توليد و عدم توليد آنزيم ACC دآميناز در تعدادي از سودوموناس هاي فلورسنت


……….


جداسازي، شناسايي و بررسي پتانسيل توليد سيانيد هيدروژن در برخي از سودوموناس هاي فلورسنت


……….


معرفي سودوموناسهاي فلورسنت به عنوان باكتريهاي حل كننده فسفاتهاي معدني نامحلول


……….


بررسي توان توليد سيدروفور در تعدادي از سودوموناسهاي فلورسنت بومي خاكهاي ايران


……….


توانايي سودوموناسهاي فلورسنت از نظر توليد سيانيد هيدروژن و استفاده ازبه عنوان منبع نيتروژن ACC


……….


جداسازي و ارزيابي توان توليد اكسين برخي از سودوموناسهاي بومي خاكهاي ايران


……….


ارزيابي توان توليد اكسين و سيانيد هيدروژن در برخي از جدايه هاي Flavobacterium


……….


مقايسه توان حل كنندگي فسفات معدني نامحلول سودوموناسهاي فلورسنت


……….


بررسي جذب عناصر معدني توسط دو رقم نيمه مقاوم و مقاوم گندم تلقيح شده با قارچهاي ميكوريزي در سطوح مختلف شوري


……….


افزايش مقاومت گياه گندم به شوري از طريق تلقيح با قارچهاي ميكوريز آربسكولار


……….


تأثير رابطه همزيستي ميكوريزي در عملكرد و اجزاء عملكرد و بهبود خصوصيات فيزيولوژيكي دو رقم نيمه مقاوم و مقاوم گندم در سطوح مختلف شوري


……….


تأثير مقادير مختلف گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر خصوصيات كمي و كيفي توتون ويرجينيا


……….


مطالعه تأثير منعقدكننده ها بر حذف آلودگيهاي ميكروبي و آلي شيرابه زباله شهري


……….


مقايسه ميزان توليد پلي ساكاريد خارج سلولي توسط باكتريهاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم و حساس به شوري


……….


اصلاح يك خاك شور و سديمي با استفاده از گوگرد، مواد آلي و ميكرواورگانيسمها


……….


بررسي تاثير كود بيولوژيك ازتوباكتر و ورمي كمپوست بر جذب پتاسيم و عملكرد گندم ديم زمستانه


……….


بررسي كارايي همزيستي قارچهاي ميكوريزايي VA گياه ذرت تحت تأثير تنش شوري در سطوح مختلف فسفر


……….


روش كمي اندازه گيري تركيبات سايدروفوري در ترشحات ريشه اي گياه


……….


بررسي نقش كود هاي بيولوژيك، گوگرد و منيزيم در افزايش عملكرد گندم


……….


مطالعه اثر جهت و موقعيت شيب بر معدني شدن كربن در باغات بادام منطقه سامان شهركرد


……….


بررسي توانايي سه ايزوله سودوموناس در رهاسازي فسفات ازسطوح كانيهاي متغير بار


……….


مديريت نيتروژن در مزارع لوبياي تلقيح شده با مايه تلقيح ريزوبيوم


……….


استفاده از روش ترقيق ايزوتوپي جهت سنجش توان تثبيت نيترون توسط باكتري برادي ريزوبيوم در همزيستي با سويا


……….


تغيير جمعيت ميكروارگانيسم هاي كموليتوتروف و هتروتروف اسيد دوست وخنثي دوست اكسيد كننده گوگرد در خاك با افزودن ماده آلي و گوگرد


……….


بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت داراي فعاليت آنزيم ACC deaminase برجوانه زني و رشد دو رقم كلزا در شرايط شور


……….


تأثير كاربرد باكتريهاي افزاينده رشد گياه (PGPR) بر جنبه هاي مختلف رشد ونمو ذرت در سيستم كشاورزي پايدار با نهاده كافي


……….


بررسي اثر كود زيستي فسفاته و مقادير متفاوت كود فسفره بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم


……….


اثر باكتري هاي كمكي در گره بندي و تثبيت نيتروژن لوبيا سبز باRhizobium leguminosarum bv.phaseoli


……….


مطالعه روند جذب عناصر غذايي دانه دو رقم سويا در پاسخ به كودهاي بيولوژيك تيوباسيلوس و ميكوريزا


……….


بررسي اثر كودهاي بيولوژيك ميكوريزا و تيوباسيلوس بر عملكرد و اجزاء عملكرد[Glycine max (L.) Merr.] دو رقم سويا


……….


ارزيابي فعاليت برخي از آنزيمهاي ليگنوسلولوليتيك برخي از قارچها در تجزيه پسماند هاي سيب زميني


……….


درصدكاهش وزن پسماند هاي سيبزميني پس از مايه زني با برخي از قارچهاي ساپروفيت خاك


……….


ارزيابي تأثير سيستم هاي مختلف شخم و بقاياي گياهي بر جمعيت كرم هاي خاكي


……….


بررسي كاربرد مايكوريزا، ورمي كمپوست و كود فسفات زيستي بر همزيستي ريشه،غلظت فسفر و ميزان اسانس در گياه دارويي رازيانه


……….


بررسي عكس العمل ريزوبيوم سيسري به كودهاي نيتروژني و فسفري در شرايط ديم


……….


بررسي راندمان حذف بيولوژيك گازوئيل در خاك، بوسيله دو گونه باكتري بومي خاكهاي آلوده جنوب پالايشگاه تهران


……….


بررسي تاثير استفاده از بستر خاك اره، بر افزايش ميزان تجزيه زيستي آلودگيهاي هيدروكربني


……….


شناسائي جدايه هاي Sinorhizobium meliloti بومي بر اساس توالي16SrRNA


……….


مطالعه وضعيت آنزيم ACC دآميناز در برخي سويه هاي ريزوبيوم بومي ايران


……….


تاثير لجن فاضلاب، شوري و كربنات كلسيم بر فعاليت هاي بيولوژيكي خاك


……….


بررسي اثر همزيستي قارچ ميكوريزا با گياه شبدر در ميزان فسفر قابل دسترس خاك


……….


مطالعه رقابت بين باكتري ريزوبيوم، آربسكولار ميكوريزا و كرم خاكي


……….


افزايش تثبيت بيولوژيك نيتروژن در گياه سويا با استفاده از فناوري هسته اي ( اشعه گاما )


……….


اثر متقابل بافت و گوگرد بر فعاليت برخي آنزيم هاي خاك


……….


تهيه كود آلي از ضايعات كارخانه توليد شكر از نيشكر هفت تپه


……….


نقش ويژگي هاي بيولوژيك خاك بر آبشويي فسفر از ستون آن


……….


بحث و بررسي پيرامون عملكرد شيميايي و فيزيكي انواع نمك بر پروسه گندزدايي ميكروبي و آناليز شيميايي شيرابه حاصل از كمپوست


……….


بررسي معدني شدن نيتروژن در دو خاك تيمار شده با كود گوسفندي و كمپوست زباله شهري به روش خوابانيدن زيستي هوازي


……….


تأثير كيفيت بقاياي گياهي بر ميزان بيوماس ميكروبي خاك


……….


بررسي سينتيك تجزيه بقاياي گياهي كلزا در سطوح رطوبتي مختلف


……….


بررسي اثر كاربرد برادي ريزوبيوم ژاپونيكوم برميزان پروتيين و روغن دانه سويا با توجه به زمان تلقيح و ميزان كود فسفاته كاربردي


……….


بررسي تعداد ميكروارگانيسمهاي خاك در اكوسيستمهاي طبيعي شمال ايران( مازندران )


……….


تأثير گوگرد و تلقيح با باكتريهاي تيوباسيلوس بر فراهمي عناصر غذايي و برخي خصوصيات شيميائي يك خاك آهكي


……….


r بررسي امكان تلقيح نيشكر با باكتري در مزارع نيشكر خوزستان


……….


اثر تلقيح ميكوريزايي و باكتريهاي حل كننده فسفر بر ميزان مصرف فسفر و رشد نيشكر


……….


استفاده از لجن فاضلاب در فرآيندتوليد ورمي كمپوست


……….


بررسي تأثير مايه تلقيح ازتوباكتر و آزوسپيريلوم بر عملكرد گندم و جو


……….


بررسي اثرات سوپرجاذب بر عملكرد و اجزاء عملكرد نخود ديم تلقيح شده با باكتري مزوريزوبيوم


……….


تأثير تلقيح بذر يونجه با باكتري هاي همزيست و مصرف نيتروژن پس از هر چين بر عملكرد و كيفيت علوفه در زراعت يونجه رقم همداني


……….


بررسي تأثير سطوح مختلف تنش خشكي بر روي مؤلفههاي رشد ذرت ميكوريزايي و غير ميكوريزايي در غلظت هاي مختلف فسفر خاك


……….


تاثير قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در جذب عناصر غذايي در پياز


……….


بررسي اثر جدايه هاي برتر ازتوباكتر بر روي عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي گندم در شرايط مزرعه در استان آذربايجان شرقي


……….


بررسي امكان استفاده از كودهاي شيميايي جهت رشد باكتري هاي تيوباسيلوس در فرايند زيست فروشويي مس


……….


تأثير آلودگي خاك به درصدهاي مختلف نفت خام بر جمعيت باكتريايي آن


……….


بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و تراكم بر همزيستي قارچ ميكوريزا و زيكولار اربسكولار درخصوص صفات مرفولوژيك و اجزاي عملكردگياه شبدر برسيم


……….


بررسي اثرات چهار سويه ازتوباكتر بر رشد و جذب عناصر غذايي در نهال سيب


……….


فاكتورهاي خاكي مؤثر بر حضور كرمهاي خاكي در واحدهاي اكوسيستمي جنگلي


……….


بررسي اثر تلقيح قارچ ميكوريز آربوسكولار در گياه گندم تحت استرس خشكي


……….


معرفي يك روش سريع براي تخمين شدت معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در يك خاك آهكي تيمار شده با كودهاي آلي


……….


پالايش زيستي خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي


……….


بررسي كارايي تثبيت بيولوژيك ازت سويه هاي ريزوبيوم در همزيستي با دو رقم لوبيا به روش رقت ايزوتوپي ازت 15


……….


بررسي كارآيي همزيستي قارچهاي ميكوريزا با ژنوتيپ هاي گندم بر جذب عناصر كم مصرف تحت شرايط شور


……….


تأثير افزودن نيتروژن و تنظيم نسبت C/N بقاياي گياهي مختلف برسرعت تجزيه بقايا


……….


شناسايي استرينهاي متحمل به شوري و خشكي سينوريزوبيوم مليلوتي


……….


بررسي تغييرات هدايت الكتريكي، ظرفيت تبادل كاتيوني و واكنش خاك درخاكهاي شاليزار واقع در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي در استان گيلان


……….


بررسي اثر توپوگرافي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكها در اراضي تحت كشت بادام در منطقه سامان شهركرد


……….


مطالعه تأثير آتش سوزي جنگل و سوزاندن پسمان زراعي بر تغييرات كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي لايه هاي سطحي خاك


……….


تعيين مهمترين خصوصيات خاكي مؤثر در تفكيك تيپ هاي پوششي جنگلي


……….


ويژ گيهاي شيميايي و مينرالي خاكهاي مارني شرق فامنين و مناطق مجاور ( استان همدان )


……….


مدل تخمين پتانسيل توليد جو آبي


……….


بررسي و مطالعه خصوصيات ميكرومورفولوژيكي و مينرالوژيكي خاكهاي جنگلي خيرودكنارنوشهر ( استان مازندران )


……….


مطالعه خاكشناسي و قابليت اراضي خاكهاي منطقه زردلان شيروان چرداول ( ايلام )


……….


بررسي و مقايسه چهار روش تهيه نقشه هاي استفاده از اراضي وپوشش زمين با استفاده از سنجش از دور در حوضه سد اكباتان ( همدان )


……….


شاليزاري منطقه آمل استان مازندران


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصول زيتون در بخشي از اراضي شهرستان


……….


رودبار ( استان گيلان )


……….


فرم هاي مختلف آهك در مقطع نازك خاك هاي حوضه آبخيز گرگك


……….


تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به منظور بهينه سازي استفاده


……….


از اراضي


……….


مطالعه ارتباط خصوصيات شيميايي خاكهاي مارني با پوشش گياهي در شهرستان بيرجند


……….


بررسي برخي از خصوصيات موفولوژيكي، فيزيكي و شيميايي رسوبات لسي و پارينه خاكها به عنوان شاخصي از تغيير اقليمي و خاكسازي در منطقة قپان استان گلستان


……….


بررسي فرمهاي مختلف آهن و نوع رس در افقهاي مختلف منطقه چايكاري فومن در استان گيلان


……….


پهنه بندي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك بر رشد و پراكنش گز شاهي در GIS خاك هاي شور و قليايي استان فارس با استفاده از دورسنجي و بكار گيري روش ژئوپدولوژي در مطالعات خاكشناسي دشت هرزندات مرند


……….


ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد چغندرقند در دشت يكانات مرند


……….


ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد گندم در اراضي پاياب سدآيدوغموش ميانه


……….


نقش اقليم در تعيين كلاس تناسب اراضي جهت كشت سيبزميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن )


……….


نقش اقليم و پارامترهاي خاك در ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي در منطقه فريدن


……….


كاربرد RS و GIS در مدلسازي اكولوژيكي براي احياء خاك هاي شور با استفاده از در استان فارس Tamarix aphylla


……….


تغيير و تحول كاني هاي رسي به عنوان شاخصي از تخريب خاك در اراضي شيبدار لسي


……….


ارزيابي توان توليد خاك با استفاده از تكنيك سنجش از دور ( مطالعه موردي حوزه آبخيز كن )


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي بادام با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي دراستان چهارمحال و بختياري


……….


بررسي تغيير پذيري مكاني برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك سطحي به كمك تكنيك زمين آماردر شمال شهرستان آق قلا، استان گلستان


……….


بررسي علل برتري روش فازي بر فائو در طبقه بندي تناسب اراضي


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه گرگر در استان خوزستان


……….


توزيع و پراكنش آهن در برخي خاكهاي جنگلي گيلان


……….


تهيه نقشه خاك بخشي از حوزه آبخيزمرك با روش ژئوپدولوژيك


……….


طبقه بندي كيفي تناسب اراضي براي گياه زراعي نخود ديم در دشت بيونيج استان


……….


كرمانشاه


……….


ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليد براي ذرت در دشت كرمانشاه


……….


بررسي و تهيه نقشه شوري و اسيديته خاك بخشي از اراضي كشاورزي دشت آق قلا استان گلستان


……….


بررسي قابليت داده هاي سنجنده + ETM جهت تهيه نقشه خاكهاي تحت تاثير املاح در بخشي از دشت قزوين


……….


مديريت پايدار خاكهاي انبساط پذير


……….


مطالعه رابطه بين خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و پوشش گياهي در خاكهاي شور و گچي مراتع قشلاقي اشتهارد


……….


بررسي عملكرد سويا در منطقه شمال علي آباد در استان گلستان از طريق تخمين پتانسيل توليد و ارزيابي تناسب اراضي


……….


ميكرومورفولوژي افق آرجيليك در تعدادي از خاك هاي آهكي و گچي استان ُكهگيلويه و بويراحمد


……….


ميكرومورفولوژي كربنات كلسيم ثانويه در برخي خاك هاي آهكي استان كهگيلويه و بوير احمد


……….


بررسي تحولات كاني شناسي و تشكيلات زمين شناسي خاك هاي تحت كشت شرايط ماندابي شاليزارهاي استان خوزستان و اثر آنها بر روي كيفيت خاك


……….


بررسي خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيكوشيميايي، مينرالوژيكي و رده بندي اراضي تحت كشت نيشكر جنوب خوزستان ( مطالعه موردي اراضي شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان )


……….


ميكرومورفولوژي و تغييرات پارامترهاي كيفي خاكها در يك بيوسكونس با مواد مادري لسي


……….


توزيع كاني پاليگورسكايت در مواد مادري و خاكهاي جنوب مشهد


……….


بررسي تغييرات خصوصيات فيزيكي شيميايي و ميكرومورفولوژي خاكها در اثر فرايند بياباني شدن در منطقه يزد


……….


بختگان استان فارس


……….


ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه استهبان در استان


……….


فارس


……….


خاكهاي لسي نقش اقليم در تكامل، خصوصيات فيزيكوشيميايي و كيفيت خاك


……….


بررسي ميكرومورفولوژيكي اثرات طولاني مدت كشت نيشكر بر خواص


……….


فيزيكوشيميايي خاك


……….


بررسي تناسب اراضي استان لرستان براي كشت كلزاي ديم


……….


بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مينرالوژيكي خاك هاي منطقه دهكويه لارستان بر اساس توپوسكانس


……….


مقايسه نتايج حاصل از محاسبه شاخص بهينه مطلوب ) ) OIF و تجزيه مولفه هاي اصلي ) ) PCA در انتخاب مناسب ترين تركيب باندي ماهواره لندست 7 درمطالعات خاكشناسي


……….


نقش شوري خاك، كيفيت و عمق آب زيرزميني در پراكنش گونه هاي گياهي درمراتع حوض سلطان قم


……….


بررسي برخي خصوصيات خاك و نقش آن در استقرار جوامع گياهي ( مطالعه موردي منطقه ميانكاله )


……….


رابطه برخي ويژگيهاي كيفيت خاك با نوع ماده مادري و جهت شيب بخشي از اراضي مرتعي زاگرس


……….


بررسي ارتباط هدايت الكتريكي ) ) Ec با پوشش گياهي در خاكهاي مارني ( مطالعه موردي در منطقه سبزوار )


……….


بررسي رابطه فاكتورهاي فيزيكي و شيميائي خاك در پراكنش دو گونه مهم مرتعAstragalus از جنس تفاوت در شكلهاي مختلف پتاسيم بين خاكهاي مختلف استان كهگيلويه و بويراحمد


……….


پيش بيني خصوصيات خاك با استفاده از تجزيه و تحليل ويژگيهاي زمين دردشت عجبشير استان آذربايجان شرقي


……….


اثر خصوصيات فيزيوگرافي ( ارتفاع و شيب ) بر ميزان ذخيره كربن آلي و كل نيتروژن خاك


……….


پيش بيني تنوع زيستي گياهي در مناطق خشك با استفاده از متغيرهاي خاكي و توپوگرافي


……….


بررسي صفات گياهي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك عرصه هاي پراكنش آويشن كوهي


……….


مقايسه خصوصيات و رده بندي خاكها در باغات پسته داراي درختاني با رشد مطلوب و نامطلوب


……….


بررسي اثرات كيفي آبهاي آبياري بر تحول خاكها و عملكرد پسته منطقه انار كرمان


……….


تعيين تناسب كيفي اراضي و تخمين توليد گندم در خاكهاي گچي


……….


مقايسه قابليت داده هاي سنجنده هاي مناطق خشك ( مطالعه موردي منطقه آران در شناسايي خاكهاي LISS III و MSS


……….


لانتانيدها شناسنامه اي براي خاكهاي حاصل از آهكهاي اليگوميوسن و شيستهاي ژوراسيك در شمال غرب استان همدان


……….


تأثير تغيير كاربري اراضي و موقعيتهاي مختلف ژئومورفيك بر پارامترهاي كيفيت خاك و ميكرومورفولوژي تحولات ناشي از آن


……….


پيدايش و تكامل افقهاي ساليك، جيپسيك، پتروجيپسيك خاكهاي شور و گچي منطقه بم


……….


ترسيم نقشه هدايت الكتريكي خاك با بكارگيري رگرسيون چند گانه و استفاده تلفيقي از اطلاعات ماهواره اي و صحرايي


……….


بررسي تأثير مكانيزاسيون ( ماشينهاي جنگل ) روي برخي خصوصيات فيزيكي و


……….


ميكرومورفولوژيكي خاكهاي جنگلي


……….


مطالعه اشكال مختلف آهك ثانويه با استفاده از روش هاي ميكرومورفولوژيكي در


……….


منطقه قزوين


……….


نقش ميكروتوپوگرافي در تشكيل مناطق اسليك اسپات دردشت قزوين


……….


اهميت افق ماليك در ردهبندي خاكهاي ورتي سول


……….


منشأ و پراكنش كاني هاي رسي در خاك هاي مناطق مختلف اقليمي استان كهگيلويه و بويراحمد


……….


چگونگي تكوين دره زاينده رود و تخريب پلاياي سگزي


……….


مطالعه ميكرومورفولوژيك تكامل افق آرجليك خاك هاي آلفي سولز در جنوب غربي استان گلستان


……….


مطالعه ميكرومورفولوژيك گچ پدوژنيك بر يك رديف اقليمي ارضي در غرب استان گلستان


……….


بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و كاني شناسي خاكهاي مالي سول تشكيل شده بر روي تپه هاي لسي موقعيت هاي مختلف زمين نما در منطقه آق امام استان گلستان


……….


مطالعه خصوصيات فيزيكي، شيميايي و كاني شناسي رسي كلوتها منطقه شهداد


……….


تأثير بقاياي گياهي بر برخي از خصوصيات فيزيكو شيميايي چند خاك ورتي سول


……….


بررسي تأثير بستر بر عملكرد و توت فرنگي در كشت بدون خاك ( كيسه اي ) برخي پارامترهاي رشد


……….


تأثير موليبدن و سيليسيم بر عملكرد و پروتئين گندم


……….


بررسي تأثير سطوح مختلف نيتروژن وروي بر كميت و كيفيت گلرنگ


……….


بررسي كارآيي كودهاي نيتروژنه و تعيين بازده اقتصادي ريالي آنها در مزارع گندم آذربايجانشرقي


……….


اثرات شوري ( كلريد سديم ) بر شدت فتوسنتز، نسبت پتاسيم به سديم و رشد و نمو در سه رقم گندم


……….


رشد و عملكرد دو رقم سويا در سطوح مختلف گوگرد تحت شرايط گلخانه اي


……….


تأثير مصرف گوگرد بر ميزان غلظت فسفر، پتاسيم و روي توسط دو رقم سويا


……….


اثر نيتروژن و پتاسيم در عملكرد و كارآئي مصرف آب سه رقم گندم در شرايط شور


……….


تأثير گوگرد بر كيفيت خاصيت نانوائي گندم


……….


بررسي تأثير مقادير مختلف گوگرد در عملكرد گندم و مقدار گوگرد دانه در منطقه نيمه خشك و شرائط مزرعه


……….


تأثير گونه هاي مختلف درختان جنگلي بر خصوصيات خاك


……….


نقش مواد آلي در كاهش اثر كادميم بر پويائي نيتروژن در يك خاك مرتعي


……….


نقش موادآلي در بهبودخصوصيات فيزيكوشيميايي خاكهاي مناطق خشك ونيمه خشك


……….


بررسي تاثير عناصر ريز مغذي در ميزان عملكرد كمي و كيفي گلرنگ بهاره


……….


انتقال مجدد عناصر غذايي در جنگلكاريهاي افرا


……….


ارزيابي وضعيت تغذيهاي جنگلكاريهاي افراپلت با استفاده از روش دريس( DRIS )


……….


بررسي راندمان جذب كود روي در شرايط متغير فسفر و تاثير آن بر عملكرد وكيفيت سيب زميني


……….


تأثير مصرف مقادير مختلف گوگرد، تيوبا سيلوس و اثرات باقيمانده آنها برخصوصيات شيميايي خاك و عملكرد كلزا


……….


بررسي اثر كاربرد سرباره و لجنكنورتور فولادسازي به عنوان مواد اصلاح كننده و كود بر روي يك خاك اسيدي در شرايط مزرعه‌اي


……….


تاثير مصرف كود مرغي بررشد اندام هوايي و عملكرد محصول سيب زميني


……….


بررسي اثر مصرف كودهاي آلي از منابع مختلف بر كاهش مصرف كودهاي شيميايي، برخي خواص فيزيكي خاك و عملكرد محصول


……….


واكنش رشد و عملكرد كلزا به سطوح مختلف نيتروژن و بور در منطقه اهواز


……….


تأثير برهمكنش روي و بور بر عملكرد و ميزان ماده خشك ذرت


……….


بررسي كارائي روشهاي تغذيه اي درختان مو جهت افزايش عملكرد و كيفيت محصول


……….


تعيين روش مديريتي مناسب براي افزايش توليد و بهبود كارايي كود هاي نيتروژنه در گندم


……….


تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن كمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف نيتروژن معدني بر غلظت و جذب كل نيتروژن در اسفناج و غلظت نيتروژن نيتراتي خاك


……….


تأثير كود دامي بر بازيابي فسفر باقيمانده و عملكرد محصول


……….


تعيين نياز كودي خرماي كبكاب در استان بوشهر


……….


اثرات ازت و پتاسيم بر عملكرد و تحمل گوجه فرنگي به شوري


……….


بررسي اثرات مقادير و روشهاي مصرف آهن برعملكرد و جذب آهن در خرماي كبكاب


……….


مطالعه اثر جهت و موقعيت شيب بر معدني شدن نيتروژن در باغات بادام منطقه سامان شهركرد


……….


بررسي تأثير كود بيولوژيك ( كود زيستي فسفاته ) در افزايش عملكرد كمي و كيفي توتون گرمخانه اي


……….


مديريت تلفيقي تغذيه گياهي با استفاده از ازتوباكتر و نقش آن در عملكرد كمي وكيفي توتون


……….


تأثيركاربرد عناصر ريزمغذي بر ميزان مقاومت به خشكي بذور توليدي چغندرقند


……….


تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر عملكرد دانه و كارآيي مصرف كود در ذرت متأثر از تراكم هاي مختلف بوته


……….


مقايسه كودهاي ريز مغذي و روشهاي عرضه آنها بر عملكرد گندم در شرايط شور


……….


بررسي اثرآبياري تناوبي و مقادير مختلف كود ازته برعملكرد برنج رقم هاشمي درگيلان


……….


تاثير مصرف آب هاي شور بر كارايي نيترو ژن و پتاسيم در زراعت چغندرقند


……….


بررسي اثر متقابل انواع كود هاي نيتروژن و مديريت آنها برخصوصيات كمي وكيفي چغندرقند در منطقه شاهرود


……….


اثر شيرابه كمپوست زباله شهري بر قابليت جذب برخي عناصر كم مصرف در ذرت در شرايط سترون و غير سترون


……….


مطالعه برهمكنش اثرآب ، منبع و سطوح مختلف كود نيتروژن بررشد و عملكرد ذرت سيلويي در استان مركزي


……….


مطالعه پاسخ گياه لوبيا به مصرف فسفر در تعدادي از خاكهاي استان مركزي


……….


مطالعه تأثير مصرف گوگرد بر جذب عناصر كم مصرف در لوبيا


……….


مطالعه روند آزادسازي نيتروژن از پودر خون در خاك


……….


بررسي مقادير مختلف پتاسيم و آبياري تكميلي در افزايش جذب پتاسيم و بهبودكميت و كيفيت انگور كشمشي بيدانه در تاكستانهاي ديم


……….


اوره و نيترات آمونيم


……….


بررسي تأثير جايگذاري كودهاي نيتروژن بر افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم و افزايش كارايي كود


……….


بررسي تأثير روش محلول پاشي كود ازته در مراحل مختلف رشد گندم بر عملكرد كمي و كيفي دانه گندم


……….


بررسي محيط هاي كشت جايگزين پيت در توليد نشاء به روش شناور


……….


بررسي كارآئي منابع مختلف كودهاي ازته درخاكهاي متفاوت زير كشت زراعت گندم مازندران


……….


عملكرد دانه، راندمان استفاده از آب، خصوصيات فيزيولوژيك و ميزان كلروفيل ذرت تحت تأثير كود شيميايي نيتروژنه، كود آلي و تنش رطوبت


……….


تأثير كاربرد سولفات روي همراه با كودهاي آلي بر شكلهاي قابل جذب روي در


……….


خاك آهكي


……….


اثر آنيون هاي نيترات و فسفات بر غلظت و جذب بر در نهال هاي ليموترش


……….


بررسي اثرات تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر فسفر محلول، قابل


……….


دسترس و شاخص جذب فسفر خاك


……….


بررسي اثر مقادير مختلف كود نيتروژن بر ميزان كلروفيل برگ و زيست توده ارقام


……….


مختلف برنج


……….


تأثير اكسايش ميكروبي گوگرد بر قابليت جذب عناصر كم مصرف و فسفر در


……….


كمپوست براي گياه گندم


……….


بررسي تاثير كشت محصولات دوم در توازن پتاسيم در شاليزار


……….


تعيين راندمان كود ازته در برنج رقم ندا


……….


تعيين رابطه بين غلظت ازت با مقدار كلروفيل كلروفيل متر در برنج طارم و نعمت


……….


استفاده ازعناصر روي و بور برعملكرد، اجزاي عملكردو كيفيت دو رقم كلزا در


……….


استان قزوين


……….


افزايش كارايي زراعي و بازيافت نيتروژن در اراضي تحت كشت گندم استان قزوين


……….


بررسي مقادير جذب شده عناصر آهن و مس توسط پايه هاي رويشي كوئينس در


……….


غلظت هاي مختلف بيكربنات


……….


تاثير چهار گونه گياه گز بر ميزان ماده آلي و قابليت استفاده عناصر غذايي خاك


……….


رويشگاه


……….


مطالعه وضعيت پتاسيم و تاثير آن بر تغذيه گندم در بعضي از خاكهاي آهكي


……….


استان فارس


……….


بررسي منابع و مقادير گوگرد بر عملكرد كلزا در شرايط شور


……….


تعيين غلظت بحراني فسفر در شاليزارهاي خوزستان


……….


اثر تراكم و شوري خاك بر جذب نيتروژن توسط دانه گندم


……….


نقش كودهاي دامي و بيولوژيك ازتوباكتر و زمان مصرف كود شيميايي نيتروژني


……….


بر رشدگندم ديم رقم آذر در منطقه مراغه


……….


تاثير باكتري هاي حل كننده فسفات و ماده آلي بر قابليت جذب فسفر از منبع


……….


خاك فسفات با استفاده از تكنيك رقت ايزوتوپي


……….


پراكنش برخي عناصر كم مصرف در شاليزارهاي ا ستان چهار محال و بختياري


……….


امكان استفاده از پرليت، ورمي كوليت و كود حيواني در بستركشت خزانه شناور


……….


توتون بارلي


……….


مطالعه اثرات شوري خاك و مصرف كود روي بر جذب روي و عملكرد در گندم


……….


بررسي تاثير كاربرد نوع و ميزان ماده آلي در دو عمق از خاكهاي اطراف درياچه


……….


مهارلو در طي زمان


……….


سنتيك معدني شدن نيتروژن آلي خاك در دو سطح دمايي و رطوبتي


……….


بررسي اثر كودهاي نيتروژن و فسفر در عملكرد و درصد روغن ارقام مختلف


……….


گلرنگ ديم


……….


بررسي اثرات كودهاي نيتروژني و روي در ميزان پروتئين و عملكرد دانه گندم


……….


دوروم در مناطق ديم


……….


مقايسه وضعيت فسفر در اراضي زراعي و غيرزراعي منطقه شهركرد


……….


جايگزيني پيت با مواد آلي داخلي در بستر كاشت گياه گلداني ديفن باخيا


……….


( Dieffenbachia sequine amoena )


……….


Hyola 401 بررسي تاثير ميزان و زمان مصرف كود ازته بر عملكرد كلزاي رقم


……….


ارزيابي مزرعه اي برگپاشي عناصر غذايي كم مصرف بر خصوصيات كمي و كيفي


……….


پنبه در يك خاك آهكي


……….


تعيين حد بحراني فسفر و پتاسيم در خاكهاي تحت كشت گندم در دشت ورامين


……….


مقايسه برخي منابع بيولوژيك و شيميايي فسفر در زراعت ذرت علوفه اي


……….


برهم كنش بين آهن و منگنز در گياهان تيمار شده با كمپوست هاي غني شده و


……….


غني نشده برگ اسفناج و چغندرقند


……….


بررسي روابط رگرسيوني فاكتورهاي خاك و گياه گونه rtemisia fragrans در


……….


راضي مارني استان آذربايجان شرقي


……….


بررسي تاثير مقادير مختلف گوگرد و پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در


……….


شرايط معتدل سرد


……….


اثر مصرف كودهاي گوگردي بر رشد و عملكرد بادام زميني در استان گيلان


……….


ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلتركيك بعنوان كود آلي بر كيفيت و كميت محصول


……….


نيشكر


……….


بررسي اثر كاربرد زئوليت بر كاهش ميزان آبشوئي كودهاي نيتراته


……….


بررسي نقش پتاسيم و روي در كاهش غلظت آلاينده كادميم درگندم


……….


بررسي تاثير ريز مغذي ها برعملكرد كمي و كيفي خرما


……….


بررسي سميت وكمبود عنصر روي در گياه خيار در سيستم كشت هيدرو پونيك


……….


بررسي تاثير پساب فاضلاب و روش آبياري بر تجمع برخي عناصر شيميايي در


……….


خاك و گياه چغندر قند


……….


اصلاح حاصلخيزي خاكهاي تخريب شده با استفاده از كمپوست


……….


تأثيركودمرغي بر ويژگيهاي جذب و نياز استاندارد فسفر درتعدادي ازخاكهاي همدان


……….


تأثير تغذيه برگي عناصر ميكرو بر عملكرد چغندرقند منوژرم رقم رسول


……….


ارزيابي روش مصرف عناصر ميكرو بر عملكرد چغندرقند منوژرم رقم رسول


……….


بررسي اثر باقيمانده سولفات روي بر رشد و عملكردسويا در خاكهاي شرق مازندران


……….


تأثير مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي


……….


پرتقال سانگين


……….


تاثير كود آبياري بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي پرتقال سانگين


……….


بررسياثرات باقيمانده سولفات منگنز بر رشد و عملكرد سويا درخاكهاي شرق مازندران


……….


توصيه بهينه كود براي ذرت هيبريد SC704 درشرايط آب و هوايي خرم آباد لرستان


……….


بررسي اثر تيمار تغذيه اي سيترات آهن بر رفع كلروز آهن درختان چنار به روش


……….


(trunk injection) تزريق به تنه


……….


بررسي نقش فسفر و عناصر ريزمغذي بر عوامل كمي و كيفي بذر و علوفه توليدي


……….


دو رقم يونجه


……….


تأثير گچ و ماده آلي بر افزايش قابليت جذب عناصر مس، روي، آهن و منگنز


……….


بوسيله گوجه فرنگي در شرايط آهكي


……….


بررسي اثرات ميزان وروشهاي مصرف سولفات روي برعملكرد پنبهساي اكرا در


……….


قراخيل مازندران


……….


ارزيابي كاربرد كودهاي پتاسيمي در افزايش عملكرد انگور ديم رقم عسكري


……….


( Vitis vinifera L. )


……….


( Citrus reticulata ( اثر زمان و مقدار تغذيه ازت بر تناوب باردهي نارنگي كينو


……….


تاثيرمحلول پاشي ازت، بور، كلسيم و روي برباردهي، كيفيت و ريزش جوانه گل و


……….


“Smyrniaca” ميوه رقم انجير ديم


……….


بررسي ميزان اسيد هيوميك در مواد آلي مختلف و تأثير اسيد هيوميك كمپوست


……….


پسماندهاي شهري بر برخي خصوصيات خاك


……….


بررسي اثرات گوگرد و پتاسيم برعملكرد، پروتئين و روغن كلزا در جنوب استان فارس


……….


اثر آفتابدهي خاك بر كنترل پژمردگي فوزاريومي ميخك و بعضي از خواص


……….


شيميايي، زيستي و حاصلخيزي خاك


……….


انكوباسيون


……….


ارائه روشي ساده براي افزايش كارايي كودهاي نيتروژنه در گندم


……….


محلول پاشي متانول راهكاري جديد جهت افزايش رشد و عملكرد گياهان زراعي


……….


اثر زمان و مقدار مصرف گچ بر رشد و عملكرد بادام زميني در گيلان


……….


بررسي تأثير موليبدن ) ) Mo و سيليسيم ) ) Si بر عملكرد و ميزان پروتئين گندم


……….


تاثير بافت خاك در افزايش كارايي زراعي و درصد بازيافت ظاهري كودهاي


……….


نيتروژنه در گندم


……….


مقايسه درصد نيتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازي نيتروژن ) ) R.R اوره با پوشش


……….


گوگردي ) ) SCU داخلي و خارجي


……….


تاثير مصرف گوگرد و مايه تلقيح تيوباسيلوس بر آهن جذب شده توسط ذرت در


……….


يك خاك آهكي


……….


تاثير مصرف مقادير مختلف گوگرد عنصري و مايه تلقيح باكتري هاي تيوباسيلوس


……….


بر عملكرد و جذب فسفر ذرت در يك خاك آهكي


……….


بررسي تاثير كاربرد شيرابه زباله شهري بر برخي از خواص شيميايي و قابليت


……….


جذب عناصر غذايي


……….


بررسي برهمكنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر غلطت


……….


عناصر غذايي در ساقه


……….


بررسي برهمكنش فسفر و مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر غلطت


……….


عناصر غذايي در ريشه


……….


بررسي تاثير فسفر در مراحل مختلف رشد گندم در شرايط شور بر عملكرد و اجزاء


……….


آن


……….


اثر پتاسيم در شرايط شور بر غلظت سديم، پتاسيم و نسبت پتاسيم به سديم


……….


در كاه و كلش گندم K/Na )


……….


بررسي اثرات مقدار و انواع ماده آلي بر روي عملكرد و اندازه غده سيب زميني در


……….


خاك بافت ريز در شمال استان خوزستان


……….


كاربرد ايزوتوپ سنگين نيتروژن در بررسي و مقايسة راندمان مصرف كود اوره در


……….


اندام هوايي چغندر قند تحت مديريتهاي مختلف آبياري


……….


اثر كاربرد پتاسيم بر تحمل به شوري نهال هاي پسته


……….


مقايسه توزيع مكاني كود اوره در كرتچه هاي ايزوتوپي سيستم فارو، در گياهان


……….


چغندر قند و كاهو، با استفاده از فناوري رديابي ايزوتوپي نيتروژن


……….


بررسي تأثير روشها و مقادير مختلف مصرف بور بر نخود تلقيح شده با باكتري


……….


مزوريزوبيوم


……….


تأثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي رشد گياه پسته


……….


(Pistasia vera L.)


……….


تأثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته


……….


(Pistasia vera L.)


……….


اثر تيمارهاي خاكي و برگ پاشي آهن و منگنز بر عملكرد ماده خشك و


……….


عناصرغذايي كم مصرف در لوبيا


……….


بررسي تاثير روش هاي كاربرد و برهمكنش آهن و منگنز در سويا


……….


كاربرد slurry دام به عنوان كود غني از نيتروژن براي پوساندن بقاياي گياهي


……….


بررسي اثر روي بر جوانه زني و برخي از پارامترهاي رشد در گياه كرفس


……….


(Apium graveolens L.)


……….


تاثير كيفيت بقاياي گياهي بر ميزان و روند آزاد سازي فسفر قابل جذب در طول


……….


زمان


……….


بررسي اثرات آهن و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه


……….


اثر منابع و مقادير پتاسيم بر عملكرد و رشد رويشي پنبه در يك خاك شور


……….


تعيين حد تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف فسفر


……….


تعيين حد تحمل به شوري گندم در پاسخ به مصرف پتاسيم


……….


ارزيابي تاثير ميزان ماده آلي خاكهاي زراعي استان خراسان رضوي درعملكرد گندم


……….


مقايسه تجمع نيترات در محصولات سبزي و صيفي استان خراسان رضوي


……….


بررسي تاثير آب شور و بور بر جوانه زني بذر كلزا


……….


بررسي مخلوط احيائي مواد آلي و ضايعات فولادسازي به عنوان منبع تامين عناصر


……….


غذايي گياه


……….


بررسي اثرات كاربرد دو ماده بيولوژي چتنا و پيورن روي خصوصيات خاك و


……….


( CP48 103 گياه نيشكر ( واريته


……….


ارزيابي مقاومت نسبي چهار رقم گندم به سميت بور


……….


تأثير نيتروژن و بور بر رشد و تركيب شيميايي كلزا


……….


تأثير نيتروژن در كاهش سميت بور در برنج


……….


تاثيرتيمارهاي فسفر و روي برجذب و غلظت اين دوعنصر در كاه و كلش دو رقم گندم


……….


نقش كوددامي، نيتروژن وگچ در بهبود شاخصها رشد و عملكرد برنج درخاك شور


……….


تأثير محلولپاشي اوره در عملكرد وكيفيت پرتقال تامسون ناول


……….


تاثير تغذيه معدني ازت وپتاسيم و آبياري روي تركيب عناصر در برگ پرتقال


……….


تامسون ناول


……….


تأًثير مقادير و انواع مختلف كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد


……….


ارقام مختلف برنج


……….


بررسي تاثير كاربرد كمپوستهاي زئوليتي بر عملكرد آفتابگردان تحت رژيمهاي


……….


متفاوت آبياري


……….


DNDC


……….


نقش فيزيولوژيكي نيترات در افزايش مقاومت به تنش آب در دو گونه اسپرس


……….


بررسي تأثير كلسيم در افزايش مقاومت به شوري و سرما يونجه يكساله


……….


در مرحله جوانه زني M.polymorpha


……….


بررسي بهترين زمان كاربرد مخلوط علفكش توفور دي، سولفات روي و اوره در


……….


جهت افزايش عملكرد كمي و درصد پروتئين گندم


……….


كارايي مصرف فسفر در ژنوتيپهاي غلات


……….


بررسي كارايي ارقام مختلف غلات از لحاظ جذب فسفر


……….


بررسي سطوح و كاربردهاي مختلف كود سولفات روي بر رشد رويشي و عملكرد


……….


دانه لوبيا (Phaseolus vulgaris L.) در شرايط گلخانه


……….


تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن و كود دامي بر تجمع عناصر غذايي در كاهو


……….


( Lactuca sativa )


……….


برهمكنش روي و بور در عملكرد و كيفيت دانه كلزا


……….


بررسي اثر منابع و مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد و سطح شوري خاك در يك


……….


خاك شور


……….


بررسي نقش گياهان پوششي مختلف در بهبود حاصلخيزي خاك باغات مركبات


……….


اثر سطوح مختلف روي آهن و بر , بر روي عملكرد و كيفيت انار


……….


تاثير شوري، نيتروژن و پتاسيم بر عملكرد سورگوم علوفه اي


……….


تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش شوري


……….


برخي عوامل موثر بر جذب روي Zn در يك خاك آهكي


……….


تعيين ميزان و روش مصرف فسفر در لاين هاي پيشرفته كنجد در داراب


……….


بررسي اثر افزايش كود سولفات روي بر خصوصيات كمي و كيفي نيشكر


……….


اثر ويناس بعنوان منبع كودپتاسيم بر خصوصيات شيميايي خاك و محصول نيشكر


……….


بررسي اثر كود سيليكات پتاسيم در مزارع نيشكر بر ميزان آلودگي به ساقه خواران


……….


و عملكرد نيشكر Sesamia spp.


……….


اثرات كودهاي سبز و آلي بر خصوصيات خاك و عملكرد سيب زميني


……….


تأثير سطوح مختلف نيتروژن و تلقيح با باكتري ريزوبيوم بر عملكرد و اجزاء


……….


عملكرد دو رقم نخود


……….


مقايسه روشهاي كاربرد سولفات آهن در بهبود عملكرد كلزا در منطقه شاهرود


……….


بررسي تاثير كمپوست و زئوليت بر جذب عناصر غذايي در مراحل مختلف رشد


……….


گندم


……….


مقايسه روشهاي مصرف سولفات روي در گندم آبي


……….


تاثير مصرف گوگرد ،روي وبور در عملكرد كمي وكيفي وجذب عناصر غذايي در


……….


آفتابگردان


……….


اثرات كودمرغي و ازت برخصوصيات كمي و كيفي و جذب عناصرغذايي درگوجه فرنگي


……….


برسي كارايي كود هاي ازته در محصول گندم در استان آذربايجان غربي


……….


تغييراتزماني غلظت عناصرغذايي در مراحل رشد گياه گندم ( تعيين الگوي جذب )


……….


بررسي تاثير مقادير نيتروژن و تراكم كاشت بر صفات زراعي كلزا در اراضي شاليزار


……….


تعيين نياز كودي لاين اميدبخش لوبيا سفيد به فسفر و پتاسيم


……….


تاثير مصرف روي Zn بر غلظت و جذب ازت،فسفر و پتاسيم در گندم


……….


بررسي اثرات تاريخ كاشت و تغذيه متوازن پتاسيم و منيزيم بر عملكرد كاهو


……….


دركشت سوم


……….


تأثير شوري و ماده آلي بر مقاومت فروسنجي، عملكرد و مرفولوژي ريشه پسته


……….


تأثير شوري و نيتروژن بر جذب عناصر و برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه


……….


پسته


……….


تأثير شوري، نيتروژن و ماده آلي بر عملكرد و برخي پارامترهاي رشد گياه پسته


……….


تأثير گوگرد، ورمي كمپوست و باكتري تيوباسيلوس بر فراهمي فسفر از خاك


……….


فسفات


……….


بررسي اثرات برهمكنش بور و روي بر عملكرد و اجزاء آن در ذرت دانه اي


……….


تاثير كودهاي پتاسيم و روي بر خصوصيات زراعي و مقادير روي، آهن و فسفر در


……….


دو رقم گندم در خاك آهكي با روي پائين


……….


تغييرات غلظت عناصر غذايي درختان پسته در پاسخ به دو روش چالكود و


……….


محلولپاشي


……….


بررسي اثر كود دهي با دو روش آبياري قطره اي و سطحي بر عملكرد توت فرنگي


……….


اثر شوري بر نياز گوگردي كلزا


……….


بررسي اثر محلول پاشي كود مركب ميكرو بر مراحل مختلف رشد برنج ( رقم شفق )


……….


اثر نيتروژن بركاهش سميت بور در ليموي آب و نارنج


……….


اثر زمان مصرف و غلظت سولفات روي در كاهش پوكي پسته


……….


تأثير گوگرد و تلقيح با باكتري تيوباسيلوس بر عملكرد و جذب برخي از عناصر


……….


غذايي در سير


……….


تأثير مقادير مختلف نيتروژن و گوگرد بر عملكرد سير


……….


تغييرات كيفي دانه كلزا در اثر مصرف نيتروژن و گوگرد


……….


تغييرات زماني غلظت عناصرغذايي در اندام گياه گندم رقم مرودشت در شرايط


……….


شور ( تعيين الگوي جذب )


……….


اثرات مصرف گوگرد و كمپوست بر عملكرد گندم آبي و ميزان عناصر غذائي خاك


……….


در منطقه شهركرد


……….


تاثيرگياهان پوششي، سيستم هاي خاك ورزي و كود نيتروژن برخصوصيات خاك


……….


و عملكرد سورگوم علوفه اي


……….


تأثير كاربرد سطوح مختلف ملاس و كود اوره در عملكرد كمي و كيفي نيشكر


……….


نقش درصد رطوبت غلاف برگ نيشكر در توصيه هاي كودي با سيستم كرا پلاگ


……….


(Croplogging)


……….


تأثير مپيكووات كلرايد و نيتروژن در دورهاي مختلف آبياري بر صفات كمي پنبه


……….


اثر متقابل سطوح مختلف ب קֱ. و روي، بر عملكرد وش و برخي ويژگي هاي زراعي و


……….


خصوصيات الياف پنبه ( رقم ورامين ) در شرايط آب و هوايي قم


……….


تاثير مقادير و منابع مختلف كودهاي نيتروژنه بر عملكرد كمي و كيفي پنبه رقم


……….


ورامين دريك خاك شور


……….


بررسي غلظت عناصر پر مصرف و كم مصرف برگ پنبه ( رقم ورامين ) متاثر از


……….


سطوح مختلف آهن و روي در شرايط شور


……….


مقايسه اثر اسيد سولفوريك و گوگرد تلقيح شده با تيوباسيلوس بر عملكرد دانه،


……….


برخي صفات زراعي و درصد روغن آفتابگردان در شرايط شور آهكي ( قم )


……….


بررسي تأثير محلولپاشي سولفات روي بر عملكرد سيب زميني در اردبيل


……….


تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر مراحل فنولوژيكي رشد و نمو، خصوصيات زراعي و


……….


عملكرد ذرت علوفه اي رقم سينگل كراس 704 در اراك


……….


عكس العمل ارقام كلزا به محتواي نيتروژن خاك


……….


تأثير مصرف پتاسيم و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا چيتي رقم تلاش


……….


بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و پتاسيم و دور آبياري بر رشد و عملكرد كلزا


……….


بررسي اثر مقادير مختلف پتاسيم بر عملكرد چغندرقند در خراسان


……….


تاثير شوري آب آبياري بر ميزان مصرف پتاسيم در كشت گندم


……….


تاثير شوري آب آبياري بر ميزان مصرف فسفر در كشت گندم


……….


بررسي عكس العمل گندم به منابع و مقادير مختلف فسفر تحت شرايط شور ( قم )


……….


مطالعه تأثير جداگانه و تلفيقي كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد


……….


(Glycin max (L.) Merr) ارقام سويا


……….


تعيين حدبحراني مصرف نيتروژن در گياه خيارسبز بااستفاده از دستگاه كلروفيل سنج


……….


بررسي لايسيمتري آبشويي ازت تحت تأثير منابع مختلف كودي ازت براي


……….


چغندرقند در شرايط شور


……….


تاثير كلريد سديم بر شاخص هاي رشد در دانهال هاي سه پايه پسته


……….


تاثيركاربرد كودحيواني، ضايعات نيشكر و سولفات روي برميزان جذب روي توسط گياه گندم


……….


بررسي پاسخ گندم به فسفر و پتاسيم باقيمانده در خاك


……….


بررسي تاثير مقادير و منابع مختلف فسفر ( بيوفسفات طلائي و سوپرفسفات تريپل )


……….


در تغذيه مركبات خوزستان


……….


تاثير مقادير مختلف نيتروژن و تقسيط آن بر خصوصيات كمي و كيفي گل رز


……….


بررسي امكان استفاده مستقيم از خاك فسفات در زراعت چغندر قند


……….


بررسي اثرعناصر ريز مغذي روي (Zn) و منگنز (Mn) بر وضيت كلروفيل


……….


فلئورسنس در ارقام مختلف گلرنگ


……….


كنترل ازت باقيمانده در خاك با بهره گيري از بهينه سازي مدل رشد محصول گندم


……….


عنوان مقاله


……….


اثر عناصر كم مصرف آهن، روي، مس، منگنز و بور در مقاومت به تنش خشكي


……….


آفتابگردان ( تغذيه گياهي )


……….


ارزيابي اثرات گوگرد بر غلظت نيتروژن و جذب آن از منابع مختلف توسط سويا به


……….


روش رقت ايزوتوپي


……….


تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن كمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف


……….


نيتروژن معدني بر غلظت و جذب كل آهن در اسفناج


……….


بررسي سينتيك معدني شدن نيتروژن در خاكهاي شاليزاري شمال ايران


……….


مطالعه كاربرد مقادير مختلف نيكل بر پاسخهاي گياهي گندم رقم پيشتاز در دو


……….


محيط رشد اوره و نيترات آمونيم


……….


بررسي ترشح فيتوسيدروفورها توسط گياهان استراتژي II در شرايط كمبود آهن و


……….


روي


……….


اثر مقادير شوري بر آنزيم هاي كاتالاز، پراكسيداز و نيترات ردوكتاز در ريشه و برگ


……….


ارقام كلزا


……….


تأثير مقادير مختلف كود نيتروژن و محدوديتهاي منبع و مخزن بر عملكرد و


……….


اجزاي عملكرد در ارقام مختلف برنج


……….


نقش كيلاتورهاي آلي اسيد ماليك و اسيد سيتريك بر كاهش كلروز فيزيولوژيكي


……….


(Cucumis sativa L.) آهن در خيار گلخانه اي


……….


تغييرات فسفر قابلجذب و شكلهاي فسفر معدني پس از غرقاب در خاكهاي


……….


شاليزاري شمال ايران


……….


غني سازي محصولات كشاورزي ضرورتي براي حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه


……….


اثرات ماندابي خاك بر برخي عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره


……….


بررسي محلول پاشي توام كودهاي اوره و سولفات روي و سموم علفكش بر عملكرد


……….


كمي و كيفي گندم آبي رقم زرين


……….


تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش آبي


……….


بررسي آبشوئي نيترات از منابع كودهاي اوره و اوره با پوشش گوگردي ) ) scu در


……….


زراعت گندم با استفاده از لايسيمتر


……….


تأثيرسطوح و روشهايمختلفكاربرد اسيدبوريك برعملكرد و كيفيتدانه لوبياچيتي


……….


بررسي تغييرات نسبت Po و Pi در بخش فسفر قابل جذب در خاكهاي تحت


……….


كشت يونجه


……….


بررسي روند اكسيداسيون گوگرد و ارتباط آن با آزاد شدن آهن و روي در خاكهاي


……….


آهكي


……….


بررسي نقش موليبدن و سيليسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت گندم


……….


تأثير گوگرد، ورمي كمپوست و آسپرژيلوس نيگر بر فراهمي فسفر از خاك فسفات


……….


اثرات كاربرد روي بر كاهش غلظت بور در ذرت


……….


استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي توصيه كودسرك ازت در زراعت گندم


……….


بررسي اثرات برهمكنشي مصرف پتاسيم و روي در شرايط تنش رطوبتي بر عملكرد


……….


كمي و كيفي گندم


……….


تعيين معادل كودي پتاسيم در خاكهاي زراعي اصفهان


……….


تاثيرمحلولپاشي مقادير و منابع مختلف كلسيم بر خصوصيات كمي وكيفي گل رز


……….


نقش بقاياي كشت تابستاني خلر وماشك به عنوان كود سبز در تأمين عناصر


……….


غذايي گياهان


……….


عنوان مقاله


……….


اثرات تنش آبي بر ميزان جذب عناصر غذايي و عملكرد خرماي برحي


……….


بررسي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي مؤثر بر پايداري خاكدانه در خاكهاي آهكي


……….


تعيين فاكتور عكس العمل كاهش نسبي اجزاي عملكرد آفتابگردان در مقابل


……….


كاهش نسبي مصرف آب به روش آبياري قطره اي نواري در منطقه شهركرد


……….


تأثير كيفيت آب آبياري ( شور سديمي ) بر خواص فيزيكي خاك در آبياري


……….


جويچه اي


……….


انتخاب معادله نفوذ مناسب بااستفاده از معادلات بيلان حجمي در آبياري جويچه اي


……….


تخمين نقطه‌اي و پارامتريك منحني رطوبتي تعدادي از خاكهاي شور


……….


بررسي تأثير دو پارامتر EC و SAR بر تخمين غيرپارامتريك منحني رطوبتي


……….


درخاكهاي قابل انبساط و انقباض


……….


بررسي كارايي مصرف آب و ازت در محصول سيب زميني با استفاده از سيستم


……….


آبياري باراني باراني تك شاخه اي


……….


بررسي تاثير پليمرهاي محلول در آب بر پايداري خاكدانه‌هاي چند نمونه خاك


……….


استان همدان


……….


تعيين عمق مناسب آبياري و فاصله مناسب خروجي هاي لوله tape در زراعت


……….


گوجه فرنگي


……….


تعيين معادله مناسب برآورد نياز آبي گياهان درشرايط اقليمي استان بوشهر


……….


اثر خاكپوش پلاستيك بر كاهش مصرف آب در زراعت گوجه فرنگي


……….


تاثير تغيير در كاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ها


……….


تاثيرتغيير در كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر آبگريزي آب در خاك


……….


تحليل ارتباط فرسايش با پديده آبگريزي خاك


……….


مناسبترين دور آبياري باراني وتاثيرآن برعملكردوكارايي مصرف آب در اراضي چايكاري


……….


بررسي تأثير خصوصيات خاك در تعيين گروه هاي اكولوژيك گياهي در مراتع


……….


ييلاقي البرز


……….


بررسي اثر تيمارهاي آب و نيتروژن بر عملكرد و خصوصيات رويشي پنبه


……….


تأثير تنش خشكي بر مراحل مختلف جوانه زني ارقام رايج كلزا در استان فارس


……….


بررسي اثر آبشويي از اختلاط آب آبياري و زه آب مزارع نيشكر جنوب اهواز بر


……….


برخي خواص فيزيكي خاك


……….


مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در هموار سازي داده هاي نفوذپذيري خاك


……….


تعيين تخليه مجاز رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندرقند


……….


بررسي تاثير روشهاي مختلف خاك ورزي بر همگني رشد، عملكرد و بهره وري مصرف


……….


آب چغندرقند


……….


تاثير كم خاكورزي در زراعت ذرت و افزايش بهره وري مصرف آب


……….


تاثير رژيمهاي مختلف آبياري و زير شكني خاك بر عملكرد چغندرقند در تناوب


……….


با گندم و كارايي مصرف آب


……….


غلتكهاي تثبيت شيار رديفكارها در كاهش تلفات نفوذ آب در شيار


……….


اثرات زير شكني بر خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم


……….


تعيين حداكثر تخليه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاك در مراحل مختلف دوره


……….


رشد توتون باسما سرس 31


……….


بررسي فاكتورهاي موثر بر ميزان مقاومت گسيختگي (Modulus of rupture) در


……….


تعدادي از خاكهاي آهكي استان فارس


……….


اثر كاربرد نوع و ميزان ماده آلي بر پايداري خاكدانه ها در مقابل خيس شدن


……….


آهسته و ناگهاني


……….


زهكشي خاك با استفاده از فناوري الكتروسينتيك


……….


تاثير ضخامتهاي مختلف ماسه بادي و سنگريزه بر ميزان تبخير از سطح خاك


……….


بررسي كمي و كيفي زهاب هاي شبكه زهكشي شركت ران بهشهر


……….


پيش بيني منحني مشخصه رطوبتي با استفاده از منحني دانه بندي خاك


……….


برآورد رطوبت قابل استفاده گياه با استفاده از روش اشباع كردن خاك با صعود


……….


موئينه


……….


ارزيابي كارآيي شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد منحني رطوبتي خاك در


……….


بعضي از خاكهاي آهكي و شور ايران


……….


بررسي اثر شوري هاي مختلف آب آبياري روي درصد سبزماندن و عملكرد رويشي


……….


تر ارقام مختلف انار در استان يزد


……….


بررسي تغييرات شوري خاك در اثر تغيير عرض نوارهاي آبياري غرقابي در باغهاي


……….


پسته


……….


بررسي اثر پوشال و عمليات خاكورزي بر انتقال املاح در خاك مزارع نيشكر


……….


خوزستان


……….


مديريتمناسب آبياري توتون باتعيين اثر دور و مقدار آب برروي عملكردكمي و كيفي


……….


بررسي اثرات فشردگي خاك و كاربرد زيرشكن درتوليدمحصول گندم در اراضي شيبدار


……….


مقايسه روش هاي تعيين تنش پيش فشردگي در يك خاك لوم شني


……….


تخمين هدايت آبي غيراشباع با استفاده از هدايت آبي اشباع و شاخص خلل و فرج


……….


ريز خاك


……….


تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه ذرت در منطقه مغان به روش لايسيمتري


……….


بررسي دانه بندي خاك در چهار نوع روش خاك ورزي در بافت خاك رسي لومي


……….


اثر زيرشكني بر بعضي ويژگيهاي خاك در كبوتر آباد اصفهان


……….


كم آبياري پنبه بر اساس تابع توليد آب عملكرد


……….


تاثير كم آبياري بر عملكرد و بازده مصرف آب ذرت


……….


بررسي استفاده از آب مغناطيسي در افزايش عملكرد و كارآيي مصرف آب گندم در


……….


يزد


……….


تعيين ضريب واكنش عملكرد گندم نسبت به كم آبي در دوره ها مختلف رشد


……….


تعيين ضريب واكنش عملكرد سيب زميني نسبت به كم آبياري در دوره هاي


……….


مختلف رشد گياه


……….


تعيين حداقل طول ستون خاك براي تعيين تابع ضريب پخشيدگي هيدروليكي به


……….


روشي ساده


……….


بررسي امكان استفادة مجدد از آبهاي اختلاط يافتة حاصل از آبشويي و زهكشي


……….


خاكهاي شور و سديمي در امور زراعي و باغي در منطقه جنوبغربي استان خوزستان


……….


اثرات كم آبياري و سطوح مختلف كود پتاسه بر عملكرد علوفه و كارآيي مصرف آب


……….


در شبدر ايراني


……….


آبياري قطره اي نواري، راهكاري موثر در افزايش كارايي مصرف آب و نيتروژن در


……….


كشت ذرت دانه اي در منطقه ارسنجان، استان فارس


……….


استفاده از مدل SWAP در بررسي شوري خاك منطقه رودشت اصفهان


……….


بررسي اثر تنش رطوبتي بر كارايي مصرف آب (WUE) در گياه تاغ


……….


(Haloxyllon Spp.)


……….


عملكرد و كارائي مصرف آب ژنوتيپ هاي كلزا در شرايط كم آبياري در منطقه


……….


سيستان


……….


بررسي تاثير مقاومت مكانيكي خاك در روش هاي مختلف كاشت و مقادير مختلف


……….


آبياري بر عملكرد گندم


……….


بررسي تغييرات رطوبت و شوري خاك در روش هاي مختلف كشت با استفاده از


……….


TDRدستگاه


……….


بررسي جوانه زني و استقرار گياهچه هاي پياز در سه روش آبياري غرقابي، باراني


……….


و زير زميني


……….


تعيين توابع انتقالي در خاكهاي رسي


……….


تاثير مواد آلي مختلف بر شاخص پايداري خاكدانه ها و جرم مخصوص ظاهري


……….


تعيين توابع انتقالي پارامتريك براي تخمين نفوذپذيري خاك


……….


اثر جريان هاي ترجيحي در انتقال باكتري اشريشياكولي در دو خاك با بافت


……….


مختلف


……….


اثرخاك‌ورزي بر توزيع عناصرغذايي خاكدانه هاي پايداردر آب اراضي مرتفع شمال ايران


……….


تاثير كاربرد مالچ پلي اتيلن در افزايش بهره وري مصرف آب در زراعت گوجه فرنگي


……….


بررسي فرآيند نفوذ و رواناب در پلاتهاي دست نخورده


……….


مقايسه دو مدل فركتالي و تجربي در پيش بيني هدايت هيدروليكي غيراشباع خاك


……….


ارزيابي كارايي تابع انتقالي خاك جهت برآورد منحني رطوبتي در برخي از


……….


خاكهاي ايران


……….


تعيين شاخص كيفيت فيزيكي خاك با استفاده از پارامترهاي معادله ون گن اختن و


……….


توابع انتقالي در تعدادي از خاكهاي آهكي و شورسديمي


……….


وقوع پديده پسماند در اندازه گيري غلظت املاح با دستگاه TDR و كپسول مكش


……….


اثر زيرشكني خاك بر زمان و راندمان آبشويي نمكها با دو روش پيوسته و متناوب


……….


مقايسه توابعانتقالي شبكهعصبيمصنوعي و رگرسيوني در تخمين هدايتآبياشباع


……….


تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت ) ) LLWR و مقايسه آن با آب قابل


……….


استفاده گياه در برخي از خاكهاي استان همدان


……….


تخمين شاخص مخروطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با


……….


مدل هاي خطي


……….


فرسايش، حفاظت و مديريت خاك


……….


عنوان مقاله


……….


شبيه سازي زماني سازي توليد رسوب حوضه رودخانه كردان با استفاده از مدل


……….


AvSWAT


……….


اثر مديريتهاي مختلف بر مقدار فسفر قابل دسترس خاك و رابطة آن با غلظت


……….


فسفر محلول در رواناب


……….


تصاوير ماهوارهاي : ETM+ امكان تهيه نقشه اشكال فرسايش


……….


بررسي صحت و دقت نقشه حساسيت سنگها به فرسايش در تهيه نقشه اشكال


……….


فرسايشRS و GIS فرسايشهاي سطحي و شياري : تهيه نقشه به كمك


……….


شناسايي مناطق مستعد حركات تودهاي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي


……….


( GIS )


……….


پيش بيني شكل فرسايش در خاكهاي مارني فامنين و مجاور بكمك ويژگيهاي


……….


فيزيكي


……….


بررسي و تعيين مناطق بياباني استان همدان با استفاده از برخي پارامترهاي اقليمي


……….


سامانة تصميم يارِ مكاني، در اولويت بندي مناطق فرسايشي در احداث بندهاي


……….


چوبي چپري براي حفاظت خاك


……….


اندازه گيري فرسايش پاشماني با استفاده از كاسه پاشمان


……….


اندازه گيري سزيوم – 137 مرجع در نواحي غربي ايران


……….


اثر اقدامات حفاظتي بر برخي از شاخصهاي كيفيت خاك


……….


ارزيابي كيفي ارتباط بين حضور و مساحت فرسايش خاك با كاربري اراضي


……….


بررسي اثرات پخش سيلاب بر روند تغييرات خصوصيات شيميايي خاك از طريق


……….


پايش در ايستگاه پخش سيلاب سرچاهان


……….


مقايسه خصوصيات خاك در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته


……….


GIS بررسي ميزان فرسايندگي باران در منطقه گلستان با بكارگيري سيستم


……….


بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي و پيش بيني رشد طولي آن ( مطالعه موردي


……….


در حوضه زهان قاين )


……….


بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي در منطقه گزير استان هرمزگان


……….


بررسي عوامل فيزيكي و شيميايي مؤثر بر ايجاد و گسترش فرسايش خندقي و هزار


……….


دره اي در اراضي مارني جنوب استان گيلان


……….


تغييرات برخي از عوامل فيزيكي خاك عر صه آبخوان ميانكوه بر اثر پخش سيلاب


……….


علل ايجاد حركت هاي توده اي باتوجه به خصوصيات خاك و زمين شناسي


……….


زيرحوضه ركعت از حوضه سد كارون 3 استان خوزستان


……….


ارزيابي اقتصادي بادام كاري و گردوكاري و نقش آن در حفاظت خاك، » مطالعه


……….


موردي استان آذربايجان غربي «


……….


تاثيرمديريت بقاياي گندم وخاك ورزي برعملكرد چغندرقند درتناوب گندم چغندرقند


……….


تعيين فاكتور فرسايش پذيري (k) ، طول و درجه شيب (LS) با استفاده از تكنيك


……….


هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي حوضه رحيم


……….


آبادفسا استان فارس


……….


بررسي كاهش توان توليد اراضي گندم ديم كردستان بر اثر فرسايش خاك و تاثير


……….


كوددهي در كنترل آن


……….


طبقه بندي و تعيين گروه هيدرولوژيكي خاك ها در طرح كنترل سيلاب حوضه


……….


شهري ايذه


……….


تخمين فرسايش و رسوب حوزه آبخيز قلعه شاهرخ با استفاده از آمار هيدرولوژي


……….


دوره 23 ساله


……….


( بررسي تغييرات طولاني مدت توان توليددراراضي ايستگاه مركزي تحقيقات


……….


كشاورزي ورامين )


……….


بررسي تاثير كاربري و شيب زمين هاي مرتعي و زراعي در زير حوزه هاي دامنه


……….


هاي سبلان بر هدر رفت پتاسيم خاك


……….


بررسي ويژگيهاي زمين لغزشهاي سنگي و خاكي در بخش خورش رستم خلخال


……….


بررسي اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد دانه گندم و اجزا عملكرد


……….


SEDD ،RUSLE برآورد توزيعي فرسايش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهاي


……….


در حوزه آبخيز كهنوك خاش GIS


……….


برآورد فرسايش بادي توسط مدل RWEQ و مقايسه آن با IRIFR در اميديه


……….


برآورد فرسايش آبي و رسوب بوسيله مدل كامپيوتري WEPP در شمال شرقي


……….


استان خوزستان


……….


بررسي تاثير مديريتهاي مختلف بر تثبيت كربن در خاك


……….


رسوب سنجي مخازن سدهاو بندها، ابزاري كارآمد براي ارزيابي رسوبدهي حوزه


……….


هاي آبخيز


……….


بررسي اثرات چراي دام بر خصوصيات شيميايي و حاصلخيزي خاك مرتع در


……….


مخمل كوه لرستان


……….


بررسي پراكنش اقليمي فرسايش آبكندي در استان همدان


……….


تعيين كاربري مطلوب به منظور مديريت يكپارچه اراضي ساحلي استان هرمزگان


……….


اثر چراي دام بر كيفيت بيوشيميايي خاكهاي مرتعي در اقليمهاي متفاوت زاگرس


……….


مركزي


……….


بررسي حساسيت به فرسايش كاربري اراضي در منطقه سجزي كوهپايه اصفهان


……….


اثر روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه سه رقم ذرت


……….


(Zea mays L. )


……….


اثرات روش هاي خاك ورزي بر روي صفات زراعي ارقام سويا


……….


تعيين ضريب فرسايش پذيري خاكهاي واقع در واحدهاي ژئوپدولوژي متفاوت با


……….


استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي


……….


بررسي دقت و سرعت تهيه نقشه هاي فرسايش خاك با استفاده از داده هاي


……….


سنجش از دور


……….


ارزيابي طبقه بندي بصري اشكال فرسايش حوزه آبخيز نوررود هراز در تصاوير


……….


IRS 1D ماهوارة PAN


……….


نقش كاربري اراضي در ايجاد و تشديد لغزش با رويكرد سامانه اطلاعات جغرافيايي


……….


پيش بيني محدده هاي در معرض آبكندي شدن با استفاده از GIS در حوضه


……….


كلوچه كردستان


……….


بررسي فرسايش پذيري خاك و تخريب خاكدانه‌هاي سطحي با استفاده از شاخص


……….


دبودت و دلينهير


……….


پيش بيني هدررفت فسفر در حوزة آبخيز كارون شمالي ( منطقة سوليجان ) با


……….


ANSWERS استفاده از مدل


……….


بررسي اثر عمليات خاك ورزي و مالچ خاكي در عملكرد گندم ديم


……….


بررسي اثر تاغ كاري بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، پوشش گياهي و


……….


مهار فرسايش بادي ( مطالعه موردي : جنوب شرقي شهر ورامين )


……….


بررسي رابطه كاربري اراضي با مقدار فرسايش ايجاد شده


……….


تجزيه و تحليل كمي نقش فرسايش خندقي در ميزان فرسايش خاك و رسوبدهي


……….


در حوضه آبخيز گوجا قيه با بهره مندي از روشها و تكنيكهاي جديد به منظور


……….


مديريت بهينه حوضه .( شمال غرب زنجان )


……….


ارزيابي كارايي مدلهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش ( روشهاي نيلسن اصلاح شده


……….


و براب ) در حوزه آبخيز سيد كلاته راميان استان گلستان


……….


بررسي كار آمد ترين روش ذخيره نزولات آسماني و كاهش رسوب ( كنتور فارو و


……….


پيتينگ )


……….


تأثير خاكورزي، بقاياي گياهي كلزا و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد كشت


……….


دوم پنبه


……….


نقش جنگل تراشي و تغيير كاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاك اراضي لسي در


……….


حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان


……….


بررسي تغييرات حاصلخيزي خاك در اثر پخش سيلاب در ايستگاه پخش سيلاب


……….


باغ سرخ


……….


بررسي رابطه خصوصيات فيزيكي خاك و ميزان رواناب و رسوب در پادگانه هاي


……….


آبرفتي با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زير حوضه عباس آباد جاجرود )


……….


عنوان مقاله


……….


تأثير كاربرد مالچ كاه وكلش گندم بر مقدار رواناب اراضي زراعي ديم شيبدار


……….


تعيين عامل فرسايش پذيري معادله جهاني فرسايش خاك در خاك هاي آهكي


……….


تعيين خطاي برآورد عامل فرسايشپذيري USLE در خاكهاي نواحي نيمه


……….


خشك ايران


……….


بررسي اثر تخريب مراتع بر مقدار كربن آلي، نيتروژن كل و معدني خاك در دو


……….


منطقه از زير حوزة آبخيز ونك


……….


اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاكورزي روي پايداري خاك


……….


در استان كرمانشاه


……….


پهنه بندي مقادير سرعت آستانه فرسايش بادي با استفاده از زمين آمار


……….


رابطه بين زمين لغزش و تغييرات كاربري اراضي در حوزه آبخيز لتيان با استفاده از


……….


فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي


……….


اثر تغيير كاربري اراضي بر كربن آلي و برخي خصوصيات فيزيكي خاك در اراضي


……….


مرتفع شمال ايران


……….


بررسي شاخص فرسايندگي باران در حوزه درياچه نمك


……….


بررسي اثرات فرسايش بادي و پيامدهاي ناشي از آن در منطقه سيستان


……….


بررسي تاثير كاربرد پليمر BT53 بر كنترل فرسايش و حفاظت خاك


……….


اثر تشكيل اندوده سطحي بر ديناميك فرسايش ورقهاي


……….


ديناميك فرسايش ورقهاي


……….


ارزيابي تخمين رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونك از حوزه


……….


آبخيز كارون شمالي


……….


سفيدرود


……….


بررسي تحليل حساسيت مدل ANSWERS در حوزه آبخيز كارون شمالي ( منطقه


……….


سوليجان ) استان چهارمحال و بختياري


……….


RUSLE برآورد فرسايش خاك در حوزه زيارت با استفاده از مدل


……….


بررسي تغييرات سرعت آستانه فرسايش بادي در دشت سيستان به كمك علم


……….


زمين آمار


……….


اندازه گيري كمي ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدل LISEM در اراضي


……….


لسي حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان


……….


ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاك (EUROSEM) در بخشي از حوزه


……….


كارون شمالي در استان چهارمحال و بختياري ( سوليجان )


……….


سلامت گياه و انسان و بهسازي خاك و اصلاح اراضي


……….


مقالات پوستر


……….


عنوان مقاله


……….


غلامحسين توزيع گونه هاي نيكل و كادميم در محلول دو خاك آهكي تيمار شده با


……….


MINTEQA2 لجن فاضلاب بوسيله مدل


……….


محمدمعز خصوصيات جذب سطحي روي ) ) Zn در بعضي از خاكهاي آهكي ايران


……….


ملاس نيشكر : يك اصلاح كنندة خاكهاي آهكي


……….


تأثير گچ بهمراه ضايعات آلي اسيدي و غير اسيدي بر اصلاح يك خاك شور


……….


و سديمي


……….


تخليه پتاسيم از برخي خاكهاي تحت كشت آفتابگردان در آذربايجانغربي


……….


شكلهاي پتاسيم و روابط Q/I در برخي خاكهاي تحت كشت آفتابگردان در


……….


آذربايجانغربي بررسي تاثير عوامل مختلف بر تجمع فلزات سنگين در خاكهاي پيراموني


……….


شركت فولاد ( مطالعه موردي )


……….


پالايش سبز سرب از خاك با استفاده از گياه شاه


……….


بررسي اثر آلاينده هاي هيدروكربنه نفتي ( گازوئيل ) بر برخي خصوصيات


……….


فيزيكي و شيميايي خاك آلوده


……….


شاليزارهاي گيلان


……….


و بررسي تاثير برخي ويژگي هاي خاك بر اشكال مختلف پتاسيم اراضي


……….


شاليزاري گيلان


……….


تاثير كاشت ذرت و كودهاي مصرفي بر جذب عناصر سنگين در يك خاك


……….


آلوده بررسي تاثيركشت كلزا و سورگوم در كاهش آلودگي كادميوم و سرب خاك


……….


سينتيك آزاد شدن مس از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران


……….


سينتيك آزاد شدن آهن از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران


……….


سينتيك آزاد شدن منگنز از خاكهاي آهكي دشت قزوين و استان تهران


……….


كاربرد فيلتر شن خاك آهكي كمپوست براي كاهش فلزات سنگين موجود


……….


در فاضلاب صنعتي


……….


بررسي توزيع شكلهاي مختلف روي در خاكهاي اسيدي استان گيلان و


……….


رابطه آنها با برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك


……….


بررسي اثر كشت گياه ذرت بر تغيير شكل هاي مختلف روي در خاكهاي


……….


اسيدي استان گيلان و رابطه اين شكلها با پاسخهاي گياه


……….


بررسي امكان پالايش خاكهاي آلوده به عناصرسرب، كادميم و نيكل توسط باقلا


……….


ويژگيهاي جذبي برخي غير متحرك كننده هاي روي


……….


استفاده از گونه هاي مختلف گياه گز براي اصلاح خاك هاي شور و سديمي


……….


و بررسي اثرات آنها بر كاتيونها و آنيونهاي محلول خاك


……….


پيامد سترون سازي بر ريخت هاي گوناگون فسفر خاك


……….


اثردو نوع ماده آلي بر سينتيك واجذبي مس در دو خاك آهكي


……….


استان فارس


……….


مقدارآلومينيوم خاك و برگ سبز چاي در باغات شمال كشور و ارزيابي


……….


مقدار آن در انواع چاي خشك و نوشابه حاصل از آن


……….


خادمي، توزيع سرب و كادميم در برخي خاكهاي سطحي مشهد و محدوده صنعتي


……….


جاده مشهد قوچان


……….


آستارايي بررسي قابليت گياه پالايي عنصر كادميم توسط سه گياه آفتابگردان، ذرت و


……….


پنبه


……….


تاثير لجن فاضلاب، شوري و كربنات كلسيم بر فعاليتهاي بيولوژيكي خاك


……….


بررسي تأثير مقادير مختلف آهك بر روابط Q/I پتاسيم


……….


تأثير كاربرد پساب شهري تصفيه شده بر عملكرد چهار گياه علوفه اي و


……….


تجمع عناصر سنگين در خاك


……….


كريميان، بررسي روابط بين خصوصيات فيزيكي، شيميايي با اشكال معدني و قابل


……….


جذب فسفر خاكهاي آهكي دشت قزوين


……….


تاثير كمپوست غني شده با كادميم و زمان خواباندن بر شكل هاي شيميايي


……….


كادميم، رشد و تركيب شيميايي اسفناج در دو بافت خاك


……….


بررسي نقش مناطق معدني شمال مشگين شهر بر ميزان آلودگي خاك ها به


……….


عنصر آرسنيك


……….


تأثير مصرف پساب نيروگاه حرارتي همدان بر جذب كادميوم توسط كاهو و


……….


تره ايراني


……….


سينتيك غيرقابل جذب شدن فسفر در شرايط غرقاب و ظرفيت مزرعه


……….


خاكهاي آهكي


……….


مجيد تغيير شكلهاي فسفر معدني در اثر جذب سطحي فسفر در برخي خاكهاي


……….


آهكي


……….


رونقي و واجذب فسفر از برخي خاكهاي آهكي در شرايط اكسايش و كاهش و ارتباط


……….


آن با خصوصيات خاك


……….


محمدي و تاثيرآبياري با فاضلاب شهري بر خواص تغذيه اي خاك و برگ


……….


درختان جنگل كاري شده اقاقيا


……….


علي مطالعه ايزوترمهاي جذب سطحي پتاسيم در تعدادي از خاكهاي لوبيا كاري


……….


استان مركزي


……….


نقش كاربري اراضي بر غلظت واناديوم و آرسنيك در منطقه مركزي اصفهان


……….


كريميان و اثر دو نوع ماده آلي و مس روي شكلهاي مختلف مس در دو خاك آهكي


……….


بررسي روند آزادسازي روي در خاك هاي آهكي تيمارشده با روي و بدون آن


……….


مقايسه برخي از شاخصهاي شيميايي با شاخص بيهوازي اندازهگيري


……….


معدنيشدن نيتروژن در خاكهاي تيمار شده با دو نوع كود آلي


……….


الكتروسينتيك و نقش آن در فرايند آبشويي


……….


ارزيابي توان گياهان آفتابگردان، سورگوم، شبدر و يونجه در ذخيره سازي،


……….


انتقال و زوال عناصرسنگين درخاكو نحوه توزيع اين عناصردر اندامهاي گياهي


……….


بررسي ميزان و تأثير فلزات سنگين حاصل از فعاليتهاي توليدي كارخانجات


……….


صنعتي فولاد و نورد اهواز بركيفيت خاك، سلامت محصولات زراعي و ارائه


……….


روش گياه پالايشي بعنوان راهكاري براي بهبود آن


……….


لكزيان و تاثير فلزات سنگين روي و كادميم بر فرآيند بيولوژيكي نيتريفيكاسيون در


……….


دو خاك آهكي و غيرآهكي


……….


بررسي اثر دو نوع ماده آلي بر شكلهاي شيميايي منگنز و روي در دو خاك


……….


آهكي استان فارس


……….


چالش هاي موجود و پيش روي كيفيت منابع آب آبياري در استان


……….


خوزستان مديريت پايدار منابع آب و خاك دركشاورزي و محيط زيست


……….


نقش آهك و مواد آلي در ميزان تجمع عناصر سنگين در خاك و گياه در


……….


اراضي تحت تاثير فاضلاب صنعتي


……….


همبستگي بين عناصر سنگين موجود در خاك متاثر از فاضلاب شهري و


……….


سپانلو صنعتي و تاثير آن در تجمع و جذب توسط گياه


……….


تاثير ميزان رس، ظرفيت تبادل كاتيوني و pH خاك در ميزان تجمع و


……….


انتقال عناصر سنگين در اراضي تحت تاثير پساب صنعتي


……….


تأثير زمان بر جزء بندي عناصر سنگين در برخي خاكهاي آهكي همدان


……….


آبشويي فسفر تحت تأثير محلولهاي آبشويي مختلف در خاك


……….


تاثير استفاده از پساب فاضلاب در خاك هاي زراعي شهرستان نجف آباد


……….


كاربرد كربن فعال جهت رنگ بري عصاره خاك و اثرآن بر مقدار بور قرائت شده


……….


به روش آزومتين اچ


……….


نسبت كميت شدت پتاسيم (Q/I) و هم بستگي پارامترهاي آن با


……….


خصوصيات خاك در تعدادي از خاكهاي استهبان استان فارس


……….


آزادسازي پتاسيم از برخي كانيهاي ميكايي تحت تأثير چند اسيد آلي


……….


باقيمانده كودهاي آلي بر پارامترهاي سينتيكي جذب فسفر


……….


آهكي


……….


تجمعي و


……….


يك خاك


……….


تأثير در


……….


باقيمانده كودهاي آلي بر پارامترهاي سينتيكي رهاسازي


……….


خاك آهكي


……….


تجمعي و


……….


فسفر از يك تأثير


……….


تاثير روشهاي مختلف كشت در شرايط شور بر عملكرد گندم در استان يزد


……….


بررسي وضعيت كادميم در خاك شاليزار و گياه برنج متأثر از فاضلاب هاي


……….


صنعتي و شهري اطراف ساري


……….


بررسي اثرات آبياري با پسابهاي صنايع تخميري روي برخي مشخصات


……….


شيميايي خاك


……….


مطالعه سينتيك آزاد شدن روي و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك


……….


تأثير روي بر جذب كادميم و شاخصهاي رشد ذرت


……….


بررسي اثر سرب بر جوانه زني، مقدار پروتئين و پرولين و ارزش تحمل به


……….


(Brassica napus L.) سرب در دو رقم كلزا


……….


بررسي شكلهاي شيميايي روي باقي مانده ناشي ازكاربرد كود سولفات روي


……….


در تعدادي از خاكهاي مازندران


……….


تأثير نوع شوري خاك بر اختلاف سه روش اندازه گيري گچ در خاك


……….


تأثير اسيدهاي آلي سنتزي بر رهاسازي روي در يك خاك آهكي


……….


ارزيابي گلخانه اي تأثير اسيدهاي آلي سنتزي بر عصاره كشي گياهي روي به


……….


وسيله اسفناج در يك خاك آهكي


……….


بررسي تأثير افزودني هاي آلي و معدني در توزيع فلزات سنگين در فركشن


……….


هاي مختلف خاك


……….


بررسيتأثير افزودنيهايمختلف بر جذب فلزات سنگين توسط گياه زراعيجو


……….


اثرات ضايعات ليموي آب بر فراهمي عناصر كم مصرف و برخي خواص خاك


……….


بررسي معادلات سينتيك آزاد شدن فسفر در دو نوع خاك تحت كشت


……….


گندم


……….


مطالعه تأثيرات سطوح كود فسفره و كود حيواني در سينتيك واجذبي فسفر


……….


در خاك


……….


بررسي شكلهاي مختلف پتاسيم و ارتباط آنها با بعضي ويژگي هاي شيميايي


……….


و فيزيكي خاكهاي استان فارس


……….


ارزيابي پتانسيل ضريب انتقال عنصر سرب در برخي از گونه هاي گياهي


……….


منطقه ايرانكوه اصفهان در پاكسازي خاكهاي آلوده به عنصر سرب


……….


بررسي ميزان تجمع عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از


……….


فاضلاب تصفيه شده شهري اصفهان


……….


بررسي ويژگيهاي واجذبي مس در برخي خاكهاي استانهاي فارس و گيلان


……….


آلودگي خاك به سرب و روند كاهش آن در برخي از خاكهاي گيلان


……….


بررسي ارتباط اشكال مختلف سرب در خاك با جذب توسط گياه تربچه


……….


ارزيابي توانمندي تربچه در پالايش گياهي سرب از خاك


……….


بررسي اثر تراكم كشت بر پالايش گياهي سرب از خاك بوسيله تربچه


……….


مطالعه جذب سطحي عناصر سنگين سرب، كادميم و مس روي چند خاك


……….


از رژيم هاي رطوبتي Udic ، Xeric و Aridic در استان گلستان


……….


اثر كاربرد پودر يونجه بر توزيع فرمهاي كادميوم و سرب خاكها در شرايط


……….


غرقابي


……….


بررسي وضعيت نيترات و فسفات در رودخانه زاينده رود


……….


بررسي اثرات آلودگي حاصل از مواد زائد جامد شركت فولاد مباركه بر اراضي


……….


كشاورزي تحت كشت گندم مجاور


……….


بررسي تأثير درازمدت كودهاي فسفره بر ميزان كادميم خاك و گياه گندم


……….


در منطقه براان اصفهان


……….


بررسي خصوصيات شيميايي و غلظت عناصر سنگين پساب خروجي چند


……….


واحد صنعتي مهم اصفهان


……….


اثر زمان پس از تهيه بر توان نوارهاي كاغذي پوشيده شده با اكسيد آهن در


……….


تعيين فسفر قابل استفاده خاك


……….


تعيين اجزاي مختلف فسفر معدني و ارتباط آنها با قابليت جذب


……….


فسفرتوسط گياه سيردرتعدادي ازخاكهاي استان همدان


……….


اثر شوري و كربنات كلسيم بر قابليت استخراج كادميم از خاك و


……….


جذب آن توسط گياه در خاكهاي تيمار شده با لجن فاضلاب


……….


تاثير كمپوست غني شده با نيكل و زمان خواباندن بر شكل هاي


……….


شيميايي نيكل در دو بافت خاك


……….


بررسي تصاعد گاز گلخانه اي متان از خاكهاي تحت كشت تابستانه در


……….


شرايط مختلف رطوبتي در منطقه جنوب اهواز


……….


نقش ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بر كاهش حركت كروم سه


……….


ظرفيتي درخاك هاي اطراف منطقه چرمشهر


……….


آشنايي با روش هاي اندازه گيري فسفر آلي و مقايسه مقدار فسفر آلي


……….


در خاك آهكي تيمار نشده و تيمار شده با ماده آلي به روش


……….


سوزاندن


……….


بررسي تغيير تعادل كربن در خاكهاي شور و قليا تحت تاثير كشت


……….


نيشكر(HWSB) روشي جديد براي استخراج بور محلول درآب داغ


……….


رفتار اسيدهاي آلي در خاكهاي آهكي


……….


CO2 مقايسه اثر كاربري هاي مختلف اراضي بر تصاعد گاز گلخانه اي


……….


در اراضي شمال خوزستان


……….


مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري گچ در برخي خاك هاي اصفهان


……….


اميرحسين پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روشهاي گياه


……….


پالايي و مكانيكي


……….


دانش و ترويج يافته هاي علوم خاك


……….


سياستگزاريهاي مديريت و بهره برداري خاك


……….


عنوان مقاله


……….


ارزيابي نگرش بهره برداران كشور نسبت به حفاظت از منابع آب و خاك


……….


سنجش دانش، نگرش و مهارت كشاورزان چغندركار در زمينة شيوه هاي مديريت


……….


پايدار خاك زراعي


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي A-K


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي L-Z


……….


قوانين و مقررات مربوط به استخدام


……….


فرهنگ فني آبياري و زهكشي


……….


فرهنگ اسامي علمي گياهان انگليسي و فارسي


……….


مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شامل كليه قوانين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي


……….


فرهنگ جامع آلماني بفارسي


……….


فرهنگ جامع فارسي – آلماني


……….


فرهنگ مصور علوم طبيعي


……….


بيولوژي خاك (موجودات خاكزي و نقش آنها در گردش عناصر )


……….


فرهنگ گيتا شناسي ( اصطلاحات جغرافيائي )


……….


فرهنگ اصطلاحات كشاورزي


……….


نقش روي در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و بهبود سلامتي جامعه


……….


آب مورد نياز شستشوي خاكهاي شور ايران


……….


آب مورد مصرف گياهان و آب مورد نياز براي آبياري


……….


بيماري شناسي گياهي


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


نقش گوگرد ، كلسيم و منيزيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي


……….


پدولوژي مناطق خشك و نيمه خشك


……….


سد سازي يا مهار آبهاي سطحي شامل طرح و محاسبات انواع سدها


……….


اصول طرح سدهاي خاكي


……….


استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه جلد دوم


……….


روابط بيولژيكي ميكربها با گياهان


……….


بيماريها و آفات سبزيجات


……….


نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي


……….


فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پنج ساله گروه خاكشناسي 79-75


……….


توليد و مصرف بهينه كود شيميايي در راستاي اهداف كشاورزي پايدار


……….


به سوي مديريت پايدار منابع آب


……….


آشنايي با آبياري كابلي


……….


تغذيه بهينه كلزا گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ سوم بازنگري


……….


عزم ملي براي توليد كود در داخل كشور گامي ارزنده به سوي خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار


……….


نقش ريز مغذيها در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي عناصر خرد با تاثير كلان


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار


……….


كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران


……….


تغذيه صحيح درختا ميوه


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ پنجم بازنگري


……….


موسسه تحققات خاك و آب گذشته – حال – آينده


……….


تعيين حد بحراني عناصر غذايي موثر در خاك ، گياه و ميوه در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشور


……….


مرجع كاربران كامپيوتر


……….


معرفي جهات نظري و كاربردي روش پنمن – مانتيس و ارائه تبخير تعرق مرجع استاندارد براي ايران


……….


دستور العمهاي كم آبياري


……….


بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار جو


……….


آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران


……….


كودها و حاصلخيزي خاك


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي و آلي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار چغندر قند


……….


زراعت جلد اول اصول زراعت و زراعت عمومي


……….


زراعت گياهان صنعتي


……….


حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك “مشكلات و راه حل ها “


……….


آبكشت كشاورزي بدون خاك


……….


فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله


……….


مصرف كود در اراضي زراعي فارياب و ديم


……….


مورفولژي و فيزيو لژي ميوه


……….


جنگلهاي ايران


……….


چقدر كافيست ؟ جامعه مصرفي و آينده زمين


……….


نقش بي كربنات در بروز ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان ميوه


……….


عناصر كم مصرف مقاومت و تحمل به بيماريهاي گياهي


……….


رابطه آب خاك و گياه


……….


روشهاي آزمايشي در پدولوژي جلد اول آزمايشات شيميائي


……….


مباني فيزيولوژي گياهي


……….


اكولوژي پوشش زنده خاك


……….


محدوديتهاي رشد


……….


شناخت نظري و عملي ماشين هاي كشاورزي (ماشين هاي برداشت گياهان غده اي)


……….


تعين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توصيه صحيح كودي در كشور


……….


مقاومت و گسيختگي خاك


……….


حجم عمليات خاكي


……….


روشهاي جديد آبياري سطحي و باراني


……….


جغرافياي گياهي شامل گسترش جهان گياهي- اكولوژي -فيتوسوسيولژي و خطوط اصلي رويشهاي ايران چاب دوم


……….


بيماريهاي باكتريايي گياهان


……….


فتوسنتز


……….


آمار تجربي عمومي


……….


پيدايش و طبقه بندي خاك


……….


فن عكاسي


……….


تحقيق كاني شناسي پاره اي از سنگهاي آذرين ايران


……….


فيزيك خاك


……….


روي در كشاورزي عنصري فراموش شده درچرخه حيات گياه، دام و انسان


……….


آب و خاك


……….


آبشناسي


……….


هرس درختان ميوه


……….


گيا (راهنماي گياهي )


……….


جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي


……….


سوزني برگان جلد اول


……….


اصول و كاربردهاي هيدروليك عمومي


……….


علف هرز ه كشهاي شيميائي و امكان استفاده از آنها در ايران


……….


كوير زدايي چگونه مردم ،كوير مي سازند؟ چگونه مي توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي كنند؟


……….


شيمي علم آزمايشي


……….


آناليز عددي و روشهاي كامپيوتري


……….


خاك شناسي (خواص شيميائي و حاصلخيزي خاكها)


……….


ژئو شيمي


……….


باغباني در گلخانه جلد اول چگونه گلخانه را بسازيم


……….


از دانه بدانه زيست شناسي گياهان گلدار


……….


بيماريهاي گياهي


……….


ساخت هاي زمين شناسي


……….


بيماريهاي گياهان زراعي ايران


……….


مهندسي سيلاب


……….


مديريت پايدار خاك


……….


كليات خاكشناسي جلد اول جنبه هاي فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي خاك


……….


ميكروبيولژي عمومي جلد 1


……….


هيدرولوژي مهندسي


……….


فيزيك خاك


……….


هيد روژئولوژي


……….


اصلاح نباتات در كشاورزي پايدار


……….


ميكروبيولژي باكتريولوژي


……….


گندم جلد اول


……….


گندم جلد دوم


……….


فيزيولژي گياهي (تغذيه و جذب)


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 3


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 1.2


……….


مباني اكولوژي كشاورزي


……….


جغرافياي خاك ها


……….


بيولژي گياهي سيستماتيك


……….


فيزيولوژي گياهي ( فتوسنتز و تغذيه)


……….


تولدي بذر و سبزيجات


……….


زراعت آفتابگردان


……….


امين عليزاده


……….


فيزيولوژي بذر


……….


باران موثر در زراعت آبي


……….


بررسي آفات صنوبر در ايران


……….


هيدروليك


……….


آبياري باراني


……….


آبياري در زمين هاي كوچك


……….


فرسايش خاك و حفاظت آب و خاك در ايران


……….


دانه هاي روغني


……….


فيزيك عمومي استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه


……….


متابوليسم گياهي


……….


شيمي گياهي


……….


كودها جلد اول كلياتي چند راجع زراعي و مواد غذائي گياهان


……….


كود ها جلد دوم كودهاي آلي و شيميائي


……….


زراعت سيب زميني


……….


بيماريهاي درختان ميوه در ايران


……….


اصول نام گذاري و رده بندي گياهي


……….


گياه شناسي تشريح عمومي نباتات


……….


حفاظت منابع طبيعي خاك


……….


راهنماي تحمل گياهان نسبت به شوري


……….


توسعه و اصلاح مراتع ايران از طريق مطالعات تبانيكي و اكولوژيكي


……….


اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك


……….


اطلس منابع آب ايران جلد اول گزارش هيدروژئولوژي


……….


اطلس منابع آب ايران جلد دوم گزارش هيدروژئولوژي


……….


رابطه آب و خاك در گياهان زراعي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد اول طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد دوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد سوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد چهارم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


رسوب شناسي


……….


هورمن هاي گياهي و رشد گل


……….


اصول ميكربيولوژي “ عمومي – كشاورزي – بهداشتي جلد اول


……….


آفات درختان ميوه سردسيري


……….


آبهاي زير زميني


……….


زه كشي اراضي


……….


ذرت


……….


خاكهاي ايران


……….


آناليزهاي رشد گياهان زراعي


……….


فيزيولوژي گياهان زراعي


……….


فاضلاب شهري جلد دوم تصفية فاضلاب


……….


فاضلاب شهري جلد اول جمع آوري فاضلاب


……….


زيست شناسي نوين


……….


فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي


……….


منابع اصلاح نباتات


……….


كشاورزي و آب و هوا


……….


خاك تشكيل و طبقه بندي


……….


هواشناسي جلد اول


……….


كشاورزي پايدار


……….


مكانيك خاك


……….


باغباني و سبزيكاري


……….


عبدالحسين وهابزاده


……….


باغباني جلد اول باغباني عمومي


……….


گياهان زراعي


……….


زراعت و اصلاح نخود


……….


كشاورزي از ديدگاه اكولوژي


……….


رسوب شناسي 2 (تجزيه مواد و محيط هاي رسوبي)


……….


زراعت سويا زراعت – فيزيولوژي – مصارف


……….


تسطيح اراضي


……….


زراعت و اصلاح عدس


……….


جاليز و جاليزكاري


……….


مشخصات جغرافيايي طبيعي ايران چاپ دوم


……….


شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران


……….


مرتع داري


……….


جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم


……….


تكنولوژي بذد


……….


افزايش عملكرد گياهان زراعي


……….


زراعت چغندر قند


……….


تماتد شناسي گياهي اصول و نماتدهاي انگل و قرنطينه ايران


……….


روبرت استريت تشخيص بيماريهاي گياهي


……….


زراعت در مناطق خشك غلات ، گياهان صنعتي و گياهان علوفه اي


……….


آخرين واحه آب ، مايه حيات


……….


مباني محيط زيست


……….


فيزيولوژي علف كش ها چاپ دوم


……….


منابع و مسائل آب در ايران جلد اول آبهاي سطحي و زير زميني و مسائل بهره برداري از آنها


……….


موريانه ها و خاكها


……….


فرآورده هاي غذايي سويا


……….


مدلسازي فتوسنتز گياهان زراعي (از بيوشيمي تا كانويي)


……….


مقاومت گياهان به حشرات


……….


مديريت تراكتور و ماشينهاي كشاورزي


……….


ساختمان ، طرز كار و تعميرات تراكتورهاي كشاورزي


……….


آب رساني شهري چاپ چهارم


……….


باغباني جلد چهارم قسمت اول ميوه هاي نيمه گرمسيري و گرمسيري


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


علف هاي هرز و كنترل آن ها


……….


زراعت غلات


……….


زراعت حبوبات


……….


اصول و عمليات ديمكاري


……….


اكولوژي گياهان زراعي (روابط گياه و محيط ) جلد اول چاپ سوم


……….


بوم نظامهاي زراعي


……….


مباني فيزيولوژيكي اصلاح نباتات


……….


مديريت پايدار خاك


……….


علائم حياتي كره زمين


……….


گيتا شناسي كشورها جغرافياي طبيعي ، سياسي ، اقتصادي ، و تاريخي


……….


مصالح ساختمان چاپ سه يم


……….


معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها


……….


مصالح شناسي ساختمان و تكنولوژي مواد


……….


ساختمانهاي روستائي مدرن


……….


قوسها در راهسازي طرح، محاسبه ، پياده كردن چاپ دوم


……….


خلاصه فعاليتهاي سازمان بهزيستي استان اصفهان


……….


مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي چاپ سوم


……….


بررسي وضعيت اقتصاد كشاورزي ايران


……….


اجزاء ساختمان و ساختمان


……….


بتن سازي عملي


……….


مقاومت مصالح


……….


حقوق آب جلد اول


……….


حقوق آب قواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد سوم


……….


حقوق آب فواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد دوم


……….


سرگذشت فيزيك


……….


معادلات ديفرانسيل معمولي


……….


پژوهنده


……….


رده بندي حشرات اندام شناسي بيروني و دروني – زيست شناسي جلد اول


……….


حروف اضافه در زبان انگليسي


……….


خطاهاي مشاهده و محاسبه آن


……….


تحليل گر سيستمها


……….


برنامه نويسي فرترن چاپ ششم


……….


عدد ، زبان علم


……….


خورشيد مغرب


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد دوم


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد اول


……….


چوب شناسي و صنايع چوب جلد سوم بهره برداري ، خشك كردن و نگاهداري چوب


……….


پيوند علمي و عملي


……….


از جهانهاي دور


……….


رياضيات محاسباتي


……….


ميكروبشناسي جلد دوم


……….


اندازه گيري و آمار جنگل ( اندازه گيري درخت و چوب)


……….


بحران جهاني كشاورزي


……….


شيشه گري و ساخت وسايل شيشه هاي آزمايشگاهي


……….


سرگذشت زمين ژرژگاموف


……….


اصول فن كتابداري و تنظيم كتايخانه هاي عمومي و خصوصي


……….


ستاره زمين سال ژئوفيزيك


……….


ژرژگاموف يك ، دو، سه ، بينهايت


……….


جهت يابي و قبله يابي با روشهاي آسان


……….


ساعتهاي خورشيدي اصول و راهنماي ساخت


……….


مجموعه فرمولهاي رياضي شامل 2400 فرمول و 56 جدول


……….


نقشه برداري مقدماتي توپوگرافي


……….


شناسائي شكل زمي


……….


درس اصول زهكشي


……….


زهكشي


……….


راهنماي مبارزه با آفات و بيماريهاي مهم جاليز دراصفهان


……….


دامپروري 3


……….


ماشين آلات 3


……….


غلامرضا سامانيان


……….


تاسيسات و ساختما نهاي روستائي


……….


بررسي روش كشت بذرو پرورش نهال درختان اكاليپتوس و ساير گونه هاي جنگلي


……….


انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي


……….


كاربرد كود در زراعت هاي استراتژيك و رديف كار


……….


حشرات و انسان


……….


نقشه ها و تمرينهاي طرحهاي آزمايشها


……….


خاك و حاصلخيزي آن


……….


زنجره هاي چغندر قند ايران و نقش آنها در انتقال بيماري ويروسي “كرلي تاپ“


……….


جدول تبديل واحدهاي اندازه گيري


……….


معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران


……….


روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميائي در اراضي زراعي ايران


……….


بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن


……….


درختان و درختچه هاي اصفهان


……….


سرگرميهاي فيزيك جلد دوم


……….


مجموعه اطلاعات كشاورزي و دامداري جلد دوم


……….


محمود عليمرداني


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد ا شماره 2


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2 شماره 2


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2شماره 1


……….


دستور جمع آوري و نگاهداري گياهان


……….


پژوهش


……….


ديوارهاي حامل


……….


روشهاي محاسبه بيلان آبي


……….


كد عمومي خانواده ها و جنسهاي فلور ايران


……….


متدداي آلل و استفاده آن در اصلاح نبات


……….


گزارش پيشرفت كار تحقيق در مورد كشت گونه هاي اكاليپتوس در ايران


……….


دكتر عبدالله بصيري


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم گياهان باغي


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد اول گياهان زراعي


……….


مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد بهبود و كيفيت و كاهش آلايندها در محصمولات سبزي و صيفي و ارتقاإ سطح سلامت جامعه


……….


Methods of seawater analysis


……….


Grassland Improvement


……….


THE soils of iran


……….


Environmental Quality And water development


……….


Landscape studies


……….


Basic Equations


……….


Physical chemistry


……….


Reinforced concrete design


……….


Earth sciences


……….


Crop production


……….


Soil survey Manual


……….


Flow of Fluids


……….


Lrrigated soils


……….


Sedimentary rocks


……….


Physical Geology


……….


Geological ProspectinG and Exploration


……….


Practical Biochemistry


……….


Methods in plant ecology editedby s.B.Chapman


……….


Resources and man


……….


Grop production in dry regions


……….


Volumetric Analysis . II


……….


Crop Processes in Controlled Environments


……….


George W.Snedecor and William G. Cochran


……….


Soils Their formation. Classification and distribution


……….


The control of soil fertility


……….


Engineering properties of soils and their measurement joseph e.bowles


……….


vegetable crops Fifth edition


……….


Fream,s Elements of agriculture


……….


An Introduction to the scientific study of the soil


……….


orcanic chemistry


……….


Soil and water conservation engineering


……….


A Text book of Geomorphology


……….


volumetric Analysis . III


……….


Environmental remote sensing:


……….


Ecology of Salt Marshes and sand Dunes


……….


Modern Agricultural Management


……….


Working with Nature


……….


Mineral nutrition of plants


……….


Soil Fertility and fertilizers


……….


Water supply and sewerage


……….


Analytical chemistry


……….


The principles of Inorganic chemistry


……….


Physical and Geotechnical properties of soils


……….


Engineering fluid mechanics


……….


Hydrology for engineers


……….


Introduction toplant Ecology


……….


Vegetation and soils


……….


Maximum crop yields- The challenge


……….


Introduction to physics


……….


Methods and machines for tile and other tube drainage


……….


Plant Growing in the tropics and subtropics


……….


Soil survey manual


……….


an introduction to Soil Science


……….


Qualitative analysis


……….


A theoretical approach to rural land- use patterns


……….


Legumes in agriculture


……….


Economic analysis of Agricultural Projects


……….


Adictionary of useful and Everyday plants and their common Names


……….


Qualitative analysis and the properties of Ions in Aqueous solution


……….


Petroleum


……….


English Made simple


……….


Plant physiology in relation to Horticulture


……….


The Art of Speaking Made simple


……….


Chemistry Made simple


……….


Statistics Made simple


……….


Organic chemistry Made simple


……….


Physics Made simple


……….


Structural geology


……….


Primary production in Aquatic Environments


……….


Groundwater Hydrology


……….


Groundwater Resource Evaluation


……….


Drainage basin form and Process


……….


Plant BreedinG


……….


Saline and sodic soils


……….


Saline and Alkali Sails


……….


Science probes the Earth


……….


Dictionary of Gardening Volumei A-CO


……….


Dictionary of Gardening VOLUME III JE-PT


……….


Dictionary of Gardening VOLUME II CO-JA


……….


Dictionary of Gardening VOLUME IV PT-ZY


……….


Moving The Earth the workbook of Excavation


……….


Tropsoils


……….


Handbook of Environmental control Volume I


……….


Handbook of Environmental control Volume III


……….


Handbook of Environmental control Volume II


……….


Handbook of Environmental control Volume IV


……….


Methods of soil analysis Part 1,


……….


Methods of soil analysis Part 2 ,


……….


Use of Nuclear techniques in studies of soil – plant Relationships


……….


Inorganic plant Nutrition Volume 15 A


……….


Inorganic plant Nutrition Volume 15 B


……….


Water Relations of Plants


……….


Desertification: Its Causes and consequences


……….


The soils that support us


……….


Computer programming Made simple


……….


Laboratory Exercises in General chemistry


……….


Field Experimentation


……….


Plant viruses


……….


Land Use Sciences 1


……….


Agricultural soil Mechanics


……….


Applied soil physics Sciences 8


……….


Utilizing wild grass biodiversity in wheat Improvement


……….


Principles and practices Dryland farming


……….


Tulips and irises of iran and their relatives


……….


The structure of atoms and molecules


……….


The powerhous of the Atom MIR Publishers


……….


Agri- Cultural Chemistry 2


……….


Crop Protection


……….


The role of potassium in agriculture


……….


Soil Testing & plant analysis


……….


Soil Nitrogen


……….


Agricultural Research centres Volume 2


……….


Agricultural Research centres Volume 1


……….


The Atom from A to Z


……….


Soil fungi and soil fertility


……….


The interaction of sciences in the study of the earth


……….


What is Ecology


……….


Understanding science


……….


agricultural physics


……….


Agri cultural chemistry 1


……….


Forces of nature


……….


West African soils


……….


Handbook of physics


……….


The world,s water


……….


The Mystery of the Earth,s Mantle


……….


ABC,s of Quantum Mechanics


……….


This chancy ,Chancy, Chancy world


……….


107 Stories About chemistry


……….


How Reliable is the brain


……….


Physiology for everyone


……….


Journey Across three worlds


……….


From Earth to Moon Jules Verne


……….


The face of the earth


……….


Flags


……….


the Forest and the SEA


……….


Advances in water Quality improwement


……….


World Crops books


……….


Soil physics


……….


The geography of the flowering plants


……….


soil chemical analysis


……….


Fizik cilt I Mekanik ve lsi


……….


Soil conservation


……….


Crop production in dry regions volume 1 0


……….


Plant Growth Substances in Agriculture


……….


Farm implements for arid and tropical reglons


……….


Principles and applications of soil Geography


……….


انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي


……….


Energy and Agriculture


……….


English for special purposes(ESP)


……….


Deserts and arid lands


……….


Gaseous loss of nitrogen from plant-soil systems


……….


Vegetable crops Fifth edition


……….


More water for Arid Lands


……….


Principles and applications of soil Geography


……….


Pipeline and plumbing installation


……….


K Availability of soils in west Asia and North Africa -Status and perspectves


……….


Dr ainage of Agricultural lands


……….


Physicsfor The ufe sciences


……….


Hans Jenny the soil Resource Origin and Behavior


……….


Matter and Man


……….


Logarithmes


……….


Grammaire Cours rnoyor


……….


A Manua; on Conservation of soil and water


……….


Profitable soil Management


……….


Irrigation principles and practices


……….


Chemistry of the soil


……….


Introduction to Engineerine Calculations


……….


University textbooks an exhibition arranged by the british council


……….


Denel fizik laboratuari


……….


Tree planting practices for arid zones


……….


Kallar grass a plant for saline land


……….


Soil Taxonomy of the National cooperative soil survey


……….


Plantsin the landscape


……….


drip irrigation manual


……….


Zirai sulamada tarlaya verilecek su miktarinin tesbiti


……….


Insanin orijini ve evolusyonun makromolekuler mekanizmasi


……….


Muhtelif tip lucuk takatli traktorler uzerinde bir arastirma


……….


Plant analysis handbook


……….


Irrigation development


……….


Balanced Fertilization and Crop Response to Potassium


……….


Encyelopedia of soils in the environment volume four


……….


Encyelopedia of soils in the environment volume three


……….


Encyclopedia of soils in the environment (Volume two)


……….


encyclopedia of soils in the environment (volume one)


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد چغندر قند در ايران


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد يونجه


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميائي و آلي در افزايش توليد ذرت در ايران


……….


چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد گندم آبي در ايران


……….


آبياري مركبات در جهرم با استفاده از روش قطره اي


……….


شناخت ناهنجاري تغذيه اي در درختان ميوه و ارائه راه حلهاي اجرائي بمنظور افزايش توليد و ارتقاء كيفي ميوه تا حد استاندارد جهاني ايزو


……….


افزايش توليد گندم آبي و غني سازي آن با آهن و روي از طريق مصرف كمپوست و ريز مغذي ها در ايران


……….


نقش تغذيه مطلوب گياه دركنترل آفات و بيماريها


……….


ضرورت افزايش مواد آلي در خاكهاي ايران از طريق مصرف كود سبز


……….


چگونگي بهره برداري از اراضي شور مقدمه اي بر شوري خاك


……….


ضرورت مصرف كلرور پتاسيم براي تامين پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور


……….


ضرورت ترويج مصرف سولفات منيزيم براي افزايش توليدات كشاورزي در كشور


……….


ضرورت ترويج مصرف نيترات آمونيم در مزارع و باغهاي كشور


……….


ضرورت مصرف سولفات روي براي افزايش كمي و كيفي و غني سازي توليدات كشاورزي در كشور


……….


ضرورت مصرف سولفات منگنز براي افزايش كمي و كيفي غني سازي توليدات كشاورزي


……….


شناخت علت ها و راههاي درمان كمبود آهن در گياهان زراعي و باغي


……….


تهران انسيتو مركز جراحي پلاستيك


……….


پيوند


……….


روشهاي ازدياد چاي


……….


كاشت گوجه فرنگي


……….


كاربرد ماشينهاي شيردوشي


……….


اسپرس يك گياه علوفه اي


……….


كلروز آهن يا زردي برگ درختان ميوه


……….


مبارزه با علف هرز در مزارع برنج


……….


بيماري شيت بلاست برنج ( سوختگي غلات برنج و راههاي مبارزه با آن )


……….


بيمارهاي مهم جاليزار


……….


مراتع كشت و روشهاي مديريت و اصلاح و احيا آن


……….


اصلاح مراتع از طريق ذخيره نزولات آسماني


……….


تعريف پيوند


……….


درختكاري


……….


راهنماي تغذيه در پرورش گاو


……….


راهنماي علمي سمپاشهاي موتوري پشتي اتومايزو


……….


طرح آشيانه صد مرغداري در روستاها


……….


جبنه هاي زراعي بذرگيري از يونجه


……….


تهيه سيلوي تفاله چغندر قند


……….


دادن كود شيميائي بر زراعت چغندر قند


……….


نماتد چغندر قند راههاي پيشگيري و مبارزه آن


……….


پروانه فري درختان سيب در اطراف تهران


……….


تششك ولوي درختان سيب


……….


بيماريهاي مهم درختان ميوه


……….


سيلوي ذرت علوفه اي


……….


زراعت ذرت علوفه اي


……….


سير


……….


كرم ساقه خوار برنج


……….


روش ساده درختكاري روي خطوط تراز


……….


دستور العمل كاشت بوته هاي مرتعي


……….


آفات انباري فرآورده هاي غله اي ايران


……….


كشت و مشخصات بذرو ذرت


……….


سس يونجه و طرق مبارزه با آن


……….


واحد آبخيزداري سد زاينده رود


……….


راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي


……….


مبارزه با علف هاي هرز در مزارع چغندر قند


……….


اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان (پيش رس كردن خيار با استفاده از پوشش پلاستيك


……….


تحقيقات خاك و آب


……….


فرسايش خاك در ايران


……….


كارخانه كود آلي كمپوست


……….


چگونه كشمش مرغوب تهيه كنيم


……….


با مركز اسناد و مدارك علمي و تحقيقاتي كشاورزي آشنا شويد


……….


ضرورت مصرف اسيد بوريك براي افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي در كشور


……….


چگونه درخت بكاريم


……….


تاريخچه سازمان دامپروري كشور


……….


بيماري لوك ( نك) نوزادان زنبور عسل


……….


كندوهاي بومي ايران و طريق انتقال آنها به كندوهاي جديد


……….


كشت بادام


……….


روشهاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه


……….


زراعت سور گوم


……….


تغذيه طيور


……….


چه حشراتي حبوبات را در مشهد ضايع مي كنند و چاره آن چيست


……….


كيست هيداتيك را بشناسيم


……….


پرورش مرغ و توليد تخم مرغ در خانه


……….


چگونه با خرگوش مبارزه كنيم


……….


تلقيح مصنوعي


……….


زراعت يونجه


……….


گسترش آ بزيان ساده


……….


سبزيكاري و معرفي ارقام انتخاب شده


……….


چگونگي ميتوان كمبود مواد غذايي گياهي را در غلات شناخت


……….


آموزش درختكاري


……….


بيماري تب برفكي و گاو ميري


……….


راهنماي اصول سمپاشي و طرز استفاده از سمپاشها


……….


شناسايي علفهاي هرز


……….


اهميت علفهاي هرز و مبارزه با آن ها


……….


تغذيه آلي و معدني گياهان


……….


انگور كاري


……….


حفاظت خاك و آب


……….


فرآورده هاي سيب زميني


……….


آفات و بيماري مهم درختان سيب


……….


علل كاهش عيار قند در چغندر قند


……….


عسلك پنبه و طرق مبارزه با آن


……….


دستور العمل توليد نهال گردو


……….


وضع بيمار شاربن در گذشته و حال


……….


زراعت گندم و جو


……….


راهنماي زدن نمايشگاه و اصول آن (لاتين )


……….


كنه دو لكه اي لوبيا و طرز تهيه مبارزه با آن


……….


اصول بهداشت طيور


……….


تهيه سيلو و استفاده از مواد متراكم و مواد سيلو شده در تغذيه گوسفند


……….


بيماري شاربن


……….


دستور العمل مبارزه با موش ورامين


……….


پرورش گوسفند در ايران


……….


ايمن سازي ساختمان ها در مقابل موريانه


……….


ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم براي بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و حل مشكل لهيدگي سيب در كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي انگور در كشور


……….


روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت اول


……….


عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور


……….


ضرورت محلول پاشي اسيد بوريك در باغهاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي


……….


راهنماي آبياري باغهاي ميوه


……….


ضرورت مصرف بهينه كو براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و كيفي پنبه


……….


اثر مصرف آهن ، روي ، مس در بهبود خصوصيات كمي و كيفي گندم (قسمت دوم )


……….


عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور


……….


ضرورت محلولپاشي اسيد بوريك در باغ هاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي


……….


نقش منگنز در افزايش عملكرد و غني سازي دانه گندم


……….


معرفي روش تزايق مواد غذايي در تنه درختان ميوه براي رفع كمبود ها و بهبودهاي كمي و كيفي محصولات باغي در كشور


……….


مطالعه اثرات تغذيه ، مصنوعي گلخانه اي گاز كربنيك برخصوصيات كمي و كيفي گل ميخك


……….


مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول )


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت علوفه اي


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتفاء كيفي در كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور


……….


راهنماي آبياري باغهاي ميوه


……….


روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه ( قسمت اول )


……….


مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي مركبات


……….


بهينه سازي مصرف كود در توتستان ها براي بهبود وضعيت نوغان داري كشور


……….


مواد آلي اهميت و افزايش آن در خاك


……….


كود دهي صحيح در باغهاي پسته


……….


چالش براي جايگزيني كلريد پتاسيم در خاكهاي غير شور كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول قسمت دوم


……….


نقش بر در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 2


……….


نحوه آبياري در زراعت پنبه منطقه ورامين


……….


راهنماي مزرعه اي براي تشخيص كمبود عناصر غذايي در گندم


……….


باطري و سرويس نگهداري آن


……….


علفهاي هرز گندم و جو و طرق مبارزه با آن


……….


فهرست انتشارات دانشگاه تربيت مدرس


……….


مروج ( بولتن آموزشي – ترويجي )


……….


طريقه خشك كردن سبزيجات در روستاها


……….


كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات


……….


انار و انار كاري


……….


كرم هاي خاكي و نقش آنها در افزايش باروري خاك


……….


مصرف بهينه كود براي افزايش توليد و بهبود طول عمر گلهاي آنتوريوم


……….


مديريت مصرف كود در كشت دانه هاي روغني


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و بهبود كيفي و كاهش غلظت نيترات در غده هاي پياز


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي گل گلايول (قسمت دوم )


……….


ضرورت جايگزيني كودهاي مركب با كودهاي ساده به منظور ايجاد تعادل عناصر غذايي در خاك و افزايش توليد در كشور


……….


ضرورت استفاده از كودهاي كندرها و بازدارنده هاي بيولوژيكي در شاليزارهاي كشور


……….


بانك اطلاعات


……….


دستگاه آبياري نمونه هاي گياه


……….


شب پره زمستاني (كرم طوقه بر سيب زميني )


……….


اصول و مباني توليد بذر پياز


……….


آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) فروردين 76 شماره 5


……….


آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) مهر 76 شماره 60


……….


زراعت نخود در شرايط ديم زمستان 78


……….


زراعت گندم آبي در مناطق سرد و معتدل 78


……….


زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان ايلام 78


……….


زراعت برنج كشت دوم


……….


بيماري جارويي يونجه


……….


زراعت گندم ديم در مناطق سرد و معتدل استان ايلام


……….


زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير روشهاي كاربردي براي كاهش اسيد نيتيك گندم در راستاي بهبود كيفيت نان سبوسدار (قسمت اول)


……….


روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت دوم


……….


مصرف بهينه كود روشي موثر براي كاهش اسيد نتيك در سبوس گندم (قسمت دوم)


……….


آبياري نخيلات در جهرم با استفاده از روش قطره اي


……….


روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت چهارم


……….


تعيين ضريب همبستگي مصرف كود باتوليدات كشاورزي در كشور


……….


ضرورت پيشگيري و مبارزه با و رس (خوابيدگي) گندم براي افزايش توليد گندم در كشور


……….


حاكميت توزان منفي پتاسيم در مزارع و باغها


……….


افزايش عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي با استفاده از كلرور پتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم )


……….


ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي


……….


برنامه آبياري گندم


……….


روش هاي افزايش پروتئين گندم و ضرورت خريد آن بر مبناي درصد پروتئين كشور


……….


روي عنصري مهم و فرمواش شده در چرخه حيات گياه و انسان (قسمت اول )


……….


چگونگي تامين نياز غذايي دانه هاي روغني (قسمت دوم )


……….


بررسي تغييرات كلرور آبها و تجمع آن در محصولات كشاورزي در اقليم مختلف كشور


……….


ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميائي براي افزايش عملكرد بادام در كشور


……….


ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور قسمت دوم


……….


آشنايي با روشها و زمان مصرف كودهاي شيميائي جديد ساخت داخل كشور


……….


نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كيفي ميوه سيب قسمت دوم


……….


نقش مصرف بهينه كود در ارتقا ء كيفي ميوه سيب قسمت اول


……….


شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب و ارايه روشهاي رفع آنها براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهينه سازي كيفيت آفتابگردان


……….


نقش بر در افزايش عملكرد گندم


……….


مشخصات فني كودهاي شيميائي ساخت داخل كشور در يك نگاه


……….


اثرات سوء كادميم و روشهاي كاهش غلظت آن در محصولات كشاورزي (قسمت اول)


……….


كمبود روي در تعداد از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


كمبود روي در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


كمبود پتاسيم در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران


……….


ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي كشور قسمت اول


……….


نقش روي و منگنز در توليد بذرهاي قوي گندم


……….


اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوچه فرنگي


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور


……….


چالكود : روشي نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول)


……….


عمليات زراعي براي تسريع در پوشانيدن كلش بعد از برداشت گندم در كرج


……….


روشهاي كاربرد براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت دوم چالكود


……….


نقش كودهاي شيميائي در كيفيت محصولات كشاورزي


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيك در زراعت غلات


……….


ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماري ها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه


……….


تشخيص كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي و باغي


……….


آبياري باراني


……….


زيره سبز


……….


زراعت سير


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان شرقي )


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان كرمانشاه )


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان غربي)


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (گيلان )


……….


بررسي روند مصرف كودها در ايران (اهداف و سياستها)


……….


نقش منيزيم در افزايش عملكرد كمي و كيفي گندم و ساير محصولات كشاورزي


……….


ارتباط كميت و كيفيت پسته با تغذيه


……….


ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم خاك هاي اراضي شاليزاري شمال كشور


……….


ارتباط عملكرد و كيفيت محصول پرتقال جيرفت با تجزيه ميوه، گياه، خاك


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد كمي و كيفي نيشكر


……….


ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماريها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه


……….


كاهش مصرف كودهاي ازته با وارد كردن بقولات در تناوب زراعي


……….


بررسي ارتباط كميت و كيفيت خرما با تجزيه خاك و دانه


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان زنجان )


……….


توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان كرمان )


……….


كاربرد كلش غلات به منظور بهبود بخشيدن حاصلخيزي خاك


……….


بابونه


……….


دستور العمل فني كشت گندم آذر 2 معرفي گندم آذر 2 براي كشت در مناطق ديم سردسيري و معتدل كشور


……….


بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي


……….


ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي


……….


متن كامل سخنراني دكتر رضا امراللهي


……….


دانشكده مهندسي مكانيك


……….


دانشكده مهندسي برق


……….


دانشكده مهندسي علوم پايه


……….


دانشكده مهندسي عمران


……….


كدامين تنديس شهيد چمران


……….


دانشگاه در گذر زمان پيسكسوتان دانشگاه


……….


مصرف بهينه كود براي آفتابگر دان ديم


……….


مصرف گياه جديد به نام Pigeon pea


……….


آبياري قطره اي سيستمي براي مصرف بهينه آب و كود


……….


سن قهوه اي انبه


……….


مگس چغندر قند


……….


تغذيه گياهان گلخانه اي (كشت خاكي )


……….


بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي


……….


معرفي ارقام جديد لوبيا قرمز درخشان


……….


رنجرك هاي چغندر قند


……….


بررسي مقدار كلر وارد شده به خاك توسط آب آبياري و تاثير سوء آن بر محصولات كشاورزي


……….


ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد يونجه


……….


ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي بررسي طولاني مدت تغييرات فسفر در خاكهاي زراعي كشور


……….


مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سردسيري كشور


……….


مراحل مختلف رشد و نمو گياه ذرت و نقش آنها در تعيين عملكرد نهايي دانه


……….


سياهك پنهان پا كوتاه گندم


……….


سوسك چهار نقطه اي لوبيا چشم بلبلي و راه هاي جلوگيري از خسارت آن در مزرعه


……….


بيماري لكه گرد برگ چغندر قند


……….


بيماري ويروسي پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند ارلي (تاپ)


……….


پاجوش در ذرت


……….


بيماري زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از قارچ


……….


مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد سيري كشور


……….


روش هاي كشت محصول عدس در شرايط ديم


……….


مديريت كم خاك ورزي براي بهره برداري پايدار از اراضي ديم


……….


تاريخ مناسب كشت جو در مناطق ديم سردسير كشور


……….


مصرف كود در اراضي ديم


……….


كاربرد كود روي در افزايش عملكرد گندم ديم


……….


آشنايي با اداره كل خدمات پژوهشي چاي و فعاليت هاي آن


……….


روش مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه


……….


ماشين ريشه چه كار چغندر قند


……….


طرح افزايش سطح زير كشت چاي


……….


جايگذاري صحيح كود در عملكرد جو رقم سهند


……….


توصيه هاي زراعي براي اجراي عمليات خاكورزي و كاشت گندم ديم


……….


روش هاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه


……….


پبشنهادي براي شيوه نگارش گزارش ها و مقاله هاي علمي – پژوهشي


……….


اثر مصرف بهنيه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات


……….


استفاده از روش نيترات پاي بوته به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته و افزايش قند توليدي در مزارع چغندر قند استان كرمانشاه


……….


توليد و مصرف بهينه كودهاي شيميائي در كشور گامي ارزنده بسوري خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار


……….


ارزيابي بهترين نسبت ازت به كلسيم (N/Ca) در برگها و ميوه سيب


……….


ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم و دستورالعمل كاربردآن


……….


اثر بي كربنات در كاهش عملكرد محصولات كشاورزي


……….


روش هاي كاربردي مستقيم خاك فسفات در مزارع و باغهاي كشور


……….


فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي


……….


عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام


……….


نقش مصرف بهينه عناصر غذايي در كاهش اثرات سوء و كلر آبهاي شور


……….


ضرورت اعمال مديريت بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت


……….


نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي


……….


مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي برآورد تقاضا براي آينده بحران هاي خشكسالي ، وضعيت موجود چشم اندازهاي آينده و راه كارهايي جهت بهينه ساري مصرف آب


……….


مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول)


……….


اثر مواد آلي در اصلاح فاكتور كربن به ازت (C/N) خاك


……….


تعيين حد بحراني روي و منگنز و نقش آنها بر افزايش عملكرد سويا


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در چغندر قند


……….


چگونگي گندمي با كيفيت خوب توليد كنيم


……….


نقش بهره برداران در اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع


……….


روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت دوم )


……….


ضرورت استفاده از اسيدهاي آلي (اسيد هاي هوميك و فلوريك ) در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي


……….


جايگاه گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي


……….


علايم ظاهري كمبود عناصر غذايي در توت فرنگي


……….


روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت اول اسيدي كردن آب آبياري)


……….


توابع انتقالي خاك (PTFS) روشي كار آمد در برآورد خصوصيات دير يافت خاك ( قسمت اول )


……….


نقش گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور (قسمت دوم دانه هاي روغني )


……….


ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه (قسمت اول )


……….


نقش آنتي اكسيد انها در كيفيت محصولات كشاورزي و ارتقاء سطح سلامت جامعه


……….


سيب درختي سميرم و جنبه هاي صادراتي آن


……….


راهنماي اعطاي تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي


……….


الگوي تهويه عرضي و طولي در سالنهاي نيمچه و مرغي گوشتي


……….


تجمع نيترات در سبزيجات


……….


كشت گياه دارويي بابونه


……….


نقش مصرف بهينه كود بر كميت و كيفيت انجير در كشور


……….


راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش اول عناصر پر مصرف و ميان مصرف


……….


نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت نيشكر


……….


ارزيابي وضعيت تغذيه گل رز در شمال خوزستان


……….


نقش فسفر(P) و جايگذاري صحيح آن در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه


……….


استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي تعيين كود نيتروژنه در طول رشد گياهان زراعي (قسمت اول )


……….


معرفي كود سولوپتاس كود پتاسيم مناسب براي كود آبياري و محلول پاشي


……….


كمبود منيزيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن


……….


مصرف عناصر كم نياز (ريز مغذيها ) در محصولات سبزي و صيفي گامي موثر در افزايش عملكرد و ارتقاء سلامت جامعه


……….


راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش دوم


……….


نقش مواد آلي در كاهش تراكم پذيري خاكهاي زراعي


……….


ضرورت كوددهي پتاسيم در درختان سيب


……….


خاك ورزي حفاظتي در كشاورزي ارگانيك


……….


مديريت كاربرد فاضلاب در اراضي كشاورزي


……….


علل تجمع نيترات در سبزيهاي ميوه اي (خيار گوجه و ) و روشهاي كنترل آن


……….


نگاهي به صنعت توليد و مصرف گوگرد در كشور


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در ليمو


……….


مروري اجمالي بر همزيستي ميكوريزي (قسمت اول )


……….


پراكنش و غلظت مجاز فلزات سنگين در چرخه حيات (خاك – آب – گياه دام و انسان )


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در مركبات


……….


كاربرد دستگاه گوگرد در سوز در كشاورزي


……….


نقش مواد آلي در كاهش فرسايش پذيري خاكهاي زراعي


……….


نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيز خاكهاي زراعي


……….


نقش پتاسيم در افزايس مقاومت به تنش خشكي در گياهان


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در پياز


……….


ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه


……….


ضرورت افزايش كار آيي كود هاي نيتروژنه در كشور قسمت دوم


……….


نقش تغذيه بهينه بر كنترل آتشك گلابي


……….


ارزيابي كارايي روش آمونيوم استات در تخمين پتاسيم قابل استفاده گياه


……….


مصرف بهينه كود روشي موثر در افزايش عملكرد كاهش غلظت نيترات در غده هاي سيب زميني


……….


آشنايي با استاندارهاي كمپوست


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در سيب زميني(افزايش محصول با بهبود كيفيت )


……….


نقش بور B در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در گندم (افزايش محصول بهبود كيفيت )


……….


حد مجاز كادميم در كود هاي شيميايي محصولات زراعي و باغي


……….


معرفي سولفات پتاسيم (كود كيفيت ) محتوي 50 درصد پتاسيم و 18 درصد گوگرد


……….


كنترل كيفي آزمايشگاه هاي تجزيه خاك آب گياه


……….


بيو گوگرد آلي گرانوله (كودي موثر در اصلاح خصوصيات خاكهاي آهكي و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در گلهاي شاخه بريده


……….


نقش كاه و كلش گندم در حاصلخيزي و اصلاح خاك


……….


ضرورت كو دهي پتاسيم در ذرت


……….


تغذيه بهينه سوز در فضاي آزاد گلخانه


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در برنج


……….


ضرورت افزايش كار آيي كود هاي نيتروژنه در كشور قسمت اول


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در انگور


……….


چايگاه تغذيه اي سيسم SI در گياهان


……….


مصرف بهينه كود هاي شيميايي در زراعت لوبيا


……….


مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد كمي و كيفي طالبي


……….


نقش پتاسيم در بهبود كمي و كيفي سبزي و صيفي


……….


ضرورت كود دهي پتاسيم در دانه هاي روغني


……….


شناسايي عوامل گرفتگي و تصفيه در آبياري قطره اي


……….


باكتريهاي توليد كننده سيدرو فورو امكان تامين آهن و روي مورد نياز گياهان


……….


نقش تغذيه متعادل در كاهش اثرات سوء خشكسالي در گياهان


……….


حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك وبرخي از محصولات زراعي و باغي (بخش سوم )


……….


حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك وبرخي از محصولات زراعي و باغي (بخش دوم)


……….


حد مطلوب غلظت عناصر غذليي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي (بخش اول )


……….


توصيه كودي براي محصولات زراعي و باغي استان فارس


……….


پوريابي بور B در گياهان


……….


شاخص هاي كيفي كمپوست سازي


……….


ا.ح.آريان پور


……….


ابراهيم بهداد


……….


ابراهيم پذيرا


……….


ابطحي، ع. حاج رسوليها، ش.حق‏نيا ، غ.سيادت ، ح.كلباسي اشتري، م.مفتون ،م.


……….


ابوالحسن گونيلي


……….


اجزاء ساختمان و ساختمان


……….


احمد آريا وند-


……….


احمد بيرشك


……….


احمد تمدن


……….


احمد حامي


……….


احمد خواجه نصير طوسي – محسن عظيما


……….


احمد معتمد


……….


اختصاصي


……….


ارسلان مظاهري


……….


از جهانهاي دور


……….


از دانه بدانه زيست شناسي گياهان گلدار


……….


ازانتشارات سازمان جغرافيائي


……….


استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه جلد دوم


……….


اسماعيل مالك – محمد حسن عالمي


……….


اصلاح خاكهاي شور و سديمي (مديريت خاك و آب)


……….


اصلاح نباتات در كشاورزي پايدار


……….


اصول تغذيه گياه – جلد اول جنبه هاي بنيادي


……….


اصول تغذيه گياه – جلد دوم


……….


اصول تفسير عكسهاي هوايي با كاربرد در منابع طبيعي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد اول طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد چهارم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد دوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول زهكشي و كاربرد آن جلد سوم طراحي و مديريت شبكه هاي زهكشي


……….


اصول طرح سدهاي خاكي


……….


اصول فن كتابداري و تنظيم كتايخانه هاي عمومي و خصوصي


……….


اصول مهندسي زهكشي و بهسازي خاك


……….


اصول ميكربيولوژي “ عمومي – كشاورزي – بهداشتي جلد اول


……….


اصول نام گذاري و رده بندي گياهي


……….


اصول و ديدگاههاي تغذيه معدني گياهان


……….


اصول و عمليات ديمكاري


……….


اصول و كاربرد سنجش از دور


……….


اصول و كاربردهاي هيدروليك عمومي


……….


اطلس منابع آب ايران جلد اول گزارش هيدروژئولوژي


……….


اطلس منابع آب ايران جلد دوم گزارش هيدروژئولوژي


……….


افزايش عملكرد گياهان زراعي


……….


افيوني ، م. ، مجتبي پور، ر. ،نوربخش ، ف. (تدوين)


……….


اكبر عبدالحسين زاده


……….


اكبر مهدي پور عطا آبادي


……….


اكولوژي پوشش زنده خاك


……….


اكولوژي گياهان زراعي (روابط گياه و محيط ) جلد اول چاپ سوم


……….


الياس آذر ، خ.


……….


الياس آذر ، خ.


……….


الياس آذر، خ .


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده


……….


امين عليزاده – سهام الدين پرويزي


……….


امين عليزاده – عوض كوچكي


……….


انتشارات گياهشناسي


……….


انتشارات گياهشناسي


……….


انتشارات گياهشناسي


……….


انجمن مترجمين متون علمي و فني


……….


اندازه گيري و آمار جنگل ( اندازه گيري درخت و چوب)


……….


انستيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي


……….


انگليسي اختصاصي براي دانشجويان رشته هاي كشاورزي


……….


آب رساني شهري چاپ چهارم


……….


آب مورد مصرف گياهان و آب مورد نياز براي آبياري


……….


آب مورد نياز شستشوي خاكهاي شور ايران


……….


آب و خاك


……….


آب و خاك


……….


آبشناسي


……….


آبكشت كشاورزي بدون خاك


……….


آبهاي زير زميني


……….


آبياري باراني


……….


آبياري در زمين هاي كوچك


……….


آخرين واحه آب ، مايه حيات


……….


آستارايي ، ع. ر.و كوچكي، ع.


……….


آشنايي با آبياري كابلي


……….


آشنايي با فن سنجش از دور و كاربرد در منابع طبيعي


……….


آفات درختان ميوه سردسيري


……….


آفات و بيماريهاي درختان و درختچه هاي جنگلي و گياهان زينتي ايران


……….


آلودگي محيط زيست ، آب ، خاك و هوا


……….


آمار تجربي عمومي


……….


آناليز عددي و روشهاي كامپيوتري


……….


آناليزهاي رشد گياهان زراعي


……….


بابالا ، م. پيرمراديان ، م .


……….


باران موثر در زراعت آبي


……….


باغباني جلد اول باغباني عمومي


……….


باغباني جلد چهارم قسمت اول ميوه هاي نيمه گرمسيري و گرمسيري


……….


باغباني در گلخانه جلد اول چگونه گلخانه را بسازيم


……….


باغباني و سبزيكاري


……….


باقرنژاد، م.


……….


باي بوردي، م .


……….


باي بوردي، م.


……….


باي بوردي، م.


……….


بتن سازي عملي


……….


بحران جهاني كشاورزي


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد اول گياهان زراعي


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم گياهان باغي


……….


بررسي آفات صنوبر در ايران


……….


بررسي روش كشت بذرو پرورش نهال درختان اكاليپتوس و ساير گونه هاي جنگلي


……….


بررسي وضعيت اقتصاد كشاورزي ايران


……….


برزگر، ع.


……….


برنامه نويسي فرترن چاپ ششم


……….


بزرگر ، ع.


……….


بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي


……….


بلالي-ميلاني -خادمي -درودي – مشايخي – ملكوتي


……….


به سوي مديريت پايدار منابع آب


……….


بهرام پيماني فرد- بهروز ملك پور – مهدي فائزي پور


……….


بهروز مصطفي زاده


……….


بهمن اهدائي


……….


بهمن اهدائي – اردشير قادري


……….


بوم شناسي خاك


……….


بوم نظامهاي زراعي


……….


بيژن خيال – نيره صدرائي


……….


بيماري شناسي گياهي


……….


بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن


……….


بيماريها و آفات سبزيجات


……….


بيماريهاي باكتريايي گياهان


……….


بيماريهاي درختان ميوه در ايران


……….


بيماريهاي گياهان زراعي ايران


……….


بيماريهاي گياهي


……….


بيولژي گياهي سيستماتيك


……….


بيولوژي خاك (موجودات خاكزي و نقش آنها در گردش عناصر )


……….


بيولوژي و بيوشيمي خاك


……….


پاشايي، ع.


……….


پدولوژي مناطق خشك و نيمه خشك


……….


پدولوژي مناطق خشك ونيمه خشك


……….


پرويز ببيات


……….


پرويز مهاجر ميلاني – پرهام جواهري


……….


پرويز.ط.چايچي


……….


پژوهش


……….


پژوهنده


……….


پيدايش و طبقه بندي خاك


……….


پيدايش و طبقه بندي خاك


……….


پيوند علمي و عملي


……….


تاسيسات و ساختما نهاي روستائي


……….


تحقيق كاني شناسي پاره اي از سنگهاي آذرين ايران


……….


تحليل گر سيستمها


……….


ترجمه شهريار بهرامي


……….


تسطيح اراضي


……….


تعين حد بحراني عناصر غذايي محصولات استراتژيك و توصيه صحيح كودي در كشور


……….


تعيين حد بحراني عناصر غذايي موثر در خاك ، گياه و ميوه در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشور


……….


تغذيه بهينه كلزا گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن


……….


تغذيه درختان ميوه


……….


تغذيه درختان ميوه


……….


تغذيه صحيح درختا ميوه


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


تغذيه گياهان در شرايط شور


……….


تغذيه معدني گياهان عالي – جلد اول


……….


تغذيه معدني گياهان عالي – جلد دوم


……….


تغذيه و متابوليسم گياهان


……….


تكنولوژي بذد


……….


تكوين و طبقه بندي خاك (رده‏ها)


……….


تماتد شناسي گياهي اصول و نماتدهاي انگل و قرنطينه ايران


……….


توسعه و اصلاح مراتع ايران از طريق مطالعات تبانيكي و اكولوژيكي


……….


تولدي بذر و سبزيجات


……….


توليد و مصرف بهينه كود شيميايي در راستاي اهداف كشاورزي پايدار


……….


ثامني ، ع.


……….


جاليز و جاليزكاري


……….


جدول تبديل واحدهاي اندازه گيري


……….


جعفري، م.


……….


جغرافياي خاك ها


……….


جغرافياي خاك ها


……….


جغرافياي خاكهاي ايران و جهان


……….


جغرافياي گياهي شامل گسترش جهان گياهي- اكولوژي -فيتوسوسيولژي و خطوط اصلي رويشهاي ايران چاب دوم


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 1.2


……….


جغرافياي مفصل ايران جلد 3


……….


جلال فاموري


……….


جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم


……….


جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي


……….


جنگلهاي ايران


……….


جهت يابي و قبله يابي با روشهاي آسان


……….


چقدر كافيست ؟ جامعه مصرفي و آينده زمين


……….


چكيده اي درباره علم تغذيه گياهي


……….


چوب شناسي و صنايع چوب جلد سوم بهره برداري ، خشك كردن و نگاهداري چوب


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد اول


……….


چوب شناسي و صنايع چوب خواص چوب جلد دوم


……….


ح. گل گلاب


……….


حاج رسوليها ،ش.


……….


حاج عباسي ، م. ع


……….


حاج عباسي ، م. ع


……….


حاصلخيزي خاك


……….


حاصلخيزي خاكهاي مناطق خشك “مشكلات و راه حل ها “


……….


حبيب الله ثابتي


……….


حبيب الله ثابتي


……….


حجم عمليات خاكي


……….


حروف اضافه در زبان انگليسي


……….


حسن شيباني


……….


حسن شيباني


……….


حسين فرداد


……….


حسين فرداد


……….


حسين فرداد


……….


حسين فرداد


……….


حسين گل گلاب


……….


حسين لساني – مسعود مجتهدي


……….


حشرات و انسان


……….


حفاظت خاك


……….


حفاظت منابع طبيعي خاك


……….


حق پرست ، تنها ، م. ر.


……….


حق پرست ، تنها ،م . ر.


……….


حق نيا، غ.


……….


حق نيا، غ.


……….


حق نيا، غ.


……….


حق نيا، غ. ، كوچكي ، ع.


……….


حق نيا، غ. ، لكزيان ، ا.


……….


حق نيا، غ. رياضي همداني ، ع.


……….


حق نيا، غ. عليزاده ، ا.


……….


حقوق آب جلد اول


……….


حقوق آب فواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد دوم


……….


حقوق آب قواعد حقوقي ناشي از اصل دهم انقلاب جلد سوم


……….


حميد رضا رحماني


……….


خاك تشكيل و طبقه بندي


……….


خاك شناخت


……….


خاك شناسي (خواص شيميائي و حاصلخيزي خاكها)


……….


خاك شناسي (خواص شيميايي و حاصلخيزي خاكها)


……….


خاك شناسي (عمومي وخصوصي)


……….


خاك شناسي عملي


……….


خاك شناسي كاربردي


……….


خاك هاي شور درمنابع طبيعي (شناخت و اصلاح آنها)


……….


خاك و حاصلخيزي آن


……….


خاك، پيدايش و رده بندي


……….


خاكزيان و خاكهاي زراعي


……….


خاكهاي ايران


……….


خاكهاي شور و سديمي (اصول-ديناميك – مدلسازي )


……….


خاكهاي شور و سديمي و اصلاح آنها


……….


خاكهاي شور وسديمي ، شناخت و بهره وري


……….


خسروالياس اذر


……….


خطاهاي مشاهده و محاسبه آن


……….


خلاصه فعاليتهاي سازمان بهزيستي استان اصفهان


……….


خلدبرين ، ب. ، اسلام زاده ، ط.


……….


خلدبرين ، ب. ، اسلام زاده ، ط.


……….


خورشيد مغرب


……….


د.ب.وب-عنايت الله وزيري – سيروس تمدني جهرمي


……….


دامپروري 3


……….


دانه هاي روغني


……….


درختان و درختچه هاي اصفهان


……….


درس اصول زهكشي


……….


دستور العمهاي كم آبياري


……….


دستور جمع آوري و نگاهداري گياهان


……….


دشواريهاي نفوذ آب در خاك : پيشگيري ، شناسايي ، راه حل


……….


دكتر ا-روشن


……….


دكتر ا.روشن


……….


دكتر ابراهيم بهداد


……….


دكتر ابراهيم بهداد


……….


دكتر ابراهيم بهداد


……….


دكتر ابوالحسن هاشمي دزفولي


……….


دكتر احمد دفتري – دكتر حسين سپاسگزاريان – دكتر محمد صفوي


……….


دكتر احمد قهرمان


……….


دكتر احمد مصدق


……….


دكتر اسماعيل حسيني شكرائي


……….


دكتر اسماعيل مالك


……….


دكتر اسمعيل زاهدي


……….


دكتر ايرج پوستچي


……….


دكتر بهروز جعفر پور – دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار


……….


دكتر بهروز نبوي


……….


دكتر پرويز كردواني


……….


دكتر پرويز كردواني


……….


دكتر پرويز كردواني


……….


دكتر پرويزجبهدارمارالاني- دكتر منصور نيكخواه بهرامي


……….


دكتر جلال كيوانفر


……….


دكتر جمشيد خيرابي


……….


دكتر جمشيد خيرابي – عليزضا توكلي – مهندس محمد رضا انتصاري – عليرضا سلامت


……….


دكتر جمشيد خيرابي – عليزضا توكلي – مهندس محمد رضا انتصاري – عليرضا سلامت


……….


دكتر چواد مقصود


……….


دكتر حسن ابراهيم زاده


……….


دكتر حسن رحيمي


……….


دكتر حسن رحيمي- حسين قطب ناصري


……….


دكتر حسين سپاسگزاريان


……….


دكتر حميد رحيميان – محمد بنايان


……….


دكتر حميد طراوتي


……….


دكتر ذرفوليان – دكتر علي اكبريان


……….


دكتر ربيع بديعي


……….


دكتر ربيع بديعي


……….


دكتر رحيميان – محمود خسروي


……….


دكتر رضا حقيقت


……….


دكتر روح الله پاك روان


……….


دكتر روح الله پاكروان


……….


دكتر سيد محمد فتاح


……….


دكتر سيد محمود زوين


……….


دكتر سيروس زرعيان – مهندس هاشم فياض


……….


دكتر صادق مبين


……….


دكتر عباس پاشائي


……….


دكتر عبدالرضا باقري- احمد نظامي -علي گنجعلي -مهدي پارسا


……….


دكتر عبدالرضا باقري – دكتر عوض كوچكي – مهندس اسكندرزند


……….


دكتر عبدالله بصيري


……….


دكتر عبدالمجيد ثامني


……….


دكتر عبدالمجيد رضايي – افشين سلطاني


……….


دكتر عظيم زمردي – دكتر محمد صفوي


……….


دكتر علي اصغر موحددانش


……….


دكتر علي اكبر بابائي – دكتر ابوالقاسم ميامني


……….


دكتر علي اكبر فاميلي


……….


دكتر علي رضا آستارايي- دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر عوض كوچكي- افشين سلطاني


……….


دكتر عوض كوچكي- محمد بنايان اول


……….


دكتر عوض كوچكي-محمد حسيني – حميد رضا خزاعي


……….


دكتر عوض كوچكي – حميد خياباني چاپ دوم


……….


دكتر عوض كوچكي – محمد بنايان اول


……….


دكتر عوض كوچكي – محمد حسيني – حميد رضا خزاعي


……….


دكتر عوض كوچكي – مهندس مهدي نصيري محلاتي


……….


دكتر عوض كوچكي -محمد حسيني – مهدي نصيري محلاتي


……….


دكتر غلامحسين حق نيا


……….


دكتر غلامحسين حق نيا – دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر غلامحسين حق نيا -مهندس امير لگزيان


……….


دكتر غلامحسين سرمدنيا- دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر غلامحسين سرمدينا


……….


دكتر غلامرضا نورزاد


……….


دكتر قدير نوري قنبلاني -مهندس محمد حسيني – مهندس فرنوش يعمايي


……….


دكتر كيكاوس همتي


……….


دكتر مجيد صديق- محمد بنايان


……….


دكتر محسن صبا


……….


دكتر محمد ايزددوست


……….


دكتر محمد باقر فرهومند


……….


دكتر محمد باي بوردي- دكتر ملكوتي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي- پيمان كشاورزي


……….


دكتر محمد جعفر ملكوتي – محمد حسين داودي


……….


دكتر محمد جواد ميمندي نژاد


……….


دكتر محمد جواد ميمندي نژاد


……….


دكتر محمد حسن راشد محصل – حميد رحيميان – محمد بنايان


……….


دكتر محمد حسن راشد محصل – دكتر عوض كوچكي


……….


دكتر محمد حسن راشد محصل – مهدي نصيري محلاتي


……….


دكتر محمد حسن عالمي


……….


دكتر محمد فضيلت -مهندس تورج سلطاني


……….


دكتر محمد معتمد


……….


دكتر محمد منجمي


……….


دكتر محمدحسن عالمي


……….


دكتر محمدمهدي آل محمد


……….


دكتر محمود بهزاد


……….


دكتر محمود بهزاد


……….


دكتر منصور بهروزي لار


……….


دكتر مهدي كريمي – مهدي عزيزي


……….


دكتر ناصر سعادت لاجوردي


……….


دكتر ناصر لطيفي


……….


دكتر نعمت الله احمدي


……….


دكتر هادي فرزانه


……….


دكتر هادي كريمي


……….


دكتر هادي كريمي


……….


دكتر هادي كريمي-دكتر فيروز مخترع


……….


دكترحسن رحيمي – حسن مقطب ناصري


……….


دكترعوض كوچكي- اسكندر زند


……….


دكترغلامحسين سرمدينا – دكتر عوض كوچكي


……….


دكترمحمدرضا غفوري-دكتررضا مرتضوي


……….


ديوارهاي حامل


……….


ذرت


……….


رابطه آب خاك و گياه


……….


رابطه آب و خاك در گياهان زراعي


……….


راهنماي تحمل گياهان نسبت به شوري


……….


راهنماي شناسايي خاك


……….


راهنماي مبارزه با آفات و بيماريهاي مهم جاليز دراصفهان


……….


رده بندي حشرات اندام شناسي بيروني و دروني – زيست شناسي جلد اول


……….


رسوب شناسي


……….


رسوب شناسي 2 (تجزيه مواد و محيط هاي رسوبي)


……….


رضا اقصي


……….


رضا اقصي


……….


رضا حجازي


……….


رضا حجازي


……….


رضا حجازي


……….


رضا حجازي


……….


رفاهي ، ح.ق.


……….


رفاهي ، ح.ق.


……….


رهنمودها و روش هاي ارزيابي استفاده پايدار از منابع خاك در مناطق گرمسيري


……….


روابط بيولژيكي ميكربها با گياهان


……….


روابط خاك وگياه ( بررسي مسائل شيميايي و تغذيه اي )


……….


روبرت استريت تشخيص بيماريهاي گياهي


……….


روح الله پاكروان – فريدون ملك زاده


……….


روح الله وهمن


……….


روح الله وهمن


……….


روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميائي در اراضي زراعي ايران


……….


روش جامع تشخيص و ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميايي


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ پنجم بازنگري


……….


روش جامع تشخيص و مصرف بهينه كود هاي شيميايي چاپ سوم بازنگري


……….


روشهاي آزمايشي در پدولوژي جلد اول آزمايشات شيميائي


……….


روشهاي جديد آبياري سطحي و باراني


……….


روشهاي محاسبه بيلان آبي


……….


رونقي ،ع. مفتون ، م.


……….


روي در كشاورزي عنصري فراموش شده درچرخه حيات گياه، دام و انسان


……….


رياضيات محاسباتي


……….


زبيري ،م. دالكي ، 1.


……….


زبيري، م.، مجد، ع.


……….


زراعت آفتابگردان


……….


زراعت جلد اول اصول زراعت و زراعت عمومي


……….


زراعت چغندر قند


……….


زراعت حبوبات


……….


زراعت در مناطق خشك غلات ، گياهان صنعتي و گياهان علوفه اي


……….


زراعت سويا زراعت – فيزيولوژي – مصارف


……….


زراعت سيب زميني


……….


زراعت غلات


……….


زراعت گياهان صنعتي


……….


زراعت و اصلاح عدس


……….


زراعت و اصلاح نخود


……….


زرين كفش ، م.


……….


زرين كفش، م .


……….


زنجره هاي چغندر قند ايران و نقش آنها در انتقال بيماري ويروسي “كرلي تاپ“


……….


زه كشي اراضي


……….


زهرا خادمي-حامدرضايي – محمد جعفر ملكوتي – پرويز مهاجر ميلاني


……….


زهرا خادمي-محمد رضا بلالي- محمد جعفر ملكوتي – پرويز مهاجر ميلاني- محمد سعيد درودي -كريم شهبازي


……….


زهكشي


……….


زيست شناسي نوين


……….


ژئو شيمي


……….


ژرژگاموف يك ، دو، سه ، بينهايت


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2 شماره 2


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد 2شماره 1


……….


ژورنال گياهشناسي ايران جلد ا شماره 2


……….


ساخت هاي زمين شناسي


……….


ساختمان ، طرز كار و تعميرات تراكتورهاي كشاورزي


……….


ساختمانهاي روستائي مدرن


……….


سازمان بهزيستي


……….


ساعتهاي خورشيدي اصول و راهنماي ساخت


……….


سالار ديني ، ع. ا.


……….


سالار ديني ، ع. ا. ، مجتهدي ،م.


……….


سالار ديني ، ع.ا. ، مجتهدي، م.


……….


ستاره زمين سال ژئوفيزيك


……….


سد سازي يا مهار آبهاي سطحي شامل طرح و محاسبات انواع سدها


……….


سرگذشت زمين ژرژگاموف


……….


سرگذشت فيزيك


……….


سرگرميهاي فيزيك جلد دوم


……….


سلينلت خيين


……….


سلينلت خيين


……….


سنجش از دور (اصول و كاربرد)


……….


سوزني برگان جلد اول


……….


سياوش كباري


……….


سيد حسن مدني


……….


سيد محسن حائري


……….


شالوده آمايش سرزمين


……….


شناخت نظري و عملي ماشين هاي كشاورزي (ماشين هاي برداشت گياهان غده اي)


……….


شناسائي شكل زمي


……….


شناسنامه جغرافياي طبيعي ايران


……….


شيشه گري و ساخت وسايل شيشه هاي آزمايشگاهي


……….


شيمي خاك : جلد اول -مباني


……….


شيمي علم آزمايشي


……….


شيمي گياهي


……….


صفري سنجاني ، ع. ا.


……….


طاهر كيا، ح. (ترجمه و گردآوري)


……….


طرحهاي آماري در علوم كشاورزي


……….


عالمي ، م.ح.


……….


عباس جعفري


……….


عباس جعفري


……….


عبدالحسين وهاب زاده


……….


عبدالحسين وهابزاده


……….


عبدالحسين وهابزاده – امين عليزاده


……….


عبدالرضا باقري- مرتضي گلداني – مجتبي حسن زاده


……….


عبدالوهاب سجادي


……….


عدد ، زبان علم


……….


عرفان منش ، م. افيوني ، م. (گردآورنده)


……….


عزت اله صالحي


……….


عزم ملي براي توليد كود در داخل كشور گامي ارزنده به سوي خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار


……….


عزيزالله نعيم


……….


عطاء الله قباديان


……….


عطاء الله قباديان


……….


علائم حياتي كره زمين


……….


علدالحسين وهاب زاده


……….


علف هاي هرز و كنترل آن ها


……….


علف هرز ه كشهاي شيميائي و امكان استفاده از آنها در ايران


……….


علي اصغر فرشي


……….


علي اصغر فرشي


……….


علي اصغر موحد دانش


……….


علي اصغرشهابي-محمدجعفر ملكوتي


……….


علي اكبر عالم زاده – حسين دوستي


……….


علي كيهاني


……….


علي مشايخي


……….


علي ولي خوجيني -محمد علي نژاد هاشمي


……….


عليرضا طلائي


……….


عليز اصغر زاده، ن.


……….


عليزاده ، ا.


……….


عليزاده ربيعي ، ح.


……….


عناصر غذايي گياهان در محيطهاي بياباني و خشك


……….


عناصر كم مصرف مقاومت و تحمل به بيماريهاي گياهي


……….


عوض كوچكي- محمدحسيني – ابوالحسن هاشمي دزفولي


……….


عوض كوچكي – مهدي عزيزي – افشين سلطاني


……….


عين الله بهبودي


……….


غلامحسين حق نيا – عوض كوچكي


……….


غلامرضا سامانيان


……….


غلامعلي زاده آهنگر، ا.


……….


فاضلاب شهري جلد اول جمع آوري فاضلاب


……….


فاضلاب شهري جلد دوم تصفية فاضلاب


……….


فتوسنتز


……….


فرآورده هاي غذايي سويا


……….


فرسايش بادي و كنترل ‌آن – چاپ دوم


……….


فرسايش بادي وكنترل آن – چاپ اول


……….


فرسايش خاك و حفاظت آب و خاك در ايران


……….


فرشيد ارزيده


……….


فرهنگ اسامي علمي گياهان انگليسي و فارسي


……….


فرهنگ اصطلاحات كشاورزي


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي A-K


……….


فرهنگ بزرگ انگليسي – فارسي L-Z


……….


فرهنگ جامع آلماني بفارسي


……….


فرهنگ جامع فارسي – آلماني


……….


فرهنگ فني آبياري و زهكشي


……….


فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي (جلد دهم ، خاك شناسي)


……….


فرهنگ گيتا شناسي ( اصطلاحات جغرافيائي )


……….


فرهنگ مصور علوم طبيعي


……….


فريدون افشاريه – ابراهيم عادلي


……….


فريدون تايش


……….


فريدون سرابي


……….


فضل الله شيرواني


……….


فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پنج ساله گروه خاكشناسي 79-75


……….


فن عكاسي


……….


فوزيه طاهباز


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك


……….


فيزيك خاك كاربردي


……….


فيزيك خاك و ريشه گياه


……….


فيزيك عمومي استفاده از انرژي خورشيد در خانه و كارخانه و مزرعه


……….


فيزيولژي گياهي (تغذيه و جذب)


……….


فيزيولوژي بذر


……….


فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله


……….


فيزيولوژي علف كش ها چاپ دوم


……….


فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي


……….


فيزيولوژي گياهان زراعي


……….


فيزيولوژي گياهي ( فتوسنتز و تغذيه)


……….


قباديان ، ع. ا.


……….


قدرت الله تمدني


……….


قديري ، ح.


……….


قوانين و مقررات مربوط به استخدام


……….


قوسها در راهسازي طرح، محاسبه ، پياده كردن چاپ دوم


……….


كاربرد كود در زراعت هاي استراتژيك و رديف كار


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار


……….


كاربرد كودهاي بيولوژيكي در كشاورزي پايدار


……….


كاظم انصاري


……….


كافي، م.، مهدوي دامغاني ، ع.


……….


كد عمومي خانواده ها و جنسهاي فلور ايران


……….


كرامت الله پروين


……….


كردواني ، ب.


……….


كردواني ،پ.


……….


كريم جوانشير


……….


كريميان ، ن.ع.


……….


كسرايي ، ر.


……….


كشاورزي از ديدگاه اكولوژي


……….


كشاورزي پايدار


……….


كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد ، بهينه سازي مصرف كود در ايران


……….


كشاورزي پايدار و افزايش عملكرد با بهينه سازي مصرف كود در ايران


……….


كشاورزي و آب و هوا


……….


كليات خاكشناسي جلد اول جنبه هاي فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي خاك


……….


كميته ملي آبياري و زهكشي ايران


……….


كميته ملي آبياري و زهكشي ايران


……….


كوچكي ، ع.حسيني ، م.، خزائي ، ح.ر.


……….


كود ها جلد دوم كودهاي آلي و شيميائي


……….


كودها جلد اول كلياتي چند راجع زراعي و مواد غذائي گياهان


……….


كودها و حاصلخيزي خاك


……….


كودها و حاصلخيزي خاك


……….


كوير زدايي چگونه مردم ،كوير مي سازند؟ چگونه مي توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي كنند؟


……….


كويرزايي ، چگونه مردم كوير مي‏سازند، چگونه مي‏توانند آن را متوقف سازند و چرا اين كار را نمي‏كنند.


……….


كويرهاي ايران و خصوصيات ژئومورفولوژيكي


……….


كيفيت آب براي كشاورزي


……….


كيفيت آب در آبياري


……….


كيفيت و ارزيابي كيفي آب آبياري


……….


گروه رياضي كاربردي


……….


گزارش پيشرفت كار تحقيق در مورد كشت گونه هاي اكاليپتوس در ايران


……….


گندم جلد اول


……….


گندم جلد دوم


……….


گودرز شيدائي


……….


گيا (راهنماي گياهي )


……….


گياه شناسي تشريح عمومي نباتات


……….


گياهان زراعي


……….


گيتا شناسي كشورها جغرافياي طبيعي ، سياسي ، اقتصادي ، و تاريخي


……….


لكزيان ،ا. شيباني ، س. بهادريان ، م. شاددل ، ل.


……….


م- وفائيان


……….


م.ت.منزوي


……….


م.ت.منزوي


……….


م.ت.منزوي


……….


ماشاءالله علي احيايي


……….


ماشاءالله علي احيايي


……….


ماشين آلات 3


……….


مباني اكولوژي كشاورزي


……….


مباني خاك شناسي


……….


مباني فيزيك خاك


……….


مباني فيزيولوژي گياهي


……….


مباني فيزيولوژيكي اصلاح نباتات


……….


مباني محيط زيست


……….


متابوليسم گياهي


……….


متدداي آلل و استفاده آن در اصلاح نبات


……….


متقي ، م.م.


……….


متقي ، م.م.


……….


مجللي، ح.


……….


مجموعه اطلاعات كشاورزي و دامداري جلد دوم


……….


مجموعه فرمولهاي رياضي شامل 2400 فرمول و 56 جدول


……….


مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شامل كليه قوانين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي


……….


مجيد اقبال طلب


……….


محبوبي ، ع. ا. ، نادري، ع.ا.


……….


محدوديتهاي رشد


……….


محسن تدين


……….


محسن نيرومند


……….


محمد باي بوردي


……….


محمد باي بوردي- دكتر ابراهيم كوهستاني


……….


محمد تقي ناصري- علي تهراني فر


……….


محمد جعفر رفيع


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي


……….


محمد جعفر ملكوتي- محمد مهدي طهراني


……….


محمد جعفر ملكوتي – احمد باي بودري – سيد جلالي طباطبائي


……….


محمد جعفر ملكوتي – بابك متشرع زاده


……….


محمد جعفر ملكوتي – پيمان كشاورز


……….


محمد جعفر ملكوتي – حامد رضايي


……….


محمد جعفر ملكوتي – رياضي همداني


……….


محمد جعفر ملكوتي – محمد آقا لطف اللهي


……….


محمد جعفر ملكوتي – محمد نبي غيبي


……….


محمد جعفر ملكوتي – مهدي نفيسي


……….


محمد جعفر ملكوتي – مهدي نقيسي – بابك متشرع زاده


……….


محمد جعفرملكوتي- محمد نبي غيبي


……….


محمد جواد ميمندي نژاد


……….


محمد خيري -ايرج عليمرادي


……….


محمد رضا احمدي


……….


محمد رضا بلالي ، محمد جعفر ملكوتي ، محمد حسن بنايي ، زهرا خادمي ، محمد حسن مسيح آبادي


……….


محمد رضا حكيمي


……….


محمد رضا زريوني و هرمزپاروش


……….


محمد صانعي -شريعت پناهي


……….


محمد عباسي


……….


محمد مهدي تهرانچي


……….


محمدجعفر ملكوتي- مهدي همايي


……….


محمود عليمرداني


……….


محمود محجوب – فرامرزياوري


……….


محمودي ، ش. و حكيميان ، م.


……….


مخدوم، م.


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار جو


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار گندم


……….


مدل جامع كامپيوتري توصيه كودهاي شيميايي و آلي در راستاي توليدات كشاورزي پايدار چغندر قند


……….


مدلسازي فتوسنتز گياهان زراعي (از بيوشيمي تا كانويي)


……….


مديريت بيماريهاي گياهي به وسيله عنصرهاي پر مصرف و كم مصرف


……….


مديريت پايدار خاك


……….


مديريت پايدار خاك


……….


مديريت پايدار خاك


……….


مديريت تراكتور و ماشينهاي كشاورزي


……….


مراد سپهوند -نادرآزادبخت


……….


مرتضي سرمد


……….


مرتضي سرمد


……….


مرتضي سرمد


……….


مرتع داري


……….


مرجع عناصر كمياب (جزيي )


……….


مرجع كاربران كامپيوتر


……….


مشخصات جغرافيايي طبيعي ايران چاپ دوم


……….


مصالح ساختمان چاپ سه يم


……….


مصالح شناسي ساختمان و تكنولوژي مواد


……….


مصرف بهينه كود گامي موثر در افزايش عملكرد بهبود و كيفيت و كاهش آلايندها در محصمولات سبزي و صيفي و ارتقاإ سطح سلامت جامعه


……….


مصرف كود در اراضي زراعي (فارياب و ديم ) چاپ دوم


……….


مصرف كود در اراضي زراعي فارياب و ديم


……….


مصطفي مظاهري تهراني و سيد محمد علي رضوي


……….


مطالعه خاك از نظر خواص شيميائي و بيوشيميائي


……….


معادلات ديفرانسيل معمولي


……….


معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها


……….


معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب


……….


معاونت بهره برداري و مديريت منابع آب


……….


معرفي جهات نظري و كاربردي روش پنمن – مانتيس و ارائه تبخير تعرق مرجع استاندارد براي ايران


……….


معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران


……….


معزاردلان ، م. و ثواقبي فيروزآبادي ، غ.


……….


مقاومت گياهان به حشرات


……….


مقاومت مصالح


……….


مقاومت و گسيختگي خاك


……….


مقدمه اي بر اكولوژي رفتار


……….


مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اجتماعي چاپ سوم


……….


مكانيسمهاي مقاومت گياهان به تنشهاي محيطي


……….


مكانيك خاك


……….


ملكوتي ، م. ج.و طهراني ، م.م.


……….


ملكوتي ، م.ج ، تشرع زاده ، ب.


……….


ملكوتي ، م.ج ، رياضي همداني، س.ع.


……….


ملكوتي ، م.ج ، نفيسي ، م.


……….


ملكوتي ، م.ج.


……….


ملكوتي ، م.ج.


……….


منابع اصلاح نباتات


……….


منابع و مسائل آب در ايران جلد اول آبهاي سطحي و زير زميني و مسائل بهره برداري از آنها


……….


مناطق خشك- جلد اول- ويژگيهاي اقليمي، علل خشكي و مسايل آب


……….


منصور عطائي


……….


منصور علوي


……….


مهندس ايرواني- حقيري – اميرمالك


……….


مهندس جمشيد حكمتي – دكتر نصرت الله ال آقا


……….


مهندس خسرو پيران


……….


مهندس شاپور باردتي- دكتر احمد علوي


……….


مهندس عباس كرمان


……….


مهندس عزيزالله نعيم – دكتر محمود دامادزاده


……….


مهندس محمد فارسي – عبدالرضا باقري


……….


مهندس مهدي فرزان 0


……….


مهندس ناهيد دستغيب بهشتي


……….


مهندسي خاك وآب


……….


مهندسي سيلاب


……….


موراي .ر.اشپيگل


……….


مورفولژي و فيزيو لژي ميوه


……….


موريانه ها و خاكها


……….


موسسه تحققات خاك و آب گذشته – حال – آينده


……….


ميكروبشناسي جلد دوم


……….


ميكروبيولژي باكتريولوژي


……….


ميكروبيولژي عمومي جلد 1


……….


ميكروبيولوژي خاك


……….


ميكروبيولوژي و بيوشيمي خاك


……….


ناصر خدابنده


……….


ناصر خدابنده


……….


ناهيد صالح راستين


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


نظامهاي كشاورزي پايدار


……….


نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي


……….


نقش بر در افزايش كمي و بهبود كيفي توليدات كشاورزي


……….


نقش بي كربنات در بروز ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان ميوه


……….


نقش روي در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و بهبود سلامتي جامعه


……….


نقش ريز مغذيها


……….


نقش ريز مغذيها در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي عناصر خرد با تاثير كلان


……….


نقش گوگرد ، كلسيم و منيزيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي


……….


نقشه برداري مقدماتي توپوگرافي


……….


نقشه ها و تمرينهاي طرحهاي آزمايشها


……….


نورالدين ايرملو


……….


نوربخش ، ف و كريميان اقبال م.


……….


هادي كريمي


……….


هاشمي نيا ، س.م.، حق نيا، غ.


……….


هرس درختان ميوه


……….


هنرجو ، ن.، عابدي ، م.ج.


……….


هواشناسي جلد اول


……….


هواشناسي عمومي و كاربرد آن در كشاورزي


……….


هورمن هاي گياهي و رشد گل


……….


هوشنگ احياء


……….


هوشنگ احياء


……….


هوشنگ برهان


……….


هيد روژئولوژي


……….


هيدروپونيك (آبكشتي )


……….


هيدرولوژي مهندسي


……….


هيدروليك


……….


وزارت علوم و آموزش عالي


……….


يونكر – علوي


……….


تعيين مناسبترين ميزان ازت و فسفر روي عملكرد گندم قدس و جو استار


……….


بررسي و تعيين نياز آبي گندم امير در شهركرد طي سالهاي 71-68


……….


تعيين نياز آب و كود ارقام گندم (عدل و آزادي ) اصفهان 62-59


……….


نتايج آزمايشات تعيين نياز واريته هاي مختلف گندم به كودهاي شيميائي در منطقه اروميه 54-49


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم – جو – پنبه – توتون – هندوانه در منطقه گرگان و دشت 48-40


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم – چغندر قند- پنبه – خربزه منطقه مشهد 48-43


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم و چغندر قند ( كرمان -بردسير- بم – نرماشير- راين – دهكري)


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي در زراعت گندم ديم در ايران (42-48)


……….


نتايج بررسي اثر كودهاي شيميائي و دامي برروي محصول گندم و ديم منطقه آذربايجان شرقي 59-55


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي و روشهاي شخم برروي گندم ديم در استان كرمانشاه 54-51


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميا يي برروي گندم مازندران


……….


نتايج بررسي اثرات كودهاي شيميايئ در زراعت گندم و چغندر قند استان كرمان 53-48


……….


اثر شوري آب آبياري روي جوانه زدن يونجه


……….


نتايج بررسيهاي كاليبراسيون فسفر بر روي گندم در استان باختران 53-50


……….


فيزيولوژي رشد و نمو گندم


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم منطقه فسا


……….


بررسي حساسيت ارقام گندم به حذف مراحل آبياري و مقادير مختلف كود شيميائي


……….


تعيين تاثير مقادير مختلف كودهاي شيميائي برروي گندم ديم آذربايجان غربي 51-58


……….


بررسي تاثير كودهاي شيميائي برروي گندم امير در مناطق مهاباد – نقده 54-48


……….


بررسي نياز ارقام گندم اميد و سبلان به ازت و فسفر در شهركرد طي سالهاي 71-68


……….


اثر بادشكن روي گياهان


……….


اثر تعداد آبياري با آب شور زهكش برعملكرد گندم و خواص خاك


……….


تعيين تحمل ارقام گوجه فرنگي ، پياز ، تربچه ، به شوري


……….


تاثير مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليائي دشت شمال گلپايگان


……….


بررسيهاي فيزيك خاك مطالعات مقدماتي بمنظور اجراي پروژه زهكشي در اراضي شمال گلپايگان


……….


گزارش اصلاح خاكهاي شور و قليائي منطقه رودشت اصفهان (آبشويي و اصلاح خاك با آبياري و كشت گياه )


……….


اثر شوري آب آبياري برروي خواص كيفي خاك و رشد رويشي درخت انار با روش آبياري قطره اي در استان يزد


……….


نياز سيب زميني به كودهاي ازته و فسفره در منطقه شهركرد


……….


نتايج بررسي تاثير رژيم آبياري بر عملكرد برنج (رقم بينام محلي )


……….


تاثير غرقاب كردن بر ويژگيهاي شيميائي خاك شاليزار


……….


رابطه نتايج تجزيه خاك يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميايي ( كاليبراسيون )


……….


نتايج آزمايشات زمان مصرف ازت برروي برنج مازندران


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايئ برروي برنج در منطقه گيلان


……….


بررسي آزمايشات مقايسه عملكرد و تعيين مناسبترين شرايط توليد رقم انتخابي ماش در اصفهان


……….


نتايج حاصله از آزمايشات به زراعي پنبه در خوزستان دزفول


……….


نتايج بررسي اثر ميزانهاي كود شيميائي برروي محصول پياز آذربايجان شرقي 56-59


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم چغندر قند و پنبه منطقه تربت حيدريه 56-59


……….


تعيين نياز آب و كود ارقام مختلف ذرت علوفه اي اصفهان 64-59


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي و آلي برروي ذرت علوفه اي و پياز اصفهان 61-59


……….


گزارش نتايج طرحهاي بررسي مصرف شن روي محصولات خيار و پياز اصفهان


……….


بررسي امكان كشت 2 نبات ( برنج و شبدر- برسيم ) در شاليزار اصفهان 53-52


……….


بررسي اثرات اجراي يك دوره تناوب اصلاحي در چگونگي تغييرات كيفي خاك و عملكرد محصول ( آبشويي – زراعت – برنج – زراعت شبدر) خوزستان


……….


استفاده از پوشش پلاستيك در پيش رس كردن محصول


……….


برآوردآب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور جلد دوم ( محصولات باغي )


……….


آزمايش كودهاي شيميائي دردرختان خرماي ايران


……….


نتايح آزمايشات كودهاي شيميائي برروي محصول خرماي جهرم


……….


عمليات عمراني آبياري و كشاورزي جلگه اصفهان ( شبكه آبياري و زهكشي )


……….


بررسي و برآورد ظرفيت تبخير و تعرق از سطح مرجع


……….


تعيين تكنولوژي و درجه مساعد بودن كشت آفتابگردان در مناطق مختلف ايران


……….


گزارش آزمايشات به نژادي و به زراعي پنبه


……….


مطالعه ميزان آب مصرفي و راندمان آبياري مزرعه گندم در پايگاه


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم و كنف مازندران


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم ، برنج ، چغندرقند – خربزه ، پنبه ، سيب زميني ، پياز


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي در زراعت گندم ديم در ايران (42-48


……….


نتايح آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم -جو- پنبه- توتون- هندوانه در منطقه گرگان – و دشت


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم – چغندر قند – توتون آذربايجان غربي


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم و چغندر قند منطقه شيراز


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايئ برروي گندم ، چغندر قندر و پنبه منطقه فسا


……….


بررسيهاي حاصلخيزي خاك در باره گندم مكزيكي


……….


بررسي گندم كاري در استان فارس


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم مازندران 53-51


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم و پنبه ، كنف مازندران 48-40


……….


نتايج بررسيهاي خاك و آب برروي محصولات گندم چغندر قند آفتابگردان – خربزه ايستگاه طرق مشهد 50-48


……….


فعاليت هاي موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر 45


……….


بررسي كودهاي شيميايي در آفتابگردان استان كرمانشاه 52


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي آفتابگردان فرمانداري كل گرگان و دشت


……….


تاثير كودهاي شيميايي برروي مقدار محصول آفتابگردان


……….


نتايج بررسيهاي خاك و آب در زراعت آفتابگردان


……….


كشت گل رنگ


……….


بررسيهاي آبياري و تغذيه گياهي در آفتابگردان نتايج آزمايشات مركز بررسيهاي خاك و آب فارس و خراسان


……….


بررسيهاي تغذيه گياهي و اگرونومي برروي آفتابگردان منطقه گرگان و دشت


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي آفتابگردان و سوژا منطقه مازندران


……….


بررسيهاي تغذيه گياهي و اگرونومي برروي آفتابگردان منطقه كرمانشاه


……….


تاثير كودهاي شيميايي برروي دانه هاي روغني آفتابگردان و سوژا


……….


گزارش طرح شبكه زهكشي رودسين


……….


اندازه گيري ضريب آبگذاري خاك در زير سطح ايستابي به روش چابك


……….


مصرف گوگرد و تركيبات آن در اصلاح خاك ( منطقه گرگان)


……….


خاكهاي قليايي و چگونگي بهره برداري از آنها


……….


نتايج تحقيقاتي به زراعي گندم و جو


……….


تعيين بهترين دور آبياري و تاثير خواب تابستانه در عملكرد يونجه استان خوزستان


……….


گزارش ازمايشات به زراعي و به نژادي پنبه


……….


خلاصه گزارش وضعيت منابع آب و خاك (استان هرمزگان )


……….


تاثير كمي و كيفي آب آبياري و مواد اصلاح كننده در توليد محصول و اصلاح خاك


……….


خلاصه نتايج بررسيهاي انجام شده در رابطه با زهكشي و آبشويي و نمك زدايي خاك در ايستگاه اصلاح اراضي آهوچر 56-46


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي پنيه


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي نخود فسا 50-49


……….


تهيه كود كمپوست در كشاورزي


……….


غني سازي كمپوست زباله هاي شهري


……….


نكاتي چند در زمينه استفاده از كمپوست زباله هاي شهري در كشاورزي


……….


اثر كيفيت آب آبياري و شستشوي زمستانه برروي محصولات مختلف در استانهاي فارس و خراسان


……….


خاكهاي شور و روش شيرين كردن آنها در طرح نيشكر هفت تپه


……….


تاثير كيفيت هاي مختلف آب آبياري برروي ميزان محصول واريته هاي مختلف گندم و نياز غذايي آنها به كودهاي شيميايي منطقه نيشابور 50-48


……….


تاثير كيفيت و كميت آب در شستشوي خاك ايستگاه اصلاح اراضي آهوچر


……….


مطالعه تغييرات خواص فيزيكي خاك بابكار بردن ماده اصلاح كننده و هموفينا


……….


بررسي‌اثرات اجراي يك دوره تناوب زراعي درتغييرات كيفي خاك وعملكرد محصول‌آرايش زمستانه – كشت تابستانه (سورگوم)پوشش ساليانه (يونجه) ستان خوزستان


……….


بررسي و تفسير اجمالي نتايج تجزيه 2633 نمونه خاك محصولات زراعي و باغي طرح تعيين پتانسيل توليد در استان مركزي


……….


روش تجزيه خاك و آب و گياه و كود و شرح مختصري از دوازده روش تجزيه خاك متداول در آزمايشگاههاي مركزي و استانها


……….


بررسي اندازه گيري مقدار سولفات محلول در عصاره گل اشباع خاك با روش فيلم ( فتومتري و اتميك ابسربشن اسپكتووسكپي


……….


بررسي رابطه زمان با نگهداشتن گل اشباع قبل از اندازه گيري در بعضي ازمناطق استان باختران


……….


بررسي ميزان هدر رفت ازت بصورت گاز آمونياك از صنايع مختلف كودهاي ازته


……….


روشهاي اندازه گيري درخاك و بافتهاي گياهي


……….


روشهاي اندازه گيري ازت كل خاك


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي سيب زميني در ايران 42-47


……….


مصرف كود شيميائي در زراعت سيب زميني


……….


كمبود عناصر غذايي در سيب زميني


……….


تعيين آب مورد نياز و دور آبياري سيب زميني در شهركرد


……….


گزارش بررسي وضعيت حاصلخيزي خاكهاي زير كشت سيب استان آذربايجان غربي


……….


مقايسه اثرات كودهاي شيميايي و آلي در افزايش محصول سيب زميني در همدان 54


……….


خلاصه نتايج تحقيقات خاك و آب برروي درختان سيب در استان تهران


……….


معرفي لاين 213 از توده محلي برنج نوگران لنجان اصفهان


……….


بررسي طرحهاي تحقيقاتي و مطا لعاتي بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان


……….


گزارش نتايج طرحهاي تحقيقي ترويجي مقايسه روشهاي آبياري قطره اي و سطحي روي درختان ميوه اصفهان


……….


مقايسه روش نشاء كاري پياز با روش بذركاري و مصرف شن ( گزارش تحقيقي و ترويجي )


……….


عكس العمل برنج به ازت و كلسيم


……….


رشد و نمو گياه برنج


……….


احتياجات غذائي برنج


……….


رابطه نتايج تجزيه خاك يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميا يي ( كاليبراسيون )


……….


راهنماي مصرف كودهاي شيميائي در شاليزار


……….


مشخصات وضعيت كنوني آبياري و زهكشي براي كاشت برنج در ژاپن


……….


نتايج بررسي و مطالعه اثرات شوري آب آبياري در عملكرد ارقام مختلف برنج


……….


رابطه نتايج تجزيه خاك و برگ يا عكس العمل برنج به كودهاي شيميايي


……….


مقايسه اثرات اوره در زراعت برنج در استانهاي گيلان و مازندران


……….


احتياجات آبي برنج و اندازه گيري آن


……….


تغييرات بعضي عوامل حاصلخيزي خاك در اراضي كه تحت زراعت برنج در مي آيد


……….


مديريت آب در شاليزارها


……….


انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي آزمايشگاه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي اصفهان


……….


نتايج تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي


……….


آفات و بيماريهاي گياهي نشريه انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي


……….


آفات و بيماريهاي گياهي نشريه انسيتوي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي


……….


بيماري گندم و جو در ايران و روشهاي آمار برداري از آنها


……….


گزارش مبارزه با آفات عمومي


……….


تفسير مطالعات خاكشناسي در امور مهندسي


……….


سياست ملي خاك و اركان فني و تشكيلاتي آن در ايران


……….


نقشه خاكهاي ايران به مقياس 1000000 : 1 تجديد نظر دوم


……….


امكانات توسعه استعداد توليدي منابع خاكهاي مازندران


……….


اصول خاكشناسي ( بنگاه مستقل آبياري )


……….


تكوين تاريخي تا كسونوي خاك گاي -دي – اسيت


……….


راهنماي طبقه بندي اراضي چند جانبه (چند منظوره) گردآوري و تدوين پ ، چ ماهلركارشناس فائوي


……….


اريدي سول


……….


اينسي سول


……….


بررسيهاي ميكروبيولوژي در خاك


……….


نتايج بررسيهاي انجام شده برروي مركبات جهرم


……….


چگونگي تغذيه و رشد درختان مركبات


……….


كلياتي در باره مركبات


……….


مركبات


……….


برنامه آبياري باغات نارنگي و پرتقال با روش آبياري قطره اي در جهرم


……….


بررسي وضعيت گياهي مركبات منطقه سرك مازندران 60-59


……….


ليست برخي از گياهان شناسايي شده منطقه چادگان


……….


پروژه تامين بذر در يك دوره دهساله


……….


تاثير كودهاي شيميائي برروي محصول چاي در ايران


……….


نتايج آزمايشات تاثير توام و جداگانه آب و كود بر محصول چاي منطقه گيلان


……….


روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنمائيهاي كودي (استان اصفهان )


……….


شرح وظاليف موسسات تحقيقاتي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي


……….


راز پنهان – رمز سازندگي


……….


توصيه هاي كودي محصولات كشاورزي تا پايان سال 72 نشريه آموزشي – ترويجي


……….


مقايسه كود مورد نياز گياهان زراعي با ميزان كود شيميايي مصرفي توسط زارعين


……….


نقش هايي براي آينده عوامل تنظيم كننده رشد.


……….


ميزان مواد مغذي در برخي از محصولات


……….


واحد آب گزارش شناسايي مناطق فريدن داران -علويجه -دهق – اسفنداران – ايزد خواست


……….


بررسي اثرات شوري آب آبياري برروي محصول يونجه باروش آبياري باراني


……….


بررسي و تعيين حداقل نياز آبي جهت استقرار رشد مطلوب اسپرس


……….


راهنماي استفاده از بلوكهاي گچي براي اندازه گيري هاي رطوبت خاك


……….


آبياري روي خطوط ميزان منحني در اراضي شيبدار


……….


سرمايه گذاري براي تهيه آب و مصرف آن در امور كشاورزي ايران


……….


اصول آبياري


……….


گزارش ساليانه پيشرفت كار طرح تحقيقات آبياري قطره اي ، سطحي و باراني


……….


گزارش فني پيشرفت كار طرح تحقيقاتي آبياي قطره اي باراني و سطحي


……….


آبياري كوزه اي بررسي امكان استفاده از كوزه هاي سفالي در آبيار


……….


تحقيقات آبياري با روش قطره اي در ايران


……….


مهندسي و طراحي روشهاي آبياري


……….


مهندسي و طراحي روشهاي آبياري جلد اول هيدروليك كاربردي


……….


مهندسي و طراحي روشهاي آبياري جلد سوم طراحي روشهاي آبياري


……….


تاثير فاضلاب بعنوان آب آبياري برروي خاك و آب


……….


نكاتي در زمينه كيفيت آب آبياري


……….


ليست وسايل آبياري قطره اي


……….


آبياري در موشا و (دايره راهنمايي خارجي)


……….


آبياري باراني


……….


آبياري كرتي


……….


آبياري قطره اي


……….


گزارش پيشرفت كار طرحهاي تحقيقاتي آبياري قطره اي باراني وسطحي 53


……….


گزارشات بازديد از سيستمهاي آبياري تحت فشار در اسرائيل


……….


آبياري در زراعت پنبه


……….


تاثير مصرف و مقادير مختلف كودهاي ازته در ميزان عملكرد گوجه فرنگي از طريق روش ابياري قطره اي


……….


بررسي نتايج آزمايشات اثر متقابل آب آبياري و كود شيميائي برروي گوجه فرنگي در ايستگاه بررسيهاي خاك و آب گلمگان استان خراسان 76


……….


توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال 65


……….


مختصري در مورد خاك و آب و كود


……….


تعيين آب مصرفي گياهان با استفاده از تبخير تشتك كلاس در استانهاي فارس و خراسان


……….


محاسبه پتانسيل تبخير و تعرق در ايران


……….


شرايط فيزيكي خاك در تاثير آن برروي رشد گياه


……….


آزمايشات آبياري زيتون در منجيل (طرح زيتونكاري اتكا)


……….


تعيين آب مصرفي چغندر قند ،ذرت، علوفه اي ‚، آفتابگران، با استفاده از لايسيمتر


……….


كنترل آبياري در مزرعه از طريق اندازه گيري تبخير


……….


خلاصه نتايج تحقيقات آبياري


……….


گزارش فعاليت هاي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گيلان 49


……….


طرح مشترك همكارهاي فني ايران سازمان خوار بارو كشاورزي چهاني


……….


گزارش فعاليت هاي انجام شده در فصل زراعي حاصلخيزي خاك 44-43


……….


گزارش پيشرفت كار اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك گيلان 49


……….


سازمان خوار بار كشاورزي جهاني ملل متحد گزارش فعاليت هاي انجام شده فارس 48


……….


گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 48 مشهد


……….


موسسه خاكشناسي گزارش كارهاي انجام شده سال 48


……….


گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 1349 مشهد


……….


خلاصه گزارش كارهاي انجام شده در موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خك 48


……….


گزارش فعاليتهاي 9 ماهه اول سال 48 موسسه خاكشناسي حاصلخيزي خاك


……….


اداره خاكشناسي اصفهان گزارش عمليات انجام شده در سال 1348


……….


خلاصه مهمترين فعاليتهاي موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك


……….


خلاصه فعاليتهاي انجام شده سال 49


……….


خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان


……….


خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 64


……….


اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان اصفهان خلاصه گزارش فعاليتهاي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 65


……….


گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور سال 51


……….


گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور سال ارديبهشت 52


……….


گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور تيرماه سال 52


……….


گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور مرداد سال 52


……….


خلاصه فعاليت تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده از بدو تاسيس تا سال 2537


……….


عمليات مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي


……….


آفات با بيماريها و علفهاي هرز مهم گياهان زراعي و درختان ميوه


……….


قانون و آئين نامه حفظ نباتات


……….


توسعه منابع آبي دشت گلپايگان (جهت ارائه در دومين سمينار آب كشور)


……….


آبياري قطره اي (نشريه ترويجي و آموزشي)


……….


آبياري كوزه اي بررسي امكان استفاده از كوزه هاي سفالي در آبياري


……….


تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه چغندر قند به روش لايسيمتري


……….


مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي شمال اصفهان ( منطقه ميمه و مورچه خورت )


……….


تعيين آب مصرفي پتانسيل گياه پنبه به روش لايسيمتري


……….


نشريه شماره 2 شركت مولكول


……….


حفظ و بهبود كيفيت آب


……….


استفاده از مواد ايزولان جهت عايق بندي كانالهاي اصلي شبكه آبياري زاينده رود در مناطق گچ دار


……….


آبياري باراني چيست


……….


اصول فني طرح شبكه انهار آبياري گرمسار ( براي ارائه چهارمين سمينار آبياري و زهكشي )


……….


گزارش طرح آبياري قطره اي برروي مركبات جهرم


……….


چهارمين دوره آموزشي آبياري تحت فشار كاربرد و ترويج روشهاي نوين آبياري


……….


نقش موسسه در تحولات كشاورزي ايران


……….


انواع يونجه يكساله ( بولتن شماره 3784 سازمان كشاورزي استرليا غربي )


……….


حفاظت محيط زيست اصفهان در سال 1366


……….


معرفي انواع يونجه يكساله و اهميت كشت آن در تناوب زراعي اراضي ديم ارائه در سمينار ساليانه غلات در مركز كشاورزي تنكابن


……….


اثر كودهاي نيتراته ، آمونيم ، اوره ، كازئين برروي كيفيت و كميت محصول ذرت


……….


تثبيت پتاسيم و آمونيوم در ايليت و نحوه تاثير كودهاي آمونياكي و نيتراته برروي ذرت


……….


بررسي شرايط آب و هوايي و اقليمي استان كرمان


……….


استفاده از وسايل و آمار هواشناسي در كشاورزي


……….


تجزيه و تحليل سرعت و جهت باد در ايستگاه هواشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان ( گزارش علمي )


……….


آب و هواي كشاورزي شهرستان شهرضا


……….


بررسي و ارزيابي مقاومت به خشكي در محصولات خانواده كدوئيان (ارائه در دومين سمينار تحقيقات سبزي و صيفي كرج)


……….


طرح افزايش توليد برنج


……….


مدل تلفيقي برآورد حجمي سيلاب در حوزه هاي فلات مركزي ايران (جهت ارائه در سمينار ملي فرسايش و رسوب)


……….


خلاصه اي از استاندارد ملي برنج


……….


راهنماي مصرف كودهاي شيميايي در زراعت برنج


……….


گزارش از طرحها و فعاليت هاي كميته كشاورزي جهاد سازندگي استان اصفهان


……….


اطلاعات روزانه هواشناسي در ايستگاه حفاظت خاك و آب تيكمه داش


……….


نمونه برداري خاكهاي مختلف زراعي و اندامهاي گياهي از نظر بررسي انگل نماتود


……….


روشهاي نمونه برداري گياه جهت راهنمائيهاي كودي (اصفهان )


……….


راهنماي آزمايشات زهكشي


……….


پسته


……….


روش تهيه مونوليت خاك


……….


آشنايي با تكنولوژي و كاربرد تصاوير ماهواره اي در مطالعات زميني


……….


ميكرو مورفولوژي خاك


……….


اهميت تحقيقات خاكشناسي و ارزيابي منابع اراضي در تهيه و اجراي طرحهاي آباداني و عمراني كشور


……….


بررسي طرح منطقه اي كردن كشت در استان اصفهان


……….


يكپارچه كردن اراضي تركيه


……….


مقايسه اقتصادي و فني سه فرم كانال سازي شيميايئ براي مزارع


……….


نگاهي به تحقيقات خاك و آب در كشور تركيه ( گزارش هيئت اعزامي)


……….


راهنماي عملي بتون ريزي در مزرعه


……….


تحقيق در آبشوئي خاكهاي شور و قليائي گلپايگان


……….


بخش حاصلخيزي خاك و بررسيهاي زراعي برنامه آزمايشات كودهاي شيميايي


……….


ارقام گندمهاي اصلاح شده ايران


……….


مختصري پيرامون كاشت – داشت – برداشت گونه هايي از شبدر


……….


استفاده از عسكهاي هوايي در خاكشناسي و طبقه بندي اراضي


……….


ديناميك تشكيل خاكدانه


……….


ادغام نتايج سريهاي آزمايشي


……….


روشهاي و محاسبات آماري طرحهاي آزمايشي جزوه اول


……….


محاسبات اقتصادي در آزمايشات فاكتوريل جزوه دوم


……….


فهرستي در شناخت خاك


……….


هدف از شناسايي خاك


……….


رابطه طبقه بندي خاك و ساير رشته هاي علم خاكشناسي


……….


رگرسيون چند متغيره خطي به روش گام به گام


……….


تحليل آماري آزمايشات صحرائي و گلداني ( با توجه به خاكشناسي ، آب ، كود، گياه )


……….


تاثير عوامل هواشناسي در توليد محصولات كشاورزي


……….


توصيه كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال 1361


……….


بررسي طرح منطقه اي كردن كشت در استان اصفهان


……….


زراعت سيب زميني


……….


طريقه نمونه گيري از برگ نباتات


……….


راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع بمنظور تجزيه آزمايشگاهي


……….


طرح احيا ء دشت شمال گلپايگان – مراحل مختلف پيشرفت كار ( گزارشات فني )


……….


بازيابي فاضلا‌بهاي تصفيه شده از طريق كشاورزي


……….


اصلاح خاك و زهكشي


……….


تاثير ميزان بارندگي و شدت تبخير از تشتك در راندمان شستشوي تناوب خاك


……….


غلظت زه آب اوليه محيطهاي متخلخل


……….


اهميت گوگرد در كشاورزي


……….


استفاده از فراورده هاي صنعتي و كشاورزي ( سخنراني )


……….


استفاده از هورمونها و مواد تنظيم كننده غدد در كشاورزي


……….


كيفيت آب براي كشاورزي


……….


اصول مرتع داري


……….


ليست آفات و بيماريهاي گياهي استان اصفهان


……….


مطالعه كاربرد روشهاي آبياري قطره اي باراني و سطحي برروي مركبات ايستگاه جهرم


……….


خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب برروي چاي و زيتون در استان گيلان


……….


راهنماي طبقه بندي اراضي براي آبياري


……….


تخمين ميزان تبخير از طشتك تبخير كلاس با استفاده از آمار درجه حرارت هوا در دانشگاه صنعتي اصفهان


……….


مروري بر تحقيقات 20 ساله اصلاح اراضي و زهكشي 65-46


……….


ااكسيداسيون گوگرد در خاك


……….


انتخاب و استفاده از پمپهاي آبياري


……….


لايسيمتر و نتايج تحقيقاتي مربوطه


……….


نتيجه مطالعات كميته تحقيق و توليد باكتري سويا در ايران 62-60


……….


گزارش ساليانه طرح حبوبات


……….


مقايسه اثرات زمانهاي مختلف كاشت و برداشت و مقادير كود در زراعت چغندر قند


……….


تغذيه چغندر قند


……….


نشريه سالانه آبياري و زهكشي


……….


راهنماي مطالعات شناسايي و تشريح نيمرخ خاك


……….


تشريح روشها و بررسيهاي آزمايشگاهي روي نمونه هاي خاك و آب از نظر كشاورزي


……….


آمونيوم غير قابل تعويض در خاكهاي اسرائيل و روابط آن با نوع رس و مواد مادري


……….


گزارش فني ايستگاه بررسيهاي خاك و آب رودشت 47-49


……….


رابطه مواد غذايي موجود در خاك و برگ با عملكرد چغندر قند بكودهاي شيميائي


……….


مقالاتي در باره پتاسيم درخاك و گياه


……….


كليات مربوط با انجام و برداشت آزمايش كودهاي شيميايي


……….


برنامه كودهاي شيميايي سازمان خوار وبار كشاورزي سازمان ملل متحد


……….


مطالعه و بررسي كشت هشت نوع بذر چمن محلي و خارجي در اصفهان


……….


بررسي عوامل موثر در رشد و باروري درختان پسته رفسنجان 54-51


……….


بررسيهاي خاك و آب در زراعت برنج در ايران


……….


تاثير متقابل كودهاي آلي و معدني در كشاورزي


……….


توليد كمپوست از زباله هاي شهري و روستايي و كاربرد آن در كشاورزي


……….


خلاصه نتايج تحقيقات خاك و آب برروي پنبه دانه هاي روغني – ذرت – حبوبات و مركبات در استان فارس 64-40


……….


نتايج بررسي و مطالعه اثرات شوري آب آبياري در عملكرد ارقام مختلف برنج


……….


پروژه كشت ذرت و برنج در استان شمالي كشور جمهوري غنا


……….


فاضلاب منبع عناصر غذايي براي گياه و مسائل ناشي از آلودگي آن در اراضي كشاورزي


……….


نكات اساسي مربوط به زراعت ، گلرنگ ، كنجد ، آفتابگردان، سوژا ، بادام زميني ، مبني بر مطالعات و بررسيهاي انجام شده


……….


خلاصه گزارش پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك


……….


گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 1347 نشريه شماره 181


……….


توسعه منابع آبي و دشت گلپايگان ارائه در سمينار آب كشور


……….


تهيه نقشه حاصلخيزي خاك در اراضي شاليزاري مازندران


……….


بررسيهاي چغندر قند


……….


زراعت چغندر قند


……….


فسفر مورد نياز چغندر قند


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم – برنج- چغندر قند- پنبه – خربزه – سيب زميني – پياز


……….


بررسي اثر منابع و مقادير مختلف ازت و زمان مصرف آن برروي محصول چغندر قند زرقان


……….


كميته چغندر قند نشريه 4


……….


تعيين نياز اب و كود ارقام گندم ( عدل و آزادي ) اصفهان


……….


مروري بر نتايج حاصل از كاربرد فسفره بر كادميوم خاك و گياه و بررسي ميزان كادميوم در كودهاي وارداتي


……….


مطالعات حاصلخيزي خاك در زراعت چغندرقند


……….


بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميائي و سريهاي خاك در زراعت چغندر قندر اصفهان


……….


نتايج ازمايشات كاليبراسيون فسفر برروي زراعت چغندر قند در استان باختران


……….


مصرف كود شيميائي در زراعت چغندرقند و جو


……….


اندازه گيري آب در آزمايشات كودهاي شيميائي چغندرقند


……….


رابطه نتايج تجزيه خاك و برگ با عكس العمل چغندرقند بكودهاي شيميايي


……….


رابطه مواد غذايي موجود در خاك و برگ با عملكرد چغندر قند بكودهاي شيميائي


……….


مقايسه اثرات اوره و روشهاي مصرف آنها در زراعت چغندر قندر در استانهاي مركزي ولرستان


……….


اهميت اقتصاد سفيدك چغندر قند در كشت پاييزه و طريقه مبارزه با آن


……….


تتراپلوئيدي در چغندرقند


……….


نتايج بررسي اثر روش مصرف كودهاي شيميائي برروي چغندر قند مشهد


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايئ برروي چغندر قند آذربايجان شرقي


……….


نتايج بررسي تاثير متقابل كود و آب روي محصول چغندر قند منطقه عجب شير استان آذربايجان شرقي


……….


گزارش پيشرفت كار طرحهاي تحقيقاتي آبياري قطره اي و باراني و سطحي در استان خراسان


……….


روش تلفيقي تشخيص و توصيه


……….


روشهاي صحيح استفاده از كودهاي شيميائي در زراعت محصولات عمده آذربايجان شرقي


……….


بررسي در مورد وضع حاصلخيزي سه نوع خاك در سري خاكهاي مهم آذربايجان غربي


……….


راهنماي انجام تحقيقات حاصلخيزي خاك در مزارع زارعين


……….


ارزيابي حاصلخيزي خاك


……….


نياز توتون بمواد غذايي اصلي و خاكهاي مناسب براي كشت آن


……….


حاصلخيزي خاك


……….


توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات تا پايان سال (بولتن )


……….


توصيه هاي كودي و آب مورد نياز نباتات (بولتن)


……….


بررسي و مطالعه و تهيه نقشه حاصلخيزي خاك كهگيلويه و بويراحمد


……….


مواد آلي خاك


……….


تاثير مواد آلي برروي آهن و منگنز خاك


……….


تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميائي در اراضي زراعي ايران


……….


مقايسه كود مورد نياز گياهان زراعي با ميزان كود شيميايي مصرفي توسط زارعين دراستان اصفهان


……….


عنصر روي و نقش آن در تغذيه گياهان


……….


راهنماي كاليبراسيون تجزيه خاك براي توصيه هاي كودي


……….


مسايل مربوط به پيش بيني احتياجات كودي در كشاورزي متمركز


……….


معالجه كلروز آهن حاصل از وجود آهك در خاك با نمكهاي حاوي آهن


……….


بر مورد نياز ذرت


……….


مطالعه بند انحرافي ازنا گزارش هيدرولوژي


……….


اثر هرمون ژپيولين در بهبود محصول انگور هاي بيدانه ايران


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي انگور قزوين


……….


بررسي نياز غذايي انگور در آذربايجان شرقي (نبات)


……….


سبزيكاري در روستاها و منازل شهري


……….


اصلاح باغات


……….


سبزيكاري مصور


……….


كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات


……….


كنترل علفهاي هرز با استفاده از مواد شيميائي


……….


اداره خاكشناسي و حاصلخيزي استان فارس علفهاي هرز منطقه مرودشت


……….


دفع علفهاي هرز با استفاده از علف كشهاي شيميائي


……….


مروري بر مبارزه بيولوژيكي با علفهاي هرز و اصول آن


……….


طرح حفاظت خاك در تيكمه داش – اذربايجان شرقي ايران


……….


تعادل رطوبت در زراعتهاي ديم


……….


پوشش گياهي و نقش آن در حفاظت خاك


……….


كنتورينك محافظ اراضي زراعي


……….


حفاظت خاك و آب طرينك ساختن كنتورو ايجاد آبراهه


……….


مشروح برنامه فعاليتهاي بخش حفاظت خاك و آب سال


……….


گزارش نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب در اراضي ديم آذربايجان غربي


……….


تغذيه آلي و معدني گياهان


……….


روش جديد تجزيه گياه جهت بررسي كلروز آهن


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعتهاي زمستانه


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايئ برروي محصولات تابستانه


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي در زراعتهاي زمستانه


……….


نقش آن در گياه


……….


اهميت كلسيم ، منيزيم ، گوگرد در رشد و نمو گياهان


……….


مطالعات حاصلخيزي خاك در استانهاي گرگان و مازندران


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي درمزارع سازمان مستقل عمران قزوين


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي در زراعت گندم)


……….


غذا و كود شيميايي (راه تامين محصولات كشاورزي مورد نياز كشور از طريق مصرف كود شيميائي


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي روي محصولات تابستانه سال 45


……….


بررسي در مورد وضع حاصلخيزي سه نوع خاك در سري خاكهاي مهم آذربايجان غربي


……….


گزارش نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب استان آذربايجان غربي


……….


حفاظت خاك و مبارزه عليه فرسايش خاك


……….


نقش درخت سنجد در امرحفاظت خاك


……….


حفاظت خاك و آب آبخيزداري در استراليا استرالياي جنوبي ويكتوريا


……….


كنترل آبكندها و احداث آبراهه ها


……….


نحوه بهره برداري صحيح از ديمات ويژه دوره آموزش كمك كارشناس


……….


گزارش فعاليت ها و نتايج تحقيقاتي گروه حفاظت خاك و آب اصفهان


……….


فرسايش رسوب نحوه برآورد آنها بخشي از اصول هيدرولوژي


……….


شناخت مسائل و مشكلات ديم استان اصفهان


……….


معالجه كلروز آهن حاصل از وجود آهك در خاك با نمكهاي حاوي آهن


……….


نتايج بررسيهاي حفاظت خاك و آب و اگرونومي در ديمزارهاي استان باختران


……….


خلاصه نتايج بررسيهاي و مطالعات حفاظت خاك و آب در آذربايجان شرقي


……….


نتيجه بررسيهاي ذخيره و حفظ رطوبت در اراضي شيب دار تاثير آن برروي عملكرد گندم آذر


……….


روشهاي تحقيق فرسايش آبي خاك


……….


برنامه ريزي تحقيقاتي دراز مدت در زمينه مسائل و روابط خاك وآب و نبات در اراضي آبي ايران


……….


خلاصه مهمترين فعاليت هاي موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك از سال


……….


چهارمين دوره آموزشي (كاربرد و ترويج روشهاي نوين آبياري )


……….


هدف – وظايف – سازمان و پستهاي سازماني


……….


برنامه ده ساله تحقيقاتي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك


……….


نگرش برطرح جديد تشكيلات كشاورزي كشور


……….


نتايج طرحهاي تحقيقاتي سال 68 بخش خاك و آب فارس


……….


اولويتهاي تحقيقاتي كشاورزي اصفهان


……….


اولويتهاي كشاورزي در منطقه


……….


نتايج طرحهاي تحقيقاتي غلات


……….


دهمين گردهمايي سراسري محققين و صاحب نظران ذرت و كاپي كشور جمهوري غنا


……….


اصلاح و توسعه زراعت كنف در ايران


……….


آشنايي با سرويسهاي اطلاع رساني شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان


……….


اصول ارتباطات استاني


……….


روشهاي مناسب نهرسازي


……….


دستور العمل وصول مالياتهاي مستقل از طريق حسابهاي بانكي در استان اصفهان


……….


اصول نظم عمومي وكاربرد آن بر مديريت كشاورزي


……….


فسفر مكانيزم جذب


……….


گياهان كود سبز و گياهان پوششي


……….


محدوديت هاي تثبيت بيولوژيكي ازت در سيستمهاي لي فارمينگ


……….


پرورش گياهان در محلول غذايي


……….


سيب و مسائل آن در شهرستان سميرم


……….


بررسي و برآورد ظرفيت تبخير و تعرق از سطح مرجع


……….


كارنال گراس گياهي براي اصلاح خاكهاي قليائي


……….


اسپكتروفتومتر اصول و كاربرد آن


……….


بيماريهاي گندم وجود در ايران و روشهاي آمار برداري از آنها


……….


مصرف كود اوره در زراعت گندم آبي در منطقه كهكيلويه و بوير احمد


……….


نتايج چهار ساله بررسي نياز غذايي گندم آبي در دشت روم


……….


نتايج طرحهاي تحقيقاتي غلات 62-61


……….


خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب برروي گندم و جو استان فارس


……….


تاثير عمليات شخم و شيار در حفظ و ذخيره رطوبت و مقدار محصول گندم بعضي از ديمزارهاي كشور در سيمستم آيش تابستانه


……….


روش صحيح زراعت گندم و جو ديم


……….


اثر عوامل توليد بر عملكرد گندم ( در طرح محوري افزايش عملكرد گندم آبي استان اصفهان )


……….


بررسي اثر كودهاي شيميائي در گندم ديم استان فارس


……….


طرح نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاه تحقيقات زراعتهاي آبي ماهيدشت


……….


طرح مطالعه حاصلخيزي خاك جنوب دشت صحنه و بيستون


……….


بررسي اثر گوگرد روي قابليت جذب فسفر خاك


……….


تعيين نياز غذايي گندم ديم


……….


بررسي واريته ديم و مصرف كودهاي شيميايي


……….


تعيين بهترين تناوب در زراعت گندم ديم در استان باختران


……….


بررسي نياز جو به ازت و فسفر


……….


مقايسه اثرات كود اوره معمولي و اوره با پوشش گوگردي برروي عملكرد و كيفيت گندم


……….


بررسي نياز غذايي جو آبي رقم استار و ماكويي


……….


بررسي و تعيين نياز آبي جو در شهركرد طي سالهاي 71-74


……….


بررسي و تعيين نياز غذايي جو در ديم


……….


بررسي اثر غده مصرف كود فسفره در زراعت ذرت ايستگاه تحقيقاتي


……….


بررسي و تعيين اثر ازت و فسفر برروي عملكرد تركيب برگ خاك و پوشش گندم


……….


طرح تحقيقاتي تعيين نياز غذايي رقم جديد 11


……….


طرحهاي پژوهشي كشاورزي


……….


بررسي اثر كود ازته و مقدار بذر روي توليد گندم ديم


……….


كودهاي شيميايي ، حيواني و محلولپاشي برروي توليد درختان سيب گلدن و حاصلخيزي خاك


……….


بررسي اثر كودهاي شيميائي برروي سيب زميني نتايج طرح تحقيقاتي اجر شده در منطقه داريون فارس


……….


بررسي و مقايسه كمي و كيفي ارقام كلم پيچ و سازگاري آنها


……….


بررسي اثرات ميزان و زمان مصرف كود ازته برروي عملكرد سيب زميني


……….


تحقيق در تجديد حيات جنگلهاي بحر خزر


……….


مديريت صحبح آب در آبياري ذرت بروش جويچه


……….


بررسي و تعيين نياز غذايي گندم آبي رقم اميد


……….


طرح تعيين نياز ارقام جو (استار- – زردچو) به ازت و فسفر در شهركرد


……….


بررسي وضعيت عملكرد ارقام جو در مناطق شوره زار استان يزد


……….


طرح تعيين نياز ارقام جو (استار- – زردچو) به ازت و فسر در شهركرد


……….


بررسي اثرات مقادير مختلف ازت – فسفر- پتاسيم بر روي عملكرد ذرت


……….


مقايسه اثرات كود اوره معمولي و اوره پوشش شده با گوگرد در عملكرد برنج رقم آمل 3


……….


بررسي ميزان زمان مصرف كود ازته برروي عملكرد ذرت ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق


……….


تعيين آب مورد نياز پياز


……….


بررسي اثرات زمان و ميزان مصرف كود اوره معمولي و اوره با پوشش گوگردي برروي عملكرد گندم آبي


……….


بررسي كاربرد ادوات مختلف تهيه زمين و كشت بر عملكرد زراعت آفتابگردان


……….


نياز غذايي نخود ديم در تناوب گندم – نخود


……….


تعيين اثر گوگرد در افزايش قابليت جذب فسفر خاك در زراعت پنبه


……….


تهيه منحني هاي شوري و سديم زدايي خاك ايستگاه فيض آباد نيشابور


……….


تهيه منحني شوري زدايي و سديم زدايي خاكهاي ايستگاه تحقيقات مياندوآب


……….


بررسي و تعيين آب مورد نياز پنبه در منطقه گرگان


……….


تعيين مناسبترين زمان شروع و قطع آبياري پنبه در داراب


……….


بررسي تعيين اثر ازت و فسفر برروي عملكرد پنبه رقم بختگان در داراب


……….


طرح بررسي ميزان مصرف كودهاي شيميائي در زراعت نخود ديم


……….


بررسي و تعيين آب مصرفي سويا رقم دير رس گرگان 3


……….


نتايج طرحهاي مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي برروي انار يزد


……….


طرح بررسي اثر مقادير مختلف كود پتاسه در افزايش محصول برنج (مازندران)


……….


بررسي و تعيين نياز غذايي نخود ديم


……….


بررسي اثر مقادير كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد زراعت ديم آفتابگردان


……….


بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي ازته و فسفره برروي گندم ديم محلي


……….


تاثير مقادير مختلف ازت و حساسيت مراحل رشد به كم آبي در ارقام گندم در ايستگاه تحقيقات ماهيدشت


……….


نتايج آزمايشات تعيين زمان كاشت و ميزان بذر ارقام گندم اميد روشن آزادي ايزوستايا و كرج در ايستگاه تحقيقاتي بروجن


……….


طرح تعيين اثر مقادير مختلف پتاسيم ازت ، فسفر ، برروي ارقام مختلف گندم اصفهان


……….


تعيين نياز غذايي گندم در سطوح بالاي كودي خاك و آب


……….


تعيين ميزان حساسيت گندم به آب در مراحل مختلف رشد


……….


بررسي نياز سيب زميني به ارت فسفر و پتاس


……….


طرح مطالعه فسفر مورد نياز خاكهاي خوزستان با استفاده از ايزوترم جذب و رها شدن فسفر


……….


طرح تحقيقاتي مطالعه و تهيه نقشه حاصلخيزي خاك ايستگاههاي تحقيقاتي كبوتر آباد و براآن اصفهان


……….


بررسي اثر مقادير مختلف ازت و آهن برروي كميت و كيفيت محصول نارنگي با روش آبياري سطحي در جهرم


……….


بررسي اثرات فسفر پتاس و آهن برروي ليمو شيرين با آبياري قطره اي در جهرم


……….


طرح تعيين ميزان شستشوي مواد غذايي در اثر آبياري گندم در شرايط پتانسيل مصرف آب در ايستگاه تحقيقاتي كرج


……….


طرح تعيين ميزان شستشوي مواد غذايي دراثر آبياري چمن در شرايط پتانسيل مصرف آب


……….


طرح بررسي اثرات كودهاي شيميائي برروي گياه مرتعي جا شير در ايستگاه دوتو شهركرد


……….


بررسي اثرات ازت فسفر و روش مصرف كود فسفره برروي خواص كمي و كيفي يونجه


……….


تعيين آب مورد نياز ذرت علوفه اي


……….


بررسي اثرات عناصر ازت و فسفر برروي عملكرد پنبه ايستگاه كاشمر


……….


طرح بررسي تاثير كاهش ميزان آب آبياري در آخر فصل رشد در توليد قند و چغندر قند


……….


تعيين حساسيت مراحل مختلف رشد فيزيولوژي ارقام گندم به كمبود رطوبت خاك


……….


نتايج اجراي طرحهاي تحقيقي و ترويجي كشت گندم ، نخود، بادام زميني ، خيا ر


……….


طرح تعيين آب مصرفي سيب زميني


……….


استفاده از اسيد سولفوريك همراه با آبياري در اصلاح خاكهاي شور و قليايي


……….


بررسي مسائل زه كشي اراضي ابراهيم آباد رامجرد ( زير سد درودزن )


……….


بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي اصلي در زراعت يونجه


……….


مقايسه ميزان بذر توليد علوفه ارقام مختلف اسپرس در شرايط ديم بررسي اثر كود شيميايي ازته افزايش عملكرد علوفه توليدي مراتع طبيعي مقايسه ميزان توليد علوفه ارقام مختلف يونجه در شرايط ديم


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1350


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1361


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1362


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1363


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1364


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1365


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1366


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1367


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1368


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1371


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1372


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1373


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب اصفهان سال 1374


……….


گزارش پژوهشي خاك و آب سال 1372 محصولات غير برنج


……….


گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1366


……….


گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1367


……….


گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1371


……….


گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال 1372


……….


گزارش پژوهشي بذر و نهال اصفهان سال B520 1373


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2535


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2534


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 2536


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1357


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1358


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1359


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1360


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1371


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1367


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1365


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1364


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1363


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1362


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1361


……….


گزارش پژوهشي بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ( اصفهان ) سال 1372


……….


گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1371


……….


گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1372


……….


گزارش پژوهشي مهندسي زراعي اصفهان سال 1373


……….


گزارش پژوهشي جنگل و مرتع اصفهان سال 1367


……….


گزارش پژوهشي جنگل و مرتع اصفهان سال 1366


……….


گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1373


……….


گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1372


……….


گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1371


……….


گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1367


……….


گزارش پژوهشي اصلاح و تهيه بذر چغندر قندر اصفهان سال 1366


……….


گزارش پژوهشي گياهان دارويي اصفهان سال 1373


……….


گزارش پژوهشي تهران سال 1372


……….


گزارش پژوهشي تهران سال 1367


……….


گزارش پژوهشي تهران سال 1368


……….


گزارش پژوهشي باختران سال 1367


……….


گزارش پژوهشي باختران سال 1368


……….


گزارش پژوهشي باختران سال 1379


……….


گزارش پژوهشي باختران سال 1370


……….


گزارش پژوهشي كرمانشاه سال 1371


……….


گزارش پژوهشي يزد سال 1370


……….


گزارش پژوهشي يزد سال 1369


……….


گزارش پژوهشي زنجان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي جيرفت سال 1369


……….


گزارش پژوهشي جيرفت سال 1371


……….


گزارش پژوهشي جيرفت سال 1372


……….


گزارش پژوهشي جيرفت سال 1373


……….


گزارش پژوهشي جيرفت سال 1374


……….


گزارش پژوهشي فارس سال 1367


……….


گزارش پژوهشي فارس سال 1369


……….


گزارش پژوهشي فارس سال 1370


……….


گزارش پژوهشي فارس سال 1371


……….


گزارش پژوهشي فارس سال 1372


……….


گزارش پژوهشي چهارمحال بختياري سال 1370


……….


گزارش پژوهشي چهار محال بختياري سال 1371


……….


گزارش پژوهشي چهار محال بختياري سال 1374


……….


گزارش پژوهشي لرستان سال 1375


……….


گزارش پژوهشي لرستان سال 1373


……….


گزارش پژوهشي خوزستان سال 1368


……….


گزارش پژوهشي خوزستان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي خوزستان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي صفي آباد دزفول سال 1371


……….


گزارش پژوهشي خراسان سال 1368


……….


گزارش پژوهشي خراسان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي خراسان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي خراسان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي خراسان سال 1374


……….


گزارش پژوهشي خراسان سال 1376


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1366


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1369


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1372


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1373


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان شرقي سال 1371


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1367


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1370


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1371


……….


گزارش پژوهشي آذربايجان غربي سال 1373


……….


گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1369


……….


گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1372


……….


گزارش پژوهشي گرگان و گنبد سال 1373


……….


گزارش پژوهشي همدان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي همدان سال 1371


……….


گزارش پژوهشي همدان سال 1372


……….


گزارش پژوهشي بوشهر سال 1370


……….


گزارش پژوهشي بوشهر سال 1371


……….


گزارش پژوهشي بوشهر سال 1374


……….


گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1366


……….


گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1368


……….


گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1372


……….


گزارش پژوهشي هرمزگان سال 1374


……….


گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1368


……….


گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1370


……….


گزارش پژوهشي كهكيلويه و بوير احمد سال 1371


……….


گزارش پژوهشي كهكيلويه و بويراحمد سال 1372


……….


گزارش پژوهشي كهكيلويه و بويراحمد سال 1373


……….


گزارش پژوهشي كرمان سال 1370


……….


گزارش پژوهشي كرمان سال 1371


……….


گزارش پژوهشي گيلان سال 1366


……….


گزارش پژوهشي گيلان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي زنجان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي كردستان سال 1369


……….


گزارش پژوهشي كردستان سال 1373


……….


ارزيابي منابع و قابليت استان فارس – شيراز – اصطهبان


……….


مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي مهاباد


……….


مطالعات خاكشناسي تفصيلي منطقه محمد آباد اصفهان


……….


ارزياي ناحيه ي ايستگاههاي چهار تخته و لردگان چهار محال بختياري


……….


منظور از طبقه بندي اراضي


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سولار استان مركزي


……….


گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق اطراف قمشه -طالخونچه – مهيار- وشاره


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه رودشت استان اصفهان


……….


خاكشناسي تفصيلي كبوترآباد اصفهان


……….


طرح جامع ترويج كشاورزي استان اصفهان شهرستان قمشه


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه سميرم – ايزد خواست استانهاي فارس – اصفهان


……….


مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه درود زن


……….


ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه دليجان- گلپايگان – اليگودرز استانهاي مركزي – اصفهان – لرستان


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد زاينده رود (استان اصفهان)


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي حوزه آبخيز سد داريوش كبير استان فارس


……….


مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي دست چپ رودخانه زاينده رود


……….


ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه سراب (آذربايجان شرقي)


……….


مطالعات جامع احياء توسعه كشاورزي و منابع طبيعي حوزه آبخيز شمال رود خانه كارون


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي مناطق اواوغلي، قزه ضياءالدين دشت يكانات و دشت زنگنه


……….


مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه سفيد برگ ، جو انرود – استان باختران


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اندرآب نيشابور (استان خراسان)


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي اراضي غرب استان مازندران (سياهرود تركه رود)


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه ( مراوه تپه،‌قره بيل، نردين) استانهاي مازندران – خراسان – سمنان )


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه ديرو كنگان (استان بوشهر)


……….


سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسائل كويري (بررسي عمومي با ژئومورفولوژي – پدرولوژي – هيدرولوژي – هيدروژئولوژي)


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه آبخور شهيد چمران اهواز استان خوزستان


……….


مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي حسين آباد شاملوي ملاير (استان همدان )‌


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه رفسنجان – زرند (استان كرمان )‌


……….


ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه مشهد – نيشابور- چناران (استان خراسان )


……….


مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه اردكان – مسني – استان فارس


……….


گروه خاكشناسي پروژه گلپايگان


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه جونقان استان چهار محال بختياري


……….


گزارش مطالعات نيمه تفصيلي وطبقه بندي اراضي پروژه آبياري منطقه ساوه ايران


……….


گزارش مطالعات ارزيابي جهت تعيين طبقه بندي قابليت آبياري اراضي منطقه پاياب زاينده رود قسمت شرقي اصفهان


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي جنوب تهران ( استان مركزي)


……….


مطالعات ارزيابي جهت تعيين قابليت آبياري اراضي منطقه اصفهان (قسمت غربي)


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي مناطق مختلف چهار محال بختياري (مناطق اطراف بروجن ) استان چهارمحال بختياري


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه تحقيقاتي موسسه اصلاح بذر و تهيه نهال (استان مركزي )


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي منطقه رودشت استان مركزي


……….


گزارش مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاههاي تحقيقاتي استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اصفهان


……….


مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه لردگان


……….


گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي تفصيلي منطقه اوشيان استان اصفهان


……….


مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه گلپايگان استان اصفهان


……….


گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مطالعات جامع تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي حوزه زاينده رود اصفهان


……….


گزارش مطالعات اجمالي و نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه فريدن


……….


مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه شمال اردل


……….


مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه (سنقر كليايي )


……….


گزارش مطالعات همبستگي خاكهاي جنوب منطقه خشك مركزي ايران


……….


مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت قادر آباد


……….


مطالعات خاكشناسي اجمالي دشت اردلارستان (استان فارس)


……….


مطالعات اجمالي خاكشناسي و منطقه قم و كاشان – (استانهاي تهران و اصفهان )


……….


ايستگاه تحقيقاتي گلپايگان


……….


مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند (شهرستان اصفهان)‌


……….


مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند ( شهرستان زرين شهر )


……….


مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي نيمه تفصيلي منطقه سد حبيب ايشان (گرگان -استان مازندران)


……….


مطالعات تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي باغ انقلاب


……….


مشخصات كلي از خاكهاي دهستان هرند شهرستان اصفهان ( نشريه ترويجي ، آموزشي مطالعات خاكها)


……….


مشخصات كلي از خاكهاي دهستان اوشيان (شهرستان زرين شهر) ( نشريه ترويجي ، آموزشي مطالعات خاكها)


……….


ارزيابي منابع و تعيين تناسب اراضي منطقه جندق – چاه معدن سرب استان اصفهان


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي دانشكده كشاورزي و دامپروري شهركرد استان چهار محال بختياري


……….


مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي دشت فلارد (استان چهار محال بختياري)


……….


مطالعات اجمالي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي مناطق اردستان – كاشان – نظنز استان اصفهان


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي منطقه قلعه سرخ فريدونشهر


……….


گزارش اجمالي درباره منابع اراضي منطقه زرد كوه بختياري


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي و نيمه تفصيلي و تفصيلي اراضي سازمان (انرژي اتمي ايران )


……….


طرح مركزي تكنولوژي هسته اي اصفهان (استان اصفهان )


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي علا آباد و از عند كاشمر (استان خراسان)


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دهنه شور نيشابور (استان خراسان)‌


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه فشافويه


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي استان چهار محال بختياري ( مناطق شهركرد و بروجن )


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي مناطق خمسه جنوب و سرخاب استانهاي زنجان و همدان


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه خمسه شمال (خدابنده استان زنجان )


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي مناطق قروه، دهگلان و بيجار استان كردستان


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه كوهدشت استان لرستان


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي دانشگاه فارابي كرج استان مركزي


……….


گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي منطقه خوي استان آذربايجان غربي


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي و نيمه تفصيلي منطقه ملاير (استان لرستان )


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي تفصيلي اراضي ايستگاه بررسيهاي خاك و آب گرگان (گلاجان قاجاز)


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه كنگاورتوسركان


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستايي مارون بهبهان ( استان خوزستان)


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه مزلقان ، ساوه


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه شيلو(بلدشت)


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه ايوانكي


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد اندلان


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه جوين ، اسفراين (استان خراسان)


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي پاياب سد خدا آفرين (مغان) استان آذربايجان شرقي


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي مناطق شازند و نهرميان ( استان مركزي )


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي و نيمه تفصيلي منطقه بلدشت (ماكو)


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي دشتهاي كرخه سفلي (دشتهاي عباس ، اوان، دوسالق، ارايض باخه) استان خوزستان


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي و نيمه تفصيلي منطقه شبانكاره ( استان فارس)


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه تحقيقات دامپروري و دامپزشكي مراغه دانشگاه آذر آباذگان (استان آذربايجان شرقي)


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي و تفصيلي منطقه دلگان (‌استان سيستان و بلوچستان )‌


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي اجمالي مناطق كرمان


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اردبيل (استان آذربايجان شرقي )


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستايي گچگران و عاليوند(استان فارس )


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه كهير استان سيستان و بلوچستان


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت تعاوني توليد نهاوند (استان همدان)


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه نهاوند


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه نهاوند


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه همدان استان همدان


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه مياند


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه الشتر


……….


گزارش نتايج تحقيقات و بررسيهاي حفاظت خاك و آب در اراضي ديم استان كردستان


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه اسد آباد (استان همدان )


……….


گزارش مطالعات نيمه تفصيلي خاكشناسي و طبقه بندي اراضي استان مازندران -نكا – سياهرود


……….


مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه ايلام واقع در حوزه آبريز رودخانه كرخه


……….


گزارش خاكشناسي اجمالي منطقه شاپور دالكي استان فارس


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت سهامي زراعي سلطانيه (استان زنجان)


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت تعاوني توليد روستائي دهنو (استان فارس)‌


……….


گزارش پيشرفت كار مركز تحقيقات مرودشت


……….


گزارش شركت در دوره سنجش از راه دور در كشور هلند


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه نمونه طرح بهبود در كشت برنج – رشت


……….


گزارش خاكشناسي تفصيلي مزرعه آزمايش سرخس (استان خراسان)


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي منطقه سملقان (استان خراسان )


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي دشت گلميرزابل ( استان بلوچستان )


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي و اجمالي منطقه سروستان استان فارس


……….


گزارش مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت سهامي زراعي كمران ( استان سيستان و بلوچستان )


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي دشت مشهد ( منطقه چناران ) (استان خراسان)


……….


نتايج آزمايشگاهي نمونه هاي خاك و آب و جداول آب و هوا (گزارش خاكشناسي و طبقه بندي اراضي و قابليت آبياري منطقه جنوبي گرگان رود


……….


مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي شركت تعاوني توليد روستائي ناصري (خاش) استان سيستان و بلوچستان


……….


برنامه مطالعات خاك و آب در ارديبهشت 48


……….


بررسيهاي خاك و آب جزئيات برنامه پاييز سال 48 آذر


……….


برنامه آزمايشات كودهاي شيميائي محصولات تابستاني 47-46


……….


گزارش فعاليت هاي انجام شده در سال 46 بهمن ماه 47


……….


خلاصه گزارش حاصلخيزي خاك اصفهان 46-42


……….


جزئيات برنامه پاييز سال 49 بهمن ماه


……….


برنامه بررسيهاي خاك و آب اسفند 48 تابستان 49


……….


برنامه كار سال 49 اسفند 48


……….


برنامه كار سال 50 اسفند 49


……….


گزارش فعاليت انجام شده در سال 50 اصفهان اسفند 50


……….


اداره خاكشناسي خاك گرگان و گنبد فروردين 2536


……….


فعاليت هاي خاكشناسي خاك گيلان 50-49 بهمن


……….


جزئيات برنامه پاييز سال 51 آبانماه 51


……….


برنامه كار52 اسفند 51 اصفهانن


……….


برنامه كار52 فروردين 52 اصفهان


……….


برنامه سال 52 شهرستان گرگان و دشت اسفند 51


……….


برنامه كار سال 52+B795آذربايجان شرقي اسفند 53


……….


برنامه كار سال 52 شهرستان آذربايجان شرقي اسفند 51


……….


برنامه كار 52 شهرستان گيلان اسفند 51


……….


برنامه كار 52 استان كردستان اسفند 51


……….


برنامه كار 52 استان خوزستان اسفند 51


……….


برنامه كار 52 استان آذربايجان غربي فروردين 52


……….


برنامه كار 52 استان خراسان اسفند 51


……….


برنامه كار 53 استان گرگان و گنبد فروردين 53


……….


برنامه كار 53 استان همدان و لرستان اسفند 52


……….


برنامه كار سال 53 استان فارس اسفند 52


……….


برنامه كار سال 53 استان كرمان اسفند 52


……….


برنامه كار سال 53 استان آذربايجان شرقي فروردين 53


……….


برنامه كار سال 53 استان گيلان اسفند 52


……….


برنامه كار سال 53 استان اصفهان اسفند 52


……….


برنامه كار 53 استان كرمانشاه ارديبهشت 53


……….


برنامه كار 53 استان آذربايجان غربي اسفند 52


……….


برنامه كار 53 استان خراسان اسفند 52


……….


برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان گيلان اسفند 53


……….


برنامه كار 54 آذربايجان شرقي اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان مازندران اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان مركزي اسفند 53


……….


گزارش فعاليت هاي نيمه اول سال اصفهان مهرماه 54


……….


برنامه كار 54 استان همدان و لرستان اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان گرگان و گنبد اسفند 54


……….


برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان اصفهان اسفند 53


……….


برنامه كار 55 استان اصفهان فروردين 55


……….


برنامه كار 55 استان آذربايجان شرقي اسفند54


……….


برنامه كار 54 استان خراسان اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان كرمانشاه اسفند 53


……….


برنامه كار 54 استان خوزستان اسفند 53


……….


برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56


……….


برنامه كار 55 استان كرمان فروردين 55


……….


برنامه كار 55 استان اخراسان اسفند 54


……….


برنامه كار 55 استان آذربايجان غربي اسفند 54


……….


برنامه كار 55 استان اصفهان فروردين 55


……….


برنامه كار 55 استان كردستان اسفند 55


……….


برنامه كار 55 استان گيلان اسفند 54


……….


برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56


……….


برنامه كار 55 استان مركزي اسفند 54


……….


برنامه كار 55 استان كرمانشاه اسفند 54


……….


برنامه كار 55 استان همدان و لرستان اسفند 54


……….


برنامه كار 55 استان اصفهان اسفند 55


……….


برنامه كار 55 استان فارس فروردي55


……….


برنامه كار 55 استان گرگان و گنبد فروردين 55


……….


برنامه كار 55 استان مازندران فروردين 55


……….


برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56


……….


برنامه كار 56 استان آذربايجان شرقي فروردين56


……….


برنامه كار 1359 استان آذربايجان غربي اسفند 55


……….


برنامه كار 1356 استان خراسان اسفند 55


……….


برنامه كار 1356 استان گيلان اسفند 55


……….


برنامه كار 56 استان مازندران فروردين 56


……….


برنامه كار 56 استان كرمان فروردين 56


……….


برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56


……….


برنامه كار 56 استان اصفهان فروردين 56


……….


برنامه كار 1356 استان فارس فروردين 56


……….


برنامه كار 1356 استان خوزستان اسفند 55


……….


برنامه كار 1356 استان كرمانشاه اسفند 55


……….


برنامه كار 1356 استان كردستان فروردين 56


……….


برنامه 1356 استان اصفهان فروردين 56


……….


برنامه كار 1356 استان همدان و لرستان اسفند 55


……….


برنامه كار 1356 استان فارس فروردين 56


……….


برنامه كار 1356 استان مركزي اسفند 55


……….


برنامه كر 1357 استان فارس فروردين 57


……….


برنامه كار 1357 استان گيلان اسفند 56


……….


برنامه كار 1357 استان كرمانشاه اسفند 56


……….


برنامه كار 1357 استان كردستان فروردين 57


……….


برنامه كار 1357 استان اصفهان فروردين 57


……….


برنامه كار 1357 استان آذربايجان شرقي فروردين 57


……….


برنامه كار 1357 استان آذربايجان غربي فروردين 57


……….


برنامه كار 1357 استان گرگان و گنبد فروردين 56


……….


برنامه كار 1357 استان مازندران اسفند 56


……….


برنامه كار 1357 استان مركزي اسفند 56


……….


برنامه كار 1357 استان همدان اسفند 57


……….


برنامه كار 1357 استان خراسان اسفند 56


……….


برنامه كار 1359 استان اصفهان فروردين 59


……….


برنامه كار 1360 استان اصفهان ارديبهشت 60


……….


برنامه كار 1362 استان اصفهان تيرماه 62


……….


برنامه كار 1363 استان اصفهان مهرماه 63


……….


برنامه كار 1366 استان اصفهان سال 66


……….


برنامه كار بخش خاك و آب سال 1371 ارديبهشت 71


……….


برنامه كار مركز تحقيقات كشاورزي سال 72 خرداد 72


……….


برنامه كار سال 1373 انتشار 73


……….


گزارش فعاليت دي ماه 1352


……….


گزارش فعاليت بهمن 52


……….


گزارش فعاليت آبان 52


……….


گزارش فعاليت تابستان 51


……….


گزارش فعاليت اسفند 52


……….


گزارش فعاليت مهر 52


……….


كارنامه 1349 استان فارس


……….


كارنامه 1349 استان آذربايجان شرقي


……….


كارنامه 1349 استان اصفهان


……….


كارنامه استان يزد


……….


كارنامه 1349 استان اصفهان اسفند 49


……….


كارنامه 1350 استان كرمانشاه خرداد 51


……….


كارنامه 1350 استان گرگان و دشت خرداد 51


……….


كارنامه 1350 استان اصفهان اسفند 50


……….


كارنامه 1350 استان فارس فروردين 51


……….


كارنامه 1350 آذربايجان غربي فروردين 51


……….


كارنامه 1350 گيلان فروردين 50


……….


كارنامه 1350 آذربايجان شرقي فروردين 51


……….


كارنامه 1351 گيلان اسفند 51


……….


كارنامه 1351 كرمانشاه


……….


كارنامه 1351 مازندران اسفند 51


……….


كارنامه 1351 كردستان اسفند 51


……….


كارنامه 1351 لرستان و همدان اسفند 51


……….


كارنامه 1351 خوزستان اسفند 51


……….


كارنامه 1351 آذربايجان شرقي اسفند 51


……….


كارنامه 1351 بخش خاك و آب اصفهان


……….


كارنامه 1351 گرگان و دشت اسفند 51


……….


كارنامه 1351 كرمان فروردين 52


……….


كارنامه 1351 آذربايجان غربي اسفند 51


……….


كارنامه 1351 فارس اسفند 51


……….


كارنامه 1351 اصفهان اسفند 51


……….


كارنامه 1351 خراسان اسفند 51


……….


كارنامه 1352 كرمان فروردين 53


……….


كارنامه 1352 آذربايجان غربي 53


……….


كارنامه 1352 خوزستان اسفند 52


……….


كارنامه 1352 فارس اسفند 52


……….


كارنامه 1352 مازندران اسفند 52


……….


كارنامه 1352 خراسان اسفند 52


……….


كارنامه 1352 كرمانشان ارديبهشت 53


……….


كارنامه 1352 گيلان اسفند 52


……….


كارنامه 1352 گرگان و گنبد فروردين 53


……….


كارنامه 1352 آذربايجان شرقي فروردين 53


……….


كارنامه 1353 مركزي اسفند 53


……….


كارنامه 1353 آذربايجان غربي اسفند 53


……….


كارنامه 1353 گيلان اسفند 53


……….


كارنامه 1353 مازندران اسفند 53


……….


كارنامه 1353 گرگان و گنبد اسفند 53


……….


كارنامه 1353 همدان و لرستان اسفند 53


……….


كارنامه 1353 كرمانشاه اسفند 53


……….


كارنامه 1352 اصفهان ادردهشت 53


……….


كارنامه 1352 ارديبهشت 52


……….


كارنامه سال 1352 همدان و لرستان اسفند 52


……….


كارنامه سال 1353 فارس اسفند 53


……….


كارنامه سال 1353 كرمان اسفند 53


……….


كارنامه 1353 استان آذربايجان شرقي اسفند 53


……….


كارنامه 1354 اصفهان اسفند ا53


……….


كارنامه 1352 اصفهان ادردهشت 53


……….


كارنامه 1352 اصفهان اسفند 52


……….


كارنامه 1353 اصفهان اسفند 53


……….


كارنامه 1352 بخش حفاظت خاك و آب 0


……….


كارنامه 1353 اصفهان اسفند 53


……….


كارنامه 1353 خوزستان اسفند 53


……….


كارنامه 1353 كردستان فروردين 54


……….


كارنامه 1354 فارس اسفند ماه


……….


كارنامه 1354 همدان و لرستان اسفند 54


……….


كارنامه 54 آذربايجان شرقي اسفند 54


……….


كارنامه 1354 گيلان و گنبد اسفند 54


……….


كارنامه 54 كرمانشاه 54


……….


كارنامه 1354 آذربايجان غربي 54


……….


كارنامه 1354 اصفهان اسفند 54


……….


كارنامه 1354 اصفهان اسفند 54


……….


كارنامه 1354 گيلان اسفند 54


……….


كارنامه 1354 كرمان فروردين 55


……….


كارنامه 1354 كردستان فروردين 55


……….


كارنامه 1354 مركزي فروردين 54


……….


كارنامه 1354 مازندران اسفند 54


……….


كارنامه 1355 اصفهان فروردين 56


……….


كارنامه 1355 آذربايجان غربي اسفند 55


……….


كارنامه 1355 مازندران اسفند 56


……….


كارنامه 1355 اصفهان اسفند 55


……….


كارنامه 1355 آذربايجان شرقي اسفند 55


……….


كارنامه 1355 كرمان اسفند 55


……….


كارنامه 1355 خوزستان اسفند 55


……….


كارنامه 1355 گرگان و گنبد اسفند 55


……….


كارنامه 1355 فارس اسفند 55


……….


كارنامه 1355 مركزي اسفند 55


……….


كارنامه 1355 كردستان اسفند 55


……….


كارنامه 1355 كرمانشاه اسفند 55


……….


كارنامه 1355 گيلان اسفند 55


……….


كارنامه 1355 همدان و لرستان اسفند 55


……….


كارنامه 1356 آذربايجان غربي فروردين 57


……….


كارنامه 1356 فارس اسفند 56


……….


كارنامه 1356 همدان فروردين 57


……….


كارنامه 1356 آذربايجان شرقي اسفند 56


……….


كارنامه 1356 كردستان اسفند 56


……….


كارنامه 1356 مركزي اسفند 56


……….


كارنامه 1356 اصفهان اسفند 56


……….


كارنامه 1356 كرمانشاه اسفند 56


……….


كارنامه 1356 گرگان و گنبد اسفند 56


……….


كارنامه 1356 اصفهان فروردين 57


……….


كارنامه 1357 اصفهان آذر 58


……….


كارنامه 1357 مازندران ارديبهشت 57


……….


كارنامه 1357 آذربايجان غربي فروردين 58


……….


كارنامه 1357 آذربايجان غربي فروردين 58


……….


كارنامه 1357 خراسان ارديبهشت 58


……….


كارنامه 1357 كرمان مرداد 58


……….


كارنامه 1357 گنبد و گرگان


……….


كارنامه 1357 اصفهان آذرماه 58


……….


كارنامه 1358 اصفهان تير 59


……….


كارنامه 1359 اصفهان تير


……….


كارنامه 1359 اصفهان ارديبهشت 61


……….


كارنامه 1360 اصفهان مرداد 61


……….


كارنامه 60-63 اصفهان


……….


كارنامه 1361 اصفهان شهريور 62


……….


كارنامه 58-59-60 اصفهان فروردين 61


……….


كارنامه 1362 كردستان


……….


كارنامه 1363 ايستگاه تحقيقاتي بروجن


……….


كارنامه 1365 موسسه خاك و آب


……….


كارنامه 1366 موسسه خاك و آب نشريه 754


……….


كارنامه 1367 موسسه تحقيقات خاك و آب فروردين 68


……….


كارنامه 1371 اصفهان خرداد 72


……….


كارنامه 1371 اصفهان فروردين 72


……….


كارنامه 1373 اصفهان شهريور 74


……….


كارنامه 1375 اصفهان خرداد 76


……….


كارنامه 1372 اصفهان تير 1373


……….


گزارش فعاليتهاي انجام شده در سال 1350 اسفند 50


……….


برنامه بخش بررسي هاي خاك و آب تابستان 135 فروردين 51 شرح طرحهاي آزمايشي و توزيع استاني آن


……….


برنامه كار 1367 اصفهان سال 67


……….


برنامه كار 1361 اصفهان خرداد 61


……….


برنامه كار 1352 همدان و لرستان اسفند 51


……….


برنامه كار 1354 كرمان اسفند 53


……….


برنامه كار 1354 فارس اسفند 53


……….


كارنامه 1352 اصفهان اسفند 52


……….


گزارش فعاليتهاي نه ماهه 1350 سپاهيان ترويج و آباداني اصفهان


……….


كارنامه دولتي جمهوري اسلامي در سال 1361


……….


كارنامه دولتي جمهوري اسلامي


……….


كارنامه 1366 اصفهان ارديبهشت 67


……….


كارنامه 1372 اصفهان تيرماه 73


……….


كارنامه 1350 اصفهان اسفند 50


……….


كارنامه 1351 اصفهان اسفند 51


……….


كارنامه 1366 اصفهان ارديبهشت 67


……….


برنامه كار 1352 اصفهان اسفند 51


……….


برنامه كار 1353 اصفهان اسفند 52


……….


برنامه كار 1355 اصفهان فروردين 55


……….


برنامه كار اصفهان فروردين 56


……….


فائو شماره 5


……….


فائو شماره 6


……….


فائو شماره 7


……….


فائو شماره 8


……….


فائ.و شماره 9


……….


فائو شماره 2


……….


فائو شمار 1


……….


فائو شماره 4


……….


فاائو شماره 11


……….


فائو شمار سال 1998


……….


فائو شماره 19


……….


فائو شماره 20


……….


فائو شماره 20


……….


فائو شماره 24


……….


فائو شماره 29


……….


فائو شماره 32


……….


فائو شماره 33


……….


فائو شماره 35


……….


فائو شماره 39


……….


فائو شماره 41


……….


فائو شماره 42


……….


فائو شماره 43


……….


فائو شماره 44


……….


فائو شماره 45


……….


فائو شماره 47


……….


فائو شماره 48


……….


فائو شماره 46


……….


فائو شماره 49


……….


فائو شماره 51


……….


فائو شماره 53


……….


فائو شماره 55


……….


فائو شماره 65


……….


فائو سال 1977


……….


فائو سال 1976


……….


فائو سال 1978


……….


فائو سال 1983


……….


فائو سال 1354


……….


فائو سال 1354


……….


فائو سال 1972


……….


فائو سال 1973


……….


فائو سال 1978


……….


فائو سال 1967


……….


فائو سال 1985


……….


فائو


……….


فائو شماره 56


……….


فائو شماره 60


……….


فائو شماره 34


……….


فائو شماره 37


……….


فائو شماره 31


……….


فائو شماره 26/2


……….


فائو 19


……….


فائو 36


……….


گزارش فني شماره 1 لاتين


……….


گزارش فني شماره 2


……….


گزارش فني شماره 3


……….


گزارش فني شماره 4


……….


گزارش فني شماره 5


……….


گزارش فني شماره 6


……….


گزارش فني شماره 7


……….


گزارش فني شماره 1


……….


گزارش فني شماره 3


……….


گزارش فني شماره 4 لاتين


……….


گزارش فني شماره 5 لاتين


……….


گزارش فني شماره 7


……….


گزارش فني شماره 9


……….


گزارش عملكرد سال 1364


……….


گزارش عملكرد سال 1362


……….


گزارش عملكرد 1362


……….


گزارش عملكرد 1363


……….


گزارش ماهانه 59-58


……….


گزارش سه ماهه دوم 1361


……….


گزارش سه ماهه اول 1361


……….


سه ماهه سوم 1361


……….


گزارش عملكرد شش ماهه اول 62


……….


گزارش عملكرد شش ماهه اول 64


……….


گزارش فعاليتهاي دوره شش ماهه اول 66


……….


گزارش عملكرد 1365


……….


گزارش عملكرد 1363


……….


وزارت آب و برق (گزارش عمومي حوزه زاينده رود) جلد اول


……….


وزارت برق و آب واحد آب (گزارش زمين شناسي ژئوفيزيك ژئوشيمي اصفهان و كميك داش


……….


وزارت آب و برق گزارش زمين شناسي و هيدروژئولوژي اصفهان و كميك داش


……….


وزارت آب و برق واحد آب گزارش هيدروژئولوژي دشت ميمه اصفهان


……….


وزارت آب و برق واحد آب آمار جريان رودخانه هاي ايران سال آبي 51-50 مهر تا شهريور مربوط به حوضه خليج فارس قسمت دوم


……….


وزارت آب و برق كيفيت آب رودخانه هاي ايران مربوط به حوضه درياچه اورميه و ساير حوضه هاي آبريزي مركزي


……….


وزارت آب و برق كيفيت آب رودخانه هاي ايران رودخانه هائيكه به درياچه رضائيه و ساير درياچه ها ي مركزي ايران ميريزد


……….


كميته چغندر قندر گزارش سال زراعي 52-53


……….


گزارش نهايي سمپوزيوم پروژه افزايش بازدهي در شرايط كمبود عرضه


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي گندم استان آذربايجان شرقي


……….


راهنماي مصرف كودهاي شيميائي


……….


فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي 53


……….


فعاليت هاي مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي 54


……….


تغييرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سديم


……….


اهداف و سياستهاي بخش در كشاورزي


……….


كرلاسيون ورگرسيون يك متغيره خطي به زبان ساده


……….


رگرسيون خطي و غير خطي


……….


كاربرد در زراعت هاي استراتژيك رديف كار


……….


نشريه مصور آموزشي و ترويجي حفاظت آب و خاك و آبخيزداري


……….


بر مورد نياز ذرت


……….


گزارش كميته برنامه ريزي كشاورزي استان اصفهان


……….


گزارش فعاليت هاي موسسه 1345


……….


بررسي احتياجات غذايي انگور در منطقه قزوين


……….


اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان خراسان


……….


بمناسبت آئين ملي بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهي و جشن سالروز تاسيس اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك خراسان


……….


خلاصه گزارش فعاليت هاي پژوهشي اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان 63


……….


انسيتو تكنولوژي صنايع غذايي اصفهان


……….


ارزش غذايي او و رهاي كشت شده روي آلكانها


……….


ايين نامه استخدامي داوطلبان اشتغال و شاغلين خدمات علمي و تحقيقاتي 55


……….


فصلنامه سياست علمي و پژوهشي


……….


گزارش اوضاع اقتصاد كشاورزي كشور در شهريور 51


……….


فصل نامه اقتصادي – استان اصفهان


……….


مطالعه براستان هرمزگان


……….


بيواكولژي سپردار گوجه در اصفهان وروشهاي مبارزه با آن


……….


بررسي زيست شناسي پيل گز در مراتع خوانسار و علل كاهش محصول گزانگبين


……….


بررسي عوامل موجدكلروز آهن درختان ميوه در اصفهان


……….


بررسي علل ترش شدن ميوه انجير در كاشان و مكانيزم انتقال عامل بيماري


……….


پيش آگاهي از فنولوژي كرم سيب در باغات سيب غرب اصفهان براساس محاسبه درجه حرارت موثر


……….


در مورد لايسيمتر


……….


زردي آهن يا كمبود آهن در درختان ميوه علل بروز پيشگيري و معالجه آن


……….


گزارش فعاليت هاي موسسه در سال 1345


……….


وظايف تكنسين و مسئولين (آزمايشگاه )


……….


مشخصات علمي و كاربرد 655 گونه درختي ايران درجهان


……….


بررسي كيفيت چوب جنگلهاي موفق صنوبر در آذربايجان


……….


آناليز شيميائي و مينرالوژي خاكهاي منطقه دانشكده (ورامين)


……….


طرز تهيه و كاربرد بلوكهاي گچي براي اندازه گيري رطوبت خاك


……….


تحقيق در خوشخوراكي نسبي نباتات مرتعي كشت شده در مناطق استپي و نيمه استپي استان مركزي


……….


گزارش مقدماتي جنگل كاري ديم با كاربرد مالچ نفتي درمناطق خشك كشور


……….


بذرگيري درختچه هاي باغ


……….


اندازه گيري و ارزيابي مرتع


……….


فتولوژي درختان و درختچه هاي آريورتوم نوشهر


……….


حفظ نباتات شماره 1


……….


رشد سلولهاي ميكروبي روي هيدروكربورها


……….


حفظ نباتات شماره 2


……….


گزارش فعاليت هاي سپاهان ترويج و آباداني


……….


دستور العمل طبقه بندي وضع مرتع و تعيين ظرفيت دامي آن


……….


نشريه تحقيقاتي فيزيك زمين و فضا


……….


علل كمي رشد و ناباوري درختان ميوه مناطق معتدله و طرق جلوگيري از آنها


……….


بررسي تغييرات طول فيبروپهناي دواتر ساليانه ممرز در سه منطقه ارتفاعي ها جنگلهاي سالم


……….


برنامه كود شيميايي خوزستان 1341-1336


……….


تئوري كو انتم و ساختمان ملكولي


……….


كارهاي انجام شده در زمينه تثبيت شنهاي روان و آبخيزداري


……….


خطوط اصلي هدف ها،‌سياست ها و سازمان كشاورزي ايران


……….


طرح ديوارهاي حامل كوتاه


……….


راهنماي فني – كاشت ، داشت ،‌برداشت آزمايشات به نژادي گندم و جو


……….


ليست طرحهاي تحقيقاتي در دست اجراي بخش هاي مركزي تحقيقات كشاورزي


……….


برنامه بخش بررسيهاي خاك و آب تابستان 1351 شرح طرحهاي آزمايش و توزيع استاني آن


……….


شرايط فيزيكي خاك و تاثير آن برروي رشد گياه


……….


نقش مواد كم مصرف در كشاورزي


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي گندم و چغندر قند ( كرمان – بردسير- بم – نرماشير- راين – دهيكري)


……….


ارزيابي حاصلخيزي خاك


……….


يك روش مزرعه اي براي كاليبراسيون تجزيه خاك در كشور هاي در حال توسعه


……….


مقياس هاي مصر به روش قطع بندي و شماره گذاري نقشه ها


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي سيب زميني در منطقه سعيد آباد استان آذربايجان شرقي سالهاي 54-51


……….


خلاصه مقاله آزمايشات تعيين اقتصادي ترين رژيم آبياري


……….


بررسي ارتباط بين اثرات كودهاي شيميائي و سريهاي خاك در زراعت چغندر قند


……….


پروژه عمران دشت قزوين گزارش امكانات كار


……….


خلاصه نتايج تحقيقاتي خاك و آب


……….


سازگاري ، به نژادي و به زراعي سورگوم در سالهاي 63-64-65


……….


گزارش نهايي بررسي تاثير مصرف گوگرد در كاهش اسيديته خاك و افزايش قابليت جذب عناصر كم مصرف درمركبات شرق مازندران 66-64


……….


تاثير كودهاي شيميايي برروي مقدار محصول آفتابگردان سال 49


……….


چهارمين كنگره علوم خاك ايران 1373


……….


كنفرانس حاصلخيزي خاك در استان فارس 1344


……….


افزايش بي رويه جمعيت و امكانات تامين مواد غذايي


……….


گزارش نهايي بررسي اثر مقادير مختلف كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد زراعت دريم آفتابگردان


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميايي برروي افتابگردان و سويا مازندران 1353


……….


فائو شماره 2 جلد 14


……….


چكيده اي از مفاهيم و معدودي مطالعات مربوط به هيدروليك انهار


……….


اثرات كاربرد اسيد سولفورينك ،‌در بهبود ويژگيهاي خاك وآب آبيايري


……….


پرسشنامه مديريت


……….


كميته ملي آبياري و زهكشي


……….


فهرست فعاليت طرحها و پروژه هاي اجرائي ادارات تابعه اداره كل كشاورزي اصفهان


……….


اثر كودهاي آمونياكي و نيتراته برروي مقدار محصول و تركيبات شيميائي ذرت


……….


نتايج آزمايشا ت كودهاي شيميائي برروي افتابگردان و سويا مازندران


……….


كلياتي در مورد اصلاح فيزيكوشيميائي خاكهاي شور و قليائي متمم درس فيزيك خاك تكميلي


……….


بيوتكنولوژي و فرآورده هاي بيولوژيك در خدمت گياه پزشكي و توسعه پايدار كشاورزي


……….


اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك استان مركزي


……….


راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي و تفسير مقدماتي نتايج


……….


راهنماي نمونه برداري از خاك و آب و گياه براي تجزيه هاي آزمايشگاهي


……….


راهنماي استفاده صحيح از كودهاي شيميائي در گياهان زراعي ايران


……….


فرسايش خاك در ايران


……….


سرشماري عمومي نفوس و مسكن


……….


هواشناسي


……….


دستورالعمل تهيه منحني هاي شوري زدائي و سديم زدايي و محاسبه راندمان آبشوئي


……….


تغييرات حاصل شده در محاسبه نسبت جذب سديم


……….


گزارش نهايي تعيين نياز غذايي ارقام جديد جو و الفجر و ريجان در استان اصفهان


……….


گزارش پژوهشي سال 1376 خاك و آب همدان


……….


گزارش نهايي تعيين نقطه بحراني فسفر و پتاسيم براي محصول گندم (استان سمنان ) 75-74


……….


روشهاي آزمايشگاهي تعيين ويژگيهاي فيزيكي خاك


……….


طراحي و كاربرد روشهاي اصلي آبياري سطحي


……….


گزارش نهائي تعيين آب مصرفي پتانسيل چغندر قند با استفاده از لايسيمتر


……….


مروري بر روش هاي تخمين تبخير و تعرق بالقو و كاربرد آنها درمنطقه اصفهان


……….


گزارش نهائي طرح بررسي اثر ازت و فسفر برروي ارقام پنبه اصفهان 71-69


……….


گزارش نهائي مقايسه روشهاي مختلف تعيين آب مصرفي ذرت و گندم


……….


گزارش نهايي تبخير و تعرق پتانسيل گندم (قدس ) 75-72


……….


گزارش نهائي مرمحله اول تعيين ميزان تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع


……….


بررسي تاثير كيفيت آب در عملكرد محصول گندم


……….


طرح تحقيقاتي بررسي روند رشد چغندر قندر در اصفهان 75-73


……….


مطالعات جامع (ارزيابي كيفي و كمي و اقتصادي تناسب و تعيين پتانسيل توليد اراضي براي محصولات عمده منطقه فلاورجان اصفهان


……….


گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم سال 78


……….


كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب سال 77


……….


خلاصه نتايج عملكرد طرحهاي تحقيقي – ترويجي گندم و جو آبي


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 كشاورزي همدان بخش خاك و آب


……….


گزارش در مورد خشكسالي در سال 78 و روش گياهان


……….


گزارش پژوهشي سال 1377 بذر و نهال


……….


گزارش نهايي طرح تحقيقاتي مقايسه فرمولهاي كودي ازته و فسفره برروي ارقام گندم قدس ، كراس،


……….


گزارش نهائي تعيين نياز آب و كود ارقام گندم (عدل و آزادي ) اصفهان


……….


گزارش نهائي طرح بررسي تاثير كاهش ميزان آب+B1282 آبياري در آخر فصل رشد در توليد قند چغندر قند


……….


گزارش نهايي نتايج آزمايشات بررسي و تعيين ميزان كودهاي ازته، فسفر، برروي گندم رقم اميد در ايستگاه تحقيقاتي بروجن


……….


گزارش پژوهشي سال 77 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي


……….


كارنامه سال 1371 اصفهان


……….


نتايج آزمايشات كودهاي شيميائي برروي چغندر قند فسا 49-50


……….


گزارش پژوهشي سال 76 آذربايجان شرقي خاك و اب


……….


گزارش پژهشي سال 75 آذربايجان شرقي خاك و آب


……….


گزارش پژوهشي سال 77 تهيه ونهال و بذر اصفهان


……….


عنصر روي و نقش آن در تغذيه گياهان


……….


بررسي كمبود عناصر غذايي ضروري پر مصرف و كم مصرف در محيط كشت مايع در شرايط گلخانه برروي گياه گوجه فرنگي


……….


توصيه هاي كودي و آب مصرفي نباتات سا ل1360 خاك و آب


……….


بررسي تاثير اب شور در عملكرد ارقام سورگوم


……….


برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور (جلد دوم محصولات باغي )‌


……….


بررسي پتانسيل تثبيت و اشكال مختلف پتاسيم در اراضي شاليكاري شرق گيلان


……….


علل شوري و سديمي شدن اراضي املاح و مديريت آنها


……….


گزارش نهائي بررسي تاثير شوري آب آبياري برروي گياه يونجه به روش آبياري باراني


……….


گزارش نهائي تاثير آب شور در عملكرد ارقام ذرت


……….


كارنامه سال 77 خاك و آب و برنامه كار 1378 خاك و آب


……….


گزارش پژوهشي سال 1377 بخش فني و مهندسي كشاورزي اصفهان


……….


گزارش پژوهشي سال 1377 بخش خاك و آب اصفهان


……….


مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه مركزي استان اصفهان (شهرضا و دهاقان)


……….


مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي اجمالي منطقه مركزي استان اصفهان ( كوهپايه – سگزي)


……….


ارزيابي تناسب و تعيين مدل پتانسيل توليد اراضي براي گندم در منطقه ميان آب شوشتر ، استان خوزستان


……….


گزارش نهائي اثر مواد اصلاح كننده برروي خواص شيميايي خاك ايستگاه رودشت


……….


مقاله آقاي شهابي (به زبان لاتين )


……….


جغرافيايي اجتماعي آب و هوائي كشاورزي و شهرستان شهرضا


……….


گزارش خاكشناسي (تحقيقي ترويجي) مشخصات كلي خاكهاي دهستان ورزق شهرستان فريدن


……….


گزارش خاكشناسي (تحقيقي و ترويجي) مشخصات كلي خاكهاي دهستان گرجي شهرستان فريدن


……….


گزارش پژوهشي بخش تحقيقات گياهان دارويي سال 77


……….


گزارش نهائي مطالعات تفصيلي دقيق خاكشناسي و طبقه بندي اراضي ايستگاه جنت آباد، نجف آباد استان اصفهان سال 1378


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات برنج


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند


……….


مديريت خاك ( خاكشناسي) گزارش لاتين


……….


گزارش مهندسي زارعي در مورد مديريت آب زاينده رود (گزارش لاتين )


……….


گزارش پژوهشي نهال و بذر سال 1378


……….


گزارش نهايي طرح بررسي روش شيميائي مبارزه با سفيدك سطحي سيب در سميرم اصفهان


……….


گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل يونجه به روش لايسيمتري


……….


گزارش نهايي تعيين آب مصرفي پتانسيل گندم (رقم مهدوي )


……….


گزارش نهايي بررسي توازن پتاسيم در خاكهاي زير كشت برنج در استان اصفهان


……….


راهنماي كاليبراسيون آزمون خاك جهت توصيه هاي كودي


……….


گزارش نهايي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع با استفاده از لايسيمتر و مقايسه آن با فرمولهاي تجربي


……….


سيستم تجزيه و تحليل مخاطه و نقطه كنترل بحراني و خطوط راهنماي كاربرد آن . اولين همايش


……….


اولين همايش كد كس در هتل كوثر سال 79 بهمن ماه موافقت نامه بهداشتي و بهداشت گياهي و موافقت نامه مراتع تجاري و پيامدهاي آنها به دولت و صاحبان صنايع


……….


كارنامه سال 78 مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان


……….


گزارش پژوهشي سال 78 بخش تحقيقات گياهان دارويي


……….


مقاله لاتين آقاي مهندس تومانيان


……….


گزارش نهايي بررسي و تكميل آزمايشات مبارزه شيميايي عليه بيماري شانكر سيتوسپورائي درختان سيب سميرم و تعيين نام گونه قارج عامل بيماري


……….


گزارش نهايي طرح شناسايي و بررسي بيماريهاي فيزيولوژيك انباري ميوه سيب


……….


گزارش نهائي بررسي سياهك هاي ارزنو سورگوم دانه اي در استان اصفهان


……….


گزارش نهايي طرح بررسي علل سياه شدن و ريزش ميوه هاي جوان گلابي در استان اصفهان


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات آفات و بيماري گياهي


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان


……….


گزارش پژوهشي سال 1378 بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان


……….


گزارش نهايي بررسي تاثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول آفتابگردان


……….


گزارش نهايي بررسي تاثير مديريتهاي مختلف استفاده از آب شور بر عملكرد محصول جو


……….


كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان سال 1378 و برنامه كار 1379


……….


گزارش مقدماتي طرح بررسي امكان آبياري زير زميني سفالي محصولات زراعي و باغي 1379


……….


برنامه كار سال 1379


……….


گزارش مطالعات همبستگي خاكهاي جنوب خشك مركزي ايران جلد دوم منطقه شرق زاگراس (فريدن ، چهارمحال بختياري سميرم)


……….


گزارش پژوهشي نهايي مقايسه چند روش اندازه گيري ضريب آبگذاري در خاكهاي ايستگاه تحقيقات رودشت اصفهان


……….


ليست كتابهاي خريداري شده از نمايشگاه بين الممللي كتاب سال 1380


……….


گزارش نهايي طرح بررسي سازگاري ارقام گندم در آزمايش يكنواخت سرتاسري مناطق معتدل كشور در استان اصفهان


……….


گزارش پژوهشي نهايي تعيين ضرايب راندمان آبشويي خاكهاي شور و سديمي ايران دشت مغان ، رودشت ، اصفهان ، گركان و گنبد ، اراضي جنوب اهواز ، دشت مياندوآب


……….


مديريت زيست محيطي منابع آب (گزارش نهايي پروژه )


……….


مديريت زيست محيطي منابع آب (گزارش نهايي پروژه )


……….


بررسي آلودگي و منابع آلوده كننده آب ( گزارش نهايي پروژه )


……….


گزارش پژوهشي سال 1379 بخش تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر


……….


مديريت بهينه مصرف آب شوردر شاليزار – مصرف متعادل كود در شاليزار – ازت و خطر خوابيدگي (ورس ) در برنج طارم )


……….


گزارش نهايي ارزيابي تبديل روش آبياري سطحي به آبياري قطره اي در درختان مسن سيب سميرم


……….


گزارش پژوهشي نهايي (روشهاي آبياري باراني و سطحي شياري روي عوامل كمي و كيفي سيب زميني


……….


گزارش پژوهشي 1379 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي


……….


گزارش نهايي تعيين تبخير و تعرق پتانسيل جو


……….


گزارش پژوهشي سال 1379 بخش خاك و آب اصفهان


……….


كارگاه تخصصي شوري و رشد گياهان مكانيزه هاي ، چالشها و راهبردها


……….


گزارش نهايي بررسي تنش خشكي در مرحله كوتيلدوني برخواص كمي و كيفي چغندر قند


……….


گزارش پژوهشي سال 1379 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي


……….


كارنامه بخش تحقيقات خاك و آب اصفهان سال 1379 برنامه كار 1380


……….


گزارش نهايي استفاده از حد بحراني نيترات پاي بوته سيب زميني به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته


……….


گزارش نهايي بررسي اثرات باقيمانده كود فسفره ، گوگرد و مواد آلي (كمپوست) برعملكرد و خواص فيزيكوشيميائي خاك در تناوب ذرت ، گندم و چغندر قند


……….


طول دوره رشد در گياهان مختلف


……….


مروري بر نتايج حاصل از كاربرد كودهاي فسفره بر كادميوم خاك و گياه و بررسي ميزان كادميوم در كودهاي وارداتي


……….


كارگاه تخصصي شوري و رشد گياهان مكانيزمها ، چالشها و راهبردها


……….


جهاد سازندگي غنا


……….


تاثير مشتقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليائي ( دشت شمال گلپايگان )


……….


گزارش پيشرفت طرحهاي تحقيقاتي كاربرد گوگرد در كشاورزي استانهاي مختلف كشور


……….


گزارش شركت در پنجمين اجلاسيه بين المللي خاكشناسي در مورد اصلاح خاكهاي شور


……….


راههاي علمي و عملي براي جبران كمبود آب در ايران


……….


يك روش مزرعه اي براي كاليبراسيون تجزيه خاك در كشور هاي در حال توسعه


……….


تاثير مشقات مختلف گوگرد در اصلاح خاكهاي شور و قليا ئي دشت شمال گلپايگان


……….


گزارش پژوهشي 1380 بخش تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي اصفهان


……….


فهرست طرحهاي تحقيقاتي ، مطالعاتي و انتشارات مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان از سال 76 تا پايان 80


……….


گزارش نهايي طرح تحقيقي و ترويجي معرفي ارقام جديد گندم گراس اروند و كراس آزادي براي مناطق معتدل استان


……….


گزارش پژوهشي سال 1380 بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان


……….


گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه آباده – ابرقو استان فارس


……….


گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه داران – شهركرد استانهاي اصفهان و چهار محال بختياري


……….


گزارش خاكشناسي گزارش تفصيلي خاكشناسي ناحيه محمد آباد اصفهان


……….


گزارش خاكشناسي مطالعات خاكشناسي نيمه تفصيلي قسمتي از اراضي حوزه هاي آبخيز زاينده رود و كوير سياه كوه


……….


گزارش خاكشناسي مطالعات خاكشناسي اجمالي منطقه زير سد بوانات – هرات ، مروست (استان يزد)


……….


گزارش خاكشناسي نيمه تفصيلي اراضي شركت سهامي زراعي اسدآباد (استان همدان )


……….


گزارش خاكشناسي ارزيابي منابع و قابليت اراضي منطقه دليجان گلپايگان – اليگودرز استانهاي مركزي ، اصفهان و لرستان


……….


نتايج بررسي اثر كودهاي شيميائي و حيواني برروي محصول سيب زميني آذربايجان


……….


نتايج آزمايشات كودشيميائي برروي سيب زميني در منطقه عجب شير مراغه


……….


نتايج آزمايشات كود شيميائي برروي سيب زميني در منطقه سعيد آباد استان آذربايجان شرقي


……….


گزارش نهايي بررسي و مطالعه جذب و رها شدن فسفر و پتاس در بعضي از سريهاي خاك اصفهان


……….


تعيين تناسب اراضي و پتانسيل توليد براي گندم درمناطق شور ايران (استان اصفهان )


……….

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: