا بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني بر خواص كمي و كيفي چغندر قند عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل پياز به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه پنبه به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه يونجه به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين اثر متقابل كودهاي شيميايي و آب برروي ارقام جو عقدايي مينا تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كودهاي شيميايي و آب آبياري روي ارقام مختلف جو عقدايي مينا تعيين تأثير متقابل آب و كود برروي عملكرد سه واريته ذرت عقدايي مينا رابطه متقابل آب و كود برروي چغندر قند عقدايي مينا روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنماييهاي كودي استان اصفهان (ترجمه) عقدايي مينا طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي عقدايي مينا طرح ميزان آب و تأثير كودهاي شيميايي روي محصول چغندر قند عقدايي مينا مطالعه رژيم حرارتي و رطوبتي خاك عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي گندم عقدايي مينا مقايسه واريته هاي گندم در خاكهاي شور غازانشاهي جواد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه كبوتر آباد اصفهان اصفهان (1400 هكتار) فاموري جلال مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي محمد آباد اصفهان (250 هكتار) فيضي محمد ارزيابي ارقام و لاينهاي گندم در شرايط شوري فيضي محمد ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم دو روم در شرايط تنش شوري فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب بر عملكرد محصول گندم فيضي محمد بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه گرمك به روش آبياري قطره اي فيضي محمد بررسي اثر مصرف پس آب فاضلاب شهري روي خاك و گياه فيضي محمد بررسي تأثير سطوح مختلف شوري آب آبياري بر روندرشد ارقام پنبه فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب آبياري برروي گياه يونجه با روش آبياري باراني فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب بر عملكرد محصول چغندر قند فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب آبشويي بر سديم زدايي فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب در شوري زدايي خاكهاي رودشت اصفهان فيضي محمد بررسي تأثير مواد آلي از منابع مختلف برروي خواص فيزيكو شيميايي خاك و عملكرد فيضي محمد بررسي خصوصيات كمي و كيفي و مقاومت به شوري ارقام گندم فيضي محمد بررسي رابطه كيفيت آب آبياري و سهم آبشويي با عملكرد ذرت دانه اي فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول پنبه فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد آفتابگردان فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد جو فيضي محمد بررسي و تعيين عمق و فاصله مناسب زهكشهاي فرعي ايستگاه رودشت فيضي محمد تأثير كيفيت آب آبياري بر خصوصيات شيميايي خاك فيضي محمد تعيين دور و ميزان آب آبياري برروي محصول چغندر قند فيضي محمد تعيين و مقايسه راندمان دو روش آبشويي در خاكهاي ايستگاه رودشت اصفهان فيضي محمد طرح تأثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاكهاي شور و قليايي رودشت فيضي محمد گزينش ژرم پلاسمهاي مقاوم به شوري فيضي محمد مدل كامپيوتري شبيه سازي عملكرد سويا و تعيين اندازه مخزن آب به منظور آبياري تكميلي فيضي محمد مصرف بهينه كود در شرايط شور فيضي محمد مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي روي گل سرخ در كاشان قاضي زاهدي علي اصغر اثر مقادير شوري آب آبياري برروي عملكرد ارقام جو و خواص شيميايي خاك قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور در عملكردارقام سور گوم قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور درعملكرد ارقام ذرت علوفه اي قاضي زاهدي علي اصغر مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن ( چهار شيت) قاضي زاهدي علي اصغر مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي رودشت-نجف آباد اصفهان قاضي زاهدي علي اصغر مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه ساوه ( 21000 هكتار) قاضي زاهدي علي اصغر مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شور گندم قندي ا كبر – محمد فيضي ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد در شرايط تنش شوري قيومي حميد گزارش مطالعات مقدماتي سد كوچك خاكي ميدانك ( گزارش مشترك) قيومي حميد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه كوهرنگ قيومي حميد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل قيومي حميد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه چهار تخته شهركرد قيومي حميد مطالعات نيمه تفصيلي و اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن قيومي محمدي حميد ارزيابي تغيير كاربري اراضي مستعد كشاورزي در واحد هيدرولوژيك برخوار – اصفهان قيومي محمدي حميد ارزيابي ناحيه اي ( بررسي منابع خاك و آب متقاضيان ) قيومي محمدي حميد ارزيابي ناحيه اي استان اصفهان در سال 1373 قيومي محمدي حميد بررسي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان 1370-1330 قيومي محمدي حميد بررسي مشخصات خاكهاي شاخص ايران ( يك ميليونيم) قيومي محمدي حميد طرح مطالعات ژئو پدولوژيك واحد هيدرو لوژيك سميرم قيومي محمدي حميد كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات قيومي محمدي حميد مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان (منطقه دهق) قيومي محمدي حميد مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه علويجه و مورچه خورت) قيومي محمدي حميد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( باغ انقلاب) قيومي محمدي حميد مطالعات ژئو پدولوژيك واحد هيدرولوژيك داران – دامنه ( حوزه آبريز زاينده رود) قيومي محمدي حميد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت فلارد كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري در عملكرد محصول گندم كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري منابع خاك و آب در توليد چغندر قند و عملكرد قند در هكتار كرباسچي محمد بررسي تأثيرات متقابل شوري خاك و آب در عملكرد محصول گندم و تعيين روابط مؤثر قابل تعميم كرباسچي محمد بررسي شناخت عوامل موجد كلروز آهن كرباسچي محمد بررسي كاشت چغندر قند در اراضي زارعين كرباسچي محمد تعيين نياز غذايي حبوبات ( لوبيا) كرباسچي محمد كنترل فرمولهاي كودي روي لوبيا در مزارع زارعين گروه مشاور فني بررسي درخواستهاي متقاضيان و ارائه روشهاي اصولي بهره برداري از منابع خاك و آب گلچين تعيين رابطه ESP خاك در حال تعادل با SAR هاي مختلف محلول خاك محلوجي مهرداد – فيضي بررسي ارقام و لاينهاي جو متحمل و مقاوم به شوري در آزمايشهاي مشاهده اي و مقايسه عملكرد محلوجي مهرداد – فيضي بررسي تحمل به شوري ارقام‌‌ ‌ولاينهاي جودرآزمايش ارزيابي مشاهده‌اي محلوجي مهرداد – فيضي بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي متحمل به شوري جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت اراضي شور منطقه معتدل محمدي عليرضا بررسي اثر مواد اصلاح كننده توام با كشت يونجه در تغييرات فيزيكو شيميايي خاك محمدي مهدي بررسي و تعيين همبستگي خاكهاي بخش جنوبي – شرقي و شمال منطقه خشك مركزي ايران ( استان يزد مناطق شرقي و شمال اردستان ) جلد اول محمدي مهدي روش تهيه مونوليت خاك محمدي مهدي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مركز آموزش كشاورزي مهاباد محمدي مهدي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه ‌بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه طرح بهبود كشت برنج محمدي مهدي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه سرخس محمدي مهدي گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سرخس محمدي مهدي مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي زير سدكارون ( 100000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق مختلف چهارمحال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) اجمالي 48000 هكتار و نيمه تفصيلي 10500 هكتار محمدي مهدي مطالعات ارزيابي اراضي و كاربرد 750 هزار هكتار از اراضي منطقه اصفهان محمدي مهدي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان محمدي مهدي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي دزك(2300هكتار) محمدي مهدي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي عدالت (2800 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان چهار محال و بختياري ( مناطق شهركرد – بروجن) 170000 هكتار محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد ( 3000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي فضاي سبز مركز انرژي اتمي اصفهان (1000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه الشتر لرستان (21250 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه كوهدشت (24000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اصفهانك (‌1420 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اندلان ( 3600 هكتار) محمدي مهدي مطالعات هماهنگي خاكهاي استان اصفهان – يزد – چهار محال بختياري محمدي مهدي مطالعه ارزيابي اراضي منطقه حدود 1600000 هكتار از اراضي منطقه انارك نايين محمدي مهدي مطالعه ارزيابي اراضي منطقه نايين (150000 هكتار) محمدي مهدي مطالعه و بررسي انواع ، پراكنش و بهره وري خاكهاي گچي منطقه مركزي استان اصفهان مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور مرجوي عليرضا بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم مرجوي عليرضا بررسي اثرات كمپوست در تناوب گندم – چغندر قند مرجوي عليرضا بررسي تأثير ريز مغذي ها در كاهش يا افزايش جمعيت و خسارات آفات و بيماريها و علفهاي هرز مهم گندم مرجوي عليرضا بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو مرجوي عليرضا بررسي روند تجمعي بعضي از عناصر سنگين در خاك و گياه در اثر تيمارهاي كمپوست شهري و لجن فاضلاب مرجوي عليرضا تأثير عناصر ريز مغذي و اثر متقابل آنها بر افزايش توليد گندم آبي ملازاده ارزيابي ناحيه اي و شناسايي خاك ايستگاه اصلاح بذر اصفهان ملازاده ايرج مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد زاينده رود ( 468600 هكتار) منتجبي نصرت اله تعيين بهترين ميزان و روش مصرف فسفر در زراعت كلزا منتجبي نصرت اله تعيين نياز غذايي آفتابگردان در شرايط شور و غير شور منوچهري نصراله نكاتي در زمينه كيفيت آب آبياري مهجوري سعيد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تهيه نهال و بذر فريدن (520 هكتار) موسوي احمد – رضا امين پور اثرات عناصر مس و آهن بر كميت و كيفيت ارقام پياز اصفهان موسوي احمد – رضا امين پور اثرات عناصر مس و آهن بر كميت و كيفيت بذر پياز رقم تگزاس ارلي گرانو 502 موسوي احمد – رضا امين پور تأثير كود آلي ، ازت و مقدار آبياري بر عملكردكمي و كيفي گل محمدي موسوي احمد – رضا امين پور تعيين زمان و مقدار نياز گياه سيب زميني به ازت با استفاده از دستگاه كلروفيل سنج نوربخش فريدون بررسي مشخصات مورفولوژيكي ، فيزيكي ، شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي شاخص ايران نوربخش فريدون تأثير آب و هوا و پستي و بلندي در تشكيل خاك در يك رديف اقليمي پستي و بلندي از چهار محال بختياري تا اصفهان نوربخش فريدون تهيه نقشه رقومي تغييرات درون مزرعه اي ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي بعنوان مبنايي براي توسعه كشاورزي دقيق نوربخش فريدون طبقه بندي تناسب اراضي محصولات مهم زراعي در منطقه قهاب اصفهان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 150000 هكتار از اراضي نظنز و كاشان و اردستان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي جنوب – شمال شرق و غرب شهرضا ( 150000 هكتار) نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 120000 هكتار از اراضي منطقه جرقويه واقع در جنوب شرقي اصفهان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 165000 هكتار در جنوب غرب و غرب اصفهان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق جرقويه اصفهان ( محمد آباد و اژيه)‌ نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اردستان (135000 هكتار ) نوربخش فريدون مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي چهار ايستگاه تحقيقاتي مركز ايران ( گلپايگان – بروجن – شهركرد و براآن اصفهان) نوربخش فريدون مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد امير كبير از توابع شهرستان آران و بيدگل نوربخش فريدون مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي زير دست كانال شهيد چمران اهواز ( 180000 هكتار) نوربخش فريدون مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شهرضا – طالخونچه – مهيار اصفهان وشاره (3000 هكتار) نوربخش فريدون مطالعات همبستگي خاكهاي بخش جنوبي ، شرقي ، شمال شرقي منطقه خشك مركزي ايران نوربخش فريدون مينرالوژي خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك همتي اكبر مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه برخوار اصفهان يحيي آبادي مجتبي اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاك در تناوب جو – ذرت يحيي آبادي مجتبي اثرات تركيبات مختلف حاوي آهن در رفع كلروز برگ و كيفيت و كميت ميوه درختان سيب يحيي آبادي مجتبي بررسي تأثير گوگرد بر زردي برگ، كميت ، كيفيت چغندر قند در اصفهان يحيي آبادي مجتبي بررسي عوامل محدود كننده غده سازي در ريشه يونجه و ارائه راهكارهاي مناسب در بعضي نقاط استان اصفهان يحيي آبادي مجتبي تأثير مقدار و زمان كاربرد ازت ، پتاسيم بر عوامل كمي و كيفي بذر پياز تگراس ارلي گرانو يحيي آبادي مجتبي توليد ورمي كمپوست از كودهاي دامي و ديگر ضايعات كشاورزي در كشاورزي پايدار يزداني احمد اندازه آب مصرفي برنج در مزارع زارعين استان اصفهان يزداني احمد بررسي مراحل مختلف قطع آب برروي برنج يزداني احمد بررسي مسائل و محدوديتهاي منابع خاك و آب متقاضيان و ارائه روشهاي مناسب بهره برداري يزداني احمد تعيين آب مورد نياز ارقام جديد گندم ( قدس – كراس اميد ) و مقايسه با گندم روشن يزداني احمد تعيين آب مورد نياز درخت گلابي به روش آبياري قطره اي و سطحي بادورهاي مختلف آبياري يزداني احمد تعيين آب مورد نياز لاينهاي 14 و 7 برنج در اصفهان يزداني احمد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان (640 هكتار) يزداني احمد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي هنرستان كشاورزي نجف آباد اصفهان يزداني احمد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي جونقان يزداني هوشنگ آبشويي و اصلاح اراضي شور و قليا رودشت اصفهان همراه با كشت گياه و آبياري يزداني هوشنگ آبياري تحت فشار (قطره اي) در باغات ميوه و مسائل مربوطه يزداني هوشنگ اثر باد و بادشكن روي گياهان يزداني هوشنگ اثر شوري آب آبياري روي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد يزداني هوشنگ اثر شوري آب بر جوانه زدن بذر و رشد گياهچه چغندر قند يزداني هوشنگ اثر شوري آب برجوانه زدن بذر يونجه يزداني هوشنگ اثر كيفيت آب آبياري روي خاك و كاهش محصول يونجه يزداني هوشنگ اصلاح اراضي شور و قليايي رودشت يزداني هوشنگ بررسي اثر كيفيت آب آبياري برروي عوامل فيزيولوژيكي يونجه يزداني هوشنگ بررسي اثر كيفيت آب آبياري روي خاك و عملكرد محصول يونجه يزداني هوشنگ بررسي اثر متقابل مقادير مختلف آب و كودهاي شيميايي روي يونجه يزداني هوشنگ بررسي اثر مصرف آب شور زهكش روي عملكرد چغندر قند و خواص خاك يزداني هوشنگ بررسي اثر مقادير مختلف گوگرد روي تناوب گندم – سيب زميني يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در مراحل مختلف رشد گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك يزداني هوشنگ بررسي حساسيت آب در مراحل مختلف رشد گندم يزداني هوشنگ بررسي علل كمبود محصول گندم و جو در فريدن و بروجن يزداني هوشنگ بررسي علل كمبود يونجه و اسپرس در مناطق سردسير يزداني هوشنگ بررسي مديريت اراضي ‌آبياري شده با آبهاي شور براي كشت چغندر قند يزداني هوشنگ بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور يزداني هوشنگ برنامه صرفه جويي مصرف آب و افزايش راندمان آبياري در كشاورزي استان اصفهان يزداني هوشنگ تعيين آب مورد نياز آبشويي خاكهاي شور رودشت به روش كرتي همراه با كشت جو و مصرف گوگرد يزداني هوشنگ تعيين بهترين دور و عمق آبياري با روش قطره اي برروي گوجه فرنگي يزداني هوشنگ تعيين بهترين دور و عمق آبياري با روش قطره اي برروي بادمجان يزداني هوشنگ تعيين بهترين ميزان آب و كود شيميايي روي گندم روشن يزداني هوشنگ تعيين مقادير آب آبياري و كود شيميايي ارقام يونجه يزداني هوشنگ تعيين مقادير آب آبياري و كود شيميايي اسپرس يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گوجه فرنگي – پياز – تربچه به شوري يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري يزداني هوشنگ تعيين ميزان آب آبشويي براي خاكهاي شور و قليايي رودشت يزداني هوشنگ تعيين ميزان كود فسفات آمونيم مورد نياز گندم و سيب زميني در شرايط زارع يزداني هوشنگ توصيه كود مورد نياز گندم براساس تجزيه خاك در مزارع زارعين يزداني هوشنگ روش كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده در مزارع يزداني هوشنگ طرح اثر متقابل آب و كود روي گندم عدل و روشن يزداني هوشنگ طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي يزداني هوشنگ طرح امكان تثبيت شنهاي روان با استفاده از روشهاي قطره اي در اشكذر يزداني هوشنگ طرح بررسي در مورد نحوه كاشت و اثر پتاس روي محصول سيب زميني يزداني هوشنگ طرح تحقيقي ترويجي مقايسه روش نشاء كاري با مصرف شن در كشت پياز يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي يزداني هوشنگ طرح مقايسه آبياري قطره اي و سطحي روي محصول طالبي يزداني هوشنگ طرح ميزان آب مورد نياز و بهترين زمان آبياري گندم يزداني هوشنگ طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه فرمولهاي كودي روي گندم و سيب زميني يزداني هوشنگ كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده در مزارع زارعين و مقايسه با فرمولهاي كودي زارع روي گندم يزداني هوشنگ گزارش نتايج طرحهاي بررسي مصرف شن روي محصولات خيار و پياز اصفهان يزداني هوشنگ مطالعات تغييرات شيميايي زه آبهاي منطقه رودشت يزداني هوشنگ مطالعات سطح آب تحت الارض و بررسي كيفيت زه آب در رودشت يزداني هوشنگ مطالعات ضريب آبگذري خاك در چاهكهاي مطالعاتي ايستگاه رودشت يزداني هوشنگ مطالعات لايه شناسي خاك در چاهكهاي مطالعاتي ايستگاه رودشت يزداني هوشنگ مقاله مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي روي سبزيجات و صيفي جات در اصفهان يزداني هوشنگ مقايسه دو روش آبياري سطحي و قطره اي برروي خربزه يزداني هوشنگ مقايسه آبهاي شور و شيرين در روش قطره اي روي انار يزداني هوشنگ مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند يزداني هوشنگ مقايسه دو روش آبياري سطحي و قطره اي برروي درختان سيب يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي بادمجان يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي گوجه فرنگي يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي زير زميني و روي زميني در كفه ابرقو يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت انار از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت بادام از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت سيب از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت گردو از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت گلابي از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت مو از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري و كيفيت آب آبياري روي درخت انار استان يزد يزداني هوشنگ مقايسه فرمولهاي كودي روي سه رقم گندم در مناطق مهيار اصفهان و طالخونچه يزداني هوشنگ مقايسه كود مورد نياز گياه زراعي با ميزان كود مصرفي زارعين يزداني هوشنگ مقايسه مصرف آب رودخانه و آب شور زهكش روي خاك و عملكرد گندم يوسفي عباس مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اصفهان (107500 هكتار)

 

2005/03/10

اا

تلفن تماس O9133166419

/فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي A-K/سلينلت خيين 3/فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي L-Z /سلينلت خيين 4/قوانين و مقررات مربوط به استخدام /روح الله وهمن 5/فرهنگ فني آبياري و زهكشي /كميته ملي آبياري و زهكشي ايران 6/فرهنگ اسامي علمي گياهان انگليسي و فارسي /دكتر محمد جواد ميمندي نژاد 7/مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شامل كليه قوانين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي /روح الله وهمن 8/فرهنگ جامع آلماني بفارسي /محمد عباسي 9/فرهنگ جامع فارسي – آلماني /يونكر – علوي 10/فرهنگ مصور علوم طبيعي /علي كيهاني 11/بيولوژي خاك (موجودات خاكزي و نقش آنها در گردش عناصر ) /ناهيد صالح راستين 12/فرهنگ گيتا شناسي ( اصطلاحات جغرافيائي ) /عباس جعفري 13/فرهنگ اصطلاحات كشاورزي /ابوالحسن گونيلي 14/نقش روي در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و بهبود سلامتي جامعه /محمد جعفر ملكوتي – محمد آقا لطف اللهي 15/آب مورد نياز شستشوي خاكهاي شور ايران /پرويز مهاجر ميلاني – پرهام جواهري 16/آب مورد مصرف گياهان و آب مورد نياز براي آبياري /اسماعيل مالك – محمد حسن عالمي 17/بيماري شناسي گياهي /دكتر ابراهيم بهداد 18/نظامهاي كشاورزي پايدار /دكتر عوض كوچكي-محمد حسيني – حميد رضا خزاعي 19/نقش گوگرد ، كلسيم و منيزيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي /محمد جعفر ملكوتي – حامد رضايي 20/پدولوژي مناطق خشك و نيمه خشك /عطاء الله قباديان 21/سد سازي يا مهار آبهاي سطحي شامل طرح و محاسبات انواع سدها /فرشيد ارزيده 22/اصول طرح سدهاي خاكي /سيد محسن حائري 23/استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه جلد دوم /دكتر ا.روشن 24/ روابط بيولژيكي ميكربها با گياهان /روح الله پاكروان – فريدون ملك زاده 25/بيماريها و آفات سبزيجات /منصور علوي 26/نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي /محمد جعفر ملكوتي – بابك متشرع زاده 27/فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پنج ساله گروه خاكشناسي 79-75 /دكتر محمد جعفر ملكوتي 28/توليد و مصرف بهينه كود شيميايي در راستاي اهداف كشاورزي پايدار /دكتر محمد باي بوردي- دكتر ملكوتي 29/به سوي مديريت پايدار منابع آب /هوشنگ برهان 30/آشنايي با آبياري كابلي /كميته ملي آبياري و زهكشي ايران 31/تغذيه بهينه كلزا گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن /زهرا خادمي-حامدرضايي – محمد جعفر ملكوتي – پرويز مهاجر ميلاني 32/روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ سوم بازنگري /دكتر محمد جعفر ملكوتي 33/عزم ملي براي توليد كود در داخل كشور گامي ارزنده به سوي خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار /محمد جعفر ملكوتي – مهدي نقيسي – بابك متشرع زاده 34/نقش ريز مغذيها در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي عناصر خرد با تاثير كلان /محمد جعفر ملكوتي- محمد مهدي طهراني 35/كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار /دكتر علي رضا آستارايي- دكتر عوض كوچكي 36/كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران /محمد جعفر ملكوتي 37/تغذيه صحيح درختا ميوه /محمد جعفر ملكوتي 38/تغذيه گياهان در شرايط شور /محمد جعفر ملكوتي – پيمان كشاورز 39/روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ پنجم بازنگري /محمد جعفر ملكوتي 40/موسسه تحققات خاك و آب گذشته – حال – آينده /محمد رضا بلالي ، محمد جعفر ملكوتي ، محمد حسن بنايي ، زهرا خادمي ، محمد حسن مسيح آبادي 41/تعيين حد بحراني عناصر غذايي موثر در خاك ، گياه و ميوه در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشور /محمد جعفر ملكوتي – محمد نبي غيبي 42/مرجع كاربران كامپيوتر /حميد رضا رحماني 43/معرفي جهات نظري و كاربردي روش پنمن – مانتيس و ارائه تبخير تعرق مرجع استاندارد براي ايران /دكتر جمشيد خيرابي – عليزضا توكلي – مهندس محمد رضا انتصاري – عليرضا سلامت 44/دستور العمهاي كم آبياري /دكتر جمشيد خيرابي – عليزضا توكلي – مهندس محمد رضا انتصاري – عليرضا سلامت 45/ / 46/مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار گندم /بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي 47/مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار جو /بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي 49/آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران /ابراهيم بهداد 50/كودها و حاصلخيزي خاك /محمد جعفر ملكوتي – رياضي همداني 51/مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي و آلي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار چغندر قند /زهرا خادمي-محمد رضا بلالي- محمد جعفر ملكوتي – پرويز مهاجر ميلاني- محمد سعيد درودي -كريم شهبازي 52/زراعت جلد اول اصول زراعت و زراعت عمومي /منصور عطائي 53/زراعت گياهان صنعتي /ناصر خدابنده 54/حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك “مشكلات و راه حل ها “/محمدجعفر ملكوتي- مهدي همايي 55/آبكشت كشاورزي بدون خاك /عبدالوهاب سجادي 56/فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله / عليرضا طلائي 57/مصرف كود در اراضي زراعي فارياب و ديم /محمد جعفر ملكوتي – مهدي نفيسي 58/مورفولژي و فيزيو لژي ميوه /محمد صانعي -شريعت پناهي 59/جنگلهاي ايران /حبيب الله ثابتي 60/چقدر كافيست ؟ جامعه مصرفي و آينده زمين /علدالحسين وهاب زاده 61/نقش بي كربنات در بروز ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان ميوه /علي اصغرشهابي-محمدجعفر ملكوتي 62/عناصر كم مصرف مقاومت و تحمل به بيماريهاي گياهي /مراد سپهوند -نادرآزادبخت 63/رابطه آب خاك و گياه /امين عليزاده 64/روشهاي آزمايشي در پدولوژي جلد اول آزمايشات شيميائي/عطاء الله قباديان 65/مباني فيزيولوژي گياهي /حسين لساني – مسعود مجتهدي 66/ اكولوژي پوشش زنده خاك /محمد جواد ميمندي نژاد 67/محدوديتهاي رشد /دكتر محمود بهزاد 68/شناخت نظري و عملي ماشين هاي كشاورزي (ماشين هاي برداشت گياهان غده اي) /فريدون تايش 69/ تعين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توصيه صحيح كودي در كشور /محمد جعفرملكوتي- محمد نبي غيبي 70/مقاومت و گسيختگي خاك /م- وفائيان 71/حجم عمليات خاكي / دكترحسن رحيمي – حسن مقطب ناصري 72/روشهاي جديد آبياري سطحي و باراني /دكتر جمشيد خيرابي 73/جغرافياي گياهي شامل گسترش جهان گياهي- اكولوژي -فيتوسوسيولژي و خطوط اصلي رويشهاي ايران چاب دوم /دكتر صادق مبين 74/ بيماريهاي باكتريايي گياهان /مجيد اقبال طلب 75/فتوسنتز/دكتر اسمعيل زاهدي 76/آمار تجربي عمومي /بهمن اهدائي 77/پيدايش و طبقه بندي خاك /دكتر غلامحسين حق نيا -مهندس امير لگزيان 78/فن عكاسي /مهندس مهدي فرزان 0 79/تحقيق كاني شناسي پاره اي از سنگهاي آذرين ايران /دكتر سيروس زرعيان – مهندس هاشم فياض 80/فيزيك خاك /دكتر عباس پاشائي 81/روي در كشاورزي عنصري فراموش شده درچرخه حيات گياه، دام و انسان /دكتر محمد جعفر ملكوتي – محمد حسين داودي 82/آب و خاك /دكتر محمدحسن عالمي 83/آبشناسي /دكترمحمدرضا غفوري-دكتررضا مرتضوي 84/هرس درختان ميوه /محمد رضا احمدي 85/گيا (راهنماي گياهي ) /حسين گل گلاب 86/جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي /دكتر احمد مصدق 87/سوزني برگان جلد اول /كريم جوانشير 88/اصول و كاربردهاي هيدروليك عمومي /علي ولي خوجيني -محمد علي نژاد هاشمي 89/علف هرز ه كشهاي شيميائي و امكان استفاده از آنها در ايران /دكتر حسين سپاسگزاريان 90/كوير زدايي چگونه مردم ،كوير مي سازند؟ چگونه مي توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي كنند؟/دكتر عبدالمجيد ثامني 91/ شيمي علم آزمايشي /احمد خواجه نصير طوسي – محسن عظيما 92/آناليز عددي و روشهاي كامپيوتري /دكتر پرويزجبهدارمارالاني- دكتر منصور نيكخواه بهرامي 63/خاك شناسي (خواص شيميائي و حاصلخيزي خاكها) /خسروالياس اذر 64/ژئو شيمي /فضل الله شيرواني 65/باغباني در گلخانه جلد اول چگونه گلخانه را بسازيم /دكتر محمد فضيلت -مهندس تورج سلطاني 66/از دانه بدانه زيست شناسي گياهان گلدار /دكتر محمد باقر فرهومند 67/بيماريهاي گياهي /انستيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي 68/ساخت هاي زمين شناسي /فريدون سرابي 69/بيماريهاي گياهان زراعي ايران /دكتر ابراهيم بهداد 70/مهندسي سيلاب /نورالدين ايرملو 71/مديريت پايدار خاك /دكتر غلامحسين حق نيا – دكتر عوض كوچكي 72/كليات خاكشناسي جلد اول جنبه هاي فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي خاك /ارسلان مظاهري 73/ميكروبيولژي عمومي جلد 1 /دكتر روح الله پاك روان 74/هيدرولوژي مهندسي /دكتر علي اصغر موحددانش 75/فيزيك خاك /محمد جعفر رفيع 76/هيد روژئولوژي/عزت اله صالحي 77/اصلاح نباتات در كشاورزي پايدار /دكتر عبدالرضا باقري – دكتر عوض كوچكي – مهندس اسكندرزند 78/ميكروبيولژي باكتريولوژي /دكتر محمدمهدي آل محمد 79/گندم جلد اول /دكتر هادي كريمي-دكتر فيروز مخترع 80/گندم جلد دوم /دكتر هادي كريمي 81/فيزيولژي گياهي (تغذيه و جذب) /دكتر حسن ابراهيم زاده 82/ جغرافياي مفصل ايران جلد 3 /دكتر ربيع بديعي 83/جغرافياي مفصل ايران جلد 1.2 /دكتر ربيع بديعي 84/مباني اكولوژي كشاورزي /دكتر عوض كوچكي – حميد خياباني چاپ دوم 85/جغرافياي خاك ها /دكتر پرويز كردواني 86/بيولژي گياهي سيستماتيك /دكتر سيد محمد فتاح 87/فيزيولوژي گياهي ( فتوسنتز و تغذيه) /دكتر نعمت الله احمدي 88/تولدي بذر و سبزيجات /محمد تقي ناصري- علي تهراني فر 89/زراعت آفتابگردان / 90/كيفيت آب در آبياري /امين عليزاده 91/فيزيولوژي بذر /دكتر رحيميان – محمود خسروي 92/باران موثر در زراعت آبي/دكتر اسماعيل مالك 93/بررسي آفات صنوبر در ايران /بيژن خيال – نيره صدرائي 94/هيدروليك /پرويز ببيات 95/آبياري باراني/دكتر جلال كيوانفر 96/آبياري در زمين هاي كوچك /امين عليزاده 97/فرسايش خاك و حفاظت آب و خاك در ايران /مهندس ايرواني- حقيري – اميرمالك 98/دانه هاي روغني /دكتر ناصر سعادت لاجوردي 99/فيزيك عمومي استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه /دكتر ا-روشن 100/متابوليسم گياهي /دكتر اسماعيل حسيني شكرائي 101/شيمي گياهي /دكتر محمد ايزددوست 102/كودها جلد اول كلياتي چند راجع زراعي و مواد غذائي گياهان /هوشنگ احياء 103/كود ها جلد دوم كودهاي آلي و شيميائي /هوشنگ احياء 104/زراعت سيب زميني /دكتر عبدالمجيد رضايي – افشين سلطاني 105/بيماريهاي درختان ميوه در ايران /دكتر ابراهيم بهداد 106/اصول نام گذاري و رده بندي گياهي /دكتر محمد جواد ميمندي نژاد 107/گياه شناسي تشريح عمومي نباتات /حبيب الله ثابتي 108/حفاظت منابع طبيعي خاك /دكتر پرويز كردواني 109/راهنماي تحمل گياهان نسبت به شوري /دكتر غلامحسين حق نيا 110/توسعه و اصلاح مراتع ايران از طريق مطالعات تبانيكي و اكولوژيكي/گودرز شيدائي 111/ اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك /محمد باي بوردي 112/اطلس منابع آب ايران جلد اول گزارش هيدروژئولوژي / معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب 113/اطلس منابع آب ايران جلد دوم گزارش هيدروژئولوژي /معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب 114/رابطه آب و خاك در گياهان زراعي /دكتر عوض كوچكي -محمد حسيني – مهدي نصيري محلاتي 115/اصول زهكشي و كاربرد آن جلد اول طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي /حسين فرداد 116/اصول زهكشي و كاربرد آن جلد دوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي /حسين فرداد 117/اصول زهكشي و كاربرد آن جلد سوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي /حسين فرداد 118/اصول زهكشي و كاربرد آن جلد چهارم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي /حسين فرداد 119/ رسوب شناسي /دكتر محمد معتمد 120/هورمن هاي گياهي و رشد گل /فوزيه طاهباز 121/اصول ميكربيولوژي “ عمومي – كشاورزي – بهداشتي جلد اول /دكتر سيد محمود زوين 122/آفات درختان ميوه سردسيري /مهندس ناهيد دستغيب بهشتي 123/آبهاي زير زميني /دكتر رضا حقيقت 124/زه كشي اراضي /امين عليزاده 125/ذرت /عزيزالله نعيم 126/خاكهاي ايران /جلال فاموري 127/آناليزهاي رشد گياهان زراعي /دكتر مهدي كريمي – مهدي عزيزي 128/فيزيولوژي گياهان زراعي /دكتر غلامحسين سرمدنيا- دكتر عوض كوچكي 129/فاضلاب شهري جلد دوم تصفية فاضلاب /م.ت.منزوي 130/فاضلاب شهري جلد اول جمع آوري فاضلاب /م.ت.منزوي 131/زيست شناسي نوين /دكتر غلامرضا نورزاد 132/فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي /دكتر عوض كوچكي- محمد بنايان اول 133/منابع اصلاح نباتات /مهندس محمد فارسي – عبدالرضا باقري 134/كشاورزي و آب و هوا /امين عليزاده – عوض كوچكي 135/خاك تشكيل و طبقه بندي /محمد باي بوردي- دكتر ابراهيم كوهستاني 136/هواشناسي جلد اول /دكتر محمد منجمي 140/كشاورزي پايدار/عوض كوچكي- محمدحسيني – ابوالحسن هاشمي دزفولي 141/مكانيك خاك /دكتر حسن رحيمي 142/باغباني و سبزيكاري / 143/مقدمه اي بر اكولوژي رفتار/عبدالحسين وهابزاده 144/باغباني جلد اول باغباني عمومي /حسن شيباني 145/گياهان زراعي /دكتر هادي كريمي 146/زراعت و اصلاح نخود /دكتر عبدالرضا باقري- احمد نظامي -علي گنجعلي -مهدي پارسا 147/كشاورزي از ديدگاه اكولوژي /دكترعوض كوچكي- اسكندر زند 148/رسوب شناسي 2 (تجزيه مواد و محيط هاي رسوبي) /احمد معتمد 149/زراعت سويا زراعت – فيزيولوژي – مصارف /دكتر ناصر لطيفي 150/تسطيح اراضي /دكتر محمد حسن عالمي 151/زراعت و اصلاح عدس /عبدالرضا باقري- مرتضي گلداني – مجتبي حسن زاده 152/جاليز و جاليزكاري /دكتر ايرج پوستچي 153/مشخصات جغرافيايي طبيعي ايران چاپ دوم /ح. گل گلاب 154/شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران /عباس جعفري 155/مرتع داري /هادي كريمي 156/جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم /دكترغلامحسين سرمدينا – دكتر عوض كوچكي 157/تكنولوژي بذد/دكتر غلامحسين سرمدينا 158/افزايش عملكرد گياهان زراعي /دكتر ابوالحسن هاشمي دزفولي 159/زراعت چغندر قند /دكتر عوض كوچكي- افشين سلطاني 160/تماتد شناسي گياهي اصول و نماتدهاي انگل و قرنطينه ايران/مهندس شاپور باردتي- دكتر احمد علوي 161/روبرت استريت تشخيص بيماريهاي گياهي /دكتر بهروز جعفر پور – دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار 162/زراعت در مناطق خشك غلات ، گياهان صنعتي و گياهان علوفه اي /دكتر عوض كوچكي 163/آخرين واحه آب ، مايه حيات /عبدالحسين وهابزاده – امين عليزاده 164/مباني محيط زيست /عبدالحسين وهاب زاده 165/فيزيولوژي علف كش ها چاپ دوم /دكتر محمد حسن راشد محصل – مهدي نصيري محلاتي 166/منابع و مسائل آب در ايران جلد اول آبهاي سطحي و زير زميني و مسائل بهره برداري از آنها /دكتر پرويز كردواني 167/موريانه ها و خاكها /مهندس عزيزالله نعيم – دكتر محمود دامادزاده 168/فرآورده هاي غذايي سويا /مصطفي مظاهري تهراني و سيد محمد علي رضوي 169/مدلسازي فتوسنتز گياهان زراعي (از بيوشيمي تا كانويي) /دكتر مجيد صديق- محمد بنايان 170/مقاومت گياهان به حشرات /دكتر قدير نوري قنبلاني -مهندس محمد حسيني – مهندس فرنوش يعمايي 171/ مديريت تراكتور و ماشينهاي كشاورزي /دكتر منصور بهروزي لار 172/ساختمان ، طرز كار و تعميرات تراكتورهاي كشاورزي /ترجمه شهريار بهرامي 173/آب رساني شهري چاپ چهارم /م.ت.منزوي 174/باغباني جلد چهارم قسمت اول ميوه هاي نيمه گرمسيري و گرمسيري /حسن شيباني 178/نظامهاي كشاورزي پايدار /دكتر عوض كوچكي – محمد حسيني – حميد رضا خزاعي 179/علف هاي هرز و كنترل آن ها /دكتر محمد حسن راشد محصل – حميد رحيميان – محمد بنايان 180/زراعت غلات /ناصر خدابنده 181/ زراعت حبوبات /دكتر عوض كوچكي – محمد بنايان اول 182/اصول و عمليات ديمكاري /دكتر محمد حسن راشد محصل – دكتر عوض كوچكي 183/اكولوژي گياهان زراعي (روابط گياه و محيط ) جلد اول چاپ سوم /دكتر عوض كوچكي – مهندس مهدي نصيري محلاتي 184/بوم نظامهاي زراعي /عوض كوچكي – مهدي عزيزي – افشين سلطاني 185/مباني فيزيولوژيكي اصلاح نباتات /دكتر حميد رحيميان – محمد بنايان 186/مديريت پايدار خاك /غلامحسين حق نيا – عوض كوچكي 187/علائم حياتي كره زمين /دكتر حميد طراوتي 188/گيتا شناسي كشورها جغرافياي طبيعي ، سياسي ، اقتصادي ، و تاريخي /محمود محجوب – فرامرزياوري 189/مصالح ساختمان چاپ سه يم /احمد حامي 190/معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها /دكتر علي اكبر بابائي – دكتر ابوالقاسم ميامني 191/مصالح شناسي ساختمان و تكنولوژي مواد /دكتر علي اكبر فاميلي 192/ساختمانهاي روستائي مدرن /دكتر چواد مقصود 193/قوسها در راهسازي طرح، محاسبه ، پياده كردن چاپ دوم /دكتر حسن رحيمي- حسين قطب ناصري 194/خلاصه فعاليتهاي سازمان بهزيستي استان اصفهان /سازمان بهزيستي 195/مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي چاپ سوم /دكتر بهروز نبوي 196/بررسي وضعيت اقتصاد كشاورزي ايران /اكبر عبدالحسين زاده 197/اجزاء ساختمان و ساختمان /سياوش كباري 198/بتن سازي عملي /محمد رضا زريوني و هرمزپاروش 199/مقاومت مصالح /سيد حسن مدني 200/حقوق آب جلد اول /مرتضي سرمد 201/حقوق آب قواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد سوم /مرتضي سرمد 202/حقوق آب فواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد دوم /مرتضي سرمد 203/سرگذشت فيزيك /رضا اقصي 204/معادلات ديفرانسيل معمولي /علي اكبر عالم زاده – حسين دوستي 205/پژوهنده /وزارت علوم و آموزش عالي 206/رده بندي حشرات اندام شناسي بيروني و دروني – زيست شناسي جلد اول /دكتر احمد دفتري – دكتر حسين سپاسگزاريان – دكتر محمد صفوي 207/حروف اضافه در زبان انگليسي /محسن نيرومند 208/خطاهاي مشاهده و محاسبه آن /محسن تدين 209/تحليل گر سيستمها /اكبر مهدي پور عطا آبادي 210/برنامه نويسي فرترن چاپ ششم /دكتر ذرفوليان – دكتر علي اكبريان 211/عدد ، زبان علم /مهندس عباس كرمان 212/خورشيد مغرب /محمد رضا حكيمي 213/چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد دوم /رضا حجازي 214/چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد اول /رضا حجازي 215/چوب شناسي و صنايع چوب جلد سوم بهره برداري ، خشك كردن و نگاهداري چوب /رضا حجازي 216/پيوند علمي و عملي /مهندس جمشيد حكمتي – دكتر نصرت الله ال آقا 217/از جهانهاي دور /كاظم انصاري 218/رياضيات محاسباتي /گروه رياضي كاربردي 219/ميكروبشناسي جلد دوم /دكتر روح الله پاكروان 220/اندازه گيري و آمار جنگل ( اندازه گيري درخت و چوب) /رضا حجازي 221/بحران جهاني كشاورزي /پرويز.ط.چايچي 222/شيشه گري و ساخت وسايل شيشه هاي آزمايشگاهي /انجمن مترجمين متون علمي و فني 223/سرگذشت زمين ژرژگاموف /دكتر محمود بهزاد 224/اصول فن كتابداري و تنظيم كتايخانه هاي عمومي و خصوصي/دكتر محسن صبا 225/ستاره زمين سال ژئوفيزيك /رضا اقصي 226/ژرژگاموف يك ، دو، سه ، بينهايت /احمد بيرشك 227/جهت يابي و قبله يابي با روشهاي آسان /ماشاءالله علي احيايي 228/ساعتهاي خورشيدي اصول و راهنماي ساخت /ماشاءالله علي احيايي 229/مجموعه فرمولهاي رياضي شامل 2400 فرمول و 56 جدول /موراي .ر.اشپيگل 230/نقشه برداري مقدماتي توپوگرافي /قدرت الله تمدني 231/شناسائي شكل زمي /ازانتشارات سازمان جغرافيائي 232/درس اصول زهكشي /ابراهيم پذيرا 233/زهكشي /بهروز مصطفي زاده 234/راهنماي مبارزه با آفات و بيماريهاي مهم جاليز دراصفهان /دكتر كيكاوس همتي 235/دامپروري 3 / 236/ماشين آلات 3 / 237/هواشناسي عمومي و كاربرد آن در كشاورزي /غلامرضا سامانيان 238/تاسيسات و ساختما نهاي روستائي /محمد مهدي تهرانچي 239/بررسي روش كشت بذرو پرورش نهال درختان اكاليپتوس و ساير گونه هاي جنگلي /د.ب.وب-عنايت الله وزيري – سيروس تمدني جهرمي 240/انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي /اختصاصي 241/كاربرد كود در زراعت هاي استراتژيك و رديف كار / دكتر هادي فرزانه 242/حشرات و انسان /دكتر عظيم زمردي – دكتر محمد صفوي 243/نقشه ها و تمرينهاي طرحهاي آزمايشها /كرامت الله پروين 244/خاك و حاصلخيزي آن /علي مشايخي 245/زنجره هاي چغندر قند ايران و نقش آنها در انتقال بيماري ويروسي “كرلي تاپ“ /محمد خيري -ايرج عليمرادي 246/جدول تبديل واحدهاي اندازه گيري /امين عليزاده – سهام الدين پرويزي 247/معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران /بهرام پيماني فرد- بهروز ملك پور – مهدي فائزي پور 248/روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميائي در اراضي زراعي ايران /محمد جعفر ملكوتي 249/بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن /فريدون افشاريه – ابراهيم عادلي 250/درختان و درختچه هاي اصفهان /احمد آريا وند- 251/سرگرميهاي فيزيك جلد دوم /احمد تمدن 251/مجموعه اطلاعات كشاورزي و دامداري جلد دوم / 252/مطالعه خاك از نظر خواص شيميائي و بيوشيميائي /محمود عليمرداني 253/ژورنال گياهشناسي ايران جلد ا شماره 2 /انتشارات گياهشناسي 254/ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2 شماره 2/انتشارات گياهشناسي 255/ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2شماره 1 /انتشارات گياهشناسي 256/دستور جمع آوري و نگاهداري گياهان /عين الله بهبودي 257/پژوهش /ا.ح.آريان پور 258/ديوارهاي حامل /مهندس خسرو پيران 259/روشهاي محاسبه بيلان آبي /علي اصغر موحد دانش 260/كد عمومي خانواده ها و جنسهاي فلور ايران /دكتر احمد قهرمان 261/ متدداي آلل و استفاده آن در اصلاح نبات /بهمن اهدائي – اردشير قادري 262/گزارش پيشرفت كار تحقيق در مورد كشت گونه هاي اكاليپتوس در ايران / 263/طرحهاي آماري در علوم كشاورزي /دكتر عبدالله بصيري 264/ تغذيه گياهان در شرايط شور /دكتر محمد جعفر ملكوتي- پيمان كشاورزي 265/برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم گياهان باغي /علي اصغر فرشي 266/برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد اول گياهان زراعي /علي اصغر فرشي 267/مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد بهبود و كيفيت و كاهش آلايندها در محصمولات سبزي و صيفي و ارتقاإ سطح سلامت جامعه /محمد جعفر ملكوتي – احمد باي بودري – سيد جلالي طباطبائي

اااا

تلفن تماس / O9133166419 //

1; Methods of seawater analysis ; K.Grasshoff, M.ehrhardt 2; Grassland Improvement ; A.T.Semple 3; THE soils of iran ; 4; Environmental Quality And water development ; charles R. Goldman 5; Landscape studies ; K E Sawyer 6; Basic Equations ; 7; Physical chemistry ; clyde R. Metz 8; Reinforced concrete design ; Everaro and tanner 9; Earth sciences ; Arthur beiser 10; Crop production ; Richard J.Delorit 11; Soil survey Manual ; Agriculture – Handbook 12; Flow of Fluids ; Engineering division 13; Lrrigated soils ; Their fertility and management 14; Sedimentary rocks ; second edition 15; Physical Geology ; G.Gorshkov. A.Yakushova 16; Geological ProspectinG and Exploration ; 17; Practical Biochemistry ; David T . Plummer 18; Methods in plant ecology editedby s.B.Chapman ; Blackwell scientific publications 19; Resources and man ; 20; Grop production in dry regions ; Leonard Hill 21; Volumetric Analysis . II ; I.M.Kolthoff- V.A.Stenger 22; Crop Processes in Controlled Environments ; A.R.Rees – K.E.Cockshull 23; George W.Snedecor and William G. Cochran ; Sixtb edition 24; Soils Their formation. Classification and distribution; E A Fitzpatrick 25; The control of soil fertility ; G.W. Cooke 26; Engineering properties of soils and their measurement joseph e.bowles ; Second eoltion 27; vegetable crops Fifth edition ; Homer C. Thompson william c. Kelly 28; Fream,s Elements of agriculture ; D.H. Robinson, Ph.D 29; An Introduction to the scientific study of the soil ; W.N.Townsend 30; orcanic chemistry ; pavlov Terentyev 31; Soil and water conservation engineering ; second edition 32; A Text book of Geomorphology ; P.G. Worcester 33; volumetric Analysis . III ; I.M.Kolthoff- V.A.Stenger 34; Environmental remote sensing: ; Eric C.Barrett and leonard F.Curtis 35; Ecology of Salt Marshes and sand Dunes ; D.S.Ranwell 36; Modern Agricultural Management ; donaldD.Osburn 37; Working with Nature ; John W.Brainerd 38; Mineral nutrition of plants ; Edited by Emil TruoG 39; Soil Fertility and fertilizers ; L.Tisdale 40; Water supply and sewerage ; Fifth edition 41; Analytical chemistry ; J.G.dick 42; The principles of Inorganic chemistry ; william L.Jolly 43; Physical and Geotechnical properties of soils ; Joseph E.Bowles 44; Engineering fluid mechanics ; Alan mironer 45; Hydrology for engineers ; payk.linsley,JR. – Max a.kohler -… 46; Introduction toplant Ecology ; A.J.willis 47; Vegetation and soils ; S.R.Eyre 48; Maximum crop yields- The challenge ; asa soecial puslication series 49; Introduction to physics; A.Kitaigorodsky 50; Methods and machines for tile and other tube drainage ; G.H.Theobald 51; Plant Growing in the tropics and subtropics ; G.V.Ustimenko – Bakumovsky 52; Soil survey manual ; U.S.Department of Agriculture 53; an introduction to Soil Science ; E.A.Fitzpatrick 54; Qualitative analysis ; V.Alexeyev 55; A theoretical approach to rural land- use patterns ; William C.Found 56; Legumes in agriculture ; R.O.Whyte – G.Nilsson-Leissner 57; Economic analysis of Agricultural Projects ; J.Price Gittinger 58; Adictionary of useful and Everyday plants and their common Names ; F.N.Howes 59; Qualitative analysis and the properties of Ions in Aqueous solution ; Emil J. Slowinski -William L. Masterton 60; Petroleum ; V.Sokolov 61; English Made simple ; W.H.Allen London 62; Plant physiology in relation to Horticulture ; JKA Bleasdale 63; The Art of Speaking Made simple ; W.H.Allen london 64; Chemistry Made simple ; Fred C.Hess 65; Statistics Made simple ; W.H.Allen London 66; Organic chemistry Made simple ; W.H.Allen London 67; Physics Made simple ; W.H.Allen London 68; Structural geology ; V.Belousovv 69; Primary production in Aquatic Environments ; Richard A. Vollenweider 70; Groundwater Hydrology ; Herman bouwer 71; Groundwater Resource Evaluation ; William C.Walton 72; Drainage basin form and Process ; K.J.Gregory and -D.E.Walling 73; Plant BreedinG ; M.D.Hayward -N.O.Bosemark -… 74; Saline and sodic soils ; E.Bresler B.L.Mcneal -D.L.Carter 75; Saline and Alkali Sails ; L.E.Allison -L.Bernstein – C.A.Bower 76; Science probes the Earth ; H.Matthews.III 77; Dictionary of Gardening Volumei A-CO ; Gred J.Chittenden, O.B.S., V.M.H 78; Dictionary of Gardening VOLUME III JE-PT ; Gred J.Chittenden, O.B.S., V.M.H 79; Dictionary of Gardening VOLUME II CO-JA ; Gred J.Chittenden, O.B.S., V.M.H 80; Dictionary of Gardening VOLUME IV PT-ZY; Gred J.Chittenden, O.B.S., V.M.H 81; Moving The Earth the workbook of Excavation ; Herbect F.Nichalse F. 82; Tropsoils ; 83; Handbook of Environmental control Volume I ; Air Pollution 84; Handbook of Environmental control Volume III ; Air Pollution 85; Handbook of Environmental control Volume II ; Air Pollution 86; Handbook of Environmental control Volume IV ; Air Pollution 87; Methods of soil analysis Part 1,; G.S.Campbell-D.R.Nielsen-.. 88; Methods of soil analysis Part 2 ,; G.S.Campbell-D.R.Nielsen-.. 89; Use of Nuclear techniques in studies of soil – plant Relationships ; G.Haadarson 90; Inorganic plant Nutrition Volume 15 A; A.lauchli and R.L.Bieleski 91; Inorganic plant Nutrition Volume 15 B ; A.lauchli and R.L.Bieleski 92; Water Relations of Plants ; J.Kramer 93; Desertification: Its Causes and consequences ; 94; The soils that support us ; Charles E.Kellogg 95; Computer programming Made simple ; J.Maynard, M.B.C.S 96; Laboratory Exercises in General chemistry ; V.Semishin 97; Field Experimentation ; B.A.Dospekhov 98; Plant viruses ; M .smith FRS 99; Land Use Sciences 1 ; A.P.P.Vink 100; Agricultural soil Mechanics ; A.J.Koolen H.Kuipers 101; Applied soil physics Sciences 8 ; R.J.Hanks G.L.Ashcroft 102; Utilizing wild grass biodiversity in wheat Improvement ; A.Mujeeb-Kazi and G.P.Hettel 103; Principles and practices Dryland farming ; K.G.Brengle 104; Tulips and irises of iran and their relatives ; Per wendelbo 105; The structure of atoms and molecules ; G.Yankovsky 106; The powerhous of the Atom MIR Publishers ; K.Gladkov 107; Agri- Cultural Chemistry 2; B.A.Yagodin 108; Crop Protection ; G.J.Rose 109; The role of potassium in agriculture ; V.J.Kilmer 110; Soil Testing & plant analysis ; 111; Soil Nitrogen ; W.V.Bartholomew 112; Agricultural Research centres Volume 2; Nigel Harvey 113; Agricultural Research centres Volume 1 ; Nigel Harvey 114; The Atom from A to Z ; K.Gladkov 115; Soil fungi and soil fertility ; S.D.Garrett, Sc.D 116; The interaction of sciences in the study of the earth ; the Earth 117; What is Ecology ; D.F.Owen 118; Understanding science ; H.Crouse 119; agricultural physics ; C.W.Rose 120; Agri cultural chemistry 1 ; B.A.Yagodin 121; Forces of nature ; V.Grigoryev – G.Myakishev 122; West African soils ; Peter M.Ahn 123; Handbook of physics ; B.Yavorsky and A.Detlaf 124; The world,s water ; M.I.Lvovich 125; The Mystery of the Earth,s Mantle ; A.Malakhov 126; ABC,s of Quantum Mechanics; V.Rydnik 127; This chancy ,Chancy, Chancy world ; L.Rastrigin 128; 107 Stories About chemistry ; L.Vlasov, D.Trifonov 129; How Reliable is the brain; E.Asratyan, P.Simonov 130; Physiology for everyone ; B.F.Sergeey 131; Journey Across three worlds ; Mir publishers – Moscow 132; From Earth to Moon Jules Verne ; Jules verne 133; The face of the earth ; G.H.Dury 134; Flags ; L.O.Evans 135; the Forest and the SEA; Marston BATES 136; Advances in water Quality improwement ; F. Gloyna and W.Wesley Eckenfelder,JR 137; World Crops books ; Professor – Nicholas – Polunin 138; Soil physics ; L.D.Baver 139; The geography of the flowering plants ; 140; soil chemical analysis ; M.L.Jackson 141; Fizik cilt I Mekanik ve lsi; 142; Soil conservation ; J.H.Stallings 143; Crop production in dry regions volume 1 0; 144; Plant Growth Substances in Agriculture ; J.Weaver 145; Farm implements for arid and tropical reglons ; H.J.Hopfen 146; Principles and applications of soil Geography ; E.M.Bridges -D.A.Davidson 147; انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي ; مركز نشر دانشگاهي 148; Energy and Agriculture ; G.Stanhill 149; English for special purposes(ESP) ; 150; Deserts and arid lands ; Farouk EL-BAZ 151; Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems ; J.R.SIMPSON 152; Vegetable crops Fifth edition ; C.Thompson – C.Kelly 153; More water for Arid Lands ; 154; Principles and applications of soil Geography ; E.M.Bribges – D.A.Davidson 155; Pipeline and plumbing installation ; L.V.Borodin 156; K Availability of soils in west Asia and North Africa -Status and perspectves ; K.Mengel – A.Krauss 157; Dr ainage of Agricultural lands ; James N.Luthin 158; Physicsfor The ufe sciences ; Alan H. Cromer 159; Hans Jenny the soil Resource Origin and Behavior ; Heidelberg Berlin 160; Matter and Man ; M.Vasilyev- K.Stanyukovich 161; Logarithmes; A cinq Decinales 162; Grammaire Cours rnoyor ; Par olaude auc 163; A Manua; on Conservation of soil and water ; 164; Profitable soil Management ; 165; Irrigation principles and practices ; 166; Chemistry of the soil ; Firman E.Bear 167; Introduction to Engineerine Calculations ; S.Gottfried 168; University textbooks an exhibition arranged by the british council ; 169; Denel fizik laboratuari ; 170; Tree planting practices for arid zones ; 171; Kallar grass a plant for saline land ; Kauser A.Malik zahoor Aslam – Mujtaba Naq 172; Soil Taxonomy of the National cooperative soil survey ; 173; Plantsin the landscape ; Philip L. Carpenter 174; drip irrigation manual ; 175; Zirai sulamada tarlaya verilecek su miktarinin tesbiti ; 176; Insanin orijini ve evolusyonun makromolekuler mekanizmasi ; 177; Muhtelif tip lucuk takatli traktorler uzerinde bir arastirma ; 178; Plant analysis handbook ; j. Benton – Jones, Jr 179; Irrigation development ; 180; Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium ; A.E.Gohnston and W.Maibaum

2005/02/01

اااا

تلفن تماس

/ O9133166419

/

شماره سري/نام سري/توپوگرافي/تحت/گروه/شماره پروفيل شاهد/رزيم حرارتي/مينرالوژي/بافت// 1/تالجرد/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Typic/Gypsiorthids/60/Thermic/Gypsic/Sandy skeletal/ 2/طالخونچه/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Typic/Gypsiorthids/53/Thermic/Gypsic/Loamy skeletal/ 3/سگزي/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Gypsum//105/Thermic//// 4/كمشچه/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Gypsum//107/Thermic//// 5/قصر جم/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Calcic/Gypsiorthids/88/Thermic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 6/قمبوان/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Calcic/Gypsiorthids/84/Thermic/Gypsic/Clayey skeletal/ 7/خش سفيد /فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Typic/Calciorthids/59/Thermic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 8/شيخعلي/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Lithic/Calciorthids/99/Thermic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 9/يحيي‌آباد /فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Xerollic/Calciorthids/106/Thermic/Carbonatic/Loamy skeletal/ 10/عطا‌آباد/فلاتها و آبرفتهاي قديمي/Typic/Calciorthids/94/Thermic/Mixed/Fine// 14/برخوار/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Typic/Calciorthids/57/Thermic/Carbonatic/Fine// 15/عاشق‌آباد/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Typic/Calciorthids/41/Thermic/Carbonatic/Fine// 16/شهرضا/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Typic/Calciorthids/91/Thermic/Carbonatic/Fine// 17/دهاقان/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Xerollic/Calciorthids/93/Thermic/Carbonatic/Fine// 18/ده‌ سرخ/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Aquic/Calciorthids/100/Thermic/Carbonatic/Fine// 19/قمشه/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Fluventic/Cambiorthids/83/Thermic/Carbonatic/Fine Loamy/ 20/منوچهر‌آباد/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Typic/Torrifluvents/104/Thermic/Carbonatic/Fine// 21/سين/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Typic/Torrifluvents/56/Thermic/Carbonatic/Fine// 22/مهيار/دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي/Typic/Torrifluvents/61/Thermic/Carbonatic/Fine// 24/همايونشهر/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Typic/Calciorthids/50/Thermic/Carbonatic/Fine// 25/نكو‌آباد/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Aquic/Calciorthids/62/Thermic/Carbonatic/Fine// 26/خونسارك/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Aquic/Cambiorthids/48/Thermic/Carbonatic/Fine// 27/دارگان/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Aquic/Cambiorthids/73/Thermic/Carbonatic/Fine// 28/اصفهان/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Fluventic/Cambiorthids/78/Thermic/Carbonatic/Fine// 29/زرنديد/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Typic/Salorthids/97/Thermic/Mixed/Fine// 30/لنجان/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Typic/Torrifluvents/49/Thermic/Mixed/Fine Loamy/ 31/زاينده رود/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Typic/Torrifluvents/51/Thermic/Mixed/Fine Loamy/ 32/مديسه/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Typic/Torrifluvents/52/Thermic/Mixed/Fine Loamy over sandy 33/قهاب/دشت آبرفتي رودخانه زايندهرود/Typic/Torrifluvents/96/Thermic/Mixed/Fine Loamy over sandy 34/ورزنه/اراضي پست و دشت سيلابي/Typic/Torrifluvents/71/Thermic/Mixed/Fine Loamy/ 35/سيان/اراضي پست و دشت سيلابي/Typic/Torriorthents/77/Thermic/Mixed/Fine Loamy over sandy skeletal 36/رنگيده/اراضي پست و دشت سيلابي/Typic/Fluvaaquents/45/Thermic/Mixed/Fine// 37/گرگاب/اراضي پست و دشت سيلابي/‏Typic/Salorthids/75/Thermic/Gypsic/Fine Loamy/ 38/پروانه/اراضي پست و دشت سيلابي//Salorthids/101/Thermic/Mixed/Fine Loamy/ 40/فولاد‌شهر/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Calcic/Haplargids/58/Thermic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 41/چقا/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Typic/Calciorthids/80/Thermic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 42/رخ/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Xerollic/Calciorthids/87/Mesic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 43/گلشهر/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Calcic/Gypsiorthids/90/Thermic/Carbonatic/Clayey skeletal/ 44/مباركه/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Typic/Calciorthids/85/Thermic/Carbonatic/Fine// 45/جنت‌آباد/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Typic/Calciorthids/82/Thermic/Carbonatic/Loamy skeletal/ 46/قميشلو/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Xerollic/Calciorthids/86/Mesic/Carbonatic/Loamy skeletal/ 47/كوهپايه/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Calcic/Gypsiorthids/70/Thermic/Mixed/Loamy skeletal/ 48/نجف‌آباد/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Typic/Torrifluvents/64/Thermic/Carbonatic/Sandy skeletal/ 49/پرزان/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Typic/Torriorthents/89/Thermic/Carbonatic/Loamy skeletal/ 50/تودشك/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Calcic/Gypsiorthids/74/Thermic/Mixed/Fine Loamy/ 51/ويلا‌شهر/آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار/Typic/Torriorthents/81/Thermic/Carbonatic/Fine Loamy/

 

ااااا

تلفن تماس

//

O9133166419

//

عنوان گزارشات تعيين مناسبترين ميزان ازت و فسفر روي عملكرد گندم قدس و جو استار بررسي و تعيين نياز آبي گندم امير در شهركرد طي سالهاي 71-68 تعيين نياز آب و كود ارقام گندم (عدل و آزادي ) اصفهان 62-59 نتايج آزمايشات تعيين نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميايي در منطقه اروميه 54-49 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – جو – پنبه – توتون – هندوانه در منطقه گرگان و دشت 48-40 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – چغندر قند- پنبه – خربزه منطقه مشهد 48-43 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند ( كرمان -بردسير- بم – نرماشير- راين – دهكري) نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم ديم در ايران (42-48) نتايج بررسي اثر كودهاي شيميايي و دامي برروي محصول گندم و ديم منطقه آذربايجان شرقي 59-55 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي و روشهاي شخم برروي گندم ديم در استان كرمانشاه 54-51 نتايج آزمايشات كودهاي شيميا يي برروي گندم مازندران نتايج بررسي اثرات كودهاي شيميايي در زراعت گندم و چغندر قند استان كرمان 53-48 اثر شوري آب آبياري روي جوانه زدن يونجه نتايج بررسيهاي كاليبراسيون فسفر بر روي گندم در استان باختران 53-50 فيزيولوژي رشد و نمو گندم نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم منطقه فسا بررسي حساسيت ارقام گندم به حذف مراحل آبياري و مقادير مختلف كود شيميايي تعيين تاثير مقادير مختلف كودهاي شيميايي برروي گندم ديم آذربايجان غربي 51-58 بررسي تاثير كودهاي شيميايي برروي گندم امير در مناطق مهاباد – نقده 54-48 بررسي نياز ارقام گندم اميد و سبلان به ازت و فسفر در شهركرد طي سالهاي 71-68 اثر بادشكن روي گياهان اثر تعداد آبياري با آب شور زهكش برعملكرد گندم و خواص خاك تعيين تحمل ارقام گوجه فرنگي ، پياز ، تربچه به شوري تاثير مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليائي دشت شمال گلپايگان بررسيهاي فيزيك خاك مطالعات مقدماتي بمنظور اجراي پروژه زهكشي در اراضي شمال گلپايگان گزارش اصلاح خاكهاي شور و قليائي منطقه رودشت اصفهان (آبشويي و اصلاح خاك با آبياري و كشت گياه ) اثر شوري آب آبياري برروي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد نياز سيب زميني به كودهاي ازته و فسفره در منطقه شهركرد نتايج بررسي تاثير رژيم آبياري بر عملكرد برنج (رقم بينام محلي ) تاثير غرقاب كردن بر ويژگيهاي شيميايي خاك شاليزار رابطه نتايج تجزيه خاك يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميايي ( كاليبراسيون ) نتايج آزمايشات زمان مصرف ازت برروي برنج مازندران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي برنج در منطقه گيلان بررسي آزمايشات مقايسه عملكرد و تعيين مناسبترين شرايط توليد رقم انتخابي ماش در اصفهان نتايج حاصله از آزمايشات به زراعي پنبه در خوزستان دزفول نتايج بررسي اثر ميزانهاي كود شيميايي برروي محصول پياز آذربايجان شرقي 56-59 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم چغندر قند و پنبه منطقه تربت حيدريه 56-59 تعيين نياز آب و كود ارقام مختلف ذرت علوفه اي اصفهان 64-59 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي و آلي برروي ذرت علوفه اي و پياز اصفهان 61-59 گزارش نتايج طرحهاي بررسي مصرف شن روي محصولات خيار و پياز اصفهان بررسي امكان كشت 2 نبات ( برنج و شبدر- برسيم ) در شاليزار اصفهان 53-52 بررسي اثرات اجراي يك دوره تناوب اصلاحي در چگونگي تغييرات كيفي خاك و عملكرد محصول ( آبشويي – زراعت – برنج – زراعت شبدر) خوزستان استفاده از پوشش پلاستيك در پيش رس كردن محصول برآوردآب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم ( محصولات باغي ) آزمايش كودهاي شيميايي دردرختان خرماي ايران نتايح آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصول خرماي جهرم عمليات عمراني آبياري و كشاورزي جلگه اصفهان ( شبكه آبياري و زهكشي ) بررسي و برآورد ظرفيت تبخير و تعرق از سطح مرجع تعيين تكنولوژي و درجه مساعد بودن كشت آفتابگردان در مناطق مختلف ايران گزارش آزمايشات به نژادي و به زراعي پنبه مطالعه ميزان آب مصرفي و راندمان آبياري مزرعه گندم درباجگاه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و كنف مازندران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم ، برنج ، چغندرقند – خربزه ، پنبه ، سيب زميني ، پياز نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم ديم در ايران (42-48 نتايح آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم -جو- پنبه- توتون- هندوانه در منطقه گرگان – و دشت نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – چغندر قند – توتون آذربايجان غربي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند منطقه شيراز نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم ، چغندر قندر و پنبه منطقه فسا بررسيهاي حاصلخيزي خاك در باره گندم مكزيكي بررسي گندم كاري در استان فارس نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم مازندران 53-51 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و پنبه ، كنف مازندران 48-40 نتايج بررسيهاي خاك و آب برروي محصولات گندم چغندر قند آفتابگردان – خربزه ايستگاه طرق مشهد 50-48 فعاليت هاي موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر 45 بررسي كودهاي شيميايي در آفتابگردان استان كرمانشاه 52 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي آفتابگردان فرمانداري كل گرگان و دشت تاثير كودهاي شيميايي برروي مقدار محصول آفتابگردان نتايج بررسيهاي خاك و آب در زراعت آفتابگردان كشت گلرنگ بررسيهاي آبياري و تغذيه گياهي در آفتابگردان نتايج آزمايشات مركز بررسيهاي خاك و آب فارس و خراسان بررسيهاي تغذيه گياهي و اگرونومي برروي آفتابگردان منطقه گرگان و دشت نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي آفتابگردان و سوژا منطقه مازندران بررسيهاي تغذيه گياهي و اگرونومي برروي آفتابگردان منطقه كرمانشاه تاثير كودهاي شيميايي برروي دانه هاي روغني آفتابگردان و سوژا گزارش طرح شبكه زهكشي رودشتين اندازه گيري ضريب آبگذري خاك در زير سطح ايستابي به روش چاهك مصرف گوگرد و تركيبات آن در اصلاح خاك ( منطقه گرگان) خاكهاي قليايي و چگونگي بهره برداري از آنها نتايج تحقيقاتي به زراعي گندم و جو تعيين بهترين دور آبياري و تاثير خواب تابستانه در عملكرد يونجه استان خوزستان گزارش آزمايشات به زراعي و به نژادي پنبه خلاصه گزارش وضعيت منابع آب و خاك (استان هرمزگان ) تاثير كمي و كيفي آب آبياري و مواد اصلاح كننده در توليد محصول و اصلاح خاك خلاصه نتايج بررسيهاي انجام شده در رابطه با زهكشي و آبشويي و نمك زدايي خاك در ايستگاه اصلاح اراضي آهوچر 56-46 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي پنبه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي نخود فسا 50-49 تهيه كود كمپوست در كشاورزي غني سازي كمپوست زباله هاي شهري نكاتي چند در زمينه استفاده از كمپوست زباله هاي شهري در كشاورزي اثر كيفيت آب آبياري و شستشوي زمستانه برروي محصولات مختلف در استانهاي فارس و خراسان خاكهاي شور و روش شيرين كردن آنها در طرح نيشكر هفت تپه تاثير كيفيت هاي مختلف آب آبياري برروي ميزان محصول واريته هاي مختلف گندم و نياز غذايي آنها به كودهاي شيميايي منطقه نيشابور 50-48 تاثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاك ايستگاه اصلاح اراضي آهوچر مطالعه تغييرات خواص فيزيكي خاك بابكار بردن ماده اصلاح كننده و هموفينا بررسي‌اثرات اجراي يك دوره تناوب زراعي درتغييرات كيفي خاك وعملكرد محصول آيش زمستانه – كشت تابستانه (سورگوم)پوشش ساليانه (يونجه) استان خوزستان بررسي و تفسير اجمالي نتايج تجزيه 2633 نمونه خاك محصولات زراعي و باغي طرح تعيين پتانسيل توليد در استان مركزي روش تجزيه خاك و آب و گياه و كود و شرح مختصري از دوازده روش تجزيه خاك متداول در آزمايشگاههاي مركزي و استانها بررسي اندازه گيري مقدار سولفات محلول در عصاره گل اشباع خاك با روش فيلم فتومتري ، اتميك ابسربشن واسپكتروسكپي بررسي رابطه زمان با نگهداشتن گل اشباع قبل از اندازه گيري در بعضي ازمناطق استان باختران بررسي ميزان هدر رفت ازت بصورت گاز آمونياك از صنايع مختلف كودهاي ازته روشهاي اندازه گيري درخاك و بافتهاي گياهي روشهاي اندازه گيري ازت كل خاك نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي سيب زميني در ايران 42-47 مصرف كود شيميايي در زراعت سيب زميني كمبود عناصر غذايي در سيب زميني تعيين آب مورد نياز و دور آبياري سيب زميني در شهركرد گزارش بررسي وضعيت حاصلخيزي خاكهاي زير كشت سيب استان آذربايجان غربي مقايسه اثرات كودهاي شيميايي و آلي در افزايش محصول سيب زميني در همدان 54 خلاصه نتايج تحقيقات خاك و آب برروي درختان سيب در استان تهران معرفي لاين 213 از توده محلي برنج نوگران لنجان اصفهان بررسي طرحهاي تحقيقاتي و مطا لعاتي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان گزارش نتايج طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درختان ميوه اصفهان مقايسه روش نشاء كاري پياز با روش بذركاري و مصرف شن ( گزارش تحقيقي و ترويجي ) عكس العمل برنج به ازت و كلسيم رشد و نمو گياه برنج احتياجات غذائي برنج رابطه نتايج تجزيه خاك يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميا يي ( كاليبراسيون ) راهنماي مصرف كودهاي شيميايي در شاليزار مشخصات وضعيت كنوني آبياري و زهكشي براي كاشت برنج در ژاپن نتايج بررسي و مطالعه اثرات شوري آب آبياري در عملكرد ارقام مختلف برنج رابطه نتايج تجزيه خاك و برگ يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميايي مقايسه اثرات اوره در زراعت برنج در استانهاي گيلان و مازندران احتياجات آبي برنج و اندازه گيري آن تغييرات بعضي عوامل حاصلخيزي خاك در اراضي كه تحت زراعت برنج در مي آيد مديريت آب در شاليزارها انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي آزمايشگاه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي اصفهان نتايج تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي آفات و بيماريهاي گياهي نشريه انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي آفات و بيماريهاي گياهي نشريه انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي بيماري گندم و جو در ايران و روشهاي آماربرداري از آنها گزارش مبارزه با آفات عمومي تفسير مطالعات خاكشناسي در امور مهندسي سياست ملي خاك و اركان فني و تشكيلاتي آن در ايران نقشه خاكهاي ايران به مقياس 1000000 : 1 تجديد نظر دوم امكانات توسعه استعداد توليدي منابع خاكهاي مازندران اصول خاكشناسي ( بنگاه مستقل آبياري ) تكوين تاريخي تا كسونوي خاك گاي -دي – اسيت راهنماي طبقه بندي اراضي چند جانبه (چند منظوره) گردآوري و تدوين پ ، چ ماهلركارشناس فائوي اريدي سول اينسپتي سول بررسيهاي ميكروبيولوژي در خاك نتايج بررسيهاي انجام شده برروي مركبات جهرم چگونگي تغذيه و رشد درختان مركبات كلياتي درباره مركبات مركبات برنامه آبياري باغات نارنگي و پرتقال با روش آبياري قطره اي در جهرم بررسي وضعيت گياهي مركبات منطقه سرك مازندران 60-59 ليست برخي از گياهان شناسايي شده منطقه چادگان پروژه تامين بذر در يك دوره دهساله تاثير كودهاي شيميايي برروي محصول چاي در ايران نتايج آزمايشات تاثير توام و جداگانه آب و كود بر محصول چاي منطقه گيلان روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنماييهاي كودي (استان اصفهان ) شرح وظاليف موسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي راز پنهان – رمز سازندگي توصيه هاي كودي محصولات كشاورزي تا پايان سال 72 نشريه آموزشي – ترويجي مقايسه كود مورد نياز گياهان زراعي با ميزان كود شيميايي مصرفي توسط زارعين نقش هايي براي آينده عوامل تنظيم كننده رشد. ميزان مواد مغذي در برخي از محصولات واحد آب گزارش شناسايي مناطق فريدن داران -علويجه -دهق – اسفنداران – ايزد خواست بررسي اثرات شوري آب آبياري برروي محصول يونجه باروش آبياري باراني بررسي و تعيين حداقل نياز آبي جهت استقرار رشد مطلوب اسپرس راهنماي استفاده از بلوكهاي گچي براي اندازه گيري هاي رطوبت خاك آبياري روي خطوط ميزان منحني در اراضي شيبدار سرمايه گذاري براي تهيه آب و مصرف آن در امور كشاورزي ايران اصول آبياري گزارش ساليانه پيشرفت كار طرح تحقيقات آبياري قطره اي ، سطحي و باراني گزارش فني پيشرفت كار طرح تحقيقاتي آبياري قطره اي باراني و سطحي آبياري كوزه اي بررسي امكان استفاده از كوزه هاي سفالي در آبياري تحقيقات آبياري با روش قطره اي در ايران مهندسي و طراحي روشهاي آبياري مهندسي و طراحي روشهاي آبياري جلد اول هيدروليك كاربردي مهندسي و طراحي روشهاي آبياري جلد سوم طراحي روشهاي آبياري تاثير فاضلاب بعنوان آب آبياري برروي خاك و آب نكاتي در زمينه كيفيت آب آبياري ليست وسايل آبياري قطره اي آبياري در موشا و (دايره راهنمايي خارجي) آبياري باراني آبياري كرتي آبياري قطره اي گزارش پيشرفت كار طرحهاي تحقيقاتي آبياري قطره اي باراني وسطحي 53 گزارشات بازديد از سيستمهاي آبياري تحت فشار در اسرائيل آبياري در زراعت پنبه تاثير مصرف و مقادير مختلف كودهاي ازته در ميزان عملكرد گوجه فرنگي از طريق روش ابياري قطره اي بررسي نتايج آزمايشات اثر متقابل آب آبياري و كود شيميايي برروي گوجه فرنگي در ايستگاه بررسيهاي خاك و آب گلمگان استان خراسان 76 توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال 65 مختصري در مورد خاك و آب و كود تعيين آب مصرفي گياهان با استفاده از تبخير تشتك كلاس در استانهاي فارس و خراسان محاسبه پتانسيل تبخير و تعرق در ايران شرايط فيزيكي خاك در تاثير آن برروي رشد گياه آزمايشات آبياري زيتون در منجيل (طرح زيتون كاري اتكا) تعيين آب مصرفي چغندر قند ،ذرت، علوفه اي ‚، آفتابگران، با استفاده از لايسيمتر كنترل آبياري در مزرعه از طريق اندازه گيري تبخير خلاصه نتايج تحقيقات آبياري گزارش فعاليت هاي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گيلان 49 طرح مشترك همكارهاي فني ايران سازمان خوار بارو كشاورزي جهاني گزارش فعاليت هاي انجام شده در فصل زراعي حاصلخيزي خاك 44-43 گزارش پيشرفت كار اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گيلان 49 سازمان خوار بار كشاورزي جهاني ملل متحد گزارش فعاليت هاي انجام شده فارس 48 گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 48 مشهد موسسه خاكشناسي گزارش كارهاي انجام شده سال 48 گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 1349 مشهد خلاصه گزارش كارهاي انجام شده در موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك 48 گزارش فعاليتهاي 9 ماهه اول سال 48 موسسه خاكشناسي حاصلخيزي خاك اداره خاكشناسي اصفهان گزارش عمليات انجام شده در سال 1348 خلاصه مهمترين فعاليتهاي موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك خلاصه فعاليتهاي انجام شده سال 49 خلاصه گزارش فعاليتهاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 64 اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان اصفهان خلاصه گزارش فعاليتهاي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 65 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور سال 51 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور سال ارديبهشت 52 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور تيرماه سال 52 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور مرداد سال 52 خلاصه فعاليت تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده از بدو تاسيس تا سال 2537 عمليات مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي آفات با بيماريها و علفهاي هرز مهم گياهان زراعي و درختان ميوه قانون و آيين نامه حفظ نباتات توسعه منابع آبي دشت گلپايگان (جهت ارائه در دومين سمينار آب كشور) آبياري قطره اي (نشريه ترويجي و آموزشي) آبياري كوزه اي بررسي امكان استفاده از كوزه اي سفالي در آبياري تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه ميمه و مورچه خورت ) تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه پنبه به روش لايسيمتري نشريه شماره 2 شركت مولكول حفظ و بهبود كيفيت آب استفاده از مواد ايزولان جهت عايق بندي كانالهاي اصلي شبكه آبياري زاينده رود در مناطق گچ دار آبياري باراني چيست اصول فني طرح شبكه انهار آبياري گرمسار ( براي ارائه چهارمين سمينار آبياري و زهكشي ) گزارش طرح آبياري قطره اي برروي مركبات جهرم چهارمين دوره آموزشي آبياري تحت فشار كاربرد و ترويج روشهاي نوين آبياري نقش موسسه در تحولات كشاورزي ايران انواع يونجه يكساله ( بولتن شماره 3784 سازمان كشاورزي استرليا غربي ) حفاظت محيط زيست اصفهان در سال 1366 معرفي انواع يونجه يكساله و اهميت كشت آن در تناوب زراعي اراضي ديم ارائه در سمينار ساليانه غلات در مركز كشاورزي تنكابن اثر كودهاي نيتراته ، آمونيم ، اوره ، كازئين برروي كيفيت و كميت محصول ذرت تثبيت پتاسيم و آمونيوم در ايليت و نحوه تاثير كودهاي آمونياكي و نيتراته برروي ذرت بررسي شرايط آب و هوايي و اقليمي استان كرمان استفاده از وسايل و آمار هواشناسي در كشاورزي تجزيه و تحليل سرعت و جهت باد در ايستگاه هواشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان ( گزارش علمي ) آب و هواي كشاورزي شهرستان شهرضا بررسي و ارزيابي مقاومت به خشكي در محصولات خانواده كدوئيان (ارائه در دومين سمينار تحقيقات سبزي و صيفي كرج) طرح افزايش توليد برنج مدل تلفيقي برآورد حجمي سيلاب در حوزه هاي فلات مركزي ايران (جهت ارائه در سمينار ملي فرسايش و رسوب) خلاصه اي از استاندارد ملي برنج راهنماي مصرف كودهاي شيميايي در زراعت برنج گزارش از طرحها و فعاليت هاي كميته كشاورزي جهاد سازندگي استان اصفهان اطلاعات روزانه هواشناسي در ايستگاه حفاظت خاك و آب تيكمه داش نمونه برداري خاكهاي مختلف زراعي و اندامهاي گياهي از نظر بررسي انگل نماتود روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنمائيهاي كودي (اصفهان ) راهنماي آزمايشات زهكشي پسته روش تهيه مونوليت خاك آشنايي با تكنولوژي و كاربرد تصاوير ماهواره اي در مطالعات زميني ميكرو مورفولوژي خاك اهميت تحقيقات خاكشناسي و ارزيابي منابع اراضي در تهيه و اجراي طرحهاي آباداني و عمراني كشور بررسي طرح منطقه‌اي كردن كشت در استان اصفهان يكپارچه كردن اراضي تركيه مقايسه اقتصادي و فني سه فرم كانال سازي شيميايي براي مزارع نگاهي به تحقيقات خاك و آب در كشور تركيه ( گزارش هيئت اعزامي) راهنماي عملي بتونريزي در مزرعه تحقيق در آبشوئي خاكهاي شور و قليائي گلپايگان بخش حاصلخيزي خاك و بررسيهاي زراعي برنامه آزمايشات كودهاي شيميايي ارقام گندمهاي اصلاح شده ايران مختصري پيرامون كاشت – داشت – برداشت گونه هايي از شبدر استفاده از عسكهاي هوايي در خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ديناميك تشكيل خاكدانه ادغام نتايج سريهاي آزمايشي روشهاي و محاسبات آماري طرحهاي آزمايشي جزوه اول محاسبات اقتصادي در آزمايشات فاكتوريل جزوه دوم فهرستي در شناخت خاك هدف از شناسايي خاك رابطه طبقه بندي خاك و ساير رشته هاي علم خاكشناسي رگرسيون چند متغيره خطي به روش گام به گام تحليل آماري آزمايشات صحرائي و گلداني ( با توجه به خاكشناسي ، آب ، كود، گياه ) تاثير عوامل هواشناسي در توليد محصولات كشاورزي توصيه كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال 1361 بررسي طرح منطقه اي كردن كشت در استان اصفهان زراعت سيب زميني طريقه نمونه گيري از برگ نباتات راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع بمنظور تجزيه آزمايشگاهي طرح احياء دشت شمال گلپايگان – مراحل مختلف پيشرفت كار ( گزارشات فني ) بازيابي فاضلا‌بهاي تصفيه شده از طريق كشاورزي اصلاح خاك و زهكشي تاثير ميزان بارندگي و شدت تبخير از تشتك در راندمان شستشوي تناوب خاك غلظت زه آب اوليه محيطهاي متخلخل اهميت گوگرد در كشاورزي استفاده از فراورده هاي صنعتي و كشاورزي ( سخنراني ) استفاده از هورمونها و مواد تنظيم كننده غدد در كشاورزي كيفيت آب براي كشاورزي اصول مرتع داري ليست آفات و بيماريهاي گياهي استان اصفهان مطالعه كاربرد روشهاي آبياري قطره اي باراني و سطحي برروي مركبات ايستگاه جهرم خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب برروي چاي و زيتون در استان گيلان راهنماي طبقه بندي اراضي براي آبياري تخمين ميزان تبخير از طشتك تبخير كلاس آ با استفاده از آمار درجه حرارت هوا در دانشگاه صنعتي اصفهان مروري بر تحقيقات 20 ساله اصلاح اراضي و زهكشي 65-46 ااكسيداسيون گوگرد در خاك انتخاب و استفاده از پمپهاي آبياري لايسيمتر و نتايج تحقيقاتي مربوطه نتيجه مطالعات كميته تحقيق و توليد باكتري سويا در ايران 62-60 گزارش ساليانه طرح حبوبات مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند تغذيه چغندر قند نشريه سالانه آبياري و زهكشي راهنماي مطالعات شناسايي و تشريح نيمرخ خاك تشريح روشها و بررسيهاي آزمايشگاهي روي نمونه هاي خاك و آب از نظر كشاورزي آمونيوم غير قابل تعويض در خاكهاي اسرائيل و روابط آن با نوع رس و مواد مادري گزارش فني ايستگاه بررسيهاي خاك و آب رودشت 47-49 رابطه مواد غذايي موجود در خاك و برگ با عملكرد چغندر قند به كودهاي شيميايي مقالاتي درباره پتاسيم درخاك و گياه كليات مربوط با انجام و برداشت آزمايش كودهاي شيميايي برنامه كودهاي شيميايي سازمان خوار وبار كشاورزي سازمان ملل متحد مطالعه و بررسي كشت هشت نوع بذر چمن محلي و خارجي در اصفهان بررسي عوامل موثر در رشد و باروري درختان پسته رفسنجان 54-51 بررسيهاي خاك و آب در زراعت برنج در ايران تاثير متقابل كودهاي آلي و معدني در كشاورزي توليد كمپوست از زباله هاي شهري و روستايي و كاربرد آن در كشاورزي خلاصه نتايج تحقيقات خاك و آب برروي پنبه دانه هاي روغني – ذرت – حبوبات و مركبات در استان فارس 64-40 نتايج بررسي و مطالعه اثرات شوري آب آبياري در عملكرد ارقام مختلف برنج پروژه كشت ذرت و برنج در استان شمالي كشور جمهوري غنا فاضلاب منبع عناصر غذايي براي گياه و مسائل ناشي از آلودگي آن در اراضي كشاورزي نكات اساسي مربوط به زراعت ، گلرنگ ، كنجد ، آفتابگردان، سوژا ، بادام زميني ، مبني بر مطالعات و بررسيهاي انجام شده خلاصه گزارش پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 1347 نشريه شماره 181 توسعه منابع آبي و دشت گلپايگان ارائه در سمينار آب كشور تهيه نقشه حاصلخيزي خاك در اراضي شاليزاري مازندران بررسيهاي چغندر قند زراعت چغندر قند فسفر مورد نياز چغندر قند نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – برنج- چغندر قند- پنبه – خربزه – سيب زميني – پياز بررسي اثر منابع و مقادير مختلف ازت و زمان مصرف آن برروي محصول چغندر قند زرقان كميته چغندر قند نشريه 4 تعيين نياز اب و كود ارقام گندم ( عدل و آزادي ) اصفهان مروري بر نتايج حاصل از كاربرد فسفره بر كادميوم خاك و گياه و بررسي ميزان كادميوم در كودهاي وارداتي مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي و سريهاي خاك در زراعت چغندر قندر اصفهان نتايج ازمايشات كاليبراسيون فسفر برروي زراعت چغندر قند در استان باختران مصرف كود شيميايي در زراعت چغندرقند و جو اندازه گيري آب در آزمايشات كودهاي شيميايي چغندرقند رابطه نتايج تجزيه خاك و برگ با عكس العمل چغندرقند به كودهاي شيميايي رابطه مواد غذايي موجود در خاك و برگ با عملكرد چغندر قند بكودهاي شيميايي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي بر روي گندم ، چغندر قند و پنبه نيشابور مقايسه اثرات اوره و روشهاي مصرف آنها در زراعت چغندر قندر در استانهاي مركزي ولرستان اهميت اقتصاد سفيدك چغندر قند در كشت پاييزه و طريقه مبارزه با آن تتراپلوئيدي در چغندرقند نتايج بررسي اثر روش مصرف كودهاي شيميايي برروي چغندر قند مشهد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي چغندر قند آذربايجان شرقي نتايج بررسي تاثير متقابل كود و آب روي محصول چغندر قند منطقه عجب شير استان آذربايجان شرقي گزارش پيشرفت كار طرحهاي تحقيقاتي آبياري قطره اي و باراني و سطحي در استان خراسان روش تلفيقي تشخيص و توصيه روشهاي صحيح استفاده از كودهاي شيميايي در زراعت محصولات عمده آذربايجان شرقي بررسي در مورد وضع حاصلخيزي سه نوع خاك در سري خاكهاي مهم آذربايجان غربي راهنماي انجام تحقيقات حاصلخيزي خاك در مزارع زارعين ارزيابي حاصلخيزي خاك نياز توتون به مواد غذايي اصلي و خاكهاي مناسب براي كشت آن حاصلخيزي خاك توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال (بولتن ) توصيه هاي كودي و آب مورد نياز نباتات (بولتن) بررسي و مطالعه و تهيه نقشه حاصلخيزي خاك كهگيلويه و بويراحمد مواد آلي خاك تاثير مواد آلي برروي آهن و منگنز خاك تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميايي در اراضي زراعي ايران مقايسه كود مورد نياز گياهان زراعي با ميزان كود شيميايي مصرفي توسط زارعين دراستان اصفهان عنصر روي و نقش آن در تغذيه گياهان راهنماي كاليبراسيون تجزيه خاك براي توصيه هاي كودي مسايل مربوط به پيش بيني احتياجات كودي در كشاورزي متمركز معالجه كلروز آهن حاصل از وجود آهك در خاك با نمكهاي حاوي آهن بر مورد نياز ذرت مطالعه بند انحرافي ازنا گزارش هيدرولوژي اثر هرمون ژپيولين در بهبود محصول انگور هاي بيدانه ايران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي انگور قزوين بررسي نياز غذايي انگور در آذربايجان شرقي (نبات) سبزيكاري در روستاها و منازل شهري اصلاح باغات سبزيكاري مصور كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات كنترل علفهاي هرز با استفاده از مواد شيميايي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي استان فارس علفهاي هرز منطقه مرودشت دفع علفهاي هرز با استفاده از علف كشهاي شيميايي مروري بر مبارزه بيولوژيكي با علفهاي هرز و اصول آن طرح حفاظت خاك در تيكمه داش – آذربايجان شرقي ايران تعادل رطوبت در زراعتهاي ديم پوشش گياهي و نقش آن در حفاظت خاك كنتورينك محافظ اراضي زراعي حفاظت خاك و آب طرينك ساختن كنتورو ايجاد آبراهه مشروح برنامه فعاليتهاي بخش حفاظت خاك و آب سال گزارش نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب در اراضي ديم آذربايجان غربي تغذيه آلي و معدني گياهان روش جديد تجزيه گياه جهت بررسي كلروز آهن نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعتهاي زمستانه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات تابستانه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعتهاي زمستانه نقش آهن در گياه اهميت كلسيم ، منيزيم ، گوگرد در رشد و نمو گياهان مطالعات حاصلخيزي خاك در استانهاي گرگان و مازندران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي درمزارع سازمان مستقل عمران قزوين نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم) غذا و كود شيميايي (راه تامين محصولات كشاورزي مورد نياز كشور از طريق مصرف كود شيميايي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي روي محصولات تابستانه سال 45 بررسي در مورد وضع حاصلخيزي سه نوع خاك در سري خاكهاي مهم آذربايجان غربي گزارش نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب استان آذربايجان غربي حفاظت خاك و مبارزه عليه فرسايش خاك نقش درخت سنجد در امرحفاظت خاك حفاظت خاك و آب آبخيزداري در استراليا استرالياي جنوبي ويكتوريا كنترل آبكندها و احداث آبراهه ها نحوه بهره برداري صحيح از ديمات ويژه دوره آموزش كمك كارشناس گزارش فعاليت ها و نتايج تحقيقاتي گروه حفاظت خاك و آب اصفهان فرسايش رسوب نحوه برآورد آنها بخشي از اصول هيدرولوژي شناخت مسائل و مشكلات ديم استان اصفهان معالجه كلروز آهن حاصل از وجود آهك در خاك با نمكهاي حاوي آهن نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب و آگرونومي در ديمزارهاي استان باختران خلاصه نتايج بررسيهاي و مطالعات حفاظت خاك و آب در آذربايجان شرقي نتيجه بررسيهاي ذخيره و حفظ رطوبت در اراضي شيب دار تاثير آن برروي عملكرد گندم آذر روشهاي تحقيق فرسايش آبي خاك برنامه ريزي تحقيقاتي دراز مدت در زمينه مسائل و روابط خاك وآب و نبات در اراضي آبي ايران خلاصه مهمترين فعاليت هاي موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك از سال چهارمين دوره آموزشي (كاربرد و ترويج روشهاي نوين آبياري ) هدف – وظايف – سازمان و پستهاي سازماني برنامه ده ساله تحقيقاتي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك نگرش برطرح جديد تشكيلات كشاورزي كشور نتايج طرحهاي تحقيقاتي سال 68 بخش خاك و آب فارس اولويتهاي تحقيقاتي كشاورزي اصفهان اولويتهاي كشاورزي در منطقه نتايج طرحهاي تحقيقاتي غلات دهمين گردهمايي سراسري محققين و صاحب نظران ذرت و كاپي كشور جمهوري غنا اصلاح و توسعه زراعت كنف در ايران آشنايي با سرويسهاي اطلاع رساني شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان اصول ارتباطات استاني روشهاي مناسب نهرسازي دستور العمل وصول مالياتهاي مستقل از طريق حسابهاي بانكي در استان اصفهان اصول نظم عمومي وكاربرد آن بر مديريت كشاورزي فسفر مكانيزم جذب گياهان كود سبز و گياهان پوششي محدوديت هاي تثبيت بيولوژيكي ازت در سيستمهاي لي فارمينگ پرورش گياهان در محلول غذايي سيب و مسائل آن در شهرستان سميرم بررسي و برآورد ظرفيت تبخير و تعرق از سطح مرجع كارنال گراس گياهي براي اصلاح خاكهاي قليائي اسپكتروفتومتر اصول و كاربرد آن بيماريهاي گندم وجو در ايران و روشهاي آمار برداري از آنها مصرف كود اوره در زراعت گندم آبي در منطقه كهكيلويه و بوير احمد نتايج چهار ساله بررسي نياز غذايي گندم آبي در دشت روم نتايج طرحهاي تحقيقاتي غلات 62-61 خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب برروي گندم و جو استان فارس تاثير عمليات شخم و شيار در حفظ و ذخيره رطوبت و مقدار محصول گندم بعضي از ديمزارهاي كشور در سيستم آيش تابستانه روش صحيح زراعت گندم و جو ديم اثر عوامل توليد بر عملكرد گندم ( در طرح محوري افزايش عملكرد گندم آبي استان اصفهان ) بررسي اثر كودهاي شيميايي در گندم ديم استان فارس طرح نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاه تحقيقات زراعتهاي آبي ماهيدشت طرح مطالعه حاصلخيزي خاك جنوب دشت صحنه و بيستون بررسي اثر گوگرد روي قابليت جذب فسفر خاك تعيين نياز غذايي گندم ديم بررسي واريته ديم و مصرف كودهاي شيميايي تعيين بهترين تناوب در زراعت گندم ديم در استان باختران بررسي نياز جو به ازت و فسفر مقايسه اثرات كود اوره معمولي و اوره با پوشش گوگردي برروي عملكرد و كيفيت گندم بررسي نياز غذايي جو آبي رقم استار و ماكويي بررسي و تعيين نياز آبي جو در شهركرد طي سالهاي 71-74 بررسي و تعيين نياز غذايي جو در ديم بررسي اثر غده مصرف كود فسفره در زراعت ذرت ايستگاه تحقيقاتي بررسي و تعيين اثر ازت و فسفر برروي عملكرد تركيب برگ خاك و پوشش گندم طرح تحقيقاتي تعيين نياز غذايي رقم جديد 11 طرحهاي پژوهشي كشاورزي بررسي اثر كود ازته و مقدار بذر روي توليد گندم ديم كودهاي شيميايي ، حيواني و محلولپاشي برروي توليد درختان سيب گلدن و حاصلخيزي خاك بررسي اثر كودهاي شيميايي برروي سيب زميني نتايج طرح تحقيقاتي اجر شده در منطقه داريون فارس بررسي و مقايسه كمي و كيفي ارقام كلم پيچ و سازگاري آنها بررسي اثرات ميزان و زمان مصرف كود ازته برروي عملكرد سيب زميني تحقيق در تجديد حيات جنگلهاي بحر خزر مديريت صحبح آب در آبياري ذرت بروش جويچه بررسي و تعيين نياز غذايي گندم آبي رقم اميد طرح تعيين نياز ارقام جو (استار- زردچو) به ازت و فسفر در شهركرد بررسي وضعيت عملكرد ارقام جو در مناطق شوره زار استان يزد طرح تعيين نياز ارقام جو (استار- – زردچو) به ازت و فسر در شهركرد بررسي اثرات مقادير مختلف ازت – فسفر- پتاسيم بر روي عملكرد ذرت مقايسه اثرات كود اوره معمولي و اوره پوشش شده با گوگرد در عملكرد برنج رقم آمل 3 بررسي ميزان زمان مصرف كود ازته برروي عملكرد ذرت ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق تعيين آب مورد نياز پياز بررسي اثرات زمان و ميزان مصرف كود اوره معمولي و اوره با پوشش گوگردي برروي عملكرد گندم آبي بررسي كاربرد ادوات مختلف تهيه زمين و كشت بر عملكرد زراعت آفتابگردان نياز غذايي نخود ديم در تناوب گندم – نخود تعيين اثر گوگرد در افزايش قابليت جذب فسفر خاك در زراعت پنبه تهيه منحني هاي شوري و سديم زدايي خاك ايستگاه فيض آباد نيشابور تهيه منحني شوري زدايي و سديم زدايي خاكهاي ايستگاه تحقيقات مياندوآب بررسي و تعيين آب مورد نياز پنبه در منطقه گرگان تعيين مناسبترين زمان شروع و قطع آبياري پنبه در داراب بررسي تعيين اثر ازت و فسفر برروي عملكرد پنبه رقم بختگان در داراب طرح بررسي ميزان مصرف كودهاي شيميايي در زراعت نخود ديم بررسي و تعيين آب مصرفي سويا رقم دير رس گرگان 3 نتايج طرحهاي مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي انار يزد طرح بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاسه در افزايش محصول برنج (مازندران) بررسي و تعيين نياز غذايي نخود ديم بررسي اثر مقادير كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد زراعت ديم آفتابگردان بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي ازته و فسفره برروي گندم ديم محلي تاثير مقادير مختلف ازت و حساسيت مراحل رشد به كم آبي در ارقام گندم در ايستگاه تحقيقات ماهيدشت نتايج آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد روشن آزادي ويرستا و كرج در ايستگاه تحقيقاتي بروجن طرح تعيين اثر مقادير مختلف پتاسيم ازت ، فسفر ، برروي ارقام مختلف گندم اصفهان تعيين نياز غذايي گندم در سطوح بالاي كودي خاك و آب تعيين ميزان حساسيت گندم به آب در مراحل مختلف رشد بررسي نياز سيب زميني به ازت فسفر و پتاس طرح مطالعه فسفر مورد نياز خاكهاي خوزستان با استفاده از ايزوترم جذب و رها شدن فسفر طرح تحقيقاتي مطالعه و تهيه نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاههاي تحقيقاتي كبوتر آباد و براآن اصفهان بررسي اثر مقادير مختلف ازت و آهن برروي كميت و كيفيت محصول نارنگي با روش آبياري سطحي در جهرم بررسي اثرات فسفر پتاس و آهن برروي ليمو شيرين با آبياري قطره اي در جهرم طرح تعيين ميزان شستشوي مواد غذايي در اثر آبياري گندم در شرايط پتانسيل مصرف آب در ايستگاه تحقيقاتي كرج طرح تعيين ميزان شستشوي مواد غذايي دراثر آبياري چمن در شرايط پتانسيل مصرف آب طرح بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گياه مرتعي جا شير در ايستگاه دوتو شهركرد بررسي اثرات ازت فسفر و روش مصرف كود فسفره برروي خواص كمي و كيفي يونجه تعيين آب مورد نياز ذرت علوفه اي بررسي اثرات عناصر ازت و فسفر برروي عملكرد پنبه ايستگاه كاشمر طرح بررسي تاثير كاهش ميزان آب آبياري در آخر فصل رشد در توليد قند و چغندر قند تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد فيزيولوژي ارقام گندم به كمبود رطوبت خاك نتايج اجراي طرحهاي تحقيقي و ترويجي كشت گندم ، نخود، بادام زميني ، خيار طرح تعيين آب مصرفي سيب زميني استفاده از اسيد سولفوريك همراه با آبياري در اصلاح خاكهاي شور و قليايي بررسي مسائل زهكشي اراضي ابراهيم آباد رامجرد ( زير سد درودزن ) بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي اصلي در زراعت يونجه مقايسه ميزان بذر توليد علوفه ارقام مختلف اسپرس در شرايط ديم بررسي اثر كود شيميايي ازته افزايش عملكرد علوفه توليدي مراتع طبيعي مقايسه ميزان توليد علوفه ارقام مختلف يونجه در شرايط ديم گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1350 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1361 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1362 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1363 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1364 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1365 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1368 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1369 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1370 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1374 گزارش پژوهشي خاك و آب سال 1372 محصولات غير برنج گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1370 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2535 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2534 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2536 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1357 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1358 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1359 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1360 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1371 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1367 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1365 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1364 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1363 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1362 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1361 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1372 گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي جنگل و مرتع اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي جنگل و مرتع اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1370 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي گياهان دارويي اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي تهران سال 1372 گزارش پژوهشي تهران سال 1367 گزارش پژوهشي تهران سال 1368 گزارش پژوهشي باختران سال 1367 گزارش پژوهشي باختران سال 1368 گزارش پژوهشي باختران سال 1379 گزارش پژوهشي باختران سال 1370 گزارش پژوهشي كرمانشاه سال 1371 گزارش پژوهشي يزد سال 1370 گزارش پژوهشي يزد سال 1369 گزارش پژوهشي زنجان سال 1370 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1369 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1371 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1372 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1373 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1374 گزارش پژوهشي فارس سال 1367 گزارش پژوهشي فارس سال 1369 گزارش پژوهشي فارس سال 1370 گزارش پژوهشي فارس سال 1371 گزارش پژوهشي فارس سال 1372 گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1370 گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1371 گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1374 گزارش پژوهشي لرستان سال 1375 گزارش پژوهشي لرستان سال 1373 گزارش پژوهشي خوزستان سال 1368 گزارش پژوهشي خوزستان سال 1369 گزارش پژوهشي خوزستان سال 1370 گزارش پژوهشي صفي آباد دزفول سال 1371 گزارش پژوهشي خراسان سال 1368 گزارش پژوهشي خراسان سال 1369 گزارش پژوهشي خراسان سال 1370 گزارش پژوهشي خراسان سال 1370 گزارش پژوهشي خراسان سال 1374 گزارش پژوهشي خراسان سال 1376 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1366 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1369 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1372 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1373 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1371 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1367 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1370 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1371 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1373 گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1369 گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1372 گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1373 گزارش پژوهشي همدان سال 1370 گزارش پژوهشي همدان سال 1371 گزارش پژوهشي همدان سال 1372 گزارش پژوهشي بوشهر سال 1370 گزارش پژوهشي بوشهر سال 1371 گزارش پژوهشي بوشهر سال 1374 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1366 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1368 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1369 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1370 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1372 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1374 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1368 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1370 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1371 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بويراحمد سال 1372 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بويراحمد سال 1373 گزارش پژوهشي كرمان سال 1370 گزارش پژوهشي كرمان سال 1371 گزارش پژوهشي گيلان سال 1366 گزارش پژوهشي گيلان سال 1369 گزارش پژوهشي زنجان سال 1369 گزارش پژوهشي كردستان سال 1369 گزارش پژوهشي كردستان سال 1373 ارزيابي منابع و قابليت استان فارس – شيراز – اصطهبان مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي مهاباد مطالعات خاكشناسي تفصيلي منطقه محمد آباد اصفهان ارزياي ناحيه ي ايستگاههاي چهار تخته و لردگان چهار محال بختياري منظور از طبقه بندي اراضي مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سولار استان مركزي گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق اطراف قمشه -طالخونچه – مهيار- وشاره گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه رودشت استان اصفهان خاكشناسي تفصيلي كبوترآباد اصفهان طرح جامع ترويج كشاورزي استان اصفهان شهرستان قمشه مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه سميرم – ايزد خواست استانهاي فارس – اصفهان مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه درود زن ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه دليجان- گلپايگان – اليگودرز استانهاي مركزي – اصفهان – لرستان مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد زاينده رود (استان اصفهان) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد داريوش كبير استان فارس مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي دست چپ رودخانه زاينده رود ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه سراب (آذربايجان شرقي) مطالعات جامع احياء توسعه كشاورزي و منابع طبيعي حوزه آبخيز شمال رود خانه كارون مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي مناطق اواوغلي، قزه ضياءالدين دشت يكانات و دشت زنگنه مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سفيد برگ ، جو انرود – استان باختران مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اندرآب نيشابور (استان خراسان) مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي اراضي غرب استان مازندران (سياهرود تركه رود) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه ( مراوه تپه،‌قره بيل، نردين) استانهاي مازندران – خراسان – سمنان ) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه ديرو كنگان (استان بوشهر) سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسائل كويري (بررسي عمومي با ژئومورفولوژي – پدولوژي – هيدرولوژي – هيدروژئولوژي) مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه آبخور شهيد چمران اهواز استان خوزستان مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي حسين آباد شاملوي ملاير (استان همدان )‌ مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه رفسنجان – زرند (استان كرمان )‌ ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه مشهد – نيشابور- چناران (استان خراسان ) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه اردكان – ممسني – استان فارس گروه خاكشناسي پروژه گلپايگان مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه جونقان استان چهار محال بختياري گزارش مطالعات نيمه تفصيلي وطبقه بندي اراضي پروژه آبياري منطقه ساوه ايران گزارش مطالعات ارزيابي جهت تعيين طبقه بندي قابليت آبياري اراضي منطقه پاياب زاينده رود قسمت شرقي اصفهان گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي جنوب تهران ( استان مركزي) مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه اصفهان (قسمت غربي) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي مناطق مختلف چهار محال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) استان چهارمحال بختياري گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه تحقيقاتي موسسه اصلاح بذر و تهيه نهال (استان مركزي ) گزارش خاكشناسي تفصيلي منطقه رودشت استان مركزي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اصفهان مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي تفصيلي منطقه اوشيان استان اصفهان مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان استان اصفهان گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مطالعات جامع تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود اصفهان گزارش مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه (سنقر كليايي ) گزارش مطالعات همبستگي خاكهاي جنوب منطقه خشك مركزي ايران مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت قادر آباد مطالعات خاكشناسي اجمالي دشت ارد لارستان (استان فارس) مطالعات اجمالي خاكشناسي و منطقه قم و كاشان – (استانهاي تهران و اصفهان ) ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند (شهرستان اصفهان)‌ مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند ( شهرستان زرين شهر ) مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه سد حبيب ايشان (گرگان -استان مازندران) مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي باغ انقلاب مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند شهرستان اصفهان ( نشريه ترويجي ، آموزشي مطالعات خاكها) مشخصات كلي از خاكهاي دهستان اوشيان (شهرستان زرين شهر) ( نشريه ترويجي ، آموزشي مطالعات خاكها) ارزيابي منابع و تعيين تناسب اراضي منطقه جندق – چاه معدن سرب استان اصفهان گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد استان چهار محال بختياري مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت فلارد (استان چهار محال بختياري) مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق اردستان – كاشان – نظنز استان اصفهان مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي منطقه قلعه سرخ فريدونشهر گزارش اجمالي درباره منابع اراضي منطقه زرد كوه بختياري گزارش مطالعات خاكشناسي و نيمه تفصيلي و تفصيلي اراضي سازمان (انرژي اتمي ايران ) طرح مركزي تكنولوژي هسته اي اصفهان (استان اصفهان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي علا آباد و ازغند كاشمر (استان خراسان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دهنه شور نيشابور (استان خراسان)‌ گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه فشافويه گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي استان چهار محال بختياري ( مناطق شهركرد و بروجن ) گزارش خاكشناسي اجمالي مناطق خمسه جنوب و سرخاب استانهاي زنجان و همدان گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه خمسه شمال (خدابنده استان زنجان ) گزارش خاكشناسي اجمالي مناطق قروه، دهگلان و بيجار استان كردستان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه كوهدشت استان لرستان گزارش مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي دانشگاه فارابي كرج استان مركزي گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه خوي استان آذربايجان غربي گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي و نيمه تفصيلي منطقه ملاير (استان لرستان ) گزارش مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي ايستگاه بررسيهاي خاك و آب گرگان (گلاجان قاجاز) گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه كنگاورتوسركان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستايي مارون بهبهان ( استان خوزستان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه مزلقان ، ساوه گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه شيلو(بلدشت) گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه ايوانكي گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اندلان گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه جوين ، اسفراين (استان خراسان) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي پاياب سد خدا آفرين (مغان) استان آذربايجان شرقي گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي مناطق شازند و نهرميان ( استان مركزي ) گزارش خاكشناسي تفصيلي و نيمه تفصيلي منطقه بلدشت (ماكو) مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي دشتهاي كرخه سفلي (دشتهاي عباس ، اوان، دوسالق، ارايض باخه) استان خوزستان گزارش خاكشناسي تفصيلي و نيمه تفصيلي منطقه شبانكاره ( استان فارس) گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه تحقيقات دامپروري و دامپزشكي مراغه دانشگاه آذر آبادگان (استان آذربايجان شرقي) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي و تفصيلي منطقه دلگان (‌استان سيستان و بلوچستان )‌ گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي مناطق كرمان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اردبيل (استان آذربايجان شرقي ) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستايي گچگران و عاليوند(استان فارس ) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه كهير استان سيستان و بلوچستان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت تعاوني توليد نهاوند (استان همدان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه نهاوند گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه نهاوند گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه همدان استان همدان گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه مياند مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه الشتر گزارش نتايج تحقيقات و بررسيهاي حفاظت خاك و آب در اراضي ديم استان كردستان گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اسد آباد (استان همدان ) گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان مازندران -نكا – سياهرود مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه ايلام واقع در حوزه آبريز رودخانه كرخه گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه شاپور دالكي استان فارس مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت سهامي زراعي سلطانيه (استان زنجان) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت تعاوني توليد روستائي دهنو (استان فارس)‌ گزارش پيشرفت كار مركز تحقيقات مرودشت گزارش شركت در دوره سنجش از راه دور در كشور هلند گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه نمونه طرح بهبود در كشت برنج – رشت گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه آزمايش سرخس (استان خراسان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه سملقان (استان خراسان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي دشت گلمير زابل ( استان بلوچستان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي منطقه سروستان استان فارس گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت سهامي زراعي كمران ( استان سيستان و بلوچستان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دشت مشهد ( منطقه چناران ) (استان خراسان) نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي خاك و آب و جداول آب و هوا (گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي و قابليت آبياري منطقه جنوبي گرگان رود مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستائي ناصري (خاش) استان سيستان و بلوچستان برنامه مطالعات خاك و آب در ارديبهشت 48 بررسيهاي خاك و آب جزئيات برنامه پاييز سال 48 آذر برنامه آزمايشات كودهاي شيميايي محصولات تابستاني 47-46 گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 46 بهمن ماه 47 خلاصه گزارش حاصلخيزي خاك اصفهان 46-42 جزئيات برنامه پاييز سال 49 بهمن ماه برنامه بررسيهاي خاك و آب اسفند 48 تابستان 49 برنامه كار سال 49 اسفند 48 برنامه كار سال 50 اسفند 49 گزارش فعاليت انجام شده در سال 50 اصفهان اسفند 50 اداره خاكشناسي خاك گرگان و گنبد فروردين 2536 فعاليت هاي خاكشناسي خاك گيلان 50-49 بهمن جزئيات برنامه پاييز سال 51 آبانماه 51 برنامه كار52 اسفند 51 اصفهانن برنامه كار52 فروردين 52 اصفهان برنامه سال 52 شهرستان گرگان و دشت اسفند 51 برنامه كار سال 52+B795آذربايجان شرقي اسفند 53 برنامه كار سال 52 شهرستان آذربايجان شرقي اسفند 51 برنامه كار 52 شهرستان گيلان اسفند 51 برنامه كار 52 استان كردستان اسفند 51 برنامه كار 52 استان خوزستان اسفند 51 برنامه كار 52 استان آذربايجان غربي فروردين 52 برنامه كار 52 استان خراسان اسفند 51 برنامه كار 53 استان گرگان و گنبد فروردين 53 برنامه كار 53 استان همدان و لرستان اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان فارس اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان كرمان اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان آذربايجان شرقي فروردين 53 برنامه كار سال 53 استان گيلان اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان اصفهان اسفند 52 برنامه كار 53 استان كرمانشاه ارديبهشت 53 برنامه كار 53 استان آذربايجان غربي اسفند 52 برنامه كار 53 استان خراسان اسفند 52 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 54 استان گيلان اسفند 53 برنامه كار 54 آذربايجان شرقي اسفند 53 برنامه كار 54 استان مازندران اسفند 53 برنامه كار 54 استان مركزي اسفند 53 گزارش فعاليت هاي نيمه اول سال اصفهان مهرماه 54 برنامه كار 54 استان همدان و لرستان اسفند 53 برنامه كار 54 استان گرگان و گنبد اسفند 54 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 55 استان اصفهان فروردين 55 برنامه كار 55 استان آذربايجان شرقي اسفند54 برنامه كار 54 استان خراسان اسفند 53 برنامه كار 54 استان كرمانشاه اسفند 53 برنامه كار 54 استان خوزستان اسفند 53 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 55 استان كرمان فروردين 55 برنامه كار 55 استان خراسان اسفند 54 برنامه كار 55 استان آذربايجان غربي اسفند 54 برنامه كار 55 استان اصفهان فروردين 55 برنامه كار 55 استان كردستان اسفند 55 برنامه كار 55 استان گيلان اسفند 54 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 55 استان مركزي اسفند 54 برنامه كار 55 استان كرمانشاه اسفند 54 برنامه كار 55 استان همدان و لرستان اسفند 54 برنامه كار 55 استان اصفهان اسفند 55 برنامه كار 55 استان فارس فروردين55 برنامه كار 55 استان گرگان و گنبد فروردين 55 برنامه كار 55 استان مازندران فروردين 55 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 56 استان آذربايجان شرقي فروردين56 برنامه كار 1359 استان آذربايجان غربي اسفند 55 برنامه كار 1356 استان خراسان اسفند 55 برنامه كار 1356 استان گيلان اسفند 55 برنامه كار 56 استان مازندران فروردين 56 برنامه كار 56 استان كرمان فروردين 56 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 1356 استان فارس فروردين 56 برنامه كار 1356 استان خوزستان اسفند 55 برنامه كار 1356 استان كرمانشاه اسفند 55 برنامه كار 1356 استان كردستان فروردين 56 برنامه 1356 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 1356 استان همدان و لرستان اسفند 55 برنامه كار 1356 استان فارس فروردين 56 برنامه كار 1356 استان مركزي اسفند 55 برنامه كر 1357 استان فارس فروردين 57 برنامه كار 1357 استان گيلان اسفند 56 برنامه كار 1357 استان كرمانشاه اسفند 56 برنامه كار 1357 استان كردستان فروردين 57 برنامه كار 1357 استان اصفهان فروردين 57 برنامه كار 1357 استان آذربايجان شرقي فروردين 57 برنامه كار 1357 استان آذربايجان غربي فروردين 57 برنامه كار 1357 استان گرگان و گنبد فروردين 56 برنامه كار 1357 استان مازندران اسفند 56 برنامه كار 1357 استان مركزي اسفند 56 برنامه كار 1357 استان همدان اسفند 57 برنامه كار 1357 استان خراسان اسفند 56 برنامه كار 1359 استان اصفهان فروردين 59 برنامه كار 1360 استان اصفهان ارديبهشت 60 برنامه كار 1362 استان اصفهان تيرماه 62 برنامه كار 1363 استان اصفهان مهرماه 63 برنامه كار 1366 استان اصفهان سال 66 برنامه كار بخش خاك و آب سال 1371 ارديبهشت 71 برنامه كار مركز تحقيقات كشاورزي سال 72 خرداد 72 برنامه كار سال 1373 انتشار 73 گزارش فعاليت دي ماه 1352 گزارش فعاليت بهمن 52 گزارش فعاليت آبان 52 گزارش فعاليت تابستان 51 گزارش فعاليت اسفند 52 گزارش فعاليت مهر 52 كارنامه 1349 استان فارس كارنامه 1349 استان آذربايجان شرقي كارنامه 1349 استان اصفهان كارنامه استان يزد كارنامه 1349 استان اصفهان اسفند 49 كارنامه 1350 استان كرمانشاه خرداد 51 كارنامه 1350 استان گرگان و دشت خرداد 51 كارنامه 1350 استان اصفهان اسفند 50 كارنامه 1350 استان فارس فروردين 51 كارنامه 1350 آذربايجان غربي فروردين 51 كارنامه 1350 گيلان فروردين 50 كارنامه 1350 آذربايجان شرقي فروردين 51 كارنامه 1351 گيلان اسفند 51 كارنامه 1351 كرمانشاه كارنامه 1351 مازندران اسفند 51 كارنامه 1351 كردستان اسفند 51 كارنامه 1351 لرستان و همدان اسفند 51 كارنامه 1351 خوزستان اسفند 51 كارنامه 1351 آذربايجان شرقي اسفند 51 كارنامه 1351 بخش خاك و آب اصفهان كارنامه 1351 گرگان و دشت اسفند 51 كارنامه 1351 كرمان فروردين 52 كارنامه 1351 آذربايجان غربي اسفند 51 كارنامه 1351 فارس اسفند 51 كارنامه 1351 اصفهان اسفند 51 كارنامه 1351 خراسان اسفند 51 كارنامه 1352 كرمان فروردين 53 كارنامه 1352 آذربايجان غربي 53 كارنامه 1352 خوزستان اسفند 52 كارنامه 1352 فارس اسفند 52 كارنامه 1352 مازندران اسفند 52 كارنامه 1352 خراسان اسفند 52 كارنامه 1352 كرمانشاه ارديبهشت 53 كارنامه 1352 گيلان اسفند 52 كارنامه 1352 گرگان و گنبد فروردين 53 كارنامه 1352 آذربايجان شرقي فروردين 53 كارنامه 1353 مركزي اسفند 53 كارنامه 1353 آذربايجان غربي اسفند 53 كارنامه 1353 گيلان اسفند 53 كارنامه 1353 مازندران اسفند 53 كارنامه 1353 گرگان و گنبد اسفند 53 كارنامه 1353 همدان و لرستان اسفند 53 كارنامه 1353 كرمانشاه اسفند 53 كارنامه 1352 اصفهان ارديبهشت 53 كارنامه 1352 ارديبهشت 52 كارنامه سال 1352 همدان و لرستان اسفند 52 كارنامه سال 1353 فارس اسفند 53 كارنامه سال 1353 كرمان اسفند 53 كارنامه 1353 استان آذربايجان شرقي اسفند 53 كارنامه 1354 اصفهان اسفند 53 كارنامه 1352 اصفهان ادردهشت 53 كارنامه 1352 اصفهان اسفند 52 كارنامه 1353 اصفهان اسفند 53 كارنامه 1352 بخش حفاظت خاك و آب 0 كارنامه 1353 اصفهان اسفند 53 كارنامه 1353 خوزستان اسفند 53 كارنامه 1353 كردستان فروردين 54 كارنامه 1354 فارس اسفند ماه كارنامه 1354 همدان و لرستان اسفند 54 كارنامه 54 آذربايجان شرقي اسفند 54 كارنامه 1354 گيلان و گنبد اسفند 54 كارنامه 54 كرمانشاه 54 كارنامه 1354 آذربايجان غربي 54 كارنامه 1354 اصفهان اسفند 54 كارنامه 1354 اصفهان اسفند 54 كارنامه 1354 گيلان اسفند 54 كارنامه 1354 كرمان فروردين 55 كارنامه 1354 كردستان فروردين 55 كارنامه 1354 مركزي فروردين 54 كارنامه 1354 مازندران اسفند 54 كارنامه 1355 اصفهان فروردين 56 كارنامه 1355 آذربايجان غربي اسفند 55 كارنامه 1355 مازندران اسفند 56 كارنامه 1355 اصفهان اسفند 55 كارنامه 1355 آذربايجان شرقي اسفند 55 كارنامه 1355 كرمان اسفند 55 كارنامه 1355 خوزستان اسفند 55 كارنامه 1355 گرگان و گنبد اسفند 55 كارنامه 1355 فارس اسفند 55 كارنامه 1355 مركزي اسفند 55 كارنامه 1355 كردستان اسفند 55 كارنامه 1355 كرمانشاه اسفند 55 كارنامه 1355 گيلان اسفند 55 كارنامه 1355 همدان و لرستان اسفند 55 كارنامه 1356 آذربايجان غربي فروردين 57 كارنامه 1356 فارس اسفند 56 كارنامه 1356 همدان فروردين 57 كارنامه 1356 آذربايجان شرقي اسفند 56 كارنامه 1356 كردستان اسفند 56 كارنامه 1356 مركزي اسفند 56 كارنامه 1356 اصفهان اسفند 56 كارنامه 1356 كرمانشاه اسفند 56 كارنامه 1356 گرگان و گنبد اسفند 56 كارنامه 1356 اصفهان فروردين 57 كارنامه 1357 اصفهان آذر 58 كارنامه 1357 مازندران ارديبهشت 57 كارنامه 1357 آذربايجان غربي فروردين 58 كارنامه 1357 آذربايجان غربي فروردين 58 كارنامه 1357 خراسان ارديبهشت 58 كارنامه 1357 كرمان مرداد 58 كارنامه 1357 گنبد و گرگان كارنامه 1357 اصفهان آذرماه 58 كارنامه 1358 اصفهان تير 59 كارنامه 1359 اصفهان تير 60 كارنامه 1359 اصفهان ارديبهشت 61 كارنامه 1360 اصفهان مرداد 61 كارنامه 60-63 اصفهان كارنامه 1361 اصفهان شهريور 62 كارنامه 58-59-60 اصفهان فروردين 61 كارنامه 1362 كردستان كارنامه 1363 ايستگاه تحقيقاتي بروجن كارنامه 1365 موسسه خاك و آب كارنامه 1366 موسسه خاك و آب نشريه 754 كارنامه 1367 موسسه تحقيقات خاك و آب فروردين 68 كارنامه 1371 اصفهان خرداد 72 كارنامه 1371 اصفهان فروردين 72 كارنامه 1373 اصفهان شهريور 74 كارنامه 1375 اصفهان خرداد 76 كارنامه 1372 اصفهان تير 1373 گزارش فعاليتهاي انجام شده در سال 1350 اسفند 50 برنامه بخش بررسي هاي خاك و آب تابستان 1350 فروردين 51 شرح طرحهاي آزمايشي و توزيع استاني آن برنامه كار 1367 اصفهان سال 67 برنامه كار 1361 اصفهان خرداد 61 برنامه كار 1352 همدان و لرستان اسفند 51 برنامه كار 1354 كرمان اسفند 53 برنامه كار 1354 فارس اسفند 53 كارنامه 1352 اصفهان اسفند 52 گزارش فعاليتهاي نه ماهه 1350 سپاهيان ترويج و آباداني اصفهان كارنامه دولتي جمهوري اسلامي در سال 1361 كارنامه دولتي جمهوري اسلامي كارنامه 1366 اصفهان ارديبهشت 67 كارنامه 1372 اصفهان تيرماه 73 كارنامه 1350 اصفهان اسفند 50 كارنامه 1351 اصفهان اسفند 51 كارنامه 1366 اصفهان ارديبهشت 67 برنامه كار 1352 اصفهان اسفند 51 برنامه كار 1353 اصفهان اسفند 52 برنامه كار 1355 اصفهان فروردين 55 برنامه كار اصفهان فروردين 56 فائو شماره 5 فائو شماره 6 فائو شماره 7 فائو شماره 8 فائو شماره 9 فائو شماره 2 فائو شمار 1 فائو شماره 4 فاائو شماره 11 فائو شمار سال 1998 فائو شماره 19 فائو شماره 20 فائو شماره 20 فائو شماره 24 فائو شماره 29 فائو شماره 32 فائو شماره 33 فائو شماره 35 فائو شماره 39 فائو شماره 41 فائو شماره 42 فائو شماره 43 فائو شماره 44 فائو شماره 45 فائو شماره 47 فائو شماره 48 فائو شماره 46 فائو شماره 49 فائو شماره 51 فائو شماره 53 فائو شماره 55 فائو شماره 65 فائو سال 1977 فائو سال 1976 فائو سال 1978 فائو سال 1983 فائو سال 1354 فائو سال 1354 فائو سال 1972 فائو سال 1973 فائو سال 1978 فائو سال 1967 فائو سال 1985 فائو فائو شماره 56 فائو شماره 60 فائو شماره 34 فائو شماره 37 فائو شماره 31 فائو شماره 26/2 فائو 19 فائو 36 گزارش فني شماره 1 لاتين گزارش فني شماره 2 گزارش فني شماره 3 گزارش فني شماره 4 گزارش فني شماره 5 گزارش فني شماره 6 گزارش فني شماره 7 گزارش فني شماره 1 گزارش فني شماره 3 گزارش فني شماره 4 لاتين گزارش فني شماره 5 لاتين گزارش فني شماره 7 گزارش فني شماره 9 گزارش عملكرد سال 1364 گزارش عملكرد سال 1362 گزارش عملكرد 1362 گزارش عملكرد 1363 گزارش ماهانه 59-58 گزارش سه ماهه دوم 1361 گزارش سه ماهه اول 1361 سه ماهه سوم 1361 گزارش عملكرد شش ماهه اول 62 گزارش عملكرد شش ماهه اول 64 گزارش فعاليتهاي دوره شش ماهه اول 66 گزارش عملكرد 1365 گزارش عملكرد 1363 وزارت آب و برق (گزارش عمومي حوزه زاينده رود) جلد اول وزارت برق و آب واحد آب (گزارش زمين شناسي ژئوفيزيك ژئوشيمي اصفهان و كميك داش وزارت آب و برق گزارش زمين شناسي و هيدروژئولوژي اصفهان و كميك داش وزارت آب و برق واحد آب گزارش هيدروژئولوژي دشت ميمه اصفهان وزارت آب و برق واحد آب آمار جريان رودخانه هاي ايران سال آبي 51-50 مهر تا شهريور مربوط به حوضه خليج فارس قسمت دوم وزارت آب و برق كيفيت آب رودخانه هاي ايران مربوط به حوضه درياچه اورميه و ساير حوضه هاي آبريزي مركزي وزارت آب و برق كيفيت آب رودخانه هاي ايران رودخانه هائيكه به درياچه رضائيه و ساير درياچه ها ي مركزي ايران ميريزد كميته چغندر قندر گزارش سال زراعي 52-53 گزارش نهايي سمپوزيوم پروژه افزايش بازدهي در شرايط كمبود عرضه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم استان آذربايجان شرقي راهنماي مصرف كودهاي شيميايي فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي 53 فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي 54 تغييرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سديم اهداف و سياستهاي بخش در كشاورزي كرلاسيون ورگرسيون يك متغيره خطي به زبان ساده رگرسيون خطي و غير خطي كاربرد در زراعت هاي استراتژيك رديف كار نشريه مصور آموزشي و ترويجي حفاظت آب و خاك و آبخيزداري بر مورد نياز ذرت گزارش كميته برنامه ريزي كشاورزي استان اصفهان گزارش فعاليت هاي موسسه 1345 بررسي احتياجات غذايي انگور در منطقه قزوين اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان خراسان بمناسبت آئين ملي بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهي و جشن سالروز تاسيس اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك خراسان خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 63 انسيتو تكنولوژي صنايع غذايي اصفهان ارزش غذايي او و رهاي كشت شده روي آلكانها ايين نامه استخدامي داوطلبان اشتغال و شاغلين خدمات علمي و تحقيقاتي 55 فصلنامه سياست علمي و پژوهشي گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور در شهريور 51 فصل نامه اقتصادي – استان اصفهان مطالعه براستان هرمزگان بيواكولژي سپردار گوجه در اصفهان وروشهاي مبارزه با آن بررسي زيست شناسي پيل گز در مراتع خوانسار و علل كاهش محصول گزانگبين بررسي عوامل موجدكلروز آهن درختان ميوه در اصفهان بررسي علل ترش شدن ميوه انجير در كاشان و مكانيزم انتقال عامل بيماري پيش آگاهي از فنولوژي كرم سيب در باغات سيب غرب اصفهان براساس محاسبه درجه حرارت موثر در مورد لايسيمتر زردي آهن يا كمبود آهن در درختان ميوه علل بروز پيشگيري و معالجه آن گزارش فعاليت هاي موسسه در سال 1345 وظايف تكنسين و مسئولين (آزمايشگاه ) مشخصات علمي و كاربرد 655 گونه درختي ايران درجهان بررسي كيفيت چوب جنگلهاي موفق صنوبر در آذربايجان آناليز شيميايي و مينرالوژي خاكهاي منطقه دانشكده (ورامين) طرز تهيه و كاربرد بلوكهاي گچي براي اندازه گيري رطوبت خاك تحقيق در خوشخوراكي نسبي نباتات مرتعي كشت شده در مناطق استپي و نيمه استپي استان مركزي گزارش مقدماتي جنگل كاري ديم با كاربرد مالچ نفتي درمناطق خشك كشور بذرگيري درختچه هاي تاغ اندازه گيري و ارزيابي مرتع فتولوژي درختان و درختچه هاي آريورتوم نوشهر حفظ نباتات شماره 1 رشد سلولهاي ميكروبي روي هيدروكربورها حفظ نباتات شماره 2 گزارش فعاليت هاي سپاهان ترويج و آباداني دستور العمل طبقه بندي وضع مرتع و تعيين ظرفيت دامي آن نشريه تحقيقاتي فيزيك زمين و فضا علل كمي رشد و ناباوري درختان ميوه مناطق معتدله و طرق جلوگيري از آنها بررسي تغييرات طول فيبروپهناي دواير ساليانه ممرز در سه منطقه ارتفاعي ها جنگلهاي سالم برنامه كود شيميايي خوزستان 1341-1336 تئوري كوانتم و ساختمان ملكولي كارهاي انجام شده در زمينه تثبيت شنهاي روان و آبخيزداري خطوط اصلي هدفها و‌سياستهاي سازمان كشاورزي ايران طرح ديوارهاي حامل كوتاه راهنماي فني – كاشت ، داشت ،‌برداشت آزمايشات به نژادي گندم و جو ليست طرحهاي تحقيقاتي در دست اجراي بخش هاي مركزي تحقيقات كشاورزي برنامه بخش بررسيهاي خاك و آب تابستان 1351 شرح طرحهاي آزمايش و توزيع استاني آن شرايط فيزيكي خاك و تاثير آن برروي رشد گياه نقش مواد كم مصرف در كشاورزي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند ( كرمان – بردسير- بم – نرماشير- راين – دهيكري) ارزيابي حاصلخيزي خاك يك روش مزرعه اي براي كاليبراسيون تجزيه خاك در كشور هاي در حال توسعه مقياس هاي مصر به روش قطع بندي و شماره گذاري نقشه ها نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي سيب زميني در منطقه سعيد آباد استان آذربايجان شرقي سالهاي 54-51 خلاصه مقاله آزمايشات تعيين اقتصادي ترين رژيم آبياري بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي و سريهاي خاك در زراعت چغندر قند پروژه عمران دشت قزوين گزارش امكانات كار خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب سازگاري ، به نژادي و به زراعي سورگوم در سالهاي 63-64-65 گزارش نهايي بررسي تاثير مصرف گوگرد در كاهش اسيديته خاك و افزايش قابليت جذب عناصر كم مصرف درمركبات شرق مازندران 66-64 تاثير كودهاي شيميايي برروي مقدار محصول آفتابگردان سال 49 چهارمين كنگره علوم خاك ايران 1373 كنفرانس حاصلخيزي خاك در استان فارس 1344 افزايش بي رويه جمعيت و امكانات تامين مواد غذايي گزارش نهايي بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد زراعت دريم آفتابگردان نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي افتابگردان و سويا مازندران 1353 فائو شماره 2 جلد 14 چكيده اي از مفاهيم و معدودي مطالعات مربوط به هيدروليك انهار اثرات كاربرد اسيد سولفورينك ،‌در بهبود ويژگيهاي خاك وآب آبيايري پرسشنامه مديريت كميته ملي آبياري و زهكشي فهرست فعاليت طرحها و پروژه هاي اجرائي ادارات تابعه اداره كل كشاورزي اصفهان اثر كودهاي آمونياكي و نيتراته برروي مقدار محصول و تركيبات شيميايي ذرت نتايج آزمايشا ت كودهاي شيميايي برروي افتابگردان و سويا مازندران كلياتي در مورد اصلاح فيزيكوشيميايي خاكهاي شور و قليائي متمم درس فيزيك خاك تكميلي بيوتكنولوژي و فرآورده هاي بيولوژيك در خدمت گياه پزشكي و توسعه پايدار كشاورزي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان مركزي راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي و تفسير مقدماتي نتايج راهنماي نمونه برداري از خاك و آب و گياه براي تجزيه هاي آزمايشگاهي راهنماي استفاده صحيح از كودهاي شيميايي در گياهان زراعي ايران فرسايش خاك در ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن هواشناسي دستورالعمل تهيه منحني هاي شوري زدائي و سديم زدايي و محاسبه راندمان آبشوئي تغييرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سديم گزارش نهايي تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو و الفجر و ريجان در استان اصفهان گزارش پژوهشي سال 1376 خاك و آب همدان گزارش نهايي تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول گندم (استان سمنان ) 75-74 روشهاي آزمايشگاهي تعيين ويژگيهاي فيزيكي خاك طراحي و كاربرد روشهاي اصلي آبياري سطحي گزارش نهائي تعيين آب مصرفي پتانسيل چغندر قند با استفاده از لايسيمتر مروري بر روش هاي تخمين تبخير و تعرق بالقو و كاربرد آنها درمنطقه اصفهان گزارش نهائي طرح بررسي اثر ازت و فسفر برروي ارقام پنبه اصفهان 71-69 گزارش نهائي مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت و گندم گزارش نهايي تبخير و تعرق پتانسيل گندم (قدس ) 75-72 گزارش نهائي مرحله اول تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع بررسي تاثير كيفيت آب در عملكرد محصول گندم طرح تحقيقاتي بررسي روند رشد چغندر قندر در اصفهان 75-73 مطالعات جامع (ارزيابي كيفي و كمي و اقتصادي تناسب و تعيين پتانسيل توليد اراضي براي محصولات عمده منطقه فلاورجان اصفهان گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم سال 78 كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب سال 77 خلاصه نتايج عملكرد طرحهاي تحقيقي – ترويجي گندم و جو آبي گزارش پژوهشي سال 1378 كشاورزي همدان بخش خاك و آب گزارش در مورد خشكسالي در سال 78 و روش گياهان گزارش پژوهشي سال 1377 بذر و نهال گزارش نهايي طرح تحقيقاتي مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره برروي ارقام گندم قدس ، كراس، گزارش نهائي تعيين نياز آب و كود ارقام گندم (عدل و آزادي ) اصفهان گزارش نهائي طرح بررسي تاثير كاهش ميزان آب آبياري در آخر فصل رشد در توليد قند چغندر قند گزارش نهايي نتايج آزمايشات بررسي و تعيين ميزان كودهاي ازته، فسفر، برروي گندم رقم اميد در ايستگاه تحقيقاتي بروجن گزارش پژوهشي سال 77 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كارنامه سال 1371 اصفهان نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي چغندر قند فسا 49-50 گزارش پژوهشي سال 76 آذربايجان شرقي خاك و اب گزارش پژهشي سال 75 آذربايجان شرقي خاك و آب گزارش پژوهشي سال 77 تهيه ونهال و بذر اصفهان عنصر روي و نقش آن در تغذيه گياهان بررسي كمبود عناصر غذايي ضروري پر مصرف و كم مصرف در محيط كشت مايع در شرايط گلخانه برروي گياه گوجه فرنگي توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات سا ل1360 خاك و آب بررسي تاثير آب شور در عملكرد ارقام سورگوم برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور (جلد دوم محصولات باغي )‌ بررسي پتانسيل تثبيت و اشكال مختلف پتاسيم در اراضي شاليكاري شرق گيلان علل شوري و سديمي شدن اراضي املاح و مديريت آنها گزارش نهائي بررسي تاثير شوري آب آبياري برروي گياه يونجه به روش آبياري باراني گزارش نهائي تاثير آب شور در عملكرد ارقام ذرت كارنامه سال 77 خاك و آب و برنامه كار 1378 خاك و آب گزارش پژوهشي سال 1377 بخش فني و مهندسي كشاورزي اصفهان گزارش پژوهشي سال 1377 بخش خاك و آب اصفهان مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه مركزي استان اصفهان (شهرضا و دهاقان) مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه مركزي استان اصفهان ( كوهپايه – سگزي) ارزيابي تناسب و تعيين مدل پتانسيل توليد اراضي براي گندم در منطقه ميان آب شوشتر ، استان خوزستان گزارش نهائي اثر مواد اصلاح كننده برروي خواص شيميايي خاك ايستگاه رودشت مقاله آقاي شهابي (به زبان لاتين ) جغرافيايي اجتماعي آب و هوائي كشاورزي و شهرستان شهرضا گزارش خاكشناسي (تحقيقي ترويجي) مشخصات كلي خاكهاي دهستان ورزق شهرستان فريدن گزارش خاكشناسي (تحقيقي و ترويجي) مشخصات كلي خاكهاي دهستان گرجي شهرستان فريدن گزارش پژوهشي بخش تحقيقات گياهان دارويي سال 77 گزارش نهائي مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه جنت آباد، نجف آباد استان اصفهان سال 1378 گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات برنج گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند مديريت خاك ( خاكشناسي) گزارش لاتين گزارش مهندسي زارعي در مورد مديريت آب زاينده رود (گزارش لاتين ) گزارش پژوهشي نهال و بذر سال 1378 گزارش نهايي طرح بررسي روش شيميايي مبارزه با سفيدك سطحي سيب در سميرم اصفهان گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل يونجه به روش لايسيمتري گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم مهدوي ) گزارش نهايي بررسي توازن پتاسيم در خاكهاي زير كشت برنج در استان اصفهان راهنماي كاليبراسيون آزمون خاك جهت توصيه هاي كودي گزارش نهايي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع با استفاده از لايسيمتر و مقايسه آن با فرمولهاي تجربي سيستم تجزيه و تحليل مخاطه و نقطه كنترل بحراني و خطوط راهنماي كاربرد آن . اولين همايش اولين همايش كدكس در هتل كوثر سال 79 بهمن ماه موافقت نامه بهداشتي و بهداشت گياهي و موافقت نامه مراتع تجاري و پيامدهاي آنها به دولت و صاحبان صنايع كارنامه سال 78 مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان گزارش پژوهشي سال 78 بخش تحقيقات گياهان دارويي مقاله لاتين آقاي مهندس تومانيان گزارش نهايي بررسي و تكميل آزمايشات مبارزه شيميايي عليه بيماري شانكر سيتوسپورائي درختان سيب سميرم و تعيين نام گونه قارج عامل بيماري گزارش نهايي طرح شناسايي و بررسي بيماريهاي فيزيولوژيك انباري ميوه سيب گزارش نهائي بررسي سياهك هاي ارزنو سورگوم دانه اي در استان اصفهان گزارش نهايي طرح بررسي علل سياه شدن و ريزش ميوه هاي جوان گلابي در استان اصفهان گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات آفات و بيماري گياهي گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان گزارش نهايي بررسي تاثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول آفتابگردان گزارش نهايي بررسي تاثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول جو كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان سال 1378 و برنامه كار 1379 گزارش مقدماتي طرح بررسي امكان آبياري زير زميني سفالي محصولات زراعي و باغي 1379 برنامه كار سال 1379 گزارش مطالعات همبستگي خاكهاي جنوب خشك مركزي ايران جلد دوم منطقه شرق زاگراس (فريدن ، چهارمحال بختياري سميرم) گزارش پژوهشي نهايي مقايسه چند روش اندازه گيري ضريب آبگذري در خاكهاي ايستگاه تحقيقات رودشت اصفهان ليست كتابهاي خريداري شده از نمايشگاه بين المللي كتاب سال 1380 گزارش نهايي طرح بررسي سازگاري ارقام گندم در آزمايش يكنواخت سرتاسري مناطق معتدل كشور در استان اصفهان گزارش پژوهشي نهايي تعيين ضرايب راندمان آبشويي خاكهاي شور و سديمي ايران دشت مغان ، رودشت ، اصفهان ، گرگان و گنبد ، اراضي جنوب اهواز ، دشت مياندوآب مديريت زيست محيطي منابع آب (گزارش نهايي پروژه ) مديريت زيست محيطي منابع آب (گزارش نهايي پروژه ) بررسي آلودگي و منابع آلوده كننده آب ( گزارش نهايي پروژه ) گزارش پژوهشي سال 1379 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر مديريت بهينه مصرف آب شوردر شاليزار – مصرف متعادل كود در شاليزار – ازت و خطر خوابيدگي (ورس ) در برنج طارم گزارش نهايي ارزيابي تبديل روش آبياري سطحي به آبياري قطره اي در درختان مسن سيب سميرم گزارش پژوهشي نهايي روشهاي آبياري باراني و سطحي شياري روي عوامل كمي و كيفي سيب زميني گزارش پژوهشي 1379 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي گزارش نهايي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل جو گزارش پژوهشي سال 1379 بخش خاك و آب اصفهان كارگاه تخصصي شوري و رشد گياهان مكانيزه هاي ، چالشها و راهبردها گزارش نهايي بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني برخواص كمي و كيفي چغندر قند گزارش پژوهشي سال 1379 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان سال 1379 برنامه كار 1380 گزارش نهايي استفاده از حد بحراني نيترات پاي بوته سيب زميني به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته گزارش نهايي بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست) برعملكرد و خواص فيزيكوشيميايي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند طول دوره رشد در گياهان مختلف مروري بر نتايج حاصل از كاربرد كودهاي فسفره بر كادميوم خاك و گياه و بررسي ميزان كادميوم در كودهاي وارداتي كارگاه تخصصي شوري و رشد گياهان مكانيزمها ، چالشها و راهبردها جهاد سازندگي غنا تاثير مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليائي ( دشت شمال گلپايگان ) گزارش پيشرفت طرحهاي تحقيقاتي كاربرد گوگرد در كشاورزي استانهاي مختلف كشور گزارش شركت در پنجمين اجلاسيه بين المللي خاكشناسي در مورد اصلاح خاكهاي شور راههاي علمي و عملي براي جبران كمبود آب در ايران يك روش مزرعه اي براي كاليبراسيون تجزيه خاك در كشور هاي در حال توسعه تاثير مشقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليا ئي دشت شمال گلپايگان گزارش پژوهشي 1380 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي اصفهان فهرست طرحهاي تحقيقاتي ، مطالعاتي و انتشارات مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان از سال 76 تا پايان 80 گزارش نهايي طرح تحقيقي و ترويجي معرفي ارقام جديد گندم گراس اروند و كراس آزادي براي مناطق معتدل استان گزارش پژوهشي سال 1380 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه آباده – ابرقو استان فارس گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه داران – شهركرد استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري گزارش خاكشناسي گزارش تفصيلي خاكشناسي ناحيه محمد آباد اصفهان گزارش خاكشناسي مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي قسمتي از اراضي حوزه هاي آبخيز زاينده رود و كوير سياه كوه گزارش خاكشناسي مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه زير سد بوانات – هرات ، مروست (استان يزد) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت سهامي زراعي اسدآباد (استان همدان ) گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه دليجان گلپايگان – اليگودرز استانهاي مركزي ، اصفهان و لرستان نتايج بررسي اثر كودهاي شيميايي و حيواني برروي محصول سيب زميني آذربايجان نتايج آزمايشات كودشيميايي برروي سيب زميني در منطقه عجب شير مراغه نتايج آزمايشات كود شيميايي برروي سيب زميني در منطقه سعيد آباد استان آذربايجان شرقي

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: