//

عنوان گزارشات تعيين مناسبترين ميزان ازت و فسفر روي عملكرد گندم قدس و جو استار بررسي و تعيين نياز آبي گندم امير در شهركرد طي سالهاي 71-68 تعيين نياز آب و كود ارقام گندم (عدل و آزادي ) اصفهان 62-59 نتايج آزمايشات تعيين نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميايي در منطقه اروميه 54-49 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – جو – پنبه – توتون – هندوانه در منطقه گرگان و دشت 48-40 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – چغندر قند- پنبه – خربزه منطقه مشهد 48-43 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند ( كرمان -بردسير- بم – نرماشير- راين – دهكري) نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم ديم در ايران (42-48) نتايج بررسي اثر كودهاي شيميايي و دامي برروي محصول گندم و ديم منطقه آذربايجان شرقي 59-55 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي و روشهاي شخم برروي گندم ديم در استان كرمانشاه 54-51 نتايج آزمايشات كودهاي شيميا يي برروي گندم مازندران نتايج بررسي اثرات كودهاي شيميايي در زراعت گندم و چغندر قند استان كرمان 53-48 اثر شوري آب آبياري روي جوانه زدن يونجه نتايج بررسيهاي كاليبراسيون فسفر بر روي گندم در استان باختران 53-50 فيزيولوژي رشد و نمو گندم نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم منطقه فسا بررسي حساسيت ارقام گندم به حذف مراحل آبياري و مقادير مختلف كود شيميايي تعيين تاثير مقادير مختلف كودهاي شيميايي برروي گندم ديم آذربايجان غربي 51-58 بررسي تاثير كودهاي شيميايي برروي گندم امير در مناطق مهاباد – نقده 54-48 بررسي نياز ارقام گندم اميد و سبلان به ازت و فسفر در شهركرد طي سالهاي 71-68 اثر بادشكن روي گياهان اثر تعداد آبياري با آب شور زهكش برعملكرد گندم و خواص خاك تعيين تحمل ارقام گوجه فرنگي ، پياز ، تربچه به شوري تاثير مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليائي دشت شمال گلپايگان بررسيهاي فيزيك خاك مطالعات مقدماتي بمنظور اجراي پروژه زهكشي در اراضي شمال گلپايگان گزارش اصلاح خاكهاي شور و قليائي منطقه رودشت اصفهان (آبشويي و اصلاح خاك با آبياري و كشت گياه ) اثر شوري آب آبياري برروي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد نياز سيب زميني به كودهاي ازته و فسفره در منطقه شهركرد نتايج بررسي تاثير رژيم آبياري بر عملكرد برنج (رقم بينام محلي ) تاثير غرقاب كردن بر ويژگيهاي شيميايي خاك شاليزار رابطه نتايج تجزيه خاك يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميايي ( كاليبراسيون ) نتايج آزمايشات زمان مصرف ازت برروي برنج مازندران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي برنج در منطقه گيلان بررسي آزمايشات مقايسه عملكرد و تعيين مناسبترين شرايط توليد رقم انتخابي ماش در اصفهان نتايج حاصله از آزمايشات به زراعي پنبه در خوزستان دزفول نتايج بررسي اثر ميزانهاي كود شيميايي برروي محصول پياز آذربايجان شرقي 56-59 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم چغندر قند و پنبه منطقه تربت حيدريه 56-59 تعيين نياز آب و كود ارقام مختلف ذرت علوفه اي اصفهان 64-59 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي و آلي برروي ذرت علوفه اي و پياز اصفهان 61-59 گزارش نتايج طرحهاي بررسي مصرف شن روي محصولات خيار و پياز اصفهان بررسي امكان كشت 2 نبات ( برنج و شبدر- برسيم ) در شاليزار اصفهان 53-52 بررسي اثرات اجراي يك دوره تناوب اصلاحي در چگونگي تغييرات كيفي خاك و عملكرد محصول ( آبشويي – زراعت – برنج – زراعت شبدر) خوزستان استفاده از پوشش پلاستيك در پيش رس كردن محصول برآوردآب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم ( محصولات باغي ) آزمايش كودهاي شيميايي دردرختان خرماي ايران نتايح آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصول خرماي جهرم عمليات عمراني آبياري و كشاورزي جلگه اصفهان ( شبكه آبياري و زهكشي ) بررسي و برآورد ظرفيت تبخير و تعرق از سطح مرجع تعيين تكنولوژي و درجه مساعد بودن كشت آفتابگردان در مناطق مختلف ايران گزارش آزمايشات به نژادي و به زراعي پنبه مطالعه ميزان آب مصرفي و راندمان آبياري مزرعه گندم درباجگاه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و كنف مازندران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم ، برنج ، چغندرقند – خربزه ، پنبه ، سيب زميني ، پياز نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم ديم در ايران (42-48 نتايح آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم -جو- پنبه- توتون- هندوانه در منطقه گرگان – و دشت نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – چغندر قند – توتون آذربايجان غربي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند منطقه شيراز نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم ، چغندر قندر و پنبه منطقه فسا بررسيهاي حاصلخيزي خاك در باره گندم مكزيكي بررسي گندم كاري در استان فارس نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم مازندران 53-51 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و پنبه ، كنف مازندران 48-40 نتايج بررسيهاي خاك و آب برروي محصولات گندم چغندر قند آفتابگردان – خربزه ايستگاه طرق مشهد 50-48 فعاليت هاي موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر 45 بررسي كودهاي شيميايي در آفتابگردان استان كرمانشاه 52 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي آفتابگردان فرمانداري كل گرگان و دشت تاثير كودهاي شيميايي برروي مقدار محصول آفتابگردان نتايج بررسيهاي خاك و آب در زراعت آفتابگردان كشت گلرنگ بررسيهاي آبياري و تغذيه گياهي در آفتابگردان نتايج آزمايشات مركز بررسيهاي خاك و آب فارس و خراسان بررسيهاي تغذيه گياهي و اگرونومي برروي آفتابگردان منطقه گرگان و دشت نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي آفتابگردان و سوژا منطقه مازندران بررسيهاي تغذيه گياهي و اگرونومي برروي آفتابگردان منطقه كرمانشاه تاثير كودهاي شيميايي برروي دانه هاي روغني آفتابگردان و سوژا گزارش طرح شبكه زهكشي رودشتين اندازه گيري ضريب آبگذري خاك در زير سطح ايستابي به روش چاهك مصرف گوگرد و تركيبات آن در اصلاح خاك ( منطقه گرگان) خاكهاي قليايي و چگونگي بهره برداري از آنها نتايج تحقيقاتي به زراعي گندم و جو تعيين بهترين دور آبياري و تاثير خواب تابستانه در عملكرد يونجه استان خوزستان گزارش آزمايشات به زراعي و به نژادي پنبه خلاصه گزارش وضعيت منابع آب و خاك (استان هرمزگان ) تاثير كمي و كيفي آب آبياري و مواد اصلاح كننده در توليد محصول و اصلاح خاك خلاصه نتايج بررسيهاي انجام شده در رابطه با زهكشي و آبشويي و نمك زدايي خاك در ايستگاه اصلاح اراضي آهوچر 56-46 نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي پنبه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي نخود فسا 50-49 تهيه كود كمپوست در كشاورزي غني سازي كمپوست زباله هاي شهري نكاتي چند در زمينه استفاده از كمپوست زباله هاي شهري در كشاورزي اثر كيفيت آب آبياري و شستشوي زمستانه برروي محصولات مختلف در استانهاي فارس و خراسان خاكهاي شور و روش شيرين كردن آنها در طرح نيشكر هفت تپه تاثير كيفيت هاي مختلف آب آبياري برروي ميزان محصول واريته هاي مختلف گندم و نياز غذايي آنها به كودهاي شيميايي منطقه نيشابور 50-48 تاثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاك ايستگاه اصلاح اراضي آهوچر مطالعه تغييرات خواص فيزيكي خاك بابكار بردن ماده اصلاح كننده و هموفينا بررسي‌اثرات اجراي يك دوره تناوب زراعي درتغييرات كيفي خاك وعملكرد محصول آيش زمستانه – كشت تابستانه (سورگوم)پوشش ساليانه (يونجه) استان خوزستان بررسي و تفسير اجمالي نتايج تجزيه 2633 نمونه خاك محصولات زراعي و باغي طرح تعيين پتانسيل توليد در استان مركزي روش تجزيه خاك و آب و گياه و كود و شرح مختصري از دوازده روش تجزيه خاك متداول در آزمايشگاههاي مركزي و استانها بررسي اندازه گيري مقدار سولفات محلول در عصاره گل اشباع خاك با روش فيلم فتومتري ، اتميك ابسربشن واسپكتروسكپي بررسي رابطه زمان با نگهداشتن گل اشباع قبل از اندازه گيري در بعضي ازمناطق استان باختران بررسي ميزان هدر رفت ازت بصورت گاز آمونياك از صنايع مختلف كودهاي ازته روشهاي اندازه گيري درخاك و بافتهاي گياهي روشهاي اندازه گيري ازت كل خاك نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي سيب زميني در ايران 42-47 مصرف كود شيميايي در زراعت سيب زميني كمبود عناصر غذايي در سيب زميني تعيين آب مورد نياز و دور آبياري سيب زميني در شهركرد گزارش بررسي وضعيت حاصلخيزي خاكهاي زير كشت سيب استان آذربايجان غربي مقايسه اثرات كودهاي شيميايي و آلي در افزايش محصول سيب زميني در همدان 54 خلاصه نتايج تحقيقات خاك و آب برروي درختان سيب در استان تهران معرفي لاين 213 از توده محلي برنج نوگران لنجان اصفهان بررسي طرحهاي تحقيقاتي و مطا لعاتي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان گزارش نتايج طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درختان ميوه اصفهان مقايسه روش نشاء كاري پياز با روش بذركاري و مصرف شن ( گزارش تحقيقي و ترويجي ) عكس العمل برنج به ازت و كلسيم رشد و نمو گياه برنج احتياجات غذائي برنج رابطه نتايج تجزيه خاك يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميا يي ( كاليبراسيون ) راهنماي مصرف كودهاي شيميايي در شاليزار مشخصات وضعيت كنوني آبياري و زهكشي براي كاشت برنج در ژاپن نتايج بررسي و مطالعه اثرات شوري آب آبياري در عملكرد ارقام مختلف برنج رابطه نتايج تجزيه خاك و برگ يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميايي مقايسه اثرات اوره در زراعت برنج در استانهاي گيلان و مازندران احتياجات آبي برنج و اندازه گيري آن تغييرات بعضي عوامل حاصلخيزي خاك در اراضي كه تحت زراعت برنج در مي آيد مديريت آب در شاليزارها انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي آزمايشگاه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي اصفهان نتايج تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي آفات و بيماريهاي گياهي نشريه انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي آفات و بيماريهاي گياهي نشريه انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي بيماري گندم و جو در ايران و روشهاي آماربرداري از آنها گزارش مبارزه با آفات عمومي تفسير مطالعات خاكشناسي در امور مهندسي سياست ملي خاك و اركان فني و تشكيلاتي آن در ايران نقشه خاكهاي ايران به مقياس 1000000 : 1 تجديد نظر دوم امكانات توسعه استعداد توليدي منابع خاكهاي مازندران اصول خاكشناسي ( بنگاه مستقل آبياري ) تكوين تاريخي تا كسونوي خاك گاي -دي – اسيت راهنماي طبقه بندي اراضي چند جانبه (چند منظوره) گردآوري و تدوين پ ، چ ماهلركارشناس فائوي اريدي سول اينسپتي سول بررسيهاي ميكروبيولوژي در خاك نتايج بررسيهاي انجام شده برروي مركبات جهرم چگونگي تغذيه و رشد درختان مركبات كلياتي درباره مركبات مركبات برنامه آبياري باغات نارنگي و پرتقال با روش آبياري قطره اي در جهرم بررسي وضعيت گياهي مركبات منطقه سرك مازندران 60-59 ليست برخي از گياهان شناسايي شده منطقه چادگان پروژه تامين بذر در يك دوره دهساله تاثير كودهاي شيميايي برروي محصول چاي در ايران نتايج آزمايشات تاثير توام و جداگانه آب و كود بر محصول چاي منطقه گيلان روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنماييهاي كودي (استان اصفهان ) شرح وظاليف موسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي راز پنهان – رمز سازندگي توصيه هاي كودي محصولات كشاورزي تا پايان سال 72 نشريه آموزشي – ترويجي مقايسه كود مورد نياز گياهان زراعي با ميزان كود شيميايي مصرفي توسط زارعين نقش هايي براي آينده عوامل تنظيم كننده رشد. ميزان مواد مغذي در برخي از محصولات واحد آب گزارش شناسايي مناطق فريدن داران -علويجه -دهق – اسفنداران – ايزد خواست بررسي اثرات شوري آب آبياري برروي محصول يونجه باروش آبياري باراني بررسي و تعيين حداقل نياز آبي جهت استقرار رشد مطلوب اسپرس راهنماي استفاده از بلوكهاي گچي براي اندازه گيري هاي رطوبت خاك آبياري روي خطوط ميزان منحني در اراضي شيبدار سرمايه گذاري براي تهيه آب و مصرف آن در امور كشاورزي ايران اصول آبياري گزارش ساليانه پيشرفت كار طرح تحقيقات آبياري قطره اي ، سطحي و باراني گزارش فني پيشرفت كار طرح تحقيقاتي آبياري قطره اي باراني و سطحي آبياري كوزه اي بررسي امكان استفاده از كوزه هاي سفالي در آبياري تحقيقات آبياري با روش قطره اي در ايران مهندسي و طراحي روشهاي آبياري مهندسي و طراحي روشهاي آبياري جلد اول هيدروليك كاربردي مهندسي و طراحي روشهاي آبياري جلد سوم طراحي روشهاي آبياري تاثير فاضلاب بعنوان آب آبياري برروي خاك و آب نكاتي در زمينه كيفيت آب آبياري ليست وسايل آبياري قطره اي آبياري در موشا و (دايره راهنمايي خارجي) آبياري باراني آبياري كرتي آبياري قطره اي گزارش پيشرفت كار طرحهاي تحقيقاتي آبياري قطره اي باراني وسطحي 53 گزارشات بازديد از سيستمهاي آبياري تحت فشار در اسرائيل آبياري در زراعت پنبه تاثير مصرف و مقادير مختلف كودهاي ازته در ميزان عملكرد گوجه فرنگي از طريق روش ابياري قطره اي بررسي نتايج آزمايشات اثر متقابل آب آبياري و كود شيميايي برروي گوجه فرنگي در ايستگاه بررسيهاي خاك و آب گلمگان استان خراسان 76 توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال 65 مختصري در مورد خاك و آب و كود تعيين آب مصرفي گياهان با استفاده از تبخير تشتك كلاس در استانهاي فارس و خراسان محاسبه پتانسيل تبخير و تعرق در ايران شرايط فيزيكي خاك در تاثير آن برروي رشد گياه آزمايشات آبياري زيتون در منجيل (طرح زيتون كاري اتكا) تعيين آب مصرفي چغندر قند ،ذرت، علوفه اي ‚، آفتابگران، با استفاده از لايسيمتر كنترل آبياري در مزرعه از طريق اندازه گيري تبخير خلاصه نتايج تحقيقات آبياري گزارش فعاليت هاي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گيلان 49 طرح مشترك همكارهاي فني ايران سازمان خوار بارو كشاورزي جهاني گزارش فعاليت هاي انجام شده در فصل زراعي حاصلخيزي خاك 44-43 گزارش پيشرفت كار اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گيلان 49 سازمان خوار بار كشاورزي جهاني ملل متحد گزارش فعاليت هاي انجام شده فارس 48 گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 48 مشهد موسسه خاكشناسي گزارش كارهاي انجام شده سال 48 گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 1349 مشهد خلاصه گزارش كارهاي انجام شده در موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك 48 گزارش فعاليتهاي 9 ماهه اول سال 48 موسسه خاكشناسي حاصلخيزي خاك اداره خاكشناسي اصفهان گزارش عمليات انجام شده در سال 1348 خلاصه مهمترين فعاليتهاي موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك خلاصه فعاليتهاي انجام شده سال 49 خلاصه گزارش فعاليتهاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 64 اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان اصفهان خلاصه گزارش فعاليتهاي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 65 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور سال 51 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور سال ارديبهشت 52 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور تيرماه سال 52 گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور مرداد سال 52 خلاصه فعاليت تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده از بدو تاسيس تا سال 2537 عمليات مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي آفات با بيماريها و علفهاي هرز مهم گياهان زراعي و درختان ميوه قانون و آيين نامه حفظ نباتات توسعه منابع آبي دشت گلپايگان (جهت ارائه در دومين سمينار آب كشور) آبياري قطره اي (نشريه ترويجي و آموزشي) آبياري كوزه اي بررسي امكان استفاده از كوزه اي سفالي در آبياري تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه ميمه و مورچه خورت ) تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه پنبه به روش لايسيمتري نشريه شماره 2 شركت مولكول حفظ و بهبود كيفيت آب استفاده از مواد ايزولان جهت عايق بندي كانالهاي اصلي شبكه آبياري زاينده رود در مناطق گچ دار آبياري باراني چيست اصول فني طرح شبكه انهار آبياري گرمسار ( براي ارائه چهارمين سمينار آبياري و زهكشي ) گزارش طرح آبياري قطره اي برروي مركبات جهرم چهارمين دوره آموزشي آبياري تحت فشار كاربرد و ترويج روشهاي نوين آبياري نقش موسسه در تحولات كشاورزي ايران انواع يونجه يكساله ( بولتن شماره 3784 سازمان كشاورزي استرليا غربي ) حفاظت محيط زيست اصفهان در سال 1366 معرفي انواع يونجه يكساله و اهميت كشت آن در تناوب زراعي اراضي ديم ارائه در سمينار ساليانه غلات در مركز كشاورزي تنكابن اثر كودهاي نيتراته ، آمونيم ، اوره ، كازئين برروي كيفيت و كميت محصول ذرت تثبيت پتاسيم و آمونيوم در ايليت و نحوه تاثير كودهاي آمونياكي و نيتراته برروي ذرت بررسي شرايط آب و هوايي و اقليمي استان كرمان استفاده از وسايل و آمار هواشناسي در كشاورزي تجزيه و تحليل سرعت و جهت باد در ايستگاه هواشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان ( گزارش علمي ) آب و هواي كشاورزي شهرستان شهرضا بررسي و ارزيابي مقاومت به خشكي در محصولات خانواده كدوئيان (ارائه در دومين سمينار تحقيقات سبزي و صيفي كرج) طرح افزايش توليد برنج مدل تلفيقي برآورد حجمي سيلاب در حوزه هاي فلات مركزي ايران (جهت ارائه در سمينار ملي فرسايش و رسوب) خلاصه اي از استاندارد ملي برنج راهنماي مصرف كودهاي شيميايي در زراعت برنج گزارش از طرحها و فعاليت هاي كميته كشاورزي جهاد سازندگي استان اصفهان اطلاعات روزانه هواشناسي در ايستگاه حفاظت خاك و آب تيكمه داش نمونه برداري خاكهاي مختلف زراعي و اندامهاي گياهي از نظر بررسي انگل نماتود روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنمائيهاي كودي (اصفهان ) راهنماي آزمايشات زهكشي پسته روش تهيه مونوليت خاك آشنايي با تكنولوژي و كاربرد تصاوير ماهواره اي در مطالعات زميني ميكرو مورفولوژي خاك اهميت تحقيقات خاكشناسي و ارزيابي منابع اراضي در تهيه و اجراي طرحهاي آباداني و عمراني كشور بررسي طرح منطقه‌اي كردن كشت در استان اصفهان يكپارچه كردن اراضي تركيه مقايسه اقتصادي و فني سه فرم كانال سازي شيميايي براي مزارع نگاهي به تحقيقات خاك و آب در كشور تركيه ( گزارش هيئت اعزامي) راهنماي عملي بتونريزي در مزرعه تحقيق در آبشوئي خاكهاي شور و قليائي گلپايگان بخش حاصلخيزي خاك و بررسيهاي زراعي برنامه آزمايشات كودهاي شيميايي ارقام گندمهاي اصلاح شده ايران مختصري پيرامون كاشت – داشت – برداشت گونه هايي از شبدر استفاده از عسكهاي هوايي در خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ديناميك تشكيل خاكدانه ادغام نتايج سريهاي آزمايشي روشهاي و محاسبات آماري طرحهاي آزمايشي جزوه اول محاسبات اقتصادي در آزمايشات فاكتوريل جزوه دوم فهرستي در شناخت خاك هدف از شناسايي خاك رابطه طبقه بندي خاك و ساير رشته هاي علم خاكشناسي رگرسيون چند متغيره خطي به روش گام به گام تحليل آماري آزمايشات صحرائي و گلداني ( با توجه به خاكشناسي ، آب ، كود، گياه ) تاثير عوامل هواشناسي در توليد محصولات كشاورزي توصيه كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال 1361 بررسي طرح منطقه اي كردن كشت در استان اصفهان زراعت سيب زميني طريقه نمونه گيري از برگ نباتات راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع بمنظور تجزيه آزمايشگاهي طرح احياء دشت شمال گلپايگان – مراحل مختلف پيشرفت كار ( گزارشات فني ) بازيابي فاضلا‌بهاي تصفيه شده از طريق كشاورزي اصلاح خاك و زهكشي تاثير ميزان بارندگي و شدت تبخير از تشتك در راندمان شستشوي تناوب خاك غلظت زه آب اوليه محيطهاي متخلخل اهميت گوگرد در كشاورزي استفاده از فراورده هاي صنعتي و كشاورزي ( سخنراني ) استفاده از هورمونها و مواد تنظيم كننده غدد در كشاورزي كيفيت آب براي كشاورزي اصول مرتع داري ليست آفات و بيماريهاي گياهي استان اصفهان مطالعه كاربرد روشهاي آبياري قطره اي باراني و سطحي برروي مركبات ايستگاه جهرم خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب برروي چاي و زيتون در استان گيلان راهنماي طبقه بندي اراضي براي آبياري تخمين ميزان تبخير از طشتك تبخير كلاس آ با استفاده از آمار درجه حرارت هوا در دانشگاه صنعتي اصفهان مروري بر تحقيقات 20 ساله اصلاح اراضي و زهكشي 65-46 ااكسيداسيون گوگرد در خاك انتخاب و استفاده از پمپهاي آبياري لايسيمتر و نتايج تحقيقاتي مربوطه نتيجه مطالعات كميته تحقيق و توليد باكتري سويا در ايران 62-60 گزارش ساليانه طرح حبوبات مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند تغذيه چغندر قند نشريه سالانه آبياري و زهكشي راهنماي مطالعات شناسايي و تشريح نيمرخ خاك تشريح روشها و بررسيهاي آزمايشگاهي روي نمونه هاي خاك و آب از نظر كشاورزي آمونيوم غير قابل تعويض در خاكهاي اسرائيل و روابط آن با نوع رس و مواد مادري گزارش فني ايستگاه بررسيهاي خاك و آب رودشت 47-49 رابطه مواد غذايي موجود در خاك و برگ با عملكرد چغندر قند به كودهاي شيميايي مقالاتي درباره پتاسيم درخاك و گياه كليات مربوط با انجام و برداشت آزمايش كودهاي شيميايي برنامه كودهاي شيميايي سازمان خوار وبار كشاورزي سازمان ملل متحد مطالعه و بررسي كشت هشت نوع بذر چمن محلي و خارجي در اصفهان بررسي عوامل موثر در رشد و باروري درختان پسته رفسنجان 54-51 بررسيهاي خاك و آب در زراعت برنج در ايران تاثير متقابل كودهاي آلي و معدني در كشاورزي توليد كمپوست از زباله هاي شهري و روستايي و كاربرد آن در كشاورزي خلاصه نتايج تحقيقات خاك و آب برروي پنبه دانه هاي روغني – ذرت – حبوبات و مركبات در استان فارس 64-40 نتايج بررسي و مطالعه اثرات شوري آب آبياري در عملكرد ارقام مختلف برنج پروژه كشت ذرت و برنج در استان شمالي كشور جمهوري غنا فاضلاب منبع عناصر غذايي براي گياه و مسائل ناشي از آلودگي آن در اراضي كشاورزي نكات اساسي مربوط به زراعت ، گلرنگ ، كنجد ، آفتابگردان، سوژا ، بادام زميني ، مبني بر مطالعات و بررسيهاي انجام شده خلاصه گزارش پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 1347 نشريه شماره 181 توسعه منابع آبي و دشت گلپايگان ارائه در سمينار آب كشور تهيه نقشه حاصلخيزي خاك در اراضي شاليزاري مازندران بررسيهاي چغندر قند زراعت چغندر قند فسفر مورد نياز چغندر قند نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم – برنج- چغندر قند- پنبه – خربزه – سيب زميني – پياز بررسي اثر منابع و مقادير مختلف ازت و زمان مصرف آن برروي محصول چغندر قند زرقان كميته چغندر قند نشريه 4 تعيين نياز اب و كود ارقام گندم ( عدل و آزادي ) اصفهان مروري بر نتايج حاصل از كاربرد فسفره بر كادميوم خاك و گياه و بررسي ميزان كادميوم در كودهاي وارداتي مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي و سريهاي خاك در زراعت چغندر قندر اصفهان نتايج ازمايشات كاليبراسيون فسفر برروي زراعت چغندر قند در استان باختران مصرف كود شيميايي در زراعت چغندرقند و جو اندازه گيري آب در آزمايشات كودهاي شيميايي چغندرقند رابطه نتايج تجزيه خاك و برگ با عكس العمل چغندرقند به كودهاي شيميايي رابطه مواد غذايي موجود در خاك و برگ با عملكرد چغندر قند بكودهاي شيميايي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي بر روي گندم ، چغندر قند و پنبه نيشابور مقايسه اثرات اوره و روشهاي مصرف آنها در زراعت چغندر قندر در استانهاي مركزي ولرستان اهميت اقتصاد سفيدك چغندر قند در كشت پاييزه و طريقه مبارزه با آن تتراپلوئيدي در چغندرقند نتايج بررسي اثر روش مصرف كودهاي شيميايي برروي چغندر قند مشهد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي چغندر قند آذربايجان شرقي نتايج بررسي تاثير متقابل كود و آب روي محصول چغندر قند منطقه عجب شير استان آذربايجان شرقي گزارش پيشرفت كار طرحهاي تحقيقاتي آبياري قطره اي و باراني و سطحي در استان خراسان روش تلفيقي تشخيص و توصيه روشهاي صحيح استفاده از كودهاي شيميايي در زراعت محصولات عمده آذربايجان شرقي بررسي در مورد وضع حاصلخيزي سه نوع خاك در سري خاكهاي مهم آذربايجان غربي راهنماي انجام تحقيقات حاصلخيزي خاك در مزارع زارعين ارزيابي حاصلخيزي خاك نياز توتون به مواد غذايي اصلي و خاكهاي مناسب براي كشت آن حاصلخيزي خاك توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال (بولتن ) توصيه هاي كودي و آب مورد نياز نباتات (بولتن) بررسي و مطالعه و تهيه نقشه حاصلخيزي خاك كهگيلويه و بويراحمد مواد آلي خاك تاثير مواد آلي برروي آهن و منگنز خاك تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميايي در اراضي زراعي ايران مقايسه كود مورد نياز گياهان زراعي با ميزان كود شيميايي مصرفي توسط زارعين دراستان اصفهان عنصر روي و نقش آن در تغذيه گياهان راهنماي كاليبراسيون تجزيه خاك براي توصيه هاي كودي مسايل مربوط به پيش بيني احتياجات كودي در كشاورزي متمركز معالجه كلروز آهن حاصل از وجود آهك در خاك با نمكهاي حاوي آهن بر مورد نياز ذرت مطالعه بند انحرافي ازنا گزارش هيدرولوژي اثر هرمون ژپيولين در بهبود محصول انگور هاي بيدانه ايران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي انگور قزوين بررسي نياز غذايي انگور در آذربايجان شرقي (نبات) سبزيكاري در روستاها و منازل شهري اصلاح باغات سبزيكاري مصور كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات كنترل علفهاي هرز با استفاده از مواد شيميايي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي استان فارس علفهاي هرز منطقه مرودشت دفع علفهاي هرز با استفاده از علف كشهاي شيميايي مروري بر مبارزه بيولوژيكي با علفهاي هرز و اصول آن طرح حفاظت خاك در تيكمه داش – آذربايجان شرقي ايران تعادل رطوبت در زراعتهاي ديم پوشش گياهي و نقش آن در حفاظت خاك كنتورينك محافظ اراضي زراعي حفاظت خاك و آب طرينك ساختن كنتورو ايجاد آبراهه مشروح برنامه فعاليتهاي بخش حفاظت خاك و آب سال گزارش نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب در اراضي ديم آذربايجان غربي تغذيه آلي و معدني گياهان روش جديد تجزيه گياه جهت بررسي كلروز آهن نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعتهاي زمستانه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات تابستانه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعتهاي زمستانه نقش آهن در گياه اهميت كلسيم ، منيزيم ، گوگرد در رشد و نمو گياهان مطالعات حاصلخيزي خاك در استانهاي گرگان و مازندران نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي درمزارع سازمان مستقل عمران قزوين نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم) غذا و كود شيميايي (راه تامين محصولات كشاورزي مورد نياز كشور از طريق مصرف كود شيميايي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي روي محصولات تابستانه سال 45 بررسي در مورد وضع حاصلخيزي سه نوع خاك در سري خاكهاي مهم آذربايجان غربي گزارش نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب استان آذربايجان غربي حفاظت خاك و مبارزه عليه فرسايش خاك نقش درخت سنجد در امرحفاظت خاك حفاظت خاك و آب آبخيزداري در استراليا استرالياي جنوبي ويكتوريا كنترل آبكندها و احداث آبراهه ها نحوه بهره برداري صحيح از ديمات ويژه دوره آموزش كمك كارشناس گزارش فعاليت ها و نتايج تحقيقاتي گروه حفاظت خاك و آب اصفهان فرسايش رسوب نحوه برآورد آنها بخشي از اصول هيدرولوژي شناخت مسائل و مشكلات ديم استان اصفهان معالجه كلروز آهن حاصل از وجود آهك در خاك با نمكهاي حاوي آهن نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب و آگرونومي در ديمزارهاي استان باختران خلاصه نتايج بررسيهاي و مطالعات حفاظت خاك و آب در آذربايجان شرقي نتيجه بررسيهاي ذخيره و حفظ رطوبت در اراضي شيب دار تاثير آن برروي عملكرد گندم آذر روشهاي تحقيق فرسايش آبي خاك برنامه ريزي تحقيقاتي دراز مدت در زمينه مسائل و روابط خاك وآب و نبات در اراضي آبي ايران خلاصه مهمترين فعاليت هاي موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك از سال چهارمين دوره آموزشي (كاربرد و ترويج روشهاي نوين آبياري ) هدف – وظايف – سازمان و پستهاي سازماني برنامه ده ساله تحقيقاتي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك نگرش برطرح جديد تشكيلات كشاورزي كشور نتايج طرحهاي تحقيقاتي سال 68 بخش خاك و آب فارس اولويتهاي تحقيقاتي كشاورزي اصفهان اولويتهاي كشاورزي در منطقه نتايج طرحهاي تحقيقاتي غلات دهمين گردهمايي سراسري محققين و صاحب نظران ذرت و كاپي كشور جمهوري غنا اصلاح و توسعه زراعت كنف در ايران آشنايي با سرويسهاي اطلاع رساني شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان اصول ارتباطات استاني روشهاي مناسب نهرسازي دستور العمل وصول مالياتهاي مستقل از طريق حسابهاي بانكي در استان اصفهان اصول نظم عمومي وكاربرد آن بر مديريت كشاورزي فسفر مكانيزم جذب گياهان كود سبز و گياهان پوششي محدوديت هاي تثبيت بيولوژيكي ازت در سيستمهاي لي فارمينگ پرورش گياهان در محلول غذايي سيب و مسائل آن در شهرستان سميرم بررسي و برآورد ظرفيت تبخير و تعرق از سطح مرجع كارنال گراس گياهي براي اصلاح خاكهاي قليائي اسپكتروفتومتر اصول و كاربرد آن بيماريهاي گندم وجو در ايران و روشهاي آمار برداري از آنها مصرف كود اوره در زراعت گندم آبي در منطقه كهكيلويه و بوير احمد نتايج چهار ساله بررسي نياز غذايي گندم آبي در دشت روم نتايج طرحهاي تحقيقاتي غلات 62-61 خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب برروي گندم و جو استان فارس تاثير عمليات شخم و شيار در حفظ و ذخيره رطوبت و مقدار محصول گندم بعضي از ديمزارهاي كشور در سيستم آيش تابستانه روش صحيح زراعت گندم و جو ديم اثر عوامل توليد بر عملكرد گندم ( در طرح محوري افزايش عملكرد گندم آبي استان اصفهان ) بررسي اثر كودهاي شيميايي در گندم ديم استان فارس طرح نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاه تحقيقات زراعتهاي آبي ماهيدشت طرح مطالعه حاصلخيزي خاك جنوب دشت صحنه و بيستون بررسي اثر گوگرد روي قابليت جذب فسفر خاك تعيين نياز غذايي گندم ديم بررسي واريته ديم و مصرف كودهاي شيميايي تعيين بهترين تناوب در زراعت گندم ديم در استان باختران بررسي نياز جو به ازت و فسفر مقايسه اثرات كود اوره معمولي و اوره با پوشش گوگردي برروي عملكرد و كيفيت گندم بررسي نياز غذايي جو آبي رقم استار و ماكويي بررسي و تعيين نياز آبي جو در شهركرد طي سالهاي 71-74 بررسي و تعيين نياز غذايي جو در ديم بررسي اثر غده مصرف كود فسفره در زراعت ذرت ايستگاه تحقيقاتي بررسي و تعيين اثر ازت و فسفر برروي عملكرد تركيب برگ خاك و پوشش گندم طرح تحقيقاتي تعيين نياز غذايي رقم جديد 11 طرحهاي پژوهشي كشاورزي بررسي اثر كود ازته و مقدار بذر روي توليد گندم ديم كودهاي شيميايي ، حيواني و محلولپاشي برروي توليد درختان سيب گلدن و حاصلخيزي خاك بررسي اثر كودهاي شيميايي برروي سيب زميني نتايج طرح تحقيقاتي اجر شده در منطقه داريون فارس بررسي و مقايسه كمي و كيفي ارقام كلم پيچ و سازگاري آنها بررسي اثرات ميزان و زمان مصرف كود ازته برروي عملكرد سيب زميني تحقيق در تجديد حيات جنگلهاي بحر خزر مديريت صحبح آب در آبياري ذرت بروش جويچه بررسي و تعيين نياز غذايي گندم آبي رقم اميد طرح تعيين نياز ارقام جو (استار- زردچو) به ازت و فسفر در شهركرد بررسي وضعيت عملكرد ارقام جو در مناطق شوره زار استان يزد طرح تعيين نياز ارقام جو (استار- – زردچو) به ازت و فسر در شهركرد بررسي اثرات مقادير مختلف ازت – فسفر- پتاسيم بر روي عملكرد ذرت مقايسه اثرات كود اوره معمولي و اوره پوشش شده با گوگرد در عملكرد برنج رقم آمل 3 بررسي ميزان زمان مصرف كود ازته برروي عملكرد ذرت ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق تعيين آب مورد نياز پياز بررسي اثرات زمان و ميزان مصرف كود اوره معمولي و اوره با پوشش گوگردي برروي عملكرد گندم آبي بررسي كاربرد ادوات مختلف تهيه زمين و كشت بر عملكرد زراعت آفتابگردان نياز غذايي نخود ديم در تناوب گندم – نخود تعيين اثر گوگرد در افزايش قابليت جذب فسفر خاك در زراعت پنبه تهيه منحني هاي شوري و سديم زدايي خاك ايستگاه فيض آباد نيشابور تهيه منحني شوري زدايي و سديم زدايي خاكهاي ايستگاه تحقيقات مياندوآب بررسي و تعيين آب مورد نياز پنبه در منطقه گرگان تعيين مناسبترين زمان شروع و قطع آبياري پنبه در داراب بررسي تعيين اثر ازت و فسفر برروي عملكرد پنبه رقم بختگان در داراب طرح بررسي ميزان مصرف كودهاي شيميايي در زراعت نخود ديم بررسي و تعيين آب مصرفي سويا رقم دير رس گرگان 3 نتايج طرحهاي مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي انار يزد طرح بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاسه در افزايش محصول برنج (مازندران) بررسي و تعيين نياز غذايي نخود ديم بررسي اثر مقادير كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد زراعت ديم آفتابگردان بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي ازته و فسفره برروي گندم ديم محلي تاثير مقادير مختلف ازت و حساسيت مراحل رشد به كم آبي در ارقام گندم در ايستگاه تحقيقات ماهيدشت نتايج آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد روشن آزادي ويرستا و كرج در ايستگاه تحقيقاتي بروجن طرح تعيين اثر مقادير مختلف پتاسيم ازت ، فسفر ، برروي ارقام مختلف گندم اصفهان تعيين نياز غذايي گندم در سطوح بالاي كودي خاك و آب تعيين ميزان حساسيت گندم به آب در مراحل مختلف رشد بررسي نياز سيب زميني به ازت فسفر و پتاس طرح مطالعه فسفر مورد نياز خاكهاي خوزستان با استفاده از ايزوترم جذب و رها شدن فسفر طرح تحقيقاتي مطالعه و تهيه نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاههاي تحقيقاتي كبوتر آباد و براآن اصفهان بررسي اثر مقادير مختلف ازت و آهن برروي كميت و كيفيت محصول نارنگي با روش آبياري سطحي در جهرم بررسي اثرات فسفر پتاس و آهن برروي ليمو شيرين با آبياري قطره اي در جهرم طرح تعيين ميزان شستشوي مواد غذايي در اثر آبياري گندم در شرايط پتانسيل مصرف آب در ايستگاه تحقيقاتي كرج طرح تعيين ميزان شستشوي مواد غذايي دراثر آبياري چمن در شرايط پتانسيل مصرف آب طرح بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گياه مرتعي جا شير در ايستگاه دوتو شهركرد بررسي اثرات ازت فسفر و روش مصرف كود فسفره برروي خواص كمي و كيفي يونجه تعيين آب مورد نياز ذرت علوفه اي بررسي اثرات عناصر ازت و فسفر برروي عملكرد پنبه ايستگاه كاشمر طرح بررسي تاثير كاهش ميزان آب آبياري در آخر فصل رشد در توليد قند و چغندر قند تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد فيزيولوژي ارقام گندم به كمبود رطوبت خاك نتايج اجراي طرحهاي تحقيقي و ترويجي كشت گندم ، نخود، بادام زميني ، خيار طرح تعيين آب مصرفي سيب زميني استفاده از اسيد سولفوريك همراه با آبياري در اصلاح خاكهاي شور و قليايي بررسي مسائل زهكشي اراضي ابراهيم آباد رامجرد ( زير سد درودزن ) بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي اصلي در زراعت يونجه مقايسه ميزان بذر توليد علوفه ارقام مختلف اسپرس در شرايط ديم بررسي اثر كود شيميايي ازته افزايش عملكرد علوفه توليدي مراتع طبيعي مقايسه ميزان توليد علوفه ارقام مختلف يونجه در شرايط ديم گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1350 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1361 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1362 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1363 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1364 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1365 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1368 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1369 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1370 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1374 گزارش پژوهشي خاك و آب سال 1372 محصولات غير برنج گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1370 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2535 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2534 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2536 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1357 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1358 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1359 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1360 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1371 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1367 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1365 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1364 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1363 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1362 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1361 گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1372 گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي جنگل و مرتع اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي جنگل و مرتع اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1372 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1371 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1370 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1367 گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1366 گزارش پژوهشي گياهان دارويي اصفهان سال 1373 گزارش پژوهشي تهران سال 1372 گزارش پژوهشي تهران سال 1367 گزارش پژوهشي تهران سال 1368 گزارش پژوهشي باختران سال 1367 گزارش پژوهشي باختران سال 1368 گزارش پژوهشي باختران سال 1379 گزارش پژوهشي باختران سال 1370 گزارش پژوهشي كرمانشاه سال 1371 گزارش پژوهشي يزد سال 1370 گزارش پژوهشي يزد سال 1369 گزارش پژوهشي زنجان سال 1370 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1369 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1371 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1372 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1373 گزارش پژوهشي جيرفت سال 1374 گزارش پژوهشي فارس سال 1367 گزارش پژوهشي فارس سال 1369 گزارش پژوهشي فارس سال 1370 گزارش پژوهشي فارس سال 1371 گزارش پژوهشي فارس سال 1372 گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1370 گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1371 گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1374 گزارش پژوهشي لرستان سال 1375 گزارش پژوهشي لرستان سال 1373 گزارش پژوهشي خوزستان سال 1368 گزارش پژوهشي خوزستان سال 1369 گزارش پژوهشي خوزستان سال 1370 گزارش پژوهشي صفي آباد دزفول سال 1371 گزارش پژوهشي خراسان سال 1368 گزارش پژوهشي خراسان سال 1369 گزارش پژوهشي خراسان سال 1370 گزارش پژوهشي خراسان سال 1370 گزارش پژوهشي خراسان سال 1374 گزارش پژوهشي خراسان سال 1376 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1366 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1369 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1372 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1373 گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1371 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1367 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1370 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1371 گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1373 گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1369 گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1372 گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1373 گزارش پژوهشي همدان سال 1370 گزارش پژوهشي همدان سال 1371 گزارش پژوهشي همدان سال 1372 گزارش پژوهشي بوشهر سال 1370 گزارش پژوهشي بوشهر سال 1371 گزارش پژوهشي بوشهر سال 1374 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1366 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1368 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1369 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1370 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1372 گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1374 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1368 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1370 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1371 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بويراحمد سال 1372 گزارش پژوهشي كهكيلويه و بويراحمد سال 1373 گزارش پژوهشي كرمان سال 1370 گزارش پژوهشي كرمان سال 1371 گزارش پژوهشي گيلان سال 1366 گزارش پژوهشي گيلان سال 1369 گزارش پژوهشي زنجان سال 1369 گزارش پژوهشي كردستان سال 1369 گزارش پژوهشي كردستان سال 1373 ارزيابي منابع و قابليت استان فارس – شيراز – اصطهبان مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي مهاباد مطالعات خاكشناسي تفصيلي منطقه محمد آباد اصفهان ارزياي ناحيه ي ايستگاههاي چهار تخته و لردگان چهار محال بختياري منظور از طبقه بندي اراضي مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سولار استان مركزي گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق اطراف قمشه -طالخونچه – مهيار- وشاره گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه رودشت استان اصفهان خاكشناسي تفصيلي كبوترآباد اصفهان طرح جامع ترويج كشاورزي استان اصفهان شهرستان قمشه مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه سميرم – ايزد خواست استانهاي فارس – اصفهان مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه درود زن ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه دليجان- گلپايگان – اليگودرز استانهاي مركزي – اصفهان – لرستان مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد زاينده رود (استان اصفهان) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد داريوش كبير استان فارس مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي دست چپ رودخانه زاينده رود ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه سراب (آذربايجان شرقي) مطالعات جامع احياء توسعه كشاورزي و منابع طبيعي حوزه آبخيز شمال رود خانه كارون مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي مناطق اواوغلي، قزه ضياءالدين دشت يكانات و دشت زنگنه مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سفيد برگ ، جو انرود – استان باختران مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اندرآب نيشابور (استان خراسان) مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي اراضي غرب استان مازندران (سياهرود تركه رود) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه ( مراوه تپه،‌قره بيل، نردين) استانهاي مازندران – خراسان – سمنان ) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه ديرو كنگان (استان بوشهر) سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسائل كويري (بررسي عمومي با ژئومورفولوژي – پدولوژي – هيدرولوژي – هيدروژئولوژي) مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه آبخور شهيد چمران اهواز استان خوزستان مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي حسين آباد شاملوي ملاير (استان همدان )‌ مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه رفسنجان – زرند (استان كرمان )‌ ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه مشهد – نيشابور- چناران (استان خراسان ) مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه اردكان – ممسني – استان فارس گروه خاكشناسي پروژه گلپايگان مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه جونقان استان چهار محال بختياري گزارش مطالعات نيمه تفصيلي وطبقه بندي اراضي پروژه آبياري منطقه ساوه ايران گزارش مطالعات ارزيابي جهت تعيين طبقه بندي قابليت آبياري اراضي منطقه پاياب زاينده رود قسمت شرقي اصفهان گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي جنوب تهران ( استان مركزي) مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه اصفهان (قسمت غربي) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي مناطق مختلف چهار محال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) استان چهارمحال بختياري گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه تحقيقاتي موسسه اصلاح بذر و تهيه نهال (استان مركزي ) گزارش خاكشناسي تفصيلي منطقه رودشت استان مركزي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اصفهان مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي تفصيلي منطقه اوشيان استان اصفهان مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان استان اصفهان گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مطالعات جامع تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود اصفهان گزارش مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه (سنقر كليايي ) گزارش مطالعات همبستگي خاكهاي جنوب منطقه خشك مركزي ايران مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت قادر آباد مطالعات خاكشناسي اجمالي دشت ارد لارستان (استان فارس) مطالعات اجمالي خاكشناسي و منطقه قم و كاشان – (استانهاي تهران و اصفهان ) ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند (شهرستان اصفهان)‌ مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند ( شهرستان زرين شهر ) مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه سد حبيب ايشان (گرگان -استان مازندران) مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي باغ انقلاب مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند شهرستان اصفهان ( نشريه ترويجي ، آموزشي مطالعات خاكها) مشخصات كلي از خاكهاي دهستان اوشيان (شهرستان زرين شهر) ( نشريه ترويجي ، آموزشي مطالعات خاكها) ارزيابي منابع و تعيين تناسب اراضي منطقه جندق – چاه معدن سرب استان اصفهان گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد استان چهار محال بختياري مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت فلارد (استان چهار محال بختياري) مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق اردستان – كاشان – نظنز استان اصفهان مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي منطقه قلعه سرخ فريدونشهر گزارش اجمالي درباره منابع اراضي منطقه زرد كوه بختياري گزارش مطالعات خاكشناسي و نيمه تفصيلي و تفصيلي اراضي سازمان (انرژي اتمي ايران ) طرح مركزي تكنولوژي هسته اي اصفهان (استان اصفهان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي علا آباد و ازغند كاشمر (استان خراسان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دهنه شور نيشابور (استان خراسان)‌ گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه فشافويه گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي استان چهار محال بختياري ( مناطق شهركرد و بروجن ) گزارش خاكشناسي اجمالي مناطق خمسه جنوب و سرخاب استانهاي زنجان و همدان گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه خمسه شمال (خدابنده استان زنجان ) گزارش خاكشناسي اجمالي مناطق قروه، دهگلان و بيجار استان كردستان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه كوهدشت استان لرستان گزارش مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي دانشگاه فارابي كرج استان مركزي گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه خوي استان آذربايجان غربي گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي و نيمه تفصيلي منطقه ملاير (استان لرستان ) گزارش مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي ايستگاه بررسيهاي خاك و آب گرگان (گلاجان قاجاز) گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه كنگاورتوسركان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستايي مارون بهبهان ( استان خوزستان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه مزلقان ، ساوه گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه شيلو(بلدشت) گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه ايوانكي گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اندلان گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه جوين ، اسفراين (استان خراسان) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي پاياب سد خدا آفرين (مغان) استان آذربايجان شرقي گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي مناطق شازند و نهرميان ( استان مركزي ) گزارش خاكشناسي تفصيلي و نيمه تفصيلي منطقه بلدشت (ماكو) مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي دشتهاي كرخه سفلي (دشتهاي عباس ، اوان، دوسالق، ارايض باخه) استان خوزستان گزارش خاكشناسي تفصيلي و نيمه تفصيلي منطقه شبانكاره ( استان فارس) گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه تحقيقات دامپروري و دامپزشكي مراغه دانشگاه آذر آبادگان (استان آذربايجان شرقي) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي و تفصيلي منطقه دلگان (‌استان سيستان و بلوچستان )‌ گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي مناطق كرمان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اردبيل (استان آذربايجان شرقي ) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستايي گچگران و عاليوند(استان فارس ) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه كهير استان سيستان و بلوچستان گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت تعاوني توليد نهاوند (استان همدان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه نهاوند گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه نهاوند گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه همدان استان همدان گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه مياند مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه الشتر گزارش نتايج تحقيقات و بررسيهاي حفاظت خاك و آب در اراضي ديم استان كردستان گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اسد آباد (استان همدان ) گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان مازندران -نكا – سياهرود مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه ايلام واقع در حوزه آبريز رودخانه كرخه گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه شاپور دالكي استان فارس مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت سهامي زراعي سلطانيه (استان زنجان) گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت تعاوني توليد روستائي دهنو (استان فارس)‌ گزارش پيشرفت كار مركز تحقيقات مرودشت گزارش شركت در دوره سنجش از راه دور در كشور هلند گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه نمونه طرح بهبود در كشت برنج – رشت گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه آزمايش سرخس (استان خراسان) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه سملقان (استان خراسان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي دشت گلمير زابل ( استان بلوچستان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي منطقه سروستان استان فارس گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت سهامي زراعي كمران ( استان سيستان و بلوچستان ) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دشت مشهد ( منطقه چناران ) (استان خراسان) نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي خاك و آب و جداول آب و هوا (گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي و قابليت آبياري منطقه جنوبي گرگان رود مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستائي ناصري (خاش) استان سيستان و بلوچستان برنامه مطالعات خاك و آب در ارديبهشت 48 بررسيهاي خاك و آب جزئيات برنامه پاييز سال 48 آذر برنامه آزمايشات كودهاي شيميايي محصولات تابستاني 47-46 گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 46 بهمن ماه 47 خلاصه گزارش حاصلخيزي خاك اصفهان 46-42 جزئيات برنامه پاييز سال 49 بهمن ماه برنامه بررسيهاي خاك و آب اسفند 48 تابستان 49 برنامه كار سال 49 اسفند 48 برنامه كار سال 50 اسفند 49 گزارش فعاليت انجام شده در سال 50 اصفهان اسفند 50 اداره خاكشناسي خاك گرگان و گنبد فروردين 2536 فعاليت هاي خاكشناسي خاك گيلان 50-49 بهمن جزئيات برنامه پاييز سال 51 آبانماه 51 برنامه كار52 اسفند 51 اصفهانن برنامه كار52 فروردين 52 اصفهان برنامه سال 52 شهرستان گرگان و دشت اسفند 51 برنامه كار سال 52+B795آذربايجان شرقي اسفند 53 برنامه كار سال 52 شهرستان آذربايجان شرقي اسفند 51 برنامه كار 52 شهرستان گيلان اسفند 51 برنامه كار 52 استان كردستان اسفند 51 برنامه كار 52 استان خوزستان اسفند 51 برنامه كار 52 استان آذربايجان غربي فروردين 52 برنامه كار 52 استان خراسان اسفند 51 برنامه كار 53 استان گرگان و گنبد فروردين 53 برنامه كار 53 استان همدان و لرستان اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان فارس اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان كرمان اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان آذربايجان شرقي فروردين 53 برنامه كار سال 53 استان گيلان اسفند 52 برنامه كار سال 53 استان اصفهان اسفند 52 برنامه كار 53 استان كرمانشاه ارديبهشت 53 برنامه كار 53 استان آذربايجان غربي اسفند 52 برنامه كار 53 استان خراسان اسفند 52 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 54 استان گيلان اسفند 53 برنامه كار 54 آذربايجان شرقي اسفند 53 برنامه كار 54 استان مازندران اسفند 53 برنامه كار 54 استان مركزي اسفند 53 گزارش فعاليت هاي نيمه اول سال اصفهان مهرماه 54 برنامه كار 54 استان همدان و لرستان اسفند 53 برنامه كار 54 استان گرگان و گنبد اسفند 54 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53 برنامه كار 55 استان اصفهان فروردين 55 برنامه كار 55 استان آذربايجان شرقي اسفند54 برنامه كار 54 استان خراسان اسفند 53 برنامه كار 54 استان كرمانشاه اسفند 53 برنامه كار 54 استان خوزستان اسفند 53 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 55 استان كرمان فروردين 55 برنامه كار 55 استان خراسان اسفند 54 برنامه كار 55 استان آذربايجان غربي اسفند 54 برنامه كار 55 استان اصفهان فروردين 55 برنامه كار 55 استان كردستان اسفند 55 برنامه كار 55 استان گيلان اسفند 54 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 55 استان مركزي اسفند 54 برنامه كار 55 استان كرمانشاه اسفند 54 برنامه كار 55 استان همدان و لرستان اسفند 54 برنامه كار 55 استان اصفهان اسفند 55 برنامه كار 55 استان فارس فروردين55 برنامه كار 55 استان گرگان و گنبد فروردين 55 برنامه كار 55 استان مازندران فروردين 55 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 56 استان آذربايجان شرقي فروردين56 برنامه كار 1359 استان آذربايجان غربي اسفند 55 برنامه كار 1356 استان خراسان اسفند 55 برنامه كار 1356 استان گيلان اسفند 55 برنامه كار 56 استان مازندران فروردين 56 برنامه كار 56 استان كرمان فروردين 56 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 1356 استان فارس فروردين 56 برنامه كار 1356 استان خوزستان اسفند 55 برنامه كار 1356 استان كرمانشاه اسفند 55 برنامه كار 1356 استان كردستان فروردين 56 برنامه 1356 استان اصفهان فروردين 56 برنامه كار 1356 استان همدان و لرستان اسفند 55 برنامه كار 1356 استان فارس فروردين 56 برنامه كار 1356 استان مركزي اسفند 55 برنامه كر 1357 استان فارس فروردين 57 برنامه كار 1357 استان گيلان اسفند 56 برنامه كار 1357 استان كرمانشاه اسفند 56 برنامه كار 1357 استان كردستان فروردين 57 برنامه كار 1357 استان اصفهان فروردين 57 برنامه كار 1357 استان آذربايجان شرقي فروردين 57 برنامه كار 1357 استان آذربايجان غربي فروردين 57 برنامه كار 1357 استان گرگان و گنبد فروردين 56 برنامه كار 1357 استان مازندران اسفند 56 برنامه كار 1357 استان مركزي اسفند 56 برنامه كار 1357 استان همدان اسفند 57 برنامه كار 1357 استان خراسان اسفند 56 برنامه كار 1359 استان اصفهان فروردين 59 برنامه كار 1360 استان اصفهان ارديبهشت 60 برنامه كار 1362 استان اصفهان تيرماه 62 برنامه كار 1363 استان اصفهان مهرماه 63 برنامه كار 1366 استان اصفهان سال 66 برنامه كار بخش خاك و آب سال 1371 ارديبهشت 71 برنامه كار مركز تحقيقات كشاورزي سال 72 خرداد 72 برنامه كار سال 1373 انتشار 73 گزارش فعاليت دي ماه 1352 گزارش فعاليت بهمن 52 گزارش فعاليت آبان 52 گزارش فعاليت تابستان 51 گزارش فعاليت اسفند 52 گزارش فعاليت مهر 52 كارنامه 1349 استان فارس كارنامه 1349 استان آذربايجان شرقي كارنامه 1349 استان اصفهان كارنامه استان يزد كارنامه 1349 استان اصفهان اسفند 49 كارنامه 1350 استان كرمانشاه خرداد 51 كارنامه 1350 استان گرگان و دشت خرداد 51 كارنامه 1350 استان اصفهان اسفند 50 كارنامه 1350 استان فارس فروردين 51 كارنامه 1350 آذربايجان غربي فروردين 51 كارنامه 1350 گيلان فروردين 50 كارنامه 1350 آذربايجان شرقي فروردين 51 كارنامه 1351 گيلان اسفند 51 كارنامه 1351 كرمانشاه كارنامه 1351 مازندران اسفند 51 كارنامه 1351 كردستان اسفند 51 كارنامه 1351 لرستان و همدان اسفند 51 كارنامه 1351 خوزستان اسفند 51 كارنامه 1351 آذربايجان شرقي اسفند 51 كارنامه 1351 بخش خاك و آب اصفهان كارنامه 1351 گرگان و دشت اسفند 51 كارنامه 1351 كرمان فروردين 52 كارنامه 1351 آذربايجان غربي اسفند 51 كارنامه 1351 فارس اسفند 51 كارنامه 1351 اصفهان اسفند 51 كارنامه 1351 خراسان اسفند 51 كارنامه 1352 كرمان فروردين 53 كارنامه 1352 آذربايجان غربي 53 كارنامه 1352 خوزستان اسفند 52 كارنامه 1352 فارس اسفند 52 كارنامه 1352 مازندران اسفند 52 كارنامه 1352 خراسان اسفند 52 كارنامه 1352 كرمانشاه ارديبهشت 53 كارنامه 1352 گيلان اسفند 52 كارنامه 1352 گرگان و گنبد فروردين 53 كارنامه 1352 آذربايجان شرقي فروردين 53 كارنامه 1353 مركزي اسفند 53 كارنامه 1353 آذربايجان غربي اسفند 53 كارنامه 1353 گيلان اسفند 53 كارنامه 1353 مازندران اسفند 53 كارنامه 1353 گرگان و گنبد اسفند 53 كارنامه 1353 همدان و لرستان اسفند 53 كارنامه 1353 كرمانشاه اسفند 53 كارنامه 1352 اصفهان ارديبهشت 53 كارنامه 1352 ارديبهشت 52 كارنامه سال 1352 همدان و لرستان اسفند 52 كارنامه سال 1353 فارس اسفند 53 كارنامه سال 1353 كرمان اسفند 53 كارنامه 1353 استان آذربايجان شرقي اسفند 53 كارنامه 1354 اصفهان اسفند 53 كارنامه 1352 اصفهان ادردهشت 53 كارنامه 1352 اصفهان اسفند 52 كارنامه 1353 اصفهان اسفند 53 كارنامه 1352 بخش حفاظت خاك و آب 0 كارنامه 1353 اصفهان اسفند 53 كارنامه 1353 خوزستان اسفند 53 كارنامه 1353 كردستان فروردين 54 كارنامه 1354 فارس اسفند ماه كارنامه 1354 همدان و لرستان اسفند 54 كارنامه 54 آذربايجان شرقي اسفند 54 كارنامه 1354 گيلان و گنبد اسفند 54 كارنامه 54 كرمانشاه 54 كارنامه 1354 آذربايجان غربي 54 كارنامه 1354 اصفهان اسفند 54 كارنامه 1354 اصفهان اسفند 54 كارنامه 1354 گيلان اسفند 54 كارنامه 1354 كرمان فروردين 55 كارنامه 1354 كردستان فروردين 55 كارنامه 1354 مركزي فروردين 54 كارنامه 1354 مازندران اسفند 54 كارنامه 1355 اصفهان فروردين 56 كارنامه 1355 آذربايجان غربي اسفند 55 كارنامه 1355 مازندران اسفند 56 كارنامه 1355 اصفهان اسفند 55 كارنامه 1355 آذربايجان شرقي اسفند 55 كارنامه 1355 كرمان اسفند 55 كارنامه 1355 خوزستان اسفند 55 كارنامه 1355 گرگان و گنبد اسفند 55 كارنامه 1355 فارس اسفند 55 كارنامه 1355 مركزي اسفند 55 كارنامه 1355 كردستان اسفند 55 كارنامه 1355 كرمانشاه اسفند 55 كارنامه 1355 گيلان اسفند 55 كارنامه 1355 همدان و لرستان اسفند 55 كارنامه 1356 آذربايجان غربي فروردين 57 كارنامه 1356 فارس اسفند 56 كارنامه 1356 همدان فروردين 57 كارنامه 1356 آذربايجان شرقي اسفند 56 كارنامه 1356 كردستان اسفند 56 كارنامه 1356 مركزي اسفند 56 كارنامه 1356 اصفهان اسفند 56 كارنامه 1356 كرمانشاه اسفند 56 كارنامه 1356 گرگان و گنبد اسفند 56 كارنامه 1356 اصفهان فروردين 57 كارنامه 1357 اصفهان آذر 58 كارنامه 1357 مازندران ارديبهشت 57 كارنامه 1357 آذربايجان غربي فروردين 58 كارنامه 1357 آذربايجان غربي فروردين 58 كارنامه 1357 خراسان ارديبهشت 58 كارنامه 1357 كرمان مرداد 58 كارنامه 1357 گنبد و گرگان كارنامه 1357 اصفهان آذرماه 58 كارنامه 1358 اصفهان تير 59 كارنامه 1359 اصفهان تير 60 كارنامه 1359 اصفهان ارديبهشت 61 كارنامه 1360 اصفهان مرداد 61 كارنامه 60-63 اصفهان كارنامه 1361 اصفهان شهريور 62 كارنامه 58-59-60 اصفهان فروردين 61 كارنامه 1362 كردستان كارنامه 1363 ايستگاه تحقيقاتي بروجن كارنامه 1365 موسسه خاك و آب كارنامه 1366 موسسه خاك و آب نشريه 754 كارنامه 1367 موسسه تحقيقات خاك و آب فروردين 68 كارنامه 1371 اصفهان خرداد 72 كارنامه 1371 اصفهان فروردين 72 كارنامه 1373 اصفهان شهريور 74 كارنامه 1375 اصفهان خرداد 76 كارنامه 1372 اصفهان تير 1373 گزارش فعاليتهاي انجام شده در سال 1350 اسفند 50 برنامه بخش بررسي هاي خاك و آب تابستان 1350 فروردين 51 شرح طرحهاي آزمايشي و توزيع استاني آن برنامه كار 1367 اصفهان سال 67 برنامه كار 1361 اصفهان خرداد 61 برنامه كار 1352 همدان و لرستان اسفند 51 برنامه كار 1354 كرمان اسفند 53 برنامه كار 1354 فارس اسفند 53 كارنامه 1352 اصفهان اسفند 52 گزارش فعاليتهاي نه ماهه 1350 سپاهيان ترويج و آباداني اصفهان كارنامه دولتي جمهوري اسلامي در سال 1361 كارنامه دولتي جمهوري اسلامي كارنامه 1366 اصفهان ارديبهشت 67 كارنامه 1372 اصفهان تيرماه 73 كارنامه 1350 اصفهان اسفند 50 كارنامه 1351 اصفهان اسفند 51 كارنامه 1366 اصفهان ارديبهشت 67 برنامه كار 1352 اصفهان اسفند 51 برنامه كار 1353 اصفهان اسفند 52 برنامه كار 1355 اصفهان فروردين 55 برنامه كار اصفهان فروردين 56 فائو شماره 5 فائو شماره 6 فائو شماره 7 فائو شماره 8 فائو شماره 9 فائو شماره 2 فائو شمار 1 فائو شماره 4 فاائو شماره 11 فائو شمار سال 1998 فائو شماره 19 فائو شماره 20 فائو شماره 20 فائو شماره 24 فائو شماره 29 فائو شماره 32 فائو شماره 33 فائو شماره 35 فائو شماره 39 فائو شماره 41 فائو شماره 42 فائو شماره 43 فائو شماره 44 فائو شماره 45 فائو شماره 47 فائو شماره 48 فائو شماره 46 فائو شماره 49 فائو شماره 51 فائو شماره 53 فائو شماره 55 فائو شماره 65 فائو سال 1977 فائو سال 1976 فائو سال 1978 فائو سال 1983 فائو سال 1354 فائو سال 1354 فائو سال 1972 فائو سال 1973 فائو سال 1978 فائو سال 1967 فائو سال 1985 فائو فائو شماره 56 فائو شماره 60 فائو شماره 34 فائو شماره 37 فائو شماره 31 فائو شماره 26/2 فائو 19 فائو 36 گزارش فني شماره 1 لاتين گزارش فني شماره 2 گزارش فني شماره 3 گزارش فني شماره 4 گزارش فني شماره 5 گزارش فني شماره 6 گزارش فني شماره 7 گزارش فني شماره 1 گزارش فني شماره 3 گزارش فني شماره 4 لاتين گزارش فني شماره 5 لاتين گزارش فني شماره 7 گزارش فني شماره 9 گزارش عملكرد سال 1364 گزارش عملكرد سال 1362 گزارش عملكرد 1362 گزارش عملكرد 1363 گزارش ماهانه 59-58 گزارش سه ماهه دوم 1361 گزارش سه ماهه اول 1361 سه ماهه سوم 1361 گزارش عملكرد شش ماهه اول 62 گزارش عملكرد شش ماهه اول 64 گزارش فعاليتهاي دوره شش ماهه اول 66 گزارش عملكرد 1365 گزارش عملكرد 1363 وزارت آب و برق (گزارش عمومي حوزه زاينده رود) جلد اول وزارت برق و آب واحد آب (گزارش زمين شناسي ژئوفيزيك ژئوشيمي اصفهان و كميك داش وزارت آب و برق گزارش زمين شناسي و هيدروژئولوژي اصفهان و كميك داش وزارت آب و برق واحد آب گزارش هيدروژئولوژي دشت ميمه اصفهان وزارت آب و برق واحد آب آمار جريان رودخانه هاي ايران سال آبي 51-50 مهر تا شهريور مربوط به حوضه خليج فارس قسمت دوم وزارت آب و برق كيفيت آب رودخانه هاي ايران مربوط به حوضه درياچه اورميه و ساير حوضه هاي آبريزي مركزي وزارت آب و برق كيفيت آب رودخانه هاي ايران رودخانه هائيكه به درياچه رضائيه و ساير درياچه ها ي مركزي ايران ميريزد كميته چغندر قندر گزارش سال زراعي 52-53 گزارش نهايي سمپوزيوم پروژه افزايش بازدهي در شرايط كمبود عرضه نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم استان آذربايجان شرقي راهنماي مصرف كودهاي شيميايي فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي 53 فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي 54 تغييرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سديم اهداف و سياستهاي بخش در كشاورزي كرلاسيون ورگرسيون يك متغيره خطي به زبان ساده رگرسيون خطي و غير خطي كاربرد در زراعت هاي استراتژيك رديف كار نشريه مصور آموزشي و ترويجي حفاظت آب و خاك و آبخيزداري بر مورد نياز ذرت گزارش كميته برنامه ريزي كشاورزي استان اصفهان گزارش فعاليت هاي موسسه 1345 بررسي احتياجات غذايي انگور در منطقه قزوين اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان خراسان بمناسبت آئين ملي بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهي و جشن سالروز تاسيس اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك خراسان خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 63 انسيتو تكنولوژي صنايع غذايي اصفهان ارزش غذايي او و رهاي كشت شده روي آلكانها ايين نامه استخدامي داوطلبان اشتغال و شاغلين خدمات علمي و تحقيقاتي 55 فصلنامه سياست علمي و پژوهشي گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور در شهريور 51 فصل نامه اقتصادي – استان اصفهان مطالعه براستان هرمزگان بيواكولژي سپردار گوجه در اصفهان وروشهاي مبارزه با آن بررسي زيست شناسي پيل گز در مراتع خوانسار و علل كاهش محصول گزانگبين بررسي عوامل موجدكلروز آهن درختان ميوه در اصفهان بررسي علل ترش شدن ميوه انجير در كاشان و مكانيزم انتقال عامل بيماري پيش آگاهي از فنولوژي كرم سيب در باغات سيب غرب اصفهان براساس محاسبه درجه حرارت موثر در مورد لايسيمتر زردي آهن يا كمبود آهن در درختان ميوه علل بروز پيشگيري و معالجه آن گزارش فعاليت هاي موسسه در سال 1345 وظايف تكنسين و مسئولين (آزمايشگاه ) مشخصات علمي و كاربرد 655 گونه درختي ايران درجهان بررسي كيفيت چوب جنگلهاي موفق صنوبر در آذربايجان آناليز شيميايي و مينرالوژي خاكهاي منطقه دانشكده (ورامين) طرز تهيه و كاربرد بلوكهاي گچي براي اندازه گيري رطوبت خاك تحقيق در خوشخوراكي نسبي نباتات مرتعي كشت شده در مناطق استپي و نيمه استپي استان مركزي گزارش مقدماتي جنگل كاري ديم با كاربرد مالچ نفتي درمناطق خشك كشور بذرگيري درختچه هاي تاغ اندازه گيري و ارزيابي مرتع فتولوژي درختان و درختچه هاي آريورتوم نوشهر حفظ نباتات شماره 1 رشد سلولهاي ميكروبي روي هيدروكربورها حفظ نباتات شماره 2 گزارش فعاليت هاي سپاهان ترويج و آباداني دستور العمل طبقه بندي وضع مرتع و تعيين ظرفيت دامي آن نشريه تحقيقاتي فيزيك زمين و فضا علل كمي رشد و ناباوري درختان ميوه مناطق معتدله و طرق جلوگيري از آنها بررسي تغييرات طول فيبروپهناي دواير ساليانه ممرز در سه منطقه ارتفاعي ها جنگلهاي سالم برنامه كود شيميايي خوزستان 1341-1336 تئوري كوانتم و ساختمان ملكولي كارهاي انجام شده در زمينه تثبيت شنهاي روان و آبخيزداري خطوط اصلي هدفها و‌سياستهاي سازمان كشاورزي ايران طرح ديوارهاي حامل كوتاه راهنماي فني – كاشت ، داشت ،‌برداشت آزمايشات به نژادي گندم و جو ليست طرحهاي تحقيقاتي در دست اجراي بخش هاي مركزي تحقيقات كشاورزي برنامه بخش بررسيهاي خاك و آب تابستان 1351 شرح طرحهاي آزمايش و توزيع استاني آن شرايط فيزيكي خاك و تاثير آن برروي رشد گياه نقش مواد كم مصرف در كشاورزي نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند ( كرمان – بردسير- بم – نرماشير- راين – دهيكري) ارزيابي حاصلخيزي خاك يك روش مزرعه اي براي كاليبراسيون تجزيه خاك در كشور هاي در حال توسعه مقياس هاي مصر به روش قطع بندي و شماره گذاري نقشه ها نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي سيب زميني در منطقه سعيد آباد استان آذربايجان شرقي سالهاي 54-51 خلاصه مقاله آزمايشات تعيين اقتصادي ترين رژيم آبياري بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي و سريهاي خاك در زراعت چغندر قند پروژه عمران دشت قزوين گزارش امكانات كار خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب سازگاري ، به نژادي و به زراعي سورگوم در سالهاي 63-64-65 گزارش نهايي بررسي تاثير مصرف گوگرد در كاهش اسيديته خاك و افزايش قابليت جذب عناصر كم مصرف درمركبات شرق مازندران 66-64 تاثير كودهاي شيميايي برروي مقدار محصول آفتابگردان سال 49 چهارمين كنگره علوم خاك ايران 1373 كنفرانس حاصلخيزي خاك در استان فارس 1344 افزايش بي رويه جمعيت و امكانات تامين مواد غذايي گزارش نهايي بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد زراعت دريم آفتابگردان نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي افتابگردان و سويا مازندران 1353 فائو شماره 2 جلد 14 چكيده اي از مفاهيم و معدودي مطالعات مربوط به هيدروليك انهار اثرات كاربرد اسيد سولفورينك ،‌در بهبود ويژگيهاي خاك وآب آبيايري پرسشنامه مديريت كميته ملي آبياري و زهكشي فهرست فعاليت طرحها و پروژه هاي اجرائي ادارات تابعه اداره كل كشاورزي اصفهان اثر كودهاي آمونياكي و نيتراته برروي مقدار محصول و تركيبات شيميايي ذرت نتايج آزمايشا ت كودهاي شيميايي برروي افتابگردان و سويا مازندران كلياتي در مورد اصلاح فيزيكوشيميايي خاكهاي شور و قليائي متمم درس فيزيك خاك تكميلي بيوتكنولوژي و فرآورده هاي بيولوژيك در خدمت گياه پزشكي و توسعه پايدار كشاورزي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان مركزي راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي و تفسير مقدماتي نتايج راهنماي نمونه برداري از خاك و آب و گياه براي تجزيه هاي آزمايشگاهي راهنماي استفاده صحيح از كودهاي شيميايي در گياهان زراعي ايران فرسايش خاك در ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن هواشناسي دستورالعمل تهيه منحني هاي شوري زدائي و سديم زدايي و محاسبه راندمان آبشوئي تغييرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سديم گزارش نهايي تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو و الفجر و ريجان در استان اصفهان گزارش پژوهشي سال 1376 خاك و آب همدان گزارش نهايي تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول گندم (استان سمنان ) 75-74 روشهاي آزمايشگاهي تعيين ويژگيهاي فيزيكي خاك طراحي و كاربرد روشهاي اصلي آبياري سطحي گزارش نهائي تعيين آب مصرفي پتانسيل چغندر قند با استفاده از لايسيمتر مروري بر روش هاي تخمين تبخير و تعرق بالقو و كاربرد آنها درمنطقه اصفهان گزارش نهائي طرح بررسي اثر ازت و فسفر برروي ارقام پنبه اصفهان 71-69 گزارش نهائي مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت و گندم گزارش نهايي تبخير و تعرق پتانسيل گندم (قدس ) 75-72 گزارش نهائي مرحله اول تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع بررسي تاثير كيفيت آب در عملكرد محصول گندم طرح تحقيقاتي بررسي روند رشد چغندر قندر در اصفهان 75-73 مطالعات جامع (ارزيابي كيفي و كمي و اقتصادي تناسب و تعيين پتانسيل توليد اراضي براي محصولات عمده منطقه فلاورجان اصفهان گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم سال 78 كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب سال 77 خلاصه نتايج عملكرد طرحهاي تحقيقي – ترويجي گندم و جو آبي گزارش پژوهشي سال 1378 كشاورزي همدان بخش خاك و آب گزارش در مورد خشكسالي در سال 78 و روش گياهان گزارش پژوهشي سال 1377 بذر و نهال گزارش نهايي طرح تحقيقاتي مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره برروي ارقام گندم قدس ، كراس، گزارش نهائي تعيين نياز آب و كود ارقام گندم (عدل و آزادي ) اصفهان گزارش نهائي طرح بررسي تاثير كاهش ميزان آب آبياري در آخر فصل رشد در توليد قند چغندر قند گزارش نهايي نتايج آزمايشات بررسي و تعيين ميزان كودهاي ازته، فسفر، برروي گندم رقم اميد در ايستگاه تحقيقاتي بروجن گزارش پژوهشي سال 77 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كارنامه سال 1371 اصفهان نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي چغندر قند فسا 49-50 گزارش پژوهشي سال 76 آذربايجان شرقي خاك و اب گزارش پژهشي سال 75 آذربايجان شرقي خاك و آب گزارش پژوهشي سال 77 تهيه ونهال و بذر اصفهان عنصر روي و نقش آن در تغذيه گياهان بررسي كمبود عناصر غذايي ضروري پر مصرف و كم مصرف در محيط كشت مايع در شرايط گلخانه برروي گياه گوجه فرنگي توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات سا ل1360 خاك و آب بررسي تاثير آب شور در عملكرد ارقام سورگوم برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور (جلد دوم محصولات باغي )‌ بررسي پتانسيل تثبيت و اشكال مختلف پتاسيم در اراضي شاليكاري شرق گيلان علل شوري و سديمي شدن اراضي املاح و مديريت آنها گزارش نهائي بررسي تاثير شوري آب آبياري برروي گياه يونجه به روش آبياري باراني گزارش نهائي تاثير آب شور در عملكرد ارقام ذرت كارنامه سال 77 خاك و آب و برنامه كار 1378 خاك و آب گزارش پژوهشي سال 1377 بخش فني و مهندسي كشاورزي اصفهان گزارش پژوهشي سال 1377 بخش خاك و آب اصفهان مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه مركزي استان اصفهان (شهرضا و دهاقان) مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه مركزي استان اصفهان ( كوهپايه – سگزي) ارزيابي تناسب و تعيين مدل پتانسيل توليد اراضي براي گندم در منطقه ميان آب شوشتر ، استان خوزستان گزارش نهائي اثر مواد اصلاح كننده برروي خواص شيميايي خاك ايستگاه رودشت مقاله آقاي شهابي (به زبان لاتين ) جغرافيايي اجتماعي آب و هوائي كشاورزي و شهرستان شهرضا گزارش خاكشناسي (تحقيقي ترويجي) مشخصات كلي خاكهاي دهستان ورزق شهرستان فريدن گزارش خاكشناسي (تحقيقي و ترويجي) مشخصات كلي خاكهاي دهستان گرجي شهرستان فريدن گزارش پژوهشي بخش تحقيقات گياهان دارويي سال 77 گزارش نهائي مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه جنت آباد، نجف آباد استان اصفهان سال 1378 گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات برنج گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند مديريت خاك ( خاكشناسي) گزارش لاتين گزارش مهندسي زارعي در مورد مديريت آب زاينده رود (گزارش لاتين ) گزارش پژوهشي نهال و بذر سال 1378 گزارش نهايي طرح بررسي روش شيميايي مبارزه با سفيدك سطحي سيب در سميرم اصفهان گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل يونجه به روش لايسيمتري گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم مهدوي ) گزارش نهايي بررسي توازن پتاسيم در خاكهاي زير كشت برنج در استان اصفهان راهنماي كاليبراسيون آزمون خاك جهت توصيه هاي كودي گزارش نهايي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع با استفاده از لايسيمتر و مقايسه آن با فرمولهاي تجربي سيستم تجزيه و تحليل مخاطه و نقطه كنترل بحراني و خطوط راهنماي كاربرد آن . اولين همايش اولين همايش كدكس در هتل كوثر سال 79 بهمن ماه موافقت نامه بهداشتي و بهداشت گياهي و موافقت نامه مراتع تجاري و پيامدهاي آنها به دولت و صاحبان صنايع كارنامه سال 78 مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان گزارش پژوهشي سال 78 بخش تحقيقات گياهان دارويي مقاله لاتين آقاي مهندس تومانيان گزارش نهايي بررسي و تكميل آزمايشات مبارزه شيميايي عليه بيماري شانكر سيتوسپورائي درختان سيب سميرم و تعيين نام گونه قارج عامل بيماري گزارش نهايي طرح شناسايي و بررسي بيماريهاي فيزيولوژيك انباري ميوه سيب گزارش نهائي بررسي سياهك هاي ارزنو سورگوم دانه اي در استان اصفهان گزارش نهايي طرح بررسي علل سياه شدن و ريزش ميوه هاي جوان گلابي در استان اصفهان گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات آفات و بيماري گياهي گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان گزارش نهايي بررسي تاثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول آفتابگردان گزارش نهايي بررسي تاثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول جو كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان سال 1378 و برنامه كار 1379 گزارش مقدماتي طرح بررسي امكان آبياري زير زميني سفالي محصولات زراعي و باغي 1379 برنامه كار سال 1379 گزارش مطالعات همبستگي خاكهاي جنوب خشك مركزي ايران جلد دوم منطقه شرق زاگراس (فريدن ، چهارمحال بختياري سميرم) گزارش پژوهشي نهايي مقايسه چند روش اندازه گيري ضريب آبگذري در خاكهاي ايستگاه تحقيقات رودشت اصفهان ليست كتابهاي خريداري شده از نمايشگاه بين المللي كتاب سال 1380 گزارش نهايي طرح بررسي سازگاري ارقام گندم در آزمايش يكنواخت سرتاسري مناطق معتدل كشور در استان اصفهان گزارش پژوهشي نهايي تعيين ضرايب راندمان آبشويي خاكهاي شور و سديمي ايران دشت مغان ، رودشت ، اصفهان ، گرگان و گنبد ، اراضي جنوب اهواز ، دشت مياندوآب مديريت زيست محيطي منابع آب (گزارش نهايي پروژه ) مديريت زيست محيطي منابع آب (گزارش نهايي پروژه ) بررسي آلودگي و منابع آلوده كننده آب ( گزارش نهايي پروژه ) گزارش پژوهشي سال 1379 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر مديريت بهينه مصرف آب شوردر شاليزار – مصرف متعادل كود در شاليزار – ازت و خطر خوابيدگي (ورس ) در برنج طارم گزارش نهايي ارزيابي تبديل روش آبياري سطحي به آبياري قطره اي در درختان مسن سيب سميرم گزارش پژوهشي نهايي روشهاي آبياري باراني و سطحي شياري روي عوامل كمي و كيفي سيب زميني گزارش پژوهشي 1379 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي گزارش نهايي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل جو گزارش پژوهشي سال 1379 بخش خاك و آب اصفهان كارگاه تخصصي شوري و رشد گياهان مكانيزه هاي ، چالشها و راهبردها گزارش نهايي بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني برخواص كمي و كيفي چغندر قند گزارش پژوهشي سال 1379 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان سال 1379 برنامه كار 1380 گزارش نهايي استفاده از حد بحراني نيترات پاي بوته سيب زميني به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته گزارش نهايي بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست) برعملكرد و خواص فيزيكوشيميايي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند طول دوره رشد در گياهان مختلف مروري بر نتايج حاصل از كاربرد كودهاي فسفره بر كادميوم خاك و گياه و بررسي ميزان كادميوم در كودهاي وارداتي كارگاه تخصصي شوري و رشد گياهان مكانيزمها ، چالشها و راهبردها جهاد سازندگي غنا تاثير مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليائي ( دشت شمال گلپايگان ) گزارش پيشرفت طرحهاي تحقيقاتي كاربرد گوگرد در كشاورزي استانهاي مختلف كشور گزارش شركت در پنجمين اجلاسيه بين المللي خاكشناسي در مورد اصلاح خاكهاي شور راههاي علمي و عملي براي جبران كمبود آب در ايران يك روش مزرعه اي براي كاليبراسيون تجزيه خاك در كشور هاي در حال توسعه تاثير مشقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليا ئي دشت شمال گلپايگان گزارش پژوهشي 1380 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي اصفهان فهرست طرحهاي تحقيقاتي ، مطالعاتي و انتشارات مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان از سال 76 تا پايان 80 گزارش نهايي طرح تحقيقي و ترويجي معرفي ارقام جديد گندم گراس اروند و كراس آزادي براي مناطق معتدل استان گزارش پژوهشي سال 1380 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه آباده – ابرقو استان فارس گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه داران – شهركرد استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري گزارش خاكشناسي گزارش تفصيلي خاكشناسي ناحيه محمد آباد اصفهان گزارش خاكشناسي مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي قسمتي از اراضي حوزه هاي آبخيز زاينده رود و كوير سياه كوه گزارش خاكشناسي مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه زير سد بوانات – هرات ، مروست (استان يزد) گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت سهامي زراعي اسدآباد (استان همدان ) گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه دليجان گلپايگان – اليگودرز استانهاي مركزي ، اصفهان و لرستان نتايج بررسي اثر كودهاي شيميايي و حيواني برروي محصول سيب زميني آذربايجان نتايج آزمايشات كودشيميايي برروي سيب زميني در منطقه عجب شير مراغه نتايج آزمايشات كود شيميايي برروي سيب زميني در منطقه سعيد آباد استان آذربايجان شرقي

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: