ابطحي جواد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود ( 65780 هكتار)‌ اسدي – رحماني مجتبي يحيي آبادي كاهش مصرف كودهاي ازتي از طريق افزايش پتانسيل تثبيت بيولوژيك ازت در مناطق كشت لوبيا اشراقي ايرج طرح تأثير كودهاي ازته و فسفره برروي عملكرد محصول سيب زميني اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم تابستانه اشراقي ايرج طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه انصاري پور ابراهيم بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاس روي محصول و عيار چغندر قند انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته دمبرگ چغندر قند با ميزان محصول و عيار انصاري پور ابراهيم رابطه ازت نيتراته و برگ چغندر قند با عيار و ميزان محصول انصاري پور ابراهيم طرح تعيين رابطه ميزان ازت نيتراته دمبرگ چغندرقند در طول فصل باميزان محصول و درصد قند انصاري پور ابراهيم مقايسه روشهاي اندازه گيري ظرفيت كاتيونهاي تبادل و سديم قابل تبادلي خاك انصاري پور ابراهيم نقش آهن در افزايش با ردهي محصولات مختلف زراعي و روش شناخت كلاتها از تركيبا ت غير كلاته ايراني پور رامين بررسي اثرات مصرف دو نوع كود پتاسه بر عملكرد محصولات زراعي ( ذرت علوفه اي ) و تغييرات كلردر خاك و گياه ايراني پور رامين بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد پتانسيل گندم در مزارع زارعين ايراني پور رامين تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول ذرت ايزد پناه بيژن مطالعا ت خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( نيمه تفصيلي ) منطقه رودشت ايزد پناه بيژن مطالعات تفصيلي خاكشناسي طبقه بندي اراضي منطقه رودشت باقري محمد رضا بررسي امكان محلولپاشي توام كودهاي ريز مغذي و سموم علف كش آفت كش ) روي محصول گندم بختياري گودرز تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز پياز بختياري گودرز تعيين ميزان مواد غذايي مورد نياز برنج بختياري گودرز تعيين ميزان مواد غذايي مورد نياز گندم بختياري گودرز مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند بختياري گودرز مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت اول ( 7400 هكتار) پناهي خدابخش بررسي اثرات كاربرد عناصر فسفر ريز مغذي ها بر عوامل كمي و كيفي بذر و علوفه توليدي يونجه ( دو رقم ) پناهي خدابخش بررسي ايزوترم هاي جذب و رها شدني فسفر و پتاسيم در سريهاي مختلف خاكهاي اصفهان پناهي خدابخش تأثير رژيمهاي مختلف كودي و آبياري بر عملكرد دو رقم سيب زميني پناهي خدابخش تأثير محدوديت آبياري بر عوامل كمي و كيفي ارقام تجارتي سيب در مرحله ابتدايي رشد تومانيان نور آير بررسي مشخصات مرفولوژيكي ، شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي شاخص ايران ( شيتهاي بم ، كرمان ، رفسنجان، سيرجان ) تومانيان نور آير تعيين تناسب اراضي و پتانسيل توليد براي گندم در مناطق شور ايران تومانيان نور آير منشاگچ در منطقه شمال غربي استان اصفهان تومانيان نور آير ميكرومرفولوژي خاكهاي گچي منطقه شمال غربي استان اصفهان حاجوي علي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اوشيان (8645 هكتار) حقيقت اسماعيل بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري بر روي گياه خيار به روش قطره اي حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز انار حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز بادام حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز سيب سميرم حقيقت اسماعيل تعيين آب مورد نياز مو ( انگور) حقيقت اسماعيل تعيين تبخير و تعرق پتانسيل كلزا در شرايط استاندارد ( به روش لايسيمتري) حقيقت اسماعيل تعيين دور و عمق آبياري در زراعت كلزا خليفه صادقي تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام جو خليفه صادقي تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم خليفه صادقي تعيين ميزان آب آبياري و كود شيميايي مورد نياز ارقام اسپرس خليفه صادقي تعيين ميزان آب آبياري و كود شيميايي مورد نياز ارقام يونجه خليفه صادقي تعيين نياز غذايي گندم اميد درخشنده پورعباس آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد- روشن – آزادي – بزوستاياو كرج يك درخشنده پورعباس استفاده از حد بحراني نيترات پاي بوته سيب زميني بمنظور كاهش مصرف كودهاي ازته درخشنده پورعباس بررسي اثر مقادير مختلف فسفر برروي ارقام پنبه درخشنده پورعباس بررسي اثر نشاء كاري روي چغندرقند (پيش طرح ) درخشنده پورعباس بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست ) بر عملكرد و خواص فيزيكو شيميايي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند درخشنده پورعباس بررسي اثرات كمپوست و گوگرد در افزايش عملكرد گندم درخشنده پورعباس بررسي تأثير عناصر غذايي اصلي و فرعي برروي محصولات زراعي در كرتهاي دائم در تناوب چغندر قند ، گندم و ذرت درخشنده پورعباس بررسي و تعيين اثر فسفر باقيمانده موجود در خاك روي محصولات چغندر قند و گندم درخشنده پورعباس بررسي و تعيين ميزان كودهاي ازته و فسفره رقم اميد درخشنده پورعباس تعيين اثر متقابل آب و كود روي محصول پياز درخشنده پورعباس تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر برروي پنج رقم گندم درخشنده پورعباس تعيين مناسبترين زمان كاشت و ميزان بذر برروي چهارواريته جو درخشنده پورعباس تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم برروي محصول گندم درخشنده پورعباس تعيين نيازغذايي سيب زميني به كودهاي فسفره ازته و پتاسه درخشنده پورعباس طرح بررسي و تعيين نياز غذايي دو واريته جو درخشنده پورعباس طرح تأثير كود ازته برروي محصول پياز درخشنده پورعباس طرح تأثير مقادير مختلف كود ازته در عملكرد كمي و كيفي گندم زمستانه درخشنده پورعباس كاليبراسيون آزمون خاك بمنظور توصيه كود فسفره در زراعت گندم درخشنده پورعباس كنترل فرمولهاي كودي روي گندم در مزارع زارعين درخشنده پورعباس مقايسه اثرات كلات آهن داخلي باسكوسترن 138 در معالجه كلروز آهن درختان ميوه درخشنده‌پور- پناهي- بلالي تغييرات زماني غلظت عناصر غذايي در قسمتهاي مختلف گياه گندم ( الگوي جذب) ‌درخشنده‌پورعباس- سعيد رومي زاده بررسي نقطه بحراني فسفروپتاسيم برروي محصول سيب‌زميني دشتي زاده محمد نتايج بررسيهاي مربوط به استفاده از پوشش پلاستيك ( پيش رس كردن خيار) دهقاني محسن استفاده از تكنولوژي مغناطيسي جهت استفاده بهينه از منابع آب و افزايش رشد گياهان دهقاني محسن بررسي تأثير رژيم هاي مختلف كاشت بر مقدار آب مصرفي پنبه( كاشت مستقيم و نشاء كاري ) دهقاني محسن تأثير رژيم هاي آبياري بر عملكرد محصول يونجه و راندمان مصرف آب رحماني حميد رضا استفاده بهينه از پسابهاي صنعتي در كشاورزي رحماني حميد رضا بررسي‌وضعيت نيترات در‌خاك‌و‌‌گياه اراضي‌كشاورزي‌براآن اصفهان رضايي مصلح الدين اثر رژيم آبياري وتراكم گياه بر عملكرد دو رقم پنبه رضايي مصلح الدين اثر متقابل آب وكود ازته برروي عملكرد پنبه رضايي مصلح الدين بررسي دور و ميزان آب آبياري پنبه رضايي مصلح الدين بررسي دورو ميزان آب آبياري پنبه به روش كسر رطوبتي خاك رضايي مصلح الدين بررسي شاخص هاي مختلف پايداري خاكدانه و اثر بافت خاك و نوع و مقدار مواد آلي بر آنها رضايي مصلح الدين تعيين آب مصرفي پتانسيل سيب زميني به روش لايسيمتري رضايي مصلح الدين تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه يونجه به روش لايسيمتري رضايي مصلح الدين غربال كالتيوارهاي جديد چغندر قند تحت تنش شوري در گلخانه ومزرعه رنجي ذبيح اله – محمدفيضي– حميد رضا ابراهيميان تهيه رقم چغندر قند هيبريد متحمل به شوري به روش گزينش دوره اي نيمه فاميلي رومي زاده سعيد استفاده از حد بحراني نيترات در پاي بوته هاي محصول سيب زميني به منظور مصرف كودهاي ازته رومي زاده سعيد بررسي اثرات گوگرد و قابليت جذب عناصر كم مصرف روي درختان سيب با و بدون مصرف كود دامي رومي زاده سعيد تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم برروي محصول سيب زميني رييسي فرهود تأثير رژيمهاي آبياري و تاريخ برداشت روي خواص كمي و كيفي ارقام كوزيما و مورن رييسي فرهود تأثير رژيمهاي آبياري و مقادير مختلف ازت برروي كيفيت و كميت چغندر قند رييسي فرهود تأثير مقادير ازت و فسفر و پتاسيم در كميت سيب زميني رقم كوزيما رييسي فرهود تعيين آب مصرفي چغندر قند و تأثير تقليل آبياري آخر فصل رشد بر عملكرد قند رييسي فرهود تعيين آب مصرفي سيب زميني رييسي فرهود تعيين رابطه توليد و مقدار آب در گندم روشن رييسي فرهود تعيين مقاومت گندم قدس و روشن به محدوديت و تنش آبي رييسي فرهود كنترل فرمولهاي كودي روي سيب زميني در مزارع زارعين رييسي فرهود مقايسه اثرات كودهاي آلي آهن دار زارعي بررسي اثرات مصرف كود آلي كمپوست و ازت برروي محصول چغندر قند و گندم و خواص خاكها زارعي علي محمد آ زمايشات كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده روي ذرت اصفهان زارعي علي محمد اثرات كمپوست در تناوب گندم و چغندر قند زارعي علي محمد آزمايشات اثر كودهاي آلي و شيميايي روي محصولات ذرت و پياز زارعي علي محمد استفاده از نتايج تجزيه بافت و برگ گياهان براي تعيين كميود عناصر غذايي ( ترجمه) زارعي علي محمد بررسي اثر مواد اصلاح كننده توام با كشت يونجه در تغييرات فيزيكو شيميايي خاك زارعي علي محمد بررسي اثرات ازت و پتاسيم روي گندم نويد زارعي علي محمد بررسي اثرات كود كمپوست در تناوب چغندر قند و گندم زارعي علي محمد بررسي نياز غذايي ارقام گندم عدل و آزادي در اصفهان زارعي علي محمد بررسي و تعيين نياز غذايي واريته هاي عدل ، روشن و آزادي زارعي علي محمد بررسي و كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده برروي ذرت اصفهان زارعي علي محمد تعيين اثرات كود شيميايي و كود آلي ( فاضلاب شهري) روي پياز زارعي علي محمد تعيين اثر پتاسيم و ازت و فسفر روي ارقام گندم عدل و آزادي زارعي علي محمد تعيين اثر مقاديرمختلف بذر و كود شيميايي و زمان كاشت برروي گندم روشن زارعي علي محمد تعيين رابطه بين زمان كاشت و ميزان كاشت و ميزان بذر و كود برروي گندم زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو ريحان و والفجر زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو والفجر و ريحان زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي خاك در مزارع گندم 11 زارعي علي محمد تعيين نياز غذايي واريته هاي مختلف ذرت زارعي علي محمد تهيه نقشه حاصلخيزي خاك اراضي كشاورزي استان اصفهان زارعي علي محمد تهيه نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاههاي تحقيقاتي زارعي علي محمد طرح بررسي تراكم بوته ها در واحد سطح برروي چغندر قند زارعي علي محمد طرح تأثير كود شيميايي و آلي برروي محصول پياز زارعي علي محمد طرح تأثير كود شيميايي و آلي برروي محصول سيب زميني زارعي علي محمد طرح تأثير كودهاي معدني برروي سه واريته ذرت زارعي علي محمد طرح تعيين اثر شخم و ديسك و مقادير كودهاي شيميايي روي گندم زارعي علي محمد طرح تعيين نياز غذايي ارقام مختلف ذرت علوفه اي ( سه رقم جديد) زارعي علي محمد كنترل فرمولهاي كودي برروي محصول ذرت علوفه اي زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم – قدس گراس اميد و روشن( تحقيقي – ترويجي ) زارعي علي محمد مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره روي ارقام گندم اصفهان زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي آلي و شيميايي برروي محصول پياز و ذرت اصفهان زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات سويا در مازندران زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات عمده زراعي استان فارس ( گندم ، چغندر قند ، پنبه) زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم ، پنبه ، كنف مازندران زارعي علي محمد نتايج ازمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم و چغندرقند در شيراز زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي محصولات گندم وپنبه در مازندران زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي ذرت دانه اي اصفهان زارعي علي محمد نتايج آزمايشات كودي شيميايي برروي گندم و جو اصفهان زارعي علي محمد نتايج توصيه كودي براساس تجزيه خاك در طرح محوري گندم زارعي علي محمد نتايج مصرف كود آلي كمپوست زباله شهري در تناوب گندم و چغندر قند زارعي علي محمد نقش عوامل مؤثر در فرسايش خاك و تأثير مصرف مواد آلي در زراعت زارعي علي محمد نكاتي چند در زمينه كمپوست زباله شهري زنگنه سيما مجتبي يحيي آبادي بررسي ميكوريزاي و زيكولار – آربوسكولار مزارع سيب زميني مبتلا به كمبود روي در شهركرد ساعدي محمود بررسي تأثير تقسيط ازت برروي عملكرد و ارتفاع بوته برنج لاين 7 ساعدي محمود بررسي تعيين نياز غذايي برنج (رقم چمپامحلي ) در اراضي شاليكاري اصفهان ساعدي محمود بررسي مصرف مقادير مختلف مواد آلي – ازت – فسفر در خزانه برنج ساعدي محمود بررسي و ارزيابي مقاومت به خشكي در محصولات خانواده كدوييان ساعدي محمود تعيين نياز غذايي گندم براساس مواد غذايي خاك در مزارع گندم ساعدي محمود طرح بررسي شرايط آب و خاك در مناطق برنجكاري اصفهان ساعدي محمود كاليبراسيون فسفر برروي گندم ( قدس – آزادي ) در مزارع زارعين ساعدي محمود كنترل و توصيه كود فسفره براساس تجزيه خاك روي گندم در مزارع زارعين سبط روضاتي محمود آزمايش تأثير مقادير مختلف آب برروي تأثير پذيري گندم روشن نسبت به مقادير ازت سبط روضاتي محمود بررسي اثرارتفاع آب آبياري و كشت داخل كيسه پلاستيك درجلوگيري ازحركت وتجمع املاح درطوقه ريشه خربزه سبط روضاتي محمود بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميايي وسريهاي خاك در زراعت چغندرقند استان اصفهان سبط روضاتي محمود بررسي تأثير كيفيت آب آبياري در ميزان توليد محصول و حساسيت گياه به شوري سبط روضاتي محمود بررسي تأثير كيفيت آب آبياري در تغييرات شوري خاك سبط روضاتي محمود تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز پنبه سبط روضاتي محمود تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز خربزه سبط روضاتي محمود تعيين رابطه مقادير متفاوت شستشو كود با بيماري بوته ميري خربزه سبط روضاتي محمود جلوگيري از تجمع نمك در خاك با شستشوهاي مختلف سبط روضاتي محمود طرح كاليبراسيون فسفر برروي چغندر قند سبط روضاتي محمود طرح اثر باقيمانده كود كمپوست برروي محصول پياز سبط روضاتي محمود طرح بررسي اثر آبياري در مراحل مختلف رشد برروي گندم سبط روضاتي محمود طرح بهبود تغذيه آهن در گياه از طريق مصرف گوگرد سبط روضاتي محمود طرح زمان مصرف فسفر برروي چغندر قند سبط روضاتي محمود طرح سنجش مقادير مواد غذايي برروي گندم در گلپايگان سبط روضاتي محمود طرح كاليبراسيون فسفر برروي گندم سبط روضاتي محمود كشت خربزه با استفاده از سرپوش و بدون سرپوش پلاستيكي بمنظور پيش رس كردن سبط روضاتي محمود مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي پروژه گلپايگان قسمت دوم ( 3560 هكتار) ستار – خدابخش پناهي بررسي تأثير آب و كود در سيستم آبياري تحت فشار قطره اي و سطحي ستارمصطفي اثر روشهاي مختلف آبشويي در تعادل املاح خاك ستارمصطفي اصول آبياري از انتشارات بخش خاكشناسي و حاصلخيزي خاك ستارمصطفي امكانات بهره برداري از منابع آب و خاك بمنظور توسعه كشاورزي ستارمصطفي برآورد ضريب مانينگ در شرايط مختلف هيدروليكي در آبياري فارو ستارمصطفي بررسي تأثير آبشويي در تغييرات و تعادل نمك در خاك ستارمصطفي بررسي طرح منطقه اي كردن كشت در استان اصفهان ستارمصطفي بررسيهاي فيزيك خاك ( مطالعات مقدماتي بمنظور اجراي پروژه زهكشي دشت شمال گلپايگان ) ستارمصطفي تأثير دور آبياري باراني بر عملكرد يونجه ستارمصطفي تأثير رژيمهاي آبياري بر‌عملكرد محصول‌و‌راندمان مصرف آب‌يونجه ستارمصطفي تأثير شدت جريانهاي مختلف در راندمان آبياري ذرت به روش فارو ستارمصطفي تحقيق در آبشويي خاكهاي شور و قليايي گلپايگان ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل جو به روش لايسيمتري ستارمصطفي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم (M-70-12 (مهدوي) ستارمصطفي تعيين اثرات متقابل مقادير مختلف آب و كود تعيين بهترين ورايته ذرت از نظر مقاومت به كم آبي يا توليد و عملكرد بيشتر دانه و علوفه ستارمصطفي تعيين دبي مناسب در شيبهاي مختلف مزرعه در آبياري ذرت ستارمصطفي تعيين رابطه بين تبخير و آب مصرفي چغندر قند ستارمصطفي تعيين رابطه توليد دانه ذرت با آب آبياري ستارمصطفي تعيين روند تغييرات و كيفيت شيميايي زه آبها در اراضي دشت شمال گلپايگان ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل جو به روش لايسيمتري ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گندم ستارمصطفي تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع ستارمصطفي تناوب آب و خاك و گياه براي كاربرد آبياري قطره اي ستارمصطفي تهيه مدل و برنامه كامپيوتري در طراحي آبياريهاي سطحي ستارمصطفي خصوصيات هيدروليكي خاكهاي Fluventic Camborthids ستارمصطفي راهنماي آبياري سطحي در استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري ستارمصطفي طرح احياء و توسعه كشاورزي دشت خان ميرزا از منطقه چهارمحال بختياري ستارمصطفي طرح تأثير انيدريد سولفورو در بهبود كيفيت شيميايي آبها روي چغندر قند ستارمصطفي طرح تأثير مشتقات گوگرد در اصلاح اراضي شور و قليايي و بررسي اثر ثانويه آنها ستارمصطفي طرح زهكشي و احياء اراضي دشت جونقان – چهار محال بختياري ستارمصطفي كاربرد مواد اصلاح كننده در اصلاح اراضي شور و قليايي ستارمصطفي گزارش مقدماتي طرحهاي زود بازده و اشتغال زاي منطقه چهار محال بختياري ستارمصطفي گزارش بررسي مقدماتي مسايل خاك و آب و امكان زهكشي منطقه رودشت اصفهان ستارمصطفي مدل تلفيقي برآورد حجمي سيلاب در حوزه هاي فلات مركزي ايران ستارمصطفي مديريت آب در روش آبياري سطحي در مزرعه ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري ذرت به روش فارو ستارمصطفي مديريت صحيح آب در آبياري گندم به روش نواري سعادتمند غلامرضا بررسي مشخصات مرفولوژيكي ، فيزيكي ، شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي شاخص ايران ( مناطق طبس آبدوغي- معدن چاه سرب و زابل) سعادتمند غلامرضا تهيه بانك اطلاعات مكاندار حاصلخيزي خاك در كشور سعادتمند غلامرضا مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (تودشك و الله آباد) سعادتمند غلامرضا مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان منطقه كوهپايه (قهي – سگزي – زفره ) سعادتمند غلامرضا مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي واقع در شرق اصفهان (ورطون ، قهوج) سعادتمند غلامرضا مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه قلعه عبداله از توابع شهرستان اصفهان سعادتمند غلامرضا مطالعه نيمه تفصيلي ارزيابي كيفي تناسب اراضي محصولات استان اصفهان زراعي در منطقه فريدن سيفي بناب سيروس اثر علف كشها و تأثير پذيري چغندر قند به كودهاي شيميايي سيفي بناب سيروس بررسي تأثير كودهاي شيميايي در سري‌هاي مختلف خاك روي چغندر قند سيفي بناب سيروس تعيين مناسبترين تاريخ كاشت و برداشت و مقادير كودهاي شيميايي برروي محصول چغندر قند سيفي بناب سيروس طرح تقسيط ازت برروي گندم سيفي بناب سيروس طرح روش مصرف كود برروي چغندر قند سيفي بناب سيروس طرح مقايسه كشت نم كار و خشكه كار برروي چغندر قند سيفي بناب سيروس نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميايي شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم اميد در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم سرداري در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (بادي ) در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (زردنك) در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي اثرات كودهاي شيميايي برروي گندم محلي (سرخه) در شرايط ديم شكوهي مسعود بررسي و تعيين قدرت توليدي ديمزارهاي منطقه ( گندم ديم ) شكوهي مسعود تعيين مقدار و نوع بذر گندم ديم شكوهي مسعود طرح بررسي اثرات كودهاي شيميايي در ديمزارها شكوهي مسعود طرح تعيين حبوبات و نباتات مرتعي مناسب ديم شكوهي مسعود طرح تعيين قدرت توليدي ديمزار ها در شرايط زارع و كنترل شده شكوهي مسعود كنترل آبكندها و احداث آبراهه ها شكوهي مسعود گزارش فعاليتها و نتايج تحقيقات گروه حفاظت خاك و آب اصفهان شهابي علي اصغر بررسي اثر محلولپاشي ازت به همراه سم فنيتريتون بر پروتيين دانه گندم شهابي علي اصغر بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد پياز شهابي علي اصغر بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و خصوصيات كيفي سيب قرمز سميرم شهابي علي اصغر بررسي تأثير توأم عناصر غذايي ميكرو و ماكرو بر عملكرد ذرت شهابي علي اصغر بررسي تأثير محلولپاشي كلسيم روي سفتي گوشت ميوه در سيب قرمز لبناني شهابي علي اصغر بررسي تأثير منابع مختلف كود ازته در عملكرد ذرت شهابي علي اصغر بررسي و مقايسه اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و كيفيت چغندر قند شهابي علي اصغر تعيين معيارهاي كيفي ميوه هاي صادراتي با مصرف بهينه كود و آب در كشور شهابي علي اصغر تعيين مناسبترين رقم مقاوم كلزا و نسبت به شوري آب و آبياري شهابي علي اصغر شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي و بهينه سازي مصرف كود در باغات سميرم شيخ زين الدين مطالعات اجمالي در باره منابع اراضي منطقه زرد كوه بختياري (29300 هكتار) صانعي فريدون تعيين بهترين ميزان مواد غذايي اصلي مورد نياز سيب زميني صانعي فريدون تعيين بهترين ميزان مواد غذايي مورد نياز چغندرقند صلحي محمود بررسي اثرات بر در عملكرد كمي و كيفي چغندر قند صلحي محمود بررسي توازن ( بالانس ) پتاسيم در خاكهاي زير كشت برنج صلحي محمود بررسي توازن ( بالانس ) پتاسيم در خاكهاي زير كشت گندم صلحي محمود تعيين مناسبترين كود ازته و بيلان عناصر غذايي در لايسيمتر در خاكهاي شور و سديمي رودشت براي زراعتهاي معمول منطقه ( گندم ، ذرت ، چغندر قند جو ) صمدي مجيد مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه اصفهان (1120 هكتار) عسگري مجيد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه نيوان نار گلپايگان عقدايي مينا اثر رژيم هاي آبياري و اندازه پياز مادري بر كميت و كيفيت بذر پياز رقم گراس ارلي گرانو عقدايي مينا اثر متقابل آب و كود برروي ذرت رقم 704 عقدايي مينا استفاده از نتايج تجزيه بافت و برگ گياهان براي تعيين كمبود عناصر غذايي ( ترجمه) عقدايي مينا بررسي آبشويي نيترات از منابع كودهاي اوره و Scu با دو برنامه آبياري و با استفاده از لايسيمتر عقدايي مينا بررسي اثر مواد آلي بر كاهش مصرف آب گياهان زراعي با ( تناوب گندم و پياز ) عقدايي مينا بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني بر خواص كمي و كيفي چغندر قند عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل پياز به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه پنبه به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه يونجه به روش لايسيمتري عقدايي مينا تعيين اثر متقابل كودهاي شيميايي و آب برروي ارقام جو عقدايي مينا تعيين اثر متقابل مقادير مختلف كودهاي شيميايي و آب آبياري روي ارقام مختلف جو عقدايي مينا تعيين تأثير متقابل آب و كود برروي عملكرد سه واريته ذرت عقدايي مينا رابطه متقابل آب و كود برروي چغندر قند عقدايي مينا روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنماييهاي كودي استان اصفهان (ترجمه) عقدايي مينا طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي عقدايي مينا طرح ميزان آب و تأثير كودهاي شيميايي روي محصول چغندر قند عقدايي مينا مطالعه رژيم حرارتي و رطوبتي خاك عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت عقدايي مينا مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي گندم عقدايي مينا مقايسه واريته هاي گندم در خاكهاي شور غازانشاهي جواد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه كبوتر آباد اصفهان اصفهان (1400 هكتار) فاموري جلال مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي محمد آباد اصفهان (250 هكتار) فيضي محمد ارزيابي ارقام و لاينهاي گندم در شرايط شوري فيضي محمد ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم دو روم در شرايط تنش شوري فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب بر عملكرد محصول گندم فيضي محمد بررسي اثر عمق و شوري آب آبياري برروي گياه گرمك به روش آبياري قطره اي فيضي محمد بررسي اثر مصرف پس آب فاضلاب شهري روي خاك و گياه فيضي محمد بررسي تأثير سطوح مختلف شوري آب آبياري بر روندرشد ارقام پنبه فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب آبياري برروي گياه يونجه با روش آبياري باراني فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت آب بر عملكرد محصول چغندر قند فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب آبشويي بر سديم زدايي فيضي محمد بررسي تأثير كيفيت و كميت آب در شوري زدايي خاكهاي رودشت اصفهان فيضي محمد بررسي تأثير مواد آلي از منابع مختلف برروي خواص فيزيكو شيميايي خاك و عملكرد فيضي محمد بررسي خصوصيات كمي و كيفي و مقاومت به شوري ارقام گندم فيضي محمد بررسي رابطه كيفيت آب آبياري و سهم آبشويي با عملكرد ذرت دانه اي فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول پنبه فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد آفتابگردان فيضي محمد بررسي مديريتهاي مختلف استفاده از آبهاي شور برروي عملكرد جو فيضي محمد بررسي و تعيين عمق و فاصله مناسب زهكشهاي فرعي ايستگاه رودشت فيضي محمد تأثير كيفيت آب آبياري بر خصوصيات شيميايي خاك فيضي محمد تعيين دور و ميزان آب آبياري برروي محصول چغندر قند فيضي محمد تعيين و مقايسه راندمان دو روش آبشويي در خاكهاي ايستگاه رودشت اصفهان فيضي محمد طرح تأثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاكهاي شور و قليايي رودشت فيضي محمد گزينش ژرم پلاسمهاي مقاوم به شوري فيضي محمد مدل كامپيوتري شبيه سازي عملكرد سويا و تعيين اندازه مخزن آب به منظور آبياري تكميلي فيضي محمد مصرف بهينه كود در شرايط شور فيضي محمد مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي روي گل سرخ در كاشان قاضي زاهدي علي اصغر اثر مقادير شوري آب آبياري برروي عملكرد ارقام جو و خواص شيميايي خاك قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور در عملكردارقام سور گوم قاضي زاهدي علي اصغر بررسي تأثير آب شور درعملكرد ارقام ذرت علوفه اي قاضي زاهدي علي اصغر مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن ( چهار شيت) قاضي زاهدي علي اصغر مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي رودشت-نجف آباد اصفهان قاضي زاهدي علي اصغر مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه ساوه ( 21000 هكتار) قاضي زاهدي علي اصغر مطالعه اثر ازت و پتاسيم در رشد و مقاومت به شور گندم قندي ا كبر – محمد فيضي ارزيابي لاينهاي پيشرفته گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد در شرايط تنش شوري قيومي حميد گزارش مطالعات مقدماتي سد كوچك خاكي ميدانك ( گزارش مشترك) قيومي حميد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه كوهرنگ قيومي حميد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل قيومي حميد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه چهار تخته شهركرد قيومي حميد مطالعات نيمه تفصيلي و اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن قيومي محمدي حميد ارزيابي تغيير كاربري اراضي مستعد كشاورزي در واحد هيدرولوژيك برخوار – اصفهان قيومي محمدي حميد ارزيابي ناحيه اي ( بررسي منابع خاك و آب متقاضيان ) قيومي محمدي حميد ارزيابي ناحيه اي استان اصفهان در سال 1373 قيومي محمدي حميد بررسي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان 1370-1330 قيومي محمدي حميد بررسي مشخصات خاكهاي شاخص ايران ( يك ميليونيم) قيومي محمدي حميد طرح مطالعات ژئو پدولوژيك واحد هيدرو لوژيك سميرم قيومي محمدي حميد كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات قيومي محمدي حميد مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شرق اصفهان (منطقه دهق) قيومي محمدي حميد مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه علويجه و مورچه خورت) قيومي محمدي حميد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ( باغ انقلاب) قيومي محمدي حميد مطالعات ژئو پدولوژيك واحد هيدرولوژيك داران – دامنه ( حوزه آبريز زاينده رود) قيومي محمدي حميد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت فلارد كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري در عملكرد محصول گندم كرباسچي محمد بررسي تأثير شوري منابع خاك و آب در توليد چغندر قند و عملكرد قند در هكتار كرباسچي محمد بررسي تأثيرات متقابل شوري خاك و آب در عملكرد محصول گندم و تعيين روابط مؤثر قابل تعميم كرباسچي محمد بررسي شناخت عوامل موجد كلروز آهن كرباسچي محمد بررسي كاشت چغندر قند در اراضي زارعين كرباسچي محمد تعيين نياز غذايي حبوبات ( لوبيا) كرباسچي محمد كنترل فرمولهاي كودي روي لوبيا در مزارع زارعين گروه مشاور فني بررسي درخواستهاي متقاضيان و ارائه روشهاي اصولي بهره برداري از منابع خاك و آب گلچين تعيين رابطه ESP خاك در حال تعادل با SAR هاي مختلف محلول خاك محلوجي مهرداد – فيضي بررسي ارقام و لاينهاي جو متحمل و مقاوم به شوري در آزمايشهاي مشاهده اي و مقايسه عملكرد محلوجي مهرداد – فيضي بررسي تحمل به شوري ارقام‌‌ ‌ولاينهاي جودرآزمايش ارزيابي مشاهده‌اي محلوجي مهرداد – فيضي بررسي صفات كمي و كيفي ارقام و لاينهاي متحمل به شوري جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت اراضي شور منطقه معتدل محمدي عليرضا بررسي اثر مواد اصلاح كننده توام با كشت يونجه در تغييرات فيزيكو شيميايي خاك محمدي مهدي بررسي و تعيين همبستگي خاكهاي بخش جنوبي – شرقي و شمال منطقه خشك مركزي ايران ( استان يزد مناطق شرقي و شمال اردستان ) جلد اول محمدي مهدي روش تهيه مونوليت خاك محمدي مهدي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مركز آموزش كشاورزي مهاباد محمدي مهدي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه ‌بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه طرح بهبود كشت برنج محمدي مهدي گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه مزرعه نمونه سرخس محمدي مهدي گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سرخس محمدي مهدي مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي زير سدكارون ( 100000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق مختلف چهارمحال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) اجمالي 48000 هكتار و نيمه تفصيلي 10500 هكتار محمدي مهدي مطالعات ارزيابي اراضي و كاربرد 750 هزار هكتار از اراضي منطقه اصفهان محمدي مهدي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان محمدي مهدي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي دزك(2300هكتار) محمدي مهدي مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شركت سهامي زراعي عدالت (2800 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان چهار محال و بختياري ( مناطق شهركرد – بروجن) 170000 هكتار محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد ( 3000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي فضاي سبز مركز انرژي اتمي اصفهان (1000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه الشتر لرستان (21250 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه كوهدشت (24000 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اصفهانك (‌1420 هكتار) محمدي مهدي مطالعات نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اندلان ( 3600 هكتار) محمدي مهدي مطالعات هماهنگي خاكهاي استان اصفهان – يزد – چهار محال بختياري محمدي مهدي مطالعه ارزيابي اراضي منطقه حدود 1600000 هكتار از اراضي منطقه انارك نايين محمدي مهدي مطالعه ارزيابي اراضي منطقه نايين (150000 هكتار) محمدي مهدي مطالعه و بررسي انواع ، پراكنش و بهره وري خاكهاي گچي منطقه مركزي استان اصفهان مرجوي عليرضا اثر آب و كود بر عملكرد محصول گندم و كارايي مصرف آب در شرايط شور مرجوي عليرضا بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شوري آب آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي چند رقم گندم مرجوي عليرضا بررسي اثرات كمپوست در تناوب گندم – چغندر قند مرجوي عليرضا بررسي تأثير ريز مغذي ها در كاهش يا افزايش جمعيت و خسارات آفات و بيماريها و علفهاي هرز مهم گندم مرجوي عليرضا بررسي تحمل به شوري ارقام اميد بخش جو مرجوي عليرضا بررسي روند تجمعي بعضي از عناصر سنگين در خاك و گياه در اثر تيمارهاي كمپوست شهري و لجن فاضلاب مرجوي عليرضا تأثير عناصر ريز مغذي و اثر متقابل آنها بر افزايش توليد گندم آبي ملازاده ارزيابي ناحيه اي و شناسايي خاك ايستگاه اصلاح بذر اصفهان ملازاده ايرج مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد زاينده رود ( 468600 هكتار) منتجبي نصرت اله تعيين بهترين ميزان و روش مصرف فسفر در زراعت كلزا منتجبي نصرت اله تعيين نياز غذايي آفتابگردان در شرايط شور و غير شور منوچهري نصراله نكاتي در زمينه كيفيت آب آبياري مهجوري سعيد مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه تهيه نهال و بذر فريدن (520 هكتار) موسوي احمد – رضا امين پور اثرات عناصر مس و آهن بر كميت و كيفيت ارقام پياز اصفهان موسوي احمد – رضا امين پور اثرات عناصر مس و آهن بر كميت و كيفيت بذر پياز رقم تگزاس ارلي گرانو 502 موسوي احمد – رضا امين پور تأثير كود آلي ، ازت و مقدار آبياري بر عملكردكمي و كيفي گل محمدي موسوي احمد – رضا امين پور تعيين زمان و مقدار نياز گياه سيب زميني به ازت با استفاده از دستگاه كلروفيل سنج نوربخش فريدون بررسي مشخصات مورفولوژيكي ، فيزيكي ، شيميايي و مينرالوژيكي خاكهاي شاخص ايران نوربخش فريدون تأثير آب و هوا و پستي و بلندي در تشكيل خاك در يك رديف اقليمي پستي و بلندي از چهار محال بختياري تا اصفهان نوربخش فريدون تهيه نقشه رقومي تغييرات درون مزرعه اي ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي بعنوان مبنايي براي توسعه كشاورزي دقيق نوربخش فريدون طبقه بندي تناسب اراضي محصولات مهم زراعي در منطقه قهاب اصفهان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 150000 هكتار از اراضي نظنز و كاشان و اردستان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي جنوب – شمال شرق و غرب شهرضا ( 150000 هكتار) نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 120000 هكتار از اراضي منطقه جرقويه واقع در جنوب شرقي اصفهان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حدود 165000 هكتار در جنوب غرب و غرب اصفهان نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق جرقويه اصفهان ( محمد آباد و اژيه)‌ نوربخش فريدون مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اردستان (135000 هكتار ) نوربخش فريدون مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي چهار ايستگاه تحقيقاتي مركز ايران ( گلپايگان – بروجن – شهركرد و براآن اصفهان) نوربخش فريدون مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد امير كبير از توابع شهرستان آران و بيدگل نوربخش فريدون مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي زير دست كانال شهيد چمران اهواز ( 180000 هكتار) نوربخش فريدون مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شهرضا – طالخونچه – مهيار اصفهان وشاره (3000 هكتار) نوربخش فريدون مطالعات همبستگي خاكهاي بخش جنوبي ، شرقي ، شمال شرقي منطقه خشك مركزي ايران نوربخش فريدون مينرالوژي خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك همتي اكبر مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه برخوار اصفهان يحيي آبادي مجتبي اثر مديريت بقاياي گياهي جو بر برخي خصوصيات گياه و خاك در تناوب جو – ذرت يحيي آبادي مجتبي اثرات تركيبات مختلف حاوي آهن در رفع كلروز برگ و كيفيت و كميت ميوه درختان سيب يحيي آبادي مجتبي بررسي تأثير گوگرد بر زردي برگ، كميت ، كيفيت چغندر قند در اصفهان يحيي آبادي مجتبي بررسي عوامل محدود كننده غده سازي در ريشه يونجه و ارائه راهكارهاي مناسب در بعضي نقاط استان اصفهان يحيي آبادي مجتبي تأثير مقدار و زمان كاربرد ازت ، پتاسيم بر عوامل كمي و كيفي بذر پياز تگراس ارلي گرانو يحيي آبادي مجتبي توليد ورمي كمپوست از كودهاي دامي و ديگر ضايعات كشاورزي در كشاورزي پايدار يزداني احمد اندازه آب مصرفي برنج در مزارع زارعين استان اصفهان يزداني احمد بررسي مراحل مختلف قطع آب برروي برنج يزداني احمد بررسي مسائل و محدوديتهاي منابع خاك و آب متقاضيان و ارائه روشهاي مناسب بهره برداري يزداني احمد تعيين آب مورد نياز ارقام جديد گندم ( قدس – كراس اميد ) و مقايسه با گندم روشن يزداني احمد تعيين آب مورد نياز درخت گلابي به روش آبياري قطره اي و سطحي بادورهاي مختلف آبياري يزداني احمد تعيين آب مورد نياز لاينهاي 14 و 7 برنج در اصفهان يزداني احمد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان (640 هكتار) يزداني احمد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي هنرستان كشاورزي نجف آباد اصفهان يزداني احمد مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي جونقان يزداني هوشنگ آبشويي و اصلاح اراضي شور و قليا رودشت اصفهان همراه با كشت گياه و آبياري يزداني هوشنگ آبياري تحت فشار (قطره اي) در باغات ميوه و مسائل مربوطه يزداني هوشنگ اثر باد و بادشكن روي گياهان يزداني هوشنگ اثر شوري آب آبياري روي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد يزداني هوشنگ اثر شوري آب بر جوانه زدن بذر و رشد گياهچه چغندر قند يزداني هوشنگ اثر شوري آب برجوانه زدن بذر يونجه يزداني هوشنگ اثر كيفيت آب آبياري روي خاك و كاهش محصول يونجه يزداني هوشنگ اصلاح اراضي شور و قليايي رودشت يزداني هوشنگ بررسي اثر كيفيت آب آبياري برروي عوامل فيزيولوژيكي يونجه يزداني هوشنگ بررسي اثر كيفيت آب آبياري روي خاك و عملكرد محصول يونجه يزداني هوشنگ بررسي اثر متقابل مقادير مختلف آب و كودهاي شيميايي روي يونجه يزداني هوشنگ بررسي اثر مصرف آب شور زهكش روي عملكرد چغندر قند و خواص خاك يزداني هوشنگ بررسي اثر مقادير مختلف گوگرد روي تناوب گندم – سيب زميني يزداني هوشنگ بررسي تأثير آب شور در مراحل مختلف رشد گندم و خواص فيزيكوشيميايي خاك يزداني هوشنگ بررسي حساسيت آب در مراحل مختلف رشد گندم يزداني هوشنگ بررسي علل كمبود محصول گندم و جو در فريدن و بروجن يزداني هوشنگ بررسي علل كمبود يونجه و اسپرس در مناطق سردسير يزداني هوشنگ بررسي مديريت اراضي ‌آبياري شده با آبهاي شور براي كشت چغندر قند يزداني هوشنگ بررسي مديريت هاي مختلف استفاده از آبهاي شور روي عملكرد محصول جو يزداني هوشنگ بررسي ميزان شستشوي انواع كودهاي ازته با كشت جو و آبشويي خاكهاي شور يزداني هوشنگ برنامه صرفه جويي مصرف آب و افزايش راندمان آبياري در كشاورزي استان اصفهان يزداني هوشنگ تعيين آب مورد نياز آبشويي خاكهاي شور رودشت به روش كرتي همراه با كشت جو و مصرف گوگرد يزداني هوشنگ تعيين بهترين دور و عمق آبياري با روش قطره اي برروي گوجه فرنگي يزداني هوشنگ تعيين بهترين دور و عمق آبياري با روش قطره اي برروي بادمجان يزداني هوشنگ تعيين بهترين ميزان آب و كود شيميايي روي گندم روشن يزداني هوشنگ تعيين مقادير آب آبياري و كود شيميايي ارقام يونجه يزداني هوشنگ تعيين مقادير آب آبياري و كود شيميايي اسپرس يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گوجه فرنگي – پياز – تربچه به شوري يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري يزداني هوشنگ تعيين مقاومت ارقام گندم به شوري يزداني هوشنگ تعيين ميزان آب آبشويي براي خاكهاي شور و قليايي رودشت يزداني هوشنگ تعيين ميزان كود فسفات آمونيم مورد نياز گندم و سيب زميني در شرايط زارع يزداني هوشنگ توصيه كود مورد نياز گندم براساس تجزيه خاك در مزارع زارعين يزداني هوشنگ روش كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده در مزارع يزداني هوشنگ طرح اثر متقابل آب و كود روي گندم عدل و روشن يزداني هوشنگ طرح اثرات مقادير ازت و حساسيت به مراحل آبياري گندم عدل و آزادي يزداني هوشنگ طرح امكان تثبيت شنهاي روان با استفاده از روشهاي قطره اي در اشكذر يزداني هوشنگ طرح بررسي در مورد نحوه كاشت و اثر پتاس روي محصول سيب زميني يزداني هوشنگ طرح تحقيقي ترويجي مقايسه روش نشاء كاري با مصرف شن در كشت پياز يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم روشن به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير آب آبياري يزداني هوشنگ طرح تعيين حساسيت گندم عدل به مراحل آبياري و مقادير كود شيميايي يزداني هوشنگ طرح مقايسه آبياري قطره اي و سطحي روي محصول طالبي يزداني هوشنگ طرح ميزان آب مورد نياز و بهترين زمان آبياري گندم يزداني هوشنگ طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه فرمولهاي كودي روي گندم و سيب زميني يزداني هوشنگ كنترل فرمولهاي كودي توصيه شده در مزارع زارعين و مقايسه با فرمولهاي كودي زارع روي گندم يزداني هوشنگ گزارش نتايج طرحهاي بررسي مصرف شن روي محصولات خيار و پياز اصفهان يزداني هوشنگ مطالعات تغييرات شيميايي زه آبهاي منطقه رودشت يزداني هوشنگ مطالعات سطح آب تحت الارض و بررسي كيفيت زه آب در رودشت يزداني هوشنگ مطالعات ضريب آبگذري خاك در چاهكهاي مطالعاتي ايستگاه رودشت يزداني هوشنگ مطالعات لايه شناسي خاك در چاهكهاي مطالعاتي ايستگاه رودشت يزداني هوشنگ مقاله مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي روي سبزيجات و صيفي جات در اصفهان يزداني هوشنگ مقايسه دو روش آبياري سطحي و قطره اي برروي خربزه يزداني هوشنگ مقايسه آبهاي شور و شيرين در روش قطره اي روي انار يزداني هوشنگ مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند يزداني هوشنگ مقايسه دو روش آبياري سطحي و قطره اي برروي درختان سيب يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي بادمجان يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي گوجه فرنگي يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي زير زميني و روي زميني در كفه ابرقو يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت انار از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت بادام از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت سيب از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت گردو از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت گلابي از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درخت مو از نظر آب مصرفي و عملكرد محصول يزداني هوشنگ مقايسه روشهاي آبياري و كيفيت آب آبياري روي درخت انار استان يزد يزداني هوشنگ مقايسه فرمولهاي كودي روي سه رقم گندم در مناطق مهيار اصفهان و طالخونچه يزداني هوشنگ مقايسه كود مورد نياز گياه زراعي با ميزان كود مصرفي زارعين يزداني هوشنگ مقايسه مصرف آب رودخانه و آب شور زهكش روي خاك و عملكرد گندم يوسفي عباس مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه اصفهان (107500 هكتار)

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: