\\

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان بخش تحقيقات خاك و آب ?گذشته، حال، آينده? مقدمه: پس از احداث اولين سدها در كشور تصور مي شد كه با ساختن اين سدها افزايش قابل توجهي در توليدات كشاورزي ايجاد خواهد شد، در پاره‌اي از پروژه‌ها نتيجه تا حدي رضايت بخش بود ولي در بعضي ديگر نه تنها تحول چشمگيري در وضع زندگي زارعين و درآمد آنها ايجاد نشد بلكه در نتيجه عدم تناسب خاك براي كشاورزي و وجود پاره‌اي از مشكلات در خاك ، مسايل بزرگي مانند بالا آمدن آب زيرزميني، باطلاقي شدن اراضي زير كشت و شوري خاك بروز گرديد. از اين رو دولت ايران از سازمان خوار و بار كشاورزي جهاني سازمان ملل متحد ( فائو) تقاضاي اعزام كارشناس براي بررسي علت بروز مشكلات بعد از آبياري را نمود. كارشناسان پس از بررسي‌‌هاي لازم در مناطق مورد نظر توصيه نمودند كه مطالعات خاكشناسي به منظور تعيين پتانسيل اراضي براي قابليت آبياري و همچنين تعيين محدوديتهاي قابل اصلاح و غير قابل اصلاح با هدف رفع و عوامل نامطلوب در پروژه‌هاي گذشته ضروري مي‌باشد. بدين منظور در سال 1331 بنگاه مستقل آبياري وابسته به وزارت كشاورزي اقدام به ايجاد گروه‌هاي خاكشناسي نمود. اولين گروه خاكشناسي در زمستان سال 1331 تشكيل و بعد از شركت در كلاسهاي آموزش خاكشناسي، اولين پروژه مطالعات خاكشناسي در منطقه كرخه واقع در خوزستان انجام گرفت. ????????? به تدريج كه فعاليت گروه‌هاي خاكشناسي توسعه پيدا كرد، علاوه بر شناسايي خاك ، مسايل ديگري از قبيل زهكشي نيز مورد مطالعه گروه مزبور قرار گرفت. در سال 1334 ساختمان آزمايشگاه خاكشناسي در محل مؤسسه تحقيقات خاك و آب تهران افتتاح و شروع به فعاليت نمود. با توسعه فعاليت‌ها، در سال 1340 گروه مزبور به مؤسسه خاكشناسي تبديل و به فعاليت خود ادامه داد. در سال 1343وقتي كه بنگاه مستقل آبياري از وزارت كشاورزي جدا و به وزارت آب و برق سابق پيوست، مؤسسه خاكشناسي در وزارت كشاورزي باقي ماند. به موازات فعاليتهاي فوق در سال 1336 به‌منظور توسعه و ترويج استفاده از كودهاي شيميايي در كشاورزي، طرح حاصلخيزي خاك در خوزستان فعاليت خود را آغاز نمود كه ظرف چند سال مطالعه نتايج جالب توجهي بدست آورد و استفاده از كودهاي شيميايي، مطالعه و تحقيق در حاصلخيزي خاك كشور بدين شكل پايه گذاري شد. سپس در سال 1339 با استفاده از تجربيات موفق حاصل از طرح فوق طرح ديگري تحت عنوان طرح جامع حاصلخيزي خاك بوسيله كارشناسان ايراني و با كمك سازمان خوار و بار جهاني كشاورزي تهيه و كار تحقيق در مسأله حاصلخيزي خاك از طريق تشكيل سازماني به نام اداره كل حاصلخيزي خاك كشور آغاز گرديد كه اداره حاصلخيزي خاك استان اصفهان نيز زير مجموعه آن اداره كل بود. با ادغام اداره كل حاصلخيزي خاك و مؤسسه خاكشناسي در سال 1345، مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك كشور و بدنبال آن ادارات خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استانها تأسيس و امر مطالعه، طبقه بندي خاكها و تعيين استعداد اراضي و در واقع تعيين شناسنامه براي خاكهاي كشور توأم با مطالعه و تحقيق در حاصلخيزي اين خاكها را به عهده گرفت. زماني كه سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در سال 1353 با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي وزارت كشاورزي و هماهنگ كردن اين فعاليتها با پيشرفته‌ترين برنامه‌هاي تحقيقاتي جهاني در وزارت كشاورزي تشكيل و مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك به‌همراه ساير مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي تابع آن گرديدند. سپس با رسميت يافتن تشكيلات سازمان تحقيقات كشاوزري و منابع طبيعي، اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان نيز با تغييراتي كه در تشكيلات و وظايف در مؤسسه مادر داده شد، در سال 1357 با عنوان بخش تحقيقات خاك و آب با گروه‌هاي مختلف تحقيقاتي در زير مجموعة مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان به ادامه فعاليت پرداخت. معرفي اجمالي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان استان اصفهان علي رغم گستره وسيع آن (107000كيلومتر مربع)، از نظر اراضي مستعد كشاورزي در مضيقه مي‌باشد به‌طوري كه مجموع اراضي مورد بهره‌برداري كشاورزي استان تنها حدود 533 هزار هكتار است كه حدود 315 هزار هكتار به اراضي آبي يك‌ساله، 56 هزار هكتار به محصولات دايمي (باغات) و بقيه به ديم و آيش اختصاص دارد بنابر اين در استان اصفهان تحقيقات در زمينه استفاده بهينه از خاكها و حفظ و نگهداري آن اهميت فراواني دارد.بخش تحقيقات خاك و آب يكي از بخش‌هاي زير مجموعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان مي باشد. در حال حاضر تعداد 20 نفر محقق در اين بخش در زمينه مسايل مربوط به خاك و آب فعاليت مي‌كنند. برنامه ريزي تحقيقات و مطالعات مربوط به خاك، آب و گياه در استان اصفهان با نظارت موسسه تحقيقات خاك و آب كشور انجام مي شود كه اين موسسه نيز وابسته به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي است. رسالت سازمان مذكور پ‍ژوهش در راستاي حل مشكلات بخش كشاورزي و افزايش توليد و بهبود كيفيت محصولات و ايجاد امنيت و سلامت غذايي در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي را به عهده دارد. شناسايي منابع خاك، برآورد توان توليدي خاكها، پايش كيفيت منابع خاك و آب براي نيل به افزايش توليد در واحد سطح، بهبود كيفيت محصولات كشاورزي، حفظ محيط زيست و ارتقاء‌ سطح سلامت جامعه از مهمترين اهداف پژوهشي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان مي‌باشد. همچنين اين بخش مديريت ايستگاه تحقيقات شوري،زهكشي و اصلاح اراضي? رودشت را نيز به‌عهده دارد. به‌طور‌ كلي بخش تحقيقات خاك و آب فعاليتهاي خود را در قالب گروههاي پژوهشي زير به انجام مي‌رساند: 1. گروه‌تحقيقات تشكيل ، طبقه‌بندي، شناسايي خاك و ارزيابي اراضي. 2. گروه تحقيقات آبياري و فيزيك خاك. 3. گروه تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه. 4. گروه تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي. 5. گروه آزمايشگاه تجزيه خاك، آب و گياه. ?فعاليت در گروههاي فوق الذكر در مجموع توسط 38 نفر عضو هيأت علمي، كارشناس ارشد، كمك كارشناس و خدماتي به شرح جدول شماره 1 و2 انجام مي‌گيرد. جدول 1 ?مجموع كاركنان بخش تحقيقات خاك و آب تعداد سطح فعاليت 11 عضو هيأت علمي 7 كارشناس و كارشناس ارشد 5 كاردان 5 تكنسين 10 خدمات جدول 2 – فهرست همكاران فني ? پژوهشي شاغل در بخش تحقيقات خاك و آب استان اصفهان رديف نام و نام‌خانوادگي مدرك تحصيلي عنوان پست و مرتبه علمي نوراير تومانيان دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 1 خدابخش پناهي‌كرد‌لاغري دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 2 علي‌اصغر شهابي دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 3 محمود صلحي دكتري عضوهيأت علمي – استاديار پژوهش 4 مسعود تدين نژاد كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي- مربي پژوهش 5 محسن دهقاني كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 6 حميدرضا رحماني كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي- مربي پژوهش 7 مصلح‌الدين رضايي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 8 غلامرضا سعادتمند كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 9 مجتبي فتحي كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 10 محمد فيضي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 11 اكبر گندمكار كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 12 عليرضا مرجوي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 13 نصرت‌الله منتجبي كارشناسي ارشد عضو هيأت علمي – مربي پژوهش 14 مجتبي يحيي‌آبادي كارشناسي ارشد عضوهيأت علمي – مربي پژوهش 15 حميد قيومي محمدي كارشناسي ارشد محقق (دانشجوي دكتري) 16 پريسا مشايخي كارشناسي ارشد كارشناس ارشد آزمايشگاه 17 احمد موسوي كجاني كارشناسي ارشد محقق 18 اسماعيل حقيقت كارشناسي محقق(آبياري) 19 حميدرضا ابراهيمي كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب(گلخانه) 20 حسين شريفي كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب (آزمايشگاه) 21 ناهيد كاوه‌زاده كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب (خاكشناسي) 22 معصومه استكي كارشناسي كارشناس تحقيقات خاك و آب 23 سيدمجتبي اعرابي كارداني كاردان مزرعه 24 سيروس كرمي كارداني كاردان مزرعه 35 نرگس‌‌مشگل‌گشا كارداني كاردان آزمايشگاه وظايف و توانمنديها: 1. انجام مطالعات به منظور شناسايي و طبقه بندي خاكها و ارزيابي اراضي استان و بستر سازي براساس سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي علمي مسوولان و مديران اجرايي استان در راستاي بهره‌وري صحيح و اصولي از منابع خاك و آب در زمينه توليد محصولات كشاورزي و هماهنگ كردن اين فعاليت‌ها با ساير برنامه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي استان. 2. تعيين استعداد و قابليت اراضي براي مصارف گوناگون كشاورزي، منابع طبيعي و آمايش سرزمين و حفظ كاربري اراضي مستعد كشاورزي، تناسب اراضي و ارايه الگوي كشت منطقه‌اي 3. ساماندهي اطلاعات خاك به روش رايانه اي ( GIS) و پهنه‌بندي اراضي. 4. انجام تحقيقات در زمينه افزايش توان حاصل‌دهي خاكها از طريق ارايه راهكارهاي مناسب جلوگيري از كاهش مواد آلي خاكهاي حاصلخيز و افزايش مواد آلي خاكهاي ضعيف ( توانمند سازي خاك براي توليد با كميت و كيفيت مطلوب) و تغذية بهينه گياه و غني‌سازي محصولات كشاورزي در مزرعه و ايجاد امنيت و سلامت غذايي براي جامعه. 5. انجام تحقيقات در زمينه مواد آلاينده خاك و آب و ارايه روشهاي مناسب براي جلوگيري و يا رفع آلودگي خاك و آب استان. 6. انجام تحقيقات در زمينه روابط خاك و آب و گياه و تعيين بازده آبياري در روش‌هاي مختلف آبياري و افزايش كارآيي مصرف آب. 7. انجام آزمايش‌هاي فيزيكي و شيميايي بر روي نمونه‌هاي خاك. 8. ايجاد ارتباط با سازمانها و مراكز اجرايي و توليدي كشاورزي به منظور آشنايي با مشكلات و مسايل موجود در زمينه خاك و آب و ارايه راهكارهاي اجرايي براي حل مشكلات و تعيين خط مشي و برنامه‌ريزي اجراي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه مربوط. 9. توانمندسازي محيط بيوشيميايي خاك جهت افزايش قابليت جذب عناصر غذايي براي گياه و تثبيت بيولوژيكي ازت به منظوركاهش مصرف كودهاي شيميايي. 10. بررسي و ارايه راهكارهاي استفاده از آبهاي نامتعارف در كشاورزي ( آبهاي آلوده ، شور و سديمي، زه‌آبها، فاضلابها و پسابهاي شهري و صنعتي) در كشاورزي 11. اصلاح خاكهاي شور- سديمي ومديريت پايدار اراضي. 12. مديريت توليد محصولات در شرايط تنش ( محدوديت‌هاي شوري و خشكي). 13. بستر سازي و عملياتي نمودن كشاورزي دقيق (آزمون خاك) و ارايه روشهاي نوين علمي جهت افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي و افزايش بهره‌وري منابع توليد . برخي فعاليتهاي پژوهشي.و انتشاراتي: جدول شماره 3 و شكل شماره 1 فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشاراتي ( گزارشات نهايي طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده ، گزارشات ، فني و مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي و مقالات ارايه شده در همايش‌هاي داخلي و خارجي را نشان مي‌دهد. شكل 1 – روند فعاليتهاي پژوهشي و انتشاراتي بخش تحقيقات خاك و آب از سال? 1370 تا سال 1384 جدول ?3: طرح‌هاي تحقيقاتي و گزارشات نهايي، فني و مقالات در مجلات معتبر علمي? و همايش‌هاي داخلي و خارجي تعداد (فقره) طول دوره (سال ) دوره (سال) نوع فعاليت 274 40 1370-1330 طرحهاي تحقيقاتي و ترويجي اجراء شده 58 40 1371-1330 گزارشات فني ،? نشريات و مقالات منتشر شده 200 14 1384-1371 طرحهاي تحقيقاتي و ترويجي اجرا شده 140 14 1384-1370 گزارشات فني و نشريات منتشره شده اينك به تفصيل به تاريخچه و شرح فعاليتهاي هر يك از گروههاي پژوهشي بخش پرداخته مي‌شود. 1- تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه تاريخچه : مي‌توان گفت مصرف كودهاي شيميايي براي نخستين بار در سال 1324 با وارد كردن 11 تن از انواع كودهاي اصلي شامل اوره، سوپر فسفات تريپل، سولفات پتاسيم و كود مخلوط? 10-10-15 در سطح محدودي از اراضي كشاورزي آغاز و هر ساله به ميزان واردات كودهاي شيميايي افزوده شد. تحقيقات حاصلخيزي خاك در طي اين سالها در جهت توسعه مصرف كودهاي شيميايي بود و برنامه‌هاي تحقيقاتي در اين دوره تحت نظارت ? گروه كار براي افزايش مصرف كودهاي شيميايي ? انجام شد. تحقيقات اداره حاصلخيزي خاك در ابتدا تحت عنوان سه طرح تحقيقاتي به شرح زير در چهار محور مقدار ، منبع ، زمان و روش مصرف كودهاي شيميايي گرفت : ?الف – بررسي اثر ازت ، فسفر و پتاسيم بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره: در اين تحقيقات اثر سه سطح صفر0 ،30و 60 كيلوگرم ازت، سه سطح فسفر شامل صفر، 030و 60 كيلوگرم پناكسيد فسفر و سه سطح پتاسيم شامل ،030و 60 كيلوگرم در هكتار اكسيد پتاسيم بصورت آزمايش فاكتوريل به ازاي هر 640 هكتار اراضي زراعي يك تكرار انجام شد. محصولات پاييزه شامل گندم و جو و محصولات بهاره شامل چغندر قند ، آفتابگردان و برنج بود. ب- بررسي تأثير منابع كودهاي شيميايي بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره: كودهاي ازتي مورد مطالعه شامل اوره، نيترات آمونيم ، سولفات آمونيم ، سولفات نيترات آمونيم ، نيترات سديم ، فسفات آمونيم و كودهاي مخلوط ، كودهاي فسفري شامل فسفات آمونيم، سوپر فسفات تريپل ، سوپر فسفات ساده ، سنگ فسفات خارجي ، سنگ فسفات داخلي ، لجن ?Basic Slag، پودر استخوان ، منو آمونيم فسفات ، آمونيم فسفات ، آمونيم پلي فسفات ، كودهاي مخلوط پتاسيم متا فسفات و كودهاي پتاسيمي شامل : سولفات پتاسيم ، كلريد پتاسيم و پتاسيم متافسفات و محصولات پاييزه و بهاره همان محصولات طرح اول بود. ج- تأثير زمان و روش مصرف كودهاي شيميايي بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره: زمان مصرف كودهاي شيميايي شامل مصرف تمام كود قبل از كشت و تقسيط كود در زمانهاي مختلف و روشهاي مختلف مصرف شامل روش دستپاش ، رديفي ، كپه‌اي و قاشقي بود. در سال دوم اجراي طرح علاوه بر اجراي سه سطح فوق و گسترش افقي تحقيقات يعني اجراي تحقيقات در سطوح گسترده تر در استانهاي مختلف يك طرح تحت عنوان? بررسي اثرات باقيمانده كودهاي شيميايي? اضافه شد. به اين ترتيب در تعدادي از مزارع مورد مطالعه كه در سال گذشته كودهاي شيميايي مصرف شده بود اثرات باقيمانده كود بر روي محصول سال بعد بدون اينكه كود شيميايي مصرف شود مورد بررسي قرار گرفت. در سال سوم علاوه بر چهار طرح در سال دوم اجرا شده بوده يك طرح تحت عنوان? بررسي اثر كودهاي شيميايي در عملكرد محصولات پاييزه و بهاره با تناوب هاي مختلف به مورد اجرا گذارده شد و هر ساله نتايج اين طرحها در دو گزارش شامل تأثير مصرف كودهاي شيميايي بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره توسط محققين داخلي و خارجي منتشر مي گرديد. خلاصه نتايج و اهم دستاوردهاي تحقيقاتي در اين دوره به‌شرح زير بود: 1. بيشترين واكنش محصولات پاييزه و بهاره به كودهاي ازته و در درجه دوم به كودهاي فسفرمربوط مي‌شد و كودهاي پتاسيمي اثر معني‌داري بر عملكرد محصولات پاييزه و بهاره نداشت. 2. مناسبترين منابع كود ازته، اوره و نيترات آمونيم بود و در شاليزارها تأثير سولفات آمونيم بيش از ساير منابع كود ازتي بود. ولي بررسيهاي اقتصادي نشان داد كه حتي در اراضي شاليزار مصرف اوره بازده اقتصادي بيشتري از سولفات آمونيم دارد. 3. واكنش ارقام گندم و جو اصلاح شده به كودهاي شيميايي خيلي بيشتر از ارقام بومي بود به عبارت ديگر ارقام اصلاح شده كودپذيري بيشتري داشته و از اين جهت نياز به مراقبت غذايي بيشتري دارند. 4. اثر باقيمانده كودهاي فسفره مصرفي بر روي محصولات سال بعد معني‌دار شد و در تناوب گندم ? چغندرقند- گندم نشان داده شد كه كود فسفرة مصرفي براي چغندر قند ، نياز فسفر گندم سال بعد را نيز تأمين مي نمايد. 5. حداكثر توصيه كودهاي ازته و فسفره براي محصولات مختلف برابر 60 كيلوگرم در هكتار بود. 6. ميانگين مصرف كودهاي ازته و فسفره براي محصولات گندم و جو حدود 30 كيلوگرم در هكتار و براي چغندر قند حدود 60 كيلوگرم در هكتار بود. 7. مهمترين معيار انتخاب مقدار كود قابل توصيه، حصول حداكثر بازده اقتصادي بوده و به مسايل زيست محيطي و كيفيت محصولات توجهي نمي‌شد. مرحله دوم تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه: مرحله دوم تحقيقات حاصلخيزي خاك به موازات احداث آزمايشگاههاي خاكشناسي و بخش حفاظت خاك بود. در اين مرحله همزمان با گسترش مطالعات خاكشناسي و ارزيابي اراضي براي آبياري با هدف افزايش مصرف كودهاي شيميايي و بهره‌برداري بهينه از اراضي و توسعه برنامه‌هاي مهار آبهاي سطحي و احداث سد بر روي رودخانه‌ها و گسترش اراضي كشاورزي آبي علاوه بر ادامه اجراي طرحهاي قبل در مناطق جديد، مطالعات آبياري وبهسازي اراضي نيز به مطالعات گذشته اضافه شد. لذا در اين دوره همزمان با مطالعات كودپذيري محصولات مختلف تأثير خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها بر عملكرد و غلظت عناصر غذايي در گياه مورد مطالعه قرار گرفت. تا بتوان روش توصيه مصرف كودهاي شيميايي را بهبود بخشيد. لذا? تحقيقات حاصلخيزي خاك در اين دوره چه از نظر وسعت جغرافيايي و چه از نظر عناوين و موضوعات تحقيقاتي گسترش قابل ملاحظه‌اي يافت. اهم عناوين كلي طرحهاي تحقيقاتي اجرا شده در اين مرحله به‌شرح زير مي‌باشد. ادامه اجراي چهار طرح قبل در مناطق جديد. بررسي تأثير عناصر غذايي در عملكرد محصولات بهاره و پاييزه با توجه به خصوصيات خاك و عملكرد محصولات مختلف. بررسي رابطه غلظت عناصر غذايي در خاك، گياه و عملكرد محصول. بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها و عملكرد محصولات مختلف. تعيين نياز غذايي محصولات مختلف با توجه به غلظت عناصر غذايي در خاك و ساير خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها. مطالعه در زمينه تعيين نياز غذايي محصولات باغباني و درختان ميوه. بررسي اثرات متقابل آب و كود در عملكرد محصولات . بررسي نياز غذايي محصولات مختلف در سري خاكهاي عمده استان. اهم و خلاصه نتايج بدست آمده از تحقيقات اين دوره به شرح زير بود: 1. اثرات باقيمانده كود فسفره در اراضي آبي و ديم قابل ملاحظه مي‌باشد. 2. در اراضي كه غلظت فسفرقابل جذب زياد شده واكنش نسبت به مصرف كود فسفر ديده نمي‌شود. 3. غلظت فسفر قابل جذب در سطح وسيعي از اراضي كشاورزي زياد شده است. 4. روابط آماري بين خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها، كيفيت و مقدار آب مصرفي با عملكرد محصولات مختلف به دست آمد. 5. كمبود آهن و روي در سطح وسيعي از باغات به، سيب و گلابي مشاهده شد. 6. واكنش محصولات پر نياز به پتاسيم به خصوص سيب‌زميني در سطح وسيعي از اراضي مشاهده گرديد. مرحله سوم تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه: مرحله سوم تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه با تشكيل بخش تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه در مؤسسه تحقيقات خاك و آب در سال 1364 شروع شد. اين بخش از تفكيك وظايف بخش بررسيهاي خاك و آب كه در سال 1345 در آن مؤسسه تشكيل شده بود به سه بخش تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه، بخش تحقيقات آبياري و فيزيك خاك و بخش تحقيقات اصلاح اراضي و زهكشي تشكيل شد. مهمترين هدف از تشكيل اين بخش سامان بخشيدن به تحقيقات مربوطه و تسريع در اين تحقيقات در استانهاي مختلف كشور و از جمله استان اصفهان بود. لازم به ذكر است كه در برنامه‌هاي تحقيقاتي دو مرحله گذشته مهمترين هدف افزايش عملكرد كمي محصولات با گسترش مصرف كودهاي شيميايي بود. رشد مصرف كودهاي شيميايي اگر چه با نرخ قابل ملاحظه‌اي انجام شده بود ولي بررسي‌هاي انجام شده روي رابطه مصرف كودهاي شيميايي و افزايش عملكرد كمي نشان مي داد فاصله بين نيازهاي اطلاعاتي در زمينه مصرف بهينه كود و اطلاعات حاصله از تحقيقات در گذشته بسيار زياد است. لذا نياز به تجديد نظر در تشكيلات موسسه تحقيقات خاك و آب مشخص گرديد. متعاقب اين تغييرات در مركز و ساير مراكز تحقيقات خاك و آب در استانهاي مختلف براي نيل به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت طرحهاي جديدي به‌مورد اجرا گذاشته شد. با گذشت حدود 25 سال از شروع تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي و توسعه مصرف كودهاي شيميايي گزارشهاي متعددي از مناطق مختلف منتشر گرديد. نتايج تحقيقات نشان مي داد كه با مصرف مستمر تعداد محدودي از كودهاي شيميايي عمدتاً كودهاي ازتي و فسفري تغييرات قابل ملاحظه‌اي در اراضي كشاورزي ايجاد شده بود. به‌نحوي كه در بسياري از مناطق ميزان فسفر قابل جذب به علت مصرف كودهاي فسفري و عمدتاً فسفات آمونيم افزايش يافته و در اينگونه اراضي عكس‌العمل مثبت نسبت به مصرف كودهاي فسفري ديده نمي شد. لذا نياز به تجديد نظر كلي در زمينه روش توصيه مصرف كودهاي شيميايي به چشم مي خورد . از اين رو تحقيقات گسترده‌اي براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز براي تغيير نظام توصيه كودي انجام شد. به‌علاوه با تجزيه و تحليل روش انتقال داده‌هاي حاصل از اين تحقيقات به كشاورزان نتايج در بصورت نشريه ، بولتن و …. از طريق سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گرفت. اهم سر فصلها و عناوين اين دوره به‌شرح زير مي‌باشد: 1. تعيين نياز غذايي ارقام جديد محصولات گوناگون در مناطق مختلف كه اين تحقيقات عمدتاً مشابه تحقيقات انجام شده در دو دورة قبل بود و تنها گسترش افقي يعني مناطق جديد و ارقام جديد محصولات مختلف را تحت پوشش تحقيقات در آورد. 2. تحقيق در زمينه كودهاي شيميايي و بيولوژيك با هدف افزايش عملكرد و راندمان مصرف كود و ايجاد تعادل در زمينه مصرف كودهاي شيميايي با هدف بهره‌برداري پايدار از اراضي. 3. تحقيق در زمينه روشهاي مختلف و زمانهاي متفاوت مصرف كودهاي شيميايي با هدف افزايش بهره‌وري از كودهاي شيميايي و كنترل آلودگي منابع آب و خاك 4. تحقيق در زمينه گوگرد و ساير مواد اصلاح كننده براي افزايش كارآيي مصرف كودهاي شيميايي ، افزايش عملكرد محصول و بهرة‌برداري بهينه امكانات و مواد و جلوگيري از آلودگي منابع. 5. تعيين روابط آماري بين عملكرد محصول و خصوصيات فيزيكي شيميايي خاكها، غلظت عناصر غذايي در خاك و گياه و تعيين حدود بحراني و كفايت فسفر و ساير عناصر غذايي با هدف تهيه برنامه مكانيزه توصية كودهاي شيميايي به‌منظور جايگزيني روش توصيه مصرف كودهاي شيميايي منطقه‌اي و مزرعه‌اي و استفاده از روش تجزيه خاك و گياه براي توصيه مصرف كودهاي شيميايي در مزارع و باغها . 6. تعيين نياز غذايي محصولات مختلف در سري خاكهاي عمده با هدف تغيير در نظام توصية كودهاي شيميايي با استفاده از نقشه‌هاي طبقه‌بندي اراضي كه اين تحقيقات به علت پاره‌اي ابهامات در تعاريف وعدم هماهنگي لازم در مطالعات همبستگي سري‌هاي خاك متوقف گرديد. 7. تحقيق در زمينه تعيين نياز غذايي محصولات در كرتهاي دايم به‌منظور كسب اطلاعات در زمينه تغييرات زمان. 8. هم‌زمان با تحقيقات حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهي مطالعات در زمينه تعيين نياز آبي محصولات، اثر متقابل آب و كود بر روي محصولات زراعي حساسيت محصولات به تنش خشكي در مراحل مختلف رشد و تأثير كيفيت آب آبياري در عملكرد و نيز تحقيقات اصلاح اراضي و آبشويي انجام شد. .جداول 4 تا 8 عناوين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و انتشاراتي (گزارشات نهايي) بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصل خاك و تغذيه‌گياهي از سال 1350 تا 1384 را نشان مي‌دهد. بديهي است گزارشات نهايي هريك از طرحهاي اجرا شده در كتابخانه بخش تحقيقات خاك و آب موجود بوده و قابل استفاده براي علاقه‌مندان مي‌باشد. جدول 4 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه براي گندم از سال 1350 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 سبط روضاتي محمود طرح كاليبراسيون فسفر برروي گندم اصفهان 2 سيفي بناب سيروس طرح تقسيط ازت برروي گندم اصفهان 3 سيفي بناب سيروس نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميايي اصفهان 4 سبط روضاتي محمود آزمايش تأثير مقادير مختلف آب برروي تأثير پذيري گندم روشن نسبت به مقادير ازت براآن اصفهان- شرايط زارع 5 سبط روضاتي محمود طرح سنجش مقادير مواد غذايي برروي گندم در گلپايگان گلپايگان 6 شكوهي مسعود بررسي و تعيين قدرت توليدي ديمزارهاي منطقه ( گندم ديم ) اصفهان – چهارمحال بختياري 7 شكوهي مسعود تعيين مقدار و نوع بذر گندم ديم ديمزارهاي منطقه 8 اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم تابستانه براآن اصفهان 9 اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه براآن اصفهان 10 درخشنده پورعباس طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه براآن اصفهان- مهيار 11 زارعي علي محمد تعيين رابطه بين زمان كاشت و ميزان كاشت و ميزان بذر و كود برروي گندم براآن اصفهان 12 زارعي علي محمد تعيين اثر مقاديرمختلف بذر و كود شيميايي و زمان كاشت برروي گندم روشن براآن 13 زارعي علي محمد طرح تعيين اثر شخم و ديسك و مقادير كودهاي شيميايي روي گندم براآن 14 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم اميد در شرايط ديم ايستگاه دوتوشهركرد 15 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (سرخه) در شرايط ديم ابرقو 16 عقدايي مينا طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 17 يزداني هوشنگ تعيين بهترين ميزان آب و كود شيميايي روي گندم روشن براآن 18 يزداني هوشنگ طرح اثر متقابل آب و كود روي گندم عدل و روشن براآن 19 يزداني هوشنگ طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 20 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي براآن 21 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم سرداري در شرايط ديم شهركرد 22 زارعي علي محمد تعيين اثر پتاسيم و ازت و فسفر روي ارقام گندم عدل و آزادي مهيار اصفهان – براآن 23 يزداني هوشنگ بررسي علل كمبود محصول گندم و جو در فريدن و بروجن بروجن – فريدن 24 يزداني هوشنگ تعيين ميزان كود فسفات آمونيم مورد نياز گندم و سيب زميني در شرايط زارع شهرضا- مهيار اصفهان-فريدن – طالخونچه 25 يزداني هوشنگ مقايسه فرمولهاي كودي روي سه رقم گندم در مناطق مهيار اصفهان و طالخونچه مهيار اصفهان- طالخونچه 26 درخشنده پورعباس تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر برروي پنج? رقم گندم? ايستگاه بروجن 27 يزداني هوشنگ بررسي اثر مقادير مختلف گوگرد روي تناوب گندم – سيب زميني ايستگاه بروجن 28 زارعي علي محمد بررسي اثرات مصرف كود آلي كمپوست و ازت برروي محصول چغندر قند و گندم و خواص خاكها براآن و- مهيار اصفهان 29 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (بادي ) در شرايط ديم ايستگاه دوتوشهركرد 30 شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (زردنك) در شرايط ديم ايستگاه دوتوشهركرد 31 عقدايي مينا مقايسه واريته هاي گندم در خاكهاي شور ايستگاه رودشت 32 يزداني هوشنگ كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده در مزارع زارعين و مقايسه با فرمولهاي كودي زارع روي گندم شهرضا-گلپايگان – بروجن وفريدن 33 خليفه صادقي تعيين نياز غذايي گندم اميد بروجن 34 درخشنده پورعباس آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد- روشن – آزادي – بزوستاياو كرج يك بروجن 35 درخشنده پورعباس كنترل فرمولهاي كودي روي گندم در مزارع زارعين مزارع زارعين 36 زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم – قدس گراس اميد و روشن( تحقيقي – ترويجي ) براآن – كبوترآباد- رودشت اصفهان 37 درخشنده پورعباس بررسي و تعيين اثر فسفر باقيمانده موجود در خاك روي محصولات چغندر قند و گندم براآن 38 زارعي علي محمد بررسي نياز غذايي ارقام گندم عدل و آزادي در اصفهان اصفهان 39 ساعدي محمود تعيين نياز غذايي گندم براساس مواد غذايي خاك در مزارع گندم? مناطق مختلف اصفهان 40 ساعدي محمود كاليبراسيون فسفر برروي گندم ( قدس – آزادي ) در مزارع زارعين شرايط زارع 41 ساعدي محمود كنترل و توصيه كود فسفره براساس تجزيه خاك روي گندم در مزارع زارعين مناطق مختلف اصفهان 42 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري رودشت 43 يزداني هوشنگ گزا رش طرحهاي مقايسه و كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده با كود مصرفي زارعين روي گندم – 44 يزداني هوشنگ طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه فرمولهاي كودي روي گندم و سيب زميني ايستگاه رودشت 45 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي خاك در مزارع گندم 11 كبوترآباد- براآن 46 زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم اصفهان? اصفهان 47 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي گندم و جو اصفهان اصفهان 48 يزداني هوشنگ توصيه كود مورد نياز گندم براساس تجزيه خاك در مزارع زارعين اراضي كشاورزي اصفهان 49 ايراني پور رامين بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد پتانسيل گندم در مزارع زارعين اصفهان 50 زارعي علي محمد بررسي اثرات ازت و پتاسيم روي گندم نويد اراضي كشاورزي فريدن 51 درخشنده پورعباس كاليبراسيون آزمون خاك بمنظور توصيه كود فسفره در زراعت گندم نواحي عمده كشت گندم اصفهان 52 زارعي علي محمد اثرات كمپوست در تناوب گندم و چغندر قند براآن 53 درخشنده پورعباس تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم برروي محصول گندم اصفهان 54 زارعي علي محمد بررسي اثرات كود كمپوست در تناوب چغندر قند و گندم براآن اصفهان 55 مرجوي عليرضا بررسي اثرات كمپوست در تناوب گندم – چغندر قند براآن اصفهان 56 درخشنده پورعباس بررسي اثرات كمپوست و گوگرد در افزايش عملكرد گندم ايستگاه رودشت 57 زارعي علي محمد نتايج توصيه كودي براساس تجزيه خاك در طرح محوري گندم 58 زارعي علي محمد نتايج مصرف كود آلي كمپوست زباله شهري در تناوب گندم و چغندر قند 59 صلحي محمود بررسي توازن ( بالانس ) پتاسيم در خاكهاي زير كشت گندم اصفهان 60 شهابي علي اصغر بررسي اثر محلولپاشي ازت به همراه سم فنيتريتون بر پروتيين دانه گندم شهرستان اصفهان 61 مرجوي عليرضا تأثير عناصر ريز مغذي و اثر متقابل آنها بر افزايش توليد گندم آبي مزارع زارعين 62 درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت كبوترآباد 63 درخشنده‌پور- پناهي- بلالي تغييرات زماني غلظت عناصر غذايي در قسمتهاي مختلف گياه گندم ( الگوي جذب) ايستگاه رودشت 64 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 65 عقدايي مينا بررسي اثر مواد آلي بر كاهش مصرف آب گياهان زراعي با ( تناوب گندم و پياز ) براآن 66 فيضي محمد بررسي خصوصيات كمي و كيفي و مقاومت به شوري ارقام گندم ايستگاه رودشت 67 قاضي زاهدي علي اصغر مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شور گندم ايستگاه رودشت 68 مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور ايستگاه رودشت 69 باقري محمد رضا بررسي امكان محلولپاشي توام كودهاي ريز مغذي و سموم علف كش آفت كش ) روي محصول گندم ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 70 مرجوي عليرضا بررسي تأثير ريز مغذي ها در كاهش يا افزايش جمعيت و خسارات آفات و بيماريها و علفهاي هرز مهم گندم ايستگاه كبوترآباد 71 عليرضا مرجوي اثر بخشي روشهاي مختلف استفاده از عناصر كم مصرف بر رشد و تركيب شيميايي گندم تحت شرايط شور ايستگاه رودشت 72 مسعود تدين تژاد بررسي تاثير محلولپاشي كود نيتروژن در مراحل مختلف رشد گندم بر عملكرد كمي وكيفي دانه گندم ايستگاه رودشت جدول 5 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه چغندر قند از سال 1340 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات عمده زراعي استان فارس ( گندم ، چغندر قند ، پنبه) شيراز 2 صانعي فريدون تعيين بهترين ميزان مواد غذايي مورد نياز چغندرقند اصفهان 3 بختياري گودرز مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند 4 زارعي علي محمد نتايج ازمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم و چغندرقند در شيراز شيراز 5 سبط روضاتي محمود بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي وسريهاي خاك در زراعت چغندرقند استان اصفهان 6 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم و چغندرقند شيراز شيراز 7 سبط روضاتي محمود طرح? كاليبراسيون فسفر برروي چغندر قند اصفهان 8 سيفي بناب سيروس اثر علف كشها و تأثير پذيري چغندر قند به كودهاي شيميايي اصفهان 9 سيفي بناب سيروس بررسي تأثير كودهاي شيميايي در سري‌هاي مختلف خاك روي چغندر قند اصفهان 10 سيفي بناب سيروس تعيين مناسبترين تاريخ كاشت و برداشت و مقادير كودهاي شيميايي برروي محصول چغندر قند اصفهان 11 يزداني هوشنگ مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند 12 سبط روضاتي محمود طرح زمان مصرف فسفر برروي چغندر قند اصفهان – چهارمحال بختياري 13 سيفي بناب سيروس طرح روش مصرف كود برروي چغندر قند ?اصفهان 14 عقدايي مينا رابطه متقابل آب و كود برروي چغندر قند مهيار اصفهان 15 عقدايي مينا طرح ميزان آب و تأثير كودهاي شيميايي روي محصول چغندر قند براآن اصفهان 16 كرباسچي محمد بررسي كاشت چغندر قند در اراضي زارعين مناطق اصفهان 17 انصاري پور ابراهيم طرح تعيين رابطه? ميزان ازت نيتراته دمبرگ چغندرقند در طول فصل باميزان محصول و درصد قند دشت شمال- گلپايگان 18 انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته دمبرگ چغندر قند با ميزان محصول و عيار 19 ستارمصطفي طرح تأثير انيدريد سولفورو در بهبود كيفيت شيميايي آبها روي چغندر قند دشت شمال گلپايگان 20 انصاري پور ابراهيم بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاس روي محصول و عيار چغندر قند براآن اصفهان-مهيار اصفهان 21 انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته و برگ چغندر قند با عيار و ميزان محصول 22 زارعي علي محمد بررسي اثرات مصرف كود آلي كمپوست و ازت برروي محصول چغندر قند و گندم و خواص خاكها براآن و- مهيار اصفهان 23 درخشنده پورعباس بررسي و تعيين اثر فسفر باقيمانده موجود در خاك روي محصولات چغندر قند و گندم براآن 24 درخشنده پورعباس بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره – گوگرد و مواد آلي ( كمپوست )‌در خواص فيزيكو شيميا يي خاك در تناوب گندم و چغندر قند رودشت 25 درخشنده پورعباس بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست ) بر عملكرد و خواص فيزيكو شيميايي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند ايستگاه رودشت 26 زارعي علي محمد اثرات كمپوست در تناوب گندم و چغندر قند براآن 27 زارعي علي محمد بررسي اثرات كود كمپوست در تناوب چغندر قند و گندم براآن اصفهان 28 مرجوي عليرضا بررسي اثرات كمپوست در تناوب گندم – چغندر قند براآن اصفهان 29 زارعي علي محمد نتايج مصرف كود آلي كمپوست زباله شهري در تناوب گندم و چغندر قند 30 صلحي محمود بررسي اثرات بر در عملكرد كمي و كيفي چغندر قند اصفهان 31 درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت كبوترآباد 32 رنجي ذبيح اله? ? محمدفيضي? حميد رضا ابراهيميان تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي ايستگاه رودشت 33 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 34 يحيي آبادي مجتبي بررسي تأثير گوگرد بر زردي برگ، كميت ، كيفيت چغندر قند در اصفهان ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 35 رضايي مصلح الدين غربال كالتيوارهاي جديد چغندر قند تحت تنش شوري در گلخانه ومزرعه ايستگاه رودشت 36 شهابي علي اصغر بررسي و مقايسه اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت چغندر قند منطقه سميرم 37 محمد فيضي اثر مقادير و انواع كودهاي پتاسيمي برروي چغندر قند در شرايط شور مناطق مختلف اصفهان 38 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) رودشت 39 عليرضا مرجوي- محمدرضا جهاد اكبر اثر شوري آب بر كارآئي ازت وپتاسيم در زراعت چغندرقند ايستگاه رودشت 40 علي‌اصغر شهابي بررسي تأثير منابع ومقادير مختلف ازت بر عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در شرايط شور ايستگاه رودشت جدول 6 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه جو از سال 1359 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 درخشنده پورعباس طرح بررسي و تعيين نياز غذايي دو واريته جو براآن 2 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كودهاي شيميايي و آب آبياري روي ارقام مختلف جو براآن اصفهان 3 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل كودهاي شيميايي و آب برروي ارقام جو براآن 4 يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور ايستگاه رودشت 5 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو ريحان و والفجر براآن 6 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي گندم و جو اصفهان اصفهان 7 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو والفجر و ريحان براآن -ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 8 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 9 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي متحمل به شوري جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت اراضي شور منطقه معتدل ايستگاه رودشت 10 يحيي آبادي مجتبي اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاك در تناوب جو ? ذرت ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 11 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) ايستگاه رودشت 12 علي‌اصغر شهابي اثر مقادير و روش قرار دهي كود پتاسه در سيستمهاي مختلف خاك‌ورزي بر گياه جو در شرايط شور ايستگاه رودشت جدول 7? عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه ذرت از سال 1355 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 زارعي علي محمد طرح تأثير كودهاي معدني برروي سه واريته ذرت براآن اصفهان 2 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي واريته هاي مختلف ذرت براآن 3 زارعي علي محمد آزمايشات اثر كودهاي آلي و شيميايي روي محصولات ذرت و پياز براآن 4 زارعي علي محمد بررسي و كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده برروي ذرت اصفهان اصفهان 5 زارعي علي محمد طرح تعيين نياز غذايي سه واريته ذرت براآن 6 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي آلي و شيميايي برروي محصول پياز و ذرت اصفهان اصفهان 7 زارعي علي محمد طرح تعيين نياز غذايي ارقام مختلف ذرت علوفه اي ( سه رقم جديد) براآن 8 ستارمصطفي تعيين اثرات متقابل مقادير مختلف آب و كود تعيين بهترين ورايته ذرت از نظر مقاومت به كم آبي يا توليد و عملكرد بيشتر دانه و علوفه مهيار اصفهان 9 عقدايي مينا تعيين تأثير متقابل آب و كود برروي عملكرد سه واريته ذرت ايستگاه رودشت 10 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت استان اصفهان 11 عقدايي مينا اثر متقابل آب و كود برروي ذرت رقم 704 براآن 12 زارعي علي محمد كنترل فرمولهاي كودي برروي محصول ذرت علوفه اي مناطق استان 13 زارعي علي محمد آ زمايشات كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده روي ذرت اصفهان 14 زارعي علي محمد آزمايشات? كودهاي شيميايي برروي ذرت و پياز براآن 15 زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي? ذرت دانه اي اصفهان اصفهان 16 ايراني پور رامين بررسي اثرات مصرف دو نوع كود پتاسه بر عملكرد محصولات زراعي ( ذرت علوفه اي ) و تغييرات كلردر خاك و گياه براآن 17 ايراني پور رامين تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول ذرت اصفهان 18 شهابي علي اصغر بررسي تأثير منابع مختلف كود ازته در عملكرد ذرت كرج 19 شهابي علي اصغر بررسي تأثير توأم عناصر غذايي ميكرو و ماكرو بر عملكرد ذرت براآن اصفهان 20 درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت كبوترآباد 21 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 22 يحيي آبادي مجتبي اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاك در تناوب جو ? ذرت ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 23 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) رودشت 24 نصرت الله منتجبي بررسي اثر مقادير مختلف پتاس و دور آبياري باراني بر ميزان كارآيي آب مصرفي و عملكرد ذرت علوفه‌اي ايستگاه گلپايگان 25 نصرت‌الله‌منتجبي بررسي اثر كاربرد روي و بور بر تشكيل دانه در ذرت ايستگاه گلپايگان جدول 8 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه براي برنج از سال 1342 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 بختياري گودرز تعيين ميزان مواد غذايي مورد نياز برنج لنجان 2 ساعدي محمود بررسي تعيين نياز غذايي برنج (رقم چمپامحلي ) در اراضي شاليكاري اصفهان لنجانات اصفهان 3 ساعدي محمود بررسي تأثير تقسيط ازت برروي عملكرد و ارتفاع بوته برنج لاين 7 مناطق مختلف 4 حسنعلي عابدي خدابخش پناهي تعيين غلظت بحراني فسفر در شاليزارهاي برنج خيزجنوب ايران شاليزارهاي لنجانات 2-گروه تحقيقات آبياري و فيزيك خاك تاريخچه: فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل آبياري از سال 1346 دراداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك سابق آغاز گرديد. در ابتداي امر مطالعات عمدتاً روي تعيين آب مورد نياز نباتات از طريق آزمايشهاي لايسيمتري و مزرعه‌اي بود. مطالعاتي نيز روي روشهاي آبياري سطحي، برنامه‌ريزي آبياري و كيفيت آب آبياري انجام شد. در سال 1348 مطالعات تعيين آب مورد نياز گياه با طرح مشتركي با سازمان جهاني خؤاربار كشاورزي (FAO) به‌طور گسترده‌تري مطرح شد. در همين دوره استفاده از آمار هواشناسي در برآورد آب مورد نياز گياهان مد نظر قرار گرفت. در سال 1351 پروژه آبياري قطره‌اي به مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك ارائه شد كه تقريباً تمام فعاليتها، حتي مسائل تغذيه گياهي را نيز تا مدتي تحت‌الشعاع قرار داد. مطالعات مربوط به بررسي پاسخ گياه به كود در شرايط مختلف و حفظ منابع آب از همان ابتدا انجام مي‌شد كه بعد در سطح وسيع‌تري مطرح گرديد. سرانجام در سال 62-1361 بخش مستقلي تحت عنوان بخش تحقيقات آبياري و فيزيك خاك تشكيل و فعاليتهاي آن از بخش بررسيهاي خاك و آب كشور با ايجاد و يا تكميل شبكه لايسيمتري در دستور كار قرار گرفت. علاوه بر تعيين نياز آبي كه همواره در رأس همه فعاليت‌هاي تحقيقاتي بوده، انجام مطالعات در زمينه‌هاي زير به عهده اين گروه مي‌باشد. 1. مطالعه و تعيين ميزان آب مورد نياز آبياري گياهان زراعي و درختان مثمر در مراحل مختلف رشد 2. مطالعه در مورد تبخير و تعرق پتانسيل گياهان در مناطق مختلف 3. تعيين حساسيت مراحل رشد گياهان زراعي به كم‌‌ آبي 4. تعيين رابطه بين ميزان آب مصرفي و توليد محصولات زراعي و باغي 5. تحقيق در زمينه بازده روشهاي مختلف آبياري در مزرعه 6. تحقيق در زمينه حركت آب در خاك 7. همكاري در تحقيقات تعيين ارقام و منابع ژنتيكي نباتات مقاوم به شرايط كم‌آبي 8. مطالعه در زمينه خصوصيات فيزيكي خاكها و تأثير عمليات زراعي بر روي اين ويژگيها 9. همكاري در مطالعه اثرات متقابل آب و كود در توليد محصول 10. همكاري و هماهنگي با ساير گروهها در زمينه فعاليتهاي مربوطه روند فعاليتهاي تحقيقاتي در گروه آبياري و فيزيك خاك و دستاوردهاي آن تاريخچه فعاليتهاي تحقيقاتي گروه آبياري و فيزيك خاك در سه مقطع زماني سه روند شامل محورهاي تحقيقاتي به شرح زير مي‌باشد. لازم به ذكر است كه باتوجه به مدت اجراي طرحها و همچنين مشترك بودن بعضي محورهاي تحقيقاتي نمي‌توان اين سه روند را كاملاً از يكديگر مجزا دانست. الف- محورهاي تحقيقاتي از سال 1346 تا 1365 1-تعيين آب مصرفي (نياز آبي) گياهان زراعي و باغي در نقاط مختلف استان. آب مصرفي يا نياز آبي گياه عبارت است از مقدار آبي كه در طول فصل رشد محصول به صورت تعرق توسط گياه و تبخير از سطح خاك و گياه مصرف مي‌شود. وجود اين اطلاعات در برنامه‌ريزي آبياري محصولات، طراحي مخازن ذخيره آب و كانالها و مجاري آبياري، توسعه منابع آب و مديريت كشت ضروري مي‌باشد. فعاليتها در اين زمينه از سال 1346 شروع گرديد و روش مورد استفاده جهت دسترسي به اين اطلاعات انجام مطالعات لايسيمتري و مزرعه‌اي بود. در سال 1348 با همكاري چند كارشناس از فائو با روشهاي متكي بر آمار، تعيين نياز آبي گياهان مورد توجه و بررسي قرار گرفت و نتايج آن در سطح كشور به صورت نشريه‌اي با عنوان: Determination of Water Requirements of Crops from Meteorological Data, No. 222. June 1970. انتشار يافت. نشريات متعدد ديگري نيز در اين زمينه توسط كارشناسان مؤسسه تدوين شده است. 2-تعيين روابط متقابل آب و كود. آب وكود دو نهاده مهم در توليد محصولات كشاورزي مي‌باشند كه ميزان مصرف و بازده آنها به يكديگر وابسته است. لذا مطالعاتي بر روي چگونگي پاسخ گياه به كود در شرايط مختلف رطوبتي خاك شامل كمبود رطوبت و رطوبت بهينه انجام گرديد. با بررسي روابط متقابل اين دو عامل و تعيين كارآيي هريك در شرايط مختلف، مي‌توان مديريت بهينه مصرف كود و آب در شرايط واقعي تعيين نمود. نتايج اين مطالعات به صورت نشريات متعدد ارائه شده است. 3-تعيين برنامه آبياري گياهان زراعي و درختان مثمر. برنامه آبياري شامل تعيين مقدار آب و زمان (عمق و دور) آبياري گياهان مي‌باشد كه به اين منظور مطالعاتي با استفاده از اطلاعات هواشناسي به ويژه ميزان تبخير در منطقه و خصوصيات فيزيكي خاك، در ايستگاههاي تحقيقاتي صورت گرفت. 4-مقايسه روشهاي آبياري سطحي، باراني و قطره‌اي: در اين مطالعات روشهاي مختلف آبياري در شرايط متفاوت آب و هوايي، خصوصيات خاك و گياه مورد بررسي قرار گرفت و روشهاي مناسب معرفي گرديد. با اجراي پروژه آبياري قطره‌اي در سال 1351 فعاليتهاي تحقيقاتي در اين زمينه معطوف به روشهاي جديد آبياري شد. همچنين كارآيي مصرف آب و كود با روشهاي جديد آبياري بررسي و با روشهاي معمول در گذشته مورد مقايسه قرار گرفت كه نتايج اين مطالعات نيز به صورت نشريات و مقالات متعدد ارائه شده است. ب-محورهاي تحقيقاتي از سال 1366 تا 1375 1-تعيين تبخير و تعرق پتانسيل سطح مرجع (چمن) براساس روش پيشنهادي سازمان جهاني خوار و بار كشاورزي جهاني?(FAO) با استفاده از آزمايش‌هاي مزرعه‌اي: تبخير و تعرق پتانسيل (بالقوه) در سطح مرجع (چمن) برابر ميزان آب تبخير شده در واحد زمان به وسيله گياه سبز كوتاهي با ارتفاع يكنواخت كه كمبود آب و ساير محدوديتهاي رشد را نداشته باشد، است. تبخير و تعرق پتانسيل سطح مرجع كه تابعي از شرايط اقليمي منطقه مي‌باشد بيانگر قدرت تبخير كنندگي آن منطقه است. لذا بررسي و تعيين آن به عنوان تحقيقات پايه‌اي و به منظور استفاده در تعيين نياز آبي محصولات كشاورزي در رديف برنامه‌هاي بخش مورد توجه قرار گرفت. 2-تعيين تبخير و تعرق پتانسيل گياهان زراعي و باغي در نقاط مختلف كشور با استفاده از آزمايش‌هاي مزرعه‌اي و لايسيمتري: تبخير و تعرق پتانسيل هر گياه عبارت از مقدار آب مورد نياز در شرايطي كه كمبود رطوبت نداشته باشد و تعيين آن در برنامه‌ريزي آبياري ضرورت دارد. لذا در ايستگاههاي مختلف كشور با استفاده از مطالعات لايسمتري و مزرعه‌اي نياز آبي پتانسيل گياهان زراعي و باغي كشور مورد بررسي قرار گرفت. 3-تعيين بهترين فرمول برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در برخي مناطق كشور با استفاده از آزمايشات مزرعه‌اي: لايسيمتري: از آنجا كه انجام مطالعات مزرعه‌اي و لايسمتري مستلزم صرف وقت و هزينه مي‌باشد لذا روشهاي مختلف نظري و تجربي به منظور برآورد تبخير و تعرق گياهان ارائه شده است. اين روشها در برخي مناطق با شرايط مختلف اقليمي مورد بررسي و مناسبترين روش تعيين گرديد. 4-تعيين ضريب گياهي (kc) محصولات مختلف در مراحل مختلف رشد با استفاده از لايسمتري: روشهاي پيشنهادي فائو ميزان تبخير و تعرق پتانسيل را از گياه مرجع برآورد مي‌نمايد براي آنكه اثر صفات گياه مورد نظر در برآورد ميزان آب مورد نياز آن درنظر گرفته شود استفاده از ضريبي به نام ضريب گياهي ضرورت مي‌يابد. با استفاده از نتايج بدست آمده در بندهاي 1 تا 4 يك مجموعه در دو جلد تحت عنوان ?برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي ? توسط مؤسسه تحقيقات خاك و آب تهيه و در سال 1376 انتشار و به عنوان سند رسمي تصويب گرديد . 5-برنامه‌ريزي آبياري محصولات مختلف زراعي و باغي: در اين مطالعات دور و عمق مناسب آبياري گياهان زراعي و باغي با استفاده از اطلاعات هواشناسي و يا اندازه‌گيري رطوبت خاك (توسط دستگاه نوترون متر، TDR و يا روش وزني) تعيين گرديد. 6-تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد گياهان به آبياري. گياهان در مراحل مختلف رشد: نسبت به مصرف آب حساسيت (عكس‌العمل) متفاوتي دارند. كمبود آب در مرحله‌اي از رشد گياه ممكن است باعث صدمه بيشتر يا كمتر به توليد محصول گياه گردد. از آنجا كه استان اصفهان جزو مناطق نيمه‌‌خشك و خشك محسوب مي‌شود و در اغلب مناطق با كمبود آب مواجه مي‌باشد، لذا آگاهي از ميزان حساسيت محصول در مراحل مختلف رشد گياهان به آب در تنظيم مديريت بهينه مصرف منابع محدود آب ضروري است. 7-بررسي روابط متقابل آب و كود به منظور تعيين ميزان مصرف بهينه آب و كود: مطالعات متعددي بر روي گياهان زراعي و باغي صورت گرفت. 8-بررسي خصوصيات فيزيكي خاك و روشهاي بهبود آن.:خصوصيات فيزيكي خاك موارد متعددي را در برمي‌گيرد كه نفوذ‌پذيري آب در خاك، حركت آب و املاح در خاك و ميزان آب قابل نگهداري در خاك از جمله موارد مورد نياز در تنظيم برنامه آبياري مي‌باشد. مصرف موادآلي و شيميايي سبب بهبود نفوذ‌پذيري آب در خاك و افزايش قدرت نگهداري رطوبت خاك مي‌شود. لذا روشهاي بهبود و اصلاح خصوصيات فيزيكي خاك در مناطق مختلف مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. ج-محورهاي تحقيقاتي از سال 76 به بعد: 1. ارزيابي و تكميل اطلاعات نياز آبي محصولات مختلف زراعي و باغي: در اين زمينه نتايج گذشته مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و نياز آبي گياهان با تأكيد بر محصولات جديد نظير كلزا و مناطقي كه تاكنون مطالعات لايسيمتري انجام نشده است، تعيين مي‌گردد. 2. تعيين مديريت مناسب آبياري محصولات مختلف با تأكيد بر محصولات جديد و استفاده از سيستم‌هاي آبياري تحت فشار موجود در دنيا 3. بررسي روشهاي افزايش كارآيي مصرف آب (WUE) در گياهان زراعي و باغي: توجه به محدوديت منابع آب در كشور و لزوم افزايش توليد از طريق افزايش محصول در واحد سطح و همچنين افزايش سطح كشت محصولات آبي ضروري است برنامه‌ريزي آبياري با هدف افزايش كارآيي مصرف آب صورت گيرد. در اين زمينه مطالعاتي در تعيين روشهاي مناسب آبياري، تعيين زمان مناسب آبياري، استفاده از موادي كه قدرت نگهداري آب در خاك افزايش مي‌دهند و تعيين كارآيي مصرف آب در ارقام مختلف انجام مي‌گردد. 4. بررسي روابط متقابل آب و كود به منطور تعيين ميزان مصرف بهينه 5. بررسي مصرف كود همراه آبياري (كود آبياري، Fertigation) :كه در اين زمينه مصرف كود همراه سيستم آبياري قطره‌اي و باراني مي‌باشد. 6. بررسي خصوصيات فيزيكي خاك و راهكارهاي بهبود آن و بررسي مواد جديد اصلاح كننده خصوصيات فيزيكي خاك تعيين توابع توليد (آب- محصول) و تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد گياهان به تنش خشكي: تابع توليد رابطه بين ميزان مصرف آب وتوليد محصول را نشان مي‌دهد. توابع توليد مي‌توانند به عنوان مبناي برنامه‌ريزي آبياري و انتخاب الگوي مناسب كشت و همچنين تحليل اقتصادي توليد محصولات كشاورزي قرار گيرند. جداول 9 تا 13 عناوين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و انتشاراتي (گزارشات نهايي) بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة حاصل خاك و تغذيه‌گياهي از سال 1350 تا 1384 را نشان مي‌دهد. بديهي است گزارشات نهايي هريك از طرحهاي اجرا شده در كتابخانه بخش تحقيقات خاك و آب موجود بوده و قابل استفاده براي علاقه‌مندان مي‌باشد برنامه‌هاي آينده گروه آبياري و فيزيك خاك به‌شرح زير مي‌باشد ? تهيه مدل راهنماي آبياري (تعيين دور و عمق آبياري) براي محصولات مختلف استان ? معرفي روشهاي مناسب آبياري گياهان زراعي و باغي ? ارائه روشهايي براي افزايش كارآيي مصرف آب (WUE) در گياهان مختلف ? ارائه راهكارهاي بهبود خصوصيات فيزيكي خاك در ارتباط با آبياري ? تعيين برنامه آبياري محصولات زراعي و باغي با هدف مصرف بهينه آب در شرايط محدوديت منابع آب (كم‌ آبياري) ? تحقيقات در زمينه كود آبياري (Fertigation) با تأكيد بر مصرف كود در سيستم آبياري قطره‌اي در باغها جدول 9 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة آب و آبياري براي گندم از سال 1352 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 سبط روضاتي محمود آزمايش تأثير مقادير مختلف آب برروي تأثير پذيري گندم روشن نسبت به مقادير ازت براآن اصفهان- شرايط زارع 2 سبط روضاتي محمود طرح بررسي اثر آبياري در مراحل مختلف رشد برروي گندم مهيار اصفهان 3 يزداني هوشنگ طرح ميزان آب مورد نياز و بهترين زمان آبياري گندم براآن اصفهان 4 عقدايي مينا طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 5 يزداني هوشنگ تعيين بهترين ميزان آب و كود شيميايي روي گندم روشن براآن 6 يزداني هوشنگ طرح اثر متقابل آب و كود روي گندم عدل و روشن براآن 7 يزداني هوشنگ طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي براآن 8 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري براآن 9 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي براآن 10 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري براآن 11 يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي? براآن 12 يزداني احمد تعيين آب مورد نياز ارقام جديد گندم ( قدس – كراس اميد ) و مقايسه با گندم روشن رودشت 13 رييسي فرهود تعيين رابطه توليد و مقدار آب در گندم روشن براآن اصفهان- رودشت 14 رييسي فرهود تعيين مقاومت گندم قدس و روشن به محدوديت و تنش آبي ايستگاه كبوتر آباد 15 ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري گندم به روش نواري براآن اصفهان 16 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي گندم براآن 17 يزداني هوشنگ مقايسه مصرف آب رودخانه و آب شور زهكش روي خاك و عملكرد گندم رودشت 18 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در عملكرد ارقام گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك ايستگاه رودشت 19 يزداني هوشنگ بررسي حساسيت آب در مراحل مختلف رشد گندم 20 ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گندم? كبوترآباد 21 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب آبياري بر عملكرد گندم اصفهان 22 ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم (M-70-12? (مهدوي) ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 23 عقدايي مينا بررسي اثر مواد آلي بر كاهش مصرف آب گياهان زراعي با ( تناوب گندم و پياز ) براآن 24 مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور ايستگاه رودشت 25 مرجوي عليرضا بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم ايستگاه رودشت 26 مصلح‌الدين رضايي بررسي استفاده از فاضلاب شهري بر خصوصيات فيزيكي خاكهاي زراعي تحت كشت گندم 27 محسن دهقاني مطالعه روشهاي مختلف كشت گندم در شرايط شور جدول10 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة آب و آبياري براي چغندر قند از سال 1353 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 ستارمصطفي تعيين رابطه بين تبخير و آب مصرفي چغندر قند مهيار اصفهان 2 عقدايي مينا رابطه متقابل آب و كود برروي چغندر قند مهيار اصفهان 3 عقدايي مينا طرح ميزان آب و تأثير كودهاي شيميايي روي محصول چغندر قند براآن اصفهان 4 فيضي محمد تعيين دور و ميزان آب آبياري برروي محصول چغندر قند رودشت-اصفهان 5 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب بر عملكرد محصول چغندر قند رودشت 6 كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري منابع خاك و آب در توليد چغندر قند و عملكرد قند در هكتار مناطق شرق و شمال شرق اصفهان 7 رييسي فرهود تعيين آب مصرفي چغندر قند و تأثير تقليل آبياري آخر فصل رشد بر عملكرد قند براآن اصفهان- رودشت 8 رييسي فرهود تأثير رژيمهاي آبياري و مقادير مختلف ازت برروي كيفيت و كميت چغندر قند براآن اصفهان 9 عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 10 يزداني هوشنگ اثر شوري آب بر جوانه زدن بذر و رشد گياهچه چغندر قند ايستگاه رودشت 11 يزداني هوشنگ بررسي اثر مصرف آب شور زهكش روي عملكرد چغندر قند و خواص خاك ايستگاه رودشت 12 يزداني هوشنگ بررسي مديريت اراضي ‌آبياري شده با آبهاي شور براي كشت چغندر قند ايستگاه رودشت 13 عقدايي مينا بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني بر خواص كمي و كيفي چغندر قند ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 14 محمد فيضي حميد رضا ابراهيميان طرح تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي رودشت 15 عليرضا مرجوي- محمدرضا جهاد اكبر اثر شوري آب بر كارآئي ازت وپتاسيم در زراعت چغندرقند ايستگاه رودشت 16 مصلح الدين رضائي غربال كوليتوارهاي جديد چغندرقندتحت شرايط تنش شوري در گلخانه و مزرعه ايستگاه رودشت 17 علي‌اصغر شهابي بررسي تأثير منابع ومقادير مختلف ازت بر عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در شرايط شور ايستگاه رودشت 18 علي‌اصغر شهابي بررسي صفات مرفولوژيكي ارقام متحمل به شوري در چغندرقند ?ايستگاه رودشت 19 مصلح الدين رضايي ?محمد رضاجهاداكبر تعيين حد مجاز تخليه رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندر قند? ريشه‌اي ايستگاه? كبوترآباد جدول 11 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة آب و آبياري براي جو از سال 1363 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كودهاي شيميايي و آب آبياري روي ارقام مختلف جو براآن اصفهان 2 يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور ايستگاه رودشت 3 يزداني هوشنگ تعيين آب مورد نياز آبشويي خاكهاي شور رودشت به روش كرتي همراه با كشت جو و مصرف گوگرد ايستگاه رودشت 4 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد جو ايستگاه رودشت 5 يزداني هوشنگ بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 6 ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل جو به روش لايسيمتري ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 7 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 8 ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل جو به روش لايسيمتري ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 9 قاضي زاهدي علي اصغر اثر مقادير شوري آب آبياري برروي عملكرد ارقام جو و خواص? شيميايي خاك ايستگاه رودشت 10 عقدايي مينا تعيين اثر متقابل كودهاي شيميايي و آب برروي ارقام جو براآن 11 عليرضا مرجوي – مهرداد محلوجي بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 12 علي‌اصغر شهابي اثر مقادير و روش قرار دهي كود پتاسه در سيستمهاي مختلف خاك‌ورزي بر گياه جو در شرايط شور ايستگاه رودشت جدول12 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينه آب و آبياري براي ذرت از سال 1362 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 ستارمصطفي تعيين اثرات متقابل مقادير مختلف آب و كود تعيين بهترين ورايته ذرت از نظر مقاومت به كم آبي يا توليد و عملكرد بيشتر دانه و علوفه مهيار اصفهان 2 عقدايي مينا تعيين تأثير متقابل آب و كود برروي عملكرد سه واريته ذرت ايستگاه رودشت 3 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت استان اصفهان 4 عقدايي مينا اثر متقابل آب و كود برروي ذرت رقم 704 براآن 5 عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف آب مصرفي ذرت شرق اصفهان 6 ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري ذرت به روش فارو براآن اصفهان 7 عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت به روش لايسيمتري ايستگاه ايستگاه كبوتر آباد اصفهان 8 ستارمصطفي تأثير شدت جريانهاي مختلف در راندمان آبياري ذرت به روش فارو كرمان 9 ستارمصطفي تعيين دبي مناسب در شيبهاي مختلف مزرعه در آبياري ذرت براآن اصفهان 10 فيضي محمد بررسي رابطه كيفيت آب آبياري و سهم آبشويي با عملكرد ذرت دانه اي ايستگاه رودشت 11 قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور درعملكرد ارقام ذرت علوفه اي ايستگاه رودشت 12 ستارمصطفي تعيين رابطه توليد دانه ذرت با آب آبياري اصفهان 13 محمود صلحي تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصرغذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه (ذرت-گندم- چغندرقند-جو) رودشت 14 محسن دهقاني بررسي تأثيرروشهاي آبياري فارو ( يك در ميان ثابت ومتناوب) بركارآيي مصرف آب در زراعت ذرت دانه اي ايستگاه رودشت 15 نصرت الله منتجبي بررسي اثر مقادير مختلف پتاس و دور آبياري باراني بر ميزان كارآيي آب مصرفي و عملكرد ذرت علوفه‌اي ايستگاه گلپايگان جدول 13 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در در زمينه آب و آبياري براي برنج از سال 1368 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا ساعدي محمود طرح بررسي شرايط آب و خاك در مناطق برنجكاري اصفهان لنجانات و كراج اصفهان 1 يزداني احمد بررسي مراحل مختلف قطع آب برروي برنج اصفهان 2 يزداني احمد اندازه آب مصرفي برنج در مزارع زارعين استان اصفهان لنجانات 3 يزداني احمد تعيين آب مورد نياز لاينهاي 14 و 7 برنج در اصفهان لنجانات اصفهان 3- تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي ?تاريخچه: تحقيقات در زمينه اصلاح اراضي و زهكشي از سال 1346 در استان اصفهان شروع شده است. در ابتدا اين تحقيقات توسط گروه بررسيهاي خاك و آب انجام مي‌شد. كه در سال 1376 به نام گروه تحقيقات اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي تغيير نام و فعاليت خود را با وظايف مشروحه زير ادامه داد. وظايف 1. تعيين مناسبترين مواد اصلاح كننده خاك در شرايط مختلف و امكان اصلاح بيولوژيكي اين قبيل اراضي 2. تحقيق در زمينه مسايل زهكشي اراضي ماندابي و زه‌دار 3. تهيه نقشه يا دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه مسائل زهكشي خاك و استفاده از مواد مختلف اصلاح كننده در بهسازي خاك و اراضي 4. بررسي تأثير سيستمهاي مختلف مديريت زراعي در تخريب خاك و تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آن 5. بررسي نقش عمليات خاك‌ورزي و تعيين سهم آن در تخريب اراضي زراعي و معرفي روشهاي مختلف مديريت خاك‌ورزي پايا 6. همكاري و هماهنگي با ساير گروههاي بخش در زمينه فعاليتهاي مربوطه روند فعاليتهاي تحقيقاتي و دستاوردهاي مربوطه توسط گروه فوق به شرح زير است: 1. تهيه منحني هاي شوري وسديم زدايي اراضي شور استان . 2. انجام مطالعات در مورد ضرورت ويا عدم ضرورت مصرف مواد اصلاح كننده در خاكهاي استان 3. تعيين حد تحمل به شوري آب آبياري وكاهش عملكرد محصولات مختلف شامل گندم،جو، يونجه، چغندر قند، پنبه، دانه هاي روغني و برخي گياهان دارويي . 4. ارايه مديريت صحيح استفاده از منابع آب شور ولب شور در كشاورزي 5. كاربرد آبهاي شور ولب شور بصورت متناوب سبب گرديد تا به ميزان 50 درصد در مصرف آب شيرين صرفه جويي شود. 6. ارايه نتايج مربوط به آثار ناشي از مصرف پسابهاي فاضلاب شهري برروي خاك وگياه. 7. گزينش ارقام متحمل به شوري گياهان زراعي گندم ، چغندرقند، گوجه فرنگي، پياز و? 8. در مطالعات انجام شده از بين 200 رقم ولاين گندم دوروم براي اولين بار در ايران تعداد 12 رقم كه به شوري آب آبياري تحمل نشان داده اند انتخاب شد. ارايه معيارهاي كيفي آب آبياري براي برخي گياهان زراعي در سيستم آبياري باراني وقطره اي. در جدول شماره 14 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و گزارشتات نهايي منتشر شدبه در زمنيه شوري، زهكشي و اصلاح اراضي درج گرديده است. برنامه‌هاي آينده تحقيقاتي گروه اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي به شرح زير مي باشد: – كاربرد آبهاي شور و لب شور در كشاورزي و جلوگيري از شور و سديمي شدن اراضي – تهيه دستورالعملهاي لازم در زمينه اصلاح آبهاي شور، سديمي و بيكربناتي – كاربرد گوگرد به همراه تيوباسيلوس به عنوان مواد اصلاح كننده خاكهاي سديمي – تلاش در جهت افزايش مواد آلي خاك و حفظ پايداري آن – مصرف متعادل كود در شرايط خاك و آب شور – اصلاح و بهسازي اراضي زهدار به روشهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژي. – ارايه برنامة اجرايي استفاده محدد از زه‌آبها در منطقه رودشت – ادامه مطالعات در زمينة منشأ يابي آلودگي منابع خاك و آب استان – ادامه فعاليت بر روي نحوة استفادة بهينه از پسابهاي فاضلاب شهري و صنعتي بار رعايت ملاحظات زيست محيطي جدول14 عناوين فعاليتهاي تحقيقاتي و انتشارات بخش تحقيقات خاك و آب در زمينة شوري آب و خاك و اثر آن بر گياه از سال 1350 تا 1384 مجري عنوان محل اجرا 1 سبط روضاتي محمود بررسي تأثير? كيفيت آب آبياري در ميزان توليد محصول و حساسيت گياه به شوري برخوار – گرگاب 2 سبط روضاتي محمود بررسي تأثير كيفيت آب آبياري در تغييرات شوري خاك حسين آباد – براآن 3 يزداني هوشنگ مقايسه آبهاي شور و شيرين در روش قطره اي روي انار مسجد ابوالفضل يزد 4 يزداني هوشنگ مقايسه آبهاي شور و شيرين در روش قطره اي روي انار مسجد ابوالفضل يزد 5 ستارمصطفي تحقيق درآبشويي خاكهاي شور و قليايي گلپايگان براآن 6 ستارمصطفي طرح تأثير مشتقات گوگرد در اصلاح اراضي شور و قليايي و بررسي اثر ثانويه? آنها 7 ستارمصطفي كاربرد مواد اصلاح كننده در اصلاح اراضي شور و قليايي دشت شمال گلپايگان 8 ستارمصطفي طرح تأثير مشتقات گوگرد در اصلاح اراضي شور و قليايي و بررسي اثر ثانويه? آنها دشت شمال گلپايگان 9 يزداني هوشنگ تعيين ميزان آب آبشويي براي خاكهاي شور و قليايي رودشت رودشت 10 ستارمصطفي تحقيق در آبشويي خاكهاي شور و قليايي گلپايگان گلپايگان 11 عقدايي مينا مقايسه واريته هاي گندم در خاكهاي شور ايستگاه رودشت 12 يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور ايستگاه رودشت 13 يزداني هوشنگ تعيين آب مورد نياز آبشويي خاكهاي شور رودشت به روش كرتي همراه با كشت جو و مصرف گوگرد ايستگاه رودشت 14 كرباسچي محمد بررسي تأثيرات متقابل شوري خاك و آب در عملكرد محصول گندم و تعيين روابط مؤثر قابل تعميم شمال و شمال شرق اصفهان 15 فيضي محمد ?طرح تأثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاكهاي شور و قليايي رودشت ايستگاه رودشت 16 كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري در عملكرد محصول گندم شرق اصفهان 17 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در مراحل مختلف رشد گندم و خواص فيزيكو شيميايي خاك ايستگاه? رودشت 18 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در مراحل مختلف رشد گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك ايستگاه رودشت 19 كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري منابع خاك و آب در توليد چغندر قند و عملكرد قند در هكتار مناطق شرق و شمال شرق اصفهان 20 يزداني هوشنگ اصلاح اراضي شور و قليايي رودشت رودشت 21 يزداني هوشنگ اثر شوري آب آبياري روي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد استان يزد 22 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام? گوجه فرنگي – پياز – تربچه به شوري رودشت 23 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري رودشت 24 يزداني هوشنگ مقايسه مصرف آب رودخانه و آب شور زهكش روي خاك و عملكرد گندم رودشت 25 يزداني هوشنگ اثر شوري آب بر جوانه زدن بذر و رشد گياهچه چغندر قند ايستگاه رودشت 26 يزداني هوشنگ بررسي اثر مصرف آب شور زهكش روي عملكرد چغندر قند و خواص خاك ايستگاه رودشت 27 يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در عملكرد ارقام گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك ايستگاه رودشت 28 يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري ايستگاه رودشت 29 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب در شوري زدايي خاكهاي رودشت اصفهان ايستگاه رودشت 30 قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور در عملكردارقام سور گوم ايستگاه رودشت 31 قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور درعملكرد ارقام ذرت علوفه اي ايستگاه رودشت 32 يزداني هوشنگ اثر شوري آب برجوانه زدن بذر يونجه 33 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد آفتابگردان ايستگاه رودشت 34 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد پنبه? ايستگاه رودشت 35 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول پنبه ايستگاه رودشت 36 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد آفتابگردان ايستگاه رودشت 37 فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد جو ايستگاه رودشت 38 يزداني هوشنگ آبشويي و اصلاح اراضي شور و قليا رودشت اصفهان همراه با كشت گياه و آبياري 39 يزداني هوشنگ بررسي مديريت اراضي ‌آبياري شده با آبهاي شور براي كشت چغندر قند ايستگاه رودشت 40 يزداني هوشنگ بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 41 فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب در شوري زدايي خاكهاي رودشت اصفهان ايستگاه رودشت 42 فيضي محمد بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو ايستگاه رودشت 43 قاضي زاهدي علي اصغر اثر مقادير شوري آب آبياري برروي عملكرد ارقام جو و خواص? شيميايي خاك ايستگاه رودشت 44 رنجي ذبيح اله? ? محمدفيضي? حميد رضا ابراهيميان تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي ايستگاه رودشت 45 صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه? ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) اصفهان 46 فيضي محمد گزينش ژرم پلاسمهاي مقاوم به شوري ايستگاه رودشت 47 فيضي محمد مصرف بهينه كود در شرايط شور ايستگاه رودشت 48 فيضي محمد بررسي خصوصيات كمي و كيفي و مقاومت به شوري ارقام گندم ايستگاه رودشت 49 قاضي زاهدي علي اصغر مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شور گندم ايستگاه رودشت 50 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي ارقام و لاينهاي جو متحمل و مقاوم به شوري در آزمايشهاي مشاهده اي و مقايسه عملكرد ايستگاه رودشت 51 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي تحمل به شوري ارقام‌‌ ‌ولاينهاي جودرآزمايش ارزيابي مشاهده‌اي ايستگاه رودشت 52 محلوجي مهرداد? ? فيضي بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي متحمل به شوري جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت اراضي شور منطقه معتدل ايستگاه رودشت 53 مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور ايستگاه رودشت 54 مرجوي عليرضا بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم ايستگاه رودشت 55 تومانيان نور آير تعيين تناسب اراضي و پتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايران اراضي شور استان 56 فيضي محمد ارزيابي ارقام و لاينهاي گندم در شرايط شوري ايستگاه رودشت 57 فيضي محمد ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم دو روم در شرايط تنش شوري ايستگاه رودشت 58 فيضي محمد بررسي تأثير سطوح مختلف شوري آب آبياري بر روندرشد ارقام پنبه ايستگاه رودشت 59 قندي ا كبر? ? محمد فيضي ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد در شرايط تنش شوري ايستگاه رودشت 60 مرجوي عليرضا بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو ايستگاه رودشت 61 منتجبي نصرت اله تعيين نياز غذايي آفتابگردان در شرايط شور و غير شور دشت موته 62 رضايي مصلح الدين غربال كالتيوارهاي جديد چغندر قند تحت تنش شوري در گلخانه ومزرعه ايستگاه رودشت 63 شهابي علي اصغر تعيين مناسبترين رقم مقاوم كلزا و نسبت به شوري آب و آبياري ايستگاه رودشت 64 فيضي محمد بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه گرمك به روش آبياري قطره اي ايستگاه رودشت 65 حقيقت اسماعيل بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري بر روي گياه خيار به روش قطره اي ايستگاه رودشت 66 محمد فيضي ? مجيد جعفر آقايي بررسي تاثير ميزان مختلف شوري آب آبياري برروند رشد ارقام پنبه رودشت 67 محمد فيضي حميد رضا ابراهيميان طرح تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي رودشت 68 مهرداد محلوجي? محمد فيضي بررسي ارقام گندم دوروم متحمل به شوري در آزمايش يكنواخت سراسري اصفهان ? زابل ? يزد ? قم 69 عليرضا مرجوي- محمدرضا جهاد اكبر اثر شوري آب بر كارآئي ازت وپتاسيم در زراعت چغندرقند ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 70 عليرضا مرجوي – مهرداد محلوجي بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 71 عليرضا مرجوي ?داود افيوني بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 72 محمد فيضي بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه گرمك به روش آبياري قطره اي ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 73 مصلح الدين رضائي غربال كوليتوارهاي جديد چغندرقندتحت شرايط تنش شوري در گلخانه و مزرعه ايستگاه تحقيقات كشاورزي رودشت 74 علي‌اصغر شهابي بررسي صفات مرفولوژيكي ارقام متحمل به شوري در چغندرقند ?ايستگاه رودشت 75 محمد فيضي اثر شوري آب آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد لاينهاي جديد گلرنگ جدا شده از تودة بومي استان اصفهان ايستگاه رودشت 76 اسماعيل حقيقت بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه خيار به روش قطره اي ايستگاه رودشت 77 غلامحسين شيراسماعيلي علي‌اصغر شهابي تعيين مناسبترين رقم مقاوم كلزا نسبت به شوري آب آبياري ايستگاه رودشت 78 علي‌اصغر شهابي بررسي تأثير شوري آب آبياري و اندازه پياز مادري بر خصوصيات كمي و كيفي بذر پياز تگزاس ارلي گرانو 502 در اصفهان ايستگاه كبوترآباد 79 عليرضا مرجوي بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي لاينهاي اميد بخش گندم متحمل به شوري ايستگاه رودشت 80 محسن دهقاني بررسي تحمل سه تيپ تجاري آفتابگردان به شوري آب آبياري ايستگاه كبوترآباد 81 محسن دهقاني? بررسي تأثير شوري آب‌آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي پنبه ( ارقام B557 و تابلاديلا) ايستگاه رودشت 82 محمد فيضي مقايسه عملكرد لاينهاي منتخب دوروم با ارقام رايج تحت تنش شوري در مزارع زارعين مناطق مختلف استان اصفهان 83 مصلح‌الدين‌رضايي بررسي عملكرد ژنوتيپ‌هاي پياز در كشت‌هاي مستقيم و نشايي تحت تأثير شوري آب آبياري ايستگاه كبوترآباد 4- تحقيقات شناسايي خاك، طبقه‌بندي و ارزيابي اراضي: 3-4- مطالعات خاكشناسي در سطح استان تا سال 1385 ????????? در مورد مطالعات طبقه بندي و شناسايي خاك مي‌توان گفت كه از شروع مطالعات خاكشناسي تا سال 1353 روش طبقه‌بندي مورد استفاده در مطالعات، سيستم طبقه‌بندي خاك 1938 وزارت كشاورزي آمريكا بود و پس از انتشار كتاب 7th Approximation كه روش جديد وزارت مذكور را ارايه مي‌داد خاك به روش جديد طبقه‌بندي گرديد و سپس از سال 1355 با استفاده از كتاب USDA Soil Taxonomy ?نسبت به طبقه‌بندي خاكها و تهيه نقشه خاكهاي منطقه‌اي و هماهنگ نمودن با روش طبقه‌بندي خاك FAO اقدام گرديد. با تبعيت از سطوح مطالعاتي در طرحهاي عمراني كشور كه با فاز يك( رييس پروژه) و فاز دو ( اجرا) خاك و اراضي انجام مي‌شوند، مطالعات خاكشناسي نيز بر حسب دقت به سه نوع اجمالي معادل رييس پروژه در مقياس نقشه يكصدهزارم و يك پنجاه‌هزارم مطالعات نيمه تفصيلي در مقياس يك پنجاه‌هزارم و يك بيست هزارم ( فاز يك) و مطالعات تفصيلي در مقياس يك بيست‌هزارم و بزرگتر ( فاز دو ) تقسيم گرديد. پس از سال 1357 و تصويب تشكيلات جديد طبقه‌بندي و شناسايي خاك در سطوح دقتي زير انجام مي‌شود: مطالعات خاكشناسي اجمالي:اين بررسي‌ها در مرحله شناسايي طرحهاي عمراني انجام گرفته و هدف آن تعيين خصوصيات خاكها و استعداد و درجات اراضي براي آبياري و كشاورزي جهت مشخص نمودن اراضي مناسب براي مطالعات دقيق‌تر خاكشناسي در مرحله صلاحيت اجرا و يا امكان اقتصادي فني آن است. تراكم نقاط مطالعاتي در اين سطح دو نقطه در هر هزار هكتار است. نقشه نهايي با مقياس يك‌پنجاه هزارم يا يكصد هزارم تهيه مي‌شود. مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي:هدف از اين مطالعات تعيين خصوصيات خاكها و استداد و درجات اراضي براي آبياري و كشاورزي در مرحله صلاحيت اجرا است. تراكم نقاط مطالعاتي در اين سطح 10 تا 20 نقطه در هر هزار هكتاراست و نقشه نهايي با مقياس يك‌پنجاه‌هزارم يا يك‌بيست‌هزارم تهيه مي‌شود. مطالعات خاكشناسي تفصيلي:منظور اصلي از انجام اين بررسيها تعيين خصوصيات خاكها، استعداد و درجات اراضي براي آبياري و كشاورزي به‌منظور مشخص نمودن اراضي مناسب براي مرحله اجرا در طرحهاي عمراني است.? تراكم نقاط مطالعاتي در اين سطح 40 نقطه در هر هزار هكتار است و نقشه نهايي با مقياس يك‌بيست هزارم? و بزرگتر تهيه مي‌شود. از آغاز فعاليتهاي شناسايي خاك و طبقه‌بندي اراضي مطالعات با اهداف و دامنه‌هاي كاربرد زير انجام شده است. الف ? طبقه‌بندي خاكها: هدف از تهيه نقشه طبقه‌بندي? (رده بندي) خاكها كسب اطلاعات دقيق از وضعيت خاكها ، نحوة پراكنش مكاني ، استعداد بالقوه ، مشكلات و محدويتهاي خاكها در ارتباط با مسايل كشاورزي، آبياري و زهكشي و دستيابي به آمار و ارقام صحيح از مساحت انواع خاكها و طرز استفاده از منابع خاك در حال حاضر و نيز طراحي استفاده منطقي از منابع خاك به‌منظور كاربريهاي كشاورزي و غير كشاورزي در آينده مي‌باشد. اين نقشه‌ها مي تواند مبناي تهيه بسياري از نقشه‌هاي موضوعي ديگر نظير طراحي استفاده از اراضي ، طبقه‌بندي قابليت آبياري ، استعداد اراضي ، طبقه‌بندي استاندارد اراضي براي آبياري ، بررسي مسايل و مشكلات خاص خاك و آب ، اصلاح اراضي و حاصلخيزي خاك قرار گرفته و در برنامه ريزي‌هاي استاني ، منطقه‌اي و ملي مورد استفاده قرار گيرد. از آنجا كه از سال 1975 ميلادي تاكنون بسياري از كشورها از سيستم طبقه‌بندي جامع خاكها (USDA Soil Taxonomy, 1975) استفاده كرده‌اند در نتيجه استفاده از داده‌هاي مطالعات خاكشناسي فراتر از مرزهاي كشورهايي رفته كه آن نتايج را بدست آورده‌اند. و بنا براين مي توان از تجربيات كشورهاي ديگر نيزدر استفاده بهينه از يك نوع خاك معين استفاده نمود. در سيستم طبقه‌بندي جامع خاكها صفات و عواملي مد نظر بوده كه در تشكيل و تكامل خاكها و رشد و نمو گياهان مؤثر و قابل اندازه‌گيري مي باشند. تاكنون اين طبقه‌بندي داراي 12 رده است كه هر يك به چندين زير رده ، گروه بزرگ ، زير گروه فاميل و سرانجام سري تقسيم مي‌گردد. سري خاك پايين ترين واحد طبقه‌بندي خاك در سيستم فوق است. مشروط بر اينكه قبلا خصوصيات آنها تعريف شده، جاي آنها در طبقه‌بندي مشخص باشد. علاوه بر آن سري خاك بايد معرفي و شناخته شده بوده و در چهار چوب ملي نيز مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد. نظر به اينكه يافته‌هاي علمي در زمينه خصوصيات خاكها و آمار و اطلاعات لازم در مورد چگونگي خاكها در قبال كاربري‌ها و مديريت‌هاي مختلف در كشور هنوز به اندازه كافي در دسترس نيست و علاوه بر آن سريهاي خاك تعريف نشده و مورد هماهنگي و تأييد قرار نگرفته‌اند ، بنابراين فاميل خاك به‌عنوان اساسي‌ترين واحد كاربردي در اين سيستم طبقه‌بندي در اين سيستم قرار مي‌گيرند. جدول 17 درده‌بندي سريهاي عمده خاك استان اصفهان را كه توسط مطالعات انجام شده بخش تحقيقات خاك و آب صورت گرفته است را نشان مي‌دهد. جدول 15: رده بندي سريهاي عمده خاك استان اصفهان بر اساس مطالعات بخش خاك و آب ُSoil Family (USDA Soil Taxonomy, 1975) توپوگرافي نام سري Thermic Gypsic Sandy skeletal Typic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي تالجرد Thermic Gypsic Loamy skeletal Typic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي طالخونچه Thermic Carbonatic Clayey skeletal Calcic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي قصر جم Thermic Gypsic Clayey skeletal Calcic Gypsiorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي قمبوان Thermic Carbonatic Clayey skeletal Typic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي خش سفيد Thermic Carbonatic Clayey skeletal Lithic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي شيخعلي Thermic Carbonatic Loamy skeletal Xerollic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي يحيي‌آباد Thermic Mixed Fine Typic Calciorthids فلاتها و آبرفتهاي قديمي عطا‌آباد Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي برخوار Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي عاشق‌آباد Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي شهرضا Thermic Carbonatic Fine Xerollic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي دهاقان Thermic Carbonatic Fine Aquic Calciorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي ده‌ سرخ Thermic Carbonatic Fine Loamy Fluventic Cambiorthids دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي قمشه Thermic Carbonatic Fine Typic Torrifluvents دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي منوچهر‌آباد Thermic Carbonatic Fine Typic Torrifluvents دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي سين Thermic Carbonatic Fine Typic Torrifluvents دشتهاي آبرفتي دامنه‌اي مهيار Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود همايونشهر Thermic Carbonatic Fine Aquic Calciorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود نكو‌آباد Thermic Carbonatic Fine Aquic Cambiorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود خونسارك Thermic Carbonatic Fine Aquic Cambiorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود دارگان Thermic Carbonatic Fine Fluventic Cambiorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود اصفهان Thermic Mixed Fine Typic Salorthids دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود زرنديد Thermic Mixed Fine Loamy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود لنجان Thermic Mixed Fine Loamy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود زاينده رود Thermic Mixed Fine Loamy over sandy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود مديسه Thermic Mixed Fine Loamy over sandy Typic Torrifluvents دشت آبرفتي رودخانه زاينده‌رود قهاب Thermic Mixed Fine Loamy Typic Torrifluvents اراضي پست و دشت سيلابي ورزنه Thermic Mixed Fine Loamy over sandy skeletal Typic Torriorthents اراضي پست و دشت سيلابي سيان Thermic Mixed Fine Typic Fluvaaquents اراضي پست و دشت سيلابي رنگيده Thermic Gypsic Fine Loamy ‏Typic Salorthids اراضي پست و دشت سيلابي گرگاب Thermic Mixed Fine Loamy? Salorthids اراضي پست و دشت سيلابي پروانه Thermic Carbonatic Clayey skeletal Calcic Haplargids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار فولاد‌شهر Thermic Carbonatic Clayey skeletal Typic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار چقا Mesic Carbonatic Clayey skeletal Xerollic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار رخ Thermic Carbonatic Clayey skeletal Calcic Gypsiorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار گلشهر Thermic Carbonatic Fine Typic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار مباركه Thermic Carbonatic Loamy skeletal Typic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار جنت‌آباد Mesic Carbonatic Loamy skeletal Xerollic Calciorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار قميشلو Thermic Mixed Loamy skeletal Calcic Gypsiorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار كوهپايه Thermic Carbonatic Sandy skeletal Typic Torrifluvents آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار نجف‌آباد Thermic Carbonatic Loamy skeletal Typic Torriorthents آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار پرزان Thermic Mixed Fine Loamy Calcic Gypsiorthids آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار تودشك Thermic Carbonatic Fine Loamy Typic Torriorthents آبرفتها و واريزه‌هاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار ويلا‌شهر 4-2- طبقه‌بندي اراضي : هدف از طبقه‌بندي استاندارد اراضي به منظور آبياري اين است كه از اراضي مناسب آبياري ارزيابي مقدماتي بعمل آورده و محدوديت‌هاي كلي و خطرات تخريب و انحطاط آنها در ارتباط با خصوصيات خاك، شوري و قليائيت ، پستي و بلندي و فرسايش و زهكشي نشان مي‌دهد. اين ارزيابي مبتني بر استاندارهاي از پيش وضع شده‌اي است كه از تجربه كلي حاصل از طبقه‌بندي اراضي به‌منظور زراعت آبي در سطح كشور گرفته شده است و به عنوان اولين تجربه و دستاورد در مرحله مقدماتي طبقه‌بندي قابل اجرا در هر ناحيه‌اي كه مورد مطالعه قرار مي‌گيردبه شمار مي‌رود. طبقه‌بندي استاندارد اراضي فهرستي از بارزترين خصوصيات اراضي ( 17 خصوصيت) را در رابطه با آبياري به دست داده‌ و مشكلات فعلي آنها را نشان مي‌دهد. اين طبقه‌بندي در مورد چگونگي بازدهي اراضي تحت برنامه‌هاي زراعي كه در آينده صورت خواهد گرفت قادر به پيش بيني نيست، و از آن نمي‌توان براي ارزيابي مسايلي كه بر اثر اجراي اين برنامه‌ها ممكن است پيش آيد استفاده نمود. بنابراين نتايج طبقه‌بندي استاندارد اراضي را فقط بايد براي انتخاب مقدماتي اراضي قابل آبياري به‌كار گرفت. و از آن به عنوان مبنايي براي بررسيهاي بعدي استفاده نمود. طبقه‌بندي استاندارد اراضي مبتني بر كيفيات ذاتي خاك اراضي و مستقل از مشكلات و موانع خارج از اراضي و بدون توجه به عواملي كه احتمال دارد در آينده به‌طور مصنوعي مناسب بودن اراضي را براي آبياري تغيير دهند، مي‌باشد. يك فرض اساسي در اين طبقه‌بندي بر اين است كه هيچگونه عمليات اصلاح و بهبود اراضي كه محدوديتهاي فعلي و كيفيت اراضي را دگرگون سازد، صورت نخواهد گرفت. علاوه بر آن 5 فرض ديگر نيز به شرح زير در نظر گرفته شده است: 1. كيفيت و كميت آب آبياري عوامل محدود كننده‌اي نيستند. 2. محل و ارتفاع اراضي در رابطه با منبع آب و فاصله تا بازار عوامل تعيين كننده‌اي در طبقه‌بندي استاندارد اراضي محسوب نمي‌شوند. 3. فرض بر اين است كه مديريت و اداره امور زارعي در سطح نسبتاً بالايي انجام مي‌شوند. 4. اين طبقه‌بندي با در نظر گرفتن نيازهاي نباتات زراعي يكساله و نباتات صنعتي تحت سيستم آبياري ثقلي انجام شده است. 5. ملاكها و قواعد طبقه‌بندي استاندارد اراضي بر اساس آگاهي و تجربه كلي نهاده شده كه از مشاهده و بررسي تأثير و نفوذي كه خصوصيات اراضي بر امكان فعاليت كشاورزي و سود دهي? طولاني زراعي آبي مي‌گذارد گرفته شده و فرض بر اين است كه اين تجربه كلي در ناحيه مورد مطالعه صادق است. طبقه‌بندي اراضي مؤسسه تحقيقات خاك و آب مبتني بر تفسير مطالعات خاكشناسي است كه براساس آن اراضي در شش كلاس كه هر كدام معرف سطح معيني از مرغوبيت اراضي از لحاظ زراعت آبي مي باشند قرار داده مي‌شود. درجه مرغوبيت اراضي بستگي دارد به خصوصيات فيزيكي اراضي و تأثيري كه اين خصوصيات بر جنبه‌هاي فني و اقتصادي اجراي پروژه‌هاي آبياري مي‌گذارد. اقليم، پستي و بلندي ، خصوصيات خاك و زهكشي به عنوان مهمترين عوامل فيزيكي در نظر گرفته‌شده‌اند. اين عوامل مي‌توانند موجب محدوديتهايي شوند كه نتيجه آن يا پايين آمدن ظرفيت توليد و يا افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌باشد. در طبقه‌بندي استاندارد اراضي به جز اراضي كلاس I? كه از نظر كشاورزي و آبياري محدوديتي ندارد ، ساير كلاسهاي طبقه‌بندي اراضي ( كلاسهاي II تا VI) برحسب محدوديتهاي خصوصيات خاك، شوري و قليائيت، پستي و بلندي و زهكشي به چند تحت كلاس به شرح زير تقسيم مي‌شوند: 1. تحت كلاس S ، معرف محدوديتهاي ذاتي خاك نظير بافت ، قابليت نفوذ ، ميزان سنگريزه ، عمق خاك و …… 2. تحت كلاس A، معرف محدوديت‌هاي شوري و قليائيت. 3. تحت كلاس T، معرف محدوديت‌هاي خاك از نظر شيب ، پستي و بلندي و فرسايش 4. تحت كلاس W، معرف محدوديت خاك در ارتباط با آب زير زميني ، وضعيت زهكشي، ماندابي و سيل‌گيري مي‌باشد. نوع محدوديت غالب را همان تحت كلاسهايي كه همواره با كلاس اراضي مي‌آيند نشان مي‌دهند. و مشخصات كلي كلاسهاي اراضي به شرح زير است: اراضي درجه I : قابل كشت و مرغوب براي آبياري كه داراي هيچگونه اشكال و محدوديتي نيست . اين اراضي براي كشاورزي و آبياري كاملا مناسب‌اند. اراضي درجه II? : قابل كشت و مناسب براي آبياري كه داراي اشكالات و محدوديتهاي كمي مي‌باشد. اين اراضي براي كشاورزي و آبياري مناسب است. اراضي درجهIII ??: قابل كشت و نسبتاً مناسب براي زراعتهاي آبي كه داراي اشكالات و محدوديت‌هاي نسبتاً زيادي است. اراضي درجه IV : با قابليت كشت محدود ، اين اراضي قابليت كشت محدود دارند و داراي محدوديت‌ها و اشكالات خيلي زياد براي زراعت آبي است.آبياري اين اراضي در شرايط بخصوص و براي كشت گياهان خاص مناسب است. اراضي درجه V : اراضي كه قابليت آن در حال حاضر تعيين نشده و براي زراعت‌هاي آبي داراي اشكالات و محدوديت‌هاي زيادي است و احتياج به مطالعات بيشتري دارد. اراضي درجه VI : اراضي غير قابل كشت كه به هيچ وجه قابل آبياري و زراعت نمي‌باشد و براي هر نوع زراعت آبي داراي اشكالات و محدوديت‌هاي خيلي زيادي است كه در حال حاضر غير قابل اصلاح به‌نظر مي‌رسد. جداول شماره 16 تا 18 وضعيت مطالعات خاكشناسي انجام شده توسط بخش تحقيقات خاك و آب استان اصفهان از سال 1331 تاكنون را نشان ميدهد. جدول 16: وسعت مطالعات خاكشناسي انجام شده در سطح استان اصفهان? تا سال? 1384(توسط بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان) سطح مورد مطالعه ( هكتار) نوع مطالعه 7612502 اجمالي??????????????????????????????????????? 509740 نيمه تفصيلي????????????? ??????????????????? 100055 تفصيلي?????????????????????????????????????? 1371045 جمع كل?????????????????????????????????? جدول 17 : وسعت اراضي شناسايي شده در كلاسهاي مختلف خاك در استان اصفهان كلاس I II III IV V VI مخلوط وسعت( هكتار) 61493 209238 46420 258693 136004 115705 12512 جدول 18: عناوين مطالعات خاكشناسي انجام شده توسط بخش تحقيقات خاك و آب استان اصفهان از سال 1331 مجري سال عنوان و نوع مطالعه 1 يوسفي عباس 1330 مطالعه نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ناحيه زاينده رود 2 سبط روضاتي محمود 1341 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت دوم ( 3560 هكتار)? 3 بختياري گودرز 1342 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت اول? ( 7400 هكتار)? 4 غازانشاهي جواد 1342 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه كبوتر آباد اصفهان اصفهان (1400 هكتار) 5 فاموري جلال 1342 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي محمد آباد اصفهان (250 هكتار) 6 يوسفي عباس 1342 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و? طبقه بندي اراضي منطقه اصفهان (107500 هكتار)? 7 ابطحي جواد 1346 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود ( 65780 هكتار)‌ 8 عسگري مجيد 1346 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه نيوان نار گلپايگان 9 محمدي مهدي 1347 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي دزك(2300هكتار) 10 محمدي مهدي 1347 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي عدالت (2800 هكتار) 11 محمدي مهدي 1349 گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه ‌بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه طرح بهبود كشت برنج 12 محمدي مهدي 1350 گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مركز آموزش كشاورزي مهاباد 13 محمدي مهدي 1350 گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه سرخس 14 محمدي مهدي 1350 گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سرخس 15 محمدي مهدي 1350 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي? اراضي زير سدكارون ( 100000 هكتار) 16 محمدي مهدي 1350 مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق مختلف چهارمحال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) اجمالي 48000 هكتار و نيمه تفصيلي 10500 هكتار 17 ايزد پناه بيژن 1353 مطالعا ت خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( نيمه تفصيلي ) منطقه رودشت 18 حاجوي علي 1353 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اوشيان (8645 هكتار) 19 مهجوري سعيد 1353 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تهيه نهال و بذر فريدن (520 هكتار) 20 ايزد پناه بيژن 1354 مطالعات تفصيلي خاكشناسي? طبقه بندي اراضي منطقه رودشت 21 محمدي مهدي 1355 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي فضاي سبز مركز انرژي اتمي اصفهان (1000 هكتار) 22 محمدي مهدي 1355 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه الشتر لرستان? (21250 هكتار) 23 محمدي مهدي 1355 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه كوهدشت (24000 هكتار) 24 محمدي مهدي 1356 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد ( 3000 هكتار) 25 محمدي مهدي 1356 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان چهار محال و بختياري ( مناطق شهركرد – بروجن) 170000 هكتار 26 نوربخش فريدون 1360 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شهرضا – طالخونچه – مهيار اصفهان وشاره ?(3000 هكتار) 27 يزداني احمد 1360 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي هنرستان كشاورزي نجف آباد اصفهان 28 قاضي زاهدي علي اصغر 1361 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه ساوه ( 21000 هكتار) 29 يزداني احمد 1361 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي جونقان 30 قاضي زاهدي علي اصغر 1362 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن 31 نوربخش فريدون 1362 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي زير دست كانال شهيد چمران اهواز ( 180000 هكتار) 32 قاضي زاهدي علي اصغر 1363 مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن ( چهار شيت) 33 قيومي حميد 1363 مطالعات نيمه تفصيلي و اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن 34 محمدي مهدي 1363 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان 35 نوربخش فريدون 1363 طرح مطالعات نيمه تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه رامهرمز 36 محمدي مهدي 1364 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان 37 نوربخش فريدون 1364 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي چهار ايستگاه تحقيقاتي مركز ايران ( گلپايگان – بروجن – شهركرد و براآن اصفهان) 38 يزداني احمد 1364 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان (640 هكتار) 39 نوربخش فريدون 1367 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 150000 هكتار در جنوب ، شمال و غرب شهرضا 40 نوربخش فريدون 1367 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اردستان (135000 هكتار ) 41 قاضي زاهدي علي اصغر 1368 مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي رودشت-نجف آباد اصفهان 42 قيومي حميد 1368 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه چهار تخته شهركرد 43 نوربخش فريدون 1368 مطالعات اجمالي? خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 150000 هكتار از اراضي نظنز و كاشان و اردستان 44 قيومي حميد 1369 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل 45 نوربخش فريدون 1369 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي جنوب – شمال شرق و غرب? شهرضا ( 150000 هكتار) 46 قيومي حميد 1370 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه? كوهرنگ 47 قيومي محمدي حميد 1370 مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي? دشت فلارد 48 نوربخش فريدون 1370 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 165000 هكتار در جنوب غرب و غرب اصفهان 49 سعادتمند غلامرضا 1371 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (تودشك و الله آباد) 50 قيومي محمدي حميد 1371 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه علويجه و مورچه خورت) 51 سعادتمند غلامرضا 1372 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (قهي – سگزي – زفره ) 52 قيومي محمدي حميد 1372 مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( باغ انقلاب) 53 همتي اكبر 1372 مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه برخوار اصفهان 54 سعادتمند غلامرضا 1374 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي واقع در شرق اصفهان (ورطون ، فهرج) 55 قيومي محمدي حميد 1374 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان (منطقه دهق) 56 نوربخش فريدون 1374 مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي 80000 هكتار اراضي منطقه جرقويه 57 نوربخش فريدون 1378 مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه شهرضا و دهاقان 58 سعادتمند غلامرضا 1380 مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه قلعه عبداله از توابع شهرستان اصفهان 59 نوربخش فريدون 1380 مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي? شركت تعاوني توليد امير كبير از توابع شهرستان آران و بيدگل 60 تومانيان نور آير  تعيين تناسب اراضي وپتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايراني 61 سعادتمند غلامرضا  ارزيابي كيفي تناسب اراضي محصولات مهم زراعي منطقه چادگان اصفهان 62 قيومي محمدي حميد  مطالعات ژئوپدولوژي واحد هيدرولوژيك سميرم بعنوان پايه اي براي طبقه بندي تناسب اراضي براي محصولات مهم منطقه 63 قيومي محمدي حميد  بررسي ابعاد مكاني روند تغيير كاربري اراضي كشاورزي روي تراس آبرفتي رودخانه زاينده‌رود( زير حوضه مرغاب) 64 سعادتمند غلامرضا  تعيين تناسب اراضي و تخمين پتانسيل توليد گندم در خاكهاي گچي 65 سعادتمند غلامرضا  تعيين تناسب اراضي و تخمين پتانسيل توليد گندم در خاكهاي آهكي 66 نوربخش فريدون  مطالعات خاكشناسي، طبقه‌بندي اراضي تفصيلي ايستگاه تحقيقاتي شهيد فزوه اصفهان 67 سعادتمند غلامرضا  تعيين تناسب اراضي براي غلات و علوفه و سيب‌زميني در دشتهاي منطقه داران (اصفهان) 5-آزمايشگاه: ????????? وظيفه اصلي آزمايشگاه بخش خاك و آب انجام تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميائي نمونه‌هاي خاك و آب در ارتباط با مطالعات خاكشناسي و ارزيابي اراضي از نظر آبياري بود. به تدريج با گسترش فعاليت بخش خاك و آب، انجام آزمايشات فيزيكي خاك، تجزيه نمونه‌هاي خاك و گياه ازنظر فاكتورهاي موردنظر در مصرف بهينه آب و كود و ساير اهداف كشاورزي پايدار از جمله مسائل مربوط به آلودگي منابع آب و خاك ناشي از فعاليتهاي كشاورزي در اين آزمايشگاه آغاز و گسترش يافته به نحوي كه اين آزمايشگاه به عنوان يكي از كاملترين آزمايشگاهها ركن اصلي در انجام تحقيقات كاربردي بوده و نقش مهمي را در دستاوردهاي تحقيقاتي استان داشته است در طول اين سالها متناسب با پيشرفت تكنولوژي دستگاهي و روشهاي تجزيه فيزيكي و شيمائي اين آزمايشگاه نيز روشهاي تجزيه را تكميل و از دستگاهها و ابزارهاي دقيقتري استفاده نموده است. ????????? اين آزمايشگاه تا قبل از تأسيس آزمايشگاههاي خصوصي وظيفه تجزيه خاك، آب و گياه و انجام توصيه‌هاي كاربردي به كشاورزان و باغداران استان به عهده داشته و نقش مهمي در توسعه كشاورزي استان ايفا نموده است. امروزه نيز همچنان وظيفه تهيه توصيه‌هاي مناسب و آب و كود به عهده اين بخش مي‌باشد، اگرچه از سال 1377 با تأسيس و راه‌اندازي آزمايشگاههاي خصوصي، اين آزمايشگاه فعاليت خود را بيشتر در زمينه تجزيه نمونه‌هاي ارسالي از ايستگاههاي تحقيقاتي، بخشهاي تحقيقاتي و دواير دولتي متمركز نموده است. ????????? از سوي ديگر اين آزمايشگاه با دانشگاه بين‌المللي و اگنيگن و نيز با دانشگاههاي داخل كشور در جهت انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي ?مصوب در پايان‌نامه‌هاي دوره كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دوره دكتري همكاري داشته و دارد. ????????? اين مجموعه از سال 1358 تا كنون بالغ بر 000/954 تجزيه بر روي نمونه‌هاي خاك، آب و گياه انجام داده و جمعاً???????? مورد ?توصيه كودي به كشاورزان، باغداران و گلخانه‌داران ارائه نموده است. درحال حاضر نيز با امكانات و تجهيزات موجود در آن و به كمك كارشناسان و تكنسينهاي مجرب شاغل در آن، تجزيه‌هاي فيزيكي و شيميائي را با دقت بالائي بر روي نمونه‌هاي خاك، آب و گياه انجام مي‌دهد. وظايف: -انجام تجزيه‌هاي شيميائي مورد نياز در خصوص پروژه‌ها، طرحهاي تحقيقاتي و نمونه‌هاي ارسالي از ايستگاههاي تحقيقاتي بخشهاي تحقيقاتي و دواير دولتي -انجام آزمايشات فيزيكي خاك از قبيل دانه‌بندي، مقاومت خاكدانه‌ها، اندازه‌گيري حدود رطوبتي در خاك و …. در خصوص پروژه‌هاي تحقيقاتي ملي و استاني و نيز نمونه‌هاي ساير ارگانهاي دولتي -نظارت بر فعاليت و نتايج تجزيه خاك و آب و گياه بخش خصوصي و ارائه توصيه‌هاي كودي مناسب به منظور افزايش كمي و كيفي عملكرد و جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست -مطالعه و تحقيق در خصوص روشهاي مختلف تجزيه آزمايشگاهي و بهبود روشهاي تجزيه خاك، آب و گياه براساس شرايط استان با توجه به استانداردهاي جهاني -همكاري و هماهنگي با ساير بخشهاي تحقيقاتي در زمينه انجام تحقيقات كاربردي در مزارع، ايستگاهها و گلخانه‌ها -صدور مجوز تأسيس و راه‌اندازي آزمايشگاههاي خصوصي معرفي ايستگاه تحقيقات شوري، زهكشي و اصلاح اراضي رودشت كشور پهناور ما داراي منابع خاك وآب فراواني مي باشد كه بخش قابل توجهي از اين منابع با توجه به وجود محدوديتهايي براي كشت وكار مناسب نبوده و نيازمند اعمال مديريتهاي خاص مي باشد. سطح وسيعي از اراضي و حجم زيادي از منابع آبي موجود كشور به درجات مختلف با مشكل شوري مواجه مي باشد. واضح است كه راه حل اساسي براي اصلاح خاكهاي شور وسديمي ، بهسازي واصلاح اراضي از طريق آبشويي و احتمالاً كاربرد مواد اصلاح كننده است، البته جهت دستيابي به اين امر اولين گام طراحي و احداث شبكه هاي زهكشي مي باشد. همچنين در مورد مديريت و كاربرد آبهاي شور و لب شور راههاي مختلف از جمله اختلاط آب، كاربرد آب غير شور در اول فصل و بكار گيري آبهاي شور و لب شور در مقاطع ديگر فصل رشد گياه، كشت گياهان متحمل به شوري و انتخاب ارقام مقاوم تر نسبت به شوري ??..قابل بررسي است. ?از آنجا كه يكي از مشكلات اساسي در مناطق خشك و نيمه خشك كشور وجود آبهاي نامتعارف و لزوم كاربرد آن در بخش كشاورزي مي ياشد، اعمال مديريت صحيح در جهت كاربرد اين گونه آبها در جهت كشاورزي پايدار از اهميت ويژه اي برخوردار است.? به همين دليل و از آنجا كه استان اصفهان مي تواند مركز اينگونه تحقيقات قرار گيرد، از سال 1359 به همت گروه بررسيهاي خاك و آب اداره خاكشناسي وحاصلخيزي خاك استان اصفهان، مطالعات مقدماتي جهت انتخاب محلي به منظور انجام اينگونه تحقيقات شروع گرديد و در سالهاي 61 و 62 ايستگاه تحقيقات شوري رودشت اصفهان به تأييد مؤسسه تحقيقات خاك و آب رسيد. فعاليت هاي مقدماتي ايستگاه مذبور به شرح ذيل انجام گرديد: 1. تهيه نقشه توپوگرافي ايستگاه 2. حفر 50 عدد چاهك مطالعاتي ولايه شناسي و تعيين بافت لايه هاي خاك تا عمق 6 متري. 3. بررسي تغييرات سطح آب زير زميني در چاهكها در فواصل 10 روز به مدت 18 ماه . 4. بررسي نوسانات و تغييرات ماهيانه كيفيت آب زير زميني در چاهكها. 5. اندازه گيري ضريب آبگذري خاك در چاهكهادر سه نوبت. 6. اندازه گيري نفوذ پذيري خاك در نقاط مختلف ايستگاه. 7. احداث ايستگاه هواشناسي وجمع آوري آمار هواشناسي منطقه. 8. تهيه شناسنامه سابقه كشت و كار و عمليات اصلاحي براي هر يك از قطعات اراضي ايستگاه. 9. حفر پروفيلهاي مطالعاتي در قطعات آزمايشي وتهيه نمونه هاي خاك و انجام اندازه گيري‌هاي فيزيكي وتجزيه‌هاي شيميايي لازم. 10. بررسي تغييرات كيفيت آب رودخانه زاينده رود ( منبع تأمين آب ايستگاه) و زهكش مجاور ايستگاه بطور مستمر. در سال 1364 اجراي طرحهاي تحقيقاتي آغاز شد و تا پايان سال 1380 تعداد 106 ،عنوان طرح تحقيقاتي، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري، همكاري و اجراي طرحهاي ملي و از اين قبيل توسط اين بخش وبخشهاي ديگر مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان انجام گرفته است. راه اندازي و ادامه فعاليت ايستگاه در ساية تلاش وپيگيري آقاي مهندس هوشنگ يزداني رييس وقت بخش تحقيقات خاك وآب و آقايان ذبيح الله سعادتمند، منصور زارعي زياري ، حسنعلي اسماعيلي ، كورش كامجو، محمد علي علامه امكان پذير شده گرديد. مشخصات منطقه رودشت: رودشت و در فاصله حدود 40 تا 130 كيلو متري شرق شهر اصفهان و در دو طرف رودخانه زاينده رود واقع شده است. زاينده رود ، محدوده مزبور را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم نموده است. بيشتر مساحت يكصد هزار هكتاري رودشت ، تراس آبرفتي رودخانه زاينده رود مي باشد كه عمدتاً قسمت پاياب حوضه آبريز زاينده رود را شامل مي گردد و داراي اراضي هموار و حاصلخيز مي باشد و در صورت تأمين منابع آب زراعي ، درصد زيادي از آن داراي توان توليدي نسبتاٌ بالايي مي باشد. آب و هواي منطقه ، گرم و خشك بوده و ميزان بارش بين 60 تا 90 ميليمتر در نوسان مي باشد. رطوبت نسبي كم ( حدود 20 درصد در تير ماه ) و درجه حرارت ( حداكثر ) هوا حدود 37 درجه سانتيگراد در تير ماه مي باشد. خاكهاي منطقه كه برروي تراس آبرفتي قرار دارند ، عمدتآ داراي بافت سنگين و عميق بوده همراه با محدوديت هاي شوري و قليائيت مي باشد كه ميزان اين محدوديت از غرب به شرق افزايش مي يابد به نحوي كه در حوالي ورزنه تا گاوخوني ،‌اراضي را به صورت غير قابل استفاده كشاورزي تبديل نموده اند. براساس مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي رودشت ( فقط 46000 هكتار مطالعه شده ) حدود 20400 هكتار جزو اراضي درجه ?I و II ،2600 هكتار جزء اراضي درجه III ?وIV ?و حدود 22000 هكتار نيز جزو اراضي درجه? V معرفي گرديده است. اراضي درجه V شامل اراضي داراي وضعيت مشكوك و نامشخص مي باشد كه ضرورت دارد با انجام مطالعات بيشتر و دقيق تر ، زمينه عمران و اصلاح اراضي آنها را فراهم نمود. يكي از سريهاي عمده خاك كه در اراضي آلوده به شوري و قليائيت رودشت شناسايي گرديده است، سري زرنديد مي باشد محدوديت شوري و قليائيت در سريهاي خاك و سالهاي مختلف ، داراي نوسانات سالانه و فصلي مي باشد ، لذا استمرار آزمايشات و بررسيها در اينگونه اراضي ضرورت دارد. سطح زير كشت محدوده رودشت در سال 1360 حدود 8000 هكتار بوده كه در حال حاضر به حدود 26000 هكتار افزايش يافته و انتظار ميرود كه اين روند افزايشي با تأمين بيشتر منابع آب با سرعت بيشتري ادامه و گسترش يابد. تاريخچه و موقعيت ايستگاه تحقيقات شوري ، زهكشي و اصلاح اراضي رودشت : از سال 359 و همزمان با شروع مطالعات و اقدامات به‌منظور طراحي و اجراي شبكه هاي زهكشي و آبياري در رودشت، ‌ بررسيهاي مقدماتي و مطالعاتي از طرف اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان، به‌منظور راه اندازي و تأسيس ايستگاه تحقيقات شوري رودشت آغاز گردد. اين ايستگاه ، مهمترين ايستگاه تحقيقات شوري در كشور محسوب مي‌گرديد. و هدف از تأسيس آن ، انجام پژوهش و بررسيهاي لازم در زمينه هاي مختلف اصلاح اراضي شور و سديمي ، زهكشي ، مديريت آبهاي نامطلوب ، تحمل گياهان به شوري و خشكي ، تغذيه گياه و حاصلخيزي خاكها ، نياز آبي نباتات در شرايط شور، بوده است. به نحوي كه با توجه به گسترش اراضي مشابه در سطح استان و كشور، بتوان نتايج بررسيها را در ساير نقاط تعميم داد. مكان گزيني و انتخاب محل ايستگاه مزبور ، براساس بررسي نقشه هاي خاكشناسي و طبقه‌بندي اراضي منطقه ‌و نيز ساير مطالعات و ضوابط مورد نظر ، در محل فعلي ايستگاه در 65 كيلومتري شرق اصفهان و برروي اراضي سري خاك زرنديد( كه جزء اراضي كلاس V طبقه بندي اراضي براي آبياري بوده و داراي محدوديت زياد شوري و قليائيت مي باشد) ، صورت گرفته است. مساحت اوليه ايستگاه در سال 1361 قريب به 50 هكتار بوده و بعدها در سال 1366 و بنابر ضرورتهاي فني و نياز به گسترش فعاليتهاي ايستگاهي در سالهاي آتي 110 هكتار ديگر در غرب ايستگاه به اراضي فوق اضافه گرديد. بنابر اين در حال حاضر مساحت ايستگاه حدود 160 هكتار مي باشد. بررسي و تحليل طرحهاي تحقيقاتي : ???? از بدو فعاليت هاي پژوهشي در ايستگاه مزبور تا كنون تعداد 240 عنوان طرح تحقيقاتي انجام شده كه هر كدام ممكن است بين يك تا 7 سال به مورد اجرا قرار گرفته باشد . در اين قسمت تعداد طرحهاي اجرا شده برحسب مدت (سال) بخش تحقيقاتي، مجري طرح ،‌ موضوعات مورد بررسي و نوع گياه و ? مورد بررسي قرار گرفته است. الف – طرحهاي تحقيقاتي به تفكيك ?سال و بخش در ابتدا و از سالهاي 1364 و به لحاظ آنكه تجهيز و پي‌گيري امور زير بنايي ايستگاه به‌عهده بخش تحقيقات خاك و آب بود، فعاليتهاي پژوهشي نيز در ايستگاه ، منحصراً توسط بخش مزبور انجام گرفت . بتدريج و از سال 1371 به بعد ساير بخش هاي تحقيقاتي مركز نيز ، برخي طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با مسايل شوري را در ايستگاه به اجرا در آوردند. بر اين اساس ، مجموع طرحهاي اجرا شده در ايستگاه رودشت از سال 1364 تا 1384 ، 240 مورد مي باشد كه به دو بخش طرحهاي مستقل و مشترك تقسيم مي‌گردند. طرحهاي مستقل بخش‌ها ، 180 طرح و طرحهاي مشترك 60 طرح مي‌باشد. بخش تحقيقات خاك و آب با 135 طرح مستقل، بالاترين آمار و بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر با 12 مورد ، بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي با 6 مورد و‌ بالاخره بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند با 1 طرح در رديف‌هاي بعد قرار مي‌گيرند. مشروح اين موارد در جدول 1 منعكس مي باشد. جدول 19: تعداد طرح تحقيقاتي اجرا شده به سال در سه دوره زماني سال تعداد كل طرح در دوره زماني خاك و آب اصلاح و تهيه نهال و بذر اصلاح و تهيه بذر چغندر قند فني و مهندسي كشاورزي مستقل مشترك مستقل مشترك مستقل مشترك مستقل مشترك 70-1364 48 47 ?a1 – 1a – – – – 75-1371 62 46 ?a3 8 c 1a- ?3 – – 4 C1 80-1376 92 42 d 2b? 9-a 31 ? 4 c1-a 31 1 ?b9 2 ?c1- d 2 ?a – طرح مشترك بخش تحقيقات خاك و آب و بخش اصلاح و تهيه نهال وبذر ?-bطرح مشترك بخش تحقيقات خاك و آب و بخش اصلاح و تهيه بذر چغندر قند c- طرح مشترك بخش تحقيقات فني و مهندسي و بخش اصلاح و تهيه نهال وبذر d- طرح مشترك بخش تحقيقات فني و مهندسي و بخش تحقيقات خاك و آب همانطور كه مشاهده مي گردد. اكثر طرحهاي تحقيقاتي توسط بخش خاك و آب اجرا شده است. تعداد طرحهاي تحقيقاتي در دوره زماني هفت ساله اول (1370-1364) ، 48 طرح، در دوره زماني پنج ساله دوم (1375-1371) ، 62 طرح،در دوره زماني چهار ساله سوم? (1380-1376) ، 92 طرح، انجام شده است. لازم به ذكر است كه در اين بخش هر طرح تحقيقاتي در هر سال كه در ايستگاه اجراء شده است يك طرح منظور شد وتجزيه و تحليل اين قسمت شامل تعداد عنوان طرح تحقيقاتي نمي گردد. ب – بررسي طرحها از نظر نوع فعاليت تحقيقاتي كليه طرحهاي اجرا شده براساس زمينه و نوع فعاليت تحقيقاتي آنها و واژه هاي كليدي مربوطه در 6 گروه دسته بندي شدند. زمينه هاي تحقيقاتي به ترتيب از بيشترين موارد اجرا شده به شرح زير بوده اند: كيفيت آب ، تحمل به شوري ارقام و مديريت كاربرد آبهاي شور، حاصلخيزي ، تغذيه گياه و مواد آلي ، زهكشي ، اصلاح اراضي و آبشويي و ? ?????? جدول 20: ?دسته بندي طرحهاي تحقيقاتي براساس نوع فعاليت گروه واژه هاي كليدي تعداد مورد در طرحهاي انجام شده الف كيفيت آب، تحمل به شوري ارقام ،‌مديريت كاربرد آبهاي شور 103 ب زهكشي و اصلاح اراضي و آبشويي 18 ج حاصلخيزي ، تغذيه گياهي و مواد آلي 17 د سيستمهاي آبياري (‌قطره اي ، باراني ) 15 ه مطالعات خاكشناسي و خصوصيات خاك 5 و به زراعي 1 ج – بررسي عنوان طرحها از نظر نوع گياه از مجموع106 طرح تحقيقاتي ، تعداد 100 طرح تحقيقاتي برروي محصولات مختلف به گرديده است. براساس جدول مذكور ، گياهان? مورد مطالعه در 6 گروه عمده شامل غلات ( گندم و جو) ، گياهان شرح جدول 3 اجراء صنعتي ( چغندر قند و پنبه ) ، گياهان علوفه اي (يونجه ، ذرت ، سورگوم) ، صيفي جات و سبزيجات ، گياهان دارويي و 1 گروه متفرقه شامل طرحهاي اصلاح زهكشي وخاكشناسي دسته بندي گرديدند . غلات با 54 طرح و پس از آن گياهان صنعتي با 24 طرح بيشترين تعداد عنوان طرح را به خود اختصاص دادند. جدول 21: بررسي طرحها بر اساس نوع گياه و محصول گروه گياه تعداد طرح 1 غلات (گندم و جو ) 54 2 علوفه ( يونجه – ذرت – سورگوم ) 14 3 دانه هاي روغني ( آفتابگردان – كلزا) 2 4 گياهان صنعتي ( چغندر قند ? پنبه ) 24 5 سبزيجات و صيفي جات ( تربچه ? پياز- گوجه فرنگي وگرمك) 5 6 گياهان دارويي 1 7 متفرقه ( اصلاح اراضي، زهكشي ، خاكشناسي و ?.) 17 ?بررسي مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه علي رغم پژوهشهاي انجام شده لازم است طرحهاي تحقيقاتي برروي دانه هاي روغني ، سبزيجات ، صيفي جات ، گياهان دارويي و همچنين برخي از درختان مثمر و غير مثمر توسعه يابد. بدون شك ايستگاه تحقيقات شوري رودشت ، بخوبي مي تواند به عنوان نماينده مناطق گرم و خشك كشور در سطح ملي ، پاسخگوي بسياري از مشكلات مربوط به كشت و آبياري در سطح استان و استانهاي مشابه باشد. برنامه هاي آينده بخش: حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه:? مطالعه و ارايه بهترين فرمول كودهاي ماكرو و ميكرو براي سبزيجات و صيفي جات در راستاي حفظ محيط زيست و مديريت پايدار كشاورزي بهينه نمودن مصرف كود در گياهان گلخانه اي، سبزيحات و صيفي جات مطالعه در مورد چگونگي برگشت مستقيم باقيمانده هاي گياهي به خاك در راستاي افزايش مواد آلي خاك. تهيه نقشه حاصلخيزي خاك استان. تعيين واكنش ارقام مختلف گياهان زراعي به مصرف مواد غذايي اصلي ومواد غذايي كم مصرف ( مانند روي ، آهن ، پتاسيم وغيره). نقش تغذيه متعادل در افزايش مقاومت گياهان در برابر آفات و بيماريها. تعيين حد بحراني عناصر غذايي ماكرو ( اصلي) و ميكرو ( ريز مغذيها) با توجه به سريهاي خاك در مناطق مختلف استان. بررسي ومطالعه راههاي افزايش راندمان مصرف كودهاي ماكرو و ميكرو. آبياري وفيزيك خاك : 1. بررسي تأثير خصوصيات فيزيكي خاك بر? عملكرد محصولات مختلف زراعي وباغي 2. تعيين نياز آبي وحساسيت در ختان ميوه استان به كمبود آب در مراحل مختلف رشد 3. بررسي اثر? مواد آلي ومواد نگهدارنده آب ( سوپر جاذب) بر روي خصوصيات فيزيكي وقابليت نگهداري آب در خاك. 4. بررسي اثر عمليات زراعي در كاهش تبخير از سطح خاك. 5. ارزيابي وتكميل مطالعات مربوط به نياز آبي گياهان زراعي وباغي در سطح استان. 6. تعيين كارآيي مصرف آب (WUE ) و افزايش آن در اراضي زراعي وباغي استان اصلاح خاك و مديريت پايدار اراضي: مطالعه تأثير مصرف كودهاي شيميايي بر روي منابع آب و اراضي تعيين آلودگي منابع آب و اراضي به عناصر سنگين ومضر و ارايه حدود بحراني اين عناصر. تعيين تحمل ارقام گياهان عمده زراعي به شوري و يونهاي ويژه در آب آبياري. بررسي روشهاي افزايش مقاومت گياهان نسبت به شوري طبقه بندي كيفيت آبها از نقطه نظر كشاورزي در استان مطالعه و بررسي در مورد بكار گيري روشهاي بهبود كيفيت آب آبياري. بررسي تحمل به شوري برخي از گياهان باغي و درختچه اي مصرف بهينه آب وكود در شرايط شور تعيين شاخص هاي پايدار در بهره وري از خاكها بررسي اثرات باقيمانده عناصر غذايي در خاك ، گياه ومحيط زيست. تعيين تحمل ارقام مختلف صيفي جات و سبزيحات نسبت به شوري. بررسي تأثير آب شور برروي گياهان زراعي وصفي جات روشهاي آبياري تحت فشار . مطالعه بر روي باكتريهاي اكسيد كننده گوگرد بررسي تأثير شوري بر ويژگيهاي ميكروبيولوژيكي خاك. تحقيقات بيولوژي خاك: در راستاي سياستهاي مؤسسه خاك وآب مطالعات مربوط به موارد ذيل? مد نظر مي باشد. ?توليد انواع ريز جانوران تثبيت كننده ازت استفاده مطلوب از فرآيند تثبيت بيولوژيكي ازت براي تأمين نياز ازته گياهان زراعي استفاده از ريز جانداران مفيد ( كودهاي ميكروبي فسفاته) براي تأمين فسفر مورد نياز گياه. استفاده از ريز جانداران سيلكاتي براي تأمين پتاسيم مورد نياز گياه استفاده از ريزجانداران توليد كننده هورمون براي افزايش عملكرد محصولات كشاورزي . خاكشناسي: 1. انجام مطالعات همبستگي خاكهاي استان 1. به هنگام كردن اطلاعات گذشته خاكشناسي 2. ارزيابي و تعيين پتانسيل توليد اراضي براي محصولات زراعي و باغي استان 3. ايجاد وتجهيز پايگاه اطلاعات جغرافيايي با امكانات سخت افزار ونرم افزار 4. ارزيابي تناسب اراضي. 5. ايجاد بانك اطلاعاتي خاك، آب و اقليم به منظور تجزيه وتحليل داده هاي مورد نياز. 6. مينرالوژي خاكها و بررسي تخليه آنها از پتاسيم. 7. تعيين و شناسايي وبه نقشه در آوردن خاكهاي شور ، گچي ، آهكي وطبقه بندي آنها. 8. بــــررسي وضعيت تغيير كــاربري اراضي مستعد كشاورزي در واحدهاي هيدرولوژيك حوضه آبريز زاينده‌رود. 9. تعيين مناطق ممنوعه جهت توسعه شهري ، صنعتي واز اين قبيل در سطح استان تعداد بازديد کنندگان : 183 Copyright. 2005 Icrasn.ir , All rights reserved

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: